zachte zeep Bij alle DARO A. enkele bekwame kleermakers B. ervaren nuebineperser A. SINKE Zn Loodgieter Bouwkundig Opzichter Leerling-Verpleegsters Openbare aanbesteding PRIEM'S KLEDINGINDUSTRIE KANTOOR BEDIENDE C. JOOSSE CREMATIE LEERKRACHTEN JAKOBSEN Koninklijke DEMKA Staalfabrieken N.V. ONGESCHOOLDE KRACHTEN Sc' Zaterdag 11 februari 1961 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 10 HUWELIJK De Elf Provinciën dan helpt alléén maar een goede toekomst binnentankvBoot PHs. VAN OMMEREN N.V. stuurman Ie matroos matroos-motordrijvor 2e matroos scheepsjongen DEMKA 2 Smids- Bankwerkers 1 Monteur JONGEMAN MNL. VRL. gevraagd Seissingel 10 Middelburg AUTO AANHANGWAGENS SARIS WAGENB0UW NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA NEDERLANDS-NIEUW -GUINEA drie INSPEKTEURS VAN ONDERWIJS APOTHEKERS-ASSISTENTEN UITNODIGING Woninginrichting Voorlopige aankondiging INBOEDEL- VEILING AANKOMENDE ADMINISTRATIEVE KRACHT griep poeders VERKOOP WOONHUIZEN GELD oud goud, zilver, kralen enz. HOOGSTE WAARDE snelle bezorging Voor ons modern bedrijf te St. Maartensdijk (Tholen) vragen wij Wij bieden Goede verdiensten. Prettige werkkring, een uitstekende sociale verzorging en zonodig nieuw bouwwoning beschikbaar. Aanbiedingen aan Telefoon 511 Na 6 uur 600 Nijverheidsweg 1 St. Maartensdijk WANT BIER IS BEST! D.V. 13 Febr. a.s. hopen onze Ouders C. VAN IWAARDEN JN. VAN IWAARDEN Faasse hun zilveren bruiloft te l vieren. Namens allen: F. VAN IWAARDEN I Mosselkreekstraat 2 1 Receptie 4 tot 5.30 uurï l C.J.M.V.-gebouw. Sin-; gelstr. 11, Middelburg. !«SC8cK8CgöKSesc£<sc8aKS< Hartelijk dank voor de blijken van be langstelling bij ons 50-jarig huwelijks feest. J. JAKOBSEN J. JAKOBSEN- Geschiere Serooskerke (W.) Februari 1961 Dorpsstraat 26 Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze zeer gewaardeer de medewerker, de Heer WILLEM JOOSSE die gedurende 24 jaar zijn beste krachten en zijn gehele persoon aan onze Vennoot schap heeft gewijd. Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden. De Raad van Commissarissen en Directie BANK VOOR ZEELAND N.V. Goes, 10 februari 1961. Tot ons groot leedwezen overleed heden onze zeer gewaardeerde collega de Heer WILLEM JOOSSE Wij verliezen in hem een goed vriend, terwijl ons medeleven uitgaat naar zijn achtergebleven echtgenote en kinderen. Personeel BANK VOOR ZEELAND N.V. Goes, 10 februari 1961. In verband met sterfgeval zal ons KANTOOR GOES MAANDAG, 13 FEBRUARI A.S. NA 12 UUR N.M. GESLOTEN ZIJN. BANK VOOR ZEELAND N.V. Voor de zeer vele blijken van belangstelling onder vonden bij ons 60-jarig hu welijk zeggen wij hartelijk dank. W. DE WITTE M. DE WITTE— Sanderse Koudekerke L. Weegje 19. HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN VERZEKERINGEN Uw adres hiervoor is ASSURANTIEKANTOOR Koninginnelaan 15 MIDDELBURG Tel. 3754 4544 Trouwen doet u via bureau „De Elf Provinciën" Grootste bureau van 't con tinent, onder leiding van het detective-echtpaar De Vries, bekend door radio en pers. VERSPRONCKWEG 44 HAARLEM Telefoon 51894 Spreekuur: uitsluitend na afspraak. Overal te ontbieden. Vrij blij'vend inlichtingen in blanco couvert. GEVRAAGD: en halfwas of aankomend. Tevens JONGELUI ge vraagd voor opleiding in het vak. Loodg.bedrijf P. C. JANSE Vlasmarkt 36, Middelburg Telefoon 3079 Op de onder directie van Phs. van Ommeren N.V. is voor hen, die zich een goede toekomst willen verzekeren, plaats als: Aanmglding of verzoek om nadere inlichtingen bij: ffil TECHNISCHE DIENST BINNENVAART WESTERLAAN 10 - ROTTERDAM - TEL: 114860 - POSTBUS 845 Met spoed gevraagd voor de afdeling tractoren Fa. P. H. v. d. GIESEN EN ZN., Potenblokseweg 11-19 HEININGEN 29 jaar. Gem. betr., P.G., zoekt een net lief meisje, leeftijd 25—30 Jaar. Brieven onder no. A 5850 bureau van dit blad. LANDBOUWERS- INSPAN WEMELDINGE Notaris J. C. Kram te Ka- pelie is voornemens op woensdag 22 februari a.s. des namiddags 1 uur op „Keizersweel" a.d. Hogeweg, t.v.v. de Heren Gebr. Do- minicus, publiek te verko pen: 2 WERKPAARDEN, als 1 Bruin Bles Ruin en 1 Vos Merrie, beide aftands. INVENTARIS, als luehtbandenwagen, laad- verm. 4 ton, boerenwagen op ijzer met platte bak, drie- wielskar, rolsleper, Rud- sack wentelploeg, moorploeg, aanaardploeg, hooihark, cul tivator, watervat 500 liter, drinkbak 800 liter, duizend- pooteg, 3-velds zig-zag-eg, 7-velds zig-zag-eg, sleepbor- den, 3 bietennetten, kortmo- len, harnasement, zwingen, draineergereedschap en het geen verder te voorschijn zal worden gebracht. Bezichtiging: 1 uur voor de verkoop. Bij voorkeur goed bekend met boekhouden en loon administratie. Gaarne schriftelijke sollici tatie aan boekhoud-belasting advies bureau is dé oplossing bij het nijpende gebrek aan grond. Crematie is bovendien esthetisch. 9 Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan de VERENIGING VOOR FACULTATIEVE CREMATIE Riouwstraat 186 - 's-Grayenhage - Tel. (070) 55 4797 Twee- en vierwielige uit voorraad leverbaar Tongelresestraat 1 Eindhoven. Tel. 04900—11106 Bij het Openbaar Lager- en Mulo-onderwijs in Neder- lands-Nieuw-Guinea bestaat gelegenheid tot plaatsing van Aanstellingseisen Lager-onderwijs tenminste Lager-akte en zo moge lijk Hoofdakte cq. Volledige Bevoegdheid, zomede bij voorkeur reeds enige jaren practijkervaring; Mulo-onderwijs Hoofdakte cq Volledige Bevoegd heid en tenminste één Bij-akte, alsmede bij voorkeur geëigende practijk-ervaring. Leeftijd tot omstreeks 45 jaar; Vrouwelijke candidaten ongehuwd. Dienstverband vaste dienst met pensioenaanspraken of kortverbandovereenkomst van drie jaar met kort- verband-toelage en bonus. Bezoldiging Leerkrachten-Lagerakte v/m 378,t/m 810, basis per maand; Hoofdakte/Volledige Bevoegdheid v/m 458,t/m 975,—; en bij aanstelling als Mulo-leerkracht v/m 558,— t/m 1075,eventueel vermeerderd met een toelage ad 25,of 50,pm. bij bezit van twee of meer Bij akten. Duurte- en kindertoelagen; Tegemoetkoming in de uitrustingskosten. Verdere inlichtingen bij persoonlijk onderhoud, na uitnodiging. Sollicitaties, onder opgave referenties, worden gaarne ingewacht bij de Directie Financiële- en Economische Zaken Afd. Personele Zaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Plein no. 1 te 's-Gravenhage. Bij de Dienst van Culturele Zaken in Nederlands- Nieuw-Guinea bestaat gelegenheid tot aantrekking van voor plaatsing op een der Afdelingshoofdplaatsen Hol- landia, Biak, Manokwari, Fakfak of Merauke. Aanstellingseisen het bezit van de Hoofdakte en ruime ervaring tenminste 10 jaar bij het gewoon lager en/of uitgebreid lager onderwijs. De Akte Paedagogiek en/of ULO-bevoegdheden strekken tot aanbeveling. Bezoldigingnaar gelang van ervaring v/m 1049, t/m 1245,per maand, vermeerderd met duurte- toeslag en kindertoelage. DuurtetoeslagHollandia en Biak: gehuwden 17%%, ongehuwden 5%. Overige standplaatsengehuwden 12%%, ongehuwden 2%%. Kindertoelageongeacht standplaats 10% per kind tot 21 jr., tot max. 100,per kind per maand. Tegemoetkoming in de uitrustingskostengehuwden 3000,ongehuwden 2000, Dienstverbandvaste dienst met opname in de pen sioenregeling of kortverbandovereenkomst voor drie jaar met kortverbandtoelage en bonus. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties met opgave refe renties te richten tot de Direktie Financiële en Eco nomische Zaken voor Nederlands-Nieuw-Guinea, Plein no. 1, Den Haag Bij de STICHTING „GOED WONEN" te Middelburg kan worden geplaatst een voor toezicht op onderhoudswerken (200 midden standswoningen). Nevenfunctie, echter geen avond werk. Salaris nader overeen te komen. Sollicitaties vóór 25 februari a.s. te richten aan het be stuur van voornoemde stichting, secretariaat: Poelen- daeleweg 20 te Middelburg. GEVRAAGD: ONGESCHOOLDE KRACHT als MACHINEBOORDER; ACTIEVE JONGEMAN VOOR HULP IN HET MAGAZIJN. Zaterdags vrij. Aanm. MACHINEFABRIEK A. v. d. LINDEN N.V., Fruitlaan 18, Goes. Telefoon 6938. Wegens uitbreiding van werkzaamheden worden gevraagd voor apotheken te Middelburg en Vlisslngen Leeftijd tot circa 40 jaar. In plaats van het diploma, kan ook re cente praktische farmaceutische ervaring tot aanbeveling strekken. De werkzaam heden betreffen receptuur, galenica en/of administratie. Ook zij die een leiding gevende funktie ambiëren gelieven te solliciteren. Salaris nader overeen te komen. Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermel ding van ervaring, tegenwoordige werkkring en levensloop gericht onder no. A 1896 bureau Zeeuws Dagblad te Goes, worden strikt vertrouwelijk behandeld. In het Psych. Ziekenh. „Vogelenzang" te BENNEBROEK (bij Haarlem) kunnen geplaatst worden van prot. chr. levensopvatting. Leeftijd 18-30 jaar. (17-jarigen komen in de vóór-opleiding.) Opleiding voor het diploma Ziekenverpleging B. Salaris volgens de Rijksregeling. Eerste dienstkleding wordt verstrekt. Vacantie 18 dienstdagen. 2 x p. maand vergoeding van reiskosten n. huis, onder aftrek v. f 2.50. Dienstaanbiedingen te richten aan de Geneesheer- Directeur, die ook gaarne inlichtingen verstrekt. Bij uitnodiging om kennis te komen maken, worden de reiskosten vergoed. Onze modelwoning is te be zichtigen vanaf 11 Febr. tot en met 25 Febr. aan de C. van Perestraat (tegenover de molen) te Oost-Souburg. Daar kunnen wij U over tuigen van kwaliteit, prijs en vakmanschap. Geopend vanaf 1.30 uur tot 6 uur en vanaf 7 uur tot 9 uur 's avonds. PASPOORTSTRAAT 20—24 TELEFOON 01183—260 W. P. de Nooijer, kandidaat notaris, waarnemende het vacante kantoor van wijlen Notaris B. A. van Verre te Middelburg, is voornemens op woensdag 1 maart 1961 te houden in het Notaris huis aan de Koepoortstraat te Middelburg. Nette goederen kunnen worden bijgebracht. Op te geven in het Notarishuis. Fa. P. Weststrate en Zonen te Goes, Textielgroothandel, vraagt wegens uitbreiding een als assistent (e) in de boekhouding Geboden wordt een aantrekkelijke, afwisselende werk kring. Vereist wordtkunnende typen en ambitie voor ad ministratief werk. Sollicitaties te richten aan Fa. P. Weststrate en Zonen, Leliestraat 96, Goes. l l UTRECHT om bij gebleken geschiktheid te worden opgeleid tot WALSER, SMELTER, AFBRAMER en ANDERE VAKKEN. Leeftijd tot ca. 40 jaar. Gunstige arbeidsvoorwaarden: o.a. gezins- of familie bezoek 1 x per week, ƒ25,p.w. kostgeldvergoe ding voor gehuwden, toeslag 7.50 p.w. voor on gehuwden. Gelegenheid voor inlichtingen en persoonlijke aanmeldingen bij alle Arbeidsbureaux en tevens op: maandag 13 februari a.s. van 13.0014.00 uur In Hotel de Graanbeurs, Gr. Markt 8, Hulst, Vlissingen, maandag 13 februari a.s. om 19.00 uur in Café-Restaurant Kiviet, Badhuisstraat 8, dinsdag 14 februari a.s. van 13.0014.00 uur in Hotel de Eenhoorn, Markt 1, Oostburg dinsdag 14 februari a.s. om 19.00 uur in Hotel de Huifkar, Markt 19, Middelburg. alwaar een vertegenwoordiger van dit bedrijf aanwezig is. Normale reis- en verletkosten worden vergoed. helpen wonderwel en snel Burgemeester en Wethouders van de gemeente Koudekerke zijn voornemens op WOENS DAG 22 FEBRUARI 1961, des voormiddags te 11.00 uur in het gemeentehuis te Koudekerke in het openbaar aan te be steden: „Het bouwrijp maken van het uitbreidingsplan „West" 2e gedeelte met bijkomende werken in de gemeente Koude kerke". Bestek en voorwaarden met twee tekeningen zijn vanaf heden zolang de voorraad strekt, tegen betaling van 20,— verkrijgbaar ten kan tore van de centrale dienst, „Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren", Parklaan l, Oost en West-Souburg. Restitutie voor direct na de aanbesteding ingeleverde on geschonden exemplaren van bestek met tekeningen 10, De Directeur van de cen trale dienst voornoemd, J. D. P. DE SMIT TE MIDDELBURG Notaris R. Batten te Middel burg is voornemens op don derdag 23 februari 1961 te 20 uur in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middelburg publiek te verkopen: Perceel 1Het huis met schuur, tuin en uitgang aan de Oos- terscheldestraat 140 te Mid delburg, groot rt 1,85 are; zak. lasten f 28,47 p. j., ver huurd a 8,75 p. w.; Perceel 2: Het huis met schuur, tuin en recht van uitgang aan de Oosterscheldestraat 142 te Middelburg, groot 1,71 are; zak. lasten f 28.47, verhuurd a f 8.75 p. w. Perceel 3: Het huis met erf aan het Oud Arnemuids Voetpad 45 te Middelburg, groot 90 ca, zak. lasten f 24,91 p. j.; verhuurd a f 5,62 p. w. Bezichtiging daags voor en op de verkoopdag van 1012 en 24 uur. Toegangsbewijzen en nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van genoemde nota ris, Pijpstraat 1. KREDIETEN VAN f 1 800,- a 3%, op gunstige voorwaarden, zonder borg verkrijgbaar. AFLOSSING v.a. f. 25,- p. mnd. Wisselende wachttijd. Vraagt schrift, inl. bij „BRABANTA" postbus 509 BREDA Voor Uw geven wij de Fa. L. IMINDEItllOl IVESTKAPELLE Zuidstraat §6 Telefoon (01187) 284 Donderdags van 105 uur in Middelburg: Zuidsingel 54. Zeeuwsch Dagblad de Zeeuwse krant met de vroege en Win wat u wenst Luister zondag a.s. om 12.30 uur naar radio Luxemburg op 208 of 49,26 m. Voor duizend gulden aan goede dingen des levens 'hangen in de lucht' voor u

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 10