HEELAL VERANDERT VAN OMVANG .Geweldige explosie was begin van sterrenrijk' NIEUW ARGUMENT IN OUDE THEORIE BS* HK»; NOG ONGEREPTE BODEMSCHATTEN IN GRONINGEN Bult op overweg zit Nootdorpers dwars Zes Britse geleerden komen tot schokkende conclusie na waarnemingen door 's werelds krachtigste radiotelescoop PROF. OORT AFWACHTEN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Zaterdag 11 februari 1961 BELONING Hebt u al KANGOEROE gegeten? is nu eenmaal beter! Gat in midden Risico Waarnemingen Prof. de Jager: Miljoenen jaren Strijd Goedkoop DESKUNDIGE WAS ER JUIST ONDERZOEK GEVRAAGD NAAR STAALBEDRIJF Nieuwe brug over IJssel bij Zwolle NW.-GUINEARAAD LAATSTE NIEUWS Loemoemba's auto teruggevonden Rijke zoutlaag en gasbronnen GEEN WOORD VAN N.S. NA ONGELUK Schrijvers's Stoffenhuis Rötisserie ,/t Veerhuis'' CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" 't TIC0 HUIS Restaurant WÖHLER J. DE JONGE DE MUYNCK MAIS0N VAN WESTEN V_ V SS-GENERAAL KRIJGT 41/2 JAAR CEL Ispolin zou weldra verbranden De Bilt: Zacht Het weer overal Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901 Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604. Post bus 26. Vlissingen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen. N.euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24 tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,>— per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters f cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4779 LEOPOLDSTAD (Reuter) Loe- moemba dood, Loemoemba gevlucht. Niemand weet meer wat waar is, wat uitvlucht of propaganda. Al een paar dagen liepen er geruchten dat de ergens in Katanga gevangen ge houden ex-premier dood zou zijn vermoord of van uitputting gestor ven. Men schonk er weinig aandacht aan omdat de geruchten oncontro leerbaar waren. Loemoemba's ver blijfplaats was geheim en dus onbe reikbaar en de propagandistische waarde van zo'n bericht lag er te dik bovenop. Gisteren echter deelde de Katangaanse regering plotseling mee dat Loemoemba met twee lot genoten de voorgaande avond in een auto ontsnapt zou zijn en nog niet teruggevonden De waarheid en dus een onvergeeflijke domheid tegenover de regering-Kasa- voeboe? Of verdichtsel en dus slechts een uitvlucht om de al dan niet opzet telijke dood van Loemoemba te verdoe zelen? Hoge ambtenaren van de Verenigde Na ties in Leopoldstad waren gisteren maar al te zeer geneigd om te geloven dat Loemoemba bij leven door zijn vele buitenlandse vrienden steeds een potentieel gevaar voor de regimes van Tsjombe en Kasavoeboe vermoord is. Maar uiteraard hadden ook zij geen enkele mogelijkheid hun vermoedens die door radio-Moskou prompt ge deeld werden te staven. Er was alleen de officiële bekendmaking uit Tsjombe's hoofdstad Eiisabethstad dat Loemoemba en twee van zijn lot genoten, de vroegere ministers Mpolo en Okito, erin geslaagd waren uit hun gevangenis te ontsnappen. Zij hadden opgesloten gezeten in een afgelegen boerderij m zuidelijk Katanga nabij Kasaji, op een 100 km van Portugees Angola en zouden kans hebben gezien twee bewakers te overmeesteren en enkele geweren te bemachtigen. Daar na zouden zij in de auto van een der bewakers zijn gevlucht. De wagen had voor ongeveer 100 km benzine in de tank. De toegangen tot de voornaamste steden in Katanga zijn inmiddels onder con trole gesteld. De Katangaanse regering en ook het nieuwe kabinet van premier lleo in Leopoldstad hebben zich ter stond over de nieuwe toestand beraden. Er is een beloning ter waarde van 20.000 gulden uitgeloofd voor het terug vinden van Loemoemba. Okito en Mpolo blijken de Katangaanse justitie slechts 3500 gulden waard. De gevolgen van dit nieuwste en moge lijk ernstigste incident met de ex-pre mier zijn nog niet te overzien. Uit Stanleystad, het bolwerk van Loemoem ba's trouwste aanhangers, zijn alweer berichten gekomen over een hernieuw de anti-blanke hetze. De buitenlandse diplomaten in Leopoldstad hebben bij de Verenigde Naties aangedrongen op nieuwe beschermingsmaatregelen voor alle nog in de Oostprovincie en Kivoe verblijvende blanken, naar schatting een tweeduizend mensen. Advertentie Al enkele maanden probeert een ongewone emigrant zich een plaats je te veroveren op het Nederlandse menu. En niet zonder succes! De kangoeroe, het rappe buideldier uit Australië, blijkt over achterbouten te beschikken, die de tong van ie dere wildliefhebber strelen. Menig een zal aan kangoeroebout de voor keur geven boven ander wildbraad. Wilt u meer over dit nieuwe en beslist niet dure gerecht aan de weet komen, leest dan Libelle van vol gende week. Daarin vindt u een smakelijk verhaal, compleet met een aardig recept voor kangoeroe- hachee. Natuurlijk in Libelle, want,.. Van onze correspondent Engelse LONDEN Professor Martin Ryle en vijf andere radioastronomen geloven nieuwe bewijzen te hebben gevonden ter staving van Ryle's theorie dat bet heelal miljarden jaren ge leden is ontstaan in een geweldige explosie en thans nog steeds uitdijt. RYLE en zijn medewerkers zijn verbonden aan het radioastro- nomische observatorium van Mullard in Cambridge. RYLE maakte de nieuwe resultaten van zijn onderzoekingen gisteren bekend in een bijeenkomst van bet koninklijk astrono mische genootschap in Londen. Het heelal is ontstaan in een gigantische ontploffing, aldus de zes Engelse onderzoekers. Volgens hen is miljarden jaren geleden een massieve klomp materie geëxplodeerd waarvan fragmenten in alle richtingen wegvlogen. Hieruit zijn de sterren en de planeten ontstaan zoals wij die thans waarnemen. Door middel van waarnemingen met behulp van de uiterst krachtige radio telescoop van de universiteit van Cam bridge heeft de groep wetenschaps mensen als het ware vele miljarden lichtjaren terug in de geschiedenis kunnen zien. Deze waarnemingen die volgens het zestal soms een bijzonder spannend verloop hadden, hebben hen tot hun conclusies geleid. -)(- Dit is een van de honderden melk wegstelsels die prof. Ryle en zijn me dewerkers met hun radiotelescoop hebben beluisterd. De middellijn van deze spiraalnevel, die honderden mil joenen sterren bevat, is ongeveer 60.000 lichtjaren. Dit betekent dat het licht 60.000 jaren nodig heeft om de middellijn van deze spiraalnevel te overbruggen. Het licht legt in één jaar ongeveer tien biljoen kilometer af. Het onderzoek van de zes Engelse radioastronomen stond onder leiding van de 42-jarige Martin Ryle, hoog leraar aan de universiteit van Cam bridge. Professor Ryle verklaarde gisteren dat het onderzoek onder zijn leiding is uitgevoerd met behulp van 's werelds krachtigste radiotelescoop. De voornaamste conclusies die de zes onderzoekers hebben opgesteld luiden: -| Het heelal, waar wij in ons zonne- -*• stelsel maar een zeer klein deel van zijn, neemt in omvang toe. O Alle materie in het heelal plane- ten, sterren, melkwegstelsels be weegt zich met een fantastische snelheid in de ruimte waardoor er in het midden een gat overblijft. Er was zeer beslist een begin. A Het heelal zal niet eeuwig durend zijn; het verandert in de loop der tijden, maar tot dusver heeft het tenminste tien miljard jaar bestaan. Professor Ryle nam nadrukkelijk af stand van de veronderstelling dat zijn theorie zou passen in het Bijbelse scheppingsverhaal. Men realiseert zich terdege dat het voor professor Ryle heel wat betekent nu hij zijn theorie zo maar in de open baarheid brengt. Hij heeft hiermee niets minder gedaan dan zijn reputatie als geleerde op het spel zetten. „Wij moes ten bijzonder voorzichtig te werk gaan", zei de hoogleraar gisteren. „Wij moes ten alle wegen onderzoeken, alles nagaan en opnieuw controleren. Als wetenschapsmensen dienen wij er nog steeds rekening mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat wij ergens een vergissing hebben gemaakt, maar wij geloven niet dat wij dit deden." Uit deze opmerking van de professor blijkt wel de mate van overtuiging die hij heeft gekregen op grond van jaren lange onderzoekingen van hem en zijn medewerkers. De antennes van de radiotelescoop die professor Ryle bij zijn onderzoekin gen gebruikt, liggen'als een geweldig kruis verspreid over verschillende landerijen in de buurt van Cambridge. Zijn medewerkers en hij werkten in ploegen in een laboratorium in de buurt. Het bewijs, zoals de zes geleerden dat hebben geleverd, kregen zij op grond van waarnemingen van 630 zg. radio- sterren, die over het gehele uitspansel verspreid zijn. Bovendien namen zij een zeshonderdtal zwakkere sterren nauwkeurig waar. In totaal maakten de zes geleerden met behulp van een rekenmachine de anderhalf miljoen be rekeningen die zij in de loop van de waarnemingen moesten verrichten. De radiosterren die het verst verwij derd zijn. aldus professor Ryle, verwij deren zich bijna met de snelheid van het licht. Deze feiten laten zich goed rijmen met het beginsel van een gigan tische explosie, waarbij er stukken ma terie zijn die nog altijd in het stadium zijn van het wegslingeren. De opvatting van een statisch heelal strookt dan ook beslist niet met de vin dingen van de geleerden uit Cambridge. ROTTERDAM Uit de mededelingen van professor Ryle. zou men kunnen opmaken, zo deelde professor dr. C. de Jager ons medé", dat hij nu gelooft betere bewijzen ter staving van zijn al verscheidene jaren oude theorie te hebben verzameld. AI tientallen jaren, zo vertelde professor De Jager, zijn de menin gen onder de sterrenkundigen over het ontstaan van het heelal sterk verdeeld. Die strijd duurt nog steeds voort. Het was dr. Albert Einstein die omstreeks de eerste wereldoorlog de gedachte opperde dat ons heelal voortdurend uitdijde. Anderen, on der wie de Nederlander De Sitter, bouwden op die theorie voort. Omstreeks 1925 verkreeg men dank zij waarnemingen in het observa torium Mount Wilson aanwijzingen dat die theorie in beginsel juist moest zijn. Een kwart eeuw later echter, om streeks 1950, kwam een Engelse as tronoom, professor Fred Hoyle, met de theorie dat weliswaar het heelal wel voortdurend uitzet, maar dat die beweging het gevolg is van voort durende schepping van nieuwe ma terie. Volgens Hoyle's theorie, die in de wereld van de astronomen maar weinig aanhang vond, was er dus geen begin en ook geen einde aan de schepping. „Er waren eigenlijk te veel aan wijzingen dat de theorie van Hoyle niet juist kon zijn", aldus professor De Jager. Pas omstreeks 1953 ging professor Ryle zich in de strijd mengen. Hij Van onze redacteur wetenschappen was in de tweede wereldoorlog be gonnen met een telling van de aan tallen ver verwijderde sterrenstel sels en was tot de conclusie geko men dat de dichtheid van het heelal op grote afstand van de aarde ge leidelijk toeneemt. Omdat ver het heelal in„kijken" met radiotelescopen apparaten waarmee ver uit het heelal komende radiostralingen worden beluisterd neerkomt op ver in het verleden terug gaan, geloofde Ryle dat het heelal miljoenen jaren geleden dich ter van structuur moet zijn geweest. Het waren vooral de Australische radioastronomen, met de Nederlan ders en de Amerikanen pioniers in deze moderne tak van de sterren kunde, die Ryle in internationale conferenties en in de vakpers be streden. Zij voerden aan dat Ryle's waarnemingen niet voldoende be trouwbaar waren en dat hij fouten moest hebben gemaakt. Ryle, aldus professor De Jager, moet nu wel menen te kunnen steu nen op zeer goed gefundeerd mate riaal. De radiotelescoop die men in Cam bridge gebruikte kostte vijftigduizend pond. Professor Ryle meent dat juist omdat dit instrument zo betrekkelijk goedkoop is en omdat er geen begren zing is aan de capaciteit van radioteles copen, de onderzoekingen steeds meer gegevens zullen opleveren. Hij werd bij zijn onderzoek bijgestaan door dr. F. Graham Smith (37), de 35- jarige dr. Anthony Hewish, Paul Scott (25), de een jaar jongere Rupert Clarke, en Patricia Leslie, vrouw van een me dewerker in het laboratorium in Cam bridge. Van onze correspondent APELDOORN. Op verdenking van brandstichting in zijn winkel zal vanochtend de Apeldoornse boekhan delaar W. V. voor de officier van jus titie te Zutfen moeten verschijnen. Dinsdagavond was brand uitgebroken in zijn zaak, die de laatste jaren niet zo best ging. De buren hadden de brand vrij spoedig ontdekt, zodat de brandiweer het vuur spoedig kon be dwingen. Bij het zoeken naar de oorzaak kreeg de brandweer hulp van de plaatsvervangend directeur van het gerechtelijk laboratorium in Den Haag, dr. A. H. Witte. Die was die avond toevallig in Apeldoorn voor een lezing voor de chemische kring, Volgens dr. Witte was de brand aangestoken. Donderdagavond laat ging de poli tie over tot de arrestatie van V., die ontkent de brand te hebben gesticht. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Leden van de Eers- ste Kamer hebben in het voorlopig verslag op de begroting van econo mische zaken gevraagd of het geen aanbeveling verdient een officieel on derzoek in te stellen naar de mogelijk heden van een staalbedrijf op Rozen burg. Een beperkt aantal deskundigen zou zich met dat onderzoek moeten be lasten. De industriële basis van onze econo mie, zo wordt opgemerkt, zou door vestiging van een tweede staalbedrijf krachtig kunnen worden versterkt. De lord mayor van Londen, sir Bern- hard Waley-Cohen, brengt van 23 tot 26 april een officieel bezoek aan Amster dam. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Bij Zwolle zal een ver- keersbrug over de IJsel worden ge bouwd die aansluit op de nieuwe Zuider zeestraatweg, zo meldt het weekblad Co- bouw. Zij zal een halve kilometer stroom afwaarts van de bestaande brug komen. De bouw van de nieuwe IJselbrug zal waarschijnlijk tien miljoen gulden kos ten. DEN HAAG (ANP) De heer J. H. F. Sollewijn Gelpke is tot voorzitter van de Nieuw-Guinearaad benoemd voor de eer ste zittingsperiode van drie jaren. Hij is thans hoofdambtenaar bij het binnen lands bestuur. De nieuwe voorzitter werkt sinds 1945 op Nieuw-Guinea. Van 1957 tot 1960 was hij hoofd van het plaatselijk bestuur te Biak. Laatstelijk was hij belast met de waarneming van het bestuur over de af delingen Geelvinkbaai en Centraal Nieuw-Guinea. DEN HAAG (ANP) De voorzitter van de Internationale Astronomische Unie, prof. dr. J. H. Oort te Leiden, zei gisteren; „Het vraagstuk is enorm be langrijk, het werk van Ryle is dat ook, maar de vraag die ik mij stel is. of de waarnemingen te Cambridge wei vol doende zijn om er zulke vergaande conclusies uit te trekken". Professor Oort herinnerde eraan, dat Ryle c.s. een aantal jaren geleden soort gelijke waarnemingen hebben gedaan en er toen soortgelijke conclusies uit hebben getrokken. „Zij moesten daar later echter van terugkomen, omdat de waarnemingen niet accuraat waren gebleken", aldus prof. Oort, „en dit is voor mij aanleiding om vooralsnog een afwachtende houding aan te nemen." Uit het feit, dat professor Fred Hoyle niet toegeeft dat zijn theorie van het statische heelal door het werk van Ryle omver is geworpen leidt professor Oort af, dat een zeker voorbehoud voorlopig nog gerechtvaardigd is. Advertentie ELISABETHSTAD De auto, waarmee Loemoemba en zijn beide medegevangenen ontvlucht zouden zün, is volgens een Katangaanse woordvoerder gisteravond terugge vonden. De wagen lag leeg in een greppel langs de weg, niet ver van de plaats waar een vliegtuig het kort tevoren had gesignaleerd. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN De provincie Groningen beschikt over onvoorstel bare hoeveelheden onaangeroerde grondstoffen in de bodem. Dit zei ons ir. U. S. F. Joustra, directeur van de Noordelijke Economisch-Technologi- sche Organisatie (NETO) als bevestiging van wat hij een paar dagen ge leden in een rede voor de Provinciale Groninger Middenstand-Commissie opmerkte. Deze keer noemde ir. Joustra een paar indrukwekkende cijfers. Er ligt volgens hem een zoutlaag onder Win schoten en Scheemda, die 1500 meter hoog is en een oppervlakte beslaat van zes vierkante kilometer. Dit kan van het grootste belang zijn voor de soda- fabriek in Delfzijl, die meer dan twee duizend jaar genoeg heeft aan deze na tuurlijke voorraad. Bovendien is de Groningse bodem rijk aan aardgas. Onder Slochteren en daar in de buurt zit volgens minister De Pous zestig miljard kubieke meter verborgen; volgens de Belgische sena tor Leemans driehonderd miljard ku bieke meter. De heer Joustra blijft met Van een onzer verslaggevers NOOTDORP Het recente ongeluk op de overweg in de spoorlijn UtrechtDen Haag te Nootdorp heeft de Nederlandsehe Spoorwegen niet geïnspireerd tot een spoedige verbetering van de situatie aldaar. Een vrachtauto met oplegger waarop een dragline stond, was blijven steken op een bult in de weg vlak naast de rails. De chauffeur kon de aanstormende trein uit Den Haag nog laten stoppen. Te zelfder tijd naderde een trein uit de richting Utrecht. Het Delftse raads lid Gründel waarschuwde de machinist daarvan, maar deze kon zijn snelheid alleen nog maar verminderen van 120 tot 60 km. De oplegger met dragline werd naar de ene kant van de spoor baan gesmeten, de vrachtauto naar de andere. „In februari van het vorige jaar hebben de spoorwegen een plan voor verbete ring van de overweg ter kennisneming toegezonden aan de gemeente Nootdorp", zo vertelde de burgemeester de heer H. C. A. M. Schölvinck. Het wegdek zou worden verbreed en er zouden automatisch bediende halve spoor- Advertentie V. bent altijd welkom bij Lange Vorst Le sanctuaire du bien manger Tel. 0 1198 - 326 - Wolfaartsdijl; WATERZOOI, een visschotel van div. vis soorten, kreeft, tong, tarbot, garnalen, oesters, bedekt met twee versch. sausen. Om gezellig te winkelen. Toonaangevende collectie modestoffen. MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstraat Goes Telefoon 7814 DE speciaalzaak voor Trix- en Maklin electrische treinen LANGE DELFT MIDDELBURG U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN BIJ ONS BINNEN TE ZIJN GEWEEST. en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 33 tel. 01100—5309 - Bijna 100 jaar boekhandel OPTIEK F0T0HANDEL Ganzepoortstraat 3 Goes Tel. 5214 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes bomen komen. „Sindsdien hebben we niets meer gehoord." „Er is al eens meer een vrachtwagen op de bult in de weg blijven steken, maar die heeft men toen nog op tijd opzij kunnen duwen. Wij mogen niets aan de weg doen, want hij is eigendom van de spoorwegen." GEEN ZICHT Verbetering van de overweg is te meer noodzakelijk, omdat een viaduct vlakbij het uitzicht beneemt. Er is veel auto verkeer op de overweg, want hij ligt in de kortste verbinding tussen Delft en Utrecht. De spoorwegen vertelden ons dat de overweg pas begin volgend jaar ver beterd kan zijn. Eerder zou niet kunnen door de lange levertijden van de spoorbomen en de nodige voorbereiding van het werk. Van onze correspondent BONN. Zesentwintig jaar na de uitvaardiging van zijn bevel tot de moord op een Pruisische grootgrond bezitter is gisteren voor een Neuren- bergse rechtbank de voormalige SS- generaal Erich von dem Bach-Ze- lewski tot vier en een half jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Deze felle aanhanger van Hitler, die ook nu nog tijdens het proces herhaal delijk van zijn verknochtheid aan het nazi-regiem blijk gaf, had de rijke Pruis Anton von Hohberg und Buch- wald laten vermoorden omdat deze een tegenstander van de nieuwe orde was en alleen bij de SS was gegaan om zijn baantje bij de ruitervereniging, waar hij zeer aan gehecht was, te kun nen behouden. Von dem Bach-Zelewski liet de moord uitvoeren door twee ondergeschikte SS- mannen die zich vaardig van hun taak kweten en ook nu, 26 jaar later, hun opdrachtgever nog van nut waren door het enkele feit dat zij, de hoofdgetui gen, inmiddels waren overleden. Verwarring De rechter achtte niettemin het te last gelegde door de getuigenverklarin gen, geschreven bewijsstukken en Baeh- Zelewski's eigen bekentenis uit 1958 (die hij later herriep) bewezen, maar deed van de geëiste zes jaar anderhalf jaar af. Het drietal had bij de moord gebruik gemaakt van de algemene verwarring en rechtsonzekerheid die tijdens de be ruchte Röhm-p-jtsch van 1934 heersten, schoon Von Hohberg und Buchwald met deze zuivering onder Hitiers vrienden niets van doen had gehad. Bach-Zelewski zal zich in de komen de tijd nog moeten verantwoorden voor zijn rol in massale moordpartijen in minister De Pous aan de voorzichtige kant: zestig miljard m3. Gerekend over dertig jaar zou er per jaar ongeveer twee miljoen kubieke meter kunnen worden opgemaakt. Om gerekend in steenkolen betekent dat een jaarlijkse produktie van anderhalf miljoen ton ongeveer een tiende van de kolenproduktie in Limburg en on geveer gelijkwaardig aan de opbrengst van olie in Schoonebeek. Een bijkomend voordeel is, dat het aardgas onder Groningen zogoed als vrij van zwavel blijkt te zijn, zo zegt de heer Joustra. De bronnen, die in Hoogeveen zijn aangeboord zijn dat be paald niet en het aardgasreservoir van Frankrijk bevat ook nogal wat zwavel. Daar is de exploitatie niettemin groot scheeps ter hand genomen: er lopen al leidingen tot aan Parijs. Samen met het zout biedt het aard gas andere mogelijkheden dan voor de energievoorziening. Het chloor uit het zout en het gas kunnen chemische stof fen opleveren, die wel eens van grote waarde zouden kunnen zijn, meent de heer Joustra. Hij noemde onder meer insectendodende middelen, plastics, ge neesmiddelen, kunstglas en nylonpro- dukten. LONDEN (Reuter). Volgens een indirect bericht" dat de sterren wacht van Edingburgh gisteren uit Moskou heeft' ontvangen, zou de nieu we Russische kunstmaan spoedig in de dampkring verbranden. De staf van de sterrenwacht kon de kunst maan gisteren niet aan de hemel vin den. In Moskou maakte gisteren professor Leonid Sedof, de voorzitter van de ruim- tevaar'tcommissie van de Russische aka- demie van wetenschappen, bekend, dat zich in de kunstmaan geen mensen of dieren bevonden en dat de dagen van de kunstmaan geteld waren. Er zaten volgens Sedof ook geen instrumenten voor de bestudering van de wereldruim te m. Enige dagen geleden deelde professor Georgi Pokrofski, een vooraanstaande Russische ruimtevaartdeskundige, vol gens Radio Moskou mede dat de nieuwe kimstmaan meer instrumenten van aller lei aard bevatte dan welke van de voor gaande kunstmanen ook. Veel bewolking met hier en daar wat motregen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Zacht weer. MIESJE: Zou hij van slag af zijn? Hij staat zo hoog! Helsinki weer wind temp. n.sl sneeuw stil -4 0.4 Stockh. geh. bew. zzw 1 0 Oslo ij zei N -1 2 Kopeilh. geh. bew. WNW 7 4 Aberdeen zw. bew. ZZW 11 0 Londen zw. bew. ZW 11 0 A'dam geh. bew. ZW 10 0 Brussel 1. bew. zzw 9 0,2 Luxemb. zw. bew. zzw 1 0 Parijs zw. bew. zzw 12 0 Bordeaux onbew. zo 13 0 Grenoble 1. bew. NNO 12 0 Nice h. bew. NNO 13 0 Berlijn geh. bew. Z 5 0 Frankf. zw. bew. wzw 9 0 München zw. bew. zw 6 2 Zilrich zw. bew. zo 10 0 Genève h. bew. wzw 10 0 Locarno onbew. O 14 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1