Kroesjtsjef eist grote inspanning Landmacht overweegt schuimrubber matras Drama op wad Achterstand inhalendesnoods ten koste van zware industrie" m Stakingen België „geschorst" I DOOR WATER VERRAST E. II. B. Over Verschrikkelijke tocht redde twee man het leven PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND 33 jaar geleden Niet achter raken Koene sprong uit brandend hotel KUNSTENAAR(S) EN PUBLIEK STROZAK VOOR SOLDATEN UIT DE MODE INTENDANCE HENRY DRUMMOND - GEEN SPION - VERONGELUKT Bayreuth heeft nog ondergronds doolhof Moeilijke weg naar Amsterdamse cel Vier praalrijders gegrepen Fransen enteren Pools schip in volle zee Poging tot aanranding van kerkgangster De Bilt: Rustig WORDEN DE KENNEDY'S „WITTE-HUISMUSSEN"? Hebt u het interessante artikel over „Jack and Jacky" in hun „goudvissenkom" met 107 kamers gemist? Jammer! Het stond in Directeur: JACQ DE SMIT; Chelred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901 Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26. Vlissingen, Nieuwendijk 33, tel, 01184-3224, Postbus 24. Terneuzcn. N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierlkzee. Havenpark 24. tel. 01110-2991 Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1, 16e JAARGANG No. 4762 Maandag 23 januari 1961 RUSSISCHE LANDBOUW OP DE HELLING Van onze correspondent MOSKOU Zeer binnenkort vertrekt Kroesjtsjef uit Moskou voor een rondreis door de landbouwgebieden van de Sowjetunie om het de boeren en ambtenaren duidelijk te maken dat er grote achterstand heerst in de landbouw. „De mens kan van staal niet leven", heeft hij gezegd, „en de Sowjetunie kan het zich niet langer veroorloven de landbouw te verwaarlozen". Desnoods zal de ontwikkeling van de zware industrie worden afgeremd om geld en mensen vrij te maken voor de landbouw. Er zull'en geweldige investeringen nodig zijn om de Russische landbouw minder afhankelijk te maken van de invloeden van het klimaat. Mensen die weigeren mee te werken, die hun verstand niet gebruiken, die hun staten en boeken vervalsen of on bekwaam zijn, zullen uit de partij worden gestoten en desnoods wor den gestraft. Het Zevenjarenplan zal ernstige herzieningen behoeven. Het probleem van de Russische landbouw werd in de Prawda als volgt geformuleerd: „De hoeveelheid graan is niet toegenomen terwijl de industrie een stormachtige groei doormaakte en de bevolking belang rijk toenam." Deze omschrijving dateert van okto ber 1927, toen de Sowjetunie nog aan de vooravond van de grootscheepse collectivisatie en communisatie van de landbouw stond, maar de strekking van Kroesjtsjefs betoog en van het gisteren gepubliceerde officiële com muniqué komen nagenoeg op hetzelf de neer. De graanproduktie bedroeg in 1960 130 miljoen ton 5 miljoen ton meer dan in 1953, zegt het communiqué hetgeen de gemiddelde burger in staat stelde 30 kg graan meer te consume ren dan voor de revolutie. Zelfs de meest verstokte Stalinist moet toegeven, dat een dergelijk resul taat wel aanleiding is om verbeterin gen in te voeren, al was het alleen maar om de in absolute cijfers aanzienlijke investeringen van de laatste jaren ren dabel te maken. Het zou In de Prawda van 1927 vol doening: hebben gegeven de in zyn MAASTRICHT. Een sprong van ruim tien meter in een vangzeil heeft de huisjuffrouw Mia Somers van het hotel Modern in Maastricht moeten maken om zich in veiligheid te stel len. Zi-j werd verrast door een felle brand, die in de nacht van zaterdag op zondag in het hotel aan de Markt heeft gewoed. Zij werd licht aan het gezicht gewond. De eigenaar, de heer J. Scheffers, ontdekte de brand omstreeks twee uur. Het vuur woedde in het op de begane grond gelegen café-restaurant, waar het vermoedelijk door kortsluiting was ontstaan. Op het alarm klom een der mannelijke gasten er waren er drie op dat moment langs de ach terzijde van het gebouw naar bene den. Een vrouwelijke gast sprong van de eerste verdieping in een vangzeil. Mia Somers bevond zich in een hachelijker situatie; de weg over de trap werd door de vlammen versperd. Zij klom naar buiten en hield zich, staande op een richel, vast aan de neon-verlich- ting van het hotel. Toen de brandweer het vangzeil ophield sprong zij. De drie gasten die zich nog in het hotel bevonden, konden zich later op een wat minder spectaculaire wijze red den, onder meer door op een matras te springen. De brandweer had het vuur vrij spoedig onder controle en wist de brand tot het café-restaurant te be perken. APELDOORN. Een week na de veelbesproken districtswedstrijden van de rooms-katholieke E.H.B.O. te Apel doorn zijn de E.H.B.O.-ers zondag op nieuw in Apeldoorn bijeengekomen om alsnog een vertegenwoordiger voor de nationale kampioenschappen aan te wijzen. Alvorens de deelnemers de nu niet vooraf bekende opdrachten gingen uit voeren, gaf de voorzitter van de bond, de heer A. Bergers uit Rotterdam, een kort commentaar op de onregel matigheden van de vorige week. De heer Bergers betreurde het dat slordig optreden van een jurylid er toe had geleid dat de wedstrijden moesten worden afgelast. De deelne mers zullen hier echter niet de dupe van worden Het hoofdbestuur heeft besloten om de voor het eerste toernooi gemaakte reiskosten aan de deelnemers te ver- goeden. artikel ontwikkelde gedachtengang, dat de ontwikkeling van de industrie af hankelijk is van die van de landbouw en omgekeerd, zo volledig in de woor den van de huidige eerste secretaris terug te vinden: „Het is immers noodzakelijk", al dus Kroesjtsjef, „alle takken van onze economie gelijkelijk te ontwik kelen en de landboiflv niet achterop te laten komen." De ironie van het lot wil, dat de schrijver van 1927 Boecharin heette. Om deze laatste zitting van het centrale comité mee te kunnen maken, had hij er beter aan gedaan zijn mening 35 jaar lang voor zich te houden. ,,De toestanden zijn thans anders," zegt Kroesjtsjef, zonder twijfel denken de aan die beslissende dagen in febru ari 1955 toen hij het centrale comité mocht berichten, dat er „pseudo-theo- retici" in de partij waren, die het dogma van de zware industrie aan tastten en een standpunt huldigden, dat „vijandig was aan het Leninisme en dat indertijd ook door Boecharin werd gepredikt. Zwaar gewond wordt een Algerijns slachtoffer van een van de bomaanslagen weggereden door Franse soldaten. Het incident had plaats in de stad Tizzi Ouzou, waar zaterdag zeven mensen om het leven kwamen bij soortgelijke aanslagen. (Telefoto) Eigen nieuwsdienst HILVARENBEEK. De Groot-Kem- pische cultuurdagen op 22 en 23 juli in Hilvarenbeek hebben dit jaar als centraal thema „Kunstenaar en pu bliek". Vier kunstenaar, Albert van Dalsum, Mari Andriessen en de Vlamingen André Demedts en Lode de Vocht zul len hun viste op dit onderwerp geven. Aan de cultuurdagen is een tentoon stelling verbonden van kunstschatten uit Kempische abdijen. De president van het Opperste Gerechtshof heeft zaterdag de leden van de nieuwe Amerikaanse regering beëdigd het Witte Huis. Links, op een rijde voornaamste ministers: Dean Rusk(buitenlandse zaken), C. Douglas Dillon financiënRobert McNamara (defensie). De 52-jarige verver W. J. Sirre uit Rotterdam is zaterdagochtend vroeg in de Waalhaven verdronken. Hij viel van de loopplank tussen twee schepen. DEN HAAG. Het is niet onmo gelijk dat de Nederlandse soldaten over enige tijd op schuimrubber ma trassen zullen slapen. De inspectie van de intendance bestudeert de mogelijkheid om de strozakken af te schaffen en matrassen van schuimrubber aan te kopen. Men is het er in principe wel over eens dat schuimrubber gezonder is dan stro, maar men realiseert zich dat de aanschaf vrij kostbaar zal zijn. Stofnesten Medische autoriteiten in het leger hebben geruime tijd geleden al voor gesteld de strozakken af te schaffen en over te gaan op een beter mate riaal. Uit hygiënisch oogpunt heeft de strozak :ichzelf overleefd. De zakken worden na korte tijd stofnesten en zo als iedereen weet die in dienst op een onderbed sliep: elke beweging van de ,,bovenslaper" veroorzaakt hele stof wolken. Enige tijd geleden heeft men dit be zwaar wat verminderd door zeiltjes te verstrekken, die onder de matras sen moeten worden gelegd; maar ide aal is de toestand daardoor niet ge worden. Verder leert de ervaring dat het bijzonder lastig en tijdrovend is om de strozakken geregeld te verver sen. En tenslotte: Op de strozak, met alle bulten die erin voor kunnen ko men. is het beroerd slapen. Al met al is de strozak uit medisch oogpunt be schouwd verouderd. militaire geneeskundige dienst samen met de rubber-, vezel- en plasticinsti tuten van de organisatie T.N.O. heeft uitgevoerd, hebben uitgewezen dat schuimrubber de voorkeur verdient boven schuimplastic en andere mate rialen. Het resultaat van deze onder zoekingen is vervat in rapporten die zijn overgelegd aan de intendance. Daar zal men nu over het lot van de strozak en over de keuze van een nieuwe matras moeten beslissen. Van onze correspondent LONDEN. Luitenant-ter-zee Henry Drummond, die op 1 janua ri verdween en uit hoofde van die verdwijning al werd verdacht van spionage, is dood. Uit niets is ge bleken dat hij spionage heeft ge pleegd. Zaterdag werd zijn lijk gevonden in een ravijn in het noorden van Schot land. Hij blijkt met zijn auto te zijn verongelukt. De politie gelooft niet dat het een geval van zelfmoord is. Drum mond moet op slag dood zijn geweest. Op het stafkwartier van de marine waar hij werkte werden geen geheime stukken vermist. Drummond was be kend met de geheime codes die worden gebruikt bij de verbinding tussen de Britse marine en de schepen van de Atlantische bondgenoten. BAYREUTH (AP). Onder de oude Westduitse muziekstad Bayreuth is een wirwar van eeuwenoude tunnels, en kel ders ontdekt. De omvang van het gan genstelsel is nog niet vastgesteld, maar het schijnt zich uot onder het gehele middeleeuwse stadsgedeelte uit te strek ken. Op sommige plaatsen gaan de gan gen over elkaar heen. De ontdekking werd gedaan toen er in twee straten plotseling diere -gaten in het wegdek vielen. Vermoedelijk stammen de catacom ben uit de tijd van de dertigjarige oor log (1618—1648). Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. De 26-jarige Amsterdamse classificeerder J. R. heeft de politie van het bureau Warmoesstraat dit weekeinde een hoop werk bezorgd. In de nacht van vrijdag op zaterdag meldde de man zich met een schokkende me dedeling bij de brigadier van dienst. ,.Ik heb in december 1956 Chinese Annie vermoord en ook heb ik Magere Josje gewurgd", aldus de, niet geheel van drank vrije classificeerder. De verblufte brigadier wist niet beter te doen dan rapport op te maken en de man op te sluiten. Zaterdagmorgen voelde de recher che hem nader aan de tand. Hoewel hij duidelijk op de hoogte bleek van deze, nog steeds onopgehelderde moordzaken, viel hij spoedig door de mand. Zijn verhaal bleek verzonnen. Daarop gaf de fantast toe, dat hij alleen maar solliciteerde naar een (warm) plekje in de gevangenis. Een instituut, waaruit hij overigens pas kortgeleden wegens diefstal was ont slagen. De recherche weigerde gastvrijheid te verlenen en stuurde de classificeer der weer de straat op. Niet voor lang, want gisternacht deed de man wederom van zich horen. In de Lange Niezel was hij driftig doende met het intrappen van enkele winkelruiten. Toen stond de weg naar de cel wijd voor hem open. Wegens opzettelijke vernieling zal hij morgen voor de of ficier van justitie worden geleid. BRUSSEL Het comité van Waalse federaties van het Bel gische socialistische vakver bond heeft zich uitgesproken voor het „schorsen" van de sta kingen. Er was slechts één stem blanco; tegen stemde nie mand. Vandaag, in een enkel geval pas morgen, zal overal het werk worden hervat. De staking heeft meer dan een maand geduurd en het land grote schade berokkend. Volgens de rege ring hebben de 33 dagen van de sta kingsactie België een bedrag van negen miljard frank gekost. Of daar in ook de vernielingen aan particu lier en overheidsbezit zijn begrepen is niet bekend. Represailles De eenheid in het socialistische vak verbond blijft gehandhaafd. Het co mité heeft zich namelijk uitgesproken voor reorganisatie van het vakverbond in confederalistische zin. Het wenst dat een Waals-Vlaamse commissie voorstellen uitwerkt die aan het con gres van het A.B.V.V. moeten worden voorgelegd. In politieke kringen acht men dit be sluit betrekkelijk gunstig. Men vreesde nl. nog altijd dat Renard en zijn aan hang een besluit zouden proberen door te drijven om meteen tot vorming van een Waals socialistisch vakverbond over te gaan. Renard heeft zich echter aan de statuten van het A.B.V.V. ge houden. Dat de voorstellen tot reorga nisatie kans zouden maken wordt sterk betwijfeld. De Vlaamse arbeiders vor men nl. meer dan de helft van het aantal leden. HILVERSUM De verslaggever Henk van Stipriaan en de jurist mr. dr. B. Stokvis zijn vandaag aanwezig bij het proces tegen de belagers van de joodse Duitser Kurt Sumpf, dat vandaag voor het hof van Frankfurt in hoger beroep dient. Max Kaufmann, om wie zoveal te doen is geweest en wiens gezin op het ogen blik in Nederland vertoeft, zal weer als getuige optreden. Vanavond van tien voor zeven tot zeven uur zullen Van Stipriaan en mr. dr. Stokvis het proces bespreken in de ru briek Dingen van de dag. De patat is wéér koud; 't wordt lijd, dat je z'n rolschaatsen eens smeert Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM. Vier praalrijdende jongelieden op 'bromfietsen zijn gister middag in Amsterdam in de kraag ge pakt. Twee van hen, zestien en zeventien jaar, trokken voor het Centraal Station de aandacht van een agent. Terwijl één van de knapen een bromfiets luid liet knetteren, peuterde de ander aan het slot van een brommer die bij het sta tion was gestald. Toen de jongeman er mee weg wilde rijden, greep de politie man. in. De andere bromfiets bleek vo rige week woensdag te zijn gestolen. Voor de twee andere knapen, beiden vijftien jaar, was de praalpret ook gauw afgelopen. Nadat zij zich in Amsterdam- Zuid van twee brommers hadden mees ter gemaakt, toerden ze rustig in de richting Hilversum. Dat ritje werd hal verwege onderbroken door de rijkspoli tie, die de jongens met brommer en al naar Amsterdam terugbracht. WARSCHAU (Reuter) Een Frans oorlogsschip heeft in de Middellandse Zee ter hoogte van Algiers waarschu wingsschoten afgevuurd naar het Poolse vrachtschip Oliwa uit Gdynia (2950 ton) en het vervolgens geënterd. Franse matrozen doorzochten het schip op con trabande die bestemd zou kunnen zijn voor de Algerijnse vrijheidsstrijders. Na een half uur gaven ze het schip weer vrij. De Poolse regering heeft een fel pro test ingediend bij het Franse ministerie van buitenlandse zaken. Van onze correspondent ULRUM Drie mannen hebben zaterdag aan de Waddenkust ter hoogte van de Westpolder bij Vierhuizen onder Ulrum een gevecht om het leven moeten voeren, toen zij zich op een wad plotseling ingesloten zagen door het snel opkomende water. Twee van hen, de 56-jarige J. van Seggeren uit Twijzel en de 37-jarige K. Nieuwenhuizen uit Kollum, slaagden erin de wal te bereiken. De 38-jarige ongehuwde W. van der Ploeg uit Kollum wordt nog vermist. Gisterochtend hebben arbeiders van een landaanwin- ningswerk een jas, een paar laarzen en een tas van de vermiste gevonden. Van onze correspondent HERTEN Op een stille landweg in Herten heeft een jongeman zaterdag morgen getracht een 22-jarige moeder van drie kinderen aan te randen. De vrouw was op weg naar de kerk en werd op een duister gedeelte van het Kerkpad plotseling vastgegrepen. Zij verweerde zich heftig en begon luidkeels om hulp te roepen, waarop haar belager op de vlucht sloeg. De vrouw heeft geen duidelijk signalement kunnen opgeven. Het drama speelde zich af, kort nadat de werkbaas H. Moes uit Vierhuizen met zeventien man aan het werk op het eind van een dam die zich ongeveer zes honderd meter in het wad uitstrekt om kwart over tien het teken had gege ven om te gaan schaften. De drie arbei ders liepen de zandplaat op om hun standplaats op te zoeken. Toen zij op een gegeven ogenblik om keken, zagen zij het water opkomen. Zij besloten onmiddellijk terug te keren, maar raakten in de mist de richting kwijt. Van Seggeren en Nieuwenhuizen, die zich herinnerden de wind in de rug gehad te hebben toen zij de dijk verlie ten, waagden een poging door tegen de wind in te gaan lopen. Van der Ploeg ging de andere kant op, in de richting van de Julianapolder. Tol de hals Het werd voor het tweetal een ver schrikkelijke tocht. Aanvankelijk tot hun middel, later tot aan hun hals, waad den zij door water en slik. Van S. werd door de kou bevangen, maar zijn collega sleepte hem op zijn schouder mee. Een rijsdam, op vierhonderd meter afstand van de zeedijk, werd hun redding. Nieu wenhuizen alarmeerde daar werkende arbeiders en beiden werden voorlopig ondergebracht in een nabijgelegen boer derij. Het zoeken naar Van der Ploeg lever de niets op. Een helikopter van de vlieg basis Leeuwarden kon door de mist niet opstijgen. Reddingboten van Texel en Oostmahorn, alsmede twee vissersboten ontdekten geen spoor. AMSTERDAM. De recherche van het Amsterdamse bureau Over toom heeft gisterochtend de 25- jarige suikerwerker W. A. gearres teerd. Hij wordt ervan verdacht vrijdagavond de 26-jarige verpleeg ster Nellie Dekkers te hebben neer geslagen. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Veel bewolking met hier en daar wat neerslag maar ook enkele ver spreide opklarin gen. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtin gen. Terhperaturen enige graden boven het vriespunt. MIESJE: Ik heb het al weer te pakken. 24 januari: zon op 8.32, zon onder 17.13; maan op 12.18, maan onder 1.47. Advertentie Schuimrubber 't best Uitvoerige onderzoekingen die d« Intendance heeft schuimrubber matrassen in studie....

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1