Moeizame onderhandelingen over ontscheping Brazilië komt Galvao niet tegemoet AMERIKAANS RAKETSALVO Vliegtuig van KLM wachtte vergeefs I Vriendelijk man reed kapitalen lospratend door land Kelly gezien? BEDE Mfölj De Bilt: Zacht RECHTBANK MOET VAN ZOON DOCHTER MAKEN §P -r- AANSLAG MET NIJPTANG OP DIENSTBODE Duitse munitie in Friesland PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND ADMIRAAL SMITH VOER WEER MAR REBEL 20.000 Beroep op Congo Zwaar bewaakt Ultimatum Dilemma Contact verboden ISRAËL VOERT DE DOODSTRAF IN Van een speciale verslaggever Fraai schema Nachtverblijf Directeur: J ACQ DE SMIT; Chefred.: G. 3. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 110806, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01160-4604, Post bus 26, Vüssingen, Nieuwendtfk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Temeuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zlerüzee, Havenpark 24, tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers IS cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwart»Ij Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1 lrr» j 16e JAARGANG No. 4771 Donderdag 2 februari 1961 SANTA MARIA' LOOPT IN DE VAL Van onze cnrresnnndenf Van onze correspondent LONDEN - De Santa Maria bevond zich gisteravond in de val. Het schip was na lang durige besprekingen tussen Brazilianen, Amerikanen en Portugezen, de territoriale wateren binnengevaren en had het anker laten vallen vlak buiten de haven van Recife. Het wordt bewaakt door Braziliaanse oorlogsschepen. Ver op zee, nog uren stomens uit de kust, naderen Portugese oorlogsschepen, versterkt met een Spaanse kruiser. Zij zul len het Galvao en zijn mannen onmogelijk maken om Recife met de Santa Maria te ver laten. De ontscheping van de zeshonderd passagiers was gisteravond laat nog steeds onderwerp van onderhandelingen, hoewel, aan de wal alles gereed was om hen te ont vangen. Zij waren hun gedwongen verblijf op het gekaapte passagiersschip meer dan beu en sommigen stonden op het punt geestelijk in te storten. 9 Galvao heeft in geen enkel opzicht van de Brazilianen ver kregen waarop hij had gehoopt. De regering van de nieuwe pre sident Quadros schijnt niet verder te willen gaan dan de toe zegging dat Galvao en zijn mannen politiek asyl kunnen krijgen als zij daarom vragen. Het schip zal in geen geval meer mogen vertrekken. De bevoegde rechter zal uitmaken of het aan de wettige eigenaars wordt teruggegeven. De Braziliaanse marine is nu in feite de baas op het gekaapte schip. Een torpedobootjager heeft vier officieren op de San ta Maria overgezet. De revolu tionairen lopen nog met al hun wapens op de dekken rond en de passagiers, die tot nu toe hun lot geduldig hebben gedragen zij konden moeilijk anders begin nen er meer dan genoeg van te krijgen. Zij staan rijen dik langs Van onze correspondent BARNEVELD. De 44-jarige oud-zeeman P. J. B. uit Voort huizen is gisteren in Barneveld achter slot en grendel gezet. Een jaar lang had hij in een onbetaalde auto het land door kruist, links en rechts geld los pratend. Hij kocht voor kapita len zonder een cent te betalen. Overal waar hij was geweest, verschenen zijn daden in de po litierapporten. De politie in. het hele land speurde naar hem, maar hij ging rustig door. Vele zaken en mensen werden de dupe, door dat ze de vriendelijke en nette heer, die hen volkomen logische verhalen op de mouw speldde, vertrouwden. Toen de Haagse recherche hem te pakken had, was het bedrag dat hij had losgepraat opgelopen tot meer dan twintigduizend gul den. B. is hofmeester op de grote vaart geweest. De laatste tijd be heerde hij het vakantieoord De Jachthoorn te Voorthuizen. Vori ge zomer kwam het vakantieoord 3500 gulden te kort. Oude bekende B. werd met ziekteverlof ge stuurd en de Barneveldse politie ging de zaak onderzoeken. B. bleek een oude bekende te zijn met een stevige straflijst, waar op diverse keren de misdrijven oplichting en flessetrekkerij voor kwamen. B wachtte het onderzoek niet af en begon zijn reis kriskras door het land. Morgen.... Van een particulier in Voorscho ten kocht hij een tweedehands auto voor elfhonderd gulden. Hij zou contant betalen. Toen dat zou gebeuren kon het niet. Hij had juist een ijskast gekregen, die hij contant had betaald. Hij toonde een valse rekening. Nu loop ik vast. vertrouwde mj P. toe. wan.t de banken zijn al gesloten. Maar morgen zal ik het geld gireren. Grote groei» Zulke verhaaltjes gebruikte de oud-zeeman. Een Rotterdamse meu'belhardel klopte hij voor 2300 gulden aan goederen uit de zak; een firma in Amsterdam vloog erin voor 2350 gulden; een caféhouder in Ede leende hem vijftienhonderd gulden. Zij zijn slechts enkelen van een grote groep mensen, die de dupe werd. de verschansing van hun drij vende gevangenis en staren naar de palmen langs de kaden van Recife, die zij duidelijk kunnen zien. Galvao, die zeer wel inziet, dat hij in een val zit waaruit hij met zijn schip niet kan ontkomen, heeft niettemin nog eens verklaard dat hij wenst uit te va ren naar een van de Afrikaanse bezit tingen van Portugal. Hij heeft zelfs een beroep gedaan op de regering van Con go om hem, zijn metgezellen en de Santa Maria gelegenheid té gèvèn, èen Congolese haven binnen te varen. Gisteravond waren de besprekingen nog in volle gang. De Braziliaanse mi nister van justitie had zich naar de Santa Maria laten brengen om in hoogst eigen persoon een onderzoek, in te stel len naar de omstandigheden waaronder het schip in volle zee van eigenaar is verwisseld. Van zijn conclusies zal het voor een groot deel afhangen in hoe verre de Braziliaanse regering zich welwillend zal betonen tegenover Gal vao en zijn zeventig revolutionairen. De haven van Recife wordt door troe pen van het Braziliaanse leger zo zwaar bewaakt, dat het zelfs van de dekken van de Santé Maria af te zien is. Er zijn versperringen aangebracht in de stra ten die naar de kade leiden waaraan het schip zal worden gemeerd wanneer het eindelijk de haven binnenkomt. Op dat ogenblik wachten met de grootste spanning de vertegenwoordi gers van de rederij van de Santa Maria. Zij staan, in gezelschap van een deur waarder, gereed om beslag op het schip te leggen zodra het wordt gemeerd. Tijdens de vele besprekingen die gisteren van zonsopgang af zijn ge voerd schijnt Galvao een soort ulti matum te hebben gesteld: hij was slechts bereid de haven binnen te lo pen wanneer hij de verzekering zou krijgen dat hij met het schip, een deel van de bemanning en al zijn vrienden de Braziliaanse wateren als vrij man kan verlaten na de ontscheping van zijn passagiers. Zonder deze garantie zou hij er de voorkeur aan geven met alle passagiers de open zee weer op te zoeken en een poging te doen ergens anders binnen te lopen. Dit kwam als het waar is dus neer op het In een prachtig fantasiepak vol sterren en strepen, heeft Galvao gistermiddag, terwijl de Santa Maria nog buiten de haven van Recife lag, een persconferentie gehouden. Hij vertelde dat hij zijn beweging zou laten samen smelten met die van Spaanse bal lingen om gezamenlijk te komen tot bevrijding van het gehele Iberische schiereiland. liMK m Wmm De barkas van admiraal Allen Smith verzinkt in het niet onder het brede achterschip van de Santa Maria. Al een paar keer is de admiraal aan boord van het gekaapte schip geweest zonder dat het tot een definitieve overeenkomst tussen Galvao en de Braziliaanse regering kwam. gebruiken van zijn onvrijwillige gasten als gijzelaars. Later stemde hij erin toe tot vlak voor Recife te varen. Daarbij begaf hij zich dus binnen de territoriale wateren waardoor hij auto matisch onder de jurisdictie kwam van de Braziliaanse regering. Gezien de dreigende nadering van Portugese en Spaanse oorlogsschepen zou het hoogst onverstandig van Galvao zijn, wanneer hij nu nog probeerde te ont snappen. Hij heeft waarschijnlijk niet voldoen de brandstof meer aan boord om een tweede poging te kunnen doen om de Afrikaanse kust te bereiken. Boven dien zou hij de sympathie verspelen die een groot deel van de mensheid in de vrije wereld hem toedraagt, door de passagiers andermaal aan een ris kante reis bloot te stellen. Het is trouwens duidelijk dat de Braziliaanse marine hem geen ont snappingsmogelijkheden zal bieden. Telkens wanneer een bootje met nieuwsgierigen de Santa Maria nadert vliegt een Braziliaanse torpedoboot jager erop af om het te verjagen. Elk contact tussen de wal en het schip is verboden tenzij het loopt via de havendienst of de marine. De ma rine heeft al bekend gemaakt dat ook wanneer de Santa Maria wordt ge meerd, er niemand vergunning zal krijgen het schip te betreden, ook niet de consuls van Nederland en Spanje, die graag met hun landgenoten zouden willen praten. JERUZALEM (AP) Het Israë lische parlement heeft een wetsont werp aangenomen waarbij de dood straf alleen voor oorlogsmisdadigers wordt ingevoerd. KAAP CANAVERAL (Reuter AP) Een slanke Minutemanraket, Ame- rika's eerste intercontinentale drie trapsraket, heeft gisteren een ge slaagde proefvlucht gemaakt. Twin tig minuten na de lancering deelde de luchtmacht mee dat alle drie trappen van de raket goed tot ont steking waren gekomen en dat de raket was neergekomen op het be oogde doel in het zuidelijke deel van de Atlantische Oceaan, ruim 6400 km van kaap Canaveral. Generaal Thomas D. White, "stafchef van de Luchtmacht, noemde de ge slaagde lancering van de Minuteman ,,een der belangrijkste stappen die Amerika ooit heeft gedaan in de rich ting van suprematie op het gebied van intercontinentale raketten". De lucht macht is van plan de raket midden PARIJS. Generaal Olié, chef van het militaire huis van de president van de Franse republiek, is gisteren door de Franse ministerraad benoemd tot de hoogste militaire autoriteit van Frank rijk: chef van de generale staf van de nationale defensie. Hij volgt daarin ge neraal Ely op. die vele jaren te laat met pensioen gaat. Voorts is generaal Gambiez benoemd tot opperbevelhebber van het Franse leger in Algerije, als opvolger van ge neraal Crépin, die opperbevelhebber wordt van de Franse strijdkrachten in Duitsland. Generaal Allard, die deze functie tot nu toe bekleedde, wordt, als opvolger van generaal Gambiez, inspec teur-generaal van de infanterie. 1962 voor operationeel gebruik gereed te hebben. Voor 1964 hoopt men er dan zeshon derd in voorraad te hebben, waarvan 450 opgeborgen zullen worden in onder grondse bergplaatsen die zo gebouwd zijn dat zij een aanval met kernbom men kunnen doorstaan. De overige worden opgeslagen in speciale treinen. Uiteindelijk hoopt men tot een voor raad van tweeduizend raketten te ko men. De Minuteman is ook Amerika's eer ste raket die op vaste brandstof werkt. Bij geen enkele vroegere proef zijn zo veel samenstellende delen van één raket tegelijk beproefd. Alles wat meer functioneert dan de eerste trap is een meevalleraldus een der bij het project betrokken officieren. Een voordeel van de Minutemanra- ketten is het geringe aantal bedie ningsmanschappen: voor een eskader van 55 raketten kan men het stellen met vijfhonderd man, dat is dus on geveer negen man per raket. Viermaal De geslaagde proef met de Minute man sluit twee etmalen af waarin Amerika vier raketten met succes heeft gelanceerd: eerst de behouden terugkeer van de Chimpansee Ham (zolang nog niet bekend waS of het dier er het leven had afgebracht on persoonlijk Nummer 65 genoemd) van een tocht in de ruimte; daarna het in een baan om de aarde komen van de fotosatelliet Samos-II; en tenslotte de geslaagde lancering van de tac tische onderscheppingsraket Bomarc- B. De Santa Maria is door de Portugese revolutionairen her- |j g doopt in Santa Liberdade (Hei- lige Vrijheid). Die nieuwe naam moet de onvrijwillige passagiers als hoon in de oren g g klinken. Gisteravond hadden zij nog steeds hun vrijheid niet herkregen. RECIFE. Een werkeloze DC-6b van de KLM heeft van nacht op het bloedhete vliegveld van Recife staan wachten op de ruim veertig Nederlanders, die niet kwamen. De chef van de KLM-ploeg op het vliegveld, de heer J. Th. Bouwman heeft de deur van de machine nog niet achter zijn gasten kunnen slui ten. Alles was perfect in orde voor de ontvangst van de #Öéaapte passagiers: uit Willemstad was een grote Douglas overgevlogen onder commando van vlieger Verhoeven het tijdschema voor de retourvlucht naar Nederland was in kannen en kruiken en als er niets tussen was gekomen, had de DC-6b vanavond tegen halftien op Schiphol kunnen landen. K.L.M. overigens, want de machine heeft tot een paar dagen geleden ge vlogen in dienst van de Panamese luchtvaartonderneming A.P.A., die er de Panamese distinctieven op liet schil- Zonder de bekende kleuren van de deren. De heer Verhoeven heeft het zelden zo zout gegeten tijdens zijn lange loop baan in dienst van de K.L.M. Het vlieg- sohema zat goed en gaaf in elkaar: twee uur vannacht los van Recife, om vijf of zes uur Nederlandse tijd in Lis sabon en dan in één ruk door naar Amsterdam. Dat is allemaal ondersteboven ge gooid door het schaakspelletje van de Portugese rebellen. Er moest niettemin op worden gerekend, dat de passagiers van de Santa Maria aan de wal zou den worden gezet en dan moest het nachtverblijf geregeld zijn als het na tweeën zou worden. In de Portugese Club werd in allerijl een nachtleger opgeslagen met enig comfort. Een vertegenwoordiger van de Shell op Curagao, met de gecharterde ma chine meegekomen naar Recife, zei het vannacht zo: „Dat er gekaapt wordt is tot daar aan toe, maar dat ze onze organisatie in de war sturen begin ik ze kwalijk te nemen." DEN HAAG De staatssecretarissen van economische zaken en van sociale zaken en volksgezondheid hebben giste ren aan de Sociaal-economische raad advies gevraagd over de gevolgen die het verkorten van de werktijd in de detailhandel zou kunnen hebben voor de sluitingstijden en voor de arbeids- en rusttijden van het winkelpersoneel. LONDEN (A.P.) „Heeft iemand Kelly ook gezien?" Met deze vraag heeft gisteren Dominic Behan, een broer van de Ierse toneelschrijver Brendan Behan, de café's van Londen afgelopen. „Heeft iemand Kelly ook gezien", is de autobiografie van de acteur Dominic Behan. De voltooiing heeft hij met inten sief cafébezoek gevierd. Iedereen mocht het manuscript zien. Toen hij thuis kwam, had hij het niet meer. Gedurende zijn speurtocht heeft de auteur alleen maar tomatensap gedron ken. Hij heeft het manuscript nog niet gevonden. Waarschijnlijk een héél hoge ambté' naar. Vier jaar geëist Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. „Vroeger pleegden de „fatsoenlijke" inbre kers geen geweld en als ze werden betrapt gaven ze zich over. Na de oorlog zijn er evenwel bij de jon gere generatie inbrekers, die een wapen meenemen als ze op dieven pad gaan. Daartegen, moet streng worden opgetreden". Dit zei mr. W. K. Baron van De- dem, officier van justitie bij de Am sterdamse rechtbank, in zijn requi- sitoor tegen de 27-jarige Amsterdam se boekhouder J. B. Gisteren stond de boekhouder terecht omdat hij, al dus de telastlegging, de 22-jarige dienstbode mejuffrouw C. A. Flipse op 5 juli van het vorig jaar vijf maal met een nijptang op het hoofd had ge slagen en vervolgens haar keel had dichtgeknepen. Twee weken lag me juffrouw Flipse in het Wilhelminagast- huis. Vandaar ging zij naar een an der ziekenhuis om een kaakoperatie te ondergaan. Ze is nog steeds niet he lemaal over de schrik heen. DEMONSTRATIE Financiële moeilijkheden hadden de boekhouder ertoe gebracht de rechte weg te verlaten en het grillige pad des inbrekers in te slaan. Voorzien van de nodige gereedschappen belde hij in de middag van de vijfde juli bij een woning aan het Minervaplein aan. Tegenover het dienstmeisje, dat alleen thuis was, deed hij zich voor als colporteur van een elektrisch huishoudelijk apparaat, dat hij wilde demonstreren. Man en meisje praatten wat en dronken samen, op verzoek van hei meisje, in de salon een glaasje limoi nade onder het genot van een siga- ret. Later, toen de man klaar stond om weg te gaan, zag hij door een kiertje in de andere kamer een tas staan, waarin hij het begeerde geld vermoedde. In een plotseling opkomen de razernij, zoals B. het gisteren for muleerde, had hij een nijptang te voorschijn gehaald en het meisje op het hoofd geslagen. Dat hij haar ook bij de keel zou hebben gegrepen kon hij zich niet herinneren. Terwijl het meisje hevig gilde was de boekhouder in paniek het huis uit gerend. In een restaurant had hij de bebloede nijptang in een spoelbak gegooid. Hij sloeg op de vlucht met bestemming vreemdelingenlegioen maar werd aan de Belgische grens aangehouden. De officier van justitie eiste vier jaar gevangenisstraf tegen de man. In de rapporten over B. werd de aan slag op het meisje een explosie van opgehoopte spanningen genoemd. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Binnenkort zal in Friesland Duitse munitie worden opge-, slagen. Het beheer en het onderhoud zal berusten bij een klein detachement Duitse militairen, dat in de kazerne in Leeuwarden gehuisvest zal worden. De Duitse munitie zal in schepen in de Friese binnenwateren worden opgeslagen, zoals ook gebeurt met verschillende hoe veelheden Nederlandse munitie in Fries land en elders in het land. De bewaking van deze munitie zal door Nederlandse militairen geschieden. De opslag is het gevolg van in de Navo gemaakte afspraken, die opslag van munitie in het land van een bond genoot mogelijk maken en regelen. Reeds geruime tijd geleden hebben Nederland en Duitsland een overeenkomst op basis van deze afspraken gesloten. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur; Veel bewolking met in hoofdzaak later op enkele plaatsen enige regen. Meest matige wind tussen west en zuid. Weinig verandering in temperatuur. MÏESJE: Overal voorbereid'. op 3 febr.: zon op 8.18, zon onder 17.31; maan op 20.33. maan onder Van onze correspondent LOSSER Een vergissing in het r.k. ziekenhuis te Losser moet door de Almelose rechtbank worden hersteld. De heer H. Grevinga uit Losser kreeg in het ziekenhuis te horen, dat zijn vrouw het leven had geschonken aan een zoon. Hij snelde naar het ge nieentehuis en liet de jonggeborene in schrijven als Johann Kurt. Toen lp) daarna zijn vrouw bezocht werd hem verteld, dat het verplegend personeel zich had vergist. De heer Grevinga was niet de vader van een zoon, maar van een dochter. Nu moet de geboorteakte worden veranderd. Daar moet de rechtbank aan te pas komen. De behandelende dokter en een personeelslid van het ziekenhuis moeten getuigen, dat de jongen een meisje is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1