ANGOLA NEDERLANDSE HOND WEES DE WEG Elf slachtoffers uit gruisbrij geborgen nu Duitser (18) wurgde ontvoerd kind Na de Santa Mariageweld in Portugees gebied Twintig doden vele gewonden bij felle strijd d. GRIFT TWEEDE IN HELSINKI Vandalen sloopten schip ECLIPS VAN ZON VIA EUROVISIE HULP BLEEF WEG - DORP VERBITTERD De BiltRegen ROMY'S ROEM EEN RUÏNE? PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Overvallen Gevechten Overste Flinterman verlaat luchtmacht Ruimere voorzieningen voor Veerse vissers V. Gasmasker doodt knaap Brand in machinekamer van gedokt schip Meisje gehuldigd voor redding veestapel Hebt u het adembenemende verslag van Homy Schneiders overtuigende „come-back" gemist? Jammer! Het stond in DADER GEGREPEN NA KORTE JACHT VIERDE POGING FATAAL MtUS MET Directeur: JACQ DE SMIT; Cltelred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, 1* Vorststraat 90. postbus 4, G:ro 116696, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 6366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604. Post bus 86, Vlissingen, Nleuwendijk 33, tel. 01184-3224, Posthui 24, Terneazen, Nteuwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierlkzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage, - Rubriek Kabouter* 7 cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 477-1 Maandag 6 februari 1961 BLOEDIGE ONLUSTEN IN gekomen zijn vele Eigen nieuwsdienst LONDEN Eerder dan men had gedacht heeft de affaire met de Santa Maria gevolgen gehad in een van de Portugese overzeese gebieden. Zaterdag en zondag zijn in Angola, gelegen op de Westkust van Afrika, ten minste twin tig mensen om het leven bij bloedige onlusten. Er gewonden. Daar bijna alle berichten over de onlusten via Lissabon komen en dus streng worden gecensureerd, is het niet mogelijk om defi nitief verband te leggen tussen het optreden van Galvao, die de Santa Maria kaapte en de jongste gebeurtenissen in Angola. Wel staat vast dat er achter beide gevallen van opstand een goed-werkende organisatie staat. Het meest waarschijnlijk leek het nog dat zowel de overneming van de Santa Maria door de revolutionair Galvao als de bloedig onderdrukte opstand in Angola onderdelen zijn van een plan om overal op Portugees gebied onrust te zaaien. Uit commentaren in Portugese kranten blijkt dat ook de regering van Portugal met deze moge lijkheid rekening houdt. Zater dag begonnen de onlusten met de bestorming van een Portu gese woonbuurt aan de rand van Luanda, de hoofdstad van Angola. Een grote menigte, be staande uit inheemsen, halfbloe den en blanken gooide alle rui ten in en beukte de deuren van de huizen kapot. Blijkbaar was dit een manoeuvre die slechts ten doel had de politie uit het hart van de stad weg te lok ken, want zeer kort daarna onder namen groepjes mannen, die beschik ten over moderne wapens, waaron der zelfs mitralleurs, overvallen op het radiostation, twee gevangenissen en een politiebureau. Volgens de Portugese regering, die een paar officiële commuiniqué's over de gebeurtenissen heeft uitgegeven, waren de aanvallers geen Portugezen, maar „uit het buitenland afkomstige negers, van wie er verscheidene geen woord Portugees spraken, maar wel Frans". De regering heeft dan ook de indruk dat de relletjes veroorzaakt zijn door het internationale communisme. De politie en de militairen van het Portugese garnizoen, die sinds de dag waarop Galvao bekend maakte dat hij naar Angola zou varen om daar een opstand te verwekken op alles waren voorbereid, namen geen risico en open den onmiddellijk het vuur. De rebellen of communisten, zo men wil be antwoordden dat vuur, maar konden geen stand houden. Na een kort gevecht werden zij op alle punten van de over val teruggeslagen. Er waren toen zes Europese agenten, een korporaal van het leger en enkele inheemse agenten gesneuveld. Ook aan de zijde van de rebellen waren doden gevallen. Volgens de officiële cijfers bedroeg het aantal doden zaterdag zestien. Het aantal gewonden was zeer groot. Een niet bekend gemaakt aantal gevangenen werd opgesloten wegens deelneming aan de overvallen of we gens medeplichtigheid. Zondag braken er opnieuw vuurge vechten uit, toen rebellen probeerden de begrafenis van de gesneuvelde agenten in de war te sturen. Dat ge beurde een paar uur nadat de Portu gese regering bekend had laten maken dat zij de toestand volkomen beheerste en dat er geen sprake meer was van onrust. Er vielen opnieuw doden en gewon den. Volgens de officiële berichten uit Lissabon zijn er zondag vier doden ge vallen en zeven gewonden. Of er ook weer arrestaties zijn verricht is niet bekend. Na de nieuwe schietpartij heeft de gouverneur van de kolonie bekend gemaakt dat het leger en de politie met de grootst mogelijke ge strengheid zullen optreden wanneer er zich opnieuw ordeverstoringen zou den voordoen. In Portugal zelf, waar juist grote vreugde heerste over het feit dat Gal vao het hoofd in de schoot had moeten leggen en dat de Santa Maria binnen afzienbare tijd weer aan de reders zou worden teruggegeven, heeft het nieuws uit Angola grote onrust ver oorzaakt. Deze wordt weerspiegeld in de reacties van de kranten, die zonder uitzondering verband leggen tussen Galvao's optreden en de onlusten in Angola. Algemeen wordt het commu nisme genoemd als de ware schuldige. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Op zijn verzoek is aan de luitenant-kolonel-vlieger J. L. Flinterman, hoofd van de sectie vlieg veiligheid bij de luchtmachtstaf, met in gang van 1 maart eervol ontslag ver leend. Hij wordt directeur van een im portmaatschappij van auto's. De heer Flinterman heeft bekendheid gekregen door het vestigen van Neder landse snelheidsrecords met straalja gers van het type Gloster Meteor. Ook heeft hij zich beziggehouden met de vliegtechnische organisatie van ver scheidene luchtvaartmanifestaties. DEN HAAG. De staatssecretaris van sociale zaken en volksgezond heid heeft de gemeenten Arnemui- den, Kortgene, Tholen en Veer'e ge machtigd ruimere financiële voor zieningen te treffen voor de Veerse vissers, die door verplaatsing van hun schepen naar Colijnsplaat moei lijkheden hebben bij het voeren van hun bedrijf. Zij zullen onder meer renteloze kredieten kunnen krijgen voor de verbetering van hun be- drijfsuitrusting. De machtiging van de staatssecre taris omvat enige bijzondere bepa lingen bij het toepassen van de zgn. zelfstandigenregeling, in afwachting van de wettelijke regeling volgens artikel acht van de Deltawet. Veerse vissers van 65 jaar en ouder zullen daardoor voortaan een beroep op de regeling kunnen doen. Om de gemeentebesturen tegemoet te komen in de uitgaven als gevolg van de nieuwe voorzieningen wordt de rijkssubsidie voor Veerse vissers verhoogd van 75 tot honderd pro cent. De 21-jarige F. limans uit Deuteron is zaterdagavond in Den Bosch verdron ken in het riviertje de Dieze. De jonge man was 's avonds in de duisternis het water ingelopen. Na een val van een hooizolder is za terdag in een ziekenhuis te Emmen de 78-jarige P. Hulshof uit Exlo overleden. Zacht weer met veel bewolking en perioden met re gen of motregen. Plaatselijk mist. Matige tot krach tige wind tussen zuid en zuidwest. MIESJE: Dit buitje kan ik zelf stopzetten! HELSINKI. Henk van der Grift heeft ge heel onverwachts een voortreffe lijke tweede plaats behaald in de Eu ropese sehaatskam- pioenschappen, die dit weekeinde in Helsinki zijn ge houden. Mocht er voor ons land iets te verwachten zijn, dan zou dat, zo was berekend, komen van Rudy Liebrechts. In Van der Grift werd voornamelijk een goede sprinter gezien, geen man voor grote presta ties op de vijf en tien kilometer. Liebrechts stelde niet teleur; hij v. d. GRIFT onverwachts werd tiende. Van der Grift deed on dertussen veel meer dan iemand in Nederland had durven hopen: hij zette op de 500 meter zijn basis uit waarop hij op de langere afstanden voort bouwde. Ver voor Noren, Zweden, Russen behalve Kosjitskin, die Europees kampioen werd hield hij de tweede plaats, die hij zaterdag ver overde, vast. Eigen nieuwsdienst HILVERSUM. Het hele Éurovisie- net gaat er aan te pas komen om de totale zonsverduistering op woensdag 15 februari op de televisieschermen te brengen, 's Morgens van kwart over acht tot negen uur kan men afwisse lend uit Engeland, Frankrijk, Zuidsla- vië en Italië het verdwijnen van de zon waarnemen. Het zal van de weers omstandigheden afhangen welke ca mera's het langst in werking zullen zijn. De B.B.C. verzorgt de beelden uit Selsey en Sussex, de Fransen hebben St. Michel in de Provence uitgekozen, Arcetri in Italië is de zuidelijkste post. Van onze correspondent BERGEN OP ZOOM. Bij het be proeven van een oud gasmasker is za terdagavond de achttienjarige W. Ca meron uit Bergen op Zoom om bet leven gekomen. De jongen heeft waarschijnlijk wil len proberen of het masker luchtdicht was Met behulp van de slang van een stofzuiger en een leeg benzineblik improviseerde hij een inademingsdoos en dat is hem noodlottig geworden. De benzinedampen bedwelmden hem, waardoor hij het masker niet meer van zijn gezicht kon krijgen en stikte. A JEDE dank zij de hulp van deze speurhond is men er reeds gisteren in geslaagd de meeste slachtoffers van de ramp bij Moulin-sous-Fléron te ber gen. Een ongeveer honderd meter hoge hoop afvalstoffen van een elektrische centrale nabij Luik zette zich vrijdagmiddag in be weging en verzwolg voor hij tot stilstand kwam zes huizen en, naar men vreest tenminste veertien mensen. Met behulp van zwaar leger- materieei begonnen meer dan vierhonderd mensen het red dingswerk. Om tien uur arri veerden de heer Xoman (rechts, met embleem), directeur van de Eerste Nederlandse honden school te Amsterdam, en zijn hond Roy. Een etmaal later had de hond de plaatsen aangewezen waar zich acht van de slachtof fers bleken te bevinden. Op pagina 5 brengen wij een uitvoerige fotoreportage over deze gruwelijke catastrofe en een beschrijving van wat zich in Moulin-sous-Fléron heeft afge speeld. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. De Rotterdamse brandweer werd gisteravond omstreeks half zeven gealarmeerd voor een scheepsbrand aan boord van de 2.485 brt. metende Noorse tanker Huidra van William Hansens rederij te Bergen, lig gende in Dok III van de Rotterdamsche droogdok maatschappij aan de Heij- plaat. In de machinekamer had een hoeveel heid gemorste olie vlamgevat. Het vuur breidde zich zeer snel uit, waardoor al spoedig ook de manschapsverblijven ge vaar liepen. De brandweerlieden moesten zich met rookmaskers wapenen om tot de vuur haard te kunnen doordringen. Behalve door een zeer sterke rookontwikkeling werd het blussingswerk bemoeilijkt door de hitte benedendeks. Om het ontploffingsgevaar te keren werd de scheepshuid met een groot aan tal stralen afgekoeld. Van een speciale verslaggever LUIK. Alle hoop om nog ovërlevenden te vinden onder de sintelbrei die vrijdagmiddag een gedeelte van het Belgische ge hucht Moulin-sous-Fléron bij Luik overviel, is opgegeven. Dank zij de hulp van een Neder landse speurhond zijn er in het weekeinde acht slachtoffers ge vonden, waardoor het aantal ge borgen lijken thans tot elf is ge stegen. Eén van de bewoners uit de zes huizen wordt nog vermist evenals de beide inzittenden van een bedolven vrachtwagen. Het is nog niet bekend of er behalve de bewoners van het rampdal nog buitenstaanders door de gruismassa zijn verzwolgen. Waarschijnlijk heeft de ramp dus ten minste veertien mensen het leven gekost, onder wie acht kin deren. De as- en smtelberg ls over een af stand van meer dan een kilometer de helling afgegleden en bereikte toen twee rijen woningen. De ene huizerij werd geheel bedolven. TEGEN PLAFOND Van de kracht van de massa kon' men zich een voorstelling vormen toen bleek dat het dak van de woning van de onderwijzer Collard, wiens vrouw en twee kinderen tot de slacht offers behoren, dertig meter wend meegesleurd voordat het onder de grauwe modderbrij werd bedolven. Twee huizen aan de andere kant van de straat werden omver gedrukt en gedeeltelijk bedolven. Volgens de red ders heeft het in de huizen binnenge drongen gruis de bewoners tegen het plafond gedrukt. Zondagmorgen ont dekte men de stoffelijke overschotten van de doktersvrouw en haar beide zoons. Uit de positie van de lijken kon men opmaken dat de vrouw bij het zien van de aanschuivende massa nog getracht had met haar kinderen in de kelder te vluchten. Zaterdag ochtend liepen er eerst nog geruch ten dat redders klopsignalen uit een der ingevallen huizen hadden ge hoord, maar later bleken deze niet op waarheid te berusten. Dat kon ook bijna niet want de druk van de zware en verstikkend fijne gruismassa moet vrijwel onmiddellijk een eind aan elk leven hebben gemaakt. KONING KWAM Voorafgegaan door prins Albert, de prins van Luik, brachten koning Bou- dewijn en koningin Fabiola zaterdag ochtend een bezoek aan het geteis terde plaatsje. Tijdens dit bezoek werd er alarm gegeven omdat er wa ter uit een beekje over de verschoven asberg begon te stromen. Daar moest direct een uitweg voor gegraven wor den. Het gevaar blijft echter bestaan dat de aanhoudende regen aan de op pervlakte van de verschoven berg nieuwe verschuivingen zal veroorza- Van onze correspondent SNEEK. Aukje Bos uit IJsbrech- tum zat zaterdagmiddag naast de vijf jongemannen met wie zij 27 december ruim zestig stuks vee uit de brandende boerderij van de heer Jelle Anema heeft gered, in de raadzaal van Wym- britseradeel om nog eens aan te horen hoeveel bewondering er bestaat voor deze moedige daad. Aukje Bos, die als dienstmeisje in Sneek werkt en tweemaal per dag bij de veehouder Anema e IJsbrechtum kwam melken, had, toen zij die mor gen na Kerst voorbijfietste, 'rookwolken uit de boerderij zien opstijgen. Zij waar schuwde de boerin, die in de keuken was en nog niets had gemerkt, en nam omdat haar eerste gedachte uitging naar het vee, dat zij dagelijks verzorg de meteen een mes mee. Met grote moeite lukte het haar in de verstikkende rook het ene dier na het andere los te snijden. Doordat er nog enkele andere helpers kwamen, kon heel de kostbare veestapel spoedig in veiligheid worden gebracht. Behalve een medaille kreeg Aukje Bos van het hoofdbestuur van de die renbescherming een briefopener, die mm of meer moest herinneren aan het mes waarmee zij het vee had losge sneden. De 22-jarige lichtmatroos J. Roeien uit Almelo is vrijdagavond in de Engel se haven Preston verdronken. Hij was in een sloep bezig met onderhoudswerk aan de Delfzijlse kustvaarder Ursa Mi nor, toen hij zijn evenwicht verloor en overboord sloeg. Advenentie Van onze correspondent BONN. De losse werkman Pe ter Schweiger, achttien jaar oud, heeft gisteren bekend dat hij vrij dag het zevenjarige jongetje Hansi Knaupp uit Friedrichshofen bij de Beierse stad Ingolstadt heeft ont voerd en vermoord. Van de moeder van het kind had hij een losgeld van tweeduizend markt geëist. Peter Schweiger vroeg vrijdagmid dag de kleine Hansi, zoon van een welgestelde caféhouder, naar de weg in Friedrichshofen. Met een smoes je kreeg hij de jongen zover dat hij meeging op de bromfiets van Schwei ger ..om de weg te wijzen". De jeug dige ontvoerder gaf, alvorens met het kind weg te rijden, aan een twaalfja rige jongen eer, briefje dat bestemd was voor mevrouw Knaupp. Het briefje werd door Schweigers koerier direct aan de vader van Han si overhandigd. Tot diens ontsteltenis stond er in de met een verdraaide hand geschreven brief: ..Wanneer u mij geen tweeduizend mark geeft, ziet u uw zoon nooit meer. Ludwig Maler". Nauwkeurig was voorts in de brief aangeduid waar mevrouw Knaupp het geld moest neerleggen om haar zoon levend terug te krijgen. POLITIE TE SNEL De angstige vader Knaupp behield zijn tegenwoordigheid van geest, trok kleren van zijn vrouw aan en spoed de zich naar de door de ontvoerder aangegeven plaats. Hij was bereid om het geld te geven als hij zijn zoon maar terug zou krijgen. Intussen was echter in het dorp Friedrichshofen binnen enkele minu ten na het vertrek van vader Knaupp bijna iedereen op de hoogte van de ontvoering. De politie was dan ook met een snelle auto eerder op de door de ontvoerder opgegeven plaats dan de vader. Zij heeft waarschijn lijk Peter Schweiger met deze al te grote spoed op de vlucht gedreven en tot de moord op Hansi Knaupp doen besluiten. Men was door de beschrij vingen van enkele kinderen in het be zit van een vrijwel volledig signale ment /an de ontvoerder, van wie zo wel de kleding als het Beierse accent bekend waren. Zaterdag greep de politie Peter Schweiger, die al gauw door de knie- en ging. In een bos nabij Friedrichs hofen vond men spoedig daarop het lijk van de gewurgde Hansi Knaupp. ken. Met het oog daarop heeft men enkele huizen in de nabijheid voor al le zekerheid nog maar laten ontrui men. Hoewel in het weekeinde een ploeg van vierhonderd agenten, brandweer lieden, soldaten en Rode-Kruismen sen in de weer was, is de bevolking van Moulin-sous-Fléron bitter ge stemd over het lange uitblijven van zware hulp. Eerst zaterdagmorgen om zes uur kwam een eerste kleine mechanische graafmachine op het terrein van de ramp en die was dan nog gehuurd door de burgemeester. AMSTERDAM (ANP) De rijkspolitie te water in Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier Amsterdamse jongens van veertien tot negentien jaar aan gehouden, die hebben bekend sinds november in de Amsterdamse haven vier inbraken te hebben gepleegd op het passagiersschip Regina. De vierde strooptocht, die zater dagavond was ondernomen, werd de jeugdige vandalen noodlottig. Eind november had de Regina, die in de zomermaanden plezierreizen op de Rijn maakt, het voor de eerste maal moeten ontgelden. De eigenaar van het aan de Zeeburgerkade gemeerde schip constateerde toen dat onverlaten een deel van de inventaris kort en klein hadden geslagen. Deuren waren inge trapt of ontzet, glaswerk was kapot gegooid en verlichtingsornamenten wa ren vernield. Een aantal luidsprekers werd vermist. Half december werden op de Regina opnieuw vernielingen aangericht en opnieuw verdwenen er enkele luid sprekers. Begin januari herhaalde zich deze uiting van vandalisme. Ditmaal miste de eigenaar voor een waarde van achthonderd gulden aan gereed schappen. Wachtdienst Hij besloot toen in overleg met de waterpolitie een wachtdienst in te stellen. De zoon van de eigenaar, die zaterdagavond de wacht hield, zag omstreeks half tien een auto met een Frans nummerbord op de kade stop pen. Er stapten drie jongens uit, die aan boord gingen. Later bleek dat zij het hadden voor zien op de koelkast en een boiler. Waarschijnlijk zijn zij in hun werk gestoord door de eigenaar en zijn zoon. Toen die aan boord kwamen hielden de drie jongens zich schuil op het achterschip. De eigenaar en zijn zoon begonnen de achtervolging, waarop één van de jongens op dé wal sprong; hij wist te ontkomen. De tweede hield zich bijna twee uur verborgen in de sloep van het schip en koos daarna het hazepad, maar de derde, de achttien jarige kunstharsbewerker G. J. P. kon zijn achtervolgers niet ontkomen. In de loop van de nacht werden zijn vrienden van bed gelicht. Het zijn de veertienjarige scholier J. J. T., de vijf tienjarige pompbediende Th. J. de J. (chauffeur van de auto) en de 'negen tienjarige isoleerder W. M. V., die de laatste strooptocht niet meemaakte, maar wel bij de vorige drie betrokken was geweest. De kunstharsbewerker had bij zijn aanhouding een oude gummistok bij zich, die aan het eind was omwikkeld met een flinke schroef. De vier jongens bleken de Franse auto in „bruikleen" te hebben gekre gen van de bediende van een garage, waar de eigenaar, een Franse militair, de wagen had gestald. Advertentie VERS GEBRANDE HAZELNOTEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1