Amerikaanse raketindustrie zit zeer ruim in de orders Beleggingsdepöt H.B.B. neemt Dollar-Obligatie-Depot over Perspectieven worden gunstig beoordeeld var» Pag. 13 Martin Company toont snelle ontwikkeling ACTIEVE OBLK3ATIËN Robeco agiobonus en hoger dividend Betaalbaarstellingen MARKTBERICHTEN ACTIEVE AANDELEN Chemical Fund kocht Unilever en Olies SCHEEPVA AR TBER IC.HTEN liet adverteren betekent „potverteren" Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Van onze beursredacteur "T^en van de bedrijfssectoren in de Verenigde Staten, die zich sinds T-i de overwinning van de huidige Amerikaanse president sterk in het zonnetje geplaatst voelen, is die van de rakettenindustrie. In de laatste maanden van het bewind van Eisenhower zag het er weer bedenkelijk naar uit dat het beruchte rode potlood van de bezuiniging vooral in de sector van de defensie en de ruimtevaart zou huishouden, Kennedy dacht daar echter heel anders over en heeft zich er ook heel anders over uitgesproken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sinds de demoeraten de presiden tiële stoel weer veroverden, er in de beurssector van de ruimtevaart een gestadige koersstijging merkbaar is. Daar ook het Damrak rechtstreeks betrokken is bij de Amerikaanse ra- kettenproduktie belangrijke aande len als North American Aviation, Martin en Boeing worden er dage lijks verhandeld lijkt het de moei te waard eens wat meer licht op de- se bedrijven te werpen. Kivetsbuar I>a<t de bouw van raketten en van de daarbij behorende uiterst gecompliceer de onderdelen een bijzonder interessan te tak van het bedrijfsleven uitmaakt, behoeft geen betoog. De dromen van Jules Verne in de praktijk te brengen is de wens van iedere technicus. De moderne samenleving geeft daarvoor veel mogelijkheden. Zolang de mens heid heeft bestaan heeft zij zich steeds gekenmerkt door een welhaast ongebrei delde geldingsdrift. Waar kan deze zich beter uitleven dan in het technisch-in- genieuze werk van de ruimtevaart? Dat de bedrijven die zich in hoofdzaak met ruimtevaartprojecten bezighouden, zich op een uiterst kwetsbaar terrein bewegen, behoeft al evenmin veel be toog. Niets evolueert zo s-nel als de techniek en een apparaat of instrument dat vandaag als een uiterst knappe prestatie op technisch gebied geldt, kan binnen een jaar verouderd zijn en door de ontwikkeling zijn achterhaald. Dit geldt vooral voor de rakettenindustrie waar talloze subtiele precisieinstrumenten een geheel moeten vormen om de kennis, moed en durf van de de ruimte te brengen. mens tot ver in Regering centraal De belangrijkste omstandigheid van de hedendaagse b omver voor de ruimte vaart waarmee de belegger rekening dient te houden, is de volledige afhan kelijkheid ten opzichte van regeringen. De zeer kostbare rakettenprogramma's kunnen alleen door de gemeenschap worden gefinancierd en als vertegen woordiger daarvan treedt de regering op. Het eerste opvallende gevolg is de mo nopolistische positie van de opdrachtge ver. Die kan de raketondernemingen als het ware maken en breken. Vele zeer grote orders voor de rakettenindustrie worden dan ook eenzijdig door regerings instanties vastgesteld waarbij van een vaste, van tevcmetr'bepaalde;" tvinstmar- ge wordt uitgegaan. De bouwer heeft die marges eenvoudig te aanvaarden. Dit nbemt men in de Verenigde Staten or ders op basis van ..cost plus fixed fee". Aantrekkelijker voor de bouwers zijn de orders tegen een van tevoren vast gestelde prijs omdat, eenmaal van die prijs uitgaande, de onderneming geprik keld wordt om door het betrachten van grote doelmatigheid de kosten zo laag mogelijk te houden en de winstmarges daardoor te doen stijgen. De laatste tijd echter nemen de orders met vaste winstmarges een steeds grotere plaats in. Annuleringen Een ander veel bedenkelijker gevolg van deze monopoliepositie van de staat zijn de welhaast willekeurige annulerin gen van reeds verstrekte opdrachten. Zolang aan deze orders nog niet is be gonnen, kunnen zij zonder directe schade door andere worden vervangen. Meer dan eens komt het echter voor dat orders waaraan reeds jaren is gewerkt, toch nog worden ingetrokken. Enige jaren geleden onderging de be kende North American Aviation een der gelijke behandeling toen de miljoeno-p- dracht voor een bepaalde raket, die bijna gereed was, werd ingetrokken. De ven nootschap verloor daardoor niet alleen de kostbare, in het jarenlang lopende project gestoken tijd, maar tevens vele miljoenen aan verrichte onderzoekings-, bouw- en voorbereidingskosten. Gezien de monopolistische positie van de opdracht gever moest de NAA zich dit laten wel gevallen. De boutvers Wij bepalen ons bij ons overzicht tot drie rakettenibouwers die op wat lange re termijn zeker over niet onaantrekke lijke perspectieven beschikken. Dat is vooral het geval met de MARTIN COM PANY. die de oudste papieren in de Amerikaanse rakettenindustrie heeft. Direct na het einde van de tweede wereldoorlog heeft de leiding van Mar tin de beruchte V-l en V-2 projectielen uitvoerig bes-tudeerd. Danik zij de ver kregen schat ervaringen ging het snel voorwaarts en trok Martin zich geleide lijk uit de bouw van het klassieke luchtwapen (het vliegtuig) terug.. Thans is de maatschappij een zuivere rakettenbouwer die zeer belangrijke exemplaren op het dagelijks bouwpro gramma heeft. De Mace, de Bullpup en SCHEVENINGEN, 10 febr. P. k. Ma kreel 35—32. P. kg. grt tong lappen 379—390. gr m tong 386—392, kl m 396—429. I 449 —462. II 37—94, Tarbot I 434-440,. II 270— 270, III 210—221). IV 2—210, Griet 1 180—190. II 150—130. P. kist v 40 kg: resp. Stijf en ijs kabeljauw grt grt 50—48 4042, grt m. 46 42 38—37, I 40—38 36—33. Koolvis zwart 32—34 Grt. st gul 34-30 30—29. Kl st 30—29 2824. pilchard 1517, zw poon 1213 schel vis kl m 50—48. I 48—46, II 34—33 Grt schol I 22—24. II 24—26 grt m I 26—28. II 54—47, kl m D 36—30 gestript 33—32. kl D 26—20 gestript 16—14, schar I 22-20. II 16—14. Bot 10—640. haaien gevild 50—55 Rog 1 20— 18. II 14—12 III 10—7. hors m 56. wijting gestript 2422. D I 18—16. II 1412, verse haring p kist v 50 kg 24—22. Besomming aan verse haring 600. Besom ming kustvissers SCH II 235, ARN 12 210. ARN 7 f 207. Go 9 339. Go 5 436. Go II 1174. Go 2 608. Go 6 407. Go 36 671 SL 47 544, SL 12 648. Go 29 855, Go 7 3000. Go 26 259, Go 8 1113, Go 28 J 1200, SL I 1179. IJMUIDEN, 10 febr. Heilbot 3.40—3.20. Gr. Tong 4.40—4.20, Grm. 4.50—4.20, Kim. 4.60—4.20, Kl I 5.40—4 80. Kl. II 4.60—4.10, Tarbot I 5.20—4.60, alles per 1 kg. Tarbot IV 174—120. Gr. Schol 29—27. Grm. 34—31, Kim. 66-57. Kl. 1 62—57, Kl. II 44—16, Schar 37—25. Bot 12—8. V. Haring 20—14. Makreel 45-8. Gr. Schelvis 52—46. Grm. 51—40. Kim. 7265, Kl. I 71-66. Kl. II 48—18. Wijting 20-8. Gr. Gul 36—27. Mid. 24—22. KI. 17—9. Kl Haai 19-17, Kl. Koolvis zw. 27—16, alles per 50 kg. Gr. Kabeljauw 200-104. Gr. Kool vis zw. 102—72, Gr. Leng 70—68, Alles per 125 kg. HARLINGEN, 10 febr. 49 kg. exportgar- nalen 5.10. de Lacrosse worden thans aan de lo pende band gefabriceerd. Martin is echter .beroemd geworden door haar werk aan de tweede grote intercontinentale raket Titan, die met de Atlas tot de lange-afstandsraketten zal oehoren. Begin vorig jaar werden de eerste geslaagde proefvluchten onderno men, waarbij het projectiel een afstand van 6500 mijl wist te overbruggen. De Titan zal in het lopende jaar definitief voor de produktie aan de lopende band gereed kunnen zijn. Behalve de buitenbouw vervaardigt Martin ook de elektronische apparaten, waarmee de raketten op hun vlucht worden bestuurd. Bredere basis Hoewel Martin naast de zuivere romp- bouw voor raketten ook op het gebied van de elektronica en van de kernener gie (bouw van reactors) werkt, is de onderneming toch voor verreweg het be langrijkste deel op de raketten'bouw in gesteld. Dat is niet zozeer het geval met de andere twee ondernemingen. De NORTH AMERICAN AVIATION bijvoorbeeld is bekend om haar grote mate van spreiding. Het programma is over zes afdelingen verdeeld: De raket- tenbouw, de elektronica, de atoomin dustrie, de elektro-mechanica, de ra- ketbrandstoffen en de aeronautica. NAA is wat de ruimtevaart betreft vooral beroemd geworden door haar con structie van raketmotoren. Van de 32 afgeschoten aardsatellieten bijvoorbeeld waren er 28 van raketmotoren van NAA voorzien. BOEING is vooral bekend geworden door de Bomarc en de Minuteman. Daarnaast is Boeing al eerder bekend geworden door haar succesrijke produk tie van verkeersvliegtuigen waarvan de straalmachines 707 en 720 zelfs wereld beroemd zijn. Ontwikkeling In onderstaande tabel zijn van de drie ondernemingen de omzetten en netto winsten in ae afgelopen tien jaar ver zameld om enige indruk te geven van de ontwikkelingsgang in de Amerikaan se r akettenindustr ie Staatsleningen aanzienlijk is uitgebreid. Maar ook dat de kostenfactor nogal eens wijziging in de nettoresultaten pleegt te brengen. Vo.or Martin en Boeing worden over I960 aanmerkelijk betere resultaten ver wacht, hetgeen voor laatstgenoemde eerder een herstel zou betekenen. De aanloopkosten van de nieuwe straalvliegtuigen 707 en 720 hebben in 1959 de winsten van Boeing sterk ge drukt (Douglas werkt door dezelfde oor zaak al enige jaren met verlies). Mar tin is sedert 1957 met haar winsten sterk aan het opkomen hetgeen aan het ver krijgen van omvangrijke ontwikkelings opdrachten wordt toegeschreven. Perspectieven De perspectieven worden voor de drie ondernemingen voorlopig zeer gunstig beoordeeld. Om de recessie te bestrij den heeft de regering ook de rakettenop- drachten versneld. Martin verwacht voor 1961 een nettowinst die de 6 per aan deel te boven zal gaan. Ook NAA verwacht in het lopende boekjaar aanmerkelijk hogere omzetten en winsten te kunnen boeken. De ven nootschap had eind september I960 voor rond 900 miljoen aan orders ontvan gen, terwijl nog rond 1 miljard stond te wachten. Ook Boeing rekent op een aanhouden de verbetering in 1961 en boekt ook voor haar verkeersvliegtuigen dit in tegen stelling tot Douglas met haar DC-8 steeds meer orders. Beurspositie De koersen van de drie aandelen heb ben in de loop van 1960 sterk gefluc tueerd. Sinds de tweede helft van dat jaar ontwikkelde zich echter een forse stijging. Wij vermelden tot slot de koer sen per uit. 1959. 1960 en thans, alsmede de dividenden en rendementen: Koersen per Nederland; VJL le tape l.gen t 08 t 10U0 4% 101% 101% 09 10Ü0 4% 101%* 101% 60 1000 4% 101%* 101% ld 11 101%* 101% 59 1 1000 4V4 100A 100%-% 100 60 1000 4% 100,+% 100,3,-% 61 1000 4i 100^* ïoo A 100%-%+ 53 1 1000 3% 96 96'4 47 t 1000 3 Va 94%-% 94,»«-% 94%-Jit 51 t 1000 3 Va 97% 97% 53 1000 3% 9413 9412 56 1000 3 Va 94,'s 94% 48 f 1000 3% 90'8 90% Belegg L 3% 89% 50 t 1000 3% 90% 90 54 f 1000 3% 90% 90% 551 1000 3%.. 90Ü 90% ld. 11 92% 92% Gb. 1 1000 3 70%§ 70% 37 1000 3 92%* 93 16 Gb t 1000 3 92% 92,3, 47 1000 3 90% 90% my.cert. 3 99% 99% 99% N 1962-'64 3 99%-U 99% Gb. f 1000 2Va 60 ui 60% N.l. 37A 3 95% 95% Banken Wonlngbouw6 109% 110 BNG 58 9 4è 100,% 100% B.N.G. 59 4Va 100U 100% B.N G 60 4% 100iè 100% Martin NAA 2) G c C V a; c O 2 tl et- i) *3 rd <U ll G 11 OH Z a oH 6£ 1951 68 2.50 177 0.93 337 1952 144 3.03 315 1.14 739 1953 208 7.06 634 1.86 918 1954 270 7.8 9 645 3.2B ifflS- 1955 .271 5.22 816 4.7L 853 1956 359 3 55 913 4.16 1.006 1957 4'24 3.22 1.243 4,22 1.596- 1958 483 3.82 904 3.34 1.712 1959 523 4.34 1.044 3.80 1.612 1960 5.25 964 2.87 geschat 2) per 30/9 Boeing 1.10 2.17 3.13 5.70 4.67 4.37 5.17 3.93 1.65 3.-») Duidelijk blijkt dat cte bedrijvigheid in s O fO tn ri'o c 0) G ai 2 H Vi c 5=1 ■2 3 d> XJ 3 m ai 3 x: Z d O <D fl Martin NAA Boeing 46 37 31 61% 47*8 2 36% 60% 48% 40 5.2Ö 2,87 3 2.— 2 1,60 Gezien de snelle ontwikkeling bij Martin wordt dit aandeel, dat binnenkort in de verhouding twee op één zal worden gesplitst, in Wall Street het meest kans rijke genoemd. Alg Kuostz U 536*-9% 537*-38+ 538-% B &Jrg. '250 285% 286% v.Berkels Pat 360§-65( 360 Calvè Oliei.C. 872 872 DeJiMijCert./ 175.20* 175.10 Fokker N. VI. 60D- y, Ford Auto A 565* 583* Gelder Zn. A. 359%* 360* K.N.Hoogov. 896*-98t 895*-97+ 897-900+ MüLler Co 497 499% N. Kabeü. A. 690 683* Phii.Gl GB A 1156*-60+ 1159*-62+ 1162-63 %T id. Cum pr 324% 325% UniJever 887%-88% 886*-88%.+ 890-91 Wilton Fijen 278 282 ld. n.r.c. 278 - 282 Mijnbouw en petroleum Biliit. Mij (2) 456 455 Dordts Petr.A 685 680% DordtsPetr.pr 685 680% Kon.Ptr. 20 147,10 147.10 Kon. Ptr.5a20i 147,80 146.90 KonPtr50a20+ 148,l*-8,4+ 146.6*-7.2+ 146.9-147.1 Moeara En A 1217 Moeara EIWb 1930 1973 MoearaE4Wb/ 1992.50 1948 ROTTERDAM. Aan de begin maart te houden algemene vergadering van aandeelhouders van het Rotterdamsch Beleggingsconsortium zal worden voor gesteld een contant dividend van 9,25 per aandeel van 50 nominaal. Over 1959 werd 9 uitgekeerd. Daar in ok tober een interimdividend van 4 be taalbaar is gesteld zal het slotdividend derhalve 5,25 bedragen. Voorts wordt voorgesteld ten laste van de agioreserve weer 2% pet. in aande len uit te keren. Northern Pacific Ry. no. 10, 13 febr. Continental Motors de rakettenindustrie in de loop der jaren)per 10, 13 febr t 17,17 per - no. 6 3.13 AMSTERDAM. Aan houders van participaties in het beleggingsdepöt van originele Amerikaanse en Canadese dol- larobligaties, Dollar-Obligatie-Depót, wordt aangeboden hun stukken om te wisselen tegen partieipatiebewijzen in het beleggingsdepöt H.B.B. Zij kunnen hun bewijzen tot en met 23 februari aanmelden bij de Ned. Handel-Mij en de firma Hope Co. Uiterlijk 3 maart zal worden bekendgemaakt of het aan bod gestand wordt gedaan. Als verwisselingsbasis zal gelden de liquidatiewaarde per 28 februari van Dollar-Obligatie-Depót en de afgifteprijs van partieipatiebewijzen H.B.B. per dezelfde datum. Uitgaande van een li quidatiewaarde en afgifteprijs van resp. AARDAPPELEN LEEUWARDEN. 10 februari. Bintjes 7— 8; rode ster 1420, burmania's 910. Handel kalm. GRANEN EN ZADEN LEEUWARDEN. 10 februari. Tarwe o-p vochtcond. 3032.75. GROENTEN EN FRUIT BARENDRECHT, 10 febr. Boerekool 23— 27, rodekool 71-4, rabarber 80120, knolsel derij 8: 43—46, 10: 38—43, 12: 26—30, 15: 18— 23. sla 30—31. spruiten A I 52—61, B I 66—76, C 150—56, A II 34—46, B II 42—47, uien 16— 24. witlof A II 74—86. B II 66—72, veldsla 100130, cox's orange pippin: A 86120, B 64—72. C 42—45, goudreinetteA 36—44. B 2528, C 16—20. jonathan: A 4046. B 36 43, C 1821. golden delicious: A 55—65, B 42—46, C 29—33. kortland: A 48—52, B 30—37. conference: A 62, B 52. GELDERMALSEN, 10 febr. Appelen: Cox's Orange Pippin 55-60 34, 60-65 63, 65-70 92. 70-75 102: Jonathan K 8—19 60-65 26—34, 65-70 37—49, 70-75 41—50. 75-80, 40-45, II 60- 65 17—25. 65-70 31—35, 70-75 33—38, EE 60-65 4041, 65-70 53, 70-75 58; Golden Delicious K 11—35, II 23, I 38—45, 65-70 53, 70-75 64, 75-80 68, II 60-65 33—3ö, 65-70 47—51. 70-75 52—59. 75-80 55—58; Lombart Calville K 11—24, 60-70 31—32. 70-80 36—44, 80-90 42; Goudreinet K 8—17, 65-75 14—18. 75-85 24—33, 85 en op 28— 39. 65-70 12—15, 70-75 16—24. 75-80 29—33, 70- 80 24—28, 80-90 25—37. II 75-85 24—26, 65-70 9—12, 70-75 12—14, 70-80 14—18, 80-90 28. EE 65-70 25 70*80 40; Lax-ton's Superb K 8—21, 65-70 42—45. 70-75 51—56, 75-80 55. II 60-65 24—28, 65-70 33—35. Peren: Winterjan K 6—8, I 1314; Brederode K 813, II 89< I 14 18. St Rémy K 8, I 14. KAPELLE, 10 febr. Jonathan I 75—80 35. I 70—75 42. II 75—80 34, II 70—75 36. II 65—70 32—35. II 60—65 25, lid 10, III grof 14—17, III fijn 5—11, Golden delicious I BO SS 63, I 75—80 70, I 70—75 62, II 75—80 60, II 70—75 59, II 65—70 40—49, II 60—65 33—34, lid 14—17. Ill grof 31—47, III fijn 15—26. goudreinette II 75—85 24—27. II 65—75 17. lid 9—10, III fijn 5—9'2, Winston I 75—85 39 ,1 65—75 32—40, II 65—75 28, laxton superbe I 75—80 52. I 70—75 49. I 65—70 36, conference III fijn 8%--ll, St. Remy II 75—85 13. II 65— 75 12, III grof 10, III fijn 8%, aardappelen II 7', '211. groenten: boerenkool 13, rodekool 67, knolselderij 11. NAALDWIJK. 10 febr. Sla A 24'2-29, B 10 —16, p. krop, stoofsla 33.36, alicanten 1.60 1.95, spinazie 1.16—1.59, prei A 4953, B 18 —32, rode kool 7, boerekool 35, spruiten 50 —59 p. kg, peterselie 3846, selderij 40—52, raapstelen 1014 p. bos. PIJNACKER, 10 febr. Sla I 25.80—32.90. III 13.10—16.80. stoofsla 63—71, spruiten A 33 —50, B 24—57. D 16—32. uien 7. ROTTERDAM, 10 febr. Aardappelen 7— 878,53 en 936,88 per 31 januari en er tevens van uitgaande dat de aange> kondigde splitsing van participa'tiebe wijzen H.B.B. al op 31 januari van kracht was. zou de omwisseling zijn: een bewijs D.O.D. met bijbetaling van 58,35 tegen een bewijs H.B.B, Door de ontwikkeling op economisch en politiek gebied wordt het steeds meer en meer een bezwaar dat een beleg gingsfonds gebonden is aan één gebied en aan maximaaltwee valuta's. Wijzi ging van de doelstëlling 'van het- Dol lar-Obligatie-Depót -zou in .feite neerko men op oprichting van een geheel nieuw fonds met een ruimere risicospreiding, waarbij tevens belegging in aandelen zou worden toegestaan. De eenvoudigste en doeltreffendste manier om tot een wijziging te komen was aansluiting bij een bestaand fonds. Na afloop van de aanmeldingstermijn zal het depót worden geliquideerd. II A 56—79; I B 72—79; II B 5871; Sprui ten I A 49 -69; I B 71; I D 42—60; Sla I 18— 29; Sla I 78; Veldsla 1,30—1,90; Kroten Rode Kool 6—12; Gele Kool 720; Groene Kool 16—31; Boerekool 19—29; Uien 1017; Uien geschild 514; Peterselie 19—23; Selde rij 62—66; Waspeen I A 31; Waspeen II A 1229; Grote Peen 37; Prei 2242; Cox's Or. Pippin I A 88—1,02; II A 63—72; II B 46; I A 43—53; I B 38—41, I C 29—31; II A 31— 32; II B 22—27; II C 16; II A 45—61; II B 28—48; I A 40—46; I B 24—34; I C 20—25 II A 26—34. KAAS ALKMAAR. 10 febr. Aanv geen, com- missienot: fabrieksedammer 1,85, Goudse volvet 2.02, handel kalm. LEEUWARDEN, 10 febr. Commissienot Goudse 1.97—1.98, Edammer 1.811.82, broodkaas 1.821.83, handel red. UTRECHT, 10 febr. Geen aanvoer. LEIDEN, 10 febr. Aangev. 3 part. Goud se, extra kwal. geen; le tot 2,20, handel kalm. PLUIMVEE DEN BOSOH. 10 febr. Aanv. 12600 st witte kippen 1,551,60, gekleurde 1,50—1,55, slachtkuikens 1,401,60, alles p. kg. lev. gew., oude hanen 3,25—4,50, tamme konijnen 4,5012, alles p. st. VEE LEEUWARDEN, 9 februari. Stieren 3.35 p kg sl gew, vett ekoeien 2.25—3, koeien 700860, melk- en kalfkoeien 1180, pinken 500700, p st, graskalfstierljes 2.80—3.20, p kg sl gew, vette kalv 2.30—2.50, extra 2.60 p kg lev gew, graskalv 300—450, p st .nucht kalv 3462, fok- en mestkalv 65 —85, slachtschapen 3—3.50, p kg geschat sl gew, slacht- en zuiglamm 3.704.35, fok- en melkschapen 90145. p st, vette varkens 1.571.85, extra vlees 1.90 p kg lev gew, slaehtvleesbiggen 1,901.97, zouters 1.86— 1.90, biggen 4660, p st, lopers 6276, drach tige zeugen 350460, bokken en geiten 2.25 2,45, p kg sl gew, fok- en melkgeiten 3656, p st, werkpaarden 7001200, slachtpaarden 2.10—2.35 kg geschat sl gew, veulens 2,40— 2.50, extra 2.60. Banken Juit.H.en l.Bk Nat. H. Bk. A Ned-H.M.; 250 A'dam Rubb. H.V.A. Ver Senemb. Mij 1 V.K. le tape 40* 241 339+ Cultures 131V2 140%-% 530 132^ l.gen t 393; 132%-4+ 139 530 ïx&ZWZ&Xï V.K 14.05 OBLIGATIES Ned. Antillen N.A 5# 4J 101101'i Prov. en gemeenten Ad.47 3Vb 96% 96% Arnhól 72 a s-Gr 52 4i N.H 47 3 Rd I 52 4% Rd37 1-3 3j Vlrd 51 82 153'8 153V8 .99T ij 96 993 ij 953; 174 Bank, krediet- en verzekeringswezen B N G 5; 1053,é 105% BNG 0'5/I0 133 BNG 58 5 104% 104V2 BNG 58 4J 1021S 103 Va BNG 30j 44 1.00% BNG 253 4 j 997 Rsp O '57 132% 133 ld. '58 117 117% BOZsch b 88- 90* Hypotheekbanken Fr Gron 5 102% id.De-Ve3» 'sGr HB 34 H.v Ned.34 NatHypA3 RdHAD 34 Westl U 5 id.NO 3J 87% 87%' 87 - 87% 87V 85 87% 102% 102'/ 87% 87% A'dl951 2i ld. 56 1. ld. Ii 2Va A'dm III zj Adam 59 U Breda .2% Dordr 2% Eind 100 2. EnschlU02i 's-Gr 1 2V id. II 2Vb R'dami 24. id. U 2Vb ld. 57 Utr 100 24 W Kruis Z.-Holl 57 ld 59 84% 85 85 937'9 9238 97 V« 83% 84+ 92% 92Va 97% 82'2 84 82 82 Vb 92', 4 93 89 Va 90%* 92% 92§ 101 102% 89 230 9712 - 102 102t Rd.Tap:pi SedepCuli Serbad3ad SumRubb Transatl Vtco V. Vorst Z.-Preang V.K 36 50 22% 29 31/2 6% 2234 28 8fi 12 Vi§ 6%§ 14.15 320* 214§ 208 220 Handel, Industrie enz. 133§ 123 Handel, industrie, diversen Handel, industrie enz. A.K.U. 3Vb 99'% 99Vb* A. Heijn 6 133 A Heijn 4 123 Berg Jrg34 97 97 EBZ Hol! 6 106% Indola 5%. 110 109 Limb.St.3è 94% 94%§ NGrB37 3i 91% 93 Ov.Gas 5V< 107 107 Phil 4 51 93 Vi 93Vb ld./34 48 96% 96% ld $34 49 93 93 Pegero 6 111 111+ Pegem 5 Vb 107 107 Pegus 6 107 108 N B.El. 4V« 100'/a 101* Z.E1 M-.44 101 101 R.R Pi,ip54 104% 105f WGusto 4V 100% 101 Wilton 3Vb 96 96 Scheepvaart en luchtvaart /K.L.M 43 101% VNTank44 100% Spoor- en tramw. N.S/57 4% 102% 102%* Rd Trm 34 84Vb Converteerb. oblig. A.KU 4% 152% 152%* v.Betkel3è 280% Scheepvaart en luchtvaart Boll.-Am Lijn 164%-5t 166*-6%+ 166% K. Java-Ch.P 175 180* id. n. roy.c. 175 180* K.L.M f 104 101.50 KNSM Nat B 247 %-9+ 247%*-48+ 248-3,4 KonPaketvrt, 162 164 NederlandMij 195 200* NieveltGoudr. 172-4* 175*-5 %t 175 %-3,4 Ommeren 340% 342 K.Rott.LJoyd 176 - 176 N.Scheepv U 177%-8+177%*-8%t 177%-8+ Claims en Stockdividenden DordtP.Aenpr 69.00 68.10 Fokker 1540* 1505 Kon.N Pt.Mij 2,94* 2.92 Buitenland België Antw 32 90Va 90Vil Belg. pr. 1 95 Beigië55 32 92 92* Cockerlll 93'/» P«tF<?ffU-. 115% 115% Petrpf, 4 98% 98 Wag L 55'a 94% 94% Duitsland A .E.G. 8 105 VB A Thyss 7 100 Boscb R 8 103% 104t D Hörder 104 104%+ Dawes 24 159 Young.70 54 238 236%* Gelsenk. 7 104 103% H Rhein 8 103% 103% V.K. 14.15 DEPOTFRACTIE- BEWIJZEN enz. Nederland Partieipatiebewijzen 190 110 109% 88% 127* 130* 167 140§ Billiton 5 Bke&H 42 Borsum 32 Bronsw. 5 Du Croo 5 Enkes 4 Giessen 5 Heybr. Z Hooim 5 Indola 4% Ketjen 4 K.L M 4J Lmdetev. t Meteoor 5 Naarden42 N.R.C. 5 Nyma 4 Oranjeb. 5 Pieters 5% Ruhaak 4 Sanders 5 Schokb 3Vb StTwenthc 145 Ver Men.5 198 Z H Bier 5 280 Premie-obligaties Alkm. 2 Vb 84% 127 129 167 135 187 124% 124% 154Vb 155* 328 330 991? 99% 108% 108% 135 132 203 205 142 109% 110* 200 II8V2 '119% 104 103Vb 123% 124 102% 102% 149 Aig. F 1-10 145 Alg. FVb-1 1425 Converto j 1166 HBBbeld 1912 Interb. f 771 144 1415 1177 1917 771 Aand. belegg. Mijen Interume t 232.50 232.50 Nd FdsMij 133 133 Obam 303 Robeco 249 Unitas 509 V Bez. 94 142 306* 249 507 142 Canada Canad. GF 14% Canafund. 38 Ver. Staten Atom DF Chemfund Mass I. Tr Telev El 5% 1211 13% 8U 5j\ 12% 13% 81* 537»; 427 431 130 865 550'; 402 180 348 V: 199 V: 539 Va 425 427 A.K.U.c AJb.Heijn A.Heijn c Alberts H AlgNoritA AinslelBr Ad.Ball A AmCultAs AdDroogd A.R.M. Aniem NB Ap.Netlen Aut.Scr.W AutoRdam 348 Bakoven 300 Bat aanmij 335 335V2* Batava 115% 117* Becht&D 225 ALvBeek 167 170 Beeren Tr 144 147* Bergh Pap 100% 399%* Blaauwb 215 218 151 Vi 387 860 402* 351* 200* 69 153 387 350* V.K GruytprB 190 HagmCo.A 318 Hand.Cmp 210 tHart 209 tiavenw 217 Haz.meyei 500 Heem v.d 419% 419% Heem af 430 431 Va Heineken 610 Hemekenc 612'; Hensen M. 224% 225* Hero A 216 219Vi Heybr .Co 228% 228 Heybr .Z 333 339 Hoek'sMZ 700 700t HoJJ.Hand 103% Holi.Kat 135 134Vb H Beton 368 370* HConstr W 554 H MeJks.l 255 Hoogenb 298 BUjdenst Boeke&H BoerDruk Bols Bontek Boom R BorsumijC Braat M BredaMfb 198 Vi 177 220 629 210 180 44 Vi 132 388 202* 179 220+ 630* 213 180 44% 131 Brero 4d'60 399% 396 Brocades 172V2 476Vi' Bronsw 179% 177 Bührmann 584 581* Butttnger 214 2101/ Bijenk. c 818 820'b Calvé cpw 173 Vi CaJvé cp c 173 Vi Carps Gar 421 417 C.SuikMa 465 466 Chamot U 353 354 AANDELEN Bank, krediet- en verzekeringswezen Amst Bant 402 391x B.O.Z. C 140 Gr I Cr.B 180 Vi 181 Vi Herstelb 92 vb H B Unie 218'b 219 Kas Ass 148 Vb 148 N.B. Inst 191 Vi N Credietb 221 Vb 221 N. Mldd. E 214Vb 215 N Overz. 193 194% Rott. Bank 350 RVS *725 SJavenb. B 191 Twent Bkc 361 Z.-Holl B 167 Cultures Ngombezi 2133; N.I.S.U. 367 O. J.. Rubt 4V4 4Vi§ Pr.Rubb 19 Vi 19 Vil 351 750* 192 359 167 211 Cobra Cur Hand Curac.ct Daalderop id.Jdiv 60 Dekkers DeliDrukk Demka Dikkers Doei IJz. Dorp&Co DrleHoef D.R.U Du Croo Duyvis Elsevier Emb.Hth 194Vi 190 157 154% 157 154 V: 325Vi 320+ 3193/2 315 205 320 455 169 84 440 136 185 348 430 225 318* 390x 1691 86%' 437 135* 187* 346 Vi 4301 2?fi* Enkes 1001 235 Vi 227 Enot Entcomay Enthoven ErdaJ Euraz Excel.Mf Figee Fittingfab. id. pref Gazelle Gelder ct Gelder pr General B GeoWehry Gerzon cp Geveke Giessen Gist-enSp Goudsmit Grasso Grinten id ld 59-60 Grofsmed Gruyt.P.A 310 124 340 880 890 20Vi 20V: 195 196+ 319 124 338 240 155 142 245 243 Vi 155 145+ 250* 361 Vi 363 V. 348Vi 348* 120Vil22Vi' 43 Vi 43% 188 665 660 270 270 430 427 111%111%' 340 349 1045 1060 1100* 215 218* 140 V.K. 14.15 Radem.M 170'i Reesink 225 Reeuwijk 350 Reinev.Ml 214% Riva 366 Robte&J 166% Rommenb 574 RdDroogd 549 Vi Rouppe V 136% Ruhaak 128V-1 Hutten's B 278 Rst.üonk 170 Rijsdijk 311 227 360 223* Oostzee Wijklijn Zeeland Zeevaart 177 275 502 160 181* Dell Sp.A, N Ind Sp Spoorwegen 4 Ned. Antillen Hooim Indola I.B Bouw Internatio l.Gew.Bel l.Kunstst IntViscose Intervam Jans.Sut J HeybJ Jongeneel Kemo 257 Vi 300Vi* 240* 565 567Vi 277 280 I82»il82%* 254 65 65Vi 385 387 145 143 147% 150 180 180 600 320» 301 148 310 670 311 KempBegr 124 Kemp.Zk. Kempkes Ketjen KeyHout Key Kr Kiene 1000 337 Kloos Z 307 Kondor A 336 KN Papier 389% 389* KN Zoute. 1196 1200' 340 155 565 223 369 123% 347 154% 570* 224 374* 339V: 307 V: 340* Korensch. Koudijs Krasnap Kr,omhout K V Tap.A Kwatta 168 263 477 251 370 165 168* 263 4851 254 Vi 171* 334 banders Süield NB Sctiokbet Schw/1 Fox SchOitCari Schuitema Schutterfiv Sikkens, Sim Wit Simons Simplex R 154% 155 SmitCoTr 345 347' Smulders 133 Vi 13$ Spaarn gr 640 Spanjaard 184Vi 184 Stokvis 500 295 298 S.Twenthe 262 263 Tab.Ph.ct 95 95 T.B Marijr 214Vi Tels 47 Thom&Dr 739Vi 738Vi Thom Mf 317 310 Thoms Hb 219 Tricotbest 160 Tw.Kabei. 655 660* rw.OverH 69% Twljnstra 150 Ubbink 197 200» Undev 7% 153 153 ld 6% 130 Vi 130%* ld 4% 91 Vi 91%' Union 250 Utermöh; LeeuwPap LeidWoJsp 559Vi L.A'damA 493 500* Lindeteves 127% 129* Lint Ind 148'il48'b' Lohuizen 194% 195* Lijempf H9 119 Lijm-GelC 2591 i 258 Mahez 398% Maintz 167 167* Maxwell 543 539 MeelfNBC 424 420* Mees Bouw 169 Vi 170 Menko 290 289 Meteoor B 252 Misset 315 Mosa Pors 325 Muld.R.M 161 MUllNBpi 131% 132 MijnbkwC 555 555 NaardenC 498 251 317 Vi 326* 163 Nedap N.Aann.M N.Dok Mij N.Schpsb N.Springs Ned Vlas Nelle v Netam Nieaf Nierstrasz N R C ert ld. (Vid.) Nyma ert N.tenCate Oranjeb Orenst&K Ov GasNB Palthe PapG'land Pietersen Pont Hh Poorter de Pröost&B 170 470 196 194% 164 476§ 200* 200» 207% 207' 296 296* 222 225* 253'i 247 215 225* 125 124 229 230 225 178% 175 Vi 455 456!! 430 420 226 225 283 282 215 214 830 832 124% 123 255 256 138 138 V! 233 235* Ant.Verf Buitenland Canada Aiumin Bell TeJ Can.Pac.C Int.NickeJ Int Pipe L Mass.Ferg 33% 33 »i 49% 49'2 24 23%r 61% 62 Vi 65 65 12% 12* Ver. Staten Am.Enka Am Meiai Am Mot A. Radiator AmSmeltC Am.T.&T 25% 27% .18% 14+2 59 25/6 27 17% 1411 58% 113% 115 332 445 Utr. Asph Veenendiö 305 Ver.BlikC V.GlasN B V.Hol.Sig. Ver.Machf V.N.Rubb V.Touw Verschure. Vette wink Vezeiv Victoria Vibamy Vlismar Viiss Kat c ld. pref. Vred.R.ct. Vries IJz. Vromen Vulc'oord 320* 449 Vi 415 345 si v; 265 346 372 342 362 194 265 194 190 434 192 492 188 410 338 268* 350 380* 346* 352 195 262 194Vi* 196* 442* 191 490 190* 396 396+ 153Vi 152Vi Wabo Walvisvrt. Wereldb 129 113 Vi 114% 149 149%* WerfGusto 195 200* Wermnk 174Vi 175* Wessanen. 386 382* Wilton ncf 106 Wit'sText. 195 464 474 106Vi 198 464 474% W. Winkel. Wyers Wijk&Her Zaalberg Zeeuw Cf Z.A Hand Z.H.Bier Zwaardem Zwan.Org Zwitsal Mijnbouw en Petrol. Singkep 220 Tarakan f 156.50 156 Scheepvaart Furness S 600 600* Hill'berg 645 Houtvaart 250 Noordzee 75 134% 135* 125 123+ 435 445 150Vil53V'2* 435 195 Vi 194% 949Vi 940 418 416 Am.Tobac 76% 73 Anaconda 52% Atch.Top 24% Bait.&Ob 37% 37 Betb.Steel 46 45% Chesap 62 Chrysler 42% 43% Cit.Serv.C 54 53U Colgate. 35 35 Comm.Ed 74% 74% Consol Ed 68% 68% Cont.Oil. 56% 57%* CurtWr. 18% 18% Dougl.Air. 34% 33% E.Kodak. 112 110% Gen.Cigar 33 33% Gen.Electr 68% 65% Gen.Motor 43% 43 Gillette 96% 97 Goodyear 37% Greyhnd 20% 20% Illlnois-C. 36% 36%* I.Bus.M 663 657 Int.Paper 357/8 35% Int.T&T 47 47% KansasCS 75% 76% Kennec.C 85% 85% Lorillard 443% Louisville 57% MarshFld. 58 "2 60% Miss K.T 4/6 Montg.W 30 30% Nat.Cash 74% 74% N.Y.Centr 19 N.Am.Av. 49 North Pac 433% PennsyivC 12% 12% Phillips 58% 58 RadioCorp 56% Rep.Steel 60% 59% SearsRoeb 5434 55 Shell Oü 84% 82% SouthPac 21% SouthRw 51 StBrandsC 56% 57% St.O.N J 463/g 463/8* Studeb.P 7i% 7%+ Tennessee 55% 54% Tex Instr 184 183 TideWat 26% 26/,* Un.Aircr 39% 39% U.S.Rubb 51% U.S.SteelC 83% Voorlopig genoteerd A'd. Leder 163 166 CLAIMS Dikkers. 712 Beursöverzicht Krachtige weerstand AMSTERDAM, 10 febr. De beurs liet zich vandaag niet van de wijs bren gen door de kleine terugslag van Wall Street. Zelfs de ontsnapping van Loe- moemba kreeg weinig vat op het koers- gebeuren. Hier en daar werd nogal wat verwacht van het aangekondigde begro tingstekort in de V.S., dat voor het ko mende jaar ten minste 1 miljard zal bedragen en de inflatievrees, die toch al sterk is opgelaaid, nog' extra kan doen aanwakkeren. Vandaar dat de officiële beurs zelfs eerder een neiging vertoonde tot enig aantrekiken en de slotkoersen van gisteren doorbrak. Alleen Kon. Pe troleum kon zich niet herstellen en bleef ten slotte op 147,10, hetgeen 1,30 beneden het slot van gisteren uitkomt. Ook A.K.U. was enigszins aarzelend en bleef even beneden het slotpeil van donderdag. Daarentegen wist Philips door voortdurende buitenlandse aanko pen op te lopen en kon ook Unilever een koer9winstje boeken. Hoogovens be landde ten slotte weer op 900, maar K.L.M. moest op grónd van de dividend- .veilasging, t 2^50 prijsgeven^ Op de lokale markt hielden winslne- mirigen v'eh öpvalleri'dé köèfsstijgirigen elkaar., weer. in-evenwicht., Epn t|j:t}erst durnie markt met enig winstnemend aan bod deed Venco tot 355 22) dalen, Utermöhlen tot 320 (—15) èn Thomassen Motoren tot 310 (—7). Ook Zwanenberg plaatste zich vandaag met na. 10 punten verlies aan de zijde derverliezers, ter wijl Vettewinkel eveneens een dergelijk aantal achterliet. Forse sprongen Vast was daarentegen weer de R.V.S., die door de grote aandacht, die de ver zekeringsmij en de laatste tijd o-p zich gevestigd houden, 25 punten aan de koers van gisteren toevoegde. Van de che mische fondsen kwam het „raadsel" Van der 'Grinten op 1100 (+40) terecht en Kon. Zout kwam op 1200. Electrolasch steeg 20 punten, hetgeen trouwens even eens aan het schaarse beschikbare ma teriaal moest wordéh.' toegeschreven. Pertinente vraag deed Nieaf van 215 tot 225, oplopen, en E.M.I. van 218 tot 225. In de machinesector viel Reineveld op met een onverwachte sprong tot 223, Ubbink steeg tót 200 (+'3) en GraSs'o tot 349 (+9). De fondsen -met de grootste omzetten van donderdag zoals Inte+natio, Stoomspinnerij Twenthe, Excelsior en Kromhout waren vandaag goed p'rijshou- 4end. De .Wit's Texti.el beantwoordde. "MiT mooieVerslag öiét ëên stijging tot 198 (+37). Kemo werd op 670 afgedaan. Claims Fokker sloten voor het laatst op 1505, waardoor het nieuwe aandeel op 320V2 uitkomt. Het buitenland interesseerde zich op nieuw voor de scheepvaartfondsen, die hierdoor tijdens beurs in opgaande rich ting werden gedreven en op het hoogste punt sloten. Favoriet was St.vrt. Neder land met een winst van 5 punten. Scheep vaart-Unie was onveranderd, maar de rest steeg gemiddeld 2 punten. Van de cultuurfondsen was Am. Rubber vast met een stijging van 2% punt. Omzetten Kon. Petr. 8400 stuks; A.K.U. 129.100; Deli Mij. 220 stuks; Van Gelder 50.000; Hoogovens 141.000; Ned. Kabel 25.000; Philips 324.000; Unilever 163.000; H.V.A. 63.500; Holl. Amerika Lijn 68.400; K.L.M. 600 stuks. Kon. Boot 109.000; Kon. Paket 19.000; Nievelt 119.900; v. Ommeren 42.000; Scheepv. Unie 180.000; Excelsior 39.000; Nyma 18.000; Kon. -Zout 50.300; Spanjaard 45.000; Zwanenberg 20.000. AMSTERDAM. Het Amerikaanse be leggingsfonds Chemical Fund heeft zijn Europese portefeuille in het tweede half jaar 1960 aanmerkelijk uitgebreid. De maatschappij nam een belang van 23.500 shares Unilever N.V., die eind 1960 een beurswaarde hadden van 2,43 miljoen. Het bezit aan Koninklijke Olie nam in dat tijdvak toe van 52.400 tot 55.700 shares, beurswaarde $1,84 mil joen. Nieuw in de portefeuille werden voort» opgenomen aandelen Badische Anilin, Farbenfabriken Bayer, Montecatini en Saint Gobain. Nabeurskoersen Kon. Olie 147,10—147,40; Unilever 887 —892 g.l.; Philips 1162—1165; A.K.U. 533 53914; Hoogovens 899905. 720- 10; Andijvie 1,12—1,22; Witlof 1 A 71—85; 14.52=4. Amsterdamse wisselmarkt AM!STJ3RiDAM, 10 febr. Contante prijzen: Londen 10.59%—10.60Va, Montreal 3.82%— 3.82%, Brussel 7.57%—7.58%. Stockholm 73.15%—73.20%, Milaan 60.87%—60.92%, Oslo 52.93%—52.98%. Lissabon j.3.19%—13.21 New York 3.78v>—3.78 Parijs 77.19%77.24 Frankfurt 90.68—90.73, Zurich 87.69%—87.74%, Kopenhagen 54.74%—54.79%, Wenen 14.51%— ZEEVAART Nw. Waterweo binnengekomen 10 febr.: ROGN Noor Amsterdam Koele Bolnes ledig Soil v. d. Meer; TINE Noor Sluiskil Schie dam n.w. ledig Vlnkeco; NISSE Ned New- iuss Rial. Veer ledig Soeteman -en Feltkes DATO .Eng Port Talbot Maashaven m .stukg .Muller CoHARM Ned IJmuideii Waalhaven Fr. Swarttouvv ledig Bi-hard "en Dekkers; ON ITS HA I.Orig Sapele Pernis Pakhuismeeste- ien 1 stilleg Meyei WORLD CAMPAIGNER Lib Philadelphia Waalhaven Kruwal kolen Oudkerk; BREDA Noor Oslo IJselhaven o.z. stillig Burger; AM A LIE ESSBERGER Dts Hamburg Botlek Nw Matex 1 olie Van Om meren; WALTER LEON HARDT Dts New port News Waalhaven Fr Swan touw kolen S.S.M CONGO Dts Corinto Wilhelminakadc stukg H.A.L SINT ANNALAND Ned Kings- It im Merwehaven S.S.M. stukg S.S.M.MO RI LO Deen Londen Lekkade stuks Buvgev. SELFOSS i.Isl Reykjavik Waalhaven 13 stukg Meyer; LEOGNAN Frans Granville Waalha ven 10 ledig Botrama; OSCAR GORTHON Zweed Suilend Pet nis Shell 5 olie Van Om meren. BRATTINGSBORG Deen I>a Coninn Waalhaven S.H.V. pier 5 erts Seam: LUT- TERKERIC Red Antwerpen Rijnhaven n.z. stukg V.N.S.CORINTH IA Ital terug uit zee Parkkade van Ommeren. Nw. Waterweg vertrokken 10 febr.: JOHANNES Ned Malvlne; FIVELBORG Ned IpswiehSCHWARZENBEK Syracuse; GER RY S Ned Antwerpen; CHARLOTTE BOHL Dts Brake; FREJO Xed Ssbjerg vn Vlaai- dingen; ALEXANDRE SILVA Port Binden vn. Vlnardingen; BRAKE Dts Las Palinas: GREENFINCH Brig Londen vu Dordrecht; EMILIA Dts Londen vn Dordrecht; TRADER Lib New Orleans; TRITON N'ed Ipswieh; AKINITY Kng (J reen hide; KALAHARI Dts Hamburg: MALLARD Bug Londen vn Dor drecht T A 0 R MIN A ita 1 SidOn. Aangekomen te Amsterdam 10 februari: Rus KHARKOV Leningrad hout Minerva H. Sehenev; Dts TIM-S Duisb uitkl en hunke ren Stirllfd J. Smith: Ned DIEUWERTJE Hull stg 11 k IISM: Bug SPRIGHTLY Leeds kolen Kletl HBR; Zw RIGEL Stockholm stg VwaW WK; Ned HERMAN BUISMAN Swan sea stg Stnhfd Kampman, Vertrokken van Amsterdam 10 februari; Bug SWIFT Hnrlingen-LondenEng DUF- FIELO CasablancaNed IRENE-S Esbjerg; WILHELMINA King's Lynn: Ned HERMAN BUISMAN RotterdamNed ORANJESTAD W.-lndl; Rus LENINGRAD Klaipeda: Bng MARVIS I/widen; Noor TEXACO Brazil! BremerliavpnDts TIM-S Hamburg; Ned TRUDE K King's Lynn. SCHEEPVAARTBEWEGINGEN ACILA 10 te Curacao ADONIS 0 te Antwerpen ALM KERK 10 v Brisbane n Fremantle A LU DRA ]0 te Santos AMSTELHOEK 10 v Torre Annunzlnla n Am sterdam APPINGEDYK 10 te New Orleans ACMAEA 9 420 m ZW Bermuda ADRASTUS 11 aunk Penang AEGIS 10 vevW Mobile AGAMEMNON 10 121) m ZW Rhodes ALCHIBA ll verw Houston. ALIOTH 10 vertr Hamburg Rotterdam ANDYK 10 pass Greatisuaq Le Havre ANNEKERK 10 640 ni WNW Walvisbani ASTEROPE 10 80 m W Scillies ATYS 10 dw Corsica n Berre ALNATI 9 340 m ZZW Las Palmas AMSTELVELD 9 230 m WZW Pt Elizabeth A TT IS 9 590 mZtO Fayal AMMON 10 260 m NO Barbados AMSTELDIEP 9 (510 m O Bermuda AMSTELKROON 10 840 111 NW Galapagos oil AAGTEKERK 10 50 hi OZO Albany ALKAID 10 ten anker'voor Pt Suid ARENDSDYK 9 280 fu ZZW Kp Race ARKELDYK 9 740 m O Bermuda ALCOR 14 Gibraltar verw BAH 10 te Philadelphia BUSSUM 9 te Recife BA LONG 11 verw te Halifax BANGGAI 10 verw Hallfax breda 10 720 m NO -Barbados BATU 10 verw Aden BINTANG 9 80 m Z KfettT BONITA 10 15 in Z Miami CALTEX ARNHEM 10 185 m ZW Ocochiit CALTEX DELFZYL 10 vertr Brunsbubtel Per- nis CALTEX EINDHOVEN 10 40 m NO Maslra CALTEX LEIDEN 10 18 ra N Malta CALTEX PERNIS 10 124 m ZO Dar es Sar laam CALTEX ROTTERDAM 10 50 m NW Algiers CALTEX GORINCHEM 9 te Antwerpen CALTEX AMSTERDAM 10 30 m NW Bougie CALTEX THE HAGUE 10 142 m O Massawa CAMPHUYS 10 vertr; Calcutta Moulniein CINULIA 10 450 m ZW Fayal CITIES SERVICE VALLEY FORGE 10 275 m WNW Manila CASAMANCE 9 v Itouaan .n Dakar CHlRON 10 te Paramaribo CRANIA 9'230 in W MartiniQUé CAMITIA'10 180 m NO Don<lra Head CRADLE OF LIBERTY 10 50 m WZW Capri CONCEPT ION 9 300 nu NNO St Paul Rocks DAPHN1S 9 v Mamralbo n Nassau DELFT 10 te Antwerpen DORDRECHT 9 v Cristobal n New Orleans DIEMERDYK II verw Londen DONGEDYK 9 12p m Z t O San lose DORIS 9 dw Sombrero n Hamburg EENHOORN 10 20 m NO Algiers- EEMLAND 10 30 in ZW Beachyhead EOS 10 20 m ZW Gibraltar ESSO NEDERLAND 11 verw aank Mena ESSO AMSTERDAM 10 105 m NNO Ras Fa rta k FOREST LAKE 10 110 m NW Den Helder FORESTTOWN 1(1 110 m NW Alexandrië GA AST ER LA ND 9 400 m ZZW St Vincent GEESTSTAR 9 470 m ZW Fayal GOOILAND 10 v d rede te Santos GUINEEKUST 10 te Jaigos GEMMA J0 360 m O Paramaribo GROOTEKERK 10 bertr Zanzibar Tanga GA ROET 10 aank Antwerpen HAT HOR 10 130 in VV Algiers HESTIA 10 25 m W Greatinagua HELENA 10 dw'Goeree n San Juan HERA 9 120 .ni ZZW New York HELICON 9 770 m ONO Martinique JAPARA 10 J80 in ZW OuesSafit JOHANNES FRANS 10 te Mollendo JOHAN V OLDENBARNÊVE'LT pass 10 Kp Howe n Sydney java 11 rerw Buenaventura KHASIELLA 9 240 m Z Santos KATWYK 11 verw te Koby KELLETIA 10 100 m ONO Ras Fartak KERM IA 10 110 ni O Thownsville KOSICIA 10 255 m WNW Finlsterre K ALOE KOE 13 aank Blak KARAKORUM 10 120 m NW Andanianen KASIMBAR 11 verw Manokwali KAT ELYS IA 10 aaDk Curacao KERKEDYK .10 m ONO Cape Ra^e KARA 10 te Curacao KARACHI 9 v Bangkok n Labuan KENNEMERLAND 9 v Santoa n Rio Grande KYHX 10 te Oldkllpatriok KONINGSWAARD 9 210 m ZO t Z New York LEEUWARDEN 10 In Panamakanaal LEI OERKERK 9 v Suez n Damman LIBERIA KUST 10 te Hamburg LAWAK 10 18 tn NW Abuuil LEI<KERI<ERI< 11 aHnk Bhavnagar LEMSTERKERK 30 75 m W t N IJmuiden LOPPERSUM 11 te Le Havre LYCAON 10 verw aank Penang MAASKERK 9 600 ill N t O St Helana -MUSILLOYO 0 560 m W t Z Fayal MAAS 10 «ank Algiers MISSISSIPPI LLOY D 10 60 m N.NW Cocliia 'MOHAMED R EZ A SHAH 10 30 m ZO'Little quoin MUIDERKERK 10 «ank Hamburg MADISONLLOYD 10 vertr Keelung Kobe MEERORECHT 10 aank Norfolk MEERKERK 10 te Stettin MEMNON 10.160 m NO Flores MERWELLOYD 12 te Djibouti verw MUNTTOREN 10 40 m ONO Azoren MEDON 9 dw Kp Hatteras n Norfolk MINOS 10 te Kotka ÏJf2fitTl-h,0YD9„ 420 m NNW Bw»u4» NANUSA 10 aank Valencia NEDER-WESER 10 245 m WNW Colombo NIÉUW-AMSTERDAM 10 aank Lft Q° NA ESS LIÓN 10 aank Pt Said NI AS ll verw Calcutta 12 Tem aank Batonrouge NAESS TIGER 10 te Sidon NOORDAM 9 610 m O t Z Kp Race OV^RYSEL 10 100 m NO t O Massaua K 9 v Mombasa n Aden ORJRIS 9 160 m OZO Bermuda r thmmu in!f"r Hamburg Antwerpen n„,»J1ULlN 9 400 in W Iquigue PRINSES IRENE 9 280 ni WNW Bermuda PRr'oNS ^,lteem ge0rge frederik 10 62 m NO Knap da Gata PRINS WILLEM IV 10 175 m NNO Kp Vil- lano PYGMALION 10 vevtr Oran Algiers PARKHAVEN 10 te Londen PEPERKUST 10 63 m NO Ouessant PRINS CASIMIR 10 dw Dungeness n Haifa PRINS OER NEDERLANDEN 10 aank Cowes PRINS FREDERIK HENDRIK 10 100 m ZW Ouessant PRINS WILLEM VAN ORANJE 10 865 m W Scillies PHI LINE 10 pass Kurla Murni eil n Mena REM PANG 10 te Aden RONDO pass 10 Kp St Vincent n Marseille ROGGEVEEN 13 te Hongkong verw ROTTERDAM 11 verw Malta RYNKERK 10 15 ut W Kreta REZA SHAH THE GREAT 10 65 m O Cabo de Gata ROEBIAH 10 Calcutta n Chalna SC H EL DE LLOY D 9 v Colombo n Suez SLIEDRECHT 10 v Nocorissislc n Istanbul STRAAT SINGAPORE 9 v Zanzibar n Mom basa STRAAT VAN DlEMEN 9 v Loureneo Mar ques n Durban STRAAT CLEMENT 9 160 m O t Z Beira STRAAT CUMBERLAND 9 960 Hl Z t W Diego Garcia SUN ETTA 10 te Karlshanln SKA Dl 10 50 in NNO Ora» STAN VAC PENDOPO 10 verw Djakarta STATUE OF LIBERTY 10 215 m O Betra STRAAT CLARENCE 10 vertr Brisbane Syd ney STRAAT MALAKKA 14 verw Adelaide SCHIELLOYD 10 270 m O t Z Oostpunt Xw- Guinea SCH IE 10 180 m WZW Beirut SIBIGO 10 20 m NW Sydney STAD ALKMAAR 10 Sagunto n Rotterdam STAD AMSTERDAM J.0 40 m ZO St Vincent STAD DORDRECHT 10 55 NW Oran STAD LEIDEN 10 125 m NW Lissabon 19 U5 m ZW Stavanger InL. A1 vnrk n San Juin SUMATRA 10 120 ni f, Sen.vavin TAHAMA 10 30 m NNO Tunis TEXEL n te Rotterdam verw TWEELINGEN 10 55 m WZW Ouessant TEGELBERG 10 te Kaapstad TOGQKUST 9 v Freetown n Amsterdam TAMARA 10 vertr Hainbiirg Venezuela VIVI PA RA 10 50 ni ZW Wight VLIELAND 11 verw Rarr.v VAN CLOON 10 te Lautoka 510 m w Auckland VLIST 10 240 m ZZO Kp Race VICO 11 te Port Said verw w,E,L,TI.Y.RE?iN 19 t(' Tandjoiigmani WILLEMSTAD 10 vertr Port of Spain Ma deira WITMARSUM 10 vertr Bremen Hamburg WONOSARI 11 te Mtw&va WILLEM RUYS èlO 1500 m ZW Pltoalrn WESTERTOREN 9 v Point Fortin n Engeland WOENSDRECHT 9 te Norrolk WO.NOGIRl 10 te Colombo IJSSEL pass 10 Ouessant n Rotterdam ZAAN KERK 10 230 in ZjD- Haipan ZAANLAND 10 20 m van Cape Finisterrè ZUIDERKRUIS 10 Aden n Suez ZEELAND 10 120 m NO Massawa ZON NE KERK 10 95 m NO Bt Sudan ZUIDERKRUIS 10 te Aden KUSTVAART ALBION 10 Dungeness n Portraith AMBULANT 10 55 ra X Burlings AMYNTAS 10 10 m ZW Kp Palos ARCAS 10 25 ra WZW Atlta ARNOUDSPOLDER jo 60 m ZW Ouessant AURIGA G 10 20 ni NO Spurn ANK T 10 20 m O Dublin ARDITO 10 Portlandbill-Pi.vraouth ATLAS 10 30m ZW Ushant AURIGA 9 150 ni XWtN Reykjavik BA IK 10 Dover gepass n Garston BIERUM 10 85 m O Gibraltar BONAFIDE 10 Borkum rif n Antwerpen BINNENHAVEN 11 te Casablanca verw BISCAY A 11 te Dublin BARBARA 10 reede Dieppe BEYER LA ND pass 10 Vlieland n Harlingen CADANS 10 Owers I'S n Avonnumth CASANA 10 dw Kaap Griz Ne» n Londen CON ZELO 10 Goeiee VS n Rotterdam CORRIE BROERE 10 25 ni Z Wight CAPRICORNUS 10 30 m O Wight CASABLANCA 10 70 m NW Freetown DELTA 10 Dover Cork DIANNEL 10 20 m ZW Texel DOMBURGH 10 10 m NW Casouots D1LIGENT1A 10 te Londen OONI 11 te Brussel verw ELJO 10 60 m W Lundee ER AS MUS 10 Kp St Vincent n Honfleur ELISABETH ROORDA 0 Belt ast-Liverpool EMMY S 10 30 m NW Goeree VS F AR EL 10 O m N Juist n Aarhtis FIDUCIA 10 te Goole FLORES 10 te Antwerpen F RE AN 10 Sninlls-Liverpoo] FIDUCIA 10 10 nt Z Smitlikuoll GEMMA 10 360 lil O Paramaribo GRON IT AS 10 10 m OZO Wight GRAMSBERGEN 10 dw Warklow-IJmuiden OOSTERBURGH 10 op Schelde nr Antwerpen ORANJEBORG 10 25 ml ZW Casqueta PASTEURSINGEL 10 ihgang Washa.v nr Boston PETER SWENDEN 10 dw Terneuzeu nr Ant werpen PLATO 10 10 ml' ZW Oporto PRINSES IRENE 10 20 ml NO Noordhindet' PALLAS 10 dw Noordhinder nr Malta PEGAS.US 10 35 ml NO Nnordbinder PI ETER BRUEGHEL 10 100 ml NO Kp Vil lano PONZA 10 ln Kielerkananl nr Zaandam PERREGAUX 10 te Nantes PINT A 10 dw Puerto Rico nr Nassau PLANCIUS p 10 Vlieland nr Huil RESULT 10 50 ml X Glronde RIFOAN 10 5 ml WNW Txmgstone ROELOF DE WINTER 10 ló ml N Noordbin der REGINA IDA 10 25 ml Z Landsend REPETO 9 dw Ouessant nr Bordeaux RITORNEL 10 dw Beaehy Head nr Temen- zen SPI CA 10 30 ml W Texel VS STANISLAS 10. dw ('romer nr Antwerpen SHERTAN 9 10 ral Z Tie de .Teu SINT ANNALAND 10 dw Xewarp VS nr Bot terdam STEPHANIE 10 te Bayonne SPOORSINGEL 10 vn Bordeaux nr Xorre- sundhay SPOLESTO.lO 10 ml ZW St CaMiarlna Point SCHELDESTROOM 10 te Honden verw TEXELSTROOM 10 40 ml NW Finlsterre TROMP 10 20 ml NO Smith Knoll THALETAS 10 120 ml NO Villano TINY 10 dw Hans+liolm nr Huil TUBAL 10 40 ml ZO Pascóe TWIN 10 30 nil ZW Kp Finisterrn UBBERGEN 10 20 ml ZW Finlsterre URKERSINGEL 10 te Waterford VEEN DAM 10 vertr Drammen nr Nasfcved WHITSUN 10 30 ml ZW Boyal Sovereign W1M TWEE 10 dw Terschelling nr Kostock WESTKUST 9 5 ml N Longohips WILLY 10'5 ml Z Par WESTER8GHELDE 10 vn Londen nc Rotter dam -ZEEHAAN 10 30 thl NO Ouessant ZOSMA 9 155 ml ZO Tlheus ZUIDPOOL 10 op Thames nr Londen A D 5.10.4 II FEBR. NR.: 1471 HAG NO 10 320 ml ZW Iquioue HOOP 10 IJmuiden n Delfzi.il HU ZE 10 4 ml O Beachyhead HUYBERGEN 10 dw Casquets nr Freetown HENNY-T pass 10 Texel nr London HELEMAR-H 10 30 m Z Taranto INTREPIDE verm 10 v Rouen nr Plymouth ISOLA 10 20 ml W Noordhinder IMKE 10 Dungeness nr Genua JOOST 10 30 ml NO Casquefs JOHN-M 10 te Isle of Grain JELL 10 smalls Liverpool JEN JO 10 thv Washbay nr 3ïiddlesborougl. K0HIN00R 10 20 ml W Man ell KONNY-M 10 te Bnmsbuettel LAURA 10 IS ml WtZ Glronde LEENDERT BROERE 10 5 ml Z Texel LIBERTY 10 10 ml W Shipwa-*h LIEN 10 dw Montrose Dundee LUCAS BOLS-1 10 5 nil ZO Lundy LIFANA 10 520 m ZW Fayal MAGOALENA ;(T 150 ml O Madeira MARC ELLA 10 vertr Aberdeen Hull MAVCOPOLO 10 pass Dungeness MARJAN 10 7 ml W IJmuideu MEIDOORNSINGEL 10 10 ml O Rovalsov MITHRAS 10 10 ml Z Kp Nao MITROPA 10 10 ml ZO St Catheilna Point MUTATIE 10 25'ml NW IJmuiden MYRA 10 70 ml ZW Goerce MALUCA 9 v Goole nr Hull MATTHEW 9 te GonfrorUle MEIDOORN verm 10 v Antwerpen i»r Rotter dam MERWEHAVEN 10 te Bonen MINTAKA-N 10 te Bordeaux MUPHR1D-N 10 te Morille MARIAN MARIA 10 sank Baltimore MENJE 9 dw Calais Ballina MANTA 10 te Wismar MANTO 10 135 ml NNO Villano MARGRIET-L 10 Tuseavroek MIES'10 Dnngcne.ss Dublin NERO 10 40 ml W Beaohyliead NISSE 10 Goeree Kvalingen NOORDERLICHT lfl 20 ml N .Swinermmnde NOORD KAAP 10 10 ml NO Noordhinder NASSAU HAVEN 13 to Rotterdam verw N USA KAN 9 te Tyne NIKE 10 20 ml ZW Dungeness SLEEPBEDRIJF t e Ras al Khafji mfeK 2 Iw-kken 9 550 mlil W Gibraltar nr lat CLYDE 3t CYCLOOP Spexla FRIESLAND If) t.e V-Jiss. GELE ZEE 10 tc Hoek v. Holland NOORD HOLLAND 9 750 mijl O Honolulu nr Japan POOLZEE 2 te Mersa el Biega TITAN 9 bij Eddystone thv .ConcaiJieau UTRECHT 6 t+iv Kobe nr Honolulu ZEELAND 9 123 mijl O Bermuda nr Balti more WATERSTANDEN Hoogwater: Delfzijl 11-2 7.11 19.56; 12-2 8.36 21.17; 13-2 9 42 22,32; 14-2 11.10 2,5.36 Dordrecht 1-2 0.43 13.21: 12-2 203 14.43- 16.47. Gorinoheivi 11-2 1.47 14.25; 12-2 3-07 15.46; 13-2 4.17 16.o6; 14-2 5.17 17.51. Rotterdam 11-2 0.34 13.06; 12-2 1.51 14.29; 1.3-2 2.59 15 35; 14-2 3.516.28. VTlssingen 11-2 H).bl 22.43; 12-2 11.22 23.51; 13-2 12.26; 14-2 0.48 13.16. AAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 13