Weekeinde brengt beslissing; doel van reis nog onbekend Amerika wil de handen geheel vrij houden Verkeer gleed naar de kant i DOOI Galvao wil worden verlost van onvrijwillige gasten Chimpansee als proefkonijn NTS trekt geld uit voor tweede tv-programma Kind in vlammenzee op olietanker omgekomen ZET DOOR FILM OYER DE Castro verliest SANTA MARIA groot vriend De BiltRegen Het weer overal PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND GRAAG ESCORTE ERKENNING ALS REBEL DESNOODS MET GEWELD GALVAO KAN NOG TEREG Zie verder pag. 2 Heilige dader Jansma failliet verklaard MISSCHIEN TOCH WEL TOPCONFERENTIE, INDIEN... Vader levensgevaarlijk gewond Zie yerder pag. 2 U bent altijd tielkom bij Rötisserie ,/t Veerhuis" CITY THEATER Schrijvers's om gezein* t* Sfoffenhuis Tooncasric ELECTRO BIOSCOOP „De Gordijnen Specialist" 't T1C0 HUIS Restaurant WÖHLER J. DE JONGE DE MUYNCK MAIS0N VAN WESTEN VELE ONGELUKKEN LAATSTE NIEUWS Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. I. BRECKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postbus 4, Giro 116096, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366 BDkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, VUsslugen, Nieuwendijk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189: Zieriltzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Ajboanementeprrjs 0,56 per week, 7,— per kwarfaü Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter^ T eent pet woord wiet een minimum van 1,-^ 16e JAARGANG No. 4767 Zaterdag 28 januari 1961 OPVARENDEN VRAGEN HULP Van onze correspondent LONDEN Naarmate het ogenblik dichterbij komt waarop de Santa Maria een ont moeting zal hebben met Portugese oorlogsschepen stijgt de spanning aan boord. Gisteren hebben enkele van de meer dan veertig Amerikaanse passagiers via de scheepsradio een tele gram naar V ashington gezonden waarin zij vroegen om een spoedige ontmoeting met een Amerikaans oorlogsschip daar zij van boord wensten te gaan. Zij zeiden in hun telegram: „V ij vertrouwen erop dat de Amerikaanse marine ons prompt zal helpen". Eigen nieuwsdienst WASHINGTON. Een zorgvuldig afgerichte chimpansee, een van een groepje van zes, zal de volgende week in een capsule van het type Mercury Dit is een van de chimpansees die zijn afgericht voor een kogel- baanvlucht boven de Atlantische Oceaan. in een ongeveer 460 meter hoge kogel baan boven de Atlantische Oceaan wor den gebracht. De capsule zal worden gelanceerd met een Redstone, het be trouwbare rakettype dat al in het begin van 1958 werd gebruikt voor de lancering van de eerste Amerikaanse kunstmaan, Explorer I. Overleeft de chimpansee de moeilijke proef en slaagt hij er in de taken waar voor hij is afgericht goed uit te voeren tijdens de ruim een kwartier durende vlucht, dan heeft het dier de weg ge baand voor een van de zeven „astro nauten" in opleiding. Een van die zeven zal dan zeer spoedig het voorbeeld van de chimpansee volgen en zich ook in een capsule tot ruim 460 kilometer boven de Atlantische Oceaan laten schieten. Om de aarde Van de resultaten van de proefvluch ten met de chimpansee en met een van de astronauten zal het afhangen of, en zo ja wanneer, een astronaut in een capsule van het type Mercury in een baan om de aarde zal worden gebracht. Waarschijnlijk zal ook dan een chim pansee de mens voorgaan. Uit het feit dat zes chimpansees be schikbaar zijn kan men afleiden dat het nationale bureau voor luchtvaart en ruimtevaart, de Amerikaanse overheids dienst die verantwoordelijk is voor het projekt-Mercury, niet over een nacht ijs gaat. zeker niet met de levens van de zeven astronauten wenst te spelen en rekening houdt met enkele misluk kingen. Ook bij de proeven met chimpansees is al het mogelijke gedaan om misluk king te voorkomen en het leven van de dieren te sparen. De Amerikaanse regering bestudeerde gisteravond het verzoek. Er werd niet verwacht dat er onmiddellijk een besluit zou worden genomen. Daar echter president Kennedy enkele dagen geleden heel't gezegd dat de Amerikaanse marine opdracht heeft de Ame rikaanse onderdanen op de Santa Maria te beschermen tegen welke vorm van geweld ook, kan het haast niet anders of de marine zal aan het verzoek van de passagiers moeten voldoen. Omgekeerd wenst de gewezen legerkapitein Galvao ten spoedigste te worden verlost van zijn vele honderden onvrijwillige gasten. De bevelhebber van de Amerikaanse marine op Porto Rico heeft gister middag een telegram van Galvao ontvangen waarin wordt gezegd dat de Santa Maria gaarne escorte zal aanvaarden van Amerikaanse 1 oorlogsschepen ter bescherming van het schip tegen eventuele acties van Portugese oorlogsschepen. Dit escorte zou moeten blijven tot aan een haven waar de passagiers kunnen worden ontscheept. Galvao is bereid zijn passagiers aan land te zetten in een haven in het westen van Afrika of aan de oostkust van Zuid-Amerika. Hij geeft de voorkeur aan een Afrikaanse haven. Overleg over escorte en ontscheping kan worden gepleegd aan boord van de Santa Maria of in de ontschepings haven. De voorwaarden die Galvao in hetzelfde telegram stelde, zijn dat hij na de ontscheping niet verder wordt geëscorteerd door Amerikaanse oorlogs schepen, dat er geen maatregelen tegen de bemanning zullen worden genomen en dat de status van de rebellen als revolutionairen wordt erkend. De ontknoping van het drama wordt verwacht in het komende week einde. Zaterdag of zondag kunnen de Portugese oorlogsschepen, welker be- wegingen zorgvuldig geheim worden gehouden, de Santa Maria hebben be reikt. Het is dus zaak dat de passagiers tegen die tijd het schip hebben verlaten, want de Portugese marine schijnt de commandanten van haar jagers opdracht te hebben gegeven, het schip desnoods met geweld terug te brengen. Er is voor Galvao nu nog gelegenheid om zich te bedenken en terug te varen naar de beschermende kust van Brazilië. Daar zullen de Portugese oorlogs schepen hem niet kunnen bereiken en daar heeft hij goede vrienden die hem in alle opzichten zullen kunnen helpen. Dinsdag namelijk wordt in de nieuwe hoofdstad Brasilia president Quadros geïnstalleerd die op de hand van de opstan dige beweging van Delgado en Galvao zou zijn. Galvao zou in een Braziliaanse haven op zijn minst zonder risico zijn lastige gasten kunnen ontschepen en het is zelfs niet onmogelijk, dat de Braziliaanse regering hem daarna ook weer zou laten vertrekken met de 20.000 ton metende Santa Maria. Amerikaanse vliegtuigen achttien nemen nu aan de jacht op de Santa Maiia deel vliegen geregeld boven het schip. Zij slagen er niet altijd in radiocontact te krijgen. Galvao heeft laten weten hoe dat komt: „Onze mar conisten, die de laatste dagen honderden telegrammen ten behoeve van de passa giers hebben moeten verzenden of ont vangen, zijn overwerkt." Met meer ongerustheid dan deze foto doet vermoeden volgt men in Portugal de bewegingen tan de Santa Maria. De man die met de passer in de hand na meet wanneer de Portugese oorlogs schepen op zijn vroegst het gekaapte schip kunnen hebben bereikt, is de minister van marine, die verantwoorde lijk is voor de opsporing en aanhouding van de Santa Maria. Eigen nieuwsdienst HILVERSUM. Bij het opstellen van de begroting voor 1961 heeft het bestuur van de Nederlandse Televisie Stichting, in verband met de totstandkoming op niet al te lange termijn van het tweede programma, belangrijke bedragen uitgetrokken voor de financiering van de daarmee verbandhoudende kosten van studiobouw, apparatuur en exploitatie. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen sprak er zijn verbazing over uit, dat het opnemen van deze post op de begroting door de N.T.S. bekend is gemaakt. Het betreft hier een niet publiek stuk, dat eerst nog de regerings commissaris moet passeren en door staatssecretaris Scholten moet worden geratificeerd. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. De Heilige dader J. Jansma uit Bussum is gistermiddag door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Het faillissement van de voormalige ambassadeur van de Heili ge daad was aangevraagd door de cu ratoren in de gefailleerde n.v. Socrates. Zoals bekend heeft de heer Jansma in nauwe relatie gestaan met de mil joenen-goochelaar Nic. den Besten. De man van Socrates zou o.m. een bedrag van ongeveer drie en een halve ton aan Jansma hebben gefourneerd ten bate van zijn suprareligieuze organisatie. Mr. J. C. F. Pons is tot curator be noemd; mr. M. Knap werd als rechter commissaris aangewezen. Van onze correspondent ALKMAAR. Op een olietank schip dat in Alkmaar in het Noordhollands kanaal ligt, heeft gis termiddag een brand gewoed, die het leven van de anderhalfjarige Mary van Tol eiste. Haar vader, de 34- jarige heer P. van Tol. liep levens gevaarlijke verwondingen op bij po gingen het kind uit de vuurzee te red den. De heer Van Tol. die depothouder is van butagas en gasolie, woont met vrouw en vier kinderen op het schip. Gistermiddag was hij bezig aan een gasfles die niet goed werkte. Toen hij het reduceerventiel eruit schroefde, ontplofte het ontsnappende gas met een steekvlam. In een oogwenk stonden de kleren van de heer Van Tol in lichter laaie. Hij sprong het ijskoude water in om het vuur te doven. Toen hij daarna weer aan boord klauterde, vlogen zijn kleren opnieuw in brand. Dat weer hield de heer Van Tol er niet van tot tweemaal toe te proberen zijn doch tertje Mary uit de brandende woonka mer te redden. Na zijn vergeefse pogingen werd hij met brandwonden tot in de derde graad naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is zorgwekkend. De brandweer wist te voorkomen dat een tank met duizend liter gas olie ontplofte. Een deel van het schip brandde uit. Van onze correspondent NEW YORK De Amerikaan se regering zal al naar gelang de behoefte van het ogenblik ge bruik maken van alle dienstige middelen in het internationale politieke overleg. Mocht een top conferentie in het nationale be lang van het Amerikaanse volk zijn dan zal de Amerikaanse re gering daaraan beslist wel willen deelnemen. Dean Rusk, de minister van bui tenlandse zaken, achtte deze precise ring van het standpunt van de rege ring zo belangrijk dat hij er gisteren geheel onverwachts de gebruikelijke persconferentie van het State De partment voor kwam binnenwande len. Rusk kwam mgt zijn verrassende verklaring omdat hij de behoefte ge voelde de algemeen gewekte indruk weg te nemen dat de regering zou hebben besloten volledig de weg van de geheime diplomatie op te gaan. Niet gebonden Rusk zei: Wij wensen ons niet te binden aan theoretische of dogma tische gedachten over de wijze waar op wij overleg zullen plegen met an dere landen. Welke wijze de beste is zal volgens hem telkens weer van de omstandig heden moeten afhangen. De regering- Kennedy wilde daarom de mogelijkheid van een topconferentie niet beslist bij voorbaat uitsluiten. Rusk, die dat laatste trouwens nooit met zoveel woorden heeft gezegd, ver klaarde dat een uitsluiting van de mo gelijkheid van een topconferentie ze ker niet in het nationale belang zou zijn. Advertentie Le sanctualre du bien manger Tel. 0 1198 - 328 - Wolfaartsdijk WATERZOOI, een visschotel van div. vi*. soorten, kreeft, tong. tarbot, garnalen, oestprs. bedekt met twee versch. sausen. winkelen. Lange Vorst ™deStoffen. MIDDELBURG „UW SPECIAALZAAK" voor zewr moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzepoortatvas* Goes Telefoon 7814 DE speciaalzaak voor Trix- en Maklin electrische treinen LANGE DELFT MIDDELBURG U zult er geen spijt van hebben bij ons binnen te zijn geweest. en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 8» tel. 011005309 - Bijna 100 jaar boekhandel OPTIEK - F0T0HAN0EL Ganzepoortstraat 3 Goes Tel. 5214 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes Van onze correspondenten ROTTERDAM In alle delen van het land hebben ijzel en regen gister avond het verkeer verlamd. Tot gister avond laat was er één bericht van een dodelijk ongeluk. In Sittard slipte de 47-jarige automobilist W. uit Susteren tegen een boom. Hij werd dodelijk gewond. Hoeveel ongelukken er verder ge beurden staat niet vast, want ook patrouillewagens van de politie bleven steken. Hier en daar zat het verkeer vast terwijl soms enkele kilometers verder het verkeer normaal doorging, omdat daar van ijs geen sprake was, NOORDEN In het noorden begon het omstreeks zeven uur te regenen en een half uur later stonden overal in Friesland en Groningen autobussen met passagiers langs de weg. Voor een brug over het Harinxma- kanaal bij Leeuwarden stond een sliert auto's, die niet tegen de gladde helling konden oprijden. De stoet groeide tot in de stad. TWENTE In Twente bleef het urenlang regeneti. Het verkeer bleef de hele avond ge stremd, doordat strooisel telkens met nieuw ijs werd overdekt. Overal stonden mensen vergeefs op bussen te wachten. ARNHEM In Arnhem kwam de gladheid plotse ling opzetten. Precies om kwart voor negen stond alles stil, de trolleybussen incluis. Niemand waagde zich meer op de weg, zodat er geen ongelukken van be tekenis gebeurden. DEN HELDER In Den Helder ging het net zo. De ijs laag was daar zo dik, dat er al gauw schaatsende kinderen op de verlaten straten verschenen. DEN HAAG De ene botsing volgde op de andere, toen in Den Haag de wegen glad werden De politie haastte zich van ongeluk naar ongeluk. Zeker twintig mensen wer den gewond, van wie er vijftien naar zie kenhuizen moesten. ROTTERDAM De Blijdorpbrug, het eindpunt van de rijksweg Den HaagRotterdam was spie gelglad en daardoor een onneembare hin dernis voor auto's. Ruim een half uur lang heeft een onafzienbare rij auto's er voor staan wachten. Op de rijksweg zelf regende het ongelukjes. Dat geldt ook voor de drukke weg tussen Amsterdam en Utrecht. Daar stonden kilometers lange file's. Dertig auto's werden bij j botsingen zwaar gehavend, zeker tien belandden er in bermsloten. Kraanwagens van de politie staakten het wegslepen van kapotte auto's omdat het er te veel waren. SPOORWEGEN De enige wegen die gisteren niet ge stremd zijn geweest, waren de spoorwe gen. Ook in de avond toen het verkeer zowel te water als op de weg grotendeels stillag, reden de treinen normaal. IJSELMEER Ten noorden van de grote rivieren is het gisteren overdag echt winter geweest. Op de glanzende ijslagen van de water wegen zwierden schaatsende kinderen langs vastgevroren schepen. Elders kraak ten en knersten grote velden ijsschotsen. Het IJsel- en het Veluwemeer waren helemaal in zulke velden veranderd. Op de Waddenzee stond een zware ijsgang. WADDEN Tussen Harlingen en Terschelling raak te het Britse vrachtschip Pelegrine aan de grond. Een harde oostenwind had het water verjaagd. Het vaartuig dreigde door kruiend ijs gekraakt te worden, maar het kon op tijd worden weggesleept door de Holland en de Stortemelk. SCHIERMONNIKOOG De veerboten naar Terschelling en Vlie land konden het gisteren niet bolwerken tegen het ijs en zijn naar het vasteland teruggekeerd. De veerboot Brakzand uit Oostmahorn voer gisteren zomaar naar Schiermonnikoog. Door draaien van de wind was het ijsveld weggedreven. Toch kon het eiland niet worden bereikt, want dat werd omgeven door een dikke ijs laag. Aan de rand daarvan heeft de boot de passagiers afgezet. AMELAND De passagiers en de post van Ameland en Vlieland zijn gisteren met vliegtuigen gebracht Op Ameland is het vliegveld bij het dorp Ballum weer in gebruik. TERSCHELLING Van het vliegveld Ypenburg zijn twee vliegtuigen naar Vlieland gevlogen. Zij haalden o.m. artiesten op, die voor mili tairen waren opgetreden. Alleen Ter schelling is helemaal geïsoleerd geweest. LUCHTHAVENS Op Schiphol zijn vluchten afgelast, toen het niet lukte de startbanen met strooien stroef te houden. Enkele vlieguigen, die zouden landen zijn uitgeweken naar andere luchthavens. Ook op Zestienhoven zijn vluchten uitgesteld. Over een jaar of zes zit ik op je stoel en ben jij de eerste, die eruit gaat MÜNCHEN (AP). Het romanti sche verhaal van de Santa Maria zal door een Duitse filmmaatschappij wor den verfilmd. De maatschappij Neue Filmverleih in München heeft de Duitse rechten verworven op de titel „Santa Maria." Zij onderhandelt nu met een Spaanse filmmaatschappij over een gezamen lijke productie. MIAMI (Reuter) Socarras, eens een der geestdriftigste en invloedrijkste aanhangers van Fidel Castro, heeft de Cubaanse premier zijn vriendschap op gezegd. Carlos Pno Socarras. die zelf staatshoofd van Cuba was tot hij door Castro's voorganger Batista werd'afge zet, en nu in Miami woont, zei dat het Cubaanse regime nu geheel in het com munistischs blok past. Gisteravond had de Ameri kaanse marine de indruk dat de Santa Maria haar koers had veranderd en bezig was de ste ven te wenden in dc richting van de Braziliaanse kust. BERLIJN De 21-jarige Fransman Giletti is gister avond laat in Berlijn voor de vijfde maal Europees kam pioen in het kunstrijden op de schaats bij de heren ge- Advertentie Het geheim van „Milord" heet Edith Piaf Driemaal ging het bericht dat ze stervende was, anderhalf jaar zweef de ze tussen leven en dood terwijl de wereld geboeid luisterde naar haar „Milord". Vlak voor kerstmis I960, stond ze weer op het toneel, de kleine, uitgeteerde vrouw in een zwarte jurk: Edith Piaf, Frankrijks beroemdste zangeres, die zingen moet omdat ze zoveel moet ver geten. Wat is het geheim van „Milord"? Waarom klonk het zo aangrijpend en fel? Het antwoord leest u in Libelle, waarin het dra matische en ontroerende levensver haal ran Edith Piaf wordt gepu bliceerd. Dit vervolgverhaal begint volgende week en... natuurlijk in Libelle, want is nu eenmaal beter! Advertentie Overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Over wegend lichte dooi. MIESJE: 't Had zo'n mooi üs-weekeinde kunnen zijn. 29 januari: zon op 8.26, zon onder 17.22; maan op 15.32, maan onder 6.37, 30 januari: zon op 8.24, zon onder 17.23; maan op 16.26, maan onder 7.19. Van onze weerk. medewerker De dooi is ons land binnenge vallen. Om twee uur gistermid dag meldde Vlissingen als eerste, dat de temperatuur het vriespunt was gepasseerd. In het oosten van het land vroor het gister avond evenwel nog één graad. Dit weekeinde moet op door zettende dooi worden gerekend, nu in de verdeling van de lucht druk een wijziging is gekomen. Het centrum van het gebied van hoge druk heeft zich van Scandi navië naar de Balkan verplaatst, terwijl een diepe depressie, ver gezeld van een orkaan, bij Schot land aankwam. Er werden wind stoten gemeten die een snelheid bereikten van 150 km per uur. De depressie lieeft tevens de warme lucht in beweging gezet, die de temperatuur verder zal doen stijgen, waarbij af en toe regen moet worden verwacht. In plaats van een ijszondag mogelijk dus een regenzondag. speciaal voor BRILLEN Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München weer g-bew. zw.bew. ijzel onbew. onbew. h.bew. ijzel geh.bew. mist g.bew, zw.bew. 1 bew 1 bew onbew. g.bew g-bew. wind temp nsl ZW —0 ZZW —3 Z —2 Z —1 ZW 9 ZZW 7 Z 1 ZZO 1 ZZO —3 Z 2 OZO 5 stil 5 W 13 ZO -5 OZO --3 O -3 0 0 0.1 0 7 2 0.2 0 O 0 0 0 0 0 0 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1