Zeeuwse Museumstichting voerde eerste bespreking httëL. Rijkskantoorgebouw Terneuzen Overbenktul o Studiecommissie voor het Deltamuseum besprak plan Zeeuwse leert landbouwjeugd diskussiëren Oude Ravelijn te IJzendijke zal worden gerestaureerd Interessante spuitdag van de B.O.V.A.L. te Goes Veriverven van aandeel se Pag. 3 Zeeuwsch Dagblad Installatie door de comm. der Koningin Fernfield kwam weer vlot rowi-prefab-parket Woningnood eist snellere oplossing 's-Gravenpolder ziet weer uit welke hoek de wind waait Grote achterstand op de secretarie ingelopen Te weinig leerlingen Zal Visserij school verdwijnen Twee schepen aan cle grond Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSGH DAGBLAD Protestants-Christelijk VOOR DE TOEKOMST van het stel sel der vrije ondernemingsgewijze produktie is het noodzakelijk, dat er zoveel mogelijk werknemers, die door hun arbeid met dit stelsel zijn verbon- MIDDELBURG. Met een korte den, er niet alleen de vruchten van;en kernachtige speech opdat zo plukken, maar ook delen in de groei door het langzamerhand verwerven van een persoonlijk aandeel in de pro- duktiemiddelen. aldus staatssecretaris drs. W. K. N. Schmelzer, toen hij in Amsterdam sprak over de bevordering van de bezitsvorming. Met andere woorden, de arbeiders dienen aandelen te verwerven indien het bedrijf in zijn groei daartoe moge lijkheden biedt én de bedrijven moeten tot het verstrekken van die aandelen bereid zijn. De staatssecretaris legde daarbij voorts de nadruk op de spreiding van het risico, terwijl hij het verder een voorwaarde noemde voor het voortbe staan van de vrije ondernemingspro- duktie. Het is geen geheim, dat de vakbewe- spoedig mogelijk met het werk een begin kon worden gemaakt heeft de commissaris der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot vrijdagmiddag ter provinciale grif fie het bestuur van de Zeeuwse Museumstichting geïnstalleerd. Vijf jaar geleden reeds voerde het provinciaal toestuur besprekingen met het rijk, de gemeenten en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen tenein de tot de oprichting van een Zeeuws Museum te geraken, merkte de com missaris op. Hij sprak voorts de wens uit, dat het werk van. het bestuur tot gevolg zal hebben dat binnen korte tijd een Zeeuws Museum met als inbreng o.a. de oudheidkundige verzameling van het Zeeuwsch Genootschap to-t stand zal komen. De commissaris sprak als bij is onontbeerlijk. De te benoemen directeur van het museum zal boven dien de gemeentelijke musea kunnen helpen,, o.a. door het geven van voor- Lichting. Vervolgens had de verkiezing van een dagelijks bestuur plaats. Het bestaat uit de heren: mr. dr. A. J. J. M. Mes, voorzitter, ir. J. G. Snip, secretaris en J. de Bree, penningmeester. Als admi nistrateur zal optreden de heer J. J. de Reij, commies a, derde afdeling ter provinciale griffie. HUISVESTING Tijdens de eerste vergadering van het bestuur werd medegedeeld dat het rijks archief, dat thans is ondergebracht in de te kleine behuizing van de Kanunnik- kenhuizen, binnen zeer afzienbare tijd een nieuw te bouwen pand (in het Ab- dijcomplexl hoopt te betrekken. Het Zeeuwsch Museum zou dan de toeschik king kunnen, krijgen over de Kanunnik- kenhuizen. die gelegen zijn naast de ambtswoning van de commissaris der Koningin. zijh mening uit dat de meest geschikte ging al jaren bezig is enig resultaat op vestigin,g voor het museum het Abdij- dit gebied te bereiken. Veel'verder is complex is. De hulp van bet rijk hier- men niet gekomen dan dat in bepaal-; de collectieve arbeidsovereenkomsten winstdeling als een voorschrift is op genomen. Dat is een punt in het voor deel van de werknemers, maar het geeft hem geen besef van mede-ver antwoordelijkheid voor het bedrijf. Het is een toevallige bate, die hij in zijn gezin best kan gebruiken. Het verwerven van een aandeel in de goede zin van het woord betekent een stukje verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van de onderne ming naar binnen en naar buiten. Het is als het aileggen van een eindje op de weg van de economische democra tie. Het is dan ook goed, dat de staats secretaris er nog eens de aandacht op heeft gevestigd. Ten eerste om de werkgevers er steeds aan te blijven herinneren, dat hier nog een taak ligt. Een arbeidsterrein, dat ongetwijfeld op grote weerstanden zal stuiten, al Voorstel B. en W. van Goes Garantie voor aanleg waterleidingbuis GOES. De N.V. Waterleidingmaat schappij ..Zuid-Beveland" is voornemens een waterleidingbuis aan te leggen van Poelweg 1 naar het industrieterrein zuid west eerste fase. voor de zich aldaar te vestigen bedrijven van de centrale bakkerij van de heer Felius en een op slagplaats van de heer Blomaard. De kosten daarvan worden begroot op 3000 gulden. Het door de gemeente te beta len bedrag zal met groot zijn, zo laat het zich aanzien, temeer daar waar schijnlijk binnen niet al te lange tijd nog meerdere bedrijven op deze buis zullen worden aangesloten. In verband daarmee stellen B. en W. de raad voor aan de N.V. Waterleidingmaatschappij ..Zuid-Beveland" een garantie te geven voor de opbrengst van waterafname menen wij, dat via de weg van het voor bovenbedoelde leiding tot een ma- overleg veel kan worden bereikt. Maar in de tweede plaats en zeker niet minder dan in het eerstgenoemde geval, ligt er een taak voor de arbei ders zelf. De niet-geïnteresseerdheid bij de gang van zaken van het be drijf is heel vaak erg groot. Het loon- of salariszakje aan het einde van de week of de maand lijkt dikwijls de eni ge maatstaf voor de belangstelling. Ook in dit opzicht moet er iets wor den veranderd. Dat kan, wanneer de onderneming van haar zijde ximum bedrag van 360 gulden per jaar, gedurende een tijdvak van tien achter een volgende jaren. Dit voorstel is als aanvullend punt op de agenda geplaatst van de woensdagavond te houden ge meenteraadsvergadering. Ook staat er als aanvulling op de agenda het voor stel met betrekking tot het garanderen van een geldlening ten behoeve van de N.V. ..Nibo" te Diemen. ELLEWOUTSDIJK. Het 561 bruto registerton metende vaartuig Fernfield, grotere vvaarvan wij elders in deze editie schre- openheid betracht en de arbeider be- ven dat hij op de Westerschelde tussen reid is zich voor te bereiden op de de boeien 6 en 6a was .^s gisteravond met behulp van de paarde- taak, die hem wacht als hij eenmaal dachten vari sleepboten .Willem" aandeelhouder" is. i en „Holland". MIDDELBURG. De inter-provinci-ingenieur voor bijzondere diensten bij ale ambtelijke studiecommissie voor een Deltamuseum, die de opdracht heeft ontvangen tot bestudering en uitwer king van plannen tot stichting van een centraal Deltamuseum te Middelburg met dependances te Hellevoetsluis, Wil lemstad en Zierikzee is gisterenmiddag voor het eerst bijeengekomen in het ge bouw van de provinciale griffie te Mid delburg. Uitgangspunt van de studie der com missie is voor het centraal museum te Middelburg het gebouw de Kloveniers doelen met erven en verdere omgeving, dat eigendom is van de gemeente Mid delburg en door het gemeentebestuur in beginsel voor de vestiging van het cen traal Deltamuseum is gereserveerd. De de provinciale waterstaat in Zuid-Hol land te 's-Gravenhage. mr. P. C. J. M. Kruse, hoofd 4e afdeling provinciale griffie Noord-Brabant te "s-Hertogen- bosch, mr. J. de Vries, chef 3e afde ling provinciale griffie van Zeejand, ir. J. G. Snip. hoofd van het bureau bij zondere werken van de provinciale wa terstaat in Zeeland, te Middelburg, mr. J. Hooij, gemeente-secretaris van Mid delburg. H. Mooibroek, adj. directeur van de dienst gemeentewerken van Mid delburg, dr. mr. F. J. Duparc, hoofd on derafdeling musea, archieven en geschie denis van het ministerie van O, K. en W. te 's Gravenhage, D. F. Lunsingh Scheurleer, rijksinspecteur voor roeren de monumenten, te 's Gravenhage en W. Metzelaar ing.. waterstaatkundig commissie is verzocht uitvoerig aan- hoofdambtenaar Rijkswaterstaat-Delta- dacht te besteden aan het financieel en het bestuurlijk aspect van dit project, In het Deltamuseum zal t.z.t. een ver zameling worden ondergebracht, die her innert aan hetgeen door de uitvoering van het Deltaplan in de drie provincies is verdwenen. Tevens zullen interessan te kaarten, foto's e.d., betrekking heb bend op de uitvoering van het giganti sche <verk door rijkswaterstaat en grote aannemingsmaatschappijen, worden be waard. Het is duidelijk dat na verloop van jaren bij volgende generaties grote belangstelling zal bestaan voor hetgeen thans tot uitvoering wordt gebracht en de verandering in sociale, maatschap pelijk en economisch opzicht, die daar van het gevolg is. Samenstelling De commissie bestaat uit de heren mr. E. Heringa, chef 4e afdeling pro vinciale griffie van Zuid-Holland te 's- Gravenhage. ir. A. G. Bruggeman, hoofd dienst te 's Gravenhage. Aaoertentie geluiddempend kraak- en spijkervrij contactgeluid-isolerend elastisch, buigzaam eenvoudig opneembaar zie onze etalage Dealer voor zeeland Kamerlid Van der Peijl: MIDDELBURG. Bestond er in de dagen van de kabinetscrisis niet overal in den lande begrip voor het standpunt van de c.h.-fractie ten aanzien van het woningbouwbeleid, in de afgelopen maand hebben wij vele blijken van in stemming gekregen van mensen die da gelijks met de woningmisère worden ge confronteerd. Dit verklaarde de heer C. F. v. d. Peijl uit Kloetinge, lid van de Tweede Kamer, gisteravond voor de c.h.-kiesvereniging Middelburg. Onze fractie heeft zich, aldus de heer Van der Peijl, laten leiden door de ge dachte, dat het toch eigenlijk een be schamende zaak is in ons land zestien jaar na de bevrijding nog met een wo ningnood te zitten. Spreker noemde nog enkele cijfers: Nederland telt nog 100.000 krotten, terwijl 6000 onbewoonbaar ver klaarde woningen nog worden bewoond. Kan men dit wetende dan eigenlijk van welvaart spreken, vroeg de heer Van der Peijl zich af. Een christelijk-sociale politiek vraagt een effectievere bestrij ding van de woningnood. Wat Zeeland betreft, hier ligt een massa bouwcapa citeit braak, zodat in dit gewest althans de vrees voor spanning op de bouw- j markt ongegrond is. Het gevolg is ech ter nu dat er bouwvakarbeiders ver- j dwijnen naar andere bedrijfstakken. Deskundigen hadden de heer Van der Peijl voorts verzekerd, dat de zaken te veel worden gereglementeerd en afge remd. De beslissing over de premiebe- j schikkingen blijft te lang uit (een tot anderhalf jaar). Over de politiesalaris- j sen sprekende zei de heer Van der Peijl nat de salarissen bij de overheid te veel j j achterblijven bij die van het bedrijfsle- ven. Wat Nieuw-Guinea aangaat betoog-; de het Tweede-Kamerlid, dat Nederland ^en morele verplichting heeft tegenover de Papoea's, die het niet zonder meer in de steek kan laten. De C.H.U. koes tert geen enkele koloniale gedachte, maar ziet als einddoel het zelfbeschik kingsrecht voor de Papoea. 's-GRAVENPOLDER. De inwoners van 's-Gravenpolder kunnen weer zien uit welke hoek de wind waait. "Waren zij meer dan een jaar verstoken van een „hooggeplaatste" windwijzer, sinds gistermorgen draait de nieuw vergulde vis weer schitterend en blinkend met zijn kop in de wind op het hoogste punt je van de toren. Het is tevens een te ken, dat de kerk- en torenrestauratie in haar laatste stadium verkeert. De steiger rond de toren zal dan ook spoe dig zijn verdwenen. Het aanbrengen van het torenuurwerk, de wijzerplaten enz. zullen echter in verband met de grote drukte in de klokkengieterij nog wel enkele maanden duren. Er wordt vóórts naar gestreefd het kerkgebouw per 1 september in gebruik te nemen. 1 is van belang ter vermijding ver geschil len ingevolge de armenwet bij verhui zing van armlastigen. Vastgesteld werd de pensioengrond slag van het gemeentepersoneel. De be groting 1959 werd voor de 24ste keer gewijzigd. De voorzitter deelde mee dat de be groting 1961 spoedig bij de raad zal worden ingediend. Er was op de secre- IJZENDIJKE. Gedeputeerde tarie een enorme achterstand bij het op- Staten van Zeeland hebben de ge- meente IJzendijke gemachtigd tot een uitgave van 63.000 gulden. Dit geld is bestemd voor de restaura tie van de Oude Ravelijn (een ga- deelte van de oude vesting). Dit deelde de voorzitter gisteren mee in de raadsvergadering. Op voorstel van B. en W. wordt de gemeentelijke bijdrage aan het 100 pro cent plan van de n.v. waterleidingsmaat schappij Zeeuwsch Vlaanderen met 740 gulden per jaar verhoogd. Deze verho ging is ten behoeve van de percelen aan de Zevenhofsteestraat aan de Oranjedijk. De totale gemeentelijke bijdrage is nu 4650 gulden per jaar en dit bedrag zal de gemeente dertig jaar land moeten opbrengen. Besloten werd de vloeren van de openbare lagere school te laten ver- nieuwe. De heer Tatzelaar (prot. chr.) wees er op dat ook de kasten in de school vochtig zijn en dus zullen ver molmen. De burgemeester beloofde de volgende vergadering met voorstellen te zullen komen. Vastgesteld werden de reinigingsrech ten en de legesreehten. Met ingang van 1 april werd eervol ontslag verleend aan mejuffrouw J. Bruynooge als onderwijze res aan de openbare lagere school. Een uitvoerige discussie tussen de burgemeester en de heer J. Cornells ontstond naar aanleiding van de behan deling van een aanvrage van de r.k. lagere school voor de aanschaf van ver- duistergordijnen. De heer Cornelis (K.V.P.) vond het onjuist, dat eerst advies wordt gevraagd van de inspecteur van het lager onder wijs. Hij zei dat de raad zelf dient te oordelen en dat dit oordeel niet afhanke lijk moet zijn van een eerder gegeven advies van de inspecteur. Deze manier van doen tast de autonomie van de gemeente aan, aldus de heer Cornelis. De burgemeester beloofde in de vol gende vergadering de juiste wettelijke regeling uiteen te zullen zetten. De gemeente trad toe tot de z.g. inter communale verhuisregeling. Dit laatste achterstand liep vanaf 1954. Thans men echter ingelopen tot 1959. De begroting 1961 kan overigens nog niet worden ingediend, omdat die van 1960 nog niet door G.S. is goedgekeurd. Het wachten was op een aanvrage van de gemeente om een verhoogde uitkering uit de gemeentekas. G.S. hebben thans evenwel bericht gezonden dat zij de mi nister voorgesteld hebben een extra uit kering uit het gemeentefonds te verlenen van 37.500 gulden. VLISSINGEN. Zolang voor de klei nere vissersvaartuigen geen diploma wordt vereist en door de schippers zelf geen eis wordt gesteld dat de jongens, die aan boord worden tewerkgesteld, in het bezit moeten zijn van een school- getuigsohrift, zal het aantal leerlingen van de Zeeuwse Visserijschool in Vlis- singen minimaal blijven. Dit impliceert een ernstige waar schuwing, zo staat er in het jaarverslag van de stichting voor deze school te le zen. Want ingeval de school wegens een te gering aantal leerlingen zou moeten worden opgeheven, betekent dat dat voor de provincie geen visserijschool meer aanwezig is en ook geen moge lijkheden voor omscholing van reeds varende vissers. In dat geval kan men van een ramptoestand voor het Zeeuw se visserijbedrijf spreken, zegt het jaar verslag pessimistisch. De stichting doet dan ook een dringend beroep op alle instanties, die bij de vis serij in Zeeland zijn betrokken, ter in- B oven staande foto geeft een goed beeld van de sculptuurdie te zijner tijd zal geplaatst worden op het H. J. Doeleman- plein to Zierikzee. Het ontwerp voor dit beeldhouwwerk is vervaardigd, door de heer A. S. M. Braat le Zierikzee. Ter ere van de oude directeur van de. n.v. Kon. fabriek voor bakkerijgrond stoffen „Zeelandia" zal dit beeld door de fabriek worden aangeboden aan de ge meente. Het beeld heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is het een herinne ringssteen voor de oude directeur, maar om deze herinnering geheel in de sfeer van de heer Doeleman té houdenzal de steen tevens een speel gelegenheid voor de jeugd zijn. De heer Doeleman heeft nl. veel met de jeugd opgehad. De heer Braat kreeg destijds de waar lijk niet eenvoudige opdracht om een herinneringssteen te vervaardigen die iets voor de jeugd moest betekenen. De steen zal uitgevoerd worden in grijs beton, donkerblauw bazaltsteen en rode baksteen. Het monument zal ruim twee meter hoog worden en een omtrek heb ben van vijf meter. Hel zal geplaatst worden in een zand bak midden op het plein. GOES. Enkele honderden loonwerkers en landbouwers wa ren gisteren naar de „Prins van Oranje" te Goes gekomen om de jaarlijks terugkerende spuitdag van de Bond van Agrarische Loon bedrijven in Zeeland (Boval) bij te wonen. De Boval organiseerde de ze spuitdag in samenwerking met de rijkslandbouwvoorlichtingsdien- sten in Goes en Axel. Het bestuur had voor een aantrekkelijk en in teressant programma gezorgd. Twee deskundige sprekers gaven voorlichting over de chemische on- kruidbestrijding en over het men gen van de stoffen. En voorts heeft een uitgebreid forum een stort vloed van vragen, die uit de ver gadering kwamen, beantwoord. De leiding van de spuitdag was in handen van de heer Weststrate uit Kloetinge, voorzitter van de groep sproeiers van de Boval. In zijn openings woord wees hij op de belangrijkheid van het houden van een spuitdag. Immers, steeds meer nieuwe bestrijdingsmidde len komen in de handel en de techniek van spuiten en sproeien is ook steeds aan wijziging onderhevig. Onkruidbestrijding Met een groot schoolbord naast zijn standhouding van de school de nodige j lessenaar heeft ir. Heuver, verbonden leerlingen te werven. 'aan het rijkslandbouwconsulentschap te middelburg-goes gratis advies van onzt binnenhuisarchitecten franco levering door heel nederland De enige buurtvereniging die te Kloetinge nog bestaat, „Koningin Ju liana", hield de jaarlijkse feestavond bij Noom. Traditiegetrouw werd ook deze avond weer verzorgd door Kien de Jonge bijgestaan door de accordeonist Billy Rix. Het rijkskantoorgebouu le Terneuzen is het rudimentaire stadium zo langza merhand wel te boven. Het bouwwerk heeft herkenbare vormen aangenomen en het is nu reeds wel duidelijk, dat liet behalve een praktische ook een fraaie aanwinst voor de stad is. Er zijn drie diensten die in het reusachtige pand zullen worden ondergebracht. In het hoekpand, het hoofdgebouw dus, zal te zijner tijd de belastingzijn intrek nemen. Het lage deel langs de Hozen- gracht is gereserveerd voor het Gewes telijk Arbeidsbureau en ten slotte komt de rijkswaterstaat in het gedeelte longs de Axelsestraat. In een bijeenkomst van de midden standsvereniging van Bruinisse heeft mr. Kuneman gesproken over „verzekerin gen en wat men daarvan weten moet". Mr. Kluiver sprak over het nut van een goede organisatie van de middenstand. Voor ontspanning werd gezorgd door de vertoning van een vijftal films o.a. over land en volk van Nieuw-Guinea, en het Aalsrheerse bloemencorso. VLISSINGEN. Gistermorgen zijn op de Schelde opnieuw twee schepen aan de grond gelopen. Ter hoogte van Terneuzen strandde de Liberiaanse su pertanker ..Bulkoceanic". Bij hoog wa ter wist het zestienduizend ton metende schip op eigen kracht vlot te komen. De „Bulkoceanic" is eigendom van de Uni verse Tankships Inc. te Monrovia. Het tweede slachtoffer was de En gelse kustvaarder „Fernfield", die rond tien uur in de morgen in de Pas van Everdingen, tussen Vlissingen en Ter neuzen, aan de grond liep. Uit Vlissin gen vertrok een bergingsvaartuig ter as sistentie. De heer A. Krijger uit Driewegen, lid van de damvereniging 's-Graven polder is na een beslissingsdriekamp met de heer H. Massilink uit Goes, kam pioen van de eerste klasse dammen in Zeeland geworden. Sloop noodwoningen in Vlissingen aanbesteed .VLISSINGEN. Het slopen van ne gen houten en twaalf stenen noodwo ningen in het Havendorp werd gister- I-norgen bij Gemeentewerken aanbe steed. De uitslag voor de houten wonin gen was: 1. F. Hoornik. Middelburg met 4518,- aan de gemeente te betalen. 2. C. Westdorp, Goes met 4100.- 3. Ge- br. De Witte, Westkapelle met 3780,- 4. Fa. Hoornik, Roosendaal met 3645,- 5. Van Popering en Snoey, Amsterdam met 3600,- 6. Fa. Huibregtse, Westka pelle met 3195,- 7. Sturm en Dekker, Oostkapelle met 3150,- Stenen wonin gen: 1. Fa. Huibregtse met 606,- aan de gemeente te betalen, 2. Sturm en Dekker met 510,- 3. F. Hoornik met 500,- 4. C. Westdorp met 425,- 5. Ge- br. De Witte met 400. 9 De N.C.V.B. van 's-Heer Arends- kerke hield een vergadering onder lei ding van de presidente, mevrouw Baars. De volgende bijeenkomst wordt 17 fe bruari in 't Trefpunt gehouden. Wageningen, als eerste spreker een groot aantal adviezen over de chemi sche onkruidbestrijding ten beste gege ven. Hij deed dat onder het motto „Ak- tualiteiten van chemische onkruidbe strijding". Ir. Heuver sprak o.m. over de verhouding kleur- en groeistoffen. Met de groeistoffen kan het zaadon kruid bestreden worden, maar dit moet wel vroeg gebeuren. Voorts ging spre ker na welke groeistoffen er gebruikt kunnen worden en behandelde verder de onkruidbestrijding in de erwten en de suikerbieten. Tenslotte stond ir. Heuver uitvoerig stil bij het spuiten van water gangen en slootkanten. Voor deze „spui- terij" bestaat veel belangstelling. Na zijn lezing werd een serie fraaie dia's vertoond. Menging Dr. A. F. H. Besemer van de pian- tenziektekundige dienst in Wageningen voerde het woord over het mengen van kleur- en groeistoffen. Aan de hand van enkele voorbeelden pit de praktijk vertelde hij zijn gehoor op interessante wijze wat er op dit terrein te doen is. Hij concludeerde, dat er redenen zijn om de menging over het algemeen niet aan te bevelen. Bij vrijwel iedere afzon derlijke bespuiting worden betere resul taten verkregen. „U neemt willens en wetens enige risico's als u gaat mengen. Elk geval dient apart bekeken te wor den" aldus dr. Besemer. Na deze rede was het woord aan de vergadering en aan het forum. In dit fo rum hadden zitting: ir. H. J. de Bruin, rijkslandbouwconsulent voor planten ziekten te Wageningen, voorzitter, de heer Van den Akker, vérbonden aan. Verdugt's industrie- en handelsonderne ming N.V. te Tiel, dr. A. F. H. Bese mer, ir. Heuver, de heer J. Hamelink, loonspuiter te Axel. J. M. Mol, land bouwer te Wolfaartsdijk en P. Verhage, specialist plantenziekten bij de rijksland- bouwvoorlichtingsdienst te Goes en Axel. Het forum heeft niet voor niets op het podium gezeten, want een groot aantal vragen werd afgevuurd. Aan het slot van de geslaagde spuit dag gaf de rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaanderen, ir. J. A. H. Hae- nen, een korte en bondige samenvatting van het gesprokene. Wie is mijn naaste? Lucas 10, vers 29. Wanneer -Hij aan een willekeurig iemand vragen wie de naaste is, ral hij of zij on getwijfeld antwoorden: Alle mensen, ieder een. Sommigen vinden het dan blijkbaar toch te wijd en zeggen: De naaste is de gene die wij op onze weg ontmoeten. Zij hebben er een vermoeden van, dat het bij naastenliefde om een ontmoeting met een ander gaat. Taalkundig betekent naast, iemand die zo dicht bij ons is, dat niemand dichterbij kan zijn. De naaste is dientengevolge slechts één enkele persoon of hooguit enke len. Deze naasten kunnen nooit veel in ge tal zijn. U zult dan vragen: Ja, maar wie is het dan? Is het mijn man, mijn vrouw, de kinderen of de buren? Ja wie eigen lijk? Deze vraag is ook voorgelegd aan Je zus Christus. Het is nog altijd de moeite waard om Zijn antwoord te vernemen. Hij heeft bij die gelegenheid liet ons bekende verhaal van de Barmhartige Samaritaan verteld. Na afloop heeft Jezus aan de wet geleerde gevraagd, wie nu de naaste was van de man, die in de handen van de moordenaars was gevallen. Het antwoord daarop luidde, die hem barmhartigheid heeft bewezen. Dat was in dit geval de Sa maritaan. Wij menen hieruit te moeten af leiden, dat naastenliefde betekent de men sen, die in nood zijn helpen. Daarom bon den wij nu in onze dagen collecten om de mensen in India en in Congo te helpen. Daarom zijn er ook in de afgelopen Bon dag in alle kerken collecten gehouden voor de internationale hulpverlening en stellig hebt ook U uw gave gegeven uit liefde tot de naaste. Hoe goed dit alles ook bedoeld is, het staat niet in de woorden van Jezus. Wan- ,neer Jezus vraag nog eens overleest, dan blijkt, dat Hij niet heeft gevraagd, wie van de drie voorbijgangers in de gevallen man de naaste erkende en dus het gebod tot naastenliefde heeft vervuld. Jezus vraagt wie van de drie de naaste was van de man, die gevallen was. Jezus keert hier mede de zaak om. De naaste is degene, die barmhartigheid bewijst en niet degene aan wie de barmhartigheid bewezen moet worden. De Samaritaan is de man, die barmhar tigheid bewijst. Wanneer wij nu vragen wie onze naaste is, dan geldt ook hier degene, die ons barmhartigheid heeft bewezen. Het antwoord hierop kan niet moeilijk meer zijn. Het is Jezus Christus, die ook wel de grote Samaritaan wordt genoemd. Er zijn aanwijzingen in de schrift, dal de Joden Jezus uitmaakten voor een Samaritaan. Het ligt daarom min of meer voor de hand, dat Jezus daaraan heeft gedacht, toen hij over een Samaritaan sprak. Onze liefde jegens de naaste geldt dus Jezus Christus en Hem alleen. 11 vraagt nu uiteraard, wat U met de anderen moet beginnen, met de mensen in Congo en in India? Moei 13 ze maar la ten liggen? Dat is hiermede nog niet ge zegd. Jezus Christus is de Samaritaan en is dat ook nu anno 1961. Hij trekt langs de wegen der wereld om allen die in nood zijn te helpen. Hij gaat zelfs zover, dat hij zich met hen vereenzelvigt. "Wanneer wij Hem liefhebben, zullen wij in actie komen en dan zullen wij Hem willen bijstaan in Zijn Werk. Wij willen de liefde, die Hij aan ons heeft betoond en geschonken beant woorden. Hiermede wordt de hulp aan de mensen en de volkeren, die in nood aijn, wegge haald uit de sfeer van sentimentaliteit en medelijden. Zij komt voor ons, Christenen, te staan in het teken van de dankbaar heid en gehoorzaamheid aan Jezus Chris tus. Deze liefde is alleen mogelijk, wan neer wij een levende en hechte gemeen schap hébben mei Hem; wanneer wij ge loven. Ons geloof zal zich in deze liefde, uiten en deze liefde wordt hierdoor de toetssteen van ons geloof: Want wie veel heil en liefde heeft ontvangen ®al ook veel liefde betonen. Séharendijke Ds. Alb. van den Ban DS. COE-NRAAD GAAT GOES VERLATEN GOES. Ds. J. W. Coenraad, Neder lands-hervormd predikant in Goes, zal na vier en een half jaar in Goes zijn ambt te hebben uitgeoefend, deze ge meente gaan verlaten. Hij heeft het be roep naar Den Haag, wijkgemeente twaalf, aangenomen. L.J.G. OP VORMINGSCENTRUM HEDENESSE CADZAND. Fier wapperde donderdagmidag aan de vlagge- mast van het vormingscentrum Hedenesse de L.J.G.-vlag. Een aan tal kaderleden van de landbouw jongeren gemeenschap Zeeland verblijven drie dagen op het vor mingscentrum om te spreken over het werk van hun organisatie. De kadierdagen werden geopend door de provinciaal voorzitter, de heer P. van der Maas uit Kats. Hij noemde het een eclatant sukses dat de L.J.G. naast uitzending van een volledig team naar de volks hogeschool, ook nog deze kaderda- gen kon organiseren. Nadat ook de directeur van het vormingscen trum, wika R. Wastervall, een wel komstwoord had gesproken, volgde een inleiding van de adjunkt-sekre- taris van het K.N.L.C., de heer J. E. de Vrieze uit Voorschoten. Hij sprak over „De taak van de pen- geling8'opN™vóri^ingen^nrichtinc vin nmgmeester en de financiële mogelijk-de centrale Hervormde gemeente "tofs heden voor de vereniging". Spreker be-isingen heeft wijzigingen ondereaar, nö toogde dat als over financiën wordt ge- gewijzigde regeling liet ter inraet rui «n-nken in rin H,,h aii«n„ de kosterijen vande St. Ja^bsklrk en punten beslist niet eens was met de in leider. Tenslotte werd tot besluit van de eerste van de drie kaderdagen. nog een ontspanningsprogramma afgewerkt. Gisteren hielden de jongeren zich be zig met het onderwerp: ..De mens als slachtoffer van de techniek". In zijn inleiding over dit onderwerp gaf wika Wastervall enkele punten op van waar uit de diskussie in groepen werd voort gezet. Tijdens de middaguren werd ge sproken over het onderwerp: „De tech niek is er voor de mens". Na de kritiek hierop, behandelde wika Wastervall ver schillende diskussietechnieken en het ge bruik van hulpmiddelen, zoals dia's en filmstroken. Tot slot van deze kaderdagen zal het onderwerp „Hoe passen we het geleer de toe en wat doen we er mee?" wor den behandeld. De L.J.G. en Z.P.M. hebben met het organiseren van een dergelijke kader- kursus bewezen dat zij als organisatie met hun tijd mee willen gaan. Het is te hopen dat dit een goede start is ge weest die zal worden gevolgd door meerdere van dit soort kursussen. WIJZIGING REGELING HERVORMDE GEMEENTE sproken in de club, men alleen denkt aan de verenigingsmens als slachtoffer van de subsidies. ..De penningmeester moet niet alleen iemand zijn die ver stand heeft van boekhouden en econo mie. maar in de eerste plaats beschik ken over veel fantasie". Hij moet dus kunnen werken met geestelijk kapitaal, vertelde de heer De Vrieze. Verder vond hij het van groot belang dat in de ver eniging wordt gewerkt vanuit een be paald plan. Als dat er is, komt het geld pas om de hoek kijken. „De landbouw vormt een minderheidsgroep van tien percent op de bevolking en het is hard nodig dat in de kring van de platte landsjongeren aan vorming wordt ge daan, bijvoorbeeld op het sociale vlak". Na de warme maaitijd werd over deze inleiding gcdiskussieerd. waarbij bleek dat de Zeeuwse jeugd het op sommige Johanneskerk van 13 tot en met 20 fe bruari, In de lutherse- zowel als in de doopsgezinde Kerk vinden op vrijdag 17 februari samenkomsten plaats ter her- denking van het feit dat vijfenzeventig jaar geleden m Amerika de grondslag SÏk voor de „Vrouwen-wereld gebedsdag Voor deze dag, die dit jaar in 145 lan den gehouden zal worden, staat de litur gie geheel m het teken van de dankbaar- heid en herdenking. Het „Rustoord" van de Nederland Hervormde Kerk te Zaamstag mocht dc zer dagen een prachtig geschenk in ont- i angst nemen. Mevrcuw C Dekker-Dees wonende in het huis ..Dc Werve Breda, schonk het rusthuis een teievr sietoestel.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 3