wapen-feiten Engelse kerk in Ylissingen gaat verdwijnen Export bereikte record-hoogte Kooplieden bonden strijd met de politie aan DE KERKKLOK ROEPT Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 4 Uienprijzen aan schommelingen onderhevig Wisselvallig Jaarvergadering CBTB Domburgs schoolhoofd neeml afscheid Medische dienst Prijsdaling t Uitvoer Flitsen uit de tuinbouw CEFA te Krabbendijke Vergadering van de „Sluiskilse Reisduif" Aanwinsten leeszaal APOTHEKEN DIERENARTSEN Gevonden voorwerpen BEFAAMD NEDERLANDS TRIO IN MIDDELBURG Melkcontrolevereniging Domburg vergaderde Postduiveriberichten Scheepvaart Vlissingen jaarvergadering Bond van overheidspersoneel Sloop oude school in Arnemuiden aanbesteed Kookdemonstraties „De Volharding" gaf uitvoering RESA HILVERSUM Politierechter Middelburg VIERHONDERD CENTEN BUIT VAN INBRAAK Zondag 12 februari Walcheren Bevelanden Tholen Schouwen B°erma' Chr ger£f 10 en OoSmASn' 5erv 10 ds Frar>ke Voorschip op sluismuur Misselijk Beruchte figuur De Carlshamn op laatste reis Dirigent Jan Kuiler wordt gehuldigd Vogelwacht Burgh hield filmavond Cursus Welfare-werksters eenS? cVZE,N' li0 fet"'' Per 100 stuks in Advertentie WANNEER IN ons land wordt gesproken over uien en over de uienteelt dan wordt daarbij bij na als vanzelf ook gedacht aan Zee land want in onze provincie heeft deze teelt een grote vlucht geno men en van het landelijk uien- areaal ligt ongeveer een derde deel in Zeeland. Wanneer dit sei zoen de Nederlandse uienoogst wordt geschat op ruim 150 miljoen kg. dan is wel duidelijk dat dit produkt voor heel wat Zeeuwen zeer belangrijk is. Een produktie- gebied van grote betekenis vinden we op het eiland Tholen waar vooral op de kleinere gemengde bedrijven dit produkt wordt ge teeld. Ook elders in Zeeland en met name op Zuid Beveland en in Zeeuws Vlaanderen, worden uien geteeld, dikwijls door de kleine grondgebruikers, ook wel door de landbouwers. Dit laatste is mogelijk geworden dank zij het feit dat ook op dit ge bied de mechanisatie steeds meer mo gelijkheden gaat bieden. Tot voor en kele jaren vroeg het onkruidivrij hou den van het gewas de meeste arbeid bij de uienteelt. Dat is nu anders ge worden want de chemische onkruid- bestrijding heeft haar intrede gedaan vn het is nu praktisch mogelijk uien te telen zonder dure grondbewerking. Ook zijn er al heel wat proeven geno men met het mechanisch oogsten van de uien en hoewel dat gaat, hebben we daar nog niet veel gunstige resul taten van gezien want het produkt krijgt dan meer beschadigingen en het percentage uitval wordt er be langrijk door verhoogd. De echte uientelera zullen voorlopig dan ook nog wel niet overgaan op het mecha nisch oogsten van hun produkten. Als er een teelt is op het land- en tuinbouwbedrijf waarvan de uitkomsten sterk wisselende resultaten te zien ge ven, dan zijn het wel de uien. Soms is het goed. Dikwijls kan het slecht zijn. Het is een produkt waarin graag wordt gespeculeerd. Kapitalen zijn er al aan de uien verloren.Soms ook wel eens gewonnen. Het sterk wisselvallige karakter van dit produkt hebben we de afgelopen we ken weer duidelijk kunnen zien bij de prijsvorming. Vanaf het najaar ging het niet al te best met de afzet. Er waren veel uien en ze waren goedkoop. Dat bleven ze tot tegen de jaarwisse ling. Na nieuwjaar ging het verande ren en omstreeks midden januari be leefden we ineens een uienhausse. De prijs ging met sprongen omhoog en kwam in een week tijd van ongeveer 12 cent per kg. op ongeveer 28 cent. Het leek wel of iedereen tegelijk uien wou hebben en of de prijs er niet meer KOUDEKERKE. De standsorgani saties hebben van de CBTB een uit spraak gevraagd inzake de zondagsar- beid in de landbouw. Tijdens de giste ren in hotel Walcheren gehouden jaar vergadering van de afdeling Koudeker- ke kwam de voorzitter, de heer W. J. de Schipper, tot de conclusie dat de normale werkzaamheden zoals melken ook op zondag moeten plaatsvinden. Wat betreft het bergen van de oogst meen de hij dat dit niet op zondag dient te gebeuren: ,,Dit is een financiële zaak en het geestelijke moet boven het mate riële gaan", aldus de voorzitter. Eenzelfde uitspraak werd gevraagd in de wet op vervreemding landbouw gronden die in 1963 afloopt. De afde ling achtte het gewenst dat deze wet wordt verlengd. De secretaris, de heer A. W. Karelse constateerde in zijn jaarverslag dat het ledental het afgelopen jaar iets is ge stegen. De afdeling telt nu veertig le den. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, de heren J. Francke en A. W. Karelse herkozen. DOMBURG. Een comité van oud- leerlingen houdt zaterdag 18 februari in de Christelijke Julianaschool voor lager onderwijs in Domburg een receptie, waarbij afscheid wordt genomen van de heer M. C. Jellema. De heer Jellema is ongeveer 22 jaar lang hoofd van deze school geweest. De receptie, die door leden van het schoolbestuur zal worden bezocht, vindt van vier tot vijf uur 's middags plaats. MIDDELBURG: W. L. Pel, Rouaanscheka- de 11, telef. 2585, VLISSINGEN: C. C. Sluy- ter, Badhuisstraat 70, telef. 2225, GOES: M. P. Bruynzeel, Jac. Valckestraat 3, telef. 5462 OOSTKAPELLE. SEROOSKERKE EN VEE* RE: J. H. Oosterhof, Veere, telef 01181-271. KOUDEKERKE. WESTKAPELLE EN ZOU- TELANDE: H. Frima, Zoutelande, telef. 01186-282, KAPELLE-BIEZELINGEH. W. ter Haar. Markt 20, Biezelinge, telef. 01102- 500, KAPELLE-BIEZELINGE, KLOETINGE EN WEMELDINGE: H. J. Entink, Kloetinge, telef. 01100-6857, KRUININGEN, HANS- WEERT. KRABBENDIJKE EN RILAND: P. Allewijn,® Kruiningen, telef. 01130-566. HOEDEKENSKERKE EN KWADENDAM- ME": A. P Kole, Hoedekenskerke, telef. 01193 —262. BORSSELE EN NIEUYVDORP: H. M. J. Kiviet, Borssele, telef. 01105. 203. DRIE WEGEN EN S IIEERENHOEK: J. H. Lu cas Luyckx, 's Heerenhoek, telef 01105-280. WOLFAARTSDIJK. 'S HEER ARENDS- KERKE. HEINKENSZANDH. P. van Maa- nen, Heinkenszand, telef. 01106-234, THOLEN, POORTVLIET, OUD-VOSSEMEER, NIEUW- VOSMEER EN ST PHILIPSLAND: A. Ku- gel, Poortvliet, telef 01662-400 en J. Vermet te Nieuw-Vosmeer, telef. 01676-415, STAVE- NISSE EN ST. MAARTENSDIJK: H. Zoete- man, Stavenisse, telef. 01663-400. ZIERIK- ZEE: C. M. van Hoorn, Havenpark 35. telef. 2080. TERNEUZEN: T. A. Bos, Markt 25, telef. 2303, AXEL: C. A. Schiltman, Nieuw- straat 36, telef. 01155-777. OOSTBURG EN AARDENBURG: F. F. Loose, Oostburg, te lef. 2121. BRESKENS, GROEDE EN SCHOONDIJKE: J. W. Jansen, Groede, telef. 01171-366. CADZAND, RETRANCHEMENT. SLUIS EN ZUIDZANDE: dokter Bom, Cad- zand. telef. 01179-366. BIERVLIET EN YZENDIJKE: Chr. Kalkman, Biervliet, te lef. 01152-345, BERGEN OP ZOOM; D. Stuijfzand, Bremstraat 19, telef. 3512, J. G. Schram, Hoogstraat 13, telef 3167. J. Ghe- ring, Halsterseweg 181, telef. 3677. toe deed. Het aanibod nam wat af eni deze ongekend grote prijsstijging was! het gevolg. Zoals vanaf, het begin van het sei zoen het geval was, bleef Engeland de grootste afnemer maar omstreeks half I januari opende ook Frankrijk zijn gren zen voor Nederlandse uien en veel wer den er naar dit land verladen, vooral ook vanuit Zeeland. Tot eind januari duurde deze willige stemming maar toen was er reeds spra ke van enige weifeling. In februari heeft zich dat evenwel in versterkte ma te voortgezet, vooral toen Frankrijk zijn grenzen voor de uien sloot. Er kwam wat aanbod los. De vraag was gering en de prijzen gingen naar beneden. Eind vorige week en begin van deze week waren voor 1920 cent per kg. voldoende export geschikte uien te koop. Vanaf het midden van deze week is er evenwel verandering opgetreden en we hoorden nu weer prijzen noemen van 25 cent per kg. Uiteindelijk is het moeilijk te zeggen hoe de ontwikkeling in de komende tijd zal zijn. Veel onberekenbare faktoren spelen daarbij een rol. Plotseling kan er soms aanbod komen uit andere lan den en de prijs kan inzakken, terwijl een tegenvallende oogst in buitenland se produktiegebieden een prijsstijging tot gevolg kan hebben. De Nederlandse uientelers moeten het overigens wel hebben van de export, zo als trouwens alle groentetelers. Meer dan 100 miljoen kg zijn er van- af het begin van het seizoen reeds uit gevoerd. Daarbij gingen de meeste naar Engeland maar ook West Duitsland was weer een goede afnemer. Er kunnen soms ook heel wat Nederlandse uien naar België en Luxemburg worden uit gevoerd maar in 1960 was dat niet het geval want deze landen sloten hun gren zen voor de invoer van uien reeds vrij vroeg in het seizoen. Ingevolge een tus sen de betreffende ministers gemaakte afspraak gold deze grenssluiting niet voor Nederland maar wel werd er een heffing ingesteld welke bij uitvoer van uien naar België Luxemburg betaald moest worden en deze heffing stond ge lijk met een grenssluiting want gedu rende de tijd dat de prijs van de ex port geschikte uien liep van 810 cent per kg. moest er bij uitvoer naar Bel gië minstens 10 cent per kg. heffing worden betaald. Toen de prijzen stegen daalde deze heffing en verdween tenslotte helemaal en toen zagen we ook direct de uitvoer naar België toenemen. De export be reikte in de laatste week van januari een hoogtepunt want toen gingen er niet minder dan 6t4 miljoen kg. Nederland se uien de grens over, een kwantum dat nog niet eerder in dit seizoen werd bereikt. Het is het dubbele van het kwantum dat normaal in het seizoen wekelijks werd uitgevoerd. door L. van Wallenburg Door de afdamming van de Pluimpot kunnen er nu aan de kade van Scherpenisse geen schepen meer aanleggen. Tot deze gemeente behoort ook Gorishoek met een veerdienst dwars over Ver dronken Zuid-Beveland naar Yerseke. Toen een eeuw geleden het Sloe en Kreekrak nog niet waren afgedamd, ging veel verkeer uit Holland hierover en was het er drukker dan nu. Het gemeentewapen is hetzelfde als dat van het oude geslacht van Scherpenisse, nl. op zilver een blauwe dwarsbalk, een gouden kroon met 15 paarlen boven het wapenschild. In de Pinksterweek, van woensdag tot zaterdag na Pinksteren, komt het oude Schutters gilde bijeen in de gildekamer van het gemeentehuis. In 1594 werd dit gilde opgericht door Maria van Nassau, die o.a. ook Vrouwe van St. Maartensdijk en Scherpenisse was. De bedoeling was zich te oefenen in het schieten. Ze hadden ook een Schuttershof, nu ver dwenen, maar het weiland waarop het stond brengt nog ieder jaar een kleine honderd gulden pacht op. Schieten doen de 30 giIdeleden al lang niet meer. Maar de jaarlijkse teerdagen na Pinksteren worden nog altijd in ere gehouden. Van de financiën wordt dan rekening en verantwoording afgelegd, maar in hoofdzaak maakt men van deze dagen een feestje met veel bier drinken. Dronkenschap wordt echter zo veel mogelijk voorkomen, wie te veel op heeft, moet boete betalen, wordt uit de gildekamer verwijderd en mag er die dag niet meer terugkomen. Tot Scherpenisse behoort ook de voormalige gemeente Westkerke. KRABBENDIJKE. De Cefa komt 11 februari naar Krabbendijke met de film „Zielen in conflict". De voorstel ling vangt om half acht aan in zaal Verburg. In verband met de plannen voor de houw van een nieuw stadhuis zal met tertijd met de sloop van de Enkelse kerk in Vlissingen worden begonnen. Er wor den geen geregelde diensten meer in het oude kerkgebouw gehouden. Alleen de zondagsschool heeft er haar domicilie TERNEUZEN. In haar clubgebouw vergaderde de duivenvereniging „Sluis kilse Reisduif". Voorzitter V. David gaf een overzicht van het voorbije sportsei- zoen. De heren A. Bouchoute en V. Da vid werden als bestuursleden 'herkozen. Na bespreking bleek dat de aanwezigen voorkeur hadden om het per twee- of drietal gaan vliegen. De jaarkampioenen J. Maas (oude duiven) en J. van Avermate (jonge duiven) mochten een beker in ontvangst nemen. De rondvraag leverde veel stof tot onderhandelingen, er werden veel moeilijkheden aan het bestuur voorgelegd o.a. sportvluchten van de kas uit, het huren van constateurs, coördinaat prikken van nieuwe leden, puntenbepaling tijdens het vliegseizoen, het voorstel om niet alle specifieke Dourdan-vluchten te Sluiskil in de kor ven en het al dan niet meevoeren van een reiskoster op wedstrijdagen- Nadat de heer V. David de vragen had beant woord sloot hij de druk bezochte verga dering. MIDDELBURG. De openbare leeszaal en bibliotheek werd in januari uitgebreid met de volgende werken: WEERT, KRABBENDIJKE EN RILAND: Romans: DE BALZAC. Een duistere zaak; P. Allewiin Kruininppn t*w nuin.scc BOMANS. De avonturen van Tante Pollewop; BUDDINGH. Vrijwel op slag (det.); CHAR- TERIS. De schrik der dieven (det.); CHAR- TERIS. De zwarte markt (det.); CLAUS. De hondsdagen: CLAUS. De Metsiers; VAN DIJK-HAS. Bab West; GREENE. Genezen verklaard; HAILEY. De verkeerde diagnose; HARSANYI. Dit was leven; HOFFMAN. Het majoraat, en andere verhalen; HOLT. Vrou we van Mellyn; KIRST. Morgen is het leven anders; KOOLHAAS. Een gat in het plafond; MANDERS. Het gouden visioen; MARSMAN. De dood van Angèle Degroux; MONS. En toen gilde de fluitketel (det.); NICOLAS. De heer van Jericho; NIJHOFF. Medereizigers; SLAUERHOFF. Schuim en as; SÖDEPHOLM. Zomer op Hellesta. TIMMERMANS. Omnibus 2; TOLSTOJ. De Kozakken; VISSER-ROO- SENDAAL. In de storm. BAUM. Ballerina: BATES. The darling buds of May; CRONIN. Omnibus (The cita del, Hatter's castle. The keys of kingdom); P. FRANK Alas Babylon, Studiewerken: AISBERG. Zo werkt de tele visie, 3e druk: CLAUS. Mama. kijk. zonder handen!; CLAUS. Suiker; GAUSSEN EN BARRUEL. Het gebergte leeft; VON HAL- LER. Ons dagelijks brood; HEIMANS, HEIN- SIUS en THIJSSE. Geïllustreerde flora van Nederland 1960; LANGEVELD. Hoe leven wij?; OZINGA. De monumenten van Cura cao in woord en beeld; PREMSELA. Perles de la poésie fran$aise: REPERTORIUM VAN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN, deel: mo derne geschiedenis 1815-heden; SPATH. Yo ga; VAN DER WIEL. Welke kever is dat? MIDDELBURG W. K. Hummelen, Markt 69, telef 2134. VLISSINGENJ. M. H. van de Sande, Badhuisstraat 22-24, telef. 2066, GOES: La Porte, Grote Markt 10, telef. 5255, TERNEUZEN: M. B. M. Hamann, Noord- straat 69, telef. 2030, BERGEN OP ZOOM: M. Huijsman, Zuivelstraat 35, telef 3464. ZUID-BEVELAND: A. A. Elzerman te Goes, telef 01100*5229 en G. Boneschanser te Kruiningen, telef. 01130-233, M. Gakeer te Ovezonde is vrij. OOST ZEEUWSCH VLAAN DEREN: Th. van Roon, Westkade 119a, Sas van Gent. telef 01158-588, WEST ZEEUWSCH VLAANDEREN: W. van Veen. Oostburg, te- lef. 01170-2693, SCHOUWEN: W. A. M. Kalk man, Renesse telef. 01116-310. TERNEUZEN. Bij de postcomman- dant van de gemeente politie te Sluiskil werden de volgende voorwerpen als ge vonden aangegeven: huissleutel, Lips- sleutel. kinderpetje, gele sjaal, grijs ge breid kinderwantje, kinderfietsje. MIDDELBURG. Jo Juda, viool, Jean Decroos, cello en Danièle Dechen- ne, piano verzorgden woensdag 15 fe bruari in de Concert- en Gehoorzaal een trio-avond, die onder auspiciën van de Z.V.U. staat. Uitgevoerd worden het „Geistertrio" van Beethoven, een uit 1915 afkomstig trio in a van Ravel en het trio in Es, opus 100 van Schubert. De drie musici, die in Nederland en ook daarbuiten grote bekendheid genieten, hebben twee jaar geleden hun trio op gericht en door het geven van verschei dene radio-concerten een grote faam verworven. DOMBURG. De Melkcontrolever- eniging Domiburg-Aagtekerke vergader de onder voorzitterschap van de heer Jac. de Visser Lz. Het ledental was ge stegen tot 51 met in. totaal 351 te contro leren dieren. De heren Jac. de Visser Lz. en J. de Visser Cz. werden als be stuursleden herkozen. Het verslag der monsternemers, uitgebracht door de heer L. Corri, bracht interessante cij fers omtrent opbrengst der verschillende rubrieken melkvee aan het licht. Ver der kwam nog in bespreking een voorstel van de provinciale vereniging tot op richting van een organisatie voor aan koop en afzet van geregistreerd fokvee. MIDDELBURG. De Postduivenver eniging „De Telegraaf" te Middelburg hield haar kampioenschappen van 1960. De uitslagen waren als volgt: Vitesse vrij: 1. S. Kodde. 2. J. Jonkheer. 3. M. Brasser. Vitesse aangewezen: 1. W. M. Walraven. 2. J. Jonkheer. 3. P. J. Pij nen. Duifkampioen Vitesse: J. Jonkheer. Midfond vrij: 1. S. Kodde. 2. P. Philip- se. 3. W. M. Walraven. Midfond aange wezen: 1. C. Daane .2. A. Sturm, 3. S. Kodde. Duifkampioen midfond: S. Kod de. Fond vrij: 1. A. de Bue. 2. S. Kodde. 3. P. Philipse. Fond aangewezen: 1. S. Kodde. 2. M. D. Walraven. 3. P. Phi lipse. Duifkampioen fond: P. Philipse. Jonge duiven vrij: 1. S. Kodde. 2. P. Philipse. 3. J. Poortvliet. Jonge duiven aangewezen: 1. C. Daane. 2. J. Jonk heer. 3. J. Poortvliet. Duifkampioen jonge duiven: J. Poortvliet. Generaal kampvrij: 1. S. Kodde. 2. P. Philipse. 3. C. Daane. 4. W. Walraven. 5. M. Bras ser en A. de Bue. Generaal kamp aan gewezen: 1. C. L. Daane. 2. P. Philip se. 3. W. M. Walraven. 4. S. Kodde. 5. A. Sturm. Kampioen navluchten. C. L. Daane. VLISSINGEN, aangekomen 9 febr. Concordia, Rask, 10-2 Gerson, sleepboot Sealdis met sleep Carlshamn. Vlissingen vertrokken 9 febr. Concor dia, Kinn, 10-2 Gersom, Ute Erika, An- tje Oltmanzi. Gepasseerd naar Antwerpen (Ned. schepen) 9-2 Zanzibar, Hydra, Adonis, Caltex Gorinchem, Flores, 10-2 Ooster- burgh, Delft, Angolakust, Ga roet. Kinderen van de openbare kleuter- Gepasseerd naar zee (Ned. schepen) school te Terneuzen hebben met eigen- 9-2 Da Costa, Hun ze, Algol, Fiducia, gemaakte spaarpotjes ruim 121 gulden Biak, Zuidpool, Mies, Ivoorkust. Lutter- opgehaald voor de Congolese kinderen, kerk. ZIERIKZEE. De afdeling Zierikzee van de Ned. Chr. Bond van overheids personeel heeft gisteravond .onder lei ding van de heer D. Goudriaan de jaar vergadering gehouden. Afscheid werd genomen van de heer A. Bin, die jarenlang de afdeling als penningmeester heeft gediend. Als blijk van waardering werd hem een electrisch scheerapparaat aangeboden. De hoofd schotel van deze avond werd gevormd door de opvoering van een toneelstuk in vier bedrijven, getiteld „N.V. 87" een ernstig spel uit het vissersleven op de voormalige Zuiderzee. Hoewel af en toe een hapering optrad, werd het stuk toch met verve en groot enthousiasme ge speeld, hetgeen dan ook gehonoreerd werd met een spontane ovatie. In de pauze werd een loting gehouden voor het fonds „Draagt Elkanders Lasten" De opbrengst was ruim 115 gulden. ARNEMUIDEN. Gistermorgen werd op het gemeentehuis de sloop van de voormalige lagere school in Arnemui den aanbesteed. De uitslag was als volgt: 1. Fa. Sturm en Dekker, Oostka- pelle met 1350,- aan de gemeente te betalen; 2. Gebr. De Witte, Westkapel- le met 1104,- te betalen; 3. Fa. F. Hoornik, Middelburg met 1000,- te be talen; 4. Fa. Boone en Besuijen, Oost- kapelle met 900,- te betalen; 5. A. Huibregtse, Westkapelle met 840,- te betalen; 6. Fa. C. Westdorp, Goes met 400,- te betalen; 7. J. J. Wieringa, Amsterdam, waaraan de gemeente 50,- moet betalen. SEROOSKERKE. Voortaan zal op de tafels in de huisgezinnen een afwis selend menu verschijnen. Dit mag ten minste het redelijke gevolg zijn van een demonstratie-avond, die gehouden is in de bovenzaal van het verenigingsge bouw. Mevrouw J. Specht-Keyzer demon streerde met verschillende huishoudelij ke apparaten, speciaal op het gebied van de kookkunst. Ook liet ze de dames proeven van cake, die gebakken was in een wonderpan. Na de pauze vertoonde haar man een filmpje, getiteld: „Zo'n doodgewone aardappel". De bedoeling van deze avond was dat een kookcursus van zes lessen gegeven kan worden. Er meldden zich overigens zoveel deelneemsters dat zes weken lang op maandagmiddag en -avond cursus zal worden gehouden. Deze cursus wordt verzorgd door de stichting „Huishoude lijke voorlichting ten plattelande". TERNEUZEN. In het Verenigings gebouw te Zaamslag gaf de muziekver eniging ,,De Volharding" voor haar le den en donateurs een uitvoering. Voor zitter, de heer R. J. van de Veke sprak een openingswoord, waarna, onder lei ding van directeur J. Meijers een tien tal muzieknummers ten gehore werden gebracht. N.C.V.B. Middelburg vergaderde MIDDELBURG. De N.C.V.B., afde ling Middelburg 't Zand hield een huis houdelijke vergadering. De presidente, mejuffrouw C. J. Augustijn, werd herko zen. De dames Later en Ten Have ga ven een uitgebreid verslag over het werk in het vormingscentrum Hedenesse te Cadzand. Enkele dia's over dit werk werden vertoond. In februari beginnen de volgende cursussen. Praktijkdiploma Boekhouden Moderne Bedrijfsadministratie voor het examen 1961 (Vraagt z.s.m. het prospectus) (Bekende schriftelijke cursus). Ook succesvolle opleidingen voor S.P.D. en Hoofdcorres pondent, (Fr., D. en Eng.) Staatsexamens H.B.S., Onderwijzersakte en Gymnasium. MIDDELBURG. Twee kooplieden, afkomstig uit woonwagenkampen, had den het de politie in Vlissingen op een avond danig lastig gemaakt. Verzet te gen de politie en mishandeling van een agent werden L. G. en L. A. de H. gis termiddag voor de politierechter verwe ten. Met een aantal andere mannen was het op de bewuste avond in een café met behulp van veie glazen sterke drank zeer gezellig geworden. Een beetje tè gezellig en te rumoe rig, vond een agent van gemeentepoli tie, die poolshoogte kwam nemen. Hij nam G. en De H. mee naar buiten en gaf hen de raad wat te kalmeren. G. antwoordde met een klap in het gelaat van de ambtenaar, die hem daarop mee naar het bureau wilde nemen. G. pleeg de verzet en werd door zijn vriend ge holpen. Er kwam versterking en beide vechtjassen werden in de cel gestopt. G. beviel dat niet en vernielde het in terieur van zijn cel. Dat laatste deed bij de officier van justitie, mr. G. J. B. van der Dussen, de emmer overlopen en hi eiste tegen G. dan ook een maand onvoorwaarde lijke gevangenisstraf. De eis tegen De AAGTEKERKE: Herv 10 ds Theunissen, 2.30 ds Wapenaar. ARNEMUIDENHerv 10 en 2.30 ds Verwey. Geref 10 en 2.30 ds Ytsma. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesdienst. BIGGEKERKE: Herv 9.30 ds Kloosterman, 2 ds Ode. DOMBURG; Herv 10 en 7 ds Van Vliet. Geref 10 ds v. d. Bom, 2.30 ds Poelman. GAPINGE: 10 ds De Boer. Geref 9.30 en 2 ds Boot. GRIJPSKERKE: Herv 10 ds Wapenaar, 2.30 ds Theunissen. Geref 10 en 2.30 ds Vlaar- dingerbroek. KLEVERSKERKEHerv 10 ds Wieringa. KOUDEKERKE: Herv geen opgave ontvan gen. Geref 9.30 en 2.30 ds Elshout. MELISKERKEHerv 2.30 ds Nennie. MIDDELBURG: Nieuwe kerk 9 ds Enker, 10.30 ds Nauta, 7 ds Aalders; Koorkerk 10 ds v. Houte; Engelse kerk 10 dhr Hame link; CJMV-gebouw 10 jongerenkapel. Doopsgez. gem 10.30 mej dr. Bakker. Evang luth 9.30 uur ds Grabandt te Dor drecht. Geref Hofpleinkerk 9.30 ds van Til, 2.30 ds Boonstra, 5 ds Couvée te Ben- nekom; Noorderkerk 9.30 ds Boonstra, 5 ds Van Til; Gasthuiskerk 7.30 ds Ytsma. Geref gem 9.30, 2 en 6.30 leesd. Geref (vrijgem) 10 en 3 ds Hendriks. - Chr geref 9.30, en 3 ds v.d. Molen. NW EN ST. JOOSLAND: Herv 10 en 2.30 ds Van Haarlem. O0STKAPÈLLE Herv 10/tenr'2?S0 ds Richard. Geref 10 en 2.30 kand Kuiper te Amster dam. Geref gem 10 en 2.30 leesdienst. SEROOSKERKE: Herv 10 en 2.30 ds v.d. Wind. -*r Geref »10 ds v. Wouwev 2.30 ds v. Til. SINT LAURENS: Herv 10 ds Metting van Rijn, 2.30 ds Kok. Geref 10 en 2.30 ds Van Ulden. SOUBURG: Herv 9.30 en 11 ds Haitjema, 7 ds Van Duyne. Geref 9.30 en 2.30 ds Bre- derveld. Geref (vrijgem) 9.30 ds. Dou- ma. VEERE: Herv 2 ds Wieringa. Geref 10 en 2.30 ds Streefkerk. VLISSINGEN: Herv St. Jacobskerk 10 ds v. d. Schoot, 7 ds Kloosterman; Johanneskerk 9.30 ds Kwast, 7 ds Kloosterman; Haven- dorp 10 ds Odé; 't Anker 9.30 jeugdkerk. Vrijz herv 10.15 ds Van Beek. Geref 9.30 en 5 ds Verschoor. Geref (vrijgem) 4.30 ds Douma. Chr geref 9.30 leesdienst, 5.30 ds v.d. Molen Evang op g.g. 10 en 5 dhr Nijhof te Zeist. VROUWENPOLDER: Herv 2 ds De Boer. Geref 10 en 2.30 dis v.d. Wal. Geref (vrij gem) 9.30 en 2.30 ds v. Beveren. WESTKAPELLE Herv 9.30 en 2.30 ds Oost hoek. - Herv evang 9.45 en 3.45 dhr F^as- sen. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesdienst. 'T ZAND: Herv 10.15 ds v. Herwaarden, 7 ds Odé, 10.15 jeugdkerk. Geref 8.45 ds Cou vée. ZOUTELANDE: Herv 9.30 en 2.30 ds Van Dul- lemen. Geref gem 10, 2.30 en 7 ds Hage (H.A.). gem 10.45 en 5 ds Niewöhner. WILHELMINADORP: Herv 10 ds Lindeboom, 7 dhr Allewijn. WOLFAARTSDIJK: Herv 10 dhr Allewijn. 2.30 ds Metselaar. Geref 10 en 2.30 ds Mintjes. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesd. WISSENKERKE: Herv 10 en 2.30 ds Koele. Geref 10 en 2.30 ds Visser te Boven-Har- dinxveld. YERSEKE; Herv 10 en 2.30 ds Reyenga, 7 ds Schellevis te Gouda (jeugddienst). -— Geref 9.30 en 2 ds Booy. Vrije evang 10 en 2.30 ds De Jonge. BAARLAND: Herv 9.30 en 2 ds Beneder. Geref 10 en 2.30 ds Koolstra. BIEZELINGE: Herv 10 ds Jebbink, 2.30 vic Bezemer. Geref gem 9.30, 2 en 6 lees dienst. Chr geref 10 en 2.30 ds van Dij ken. BORSSELE: Herv 10 en 2.30 ds Vrijlandt. Geref 10 en. 2.30 dis v.d. Veen. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesdienst. OOLIJNSPLAAT: Herv 2.30 ds Coenraad, 6.30 ds Koole. Geref 10 en 2.30 ds Schenke- veld te De Steeg. Geref gem 10, 2 en 6 leesdienst. Oud geref kerk 10 en 3 lees dienst. DRIEWEGEN: Geref 9.30 leesdienst, 2 ds Jansen. ELLEWOUTSDIJK: Herv 9.30 ds Blok. GEERSDIJK: Herv 10 ds Postma, 2.30 dhr Kraak. Geref 10 en 2.30 ds Van Aller. GOES; Herv Grote kerk 10 ds Metselaar, 5 ds Nijssen; Oosterkerk 10.45 ds Nijssen; jeugdkerk (PvO) 10 ds Coenraad; jeugdka- pel (PvO) 10 wika de Bruijn. Geref Wes- terkerk 10 ds Robbers te Rotterdam, 5 ds Morsink te Aalten; Oosterkerk 9.15 ds Mor- sink, 5 ds Robbers. Geref (vrijgem) 10 en 3 leesdienst. Geref gem 9.30, 2 en 6 ds Honkoop. Chr geref geen opgave ontvan gen. Vrije evang 10 en 5 ds Karelse. -— Vrijz herv 7 ds Van Beek. 's-GRAVENPOLDER: Herv 10 en 2.30 ds Klui ver. Geref 10 en 2.30 ds Oegema. Ge ref gem 9.30, 2 en 6 leesd. Oud geref gem donderdag 7.30 dhr Slager. HANSWEERT: Herv 9.30 en 2.30 ds Brons geest. 's-HEER ABTSKERKE: Herv 10 ds Warffemi- us, 2 ds Baars. 's-HEER ARENDSKERKE; Herv 10 en 2.30 ds Baars. 's HEER HENDRIKSKINDEREN: Herv 10 en 2.30 ds Van Dijk. HEINKENSZAND: Herv 10 en 2.30 ds Amesz, Geref 10 en 2.30 ds Heiner. HOEDEKENSKERKEHerv geen opgave ont vangen. KAPELLE: Herv 10 vic Bezemer, 2.30 ds Jebbink. Geref 10 en 2.30 ds v.d. Leek. KAMPERLAND; Herv 10 dhr Kraak, 2.30 ds Postma. Geref 10 en 2.30 dhr De Radder. KATS: Herv 10 en 2 vic Van Melle. KATTENDIJKE: Herv 10 mej Stok. KLOETINGE; Herv 10 en 2.30 ds Van Cruv- nirigen. KORTGENE: Herv 10 dhr Nieuwenhuijsen te Den Haag (jeugddienst), 2.30 idem. KRABBENDIJKE: Herv 9.30 en 2.30 ds v. Leeuwen. Geref 9.30 en 2.30 ds Bouw meester te Rotterdam. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesdienst. KRUININGEN: Herv 10 en 2.30 ds Hoffman. Geref 10 en 2.30 ds Keur te Schevenin- gen. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesdienst. Geref gem, Stationsweg 10, 2 en 6 lees dienst. LEWEDORP: Herv geen opgave ontvangen. Geref 9.15 en 2.30 ds Oegema te Smilde. NIEUWDORP: Herv 10 en 2.30 ds Zoodsma. Geref 10 en 2.30 ds Goedendorp. Ge ref gem 9.30, 2 en 5.30 leesdienst. NISSE: Herv 10 ds Kooren. Geref gem 9.30, 2 en 5.30 leesdienst. RILLAND: Herv 10 ds Den Engelse, 6.15 vic Hoogstraten te Zwijndrecht. Geref 10 en 2.30 ds Ubels te Vroomshoop. Geref gem 9.30 en 6 ds Honkoop, 2 leesdienst. Vrije evang 10 en 2.30 kand. Van Staveren te Utrecht. WAARDE: Herv 9.30 en 2 ds Van Iperen te Terheyde. Geref gem 9.30, 2 en 6 lees- dienst. WEMELDINGE: Herv 10 en 2.30 ds Slik. Geref 9.15 en 2.30 ds De Ruyter. Geref Gem 10, 2 erv 6 leesdienst. Vrije evang ANNA JACOBABOLDERGeref 10 en 2.30 ds Haverkamp. BERGEN OP ZOOM: Herv 10 ds Elseman, 7 ds Wisse. Geref 9.30 en 5.30 ds le Coin- tre te Amsterdam. Evang luth 10 ds Ten Rou weiaar. OUD VOS9EMEER: Herv 10 en 6.30 ds Leen- mans. Geref 10 en 2.30 ds Koning. Chr geref 10, 2.30 en 6.30 leesdienst. Geref gem in Nederland 10. 2.30 en 6.30 leesd. POORTVLIET: Herv 10 en 6 ds Van Dijk. Geref 10 leesdienst, .2.30 ds Van Egmond. Geref gem 10, 2 en 6 leesdienst. SCHERPENISSEHerv 10 leesdienst, 2.30 ds Alblas. Geref gem 10, 2 en 6 leesd. SINT ANN1ALAND: Herv 10 en 6 ds West- land. Geref gem 9.30, 2 en 6 leesd. Geref gem in Nederland 9.45, 2.15 en 6.15 leesdienst. ST MAARTENSDIJKHerrv 9.30 en 2 ds v.d. HCaar; Rehohoth 7 ds Gouthelp te Rotter dam. Oud geref "gem 9.30. 2 en 6 leesd. Oud geref kerk 9.30, 2 en 6 leesd. ST PHILIPSLAND: Herv 9.30 en '2.30 ds v - Dieren: Geref gém 9 30, 2;30 én 6'leesd. Oud geréf gem 9.30, 2.30 en 6 ds Ge braad. STAVENISSE: Herv 10 en 6 dw Zwanenburg. geref ëem 9.30, 2 en 6 dhr Slager. THOLEN: Herv 10 en 3 dhr Polderman te Utrecht. Geref 10 en 5 ds Van Egmond. Chr geref 10 en 6.30 ds Van Doorn Geref gem 10, 2.30 en 6.30 leesd. Ned prot bond 5 ds Metz te Arnhem. BROUWERSHAVEN: Herv 11 d'S Duvekot Geref 10 en 2,30 ds Kamoer. Geref (vrij. sem) 10 en 2,30 ds Keizer. J ,nE: 1° en 5 dS Hulzin? RT?Bra4. uen 5 Spoelstra te Tilburg. BURGH: Herv 10 ds Don. DREISOHOR: Herv 10 vic Keiling ELKERZBE: Herv 11 ds v d Ban HAAMSTEDE: Herv 10 en 7 ds Boer. Ge- KERKWERVÉ: Herv 9.30 ds v.d. Ban Chr 10 e" 6 leesdienst, RDWELL.E: Herv 11 ds Van Li ere ÏJOORDGOUWEHerv 10 dhr Van Pel' (£YIf in Herv 10 dE Westerhof. Geref 10 en 3 dr Becker. Chr geref 10 leesdienst. 3 ds v.d. Klis. 10 rvSf mFHerv 10 en 6 ds Rijks. rSIp. leesdienst, 2.30 ds Spoelstra. 9 30 ds Van Liere. ^fshfard GerCf 10 en 2,30 ds 0ffers Herv 2.30 ds Boer. mer Herv 10 ieesd, 6.30 ds Beze- ZIERIKZEE: Herv Grote Kerk 10 ds Beze mer, 7 dhr v Pel. Geref 10 en 5 ds Tie- Chr geref 10 en 6 ds v.v. Klis ZÖNNEMAÏREHerv 9.30 ds Duvekot. Ge ref 10 en 2.30 ds Bohlmeyer. Zeeuwsch-Vlaanderen A'ri?Dv?BMRG: Herv 10 ds Fennings, 2.30 ds. Van Meeuwen. Geref 10 en 3 ds Kuiper6"' f (vri;igem' 10 en 2-3» ds BIERVLIET: Herv geen opgave ontvangen 5' ?eI7 ds sPaans. Geref s GraIe. Vrije evang 10 d. Molen, 6 ds Praas. CADZAND: Herv 10 ds Ten Cate evang 6.30 ds v.d. Molen. GROEDE: Herv 10 ds De Jong. HOEK: Herv 10 ds Van Meeuwen, 2.30 ds Penmngs. Geref 10 en 2.30 ds Verbeek. TT— Geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds Bijl. HOOFDPLAAT: Herv 10 dhr Begeer HONTENISSE: Herv 9.30 ds Timbers. HULSTHerv 10 dhr Heyboer. NIEUWVLIET: Herv 10 ds Brezet. Vrije evang 10 ds Praas. OOSTBURG: Herv 10 ds Hugo van Dalen, Geref 10 en 2.30 ds Van Mechelen. PHILIPPINE: Herv 11 ds Stern. RETRANCHEMENT: Herv 10 ds Tijmstra. Vrije evang 2.30 ds Praas. SCHOONDIJKE: Herv 10 ds Brinkman. - Geref 9.30 en 2.30 ds Den Boer. SAS VAN GENT: Herv 9.30 ds Stern. ST ANNA TER MUIDEN: Herv 11 ds Balk. SLUIS: Herv 9.30 ds Balk. SLUISKIL: Herv 9.30 en 2.30 ds Cupédo. TERNEUZEN: Herv Noordstraat 10 ds v.d. Vlugt; 3 ds Scholten; De Schakel 9.30 wika De Haan (jeugddienst). Geref 10 en 3 ds Van Hattem. Oud geref kerk 9.30, 2 en 6 ds De Reuver. Geref gem Vlooswijk- straat 9.30, 2 en 6 leesdienst. Geref gem 10 en 3 leesdienst. Leger des Heils 10 en 7.30 kapiteine Van Emgelen. WATERLANDKERKJE: Herv 10 ds Bergs- ma. YZENDIJKE: Herv 10 ds Van Evert. ZAAMSLAG: Herv 10 en 3 ds Becht. Ge ref 10 en 3 ds v. d. Kerk te Gorcum. Chr geref 9.30 en 2.30 leesdienst. Geref (vrijgem) geen opgave ontvangen ZUIDZANDE: Herv 10 ds Eijgendaal. ZOUTESPUI: Geref 10 en 3 ds De Wit te Rotterdam. Geref (vrijgem) 10 en 2.30 ds v.d. Jagt. Vrije WEMELDINGE. Bij het invaren van de Oostsluis voer de Nederlandse coaster ,,Sagitta" uit Groningen op de sluismuren waardoor averij aan het voorschip ontstond. Het vaartuig, dat leeg van Dordrecht binnendoor op weg was naar Antwerpen, kreeg bij het binnenvaren van de sluis met harde wind te kampen, met het ver melde gevolgen. Behalve deuken in de huidplaten kreeg het schip ook een scheur in het dek. Met assistentie van de sleepboot Ad- ja" heeft de coaster zijn weg door het kanaal voortgezet. H. was een week onvoorwaardelijk, het vonnis conform. G. kreeg veertien da gen onvoorwaardelijk. De Oudelander L. A. L. had onder in vloed van sterke drank een auto bere den en veroorzaakte een aanrijding. De officier eiste drie weken onvoorwaarde lijk en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid met betaling van de schade. De politierechter, mr. A. W. Thöne, veroordeelde L. tot één week on voorwaardelijk en zes maanden voor waardelijke ontzegging. De rest van het vonnis was conform. „Een misselijke manier van optre den", vond de politierechter de handel wijze van drie Vlissingse knapen op 11 december in hun woonplaats. De ge broeders J. en P. P. hadden met hun vriend J. M. wat te veel gedronken, wat voor hen reden was voorbijgangers las tig te vallen. Een passerend meisje lie pen zij achterna en vielen haar lastig. Toen anderen zich daarmee wilden be moeien, gebruikten de drie jongens hun lichaamskracht. Vooral J. P. gedroeg zich daarbij op zijn allerslechtst. Hij was het die een zekere E. zo'n klap gaf, dat deze met een hersen schudding in het ziekenhuis moest worden opgenomen. „Lafaards", zei mr. Van der Dussen tegen de jongens, die met gebogen hoofden de verwij ten over zich heen lieten gaan. „Eigenlijk moeten jullie allemaal de gevangenis in." Hij eiste tegen J. P. 250 boete of vijftig dagen een een maand voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. Het vonnis was 250 of der tig dagen en drie weken voorwaarde lijk met twee jaar proeftijd. De twee andere jongens werden confor mde eis tot 100 of twintig dagen veroordeeld. „Ongelofelijk dom", noemde mr. Thö- ne het misdrijf dat de Middelburgse los werkman, C. J. van G., op 10 augus tus in zijn woonplaats had gepleegd. Hij had een ruit van een patates-frites- kraam ingeslagen en was naar binnen geklommen. Daar had hij een busje met vierhonderd centen ontvreemd. De eis was drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en onder toezichtstel- ling van de reklassering. Alleen het aan tal maanden verschilde in het vonnis; twee maanden. „Een beruchte figuur in Westkapel le", noemde de officier de stratenma ker J. C., die in een café een paar rui ten van de W.C. insloeg. „Waarom?" vroeg de officier zich af, „alleen maar vernielzucht." Gezien het strafblad van de verdachte eiste hij drie weken on voorwaardelijk. De politierechter legde C. één week onvoorwaardelijk op. MIDDELBURG. Gistermorgen om half negen vertrok ook het tweede aan de Loskade opgelegde zeeschip, de Zweedse tanker „Carlshamn". Na onge veer voor een anderhalf jaar voor de Middelburgers een vertrouwd deel van de stad te zijn geweest, kwamen enkele sleepboten de zeereus wegslepen. De tocht gaat voor de Zweed naar Zeebrug- ge in België en het wordt een enkele reis. Want in de Belgische haven wach ten de slopershamers, die het schip tot schroot zullen verwerken. VLISSINGEN. - De Vlissingse Or kest-Vereniging, die op 25 maart 1936 werd opgericht, zal op 21 februari a.s. een feestconcert geven ter gelegenheid van haar 25-jarig bestan. De dirigent, Jn Kuiler, die sinds de oprichting aan de vereniging is verbonden, zal bij deze gelegenheid gehuldigd worden evenals de concertmeesteres, tevens penning- penningmeestresse, mevrouw G. Swart -de Winter. BURGH. In het Wapen van Burgh hield ,,'t Nut" en de Vogelwacht een filmavond. De heer K. Visser, hoofdin specteur van de Ned. Vereniging voor Dierenbescherming, gaf een toelichting op o.m. de films „Bij de Vogelwacht", „Wetenschap techniek en vermaak" en „Langs de Bospaden". Voor deze avond was een ongewoon grote belangstelling. VLISSINGEN. De Vlissingse afde ling van het Nederlandse Roode Kruis gaat een cursus van elf lessen verzor gen voor de vorming van Welfarewerk sters ten behoeve van langdurige bed- patiënten. Dames van drie en twintig jaar en ouder zullen aan de cursus kun- ren deelnemen. Doel is de 'bedpatienten geschikte 'bezigheden te bezorgen, waar door hun ziekte verlicht en hun gene zing bevorderd zal worden. Zeer binnen kort wordt een eerste voorlicht.ingsmid- dag of -avond voor belangstellende da mes .gegeven. BERGEN OP ZOOM, 10 febr. Witte kcol ri,2n7 i 1i0®re"k:001 '-22. savoyekool 18-26, spruiten 20-1.35, waspeen 7- n o A ^oten n' witIof 27-77. Jo- inpa" 8r^2' ®°Id«n. Delicious 16-54, Goud- retoette 8—4o, St. Rémy 17—22 wm. lG afla C 216~18' greenten per kg: k°o1 Prei 16-33, knolselderij 4-7, spruiten geschoond 33-78, ongeschoond A II A' UleJ1 7' will°£ A II 64—80. B 78—79, afw 45—50, stoofsla 41—60, schorseneren II 36. appelen: Jonalhan II 70 33, 65 28, II D 8—10, II1 grof 17—18, III fijn 11—12, kroet 8—10. Goudreinette III grof 16—-17. MIDDELBURG, 10 feb. Appelen: Gol den Delicious 70-80 54; 65-70 46; III Grof 30— 51; Jonathan 75-80 29—32; 70-75 18—36; 65-70 19-33; 60-65 24; III Grof 1&-24; Laxton Su perb. 75-80 45 70-75 37; Peren: St. Remy 75- 85 1213; 65-75 1214; Gieser Wildeman 60- 70 45; 50-60 3239; Appelen: Goudreinette 75-80 21—28; 65-75 16—18; III Grof 14—18. Groenten: Andijvie 781.22; Sav. kool 9 24; Rode kool 79; Witte kool 6—7; Boere- fcool 12—26; Prei 32—52; Glas Veldsla 65— 1.30; Uien schoon 1421; Uien ongesch 24 25; Witlof 60—64; Breekpeen 2—4; Kroten "per kg. 4—11; Spruiten ongesch. 31—74; Spruiten gesch. 72—1.11. GOES, 10 februari. Spruiten All 3149 Bil 1739, afw. 15—36. Witlof AI 8489 All 79, BI 88, Bil 75, afw. 53. Groene sav.kool II 1718. Rode kool I 7. Boerenkool 1118. uien 1217. Peen 3.50—5. Prei I 34, II 253L Veldsla 190—230. Andijvie 90—110. Aardapp» len bonken 7, grote 2,50, alles per kg p«i stuk; Knolselderij III 12.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 4