Laatste begroting; met waarschuwing f aan het Congres ËflÊtf®ff KLOPSIGNALEN UIT WRAK VAN VERGAAN RADAREILANDJE STAKERS SCHIETEN OP GENDARMES Eisenhowers advies aan opvolger Kennedy: Verzekering tegen gebreken aan tweedehands auto 's BEARA OP ZOEK NAAR EEN CLUB GEHEIM VAN E.H.B.O. WAS UITGELEKT De Bilt: Zonnig Dief kan een plaat krijgen FRANKRIJK EXPORTEERT NEDERLANDSE BOTER NA AR NEDERLAND Douane op de (goud) korrel Koning Leopold verlaat Laeken G.S. eens met plan districtsraden Hoop op redding van overlevenden André Renard: we gaan door PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Verkeerd streven Overschot Meer macht ONTPLOFFING IN TILBURG Naar de maan MINDER RISICO BIJ ONZEKERE KOOP D Caféhouder overlijdt EUROPEES PARLEMENT HERDENKT DE HEER HAZENBOSCH Fondsen voor Agadir misbruikt Venlo mag dansen AMERIKANENCUBA VERBODEN TERREIN LAATSTE NIEUWS Kans op redding kleiner Directeur: JACQ DE SMIT; Cherred.: G. J. BREUKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postbus 4, Giru 116666. telefoon Directie en administratie 01100 6901 Redactie: 01100-6901 en 5366 Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50 tel. 01180-2009 redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendiik 33, tel, 01184-3224 Postbus 24, Terneu7en. N.'euvvstraat 38 tel 01150-3189. Zlerikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991 Zeeuwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouter» T cent per woord met een minimum van 1 1, 16e JAARGANG No. 4757 Dinsdag 17 januari 1961 PREMIER NAAST PRESIDENT Eigen nieuwsdienst WASHINGTON President Eisenhower heeft in zijn laatste begrotingsboodsehap aan het Amerikaanse Congres de gedachte geopperd dat zijn opvolger, John F. Kennedy, aan het hoofd van de nieuwe Amerikaanse regering een eerste minister zal stellen. Die eerste minister, hoger in rang dan de andere ministers, zou verscheidene belangrijke taken van de president moeten overnemen, zoals het mee beslissen over de maatregelen ter handhaving van de veiligheid van de staat, het coördineren van internationale pro gramma's en het vertegenwoordigen van de Verenigde Staten in conferenties met de regeringsleiders van andere landen. In deze suggestie, enkele dagen voor de beëdiging van Kennedy als president gedaan, zagen gisteren velen allerminst een blijk van groot vertrouwen van president Eisenhower in zijn zoveel jeugdiger opvolger. De suggestie betekende in feite dat volgens Eisenhower zijn opvolger er verstandig aan zal doen de dagelijkse leiding van de Amerikaanse regering aan iemand anders over te dragen. Zou Eisenhower de wijzigingen in de structuur van de Amerikaanse regering die hij suggereerde beschouwd hebben als een zaak van groot nationaal belang dan had hij er zeker voor gezorgd dat daartoe strekkende wetsvoorstellen bij het Congres waren ingediend. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Een snelle greep in zijn auto, die aan de Tesselschadestraat te Amster dam geparkeerd stond, is de accordeonist Harry Mooten voorlopig op het verlies van zijn bijzonder kostbare instrument komen te staan. De gestolen accordeon, waarde drieduizend gulden, is een van de zeldzaamste exemplaren op de wereld, vertelde de accor deon-artiest ons. Enkele jaren geleden heeft een Italiaanse des kundige het instrument op aan wijzingen van Harry Mooten in het Duitse stadje Trossingen gebouwd. Een van de bijzonder heden van het instrument is dat er buiten de normale bassen nog drie rijen solo-bassen zijn ge construeerd. VREES Daar kan ik interessante mu ziek mee maken, aldus Mooten. Hij veronderstelt dat de dief, die zondagnacht de achterdeur van zijn lelijke eendje forceerde niet bepaald op een accordeon uit was. Hij heeft natuurlijk de koffer zien staan en aan de hand van het gewicht, vijf en twintig kilo, verwacht dat er een partij zilver in zat. De grote angst van de muzikant is dan ook dat de dader het instrument ergens in het water gooit. De verkoop van deze accordeon is onmogelijk. Iedere muziekhan delaar kent dit instrument of heeft er althans van gehoord. Bovendien staat mijn naam er op, aldus Mooten. POLKA-STRAF Hij belooft de „eerlijke vin der" gaarne een grammofoon plaat indien het instrument weer anoniem terecht zou komen. Hij krijgt dan de plaat die Harry Mooten zonder zijn ac cordeon niet kan maken. Zo de dader wordt gepakt, wacht hem een strengere straf. De rechercheur die het onder zoek leidt is zelf accordeonist en Harry Mooten heeft met hem afgesproken dat de dief voor straf de Spoetnik-polka op de accordeon moet leren spelen. En zulks binnen twee weken. Nu hij het bij een suggestie heeft ge laten kan men in zijn woorden een waarschuwend teken zien. Die waar schuwing kwam ook tot uiting in Eisen howers stelling, dat het Amerikaanse economische bestel krachtig is en een streven naar een grote verhoging van de overheidsbestedingen voor de rege ring verlies aan vertrouwen bij het Amerikaanse volk en in het buitenland tot gevolg zou kunnen hebben. Een dergelijke ontwikkeling kon zich volgens hem voordoen indien de rege ring een economisch beleid ging voeren dat berustte op het verstrekken van „credietkaarten", een onvoorzichtige bestedingspolitiek en andere wissels op de toekomst. Deze visie staat lijnrecht tegenover die van Kennedy's voornaamste eco nomische adviseurs, die zich hebben uitgesproken voor verhoging van de overheidsuitgaven met ongeveer vijf miljard dollar in het begrotingsjaar 1961'65 ter stimulering van de werkverruiming en verdere econo mische expansie. President Eisenhowers begroting vertoont een geschat overschot van 1468 miljoen dollar, maar daarbij moet in aanmerking genomen wor den dat in de begrote inkomsten van 82.333 miljoen dollar, die staan te genover begrote uitgaven van 80.865 miljoen dollar, rekening is gehouden met de opbrengst van nieuwe belas tingen op benzine en vliegtuigbrand stof, een verhoging van de belasting op andere brandstoffen, en een ver hoging van sommige posttarieven. De vier belastingmaatregelen wees het Congres het vorig jaar van de hand. Het is de vraag of het Congres ze nu zal aanvaarden, zo de regering-Kenne- dy ze al zal willen handhaven. Dit laat ste is allerminst zeker, al komt C. Dou glas Dillon, Kennedy's minister van fi nanciën, voort uit de regering-Eisen- hower en al zal zijn financiële beleid het midden moeten houden tussen het voorzichtige van de aftredende regering en het zeer drieste dat Kennedy tij dens de verkiezingsstrijd in het voor uitzicht stelde. Arbeider weggeslingerd TILBURG (ANPi Een explosie in eeiv hogedrukcilinder waarin chemi sche stoffen werden gemengd, heeft gisteren bijna een kwart miljoen gulden schade veroorzaakt aan de gebouwen van de United Aniline Works n.v. in Tilburg. Met een reusachtige knal sprong de cilinder uit elkaar, terwijl een machtige steekvlam omhoogschoot. Onderdelen van de machine vlogen door de lucht, ruiten van huizen in de buurt sprongen. Een arbeider die op een balkon om de cilinder aan het werk was, werd 25 meter weg geslingerd, maar liep nauwelijks letsel op doordat zijn val werd gebroken door een hoeveelheid afvalstoffen. De brandweer, die de vuurhaarden met poeder aanviel, had urenlang werk. t Een groot deel van de fabriekshal brandde uit. De Etna is gisteren opnieuw uitge barsten. Langs de noordoostelijke helling van de vulkaan stroomt de lava neer. De dorpen aan de voet van de berg lo pen geen gevaar. De gemeenteraad van 's-Gravenhage heeft de entreeprijzen van de Konink lijke Schouwburg verhoogd. De verho gingen zijn voor de verschillende ran gen 25, 50 en 75 cent. Zeer zwaar, maar toch niet zwaarder dan in de voorgaande jaren, valt in de begroting weer de nadruk op de mili taire uitgaven. Die zijn weer meer dan de helft van alle begrote overheidsuit gaven, en begroot op 42.910 miljoen dol lar, 140 miljoen meer dan het vorige jaar. De militaire behoeften van het land gaan dan ook voorop in de doelen die Eisenhower aangaf: versterking van de militaire macht, versnelling in het streven naar verovering van de we reldruimte, versterking van de econo mische positie van en de welvaart in het land, hulp aan de slechter bedeelde landen, vermindering van de nationale schuld en handhaving van de belasting druk. Bij de hulp aan de slechter bedeelde landen wil Eisenhower het zwaartepunt zien verlegd naar de landen van Afrika en Azië en in die hulpverlening de weer stevig met dollars op de been geholpen Europese landen en ook Japan actief betrekken. Voor de Amerikaanse hulp is' 4050 miljoen dol lar uitgetrokken, waarvan 1750 miljoen voor militaire en 1875 miljoen voor economische hulp. Voor het Nationale bureau voor lucht vaart en ruimtevaart (NASA) is 965 miljoen dollar uitgetrokken. Dat is 195 miljoen meer dan over het lopende begrotingsjaar en 564 miljoen meer dan over het begrotingsjaar 1959'60. Volgens Eisenhower zal het van de resultaten die men dit jaar hoopt te bereiken met het project Mercury af hangen of het wetenschappelijk verant woord is voort te gaan met plannen voor grotere ruimtevaartuigen, waarin plaats is voor drie astronauten. Presi dent Eisenhower doelde op het project Apollo, dat voorziet in een tocht van een bemand ruimtevaartuig naar de maan en terug. De 73-jarige Arnhemse architect W. J. Gerritsen, die 6 januari op de Arn- hemseweg te Apeldoorn met zijn auto tegen een trekker met oplegger botste is maandagochtend aan zijn verwondin gen overledep. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een voor Nederland nieuwe vorm van verzekeren maakt het van morgen af mogelyk zich by de aankoop van een gebruikte auto te dekken tegen later aan het licht tredende defecten en later noodzake lijk geworden reparaties. De garantieverzekering kan zowel by een overeen komst tussen handelaar en particulier als by een trans actie tussen particulieren worden afgesloten. Voorwaarde is slechts dat de verkochte auto niet ouder dan vijf jaar is en dat de handelswaarde ten minste 2500 gulden be draagt. E VERZEKERING geldt voor de tijd van drie maan den, maar uiterlijk tot het tydstip waarop na aankoop tienduizend kilometer met de auto is gereden. De nieuwe eigenaar is dan verzekerd tegen alle reparaties die na aankoop nodig blijken te zijn en tegen alle gebreken die daarna aan het licht konten, voorzover deze niet in een bij aankoop opgesteld keuringsrapport van Bovag, KNAC of ANWB zijn aangegeven. De garantieverzekering is op voorstel van de Bovag Ingesteld door de Nederlandse Lloyd te Amsterdam en de Eerste Rotterdamse maatschappij van verzekering. De premie varieert al naar gelang de cataloguswaarde van de te verzekeren auto van vijftig tot 95 gulden. De verzekerde draagt steeds een eigen risico van vijftig gulden in het eigen land en honderd gulden in het buiten land. Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. Gisteravond kwamen twee spelers van het Zuidslavische voetbalelftal in Rotterdam aan: Beara (30), de doelman die zich in 1953 zozeer heeft onderscheiden in het doel van de rest van Europa tegen Engeland rn Jurisko, diverse ma len spil van het Zuidslavische elftal. Zij hebben hun intrek genomen bij Westphal, de voetbalspeler van DWSA, die op zakenreis in Zuidslavië met deze twee vak broeders vriendschap sloot. Tito akkoord Voor Beara betekent deze tocht, die via Duitsland naar Nederland voerde en verder gaat naar Frankrijk, de mogelijkheid een contract te tekenen met een bui tenlandse club. De Zuidslavische voetbalbond wilde Beara oor spronkelijk niet naar het buiten land laten gaan, maar Tito per soonlijk gaf hem en zijn vriend Jurisko permissie zich gezien de grote verdiensten voor de sport van deze twee mensen eventueel in het buitenland te vestigen. Mooie stad Zondag zagen zij een wedstrijd in München: „Knap spel daar", zeggen zij. Toen stortten zij zich op de telefoon om met Cjajkow- ski oud-kanthalf van het Zuid slavische elftal en nu trainer van DOS in Utrecht te praten. Borica Beara, zijn echtgenote heeft hun zoontje van zes jaar maar in Split gelaten. Moe van de reis keek de vrouw van de doelman uit een Rotterdamse flat op de lichtjes van de haven: „Mooie stad en vriendelijke men sen" zijn haar eerste indrukken. LEERDAM (ANP) De vijfjarige Leerdamse caféhouder F. Abbel heeft zich zondagavond bij een worsteling zo opgewonden, dat hij kort nadien is over leden. STRAATSBURG (ANP). —Hei Euro pese parlement heeft gisteren, aan het begin van zijn vergadering in Straats burg, zijn Nederlandse vice-voorzitter, C. P. Hazenboseh, die onlangs bij een auto-ongeluk in de Ardennen om het le ven is gekomen, herdacht. .Zelden heeft een overlijdensbericht ons zo getroffen als dat van het heen gaan van de heer Hazenboseh", zei de voorzitter van het parlement, de Duitse prof. H. Furler. Hij schetste de heer Hazenboseh als een jonge, begaafde veelbelovende man. De Franse afgevaardigde A. Poher, voorzitter van de christen-democratische fractie waarvan de heer Hazenboseh lid was, en de Belgische minister van bui tenlandse zaken P. Wigny, voorzitter van de ministerraad van de EEG en de Euratom, sloten zich bij de woorden van de voorzitter aan. Van ouie correspondent APELDOORN. De districtswedstrij den van de Gelderse rooims-katholieke E.H.B.O., die zondag in Apeldoorn zouden worden gehouden, hebben bij ieder die ermee te maken had, een ge voel van onbehagen achter gelaten. Halverwege de wedstrijden ontdekte de groep uit Wehl, dat er ploegen waren, die van te voren wisten wat hun op drachten waren. Dat ging als een lo pend vuurtje rond'. Supporters werden kwaad, deelnemers liepen verhit ges ticulerend 'heen en weer. Een aantal stapte naar de jury en protesteerde luidkeels, want de opdrachten waren geheim. Zo geheim zelfs, dat concur renten werden geïsoleerd, als een groep een opdracht uitvoerd'e. Verbaasd en verongelijkt herhaalden ju ryleden enkele woorden, die ze 'hoor den schreeuwen. Onsportief? Roeke loos? niets daarvan. Een jurylid zei: Ik beschouw het als mijn belangrijkste taak om de op drachten tot op het laatste ogenblik onder mijn beheêr te houd'en. Die is dus niet volbracht, zei iemand, De wedstrijden werden gestaakt. Deel nemers en supporters gingen naar huis. Daarmee was de Gelderse deelneming aan de nationale kampioenschappen in Vlissingen op zeer losse schroeven ko men te staan. Daarvoor waren de wed strijden namelijk op touw gezet.. Van een onzer verslaggevers BUENOS AIRES Vier Argentijnse douaniers zaten rustig een kaartje te leggen in een douaneloods op het vlieg veld van Buenos Aires. Vier mannen gekleed In overalls van de Pan American Airlines wandelden even rustig de loods binnen. Plotseling werd de rust ruw verstoord, want de mannen in de overalls ze zagen er uit als mecaniciens trokken grote pistolen waarmee ze de heren douaniers dwongen het kaartspel te sta ken. Ze dwongen ze vervolgens een brand kast te openen. Het viertal bandieten ging er snel van door met de buit: voor een waarde van drie en een kwart miljoen Engelse pon den aan ongemunt goud. Het is de groot ste diefstal die Argentinië ooit heeft be leefd. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. Frankrijk exporteert Nederlandse boter naar Nederland. Dit merkwaardige verschijnsel doet zich de laatste weken voor als gevolg van het Franse boteroverschot. De boter is in het afgelopen voorjaar vers van de koe naar Frankrijk uit gevoerd. Nu wordt diezelfde boter „gerepatrieerd", in het zuiden van ons land omgepakt en als koelhuisbo- ter op de Nederlandse markt ge bracht. Alles bij elkaar gaat het om niet meer dan een paar honderd ton. De boter wordt met een zware export subsidie uit Frankrijk naar ons land gestuurd. Zij krijgt echter aan de Ne derlandse grens een heffing te verdu ren van dertig cent per kilo, dit om de prijs op het peil van de Nederland se markt te brengen. Ook België waar nog kort geleden op grote schaal boter naar toe werd gesmokkeld voert nu wonderlijk ge noeg boter bij ons in. Zij gaat dezelf de weg als de Franse (Nederlandse) boter. Het is voor het eerst sinds het einde van de oorlog, dat Nederland boter invoert. De vreugde voor de Fransen en Belgen zal overigens maar van korte duur kunnen zijn. Over een maand of drie, vier, komt de Nederlandse boterpro- duktie weer goed op gang en dan wordt het uitvoeren van boter naar ons land voor België en Frankrijk heel wat minder aantrekkelijk. Van onze correspondent BRUSSEL. Koning Leopold, prinses Liliane en hun gezin heb ben het kasteel van Laeken verlaten. Zij hebben hun intrek genomen op het voor hen in gereedheid gebrach te domein van Argenteuil. I Nee Lies, nee! Het is vanavond mijn beurt voor de ajwas! DEN HAAG. De schilder C. J. van Ee, die in de Oudejaarsnacht in de Jan de Baenstraat is neergestoken met een sabel of met een mes het onderzoek daarnaar is nog niet afgesloten krijgt voorlopig geen uitkering volgens de ziektewet. In een briefje heeft het bedrijfschap schildersbedrijf meegedeeld dat niet» zal worden uitgekeerd zolang het onder zoek in de zaak nog gaande is. De uitkering volgens de ziektewet wordt niet uitbetaald als iemand ar beidsongeschikt is door het begaan van een misdrijf of door opzettelijke deel neming aan een vechtpartij. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Droog weer met zonnige perioden, maar voornamelijk in het noorden van het land tijdelijk wolkenvelden. Middagtemperatu- ren om het vries punt. Matige wind tussen oost en zuid oost. MIESJE: Ik raak maar niet uitge kocht in de uit verkoop. 18 jan.: zon op 8.39, zon onder 17.02; maan op 9.26, maan onder 19.31. BONN (Reuter). De Marokkaanse regering zou twee miljard francs uit het noodfonds voor Agadir de stad die het vorige jaar door een aardbeving werd verwoest hebben misbruikt voor het dekken van een tekort op de be groting. Dit althans meent het Hamburgse blad Die Welt te weten. Zaterdag maak te het deze wetenschap in een hoofd artikel openbaar. „Een jaar na de ramp die duizenden mensenlevens kost te, kregen de overlevenden een nieuwe slag te incasseren. Ditmaal een morele, die hun vertrouwen in de menselijke barmhartigheid ernstig moet hebben ge schokt", aldus Die Welt. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn het in beginsel eens met de instelling van een bovenge- meentelijk lichaam Wistrictsraad) voor de Haagse agglomeratie. Dat geldt ook voor de instelling van een districtsraad voor de Rijnmond, zo delen Gedeputeerde Staten mee in hun memorie van antwoord op het voorlopig verslag van Provinciale Staten van de begroting van 1961. Van onze correspondent VENLO. Voor het eerst in de mo derne geschiedenis hebben houders van dansgelegenheden in Venlo toe stemming gekregen om voortaan ook op zaterdagavond publieke bals te or ganiseren. Het is gebleken dat het publiek hoe langer hoe meer de za terdagavond als wekelijkse uitgaans avond bestemt. Eigen nieuwsdienst NEW YORK Klopsignalen die een Amerikaanse torpedobootjager met peilapparatuur gistermiddag van de oceaanbodem heeft opgevan gen, vormen de enige hoop dat mis schien enige mensen het jongste dra ma van de Atlantische Oceaan zul len overleven. Op 130 km voor de Amerikaanse kust ter hoogte van New York had een zware storm het al vroeger beschadigde bouwsel van een kunstmatig radareiland vernield en in een woedende zee ten onder doen gaan. De oceaan is ter plaatse 25 meter diep, maar te oordelen naar de geluiden die het marineschip waarnam en het feit dat enkele ver blijven in het ijzeren eiland water dicht konden worden afgesloten, is het niet onmogelijk, dat enkele van de 28 eilandbewoners de ramp overleefd hebben. Hun positie is echter zeer benard en het is nog geheel afhankelijk van het weer en van de positie van het wrak onder water of duikers reële reddingspogingen kunnen ondernemen. De Amerikaanse marine heeft in elk geval een vloot van reddings- en ber gingsschepen uitgezonden, waaronder ook een vliegkampschip. Met vlieg tuigen en schepen speurt men de zee af naar mogelijke slachtoffers. „We hebben klopsignalen uitgewis- Van onze correspondent BRUSSEL. „Wij staken door", verklaarde André Renard maandag middag op een betoging te Chenée bij Luik. Even later vormde zich een optocht van vijfhonderd mani festanten die, verbetener dan ooit, meteen met stenen begonnen te gooien toen zij een trolleybus tegen kwamen. De bus moest stoppen. De inzittenden, in paniek gebracht door gillende, met stenen smijtende be togers, vluchtten alle kanten op. Van de twee trolleybussen, die even later passeerden, werden ook weer de ruiten ingegooid. Enige gendarmes, die per jeep passeerden, probeerden toen de orde te herstellen. Plotseling werd er op de jeep geschoten. De voorruit werd versplinterd en een van de gendarmes geraakte gewond. Zijn kameraden, in het nauw gebracht door de schoten en het bombardement met stenen, grepen naar de vuurwapens. Zij losten enkele schoten op de op dringende demonstranten, onder wie drie gewonden vielen. Een van hen, ö'e 32-jarige Jo Wous- sem, Belgisch bokskampioen in 1954, bleek een kogel in het hoofd te hebben Hij werd onmiddellijk naar het zieken huis gebracht. Later werd bekend ge maakt d'at hij in levensgevaar ver keert. Dit bloedige incident vormt een scherp contrast met de rust die gis teren heerste in het Vlaamse deel van België. Het bevel van de afdelingen Antwerpen en Gent van het socialis tisch vakverbond om het werk te her vatten, is opgevolgd. Het bevel om de staking in Antwer pen te eindigen werd zaterdagmiddag om twaalf uur gegeven en de scheep vaartmaatschappijen gaven het nieuws meteen door. Maandagmorgen om ze ven uur meldden zich alle havenarbei ders. In dat tijdsverloop waren 64 zee schepen de Schelde opgevaren. Zelfs in de bolwerken van Renard, de provincies Luik en Henegouwen, kon men maandag een duidelijke werkhervatting constateren al ging dat weer met een vinnig optreden van sta kingspiketten gepaard. Daden van sa botage zijn ook gisteren weer op ver scheidene plaatsen in Wallonië ge pleegd. Eerste-minister Eyskens, die het weekeinde aan de kust heeft doorge bracht om wat op verhaal te komen, zal vandaag zijn werkzaamheden her vatten. WASHINGTON (Reuter). De Ame rikaanse regering heeft haar onderda nen vei-boden naar Cuba te reizen. Sinds het verbreken van de betrekkin gen is de Amerikaanse regering niet meer in staat, haar onderdanen in Cuba bescherming te verlenen. seld en over de sonarapparatuur boven dien een geluid gehoord dat een men selijke stem zou kunnen zijn. Het is dus absoluut mogelijk dat er mensen in het wrak opgesloten zitten", zo meldde de torpedobootjager aan de kustwacht. Tussen de wrakstukken van het eiland, dat overigens met toren en al geheel onder water verdwenen is, vond men het lijk van een der slacht offers drijven het had een zwem vest om. Het lijk werd opgepikt op negen mijl van de plaats waar de toren had gestaan. Wat verder zag men nog een tweede zwemvest en in een grote olievlek dreef een matras, maar van de overige mannen ontbrak elk spoor. Ook ontdekte men een lege redding boot, maar het eiland beschikte over twee reddingboten. BEMANNING WEG Nog juist de vorige week had men het grootste deel van de bezetting van de radarpost, die normaal uit ruim honderd mensen bestaat, veiligheids halve naar het vasteland laten over brengen, omdat het driehoekige eiland met de toren, die op drie zuilen in zee steunde, al in september door een vroe gere storm zware averij had opgelopen. Daarna was de overgebleven bezetting van veertien man marinepersoneel aan gevuld met een even groot aantal ar beiders die de herstel werken moesten uitvoeren. Een vrachtschip van de Amerikaanse marine was het eerste dat merkte dat er met de radarpost iets niet in de haak was. Toen het schip op twaalf mijl ten zuiden van de radartoren voorbij voer, ving het een SOS-signaal op dat de toren uitzond. Dwars door huizenhoge golven spoedde het vrachtschip zich naar de toren, maar op zeker ogenblik zagen de officieren tot hun ontzetting dat de toren van het radarscherm ver dween. Op dat moment werd de toren door de woeste golven verzwolgen. RADAR-KETEN De bemanning van de torens wordt gewoonlijk om de zes a zeven weken afgelost voor een verlof van twee weken aan de vaste wal. Meestal doet men slechts één jaar dienst op de eilan den en wordt dan overgeplaatst naar een minder eenzame post. In de torens die deel uitmaken van de keten radar posten die om het grondgebied van de Verenigde Staten is gelegd, bevindt zich een grote hoeveelheid elektronische instrumenten; er is voorts een landings plaats voor helikopters, een recreatie zaal, een zwembad, een sporthal en een grote zaal voor allerhande doeleinden. Deze radartorens, die zich twintig meter boven de zeespiegel verheffen, worden Texastorens genoemd wegens hun gelijkenis met de boortorens die men voor de kust van Texas voor olie boringen gebruikt. Ze hadden de naam elke storm te kunnen doorstaan. WASHINGTON. De klopsignalen worden zwakker, zo deelde vice-ad- miraal Allen Shinn die de reddings pogingen van het vliegdekschip Wasp af leidt, mee: „Ik ben zeer pessimis tisch over de kans iemand uit het gevaarte levend naar boven te krij gen". Er zijn inmiddels drie duikers naar het 4300 ton zware wrak op de zee bodem afgedaald, maar zij hebben nog geen rapport uitgebracht. Een eind van de plaats van de ramp is ook de tweede reddingboot ontdekt, eveneens leeg. Voorts vond men een tweede lijk.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1