KENNEDY IN FELLE KOU BEËDIGD ENSEMBLE TOCH VOOR TELEVISIE Amerika en Australië vragen zich af wat Nederland eigenlijk wil BAAYENS i Brits burger arresteert spion Werkgevers mógen compenseren MEER DAN TOEVAL KAMER VINDT NIEUW-GUINEA CONCESSIE OP TE GOEDKOOP Repetities om en om in Den Haag en Amsterdam Hartstochtelijk beroep op hele wereld tot samengaan De BiltRegen LINDA SMITH VERMOORD GEVONDEN PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND RAHMAN GEEFT POGINGEN TOT BEMIDDELEN OP È-emlraeliw samenwerk»!" SNELLE VOORBEREIDING,' «5S&H i. VAN NW.-GUINEARAAD MONTEUR OVERBOORD GESLAGEN LATEN SPAREN RIJK WIL „ANDERS Geen vrees Samen Jas uit Dooi zet door 1 Rötisserie ,/t Veerhuis" Schriivers S Om gezellig te Stoffenhuis ToonSce£nde CITY THEATER ELECTRO BIOSCOOP Restaurant WÖHLER „De Gordijnen Specialist" J. DE JONGE 't TIC0 HUIS DE MUYNCK MAIS0N VAN WESTEN GRAND THEATER Directeur: JACQ DE SMIT; Chelred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bokantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33. tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen. N.'euwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1,j 16e JAARGANG No. 4761 Zaterdag 21 januari 1961 0L Uit ons blad van 7 december 1960. Dit was het punt, zo zegt men nu in bevriende f buitenlandse kringen, waarop Nederland een goede kans kreeg aan geboden Uit ons blad van 13 oktober 1960. Neder- van de Nieuw-Guinea- raad, is het verwijt TWIJFEL AAN BELEID IN NW. GUINEA i Eigen nieuwsdienst ONDEN In internationale kringen, met name in Washington en Canberra, is ernstige twijfel gewekt aan -A de juistheid van het beleid van de Nederlandse regering inzake Nieuw-Guinea. Het uitblijven van enig initiatief van Nederlandse zijde na het mislukken van de pogingen van Abdoel Rahman, de premier van Malakka, om tot een internationaal compromis te geraken, heeft in Amerikaanse en Australische diplomatieke kringen de vraag doen rijzen of de Nederlandse regering inzake Nieuw-Guinea een vaste beleidslijn volgt en welke die lijn precies is. Deze vraag betreft in het bijzonder de internationalisatie van Nieuw- Guinea, voor het eerst ter sprake gebracht door minister-president prof. dr. J. E. de Quay tijdens de bekende cocktailparty in september; later heeft minister mr. J. M. A. H. Luns aan deze gedachte vorm gegeven door in de Assemblpe van de Verenigde Naties de uitnodiging neer te leggen om „te komen kijken". Het gaat er dan om wat Nederland heeft bedoeld met deze internationa lisatie. Amerikaanse zowel als Australische waarnemers vragen zich af of de Nederlandse regering beoogt te streven naar internationaal beheer van Nieuw-Guinea met overdracht van de soevereiniteit, dan wel dat slechts internationalisering van het conflict met Indonesië in het voornemen zou liggen. Dat laatste zou inhouden dat de Nederlandse soevereiniteit over dit gebiedsdeel in geen enkel opzicht in de beoordeling van een mogelijke ontwikkeling kan worden betrokken. Van onze correspondent LONDEN. Scotland Yard heeft opnieuw toegeslagen in de spionage- zaak bij de Britse marine. Vorige week werden er al vijf mensen gearresteerd; gisteren heeft, in alle vroegte, een burger de negentienjarige Bryan Scott naar de politie in het Londense district Chelsea gebracht. Daar werd deze jeugdige vertaler in de loop van de dag in staat van beschuldiging gesteld op grond van het in bezit hebben van geheime documenten. Het vreemde van de arrestatie van Scott is dat zij werd verricht door een burger. Ook de politiefunctionaris die hem in staat van beschuldiging stelde, keek er vreemd van op, maar een in specteur van Scotland Yard hielp hem uit de droom. Op grond van de wet op de officiële geheimen namelijk hebben burgers hetzelfde recht als de politie om iemand te arresteren die zij ver denken van spionage. Veel is er over de gearresteerde ver taler niet bekend. Tot ongeveer een jaar geleden heeft hij bij de marine gediend als marconist. Bij zijn arresta tie was hij in bezit van documenten die op de marine betrekking hadden. Nog niets is bekend geworden om trent Drummond, de marine-officier, die op 1 januari verdween. Hij had veel te maken met de codes die worden gebruikt in het contact tussen de ma rines van de landen die lid zijn van de Noordatlantische verdragsorganisatie. Advertentie DE SPECIAALZAAK VOOR UW BRIL Stap gemist DEN HAAG. De verhoging van de maximale premie voor verzeke ring ingevolge AOW en AWW op 1 januari gebracht van 502 gulden tot 556 gulden per jaar zal door werkgevers mogen worden gecom penseerd. Het College van rijksbemidde laars zal hiertoe spoedig de nodige beschikking uitgeven. Daarin wordt de meerdere compensatie evenwel niet verplicht gesteld, al is de ver wachting dat het grootste deel van het bedrijfsleven hiertoe wel zal overgaan. De verhoging van de loongrens tot 8.250 gulden per jaar betekent een verhoging van de maximale premie, die de werkgevers hu al dan niet op gelijke wijze kunnen compenseren. VLAARDINGEN De eerste mon teur van de Vlaardingse logger Jan Se nior, de 42-jarige J. Rog uit Schevenin- gen. is donderdag tijdens slecht weer overboord geslagen en verdronken. Zijn lijk is uit zee opgehaald. De pogingen van premier Abdoel Rahman zijn mislukt tengevolge van de besliste afwijzing door Indonesië. Op dat ogenblik was van buitenlands standpunt bezien de positie van Neder land gunstig om een stap te doen, die de koers van het beleid van het kabinet- De Quay volgens internationale be grippen duidelijk had kunnen maken. Nederland heeft toen een goede kans gehad, zo is men van gevoelen, maar het heeft die niet gebruikt. Het is van Nederlandse kant geble ven bij het vaststellen van het feit dat het niet aan Den Haag heeft gelegen. De Nederlandse diplomatie zou toen niet hebben ingezien dat het buiten land, met name de Verenigde Staten en Australië, enig initiatief voor een vol gende stap verwachtte. Het begin van een feitelijke uitwerking van het aan gekondigde internationale beleid inzake Nieuw-Guinea bleef uit. Ondergeschikt Tegen deze achtergrond heeft ook het instellen van de Nieuw-Guinearaad, die waarschijnlijk over twee maanden zijn werk gaat beginnen, niet die indruk gemaakt, welke Den Haag er blijkbaar van heeft verwacht. Terwijl de raad in het Nederlandse parlement is voorge steld als een eerste reële mogelijkheid tot politieke wilsuiting van de bevol king van Nieuw-Guinea en dus als een belangrijke stap in de richting van zelfbeschikking, heeft bij de Ameri kanen en de Australiërs eerder de mening postgevat dat de Nieuw-Guinea raad in de buitenlandse politiek van ons land van ondergeschikt belang is en voornamelijk van betekenis is met het oog op de binnenlandse politieke verhoudingen. Naar buitenlandse begrippen is aan het instellen van deze raad en de bedoe lingen ervan onvoldoende publiciteit gegeven en is evenmin voldoende duidelijk gemaakt dat de opzet vol komen zuiver is. Hetzelfde geldt trou wens voor de publiciteit over Nieuw- Guinea in het algemeen, waarbij dan niet alleen wordt gedoeld op de poli tieke ontwikkeling, maar ook op voor vallen en incidenten als zijn voorge komen in de Baliemvallei. Aarzelend Hoewel openlijk blijk wordt gegeven van waardering voor de goede bedoe lingen van ons land en in het bijzonder van Amerikaanse kant wordt erkend dat in Den Haag uitstekende ideeën worden ontwikkeld, legt men de vinger op de volgens buitenlandse opvattingen aarzelende uitvoering van het beleid. Bovendien is men er van overtuigd, dat Nederland geen begrip heeft voor het voeren van de koude oorlog, die toch al jaren met Indonesië aan de gang is. Onze parlementaire redac teur tekent bij neven staand bericht aan: Het is waarschijnlijk meer dan een toevalligheid dat de internatio nale positie van Nieuw-Guinea ook in Haagse politieke kringen al ge ruime tijd de aandachtige belang stelling heeft. Buitenlandse waar nemers zijn op de hoogte van die verhoogde activiteit. Nergens noch van Neder landse, noch van buitenlandse zijde is er echter enige aandui ding voor te vinden wat de feite lijke aanleiding tot deze belang stelling is. Wel kan worden gezegd dat tal van geruchten en veronder stellingen daartoe mede aanleiding hebben gegeven. AFSPRAKEN Zo heeft het Duitse persbureau D.P.A. onlangs de informatie ver spreid dat Nederland met partners in de Navo afspraken zou hebben gemaakt voor het verlenen van logistieke hulp. Ook heeft men wel kunnen horen verluiden dat in Parijs en Washington onderhande lingen zouden worden gevoerd voor een nadere uitwerking van reeds geruime tijd geleden gesloten akkoorden met Engeland en Ver enigde Staten over politieke en militaire bijstand in geval van een gewapend conflict. ONTKEND Deze afspraken en overeenkom sten zouden een uitvloeisel zijn van het Nederlandse beleid zoals dat op 10 mei 1960 in de Tweede Kamer door de minister van defen sie, ir. S. H. Visser, is uiteengezet. Minister Visser heeft toen gezegd dat het „tot de primaire verant woordelijkheden behoort van de Nederlandse regering tegen infil traties maatregelen te nemen en om daar wil ik de nadruk op leggen hulp, waarop wij kunnen rekenen, de mogelijkheid te geven effectief te zijn". Tot nu toe is evenwel niet ge bleken of deze „primaire ver antwoordelijkheden" intussen zijn omgezet in beleidsdaden, noch welke maatregelen op grond daar van zouden zijn getroffen, al dan niet in samenwerking met be vriende mogendheden. Het bestaan van afspraken en onderhande lingen, waarover de hierboven om schreven veronderstellingen spre ken, wordt in Den Haag hardnek kig ontkend. Wel deelde het ministerie van buitenlandse zaken ons mee, dat de bevriende mogendheden in het overleg tussen de landen van de Navo te Parijs regelmatig op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom Nieuw- Guinea. MISSIE Een bericht in De Volkskrant van gisteren over de benoeming van een Amerikaanse militaire attaché voor Nieuw-Guinea bij de ambassade van de Verenigde Sta ten te Canberra werd in dit ver band als van geen enkele betekenis aangeduid. Deze post bestaat al sinds 1957. Nieuw is wel het voornemen om tegen jiini wederom een parlemen taire missie naar Nieuw-Guinea te zenden. Dat ligt ook wel enigszins voor de hand, daar er een is ge weest in 1953 en een in 1957. Het wordt dus zo langzamerhand tijd dat een groep Eerste- en Tweede- Kamerleden zich weer eens op de hoogte gaat stellen van de resul taten van de ontwikkeling ge durende de afgelopen drie a vier jaar. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het voorstel van de regering om een Amerikaans-Neder lands gemengd bedrijf concessie te ver lenen tot exploratie en ontginning van ertsen op Nieuw-Guinea, is door de Tweede Kamer zeer kritisch ontvan gen. Zij valt in het voorlopig verslag in het bijzonder over het bedrag aan vast recht, dat de maatschappij de eerste vijf jaar zal betalen, namelijk elfdui zend gulden per jaar- Voor dit schim metje geeft de regering een monopolie voor 75 jaar weg, zo merken zeer vele Tweede-Kamerleden op. Vele leden vinden het een vreemde figuur dat de concessie wordt gegeven onder de werking van de oude Indische mijnwet, terwijl een eigen regeling van het mijnwezen in Nieuw-Guinea bij de Kamer in behandeling is. Deze nieuwe mijnwet zal waarschijn lijk ook aan de Nieuw-Guinearaad wor den voorgelegd en zo achten deze leden het van zeker even groot belang de te geven concessie aan die raad voor te leggen. Een groot deel van de Kamer, zo blijkt uit het voorlopig verslag, dringt er daarom bij de regering op aan, de Nieuw-Guinearaad in deze zaak niet voorbij te gaan. De praktijk heeft immers geleerd, dat dergelijke contracten en conceséies in gedekoloniseerde gebieden, na zelf standig worden van die landen, niet lang blijven bestaan. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Bij de Rijkspostspaar bank bestaat het plan om naast de ge wone spaarrekeningen, waarover thans drie procent rente wordt gegeven, de mogelijkheid te openen tot het inleggen van spaargelden op zekere voorwaar den en tegen iets hogere rente. De minister van financiën pleegt hierover overleg met andere spaarban ken, die tegen dit voornemen bezwaar hebben gemaakt. Dit overleg is nog niet afgesloten. 95 Diep doordrongen van de ernst van de zware taken die hem wachten spreekt president John F. Kennedy de rede uit waarin hij een lans breekt voor het streven naar vrijheid en aangeeft hoe de wereld uit de ban van de vrees kan komen. Van een onzer redacteuren ROTTERDAM. De moeilijkheden tussen de NTS en de toneel groep Ensemble zijn uit de weg geruimd. Onenigheid over de plaats waar repetities voor het televisiestuk De dood van een handels reiziger zouden worden gehouden hadden er toe geleid dat er span ningen rezen en dat de NTS ten slotte telegrafisch aan Ensemble verzocht toch spelers voor het stuk beschikbaar te stellen. brand, dat, integraal de afspraken met de NTS nakomend, vervelende span ningen achterwege blijven. In dit licht gezien, was het dan ook met enige bitterheid dat een der lei ders van Ensemble het uitstellen van de overdracht van het voorzitterschap van de Stichting Zuidelijk Toneel re leveerde. Maandag zou burgemeester Beeht van Tilburg deze functie aan burge meester ir. Witte van Eindhoven over dragen. Vandaag kwam plotseling de mededeling dat dit was uitgesteld. Omdat mevrouw Ida Wasserman, die in het televisiestuk een rol heeft, per se in Den Haag wilde repeteren en Ensem ble repetities hield in Amsterdam ont stond wrijving. Na uitgebreide besprekingen is men vandaag tot een vergelijk gekomen. Er zullen telkens twee repetities in Den Haag worden gehouden en telkens twee in Amsterdam. Alle stukken, op het toneel en voor de televisie, vinden normaal doorgang, aldus de leiding van Ensemble. COÖRDINATIE Van de zijde van ó'e stichting Zui delijk Toneel zei men ons dat het alleen een kwestie van moeilijke coördinatie was geweest, maar dat de verstandhou ding goed was. Hoe moeilijk de coördi natie is, bleek gisteravond', toen de pers dienst van de NTS koelweg meedeelde dat er nog geen antwoord op het tele gram was ontvangen. Intussen is in Brabant toch enige on gerustheid gerezen over de positie van de NTS tussen de andere subsidiegevers. De toneelgroep Ensemble krijgt d'e volgende subsidies: Van het rijk: 125.000 gulden Prov. N-Brabant 69.000 Eindhoven, Den Bosch, Tilburg, Breda: samen 110.000 72 andere Brabantse steden: 35.000 N.T.S. 225.000 Totaal 564.000 gulden Van dit. uit globale bedragen samen gestelde totaal van' 564.000 gulden neemt de Nederlandse televisiestichting dus ongeveer 40 procent voor haar reke ning. DONDERDAGS Ensemble heeft op zich genomen de donderdagavonden voor de televisie vrij te houden en ongeveer 150 rollen te verzorgen. Dat deze afspraak niet al tijd even gemakkelijk kan worden na gekomen is te verklaren door de druk, die ook van Brabant uit op Ensemble wordt geoefend. In het zuiden immers is de gang van zakert met het toneel al jarenlang zeer onbevredigend. De miljoenen besteed aan de stichting Zuidelijk Toneel le verden Brabant steeds maar bitter wei nig goede voorstellingen op. Nu met Ensemble ziet dat er heel anders uit, hoewel er nog steeds enige ontevreden heid is. Vandaar dat men in Brabant, met het stevige aandeel dat men in de subsi dies aan Ensemble heeft, er op is ge- Advertentie f speciaal speciaal voor BRILLEN Van onze correspondent WASHINGTON. Amerika is be reid voor het behoud van de vrij heid in deze wereld elke prijs te betalen, elke last te dragen, elke beproeving te ondergaan, iedere vriend te steunen en zich tegen iedere vijand te weer te stellen. Ook echter is Amerika bereid te streven naar een nieuwe rechtsorde in de ge hele wereld waarin de sterken recht vaardig zijn, de zwakken beschut, en waarin de vrede voor altijd zal zijn ver zekerd. Om dat doel te bereiken zal het echter nodig zijn dat de twee kampen waarin de wereld nu is verdeeld, er naar streven serieuze en nauwkeurig ge formuleerde voorstellen in te dienen over naleving onder internationaal toe zicht van ontwapeningsovereenkomsten opdat alle landen de vernietigende krachten, die de wereld bedreigen in toom ku^yn houden. Dit zijn de hoofdpunten van de korte in drukwekkende rede waarmee John F. Kennedy gisteren het presidentschap van de Verenigde Staten aanvaardde. Het was een rede waarin de hang naar vrijheid van miljoenen mensen werd afgewogen tegen de vrees voor tirannie bij zovele andere miljoenen, en waarin het verlangen naar vrede werd gesteld tegenover de vrees voor oorlog. Het was een rede, waarin duidelijk werd gemaakt dat enerzijds nimmer vrees de enige drijfveer mag zijn voor het aan knopen van onderhandelingen, maar anderzijds vrees nimmer het motief mag zijn voor het afwijzen van onder handelingen. Bij het streven naar een vergelijk, aldus president Kennedy, zullen de partijen er van moeten uitgaan dat goede ma nieren geen tekenen van zwakte zijn en dat oprechtheid altijd bewezen moet worden. In die uitlating lagen voor de Russische premier Kroesjtsjef de voorwaarden van Washington voor een hervatting op hoog niveau van het gesprek over de vele internationale vraagstukken verborgen. Aan hetzelfde adres richtte Kennedy, die geen namen van landen of politici in zijn rede noemde, ook deze woorden: Laten beide kampen zich verenigen en in alle hoeken van de aarde gehoor geven aan het gebod van Jesaja, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen de deuren der ge vangenis te openen. Hij riep op tot versteviging van de een heid in de westelijke wereld: Wanneer wij samenwerken zullen wij maar en kele van de zeer vele gemeenschappe lijke taken die ons wachten niet tot een goed einde kunnen brengen. Zijn wij verdeeld dan zullen wij weinig kunnen uitrichten, want in verdeeld heid zullen wij een krachtige uitdaging niet aandurven. De volkeren die pas de weg naar de vrij heid hebben gevonden gaf Kennedy de raad niet de ene vorm van koloniale overheersing te verruilen voor een an dere, die van de ijzeren tirannie, en te bedenken dat in het verleden degenen die zo dwaas waren in hun streven naar macht op de rug van de tijger te gaan zitten steeds in de maag van de tijger waren beland. Kennedy toonde in één opzicht onwrik baarheid. Dat was toen hij sprak over de communistische infiltratiepogingen op het westelijk halfrond. Alle landen op dat halfrond stak hij dit hart onder de riem: Laat elke mogendheid besef fen dat wij op dit halfrond baas in ei gen huis willen blijven. De maar 1380 woorden tellende rede sprak Kennedy in tien minuten uit op het podium dat was opgericht voor het Ca- pitool. De bittere koude het vroor zeker zes graden weerhield hem Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Van onze correspondent LONDEN Een gruwelijke vondst door een 72-jarige gepensioneerde land arbeider bij het dorp Hadleigh maakte gisteren aan alle onzekerheid omtrent het lot van het verdwenen meisje Linda Smith een einde. Hoewel de officiële identificatie gisteravond nog moest ge schieden, bestond er geen twijfel aan dat het kinderlijkje dat de oude man onder een heg op een weiland in de buurt van Hadleigh had gevonden, dat van de twaalfjarige Linda was. Hadleigh ligt in West Suffolk op een kleine twintig kilometer van Linda's woonplaats Earls Colne in Essex. Sinds maandagavond, toen het meisje een krant voor haar overgrootmoeder was gaan kopen, werd zij vermist. Volkomen overstuur kwam de gepen sioneerde oude man bij de politie. Hij had eerst gedacht dat er een bundel oude kleren onder de heg lag, vertelde hij. Toen hij zich bukte zag hij pas dat het een kinderlijkje was. Het lag met het gezicht naar beneden. Vlak bij de plek waar Linda Smith werd gevonden is al eens eerder een meisje vermoord. Dit was evenwel niet een der gevallen van de laatste tijd. Gisteravond laat was er nog niemand in verband met de moord op Linda Smith gearresteerd. Ook vrijdag is er de gehele dag intensief naar de ver moedelijke dader -gezocht. Kunt u me dan zeggen waar een intelligente informatrice zit? Zwaar bewolkt met enkele ver spreide opklarin gen, hier en daar enige regen en plaatselijk ook mist. Dezelfde tem peraturen als gis teren of iets hogere. Zwakke tot matige wind tussen, west en zuid. MIESJE: Daar gaan mijn plannen voor zondag. 22 jan.: zon op 8.35, zon onder 17.08; maan op 11.25, maan onder 23 jan.: zon op 8.34, zon onder 17.11; maan op 1H.51, maan onder 0.37. De temperatuur Is gestegen, gisteren op Terschelling tot 1, in de zuidelijke provincies tot 5 graden. Het front van een kleine depressie die zich over de Britse eilanden naar de Noord zee heeft verplaatst is namelijk over ons land getrokken. Aan de achterzijde was de lucht aanzienlijk warmer dan aan de voorkant van het front. De regen die daarbij op de koude grond viel werd in het midden en noordoosten van het land direct, ijs met als gevolg gladde wegen. Tijdens het weekeinde zal de dooi verder doorzetten; de tem peratuur zal overdag nog iets hoger komen, maar kan 's nachts tijdens opklaringen nog wel even tot dicht bij het vriespunt dalen en mogelijk tot iets daar onder. Bij deze afkoeling zal mist ontstaan, want de aange voerde lucht komt van zee en is dus erg vochtig. Nu zich van de oceaan via cen traal Europa tot ver in Rusland een gebied van hoge druk uit strekt en de baan der depressies aan de noordzijde hiervan geen hinderpalen bevat, kan voorlo pig geen vorst van betekenis meer worden verwacht. Wel blijft er kans op wat regen. Het mooie is daarmee wel van het weer af maar we zijn tot nu toe in dit jaar verwend wat de zon betreft; in De Bilt is het nor male aantal uren zon van ge heel januari nu reeds over schreden. niet van voor het uitspreken van de rede zijn dikke winterjas uit te doen. Elf malen onderbraken de duizenden, die de sneeuw en de gure vrieswind had den getrotseerd om de eerste katholie ke president in de geschiedenis van de Verenigde Staten te zien installeren, hem met daverend applaus. De plechtigheid, waarvan de beëdiging van vice-president Lyndon Johnson en president Kennedy, en de rede van Kennedy de hoogtepunten waren, le verde geen moeilijkheden voor de or ganisatoren op. De grijze dichter Robert Frost bleek het toespraakje, dat hij had willen laten voorafgaan aan het voorlezen van zijn officiële gelegenheidsgedicht niet te kunnen vinden. Hij liet het speechje daarom maar achterwege. Iedereen ver gaf het hem graag. Advertentie U bent altijd welkom bij... Le sanctuaire du Men manger Tel. 0 1198 - 326 - Wolfaartsdijk WATERZOOI, een visschotel van div. vis soorten, kreeft, tong, tarbot, garnalen, oesters, bedekt met twee versch. sausen. .- winkelen. Lange Vorst """Stoffen. en 1 MIDDELBURG en na afloop bij een GEZELLIG onder-onsje „UW SPECIAALZAAK" voor zeer moderne vitrages en dekoratiestoffen. Hoek Lange Vorststraat-Ganzcpoortstraat Goes Telefoon 7814 BOEK- en KANTOORBOEKHANDEL GOES LANGE KERKSTRAAT 33 tel. 01100—5309 - Bijna 100 jaar boekhandel DE speciaalzaak voor Trix- en Maklin electrische treinen LANGE DELFT MIDDELBURG OPTIEK - F0T0HANDEL Ganzepoortstraat 3 Goes Tel. 5214 Uw speciaal adres voor HEREN- en KINDERKLEDING Lange Vorststraat Goes GOES Telefoon 0 1100 5165

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1