Nederlanders: toestand op de laatste dag was wanhopig SANTA MARIA MET SLAGZIJ IN HAVEN stort in vallei GtfMSi; Om vier minuten over half twaalf kwamen passagiers aan Galvao nam nog steeds geen besluit BAAYENS Wm\\ 3 VwêèM^\ Borgward wenst geen „redding Valse aangifte van geboorte JOURNAAL WAS IN STRIJD MET GOEDE ZEDEN' KUSTVAARDER OP ROTSEN De BiltRegen PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND SCHIPHOL. Om precies vier minuten over half twaalf zetten 27 volwassenen en vijftien kinderen huive rend voet op vaderlandse bodem de passagiers van de Santa Maria Maren na een beklemmend avontuur thuis. Onder gezagvoerder Verhoeven is de DC 6b PH-DFH na een voorspoedige vlucht van Lissabon verwel komd door een grote menigte. Warme kleren vormden een eer ste gave. Bijna opstand Morgen... Vechten SLIPPENDE AUTOBUS RIJDT OP HALTE IN Kolonel Trinquier vraagt ontslag Röfisserie ,,'t Veerhuis" Schrijvers's 0m te Sfoffenhuis Toonaangevende CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP Restaurant WÖHLER „De Gordijnen Specialist" J. DE JONGE '1 TIC0 HUIS DE MUYNCK MAIS0N VAN WESTEN LAATSTE NIEUWS lo «1 42, Nat maar zacht Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 116666. telefoon Directie en administratie 01100* 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zlerikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanyrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4773 Zaterdag 4 februari 1961 WARM WELKOM OP SCHIPHOL Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL. Tien grondstewardessen van de KLM torsten bundels kleren en dekens de trap op, toen het toestel stilstond. De kou, die ook al tijdens de tussenlanding in Lissa bon een paar verschrikte gezichten veroorzaakte, was op dat moment nog belangrijker dan de ontvangst. Alle bagage, alle kleren en zelfs de auto van de Vlaar- dingse familie Van Santen zijn op de Santa Maria achterge bleven. In de grote hal van het stationsgebouw viel ineens de beklem ming weg.' daar pas kwamen de verhalen los over de angst, waar onder deze mensen dertien dagen lang hebben geleefd op een schip zonder voldoende water, zonder luchtverversing, zonder variatie in de menu's. Over de wanhopige toestand, die vooral tijdens het eind ontstond. „We hebben ons niet veel met de rebellen bemoeid" zei een dame „tenslotte hebben zij onze reis grondig bedorven". Het was niet alleen kritiek, daar in de hal van de luchthaven. Het was wel een explosie van verha len, waarin de onrust aan boord duidelijk doorklonk. „Die ochtend na het ontbijt, die gillen, dat schie ten....". Mevrouw Margaretha van Santen, echtgenote van een employé van de Shell uit Vlaai-dingen heeft het met haar beide kinderen Antoinetje (4) en Astrid (10) de laatste drie dagen van de onvrijwillige reis bijzonder onpret tig gehad. „We moesten allemaal in onze hutten blijven, omdat de vrouwe lijke bemanningsleden weigerden voor Galvao te blijven werken als het schip eenmaal aan de wal zou zijn. Er is even gedreigd, dat onwilligen zouden worden neergeschoten, maar daar is gelukkig niets van gekomen. Op de ochtend, dat we aan land konden was de toestand wanhopig: de bemanning was zo goed als in opstand tegen Gal vao." „Het moment, waarop de Amerikaanse schout-bij-nacht Allan Smith aan boord kwam, was haast ontroerend: hij werd door de vrouwen onder de bemanning omhelsd en ze lieten hem haast niet meer los. Overigens hebben we het contact met de buitenwereld niet hele maal verloren, want velen hadden eigen radiotoestellen in de hut en daarmee volgden we de reacties op deze krank zinnige reis." De heer J. Remmé, onderinspecteur van politie op Aruba, die onderweg is naar Den Dolder, waar hij zich met pen sioen gaat vestigen zegt: „Dit was rond uit piraterij. Toen het schip herdoopt was in Santa Liberdade hebben wij er onderling een betere naam voor ge kozen: Santa Manana. Manana is morgen in het Spaans. U moest eens weten, hoe vaak we de belofte hebben gehoord, dat we morgen zouden mogen debarkeren." „Ja, er is inderdaad nogal wat afge vochten. Eén keer liep het zo hoog tussen een passagier en een rebel, dat de pas- BREMEN (Reuter) De senaat van de vrije stad Bremen heeft gisteren een maatschappij gevormd met een kapitaal van vijftig miljoen mark om het Borgwardconcern over te nemen. Borgward geeft graag toe dat hij kampt met een gebrek aan liquide mid delen. Dat was voorzien en daar wa ren al kort lopende kredieten voor op genomen. Er is echter geen sprake van, aldus een woordvoerder van Borgward, dat het autoconcern zo ongeveer in staat van faillissement zou zijn. Dr. ir. Carl Borgward was daarom bijzonder verbaasd toen hij van het plan van de stad Bremen hoorde om zijn concern „te redden". Hij ziet wel de nood'zaak in om meer kapitaal aan te trekken en om een naamloze vennootschap te maken van zijn bedrijf. Hij denkt er echter niet aan het concern, waarvan zijn vrouw en hij de enige eigenaren zijn, eenvou digweg over te doen. sagier zijn tegenstander door een ruit zwiepte". Mevrouw Remmé herinnert zich een gevecht, dat woensdag de ge moederen op het schip nog verder in be roering bracht. De opstandelingen hiel den dingen achter de hand, die wij voor traangasgranaten aanzagen. Daar werden een paar passagiers zo kwaad over, dat zij, samen met een paar leden van de be manning de rebellen met stoelen en ma trassen bekogelden. Heeft Galvao geprobeerd zijn stand punt tegenover de passagiers uiteen te zetten? Ontmoette hij daarbij enig begrip? Mevrouw Remmé zegt, haast hatend: „Hij heeft van alles tegen ons gezegd en al maar staan liegen, die kerel." De heer Carlos Servage, directeur van publieke werken in Willemstad en de heer W. van der Kooy, die met vrouw en twee dochtertjes (10 en 13) de reis meemaakte, waren het erover eens, dat ze door het achterblijven van de bagage en alle kleren op de Santa Maria hevig in de nesten waren geraakt. „Dat kost me een mooi stuk van m'n verloftoela ge", zei de heer Servage. „Kijk, hier heb ik een menukaart van de laatste dagen. Als u nu weet, dat er onder normale omstandigheden een wa re overdaad op tafel komt ziet dit er wel wat sober uit. Soep, groefite, lams vlees, Milanese koek, fruit en koffie Zie verder pag. 9 De elfjarige Frans Zapey was helemaal niet bang. Hij vond het reuze spannend. Eerst was ik wel geschrokken"vertelde hij, „maar later was het allemaal erg mooi. Die kerels liepen met machi negeweren en al die oorlogsschepen moakten jacht op ons. Machtig. Nee, bang ben ik helemaal niet geweest". Voor uitkering van 55 MAASTRICHT (ANP) De politie te' Maastricht heeft proces-verbaal opge maakt tegen een 41-jarige bouwvakarbei der, A. K., die zich aan een nogal zel den voorkomend misdrijf had schuldig gemaakt. De man had enige dagen geleden bij de burgerlijke stand de geboorte van een dochtertje laten registreren. Van een ge boorte was evenwel geen sprake. Op ver toon van de geboorte-aangifte in zijn trouwboekje had de man daarna bij het Ziekenfonds Zuid-Limburg de gebruike lijke uitkering bij een geboorte van 55 gulden ontvangen. De man verkeerde in financiële moei lijkheden en had gedacht die op deze manier op te lossen. AMSTERDAM Een snelbus van lijn 20 is gisterochtend op de kruising Bur gemeester Van LeeuwenlaanBurge meester Roëllstraat in Amsterdam op een daar liggende halteplaats ingereden. Een boom en het hallepaaltje gingen omver. De bus kwam tegen het wacht huisje tot stilstand. Vier dames werden gewond. De bus was tengevolge van het gladde wegdek geslipt. Advertentie DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Eigen nieuwsdienst RECIFE. Met een paar graden slagzij over bakboord lag de Santa Maria gisteren de hele dag in de haven van Recife terwijl de onderhandelingen over het lot van het gekaapte schip traag vorder den. Galvao heeft politiek asiel aangeboden gekregen nadat hij had toegegeven dat het gekkenwerk zou zijn, met het ongewapende schip opnieuw zee te kiezen. De Spaanse kruiser Canarias en een Portugese torpedobootjager kruisen onvermoeibaar voor de ha ven heen en weer, gereed om tot ac tie over te gaan wanneer de Santa Maria haar neus buiten de bescher ming van de havenhoofden zou ste ken. Het lot van het schip staat nog geenszins vast. Een legertje Braziliaanse mariniers heeft het in bezit genomen en nie mand anders mag aan boord. Zij hebben, behalve hun gewone wa pens, ook traangasgranaten bij zich om aan alle pogingen tot herovering van de Santa Maria, van wie dan ook, het hoofd te kunnen bieden. Van onze correspondent PARIJS. Kolonel Roger Trinquier, oud-adjudant van generaal Massu en in dertijd een van de belangrijkste leiders van het Comité de Salut te Algiers, heeft ontslag gevraagd uit het leger. Kolonel Trinquier is door president Tsjombe aangezocht als opperbevelheb ber van het leger in Katanga. Eergiste ren kwam hij uit Elisabethstad in Parijs aan om te getuigen in het proces van de barricaden. Advertentie r~ --.W' T -■ U bent altijd ivelkom bij .L Le sanctuaire du bien manger Tel. 0 1198 - 326 - Wolfaartsdijk WATERZOOI, een visschotel van div. vis soorten, kreeft, tong, tarbot, garnalen, oesters, bedekt met twee versch. sausen. m tf II winkelen. collectie Lange Vorst modestoffen. en MIDDELBURG en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitiages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortstraat Goes Telefoon 7814 BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 33 tel. 011005309 - Bijna 100 jaar boekhandel DE speciaalzaak voor Trix- en Maklin electrische treinen LANGE DELFT MIDDELBURG OPTIEK - F0T0HAN0EL Ganzepoortstraat 3 Goes Tel. 5214 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes J ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN BIJ ONS BINNEN TE ZIJN GEWEEST. V Het enige wat omtrent de toe komst van de Santa Maria vaststaat, is dat het schip niet zal worden te ruggegeven eer de Braziliaanse rech ter zich over de gehele affaire zal hebben uitgesproken. De Portugese regering heeft reeds een aanklacht ingediend wegens roof van een schip in volle zee. De rederij heeft eveneens de hulp van de Braziliaanse rechter gezocht door te eisen dat het schip onmid dellijk aan haar wordt teruggegeven. De reders hoopten er meteen de beschikking over te verkrijgen zodra de passagiers van boord zouden zijn, maar zo snel gaan dergelijke dingen niet. Galvao en de zijnen huizen nog altijd aan boord. De mariniers heb ben hen zonder incidenten kunnen ontwapenen. Daarna bood de Brazi liaanse regering Galvao en zijn man schappen asiel aan. Handen vrij De revolutionairen erkenden wel iswaar dat zij voor het ogenblik machteloos warén, maar zij wensten niet meteen op het aanbod in te gaan; zij wilden hun handen vrij houden. Het is echter volmaakt on mogelijk dat zij zich opnieuw van het schip meester maken. Daarom zullen zij ongetwijfeld ten slotte het Braziliaanse aanbod moeten aanvaar den. Dat hun schip slagzij heeft is een gevolg van het feit dat Galvao slechts minimale hulp van de bemanning heeft gekregen bij zijn pogingen om het als „het eerste bevrijde stukje Portugal" op zee te houden. De revolutionairen wisten niets van de wijze waarop men de stabi liteit van éen schip regelt met be hulp van de ballasttanks. De wettige kapitein en zijn officieren hebben zich beperkt tot wat strikt nodig was om rampen te vermijden. Voor de rest lieten zij Galvao en zijn troep maar knoeien. Kapitein Maia's relaas over de zwerftocht van de Santa Maria vindt u op pagina In een korte plechtigheid op het dek van de Santa Maria heeft Henrique Galvao gisteravond het door hem ge kaapte schip overgedragen aan dc regering van Brazilië. Van een speciale verslaggever LUIK. Alsof het getroffen was door een vernietigende uit barsting van een naburige vul kaan lag gisteravond een klein dal met zes huizen van het Bel gische gehucht Moulin-sous-Flé- ron bij Luik bedolven onder een verstikkende hoop sintels en slakken. Om een uur of vijf in de namiddag was er plotseling met donderend geweld beweging ge komen in de honderd meter ho ge berg stookafval van de elek trische centrale Bressoux-Jupille en binnen enkele minuten was de kleine vallei aan de voet van de sintelberg volgelopen. Een hete lavastroom kon niet meer verwoesting hebben gezaaid. Zes hui zen waren onder de zwarte hoop ge kraakt. de niets vermoedende inwoners 23 mensen vermoedelijk gestikt en verscheidene auto's op de weg door het dal meegesleurd. Men vreesde gis teravond laat dat er ongeveer twintig doden zouden zijn; inmiddels waren reeds de lijken van zeven ongelukkigen geborgen. Op de vlucht In meer dan één geval ontsnapten inwoners van dit op slechts enkele kilometers van de grote industriestad Luik gelegen gehucht maar ternauwer nood aan de vervaarlijk snel toestro mende massa die in een oogwenk twee straten had bedekt. Een automobilist zag de massa gruis aankomen, stopte onmiddellijk en vluchtte voor de grauwe- stroom uit. Een vrachtwagen vóór hem werd door de sintelstroom gegrepen. De twee in zittenden moeten zijn omgekomen. Het aantal slachtoffers was van nacht nog niet bekend, omdat niemand weet hoeveel mensen aan het werk waren, of er misschien kennissen op bezoek waren, en of er kinderen thuis waren of niet. Alexander Mawet die in een van de bedolven huizen woonde, kwam net terug van zijn werk toen het ongeluk gebeurde. Hij ging onmid dellijk zoeken naar zijn gezin en vond zijn vrouw onder aarde en slakken. Haar hoofd stak nog boven de brok stukken uit, maar zij was inmiddels overleden. Onzekerheid Bij Mawets buren, de Carpentiers, was de echtgenote aan het werk. Het zoontje en een schoonmoeder waren nog in huis. Men weet niet of zij dood zijn. Van het huis van de arbeider Piette, dat onder een laag van vijftien meter sintels werd bedolven, is niets meer te zien. Vader, dochter en schoon moeder waren niet thuis, maar wel een moeder en een zieke jongen van 11 jaar. Twee andere huizen werden door het gewicht van de sintels ge kraakt. Vermist Daarbij bevond zich de woning van de moeder van Leo Collard, de voor zitter van de Belgische socialistische partij, met twee kleinkinderen, kinde ren van een broer van Collard. Over hun lot is niets bekend. De verschuiving kwam tot stilstand vlak voor de woning van de vroegere renner uit de Tour de France Marcel Dupont, die nog op het nippertje kon ontsnappen. Vermist wordt nog de be roepsrenner Jean Deltour en zijn ge zin. Een van de huizen steekt nog ge deeltelijk boven de zwarte massa uit. Het is het huis van de slager, die met zijn beide kinderen gered kon worden. De slagerij was eerst in brand ge raakt doordat de koelkast ontplofte, maar de vlammen werden weldra dooi de sintelmassa verstikt. Tien vrouwen Tien vrouwen waren juist ten tijde van de ramp te voet door het dal op weg naar een melkzaak aan de voet van de berg. Men vreest dat ook zij zijn omgekomen. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het uitvallen van de elektrische stroom doordat een hoogspanningsmast werd meegesleurd. Alles moet nu gebeuren bij het licht van de koplam pen van brandweer- en ziekenauto's. Het korps genie uit Namen zou met zwaar materieel komen en uit Duits land werden bulldozers verwacht. Men vreest trouwens dat de reddings werkzaamheden, die in hdog tempo konden worden begonnen dank zij de van alle kanten toestromende hulp, weinig zullen uitrichten. De ongeluk kigen die in hun huizen door de massa van een miljoen kubieke meter sintels en as werden overvallen, zullen waar schijnlijk allen om het leven zijn ge komen. De regen Het lijkt waarschijnlijk dat de fatale verschuiving van de berg veroorzaakt is door de overvloedige regen van de laatste tijd in de Ardennen. De „aard verschuiving" heeft een lengte van ze venhonderd meter en een dikte van bijna tien meter. Het zal dagen duren voor men de „vaste grond" weer zal bereiken. I 11 1(f) 1 Waarom gaan we niet naar de Smitteny mammiedie hebben veel betere tijd' schriften Filmkeuring beslist: Van onze Amsterdamse redactie Amsterdam de commissie voor de filmkeuring heeft gis teren een passage uit het com mentaar bij het nieuwsjournaal van Fox Movietone laten schrap pen, die beledigend werd geacht voor een bevriende mogendheid. Het jour naal gaf overzichten van de kaperij van de Santa Maria en de commen tator sprak daarbij over ,,de fascisti sche politiestaat Portugal" en deszeifs „sociaal verwaarloosde bevolking". Hoewel de directie van de Fox Mo vietone over deze maatregel zeer ver ontwaardigd is, heeft men toch aan het hoofdkantoor in Parijs gevraagd om in het vervolg rekening te houden mèt de gevoeligheden die blijkbaar in Ne derland bestaan. Wij hebben gisteravond de voorzitter van de Commissie voor de filmkeu ring, de Haagse advocaat mr. d. Bij- dendijk, gevraagd of een politieke in greep wel binnen de bevoegdheden van zijn college viel. Hij gaf hierop het volgende, onzes inziens hoogst merkwaardige ant woord: „Het gaat hier niet om een politieke ingreep. Onze criteria zijn: de openbare orde en de goede zeden. Wij achtten de uitlatingen over Portu gal in strijd met de goede zeden, om dat Nederland vriendschappelijke be trekkingen met dat land onderhoudt. Natuurlijk zijn er in de dagen van Hon garije ook wel eens minder onpartijdige dingen bij de journaals gezegd, m^ar dat was iets anders. Portugal is een bevriende mogendheid". In Golf van Biscaje Eigen nieuwsdienst SAINT NAZAIRE. Wij verwachten snel te zinken en houden de redding boten klaar. Dat bericht zond de Groningse coas ter Eddystone gisteravond de ether in. Het vaartuigje was op de rotsen van Glenan in de Golf van Biscaje gelopen. Terwijl hoge golven over het dek sloe gen, liet de kapitein weten dat de be manning zo lang mogelijk aan boord zou blijven. Advertentie Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Half tot zwaar bewolkt met later enige regen, op enkele plaatsen voorafgegaan door sneeuw. Matige tot krachtige wind tussen west en zuid. Weinig ver andering in tem peratuur. MIES JE: 't Is hier kouder dan in Recife! 5 febr.: zon op 8.15, zon onder 17.34; maar? op 22.45, maan onder 10.07 6 febr.: zon op 8.13, zon onder 17.36; maan op 23.52, maan onder 10.30, Het weekeinde zal opnieuw in het teken van de depressies staan. Nadat er over de Britse eilanden een naar het oosten is getrokken en de gevolgen daarvan gisteren nog te merken waren aan de vele buien, was gisteravond een rug van hoge druk in aantocht. In verband hiermee zullen er vanmorgen nog opklaringen voor komen na een nacht die mogelijk vorst zal hebben gebracht met plaatselijk mistbanken. Van het westen uit zal vandaag de hoge be wolking weer spoedig komen op zetten. Zij hangt samen met een meuwe depressie, die gisteravond Schotland begon te naderen. De wind zal vandaag daarom weer toenemen uit richtingen tus sen west en zuid en er zal zachtere lucht worden aangevoerd, die bij het binnendringen wel weer regen tot gevolg zal hebben, mogelijk korte tijd voorafgegaan door natte sneeuw. Het weekeinde wordt dus zeker niet koud, maar het weer blijft wisselvallig; tijdelijk regen, maar met een opklaring ter welkome af wisseling.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1