Passagiers juichten opgelucht I Alle 44 EINDELIJK AAN WAL, "ei landers Bemanning verlaat het schip, dat Galvao nog wil behouden IS! a DEMARQUET VLIEGT ZIJN ARRESTATIE TEGEMOET 28 AUTO's BOTSTEN OP RIJKSWEG 13 Laatste uren aan boord moeilijk Maas vormt geen dreiging meer Kruideniers gaan gepasteuriseerde melk verkopen Ambassade met keien bekogeld LAATSTE NIEUWS PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Onderhandelen Mevrouw was naar feest van politie Huilend Onder de indruk Van onze speciale verslaggever Wuivend Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L Vorststraat 90. Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901 Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180*2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26. Vlissingen, Nieuwendjjk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen. N.euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24 tel 01110-2991. Zeeuwsen Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs f 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» 7 cent per woord met een minimum van 1,—% ïfie jaargang No. 4772 Vrijdag 3 februari 1961 zijn van boord RADIOGRAFISCH OVERGEBRACHTE FOTO'S Toen de eerste sleepboot langszij kwam, hieven de passagiers, die zich aan de railing verdrongen, een juichkreet aan. Onmiddellijk daarna verdwenen zij weer naar beneden om hun bagage te halen. Zij wisten toen nog niet dat de ontscheping een eindeloze historie zou worden. Behoedzaam worden kinderen de smalle staatsietrap afgeholpen naar de sleepboot die de passagiers van de Santa Maria naar de kade zal brengen. „proclamatie van de Portugese revolu tionaire beweging". In die proclamatie zette hij uiteen met welk doel hij het passagiersschip had gekaapt. „Wij wilden de aandacht vestigen op het drama in PortugalWij zijn in oorlog met de Portugese dictatuur." Daarna gaf hij zijn visie op de wijze waarop het land van de dictatuur moet worden verlost, zodat er een nieuwe orde kan worden gevestigd. De Santa Maria ligt nu zo, dat zij zonder veel moeite en m zeer weinig tijd de haven van Recife kan verlaten. Of de Braziliaanse regering haar on gemoeid zal laten uitvaren was nog altijd niet bekend. Gisteravond duur den de onderhandelingen tussen Galvao en de Braziliaanse autoriteiten nog steeds voort. De Braziliaanse wet staat de gezag voerder van een schip dat aan de ketting is gelegd toe, daartegen in be roep te gaan. De termijn waarin dat beroep moet worden aangetekend is tien dagen. In die tijd zou Galvao dus olie kunnen bunkeren, zijn turbine laten repareren en vers drinkwater in nemen. Zou zijn beroep succes hebben, dan zou hij dus na tien dagen kunnen uit varen, maar buitengaats liggen nu twee oorlogsschepen op de loer en over tien dagen kunnen het er vijf zijn. Ontsnapping is dan helemaal niet meer mogelijk. Zou hij nu meteen na de ontscheping van zijn onvrijwillige gasten zee kiezen, dan ziet het er trouwens weinig beter voor hem uit omdat hij maar zeer weinig brandstof meer heeft, niet vol doende water en een te kleine beman ning. In elk geval zal hij met zijn brandstofvoorraad de Spaanse kruiser en de Portugese torpedobootjager niet kunnen ontlopen. Hij weet dat alles zeer goed en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij gisteren het dreigement heeft laten horen dat hij de Santa Maria desnoods buiten de territoriale wateren tot zinken zal brengen wanneer hem geen andere weg meer openstaat. Van onze correspondent PARIJS Demarqet, een van de beschuldigden in het proces van de barricaden, die met Lagaillarde naar Spanje was gevlucht, zal van daag naar Frankrijk terugkeren. Hij neemt het gewone lijnvliegtuig van Madrid naar Parijs en zal om kwart over elf vanochtend op het vliegveld Orly bij Parijs landen. Ongetwijfeld zal hij onmiddellijk daarna in arrest worden gesteld en evenals zijn mede-beklaagde, Ferral, die met hem gevlucht was doch later werd gearresteerd, vastgehouden wor den tot het einde van het proces. Demarquet die lange tijd op Mallor- ca heeft doorgebracht en niet, zoals La- Van onze correspondent HENGELO Bij de beschermvrouwe van de Hengelose politievereniging is woensdagavond ingebroken terwijl zij naar een feest van de politie was. Toen zij tegen middernacht met haar man thuiskwam stond de achterdeur van hun villa open. Alle kasten en la den waren overhoop gehaald en kost bare antieke sieraden en eeuwenoude horloges waren verdwenen. Van een halssnoer was alleen het gouden slot meegenomen. AMSTERDAM De Amsterdamse rechtbank heeft gisteren de 31-jarige P, de J., een amateur-fotograaf die bestel ler-chauffeur bij de posterijen is geweest, conform de eis veroordeeld wegens ver duistering van vijf postpakketten moet ca mera's en toebehoren. De J. kreeg een jaar gevangenisstraf met aftrek, waarvan drie maanden voor waardelijk. en toezicht van d° ring gedurende de drie jaar proeftijd. I gaillarde en de zijnen steeds in Madrid is gebleven, heeft verklaard dat zijn besluit om naar Parijs terug te keren, niet. op politieke maar op juridische gronden berust. Uit deze terugkeer kan men welhaast de conclusie trekken, dat het plan om een Frans-Algerijnse regering in lïet buitenland op te richten althans voor lopig van de baan is, ondanks het feit dat Poujade en generaal Salan eergis teren nog een langdurig onderhoud te Madrid hebben gehad. Van onze correspondent DELFT Een lange rij van 28 ge kneusde automobielen stond gisteravond onder Delft op de rijksweg 13 tussen Den Haag en Rotterdam. Een onverwacht afremmende bestuurder van een per sonenauto was aan het glijden gegaan en in een oogwenk was er een geweldig spektakel aan de gang. De ene na de andere auto botste. Het werd een ketting van twee kilometer. Zes wagens waren dermate gehavend, dat zij moesten worden weggesleept, de rest kon op eigen kracht verder. De 47- jarige Amsterdamse koopman A. van der W. was de enige die verwondingen op liep. Maar met een verband, in het ziekenhuis in Delft gelegd, kon ook hij naar huis. De Sam Houston, de 23ste Amerikaanse onderzeeboot die door kernenergie wordt voortgedreven, is te N-nvo-wtnews te wa ter gelaten He"? i J '-„wa_ pend met rak' ?n i .ui ytHolaris De Santa Maria is gis teravond volgens radio- Lissabon bezet door Bra ziliaanse mariniers. Gal vao was aan de wal met de meeste van zijn kame raden. De Braziliaanse regering hoopt dat Galvao het schip vandaag offi cieel aan haar wil over dragen. MAASTRICHT (ANP, AP) D« inwoners van de Maasdorpen Borg haren, Bunde en Itteren zien da toekomst wat minder zorglijk in, nu het water van de Maas gestaag uit de straten wegvloeit. De verbin dingen tussen Borgharen en Bunde en die tussen Bunde en Itteren mogen dan nog gestremd zijn, d« meeste woningen in de getroffen dorpen zijn weer bereikbaar. Bij de stuw van Borgharen stond het water gisteren 45, 47 meter boven N.A.P. In vergelijking met de hoogste stana1, die woensdagmorgen werd be reikt, betekende dit een val van 42 cen timeter. Ook vandaag zal het water blnven zakken. De stuwen in de rivier zijn nog over al gestreken: de veerdienst over de Maas bij Wessem is voorshands nog ge stremd. Ondanks sneeuw en regen in België is ook daar het water geleide lijk gaan zakken. Noordelijker in Limburg wordt in de loop vair de morgen de hoogste stand van de rivier verwacht. De oude kern van het dorp Bergen is sedert gistermiddag een eiland geworden en d'e weg tussen het dorp en de rijksweg Venlo—Nijmegen staat onder water. De buurtschappen Aijen en Well zijn geïsoleerd. In Venlo zijn losplaatsen en in de lager gelegen stadsdelen kelders volgelopen Het water staat zo hoog, dat hoogliggen de schepen niet onder de spoorbrug door kunnen. Een flink aantal schepen is voor de brug voor anker gegaan. In het dorp Geysteren wilde men het water voor zijn door het aanleggen van een nooddijkje, maar het water was vlugger, Varkens en kippen werden geëvacueerd. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur; Veranderlijke be wolking met hier en daar een bui. Meest matige noordwestelijke wind. Weinig ver andering in tem peratuur. MIESJE: Zorgen Rat zü niet aan depressies ga»t lijden. 4 febr.zon op 8.16, zon onder 17 33- maan op 21.38, maan onder 9.44. Eigen nieuwsdienst RECIFE Zenuwachtig lachend of huilend zijn gistermiddag de eerste passagiers van de gekaapte Santa Maria aan wal gekomen in het hete Recife. Het schip lag eindelijk voor anker binnen de pieren van de haven, maar nog altijd vele honderden meters uit de wal. Galvao wens te onmiddellijk na het einde van de ontscheping zee te kiezen om te voorkomen dat ,.zijn" Santa Maria aan de ketting werd gelegd. Daar echter bijna de gehele bemanning ook van boord wenst te gaan, overwegen de Braziliaanse havenauto riteiten het schip het uitvaren te beletten omdat het zonder voldoende bemanning onzeewaardig is. Bovendien kan er elk ogenblik beslag op het schip worden gelegd op grond van een verzoek van de reders en van de Portugese regering. Wat het uitvaren bijzonder riskant maakt is dat de Portugese torpedobootjager Lima en de Spaanse kruiser Canarias vlak bujten de territoriale wa teren kruisen en loeren op de Santa Maria. Ten slotte is gebleken dat een van de turbines van het meer dan twintigduizend ton metende schip niet in orde is, dat er nog maar voor een paar dagen brandstof aan boord is en dat de water voorraad maar net voldoende is voor een of twee etmalen. volkslied klonk op het grote grijze schip en de ontscheping kon beginnen. Een pa ar bemanningsleden namen geen risico en lieten zich aan touwen neer om zwemmend de wal te bereiken. Zij waren bang dat zij doo-r Galvao en zijn zeventig revolutionairen gedwongen zouden wonden om aan boord te blijven. Een Braziliaanse sloep pikte hen op en bracht hen naar de wal. Daarna meerden de sleepboten langs de romp van de Santa Maria. De eer ste vrouwen en kinderen verlieten het schip. De mees-ten huilden van aandoe ning. Op de kade stonden rijen autobus sen gereed om hen naar de Portugese club te brengen, waar zij onderdak krijgen tot zij per vliegtuig of per schip naar hun bestemming kunnen worden gebracht. De rederij van de Santa Maria heeft bekend laten maken dat zij zich nog steeds verantwoordelijk gevoelt voor de passagiers en ervoor zal zorgen dat zij zo comfortabel mogelijk hun oor spronkelijke reisdoel bereiken. De meeste passagiers hadden weinig lust om iets te vertellen. Er waren er maar weinig die oprecht van het zee rovers avontuur schenen te hebben ge noten. De reis over de Atlantische Oceaan hadden de meesten nog wel op prijs gesteld, maar het dagenlange wachten voor de kust had zelfs de op- gewekste na-tu-ren niet bekoord. „De enige afwisseling was de scheepsbios- coop", zei een Amerikaan, „maar we hadden alle films langzamerhand al een paar keer gezien en bovendien was er maar weinig variatie. Er waren oorlogsfilms bij, van de invasie in 1944 en van landingen op eilanden in de Stille Oceaan. Het werd op het laatst ontzettend vervelend." De meesten waren diep onder de in druk van de maatregelen die de Ame rikaanse marine had genomen om de passagiers te beschermen. „Ik betaal voortaan met plezier mijn belasting", zei een Amerikaanse. „Ik weet nu dat wij toch wel waar voor ons geld krij gen." Verscheidene passagiers zijn naar zie kenhuizen gebracht omdat zij tekenen van shock vertoonden. Het lange wach ten. aan boord van het schip had hen erg aangegrepen en de ontroering bij de debarcatie was hun te veel ge worden. Leden van de bemanning, die al die dagen hun best hadden gedaan om het de passagiers toch nog zo aangenaam mogelijk te maken, waren de eersten die van boord wilden. Zij waren dooi de revolutionairen met de dood be dreigd als zij hun werk niet zouden blijven doen en zij vreesden dat het schip onmiddellijk na de ontscheping zijn avontuurlijke reis opnieuw zou be ginnen. Het had hen bijzonder gehin derd dat Galvao's mannen geen uur hun wapens hadden afgelegd. Ook op de passagiers had dat een onaangename indruk gemaakt. Nog voor de eerste passagiers goed en wel van boord waren gehaald door de twee sleepboten, had Galvao een sloep naar de wal gezonden met een RECIFE Alle 44 Nederlaif ders zijn veilig van de Santa Maria in Recife ontscheept. Zij zijn in goede welstand en hebben geen directe klachten over de behandeling door de rebellen wel over het eten. Vannacht zon het vliegtuig van de K.L.M., ge charterd door de Shell, via de Kaap Verdische Eilanden en Lis sabon, waar de Portugezen van boord gaan, naar Schiphol ver trekken. Als het doorgaat, kan de DC-6b vanavond tegen half tien in Amsterdam zijn. „Het was verschrikkelijk. We kre gen weinig of geen water en het beetje eten, dat men ons toeschoof, was af schuwelijk". John (Johannes) Remme, een steviger vijftiger, die het beste deel van zijn leven op Aruba heeft doorgebracht als employé van de Shell en die als een van de eerste Nederlanders voet aan wal zette, zegt het verbeten. Zijn twintigjarige, don kere dochter Mary knikt instemmend: „Verschrikkelijk is het juiste woord": Mevrouw Remme valt er tussen: „En die vuistgevechten, dat voortdurende onderlinge geknokik ben zo blij, dat alles vooorbij is". Water op rantsoen Het zijn korte, verbrokkelde zinnen <*p de kade van Recife, waar in de late avond van deze wonderlijke donderdag de eerste Nederlanders van de Santa Maria komen opgepropt met honder den lotgenoten op de sleepbootjes, die af en aan blijven varen om de ontsche ping zo snel mogelijk te doen verlopen. Zie verder pag. S Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Binnenkort zal in alle Nederlandse kruidenierszaken ge pasteuriseerde melk in flessen mogen worden verkocht. De verkoop van ge steriliseerde melk was al vrij voor de kruideniers. Onder de nieuwe regeling, die aan vankelijk nogal wat verzet bij de melk- «lijters heeft gewekt, vallen geen pro- dukten als yoghurt e.d. ROME (Reuter). Met brandspuiten heeft de politie van Rome gisteren hon derden studenten uit elkaar gedreven die met stenen gooiden naar de Oos tenrijkse ambassade. De jongelui protesteerden op die ma nier tegen de daden van terreur die zich de laatste tijd in de noordelijke Italiaanse provincie Alto Adige (Zuid- Tirol) hebben voorgedaan. Oostenrijk eist dat deze provincie, die na de eer ste wereldoorlog aan Italië kwam, I autonomie krijgt. Twintig van de met stenen gooiende studenten werden gearresteerd. Vijf Romeinse politiemannen werden ge wond. De Oostenrijkse ambassade is niet beschadigd. Eindelijk lag gistermiddag de Santa Maria werkelijk voor anker binnen de beschutting van de havenpieren van Recife. Het bootje op de voorgrond is op weg naar de Santa Maria. De Braziliaanse matrozen hebben tot taak, ervoor te zorgen dat niemand in het water valt. De passagiers hebben het de laatste 48 uur bijzonder moeilijk gehad. Het drinkwater was ge rantsoeneerd en zoet water mocht niet worden gebruikt om mee te wassen. Erger nog was dat ook de luchtverversingsin stallatie het had begeven, zodat aan boord dezelfde brandende hitte heerste als op de stoffige kaden van de haven van Recife. Het was dan ook tot demonstra ties gekomen aan boord van het gekaapte schip, toen er een ogenblik sprake van was dat Galvao had af gezien van zijn plan om de passa giers in Recife aan land te brengen. Volgens de eerste verhalen van de passagiers is er zelfs gevochten. De laatste onderhandelingen hebben twee etmalen geduurd. Zelfs toen Gal vao had toegestemd in ontscheping bin nen de pieren, wilde hij het schip nog niet aan een kade laten meren. Hij bleef erbij dat het zijn plicht was, zo snel mogelijk weer zee te kiezen om een^Afnkaanse haven te bereiken. Aan ndets was te zien dat de Santa Maria een gekaapt passagiersschip was, toen het d'e haven tergend lang zaam binnenstoomde. Zij was gepavoi- seerd als gold het een plezierreis van het soort waarvoor zij is ontworpen. Een radio speelde luid en de passa giers, hoewel doodmoe en ontevreden, wuifden naar de Brazilianen. Op enige afstand lagen de Ameri kaanse en Braziliaanse torpedobootja- gers gemeerd die 'het schip de laatste dagen hadden beschermd' tegen de Por tugese marine, die de hoop niet heeft opgegeven, de Santa Maria te herove ren op de revolutionairen. Eindelijk ratelden de ankerkettingen uit de roestige kluizen. Het Portugese Onder de eersten die aan land konden gaan bevond zich de Portugees Antonio Garcia Cabrera, die gewond werd bij het korte gevecht tijdens de overname van het schip, dertien dagen geleden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1