Minister gevraagd om uitspraak over dringend probleem Baan voor Armstrong- Jones als volontair Nieuwe muren moesten omver I Kamerleden: Een ramp en een nationale schande D Den Haag: dure huizen vrij TWEE KLEUTERS IN SCHUUR VERBRAND MEISJE BIJ BERUCHTE PLAATS VERDWENEN VORST ZET NIET DOOR Niet MINDER maar MEER 55 BOTSING MET VREEMD WRAK DIRECTIE EN VAKBONDEN: NIET EENS Rovertje spelen: kind gedood PARIJSE VUIL IN ZAKKEN MARIJKE-HAL De BiltVorst PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND HEEL NEDERLAND ONDER DE PLAK Antwoord nodig Toch commissie Waardering Vuurtoren wordt schroot JONGEN VERDRONKEN BIJ SCHAATSEN Auto van „Zwij ndrechts heertje" gevonden LAATSTE NIEUWS Bloedbad in Kivoe Universiteitspenning voor dr. Van der Mandele Adviescommissie voor spijtoptanten ingesteld Het weer overal Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50. tel. 01180-2009, redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post- bus 26. Vlissingen, Nieuwendiik 33. tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, N.euwstraat 38. tel. 01150-3189; Zlerikzee, Havenpark 24 tel. 01110-2991. Zeeuwscli Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1,—. i6e jaargang No. 4759 Donderdag 19 januari 1961 „VERKEER MOET VEILIGER Van onze parlementaire redacteur EN HAAG Een dringend vraagstuk, een ramp en een na tionale scliande, zo is gisteren in de Tweede Kamer de ver keersonveiligheid in ons land genoemd. Van vrijwel alle kanten is er tijdens het debat over waterstaat bij minister Korthals op aangedrongen, dit probleem te lijf te gaan. Dit is een nationale taak, aldus de a.r. woordvoerder dr. E. P. Verkerk, die van oordeel was dat er niet voldoende samenwerking bestaat om het gehele probleem te overzien. De liberaal R. Zegering Hadders vond. dat hun, die aan het verkeer deelne men, meer verantwoordelijkheidsgevoel moet worden bijgebracht Dat was ook de mening van dr. Verkerk, die eraan toevoegde, dat het verkeersonderwijs op de lagere scholen nog heel wat te wensen overlaat. De socialist J. Bom- mer zag in de minister van verkeer en waterstaat de eerst verantwoordelijke bewindsman, die de algemene regels niet aan de gemeenten mag overlaten. Alle gemeenten staan immers voor het zelfde nationale verkeersprobleem. Om dat op te lossen moet er volgens hem een antwoord komen op de vol gende vier vragen: -j In welke mate is het mogelijk en -1- zijn wij bereid aan de behoeften van het verkeer tegemoet te komen? o Welke beperkingen zal het parti- culiere vervoer moeten aanvaarden en welke gedragslijn moet daar voor worden gevolgd? o Op welke manier zullen de inves- teringen voor de wegenaanleg en de bebouwing op elkaar worden afgestemd? A Hoe zullen het particuliere en het openbare vervoer zich aan elkaar moeten aanpassen? Er is alle reden om zich ongerust te maken, zo meende de afgevaardigde Bommer. Hij deed een ernstig beroep op minister KorthaiS' om zich klaar en duidelijk over de vragen uit te spreken en ook aan de Tweede Kamer voor te leggen, hoe naar 's ministers mening dit dringende vraagstuk moet worden opgelost. Van onze correspondent LONDEN Aan de grote onzekerheid die het Britse volk beving toen prinses Margaret in het huwelijk trad met Tony Armstrong-Jones, is gisteren een einde gekomen: Tony gaat werken. Sinds zijn huwelijk heeft hij dat niet meer gedaan. Tony, zoals de man van de prinses in de volksmond heet, begint maandag te werken in dienst van de Raad voor de industriële vormgeving, een orgaan dat adviezen verstrekt aan de Britse indus trie. Voorlopig zal hij geen salaris krij gen voor zijn arbeid. Dat geschiedt op zijn eigen nadrukkelijke verzoek. Hij zal dus volontair zijn. Hij krijgt een kan toor in het hoofd kwartier van de Raad op de Lon- dense Haymarket. Zijn werk zal voor al betrekking heb ben op de tentoon stellingen die de Raad voorbereidt. Ongetwijfeld zal zijn grote ervaring op het gebied van de fotografie hem daarbij goed van pas komen. Het werk dat Tony op zich neemt wordt in Londen een echte baan" genoemd. Hij zal zeker enige ver antwoordelijkheid te dragen krijgen. Het zal in elk ge-, val een groot deel van zijn tijd in be-J slag nemen. Be halve als hij open bare verplichtin gen heeft te ver vullen zal hij op; de normale kan-I tooruren werken. De Raad voor de in dustriële vormge- xony arm- ving het gisteren strong-jones nog weten dat het op eigen verzoek denkbeeld dat de heer Armstrong-Jones om bij cut lichaam te komen werken, van hem zelf afkomstig is. Het kwam voort uit zijn persoonlijke belangstelling voor architectuur en het maken van ont werpen voor allerlei voorwerpen. Adviserend De man van prinses Margaret krijgt bij de raad een adviserende functie Ook foto's zullen een voornaam deel van zijn arbeidsterrein vormen, maar het is niet de bedoeling dat hij zelf de camera weer zal hanteren Er is de laatste maanden in de populaire Britse pers nogal wat aandacht besteed aan het feit dat de man van prinses Margaret niet meer werkte sinds zijn huwelijk. Er werd in deze artikelen het vermoeden uitgesproken dat bepaalde kringen aan het hof het niet gewenst achtten dat hij arbeid zou verrichten. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. -v- Woningen in Den Haag met een huurprijs van honderd gulden per maand of hoger zullen voortaan niet meer vallen onder de woningtoewijzing van het huisves tingsbureau. Wel zal dit bureau de benodigde vestigingsvergunningen moeten ver strekken, maar het zal dat automa tisch doen wanneer de huurder een bereidverklaring van de huiseigenaar heeft en de woning passend is voor zijn gezin. Tot nu toe was de huurgrens voor deze vrijere" woningen 125 gulden per maand. B. en W. hebben deze nu verlaagd tot honderd gulden. Dat betekent, dat woningzoekenden, die bereid zijn die huur te betalen, zich niet meer bij het huisvestingsbureau behoeven te laten inschrijven. Ook bij de goedkoopste woningen tot een huur van hoogstens veertig gulden per maand wordt de ge meentelijke bemoeienis ingeperkt. Voor deze woningen zal het huisves tingsbureau als regel eveneens een vergunning afgeven op een bereidver klaring van de huiseigenaar. Hoewel hij geen voorstander is van een commissie, meende de heer Bom mer dat het in dit geval toch wel aan beveling verdiende een commissie op te dragen het vraagstuk in studie te nemen. Ook dr. Verkerk wilde blijkbaar het probleem als geheel doen behandelen. Daarvoor had hij verleden jaar al argumenten aangevoerd. Het bestaat volgens hem uit drie componenten: de weg, het voertuig en de mens. Deze drie moeten volgens dr. Verkerk in hun samenhang worden behandeld. Hij vond dat er nu onvoldoende coördina tie is, zodat het hele probleem niet kan worden overzien. Dr. Verkerk nam grote woorden te baat om zijn hart te luchten. Hij noemde de onveiligheid een schande en even later zeflfs een nationale ramp. „Als men ons zo met ons drieën hier ziet, is het wel een toonbeeld van de emancipatie van de vrouw." Met deze opmerking, voorafgaand aan haar rede tijdens de debatten over waterstaat, gaf de socialis tische afgevaardigde mej. mr. A. P. Schilthuïs gisteravond een voor treffelijke kenschets van het tafe reel uniek in ons parlement: drie vrouwen naast elkaar op voorzitters- en spreekgestoelte van de Tweede Kamer. In de hoge stoel van de voorzit ter zetelt mevr. mr. J. M. Stoffels- van Haaften, zoals zjj er vaak 's avonds zit. Het vrouwelijke Tweede-Kamer lid is de socialistische afgevaardig de mej. mr. A. P Schilthuis. Tot zover is het allemaal eigen lijk gewoon. Het bijzondere van de foto is de aanwezigheid van een derde vrouw, een jonge juriste, mej. mr. L. C. Verstegen, assisten te van de griffie, die gisteren dienst deed als waarnemend commies griffier. Veel waardering had de afgevaar digde Zegering Hadders voor het werk van de Nederlandse vereniging voor voetgangers, die niet alleen de belangen van de voetganger behartigt, maar zich ook bezighoudt met hun opvoeding als deelnemers aan "het verkeer. Hun bescherming ging hem blijk baar ook ter harte, want hij drong er bij de minister op aan de gemeenten er op te wijzen, dat zij de oversteek plaatsen voor voetgangers beslist niet bij kruispunten moeten aanleggen. Van onze correspondent PARIJS. De vuurtori ,1 van de Mont Afrique zal verdwijnen. Zoals wij reeds eerder meldden was dit baken, eens de krachtigste vuur toren ter wereld, te koop. De dertig ton ijzer waaruit het was gecon strueerd waren ingezet voor 1500, maar een schroothandelaar te Dyon had er een schriftelijk bod van ƒ2000 op gedaan. Daar geen enkele koper kwam opdagen werd de vuur toren eigendom van genoemde schroothandelaar. Van een onzer verslaggevers NOOTDORP Terwijl de rijkspolitie in Nootdorp nog volop bezig was met de naspeuringen rondom een myste rieus auto-ongeluk op de rijksweg 12, veroorzaakte het wrak van dè veronge lukte auto opnieuw een ongeluk. Gisternacht om half drie vloog een Volkswagen, komende uit de richting Utrecht onder de gemeente Nootdorp over de kop, waardoor het autootje werd ver nield: het dak zat tegen het stuur. De inzittende, die twee uur tevoren de wa gen in Amersfoort moet hebben gesto len van een ambtenaar van de Heide maatschappij is er niettemin uitgeko men. De politie vond de volgende och tend alleen maar bloedsporen en ver moedt, dat iemand de gewonde autodief een lift heeft gegeven. Vanmorgen stopte een voorbijrijdende automobilist bij het wrak, waardoor een achter hem komende auto nog maar net een botsing kon vermijden. Een derde automobilist was minder gelukkig en reed in volle vaart tegen de eerste. Van onze correspondent NIJMEGEN Voor de ogen van de verschrikte toekomstige eigena ren zijn de al tot twee meter hoogte opgetrokken muren van hun huizen- in-aanbouw in de Nijmeegse rivie renbuurt omver gestoten. De ge bruikte stenen zouden niet hard genoeg zijn, De steen in kwestie de Twentse overbeeksteen wordt echter door het Bouwfonds Nederlandse gemeen ten in 'het hele land gebruikt. Er staan al vijftienhonderd huizen die er in zijn opgetrokken. Zelfs voor de bouw van flats wordt de steen gebruikt. Overal hebben de technici van het bouwfonds er gunstige ervaringen mee. Zij maken graag gebruik van de Twentse overbeeksteen omd'at deze een extra rode kleur heeft die het aan gevels aardig doet. De steen wordt met de hand gevormd en is daardoor niet erg hard. Aan de gevel, in weer en wind, wordt hij echter steeds har der. HARDGRAUW De bouwverordeningen van Nijme gen bevatten de bepaling dat voor ge vels uitsluitend stenen van hard grau we kwaliteit mogen worden gebruikt. Na de klinker is dit de hardste bak steensoort. De Twentse overbeeksteen is veel en veel zachter. Wat dat betreft had' het bouwfonds dus op afkeuring kunnen rekenen. Gezien de gunstige ervaringen elders dachten de technici van het fonds echter dat tegen hün steen geen bezwaar zou bestaan. De mensen van Bouw- en woning toezicht in Nijmegen namen evenwel geen genoegen met de Twentse over beeksteen. Met de vinger op de be wuste bepaling bevalen zij dat een andere gevelsteen zou worden gebruikt. Proeven nemen met de steen wilde de dienst niet, van ervaringen elders wei gerde hij kennis te nemen. De al op getrokken muren moesten en zouden tegen de grond. Het bouwfonds slaagde er gelukkig in snel aan enige partijen stenen van "'hai'cfgrmi'^^--kwaliteit te komen. Ern stig opöfcthoud in de bouw van de 42 woningen wordt daardoor voorkomen. Wel zullen de huizen nu in plaats van een fris-rode kleur vier verschillende grauwe kleuren krijgen. Eigen nieuwsdienst IJSSELMUIDEN. Het ijs heeft zijn eerste slachtoffer geëist. Woensdagmiddag is de twaalfjarige A. de Groot in IJsselmuiden bij het schaatsenrijden verdronken. De jongen had zich op een diepe kolk gewaagd, waarvan het ijs niet sterk genoeg was om hem te dragen. De uitgebrande schuur waarin Matje en Gerrit Cats hun spel met lucifers dat wordt tenminste gedacht met de dood moesten bekopen. Zij waren drie en vier jaar oud. Van onze correspondent EDE Terwijl hun vader in verstikkende rookwolken wanhopig naar hen zocht, zijn Matje (4) en Gerrit (3) Cats uit Ede gisteren ver brand. De kinderen waren aan het spelen in een grote korenschuur. De land bouwer J. A. Cats was zelf in een stal daarnaast aan het werk. Tegen twaalf merkte hij dat de twintig meter lange houten schuur vol stro in brand stond. Hij rende meteen de brandende schuur in om zijn kinderen er uit te halen, maar door de zware rook kon hfj ze niet vinden. Het laaiende vuur, aangewakkerd door de sterke oosten wind, joeg hem de schuur uit. Brandmeester Veenendaal en hoofd- brandwaeht Jongbloed van de intus sen gealarmeerde en aangekomen Edese brandweer, hebben daarna nog met persluchtmaskers op naar de kinderen gezocht. Ook hun zoeken was door de rook tevergeefs. De hit te was zo groot dat de speciale vei- ligheidstouwen waaraan zij waren vastgebonden, doorschroeiden. Een paar laatste pogingen van de vertwijfelde vader haalden evenmin meer iets uit. De verkoolde licha men van de kinderen werden pas ge vonden toen het vuur bijna was ge blust. Matje en Gerrit waren de enige kin deren van het echtpaar Cats. Eigen nieuwsdienst DORDRECHT De auto waaitmee het „Zwijndreehts heertje", de meubel handelaar J. B. K., de vlucht heeft ge nomen, is Quenast, een paar kilo meter ten zuiden van Brussel, gevonden. De wagen had een defect aan de ver snellingsbak. K. heeft vermoedelijk de wijk genomen naar Frankrijk. De meubelhandelaar wordt gezocht, omdat hij de veertien dagen geleden gehuurde auto niet op tijd had terugge bracht. Bovendien wordt hij ervan ver dacht zijn werkgever te hebben opge licht. Enkele jaren geleden werd hij veroordeeld wegens manipulaties met geleend geld tot een bedrag van een half miljoen gulden. In Engeland: Van onze correspondent LONDEN. Weer wacht in Engeland een ouderpaar in de grootste spanning op nieuws over een verdwenen kind. Weer is het in het graafschap Essex dat een meisje wordt vermist. Dichtbij de plek waar twee weken geleden de twintigjarige Jean Consta ble werd vermoord en waar drie jaar geleden het Nederlandse meisje Mary Kriek dood werd aangetroffen, is nu de twaalfjarige Linda Ann Smith voor het laatst in leven gezien. Dat was maandagavond. Zij ging toen een krant kopen voor haar 88-jarige overgroot vader. Het dorp Earls Colne, waar Linda woonde met haar ouders, haar vier zusjes en haar twee broers, is in rep en roer. In wijde omtrek is een inten sief onderzoek aan de gang. Haar vader, de 34-jarige Robert Smith, trok er samen met zijn twee broers en tien tallen dorpelingen op uit om de po litie te helpen. Speurhonden De politie gebruikte gisteren speur honden en draagbare radio's bij haar trieste werk. Zij heeft een bezoek ge bracht aan alle scholen in de buurt en alle leerlingen ondervraagd. Gister avond overwoog zij, de hulp van het leger in te roepen bij het uitkammen van het gehele gebied om Earls Colne. Een jong meisje dat maandagavond met haar vriend in de buurt van de begraafplaats wandelde, een buurt waar verliefde paartjes graag komen, meent een kind te hebben horen hui len. Ze dacht dat het een meisje was. Haar vriend hoorde evenwel niets en daarom gingen ze niet op onderzoek uit. Van onze weerkundige medewerker De winter heeft vaste voet in Europa gekregen. Wat West-Europa betreft, kan niet van een felle koude worden gesproken. Bovendien ziet het er niet naar uit dat de temperatuur nog be langrijk verder omlaag zal gaan. De luchtdruk is boven de Middel landse Zee langzaam hoger geworden. Daardoor moet de koude lucht een grote omweg maken om ons land nog te bereiken. Dan is de ergste koude er allang af. Op het ogenblik is het zover nog niet. Het is nog voornamelijk de stra ling die de temperatuur bepaalt. Nu de hemel vrijwel onbewolkt is, kan de uitstraling 's nachts ongehin derd plaats vinden. De laagste tempe ratuur bedroeg daardoor gisterochtend vijf tot zes graden onder nul. Overdag liep het kwik door de warmte die de zon bracht, tot om het vriespunt op, maar gisteravond om negen uur meldde Eelde alweer vijf graden vorst, terwijl in Vlissingen nog circa één graad werd genoteerd. In Zuid-Frankrijk is het gisteren ai belangrijk zachter geworden. Deze vrij warme lucht won ook gisteravond ter rein, maar zal ons land vandaag nog nauwelijks bereiken. Toch is er kans dat het vanmiddag in de zuidelijke provincies iets minder koud zal zijn dan gisteren. Voor het noorden valt aan te nemen dat het de gehele dag blijft vriezen. De schaatsenrijders zullen zich echter moeten haasten, want aanhou dende vorst zat er gisteravond niet meer in. 1 Kortere werktijd N.S. UTRECHT (ANP) De directie van de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden zijn het niet eens over het tijdstip waarop voor het personeel van de N.S. de ver korting van de werktijd moet worden ingevoerd. De directie van de N.S. wil er aan meewerken, dat deze verkor ting met ingang van de winter- dienstregeling 1961/1962 werke lijkheid wordt. Naar de zin van de vakbonden is dat le laat. Vol gens hen kan de werktijd al met ingang van de zomer dien strege- lins? worden verkort. Verscheidene commissies, samen gesteld uit vertegenwoordigers van de bedrijfsleiding van de N.S. en van de vakbonden, onderzoe ken op het ogenblik welke gevol gen de verkorting van de werktijd bij de spoorwegen zal hebben. De regering staat op het stand punt, dat een kortere werktijd geen uitbreiding van het personeel tot gevolg mag hebben. De tarie ven zullen niet mogen worden verhoogd en het dienstbetoon van de spoorwegen zal onder de ver korting van de werktijd niet mo gen lijden. De vakbonden vinden het niet beslist noodzakelijk dat een vijf daagse werkweek wordt ingevoerd. De mensen, voor wie dit niet mo gelijk zou zijn, zouden een extra vrije dag kunnen krijgen, zo me nen zij. Het aantal vrije dagen zou dan vier per drie weken worden. Van een correspondent ENSCHEDE. Een wild spelle tje van een troep jongens in En schede is gisteren geëindigd met de dood van de tienjarige Jan Plat voet. De kinderen speelden maandagmid dag rovertje, waarbij allerlei geïm proviseerde wapens werden gebruikt. Jan kreeg in het heetst van de strijd een ferme tik met een stok tegen het hoofd, waarna hij zich niet goed ging voelen. Voor alle zekerheid is de jongen naar het ziekenhuis gebracht. Hij bleek een schedelbreuk te hebben. Gis teren is hij overleden. Natuurlijk heb ik de eieren niet vergeten schat; die heb ik het aller eerst gekocht! Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD Wat reeds ge vreesd werd, is nu verschrikkelijke werkelijkheid geworden: Congolese soldaten, in woede ontstoken over het overbrengen van Loemoemba naar Katanga, hebben bij Boekavoe in de provincie Kivoe onder de blan ke en zwarte vluchtelingen een waar bloedbad aangericht. Nigeriaanse soldaten van de V.N. voeren een ver bitterde strijd tegen de horden wild geworden krijgers, maar verliezen bedenkelijk terrein. De westelijke ambassades in Leo- poldstad, waar de slatehting bekend gemaakt werd door een juist terug gekeerd arts van het Zwitserse Rode Kruis, hebben de V.N. dringend ver zocht om versterkingen naar het ge bied te sturen. Van onze correspondent PARIJS. De Parijse vuilnis bakken, die meer dan een eeuw ge leden werden ingevoerd, zullen ver moedelijk binnenkort verdwijnen. Zij zullen worden vervangen door grote zakken van een geprepareerde papiersoort. De prefect van het departement Seine, dat geheel Parijs omvat, heeft in antwoord op een desbetreffende vraag van een Parijs gemeente raadslid laten weten, dat de proe ven, die met deze zakken zijn ge nomen, volledig hebben voldaan en dat men zal proberen de vuilnis bakken door zakken te vervangen. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG Ons bericht van giste ren over mr. Van Aartsens verklaring in ZwoHe over de woningbouw, behoeft rectificatie. De minister heeft gezegd dat het voorlopige aantal van 83.800 ge reed gekomen woningen in 1960 een paar honderd meer bedraagt en dus niet minder dan het aantal in 1959 tot stand gekomen woningen. Eigen nieuwsdienst UTRECHT De zesde hal op het terrein van de Koninklijke Nederland se jaarbeurs aan de Croeselaan in Utrecht zal naar prinses Marijke wor den genoemd. De nieuwe ruimte zal bij de 'komende voorjaarsbeurs in gebruik worden genomen. De Marijke-hal is een van de mo dernste expositieruimten van Europa. De gezamenlijke oppervlakte van de begane grond en de (enige) etage be draagt ongeveer zeventienduizend vier kante imeter. Het restaurant in de hal biedt plaats aan vierhonderd mensen. Van onze correspondent LEIDEN. Dr. K. P. van der Man- dele, voorzitter van de Leidse Univer siteitsraad, zal op de dies natalis van de universiteit op 8 februari de univer siteitspenning worden aangeboden door de rector magnificus, prof. mr. J. van Rijpperda Wiertsma. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Minister Beerman heeft de commissie samengesteld, die zal gaan adviseren bij de toelating van spijtoptanten. Zoals men zich zal herinneren was in het voorlopig verslag op de begroting van justitie op de instelling van een dergelijke adviescommissie aangedron gen. Bij de behandeling van de begro ting in de Tweede Kamer nam de minis ter die suggestie over. De commissie zal advies geven over alle visumaanvragen van spijtoptanten, welke volgens het departement van justitie voor afwijzing in aanmerking zouden komen. Voorzitter van de commissie is mr. J van Vollenhoven, laatstelijk vice- president van het gerechtshof te Arn hem, voorheen jarenlang president van de rechtbank te Rotterdam. De leden zijn: zijn: dr. M. Boon. dr. M. Brouwer, drs. Th. J. Hogendorp, mevr. K. Luyckx-Sleij- fer, P. Alons en mevr. H. G. M. Wichers- Dutilh. Alle leden hebben „Indische erva ring". Dr. Boon heeft onlangs van de re gering de opdracht gekregen de geschie denis van Nederlands-Indië in de periode 1945-'49 te schrijven. Hij was de laatste resident van Bali en Lombok. Generaal Alons is thans voorzitter van het Natio naal rampenfond®. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Droog weer met plaatselijk wat be wolking. Matige, nu en dan krach tige zuidoostelijke wind. Lichte vorst tot temperaturen om het vriespunt. MIESJE: Lekker bij de kachel! 20 januari: zon op 8.37, zon onder 17.06; maan op 10.32, maan onder 22.09. Helsinki Stockh. Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterd. Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankf. München weer wind temn. n.sl. geh.bew. WZW -0 0.2 onbew WZW -0 0 onbew. W -3 0 onbew. zzo -1 0 geh.bew. zzo 5 0 zw.bew. zo 4 0 onbew. zo 0 0 onbew. O 3 o onbew. O -1 o geh.bew. zo -1 0 h.bew. O 10 o geh.bew. ONO 4 0 zw.bew. NNW 12 0 onbew. ozo -4 0 onbew. ONO -1 o onbew. O -7 0

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1