14 ot EEN PAAR ECHTE ENKALON NYLONS VOOR F I.- (üouóa'sr Gtlorie BOUNDED UW GOED VEHIG 0.90 1.75 2.75 1.50 2.25 3.50 4.75 U staat perplex van ARTIFEX Complete Woninginrichting E. J. SINKE DE GRAAG GARAGE MAAS Gratis Filmvoorstelling m WONING-STOFFEERDER li DE SCHELDE ELECTRO MONTEUR etaleren schattige V00RJAARS PULLOVERS MUZIEKHANDEL Fa. Gebr. VAN DAMME KLEDINGBAD ZEEUWSCH DAGBLAD N.Y. HOLLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ VLISSINGEN - Shoreham en Portsmouth v.v. Z.O. Engeland Vraag uw handelaar om GOUDA'S GLORIE margarine en een SPAARKAART DAMES VESTEN HOLLANDIA ONDERJURKEN JUPONS en PETTYCOATS b. KEUKEN/DIEETKEUKEN Zo werkt Balastore zongordijn Aangeboden H.H. LOONWERKERS en LANDBOUWERS FIRMA W. WILLEMSE Machinaal planten van uien I i1 Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 12 In doosjes van 10 stuks blikjes van 20 stuks en kistjes van 50 stuks. WEKELIJKSE AFVAARTEN Afvaart van Vlissingen: iedere woensdag. Aantrekkelijke tarieven voor verschepingen naar en van Zuid-Engeland en Londen. Inlichtingen: H.S.M. Amsterdam Postbus 566 Telefoon 63430 Telex 11038 N.V. Haven van Vlissingen Vlissingen Telefoon 3555 (01184) Alstublieft mevrouw, dankzij dt extra zegels van GOUD A'S GLORIE MARGARINE V Voor $0 lege!» m slechte S giMett t prachtige kop er, schotel». Goed nienws voor ledereen die dagelijks LET OP. Dit is extra. De ge- geniet van GOUDA'S GLORIE margarine. Op elk pakje nu een EXTRA Dijkzegel voor prachtige nylons. Voor 30 zegels en 1 gulden een paar moderne ENKALONS voor U. Eerste keus, diverse kleuren en maten. Winkelwaarde ca. f. 3.- wone GLORIA KOPJES vindt U op elk pakje GOUDA'S GLORIE. Ze behouden hun waarde. in wol en draion, reeds voor f 9.95f 10.95 in moderne kleuren, reeds voor f 12.50 in schattige nieuwe modelletjes en kleuren Charmeuse f 1.98. Poplin f 2.98, Nylon f 5.95 De bekende 3 Sterren Nylons voor f 1.98 Zie het vete nieuwIn onze etalage zowel in Goe* alz Middelburg Klokstraat 31 GOES Lange Delft S MIDDELBURG VOOROPLEIDING TOT LEERLINGVERPLEEGSTER Binnenkort begint in HET DIACONESSENHUIS te BREDA ■weer een vooropleiding. Hierin kunnen nog meisjes geplaatst worden. Minimum leeftijd 17 jaar. De eerste aanschaf van de dienstkleding is gratis, terwijl de reiskosten naar het ouderlijk huis 2 maal per maand worden vergoed. De salariëring geschiedt volgens Rijksregeling. Sollicitaties kunt u richten aan de Besturende Zuster, Langen' dijk 75, Breda. In het Diaconessenhuis te Breda bestaat een vacature in de a. PORTIERSLOGE en Voor denken we aan iemand die van afwisselend werk houdt, tenminste 18 jaar is en een Mulo-diploma bezit, intern. Voor b. wordt gezocht iemand met ambitie voor koken en het bereiden van diëten. Ervaring strekt tot aanbeveling evenals het diploma huishoudkundige. Ook hier intern zijn gewenst. Inlichtingen worden verstrekt door de Besturende Zuster, Lan- gendijk 75, Breda, aan wie ook soil, gericht kunnen worden. Bescherming tegen de zonne hitte, maar met behoud van daglicht en uitzicht. Dank zij de sleufjes. Daaraan herkent u Balastore, het goedkoop ste goede zongordijn. Wij le veren Balastore op de juiste raambreedte. Wij geven U graag inlichtingen over alle mogelijke soorten zonwering. Kiokstraat 7 Tel. 7103 l. Vorststraat 8 Tel. 6851 VAUXHALL VELOX 1960 FORD TAUNUS F.K. 1250 (open laadb.) 1959 FORD TAUNUS F.K. 1000 1959 OPEL KAPITSN 1956 RENAULT FREGATE 1956 Borssele Telefoon 225 Hiermee nodigen wij U uit tot het bijwonen van een op woensdag 15 februari, des avonds 7.30 uur in hotel „De Eendracht" te Middelburg. Deze uitnodiging wordt U aangeboden door Aagtekerke. Tel. 01188-597. Middelburg tel. 01180-4719. Dealer van Claeys maaidorsers en Bamford-persen voor Walcheren, Zuid- en Noord Beveland en Oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen. Electrische orgels - 4 spels, met en zonder pedaal, moderne modellen; aantrekkelijke prijzen. MIDDELBURG, Lange Noordstraat 16, telefoon 3097. VLISSINGEN, Paul Krugerstraat 16, telefoon 2546. PAUK truitjes vesten jumpers pantalons 1.25 colberts japonnen costuums mantel- costuums KWALITEITS- BEHAHDELIHG PALIHE Mod. 5-rijïge machine neemt U het werk uit handen. Voor snel en doelmatig uien planten wende men zich tijdig tot: Fa. C. A. MOSSELMAN, GOES. (01100)—7152; Fa. B. MULDER ZN-, LEWEDORP (01196)—3 26. HUWELIJK Voor goede betrouwbare huwelijksbemiddeling, geheim, serieus, coulant, ook voor U het oude ver trouwde adres Kantoor ,METROPA" Mathenesserlaan 458 B. Tel. 50613. ROTTERDAM. Het scheermesje dat U BLIJFT gebruiken, vanaf 65 ct. per 10 stuks. Voor spoedige indiensttreding vragen wij een vak kundig Aanmelden schriftelijk of mondeling. DE KLERKeZN OUDE MARKT 9 VLISSINGEN N.V. Kon. Mij. Scheepswerf en Machinefabriek VLISSINGEN Bij de Electrische Reparatie Afdeling kan geplaatst worden een voor aanleg en reparatie van licht en kracht instal laties in het bedrijf. Het bezit van het V.E.V.-diploma sterkstroom mon teur is gewenst. Lonen volgens het werk classificatie systeem. Vijfdaagse werkweek (C.A.O.-B. in de metaal in dustrie) Aanmelding zowel schriftelijk als mondeling op de afd. personeelszaken, Glaccisstraat 165, Vlissingen. Adverteren doet U pas goed, als U het vaak en regelmatig in het doet. Overal te Gratis inlichtingen blanco couvert. ontbieden. In Gezonde mensen, geluk kige mensen. Het maand blad Spreekuur Thuis geeft een gezonde kijk op uw ge zondheid. Het is het voor lichtingsblad van de Kon. Nederlandsche Maatschap pij tot Bevordering der Ge neeskunst. Bijna alle Ne derlandse artsen zijn hierin verenigd. Doktoren met een grote praktijkervaring ver tellen in begrijpelijke taal hoe u gezond kunt zijn en blijven. Zij houden als 't ware „Spreekuur bij u j thuis". Spreekuur Thuis be vordert uw gezondheid en die van uw naasten. Lees het bijzonder interessante nummer van deze maand. Het kan echter ook worden besteld door een briefkaart met 0.90 postzegels extra gefrankeerd te sturen aan Maandblad Spreekuur Thuis, postbus 705, Rotter dam, met vermelding: ,.Voor het nummer van de ze maand". Hebt u een gi rorekening? Dan is het ge makkelijker 0.90 over te schrijven op postrekening nr. 121000 met op het „Ibij"- strookje dezelfde aanteke ning. Y Oproep aan alle tengere Aer genoeg -Y mannen Als u Y van hebt om geen echte Y man te zijn en als u het Y besluit genomen hebt Y daar iets aan te doen Y aanvaard dan mijn Yy gratis aanbieding. Geef me 7 dagen Y om te bewvj/.eu Y dat ik van u eei Y krachtig gespier Y de. sterke en ge- Y zonde ..He-Man Y kan maken. Ik Y zal dit bereiken Y '.onder gewichten. Y apparaten of in- Y spannende oefe- Y ningen Ik zal u Y leren hoe u Y uzelf een Y nieuw mens Y kunt maken Y met de we- Y -eldberoem- Y de „Dyna- Yy nuc-Tensi- Y on", de me- 'a thode die Y mij verander- Y de van een Y slappe, tenge- Y re figuur tot Y De Meest Vol- YY maakt Ontwik- Y kelde Man ter Y Wereld" Chltty St., London, Wl. Stuur mij gratis uw boek je van 32 pag.: Naam (In blokschrift s.v.p.) Leeft Adr

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 12