EN TOCH GROTERE PRESTATIES KORTER WERKEN MELKBOER MENS EN MELK SCHOONHEID ROOM BOTER V erbazingwekkende medische ontwikkeling gelukkig dat je er bent! RUST Advertentlt M-BRIGADIERS TN FABRIEKEN en kantoren, werkplaatsen en ateliers - overal waar mensen werken -■-heeft een groep artsen de prestaties van de werkende mens onderzocht, van directeur tot portier. Ze hebben een verrassende ontdekking gedaan. Vóór het ontbijt levert men de geringste prestatie. Circa een uur daarna werkt men op iopvermogen. Daarna daalt het prestatiepeil weer. Zo tegen twee uur 's middags wordt een tweede hoogtepunt bereikt, weliswaar lager dan het eerste, waarna de prestaties verder dalen. Het was een verbluffende ontdekking en onmiddellijk heeft men naar middelen gezocht om het prestatiepeil - vooral 's middags - te verhogen. J~)E MELKBOER hoort in het- zelfde vakje als de huis vrouw. Als ze haar werk doet is het gewoon, maar wanneer ze het af zou laten weten, ligt de hele maatschappij aan diggelen. Daarom ben ik de melkboer dankbaar, dat hij melkboer heeft willen worden. Het is een werk kring, waar de wereld niet van achterover slaat. Het heeft niet de romantiek van stratosfeer en beeldbuis, zoals de straaljager piloot en de televisieartiest. Ge woon melkboer, wat is daar nou aan! Realiseer dan dit maar eens eventjesVoor dag en dauw, zomer en winter, trap op, trap af, deur in, deur uit. Een beroemde generaal en 286 kaassoorten op de eerste plaats Melk doet wonderen Voor de hand liggend Een idee Het meest complete voedingsmiddel Onmisbare kalk van binnen-uit en van buiten-af QP HET HOOFDKWAR- TI BK van de M-Bri- gade liggen de plannen voor dit jaar gereed. Let op de belangrijke berichten, binnenkort in deze krant! (Advertentie) „Zet u daar maar neer, melk boer!" „Ja mevrouw." „Kan ik zaterdag afrekenen „Goed mevrouw De melkboer ziet ons, zoals ver der niemand van de buitenwe reld ons ziet. In duster en och tendhumeur, met slaapogen en krulspelden en in zorgen en af getrapte pantoffels. Hij is een groot mensenkenner. Hij weet of je man en kinderen te benijden zijn of te beklagen. Maar deson danks brengt hij je onverstoor baar elke morgen de melk, de boter en desgewenst je jonge of oude kaas. Vriendelijke en ge zonde zaken, schoon, voedzaam en lekker. Het heeft iets gezélligs ouderwets in deze tijd van gejacht en zelf bediening de melkboer aan de deur. Zie, hoe de huisvrouw 's morgens onrustig rond kan lopen. De melkboer is nog niet geweest. Geen verjaardagskopje koffie kan gedronken worden. Het wachten is op de Bel! „Melkboer, gelukkig, datje er bent!" Nee, de wereld slaat er niet van achterover, maar heel Nederland zal zich hierbij aansluiten. „Melkboer, gelukkig dat je er bent". Huisvrouw. KAESVARIA mHeushij is met roomboter f^A EENS na bij ozelf: hoe- veel soorten kaas kent u? Goudse, edammer, boeren kaas, meikaas, roomkaas, septemberkaas, leidsekaas, komijnekaas misschien kunt u er nog wel twintig bij verzinnen. Maar weet u dat niemand precies weet hoeveel soorten kaas er zijn? In ieder land, in iedere provin cie, is een aparte kaas te vin den. Ja zelfs zijn er kaassoor ten die alleen bij een bepaalde familie voorkomen. Generaal De Gaulle moet eens hebben verzucht: „Dikwijls vrees ik dat het niet mogelijk is Frankrijk één te doen zijn. Stel je voor, een land dat er alleen al 286 soorten kaas op na houdt We zullen de général maar niet vertellen dat er nog wel wat meer dan 286 soorten kaas in la douce France zijn, om nog maar te zwijgen van de dui zenden kaassoorten elders op de wereld. Vertel het hem maar niet, als u hem ia Parijs tegen het lijf loopt. In de ochtend en middag werden twee korte pauzes ingesteld en hoewel er dus korter werd gewerkt, werd het prestatiepeil direct aan merkelijk hoger. Enquêtes, gehouden na deze experimenten, toonden aan: alle employe's voelen zich na deze pauzes aanmerke lijk frisser, ze zijn veel minder snel vermoeid en werken met veel meer ple zier. Ook bleek overduidelijk dat de verhoogde prestatie niet alleen te danken was aan rust. Voedsel speelt ook een be langrijke rol. Illl! Artsen hebben door onderzoek bij schoolkinderen vastge steld, dat wat extra melk in de pauze een goede invloed heeft op de ontwikkeling, de aan dacht en het prestatievermo gen van het kind. Maar ook toenemende groepen volwas senen blijken tijdens het werk te genieten van een flesje melk in de pauze. Zij voelen zich prettiger en werken gemak kelijker! Achteraf bezien, zo verklaarden de artsen, is het zo voor.de hand liggend. Extra rust geeft gelegen heid om extra energie te ver zamelen. En door voldoende melk te drinken krijgt het lichaam een noodzakelijke dosis van de belangrijkste voedingsstoffen binnen. De organen en klieren worden hierdoor geactiveerd zonder dat de spijsvertering extra wordt belast. Daarnaast geeft melk de noodzakelijke calorieën, voor hand- èn hoofdarbeiders. Is het een idee voor directies om melk ter beschikking te stellen? Is het een idee voor u, mijnheer, om iedere dag een flesje melk te nemen? En voor u, moeder? Doen uw kinderen al mee aan de voordelige schoolmelk? 't Is maar een idee Illl ]t/|ELK VORMT een volstrekt onmisbaar deel van onze 1 voeding. Waarom? Wil men dit begrijpen, dan dient men iets te weten omtrent de samenstelling van dit zo kostelijke natuurprodukt. In de eerste plaats is daar dan melkeiwit. Bij de term „eiwit" moet u niet denken aan het „wit" van een ei; in de voe dingsleer worden eiwitten wel de belangrijkste bouwstoffen en dragers van het leven ge- genoemd. Onder de eiwitten bestaat een zekere rangorde en het bijzondere van het melk eiwit is nu, dat dit een zeer hoge rang inneemt, het is voor de gezondheid een 100% vol waardige voedingsstof. Dit betekent, dat men bi) een regelmatig melkgebruik allerlei andere eiwitbronnen desnoods kan missen: de melk is in staat om onze eiwitbehoefte volledig te dekken! Ook yoghurt, karnemelk en kaas zijn rijk aan het hoogwaar dige melkeiwit. Een volgende belangrijke groep van stoffen, die in de melk rijkelijk vertegenwoor digd is, is die der „Mineralen". Dit zijn stoffen, die ook in de dode natuur voorkomen, zoals kalk, fosfor, ijzer, magnesium enz. Van de in melk aanwezige mineralen is de kalk uiter mate belangrijk. De groei van het beenderstel- sel en de tanden bij kinderen vraagt veel kalk en zonder ge bruik van melk is het onmoge lijk om aan deze behoefte te voldoen. Hierbij bedenke men, dat de groei van de botten pas omstreeks het twintigste le vensjaar is voltooid, dus dat men de term „kinderen" in dit opzicht zéér ruim moet nemen. De kalk, die in melk voor komt bevindt zich in een bij zondere en uiterst fijn ver deelde toestand, waardoor hij veel gemakkelijker in de bot ten kan worden opgenomen dan „gewone" kalk uit een tabletje. Ook dit is weer een van de wonderen van de melk! Ten slotte is melk rijk aan enkele vitamines, die in de meeste an dere voedingsmiddelen, ontbre ken en die ook weer speciaal voor kinderen en jonge mensen van belang zijn - hetgeen niet inhoudt, dat volwassenen het zónder kunnen stéllen'. Uit dit overzicht zal het u duidelijk geworden zijn, dat de melk een noodzakelijk be standdeel van onze voeding is. Driekwart liter melk of melkprodukten per dag en per man (of 3 liter per 4 per sonen) is een goede algeme ne regel voor het Nederland se gezin. (Advertentie) (Advertentie) "IVATUURLIJK weet u dat de beeldschone Egyptische, x 1 Cleopatra, zich baadde in ezeiinnemelk. Haar schoon heidsmiddel werd kennelijk populair want van Poppaea Sabina, de vrouw van Nero, is bekend, dat zij iedere morgen alle ezelinnen van Rome deed melken om ge noeg melk te hebben voor haar bad. Niet dat ezeiinnemelk nu beter zou zijn voor haar of uw huid, maar in die tijd was de ezelin de voornaam ste producent van melk. Maar ook voor u, de vrouw van nu, speelt melk een zeer belangrijke rol bij de verant woorde schoonheidsverzor ging. Allereerst, en allerbelang rijkst, Is daar natuurlijk; melk als schoonheidsmiddel- van-binnen-uit de melk die u drinkt. Maar wist u, dat melk ook veel gebruikt wordt voor uitwendige toe passing. in een tweetal heer lijke ontspannende schoon heidsmaskers? Om te begin nen een gistmasker. Het ont smet uw huid, doet meeëters verdwijnen en zorgt voor wat extra vitaminen. U- gaat als volgt te werk: 25 gram gist mengt u met wat MELK aan tot een stevig papje. Met een kwastje brengt u dit op het gezicht en de hals aan. Nu een minuut of 15, 20 in laten werken en dan verwijderen met lauw water. Uw gezicht afdrogen met een zachte handdoek. Hebt u een gevoelige huid. een huid die snel rood wordt? Dan is er voor u dit yoghurtmasker: In een doek laat u een halve liter yoghurt uitlekken. Het vocht loopt eruit, het „dik" houdt u over. Dit nu, brengt u ook met een kwastje aan op gezicht en hals. Dit masker kan soms wat dun zijn en eraf druipen. Dat gaat u voorkomen door over het masker wat gaasjes te leggen. Laat dit masker een minuut of 20 zijn werk doen. Was dan uw gezicht met lauw water en droog het af met een zachte handdoek. Proheer het eens. Maar denk vooral aan melk als schoon- heldsmiddel-van-binnen-uit. De bijzondere voedings- en bouwstoffen in melk laten uw haren dikker en glanzender worden, uw nagels sterker en mooier, uw huid reiner en uw wangen rozig. Josephine

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 14