Hogere rente speciaal voor buitenland TROTSE MOEDERS PLUNDERAARS IN DAL DER DODEN Lawine sloot Bacchus op puma»; Kennedy's financiële boodschap aan het Congres: terugkeer tot protectionisme is geen oplossing ZARB VRIJ NA VIER JAAR Aanrander werd neergestoken Bejaarde vrouw aangerand en beroofd Congo vlucht van donker door vier Belgen Kwart miljoen aan papier verbrand GOUD WACHT RUSSISCHE BOEREN De Bilt: Kouder IN DE KAART GEKEKEN Amsterdam; 35 pet. yrije zaterdag Big overleefde ramp PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND 3 4 5 6 7 Meer overleg Meer export Meer toeristen Bankwerker verdacht van steekpartij Gestolen schilderijen terug bij eigenaar Niet op slot RAMPENFONDS UI ZORGEN Autobussen gered ZAKAGENDA LEIDT TOT KRITIEK Nieuwe arrestatie voor plundering van Regina VAN LUXE FLAT NAAR CEL Militair omgekomen in Nieuw-Guinea Het weer overal Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24. Terneuzen, Nteuwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,66 per week, 7,per kwartaaï Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4775 Dinsdag 7 februari 1961 EXPORT MOET DOLLAR REDDEN De betrekkingen tussen Groot- Britannië en de Verenigde Arabische republiek worden met de dag hartelij ker. Gisteren bleek dat weer eens duidelijk door de vrijlating van de 41- jarige Engelsman James Zarb, die in E&ypte gevangen werd gehouden. Hij was ruim vier jaar geleden tot tien jaar veroordeeld. De rest van zijn straf is hem kwijtgescholden. Tegelijk met James Zarb waren nog drie andere Britten gearresteerd. Ook zij zijn later wegens spionage veroor deeld. Zarb is de laatste van de vier die op vrije voeten is gesteld. Hij woonde voor zijn arrestatie als zaken man in Kairo. Van onze Amsteramse redactie AMSTERDAM. Een jongeman die gisteravond op de Passeerdersgracht te Amsterdam een meisje wilde aanran den, heeft dat met enkele forse ver wondingen moeten bekopen. Omstreeks elf uur liep het 27-jarige meisje over de stille gracht naar huis. De knaap, 21 jaar oud, liep achter haar aan, totdat hij haar plotseling overviel. De aangerande trok daarop een flink mes dat zij beducht voor eventuele aanranders altijd in de zak van haar jas droeg. In haar angst stak zij tot tweemaal toe op de aanvaller in. Die zakte bloe dend in elkaar. Het meisje rende daarop naar het hoofdbureau van po litie, dat vlakbij de Passeerdersgracht is, en vertelde daar wat er was ge beurd. e' De aanrander moest in het zieken huis worden opgenomen; hij verkeert niet in levensgevaar. In een sloot bij zijn huis is zondag nacht de 72-jarige landbouwer G. Leus uit Geesteren verdronken. Zijn lijk is gistermorgen uit het water opgehaald. Van onze correspondent OSLO. Indien Noorwegen de voor zijn landsverdediging nood zakelijke zeekaarten en kaarten van zijn kustgebied wil hebben, moet het zich, hoe merkwaardig het ook klinkt, tot de Sowjetunie wenden. De verdediging tegen de enige denkbare aanvaller is zo goed als hopeloos. De Noorse kaarten zijn niet meer bij en aan de andere kant van het ijzeren gordijn heeft men ervoor gezorgd beter dan Noorwegen zelf geïn formeerd te zijn. Deze kwestie kwam gisteren in het Noorse parlement ter sprake toen een van de afgevaardigden verwees naar een krantenbericht volgens hetwelk vissersboten uit Rusland en Polen de Noorse gast vrijheid misbruiken door wanneer zij m Noorse wateren en havens beschutting zoeken, van die gele genheid gebruik te maken om nauwkeurige metingen te ver richten. De Noorse minister van defen sie bestreed dat niet en gaf toe, dat deze vorm van spionage is opgemerkt. De Noorse politie houdt de vissers uit communis tische landen scherp in het oog. NEW YORK (Reuter) Terugkeer tot het protec tionisme is geen oplossing. Dat zou in de wereld afkeer verwekken en op de handelsbalans, die thans voor Amerika nog gunstig is, een rampzalige invloed hebben. De Ameri kaanse export moet met alle mogelijke middelen vergroot worden. Daarbij is het dringend nodig, dat de kosten en de prijzen laag worden gehouden. Met deze woorden heeft president Kennedy het Amerikaanse Congres zijn financiële boodschap voorgelegd. Hij heeft daarmee zijn schouders gezet onder de zware taak de positie van de Ameri kaanse betalingsbalans te verbeteren en de aanhoudende vermin dering van de goudvoorraden en verzwakking van de dollar een halt toe te roepen. De oplossing voor de moeilijkheden waarmee de Amerikaanse economie worstelt, heeft president Kennedy in de volgende punten vastgelegd: Iter voorkoming van verdere af vloeiing van de goudvoorraad zal worden voorgesteld een hogere rentetarief te berekenen voor buiten landse regeringen en centrale banken dan het Amerikaanse binnenlandse tarief. Hierdoor zal het buitenland meer geneigd zijn in Amerika tegoe den aan te houden zonder dat dit voor het binnenland monetaire gevolgen heeft; 2 handhaving van de maatregel van president Eisenhower, dat Amerikanen geen goud in het buiten land mogen aanhouden; spoedige ratificatie van het ver drag tot oprichting van de Or ganisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) de vroe gere organisatie voor Europese econo mische samenwerking (O.E.E.S.), aan gevuld met de Verenigde Staten en Canada; ontwikkeling en opvoering van de export; stabilisatie van de prijzen; aanmoediging van het toerisme naar de Verenigde Staten; krachtige opvoering van de ex port van landbouwprodukten; 8 landen met een sterke economi sche positie zal worden verzocht beperkingen op de investeringen in de Verenigde Staten op te heffen; 9 Amerikaanse toeristen mogen in het vervolg voor slechts honderd dollar aan goederen vrij invoeren. Dit was vijfhonderd dollar; 1 A strenger toezicht op uitgaven van de overheid in het buitenland. Uit alle macht zal moeten worden gewerkt aan de opvoering van de Amerikaanse economische kracht. De voortdurende vermindering van de Amerikaanse goudvoorraad gaat niet alleen ons, maar de gehele vrije we reld aan. Amerika is de voornaamste bankier van de vrije wereld. Als onze dollar wordt verzwakt, dan betekent dat moeilijkheden voor al onze vrienden en geallieerden, die steunen op de dollar ter financiering van hun handel. Wij moeten daarom onze betalingsbalans in overeenstem ming brengen met onze verantwoorde lijkheid. Dit verklaarde president Kennedy in zijn financiële boodschap. In 1960 overtrof de export van goe deren en diensten de import met 2,2 miljard dollar tegen 5,8 miljard dol lar in 1959. Daarnaast was er nog een krachtige afvloeiing van kortlopend geld naar het buitenland. In het nieuwe tijdperk van vrij in wisselbare valuta's kunnen wij een grotere beweging van dit kortlopende geld verwachten. In dit verband heeft president Kennedy zijn ministers van buitenlandse zaken en van financiën gevraagd nauwer met de financiële autoriteiten van de geïndustrialiseer de landen samen te werken ten einde buitensporige geldbewegingen te voor komen. De geïndustrialiseerde landen zullen de ontwikkelingsgebieden meer dan voorheen dienen bij te staan. Wij kun nen onze betalingsbalans niet ten kos te van de onderontwikkelde landen versterken zonder dat onze nationale veiligheid grotere gevaren gaat lopen. De Verenigde Staten moeten de leiding nemen bij de harmonisering van de financiële en economische po litiek van de geïndustrialiseerde lan den, die grote invloed hebben op de wereldeconomie. Daarom zal o.m. het Internationale Monetaire Fonds moeten worden ver sterkt en hervormd. Hierdoor zou een grote last van de dollar kunnen wor den afgewend. Het departement van handel zal de ontwikkeling van de exportmarkten ten behoeve van de Amerikaanse indus trie energiek aanpakken. President Kennedy heeft al opgedragen de twee nieuwe buitenlandse handelscentra in Londen en Bangkok te voltooien. On derzocht zal worden of hieraan vol gend jaar drie nieuwe handelscentra in Afrika, Zuid-Amerika en Europa zullen worden toegevoegd. Aan de president van de Amerikaan se Export-Import Bank is opgedragen voor de minister van financiën een nieuw programma op te stellen, dat de Amerikaanse exporteurs dezelfde fa ciliteiten toestaat als hun buitenland se concurrenten. Bovendien zullen me thoden worden uitgewerkt voor grotere kredietfaciliteiten. Het departement van handel zal binnenkort een nieuw programma be kend maken voor het aantrekken van buitenlandse toeristen naar de Ver enigde Staten. Tot dusver, aldus Ken nedy, is deze bron van inkomsten vrij wel ongebruikt gelaten. Dit programma omvat de vestigin gen van reisbureaus in het buitenland, nieuwe advertentiecampagnes, vereen voudiging van de procedures voor het verkrijgen van visa en pogingen tot verzachting van buitenlandse beperkin gen op reizen naar de Verenigde Sta ten. AMSTERDAM (ANP). De recher che van het bureau Warmoesstraat in Amsterdam heeft in samenwerking met de politie te Ilpendam de 24-jari- ge bankwerker A. M. R. B. uit Suri name aangehouden, die ervan wordt verdacht in de nacht van donderdag op vrijdag in een bordeel aan de Oude Zijds Achterburgwal in Amsterdam een 42-jarige man met een mes te hebben gestoken. De man had zich na het incident in Ilpendam schuil gehouden. Zijn vriendin, die het slachtoffer met een limonadefles had geslagen, is inmiddels op vrije voeten gesteld. Er was ruzie ontstaan over geld, waarna de bezoeker met een mes zou hebben gedreigd. De bankwerker zou daarna de man verscheidene messte ken hebben toegebracht. De man werd zwaar gewond in een ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand is nu rede lijk. De bankwerker zal morgen on der verdenking van doodslag c.q. zwa re mishandeling voor de officier van justitie worden geleid. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM In Amsterdam hebben nu 110.000 werknemers, ongeveer 35 pet. van de werkende bevolking van Amster dam, een of meer vrije zaterdagen per maand. Een globaal onderzoek van het Ge meentelijk bureau voor de statistiek in Amsterdam heeft dat uitgewezen. Van de werknemers in de industrie zijn er ongeveer 80.000 169 pet.) een of meer zaterdagen per maand thuis. Bij het winkelpersoneel zijn dat ongeveer vijf duizend werknemers (zeventien pet.). In de diamantindustrie en de textiel industrie hebben alle werknemers een vrije zaterdag per maand. Van de bouw vakarbeiders in Amsterdam gaat 28 pet. een of meer zaterdagen niet naar het werk. -M- Prinses Paola van België heeft gisteren nabij Brussel samen met haar echtgenoot, prins Albert van Luik, een nieuwe polikliniek ge opend. Daarna maakte de prinses een wandeling door het gebouw waarbij zij de kennismaking niet beperkte tot de volwassen patiën ten, maar zich vooral ook geïnte resseerd toonde voor de jongste garde: een tweeling die de moeder haar vol trots toonde. Van onze correspondent GENUA. Zestien schilderijen, die gestolen waren uit de villa van de Pa- rijse kunsthandelaar Drouant aan de Rivièra en die op een tentoonstelling van de kunsthandelaar Allevi te Milaan zijn teruggevonden, zijn op last van de Italiaanse justitie aan de heer Drouant teruggegeven. Bij deze zestien schilderijen bevonden zich vijf werken van Michaux, twee van Buffet, een van Priking, een van Lava- renne en twee van Jungbluth. Van onze correspondent DORDRECHT. Een tot nu toe onbekend gebleven man heeft dit weekeinde de 78-jarige weduwe J. G. in haar woning aan de Lenghen- hof m Dordrecht aangerand en haar beroofd van een portefeuille met een paar honderd gulden. De man dreigde de vrouw te zullen wurgen als zij om hulp zou gaan roepen. Hij zette zijn dreigement kracht bij door met beide handen haar keel dicht te knijpen. De be jaarde vrouw liep daardoor enkele bloeduitstortingen op en moest in een ziekenhuis ter behandeling wor den opgenomen. Het slachtoffer werd, helemaal over haar toeren, door buren gevonden. Het signalement dat zij heeft kunnen opgeven was zeer vaag. Uit een onderzoek kwam vast te staan, dat de overvaller is binnenge komen door de onafgesloten deur van het huisje van de weduwe. Zij sloot deze deur nooit af, omdat zij soms ge holpen moet worden door buren, wanneer zij, tengevolge van haar hart kwaal, een instorting krijgt. De indringer heeft eerst de op de begane grond gelegen kamer onder zocht. Daarna is hij naar de slaap kamer van mevrouw G. gegaan. De man randde de weduwe aan en dwong haar daarna de plaats aan te wijzen waar zij haar geld bewaart. Het slachtoffer was zo geschrokken, dat zij haar aanvaller nauwelijks heeft kun nen opnemen. Zij herinnerde zich al leen, dat de man enigszins gezet was. Eigen nieuwsdienst LUIK Onverlaten hebben zich niet ontzien de verwarring en el lende in het Belgische rampdorp Moulin-sous-Fléron uit te buiten door zich te vergrijpen aan de spaarzame geredde eigendommen die uit de sintelmassa zijn opgedol ven. De plunderaars stalen geld, huishoudelijke voorwerpen en zelfs reddingsmateriaal. De politie laat nu niemand meer tot het gebied toe die zijn aanwezigheid niet kan recht vaardigen. Het zoeken naar slachtoffers gaat onvermoeid voort; van de elf bekende slachtoffers wordt alleen een vrouwe lijke bewoonster van een der getroffen huizen nog vermist. De ruïne van haar huis is doorzocht, maar de vrouw is niet gevonden. Waarschijnlijk is zij op de vlucht ergens op de weg door de sintelmassa achterhaald. De politie noemt het zoeken naar een speld in een hooiberg. De twee inzittenden van een vracht auto, die volgens geruchten door de aanstormende stofmassa verrast wa ren, hebben zich tot ieders verrassing gisteren bij de politie gemeld. Waarom zij daarmee twee volle dagen hebben gewacht, is niet bekend. Gisterochtend trof men onder een balk in een der ingestorte woningen een nog levend biggetje. Dit dier en een hond die nog de eerste avond was ge red, zijn de enige levende wezens die de ramp van Moulin-sous-Fléron heb ben overleefd. Het dier had zestig uur begraven gezeten en schreeuwde toen het naar boven werd gebracht. Acht andere biggen, een kanarie en een pa pagaai in zijn nabijheid hadden de ramp niet overleefd. Zeven van de slachtoffers, twee vrou wen en vijf kinderen, zullen vandaag in een gezamenlijke dienst ter aarde worden besteld. Voor de nabestaanden van alle slachtoffers is een rampen fonds opgericht. De eerste bijdrage kwam van koning Boudewijn. LEOPOLDSTAD Een groot deel van oostelijk Congo was avond in duisternis gehuld en de drinkwatervoorziening van een miljoen mensen liep gevaar als gevolg van de vlucht van vier Belgen naar RoeandaOeroendi Eigen nieuwsdienst gister kwart De vier Belgen hielden toezicht op een hydro-elektrische krachtcentrale bij een dam in de Roezizi. Zij kregen GRENOBLE (Reuter) Terwijl reddingsploegen zich verbeten door de sneeuw groeven van een lawine die een groep van honderdvijftig skiërs had bedolven, zaten de slachtoffers ge zellig rond kampvuren letterlijk vaten vol wijn leeg te drinken. De skiërs hadden tegen het nood weer bescherming gezocht in een kor te tunnel bij Val d'Isère. In de tunnel schuilde ook een vrachtwagen, geladen met vaten vol wijn. De chauffeur-eigenaar van de vracht wagen, tevens eigenaar van de lading, deed de beste zaken van zijn leven, vooral toen een lawine de tunnel van de buitenwereld afsloot. We konden niet anders, vertelde een van de „geredden" later. We hadden hout nodig voor de vuren en daarom moesten de wijnvaten wel leeg. In het veilige besef dat hun wegtun- nel in ieder geval snel sneeuwvrij zou- worden gemaakt, wachtten de skiërs rustig op hun bevrijding. Zij hebben bijna een etmaal lang opgesloten ge zeten. Intussen deden zich op verscheidene plaatsen in de Alpen nog lawines voor. Er vielen geen slachtoffers meer. In de buurt van Martigny werden zeven onbewoonde chalets meegesleurd. Het dorpje Mission, ten noordwesten van Zermatt, werd wegens een dreigende lawine ontruimd. Minder gevaar Volgens het Zwitsers lawine-insti- „uut neemt het gevaar voor lawines nu af, hoewel vooral hellingen die op het zuiden liggen door de hogere tempera turen nog niet zijn te vertrouwen. In het noordoosten van Amerika zijn de ergste moeilijkheden door de sneeuw van het weekeinde thans ach ter de rug. De belangrijkste wegen djn weer sneeuwvrij. Ook het vlieg veld Idlewild bij New York is weer te gebruiken. de schrik te pakken toen vijf soldaten die trouw waren aan ex-premier Loe- moemba de wacht betrokken in de centrale. Kort na de vlucht van de Belgen staakten de machines in de elektrische centrale automatisch hun arbeid door dat ze niet op tijd gesmeerd werden. In geheel oostelijk Kivoe en in Oesoem- boera aan de andere kant van de ri vier viel de stroom uit. De autoriteiten van de Verenigde Naties maken zich ernstige zorgen om dat ook de fiiterinstaliaties voor het drinkwater door het stroomgebrek niet langer goed functioneren. In het zie kenhuis van de volkerenorganisatie in Boekavoe werd gisteren niet meer ge opereerd De vier Belgen willen pas weer aan het werk indien er een militaire wacht van de Verenigde Naties in de central! wordt geplaatst en wanneer zij elkr avond naar neutraal gebied moger terugkeren. Van onze correspondent NIJMEGEN De Nijmeegse brand weer heeft gisternacht in een verzengende hitte een zwaar gevecht geleverd voor het behoud van een loods van de Export Papierfabriek op het rangeeremplace ment van de Nederlandsche Spoorwegen aan de Graafseweg in Nijmegen. Het was een hopeloze taak. Pas na twee uur had men het vuur onder controle, maar van de loods was weinig meer over dan een ruïne. De voorraad papier die voor de verkoop gereed lag, was door de vlam men verteerd. De schade wordt op ruim een kwart miljoen gulden geschat. Toen de brand ontdekt werd, sloegen de vlammen al meters hoog boven het dak uit. Brandweer, mensen van de spoorwegen, militairen en omwonenden spoedden zich in allerijl naar de vuur zee. De brandweer beperkte zich tot het blussingswerk, de anderen probeerden te redden wat er te redden viel. In een garage van de Zuid-Ooster Autobus Maatschappij, die tegen de loods was gebouwd, stonden zeker dertig auto bussen die door het vuur werden be dreigd. Jongens die wellicht nog nooit een stuur in hun handen hadden gehad, sprongen in de bussen en reden ze de garage uit. Andere werden weggeduwd. Buiten werden met mankracht goederen wagons naar veiliger plaatsen gesleept. Na twee uren bezweken de muren. In de puinhopen brandden en smeulden de resten nog urenlang na. Tot laat in de ochtend duurde het nablussen. DEN HAAG (ANP) Een Poolse krant heeft in felle bewoordingen de uitgave van een Nederlandse zakagen da gehekeld, waarin op een landkaartje Pools gebied als behorend bij Duits land was aangegeven. Deze kwestie heeft al eerder stof doen opwaaien. In de uitgave van 1958 werd ditzelfde gebied bij Polen gere kend. Toen kwam de Westduitse am bassade tussenbeide. Het kaartje in de uitgave van 1961 was van de Westduitse ambassade af komstig. Het standpunt van de Duitse ambas sade is dat er nog geen vredesverdrag tussen Polen en Duitsland bestaat en dat daarom de situatie zoals deze bij het einde van de oorlog was, gehand haafd dient te worden. AMSTERDAM (ANP) De rijkspolitie te water in Amsterdam heeftgisteren een vijfde arrestatie verricht in de zaak van de diefstallen en vernielingen op het passagiersschip Regina in de Amster damse haven. De 24-jarige pompbediende P. O. uit Amsterdam werd aangehouden tijdens zijn werk in de garage, waar ook de al gearresteerde vijftienjarige Th. J. werk te. Hij wordt ervan verdacht voor de auto te hebben gezorgd waarmee de vier jongelui zaterdagnacht naar het schip waren gereden. Ook zou hij de goe deren hebben willen kopen die de vier jongelui van plan waren te stelen. Dit is mijn oom niethij zei dat-ie een oom van jou is. MOSKOU (Reuter). De boeren in de Sowjetunie gaan een gouden tijd tegemoet. Niet alleen dat de besten onder hen prijzen zullen verdienen, maar hun namen zullen zelfs in een gouden boek worden opgetekend. Dit heeft de Prawda uit de mond van de Russische par tijleider Nikita Kroesjtsjef verno men. Hij sprak op een bijeenkomst in Rostof tijdens zijn reis door de landbouwgebieden. Kroesjtsjef zei dat de kwestie zorg vuldig bestudeerd zou worden, omdat men niet van het communistische principe mag afwijken. Hij achtte echter de toekenning van prijzen als een prikkel tot meer inspanning van grote waarde. Er zal ook een systeem worden uit gewerkt om de grote steden beter van verse melk te voorzien. De melkvoor- ziening laat zeer veel te wensen over. Kroesjtsjef had verder kritiek op partij- en regeringsfunctionarissen in de Kaukasus, die zich te weinig had den ingespannen om de groei van de landbouw te bevorderen. Van onze correspondent NIJMEGEN. Als vorsten, zo luxu eus woonden een twintigjarige ver koopster en haar moeder in een mo derne flat te Nijmegen. Zij konden zich met weelde omgeven dank zij de kleine greep, die dochter elke dag deed in de kas van het warenhuis, waar zij werkte. Met die dagelijkse sommetjes had zij zich in minder dan drie jaar ruim vijftienduizend gulden toegeëigend. De verkoopster ging heel voorzich tig te werk. Zij nam telkens een klein bedrag weg, maar deed dat constant. Het heeft daardoor jaren geduurd eer de directie van het warenhuis arg waan kreeg. Nu zitten moeder en dochter in een cel. De politie heeft het meubilair uit de flat in beslag genomen. Alles was praktisch nieuw. Een deel van de goederen kan zo terug naar het wa- huis, waar de verkoopster ze met kor ting had gekocht. Eigen nieuwsdienst HOLLANDIA. Door een ongeluk tij dens een patrouille in het gebied van de Zuidgeelvinkbaai ii, Nieuw-Guinea is zondag de twintigjarige marinier der derde klasse Frits J. Vogt uit Drachten om het leven gekomen. Het slachtoffer is gisteren met mili taire eer begraven. EINDHOVEN (A.N.P.) In het zie kenhuis te Eindhoven is gisteren de zeventienjarige jongeman J. Haze uit Eindhoven overleden, die zondagavond uit een rijdende stadsbus was gevallen, u-^-u ]^naaP een veger laten vallen; bij het oprapen daarvan verloor hij zijn evenwicht. Hij kwam tegen de deur van de bus aan, die door de druk plotseling openging. De jongeman viel naar buiten, bovenop een geparkeerde auto. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Opklaringen, afgewisseld door buien. Krachtige tot stormachtige wind aan de kust tijdelijk storm tus sen zuidwest en west. Minder zacht. M1ESJE: Ik had ze ai opgeborgen! 8 februari: zon op 8.10, zon onder 17.40: maan op 1.02, maan onder 11.24. Helsinki weer wind temp. n.sl sneeuw Z -? 0.2 Stockh. g. bew. z 1 0.2 Oslo regen z 3 5 Kopenh. regen z 3 3 Aberdeen zw. bew. z 6 0.3 Londen h. bew. zw 10 0.4 A'dam onbew. zzw 11 0 Brussel 1. bew. zw 12 2 Luxemb. regen wzw 11 3 Parijs 1. bew. w 11 3 Bordeaux regen w 15 1 Grenoble zw. bew. zzw 12 0 Nice zw. bew. O 15 0 Berlijn zw. bew. z 5 0.1 Frankf. regen zw 10 0.1 Münc.hen h. bew. z 9 0.4 0 Zürich zw. bew. zzw 10 Genève zw. bew. wzw 11 Locarno h. bew. 7 Wenen onbew. zo 9 Innsbr. 1. bew. 0 Belgrado onbew. stil 1 0 Athene zw. bew. NNO in 0.5 0 Rome onbew. z 14 Ajaccio zw. bew. wzw 16 Madrid 1. bew. 15 Majorca onbew. 18 Lissabon h. bew. wzw

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1