Nederland gaat met België lesvliegen Indien nodig bouw in de vrije sector ook aan banden Nog een arrestatie in Engeland GffMHM; N.V.V. leent vijf ton aan Belgisch vakverbond Fractie van Katholieke Volkspartij hield zich overal buiten Eichmann kan opgehangen worden Brood maandag cent duurder LEVENSLANG VOOR PRIJSVERHOGING Twee kinderen in bad verdronken Ook T.U.C. in Engeland zegt steun toe Betreurd Zout op wonde Schoon schip Vasthouden Onverstandig Zonderling Taart voor de raad LAATSTE NIEUWS W aterstaatkundige beveiliging blijft onvoldoende Fabrieksbrand in Neede De BiltWind PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Van onze Haagse redactie DEN HAAG De gecombineerde vliegeropleiding van de Nederlandse en Belgische luchtmacht zal op 1 december van dit jaar beginnen Als basis voor de voortgezette vliegeropleiding is na rijp beraad de Belgische luchthaven Brus- them ten zuiden van Hasselt gekozen. Daar zullen de leerlingen negen maan den lang vliegen met tot de Belgische luchtmacht behorende toestellen Fouga Magister. Het laatste stuk van de opleiding, de jachtvliegopleiding zullen de vliegers krijgen in Nederland, waarschijnlijk op de basis Woensdrecbt. Zij zuilen dan vliegen met de tot onze luchtmacht be horende toestellen T 33. De operationele training, evenals de elementaire vliegeropleiding, nemen beide luchtmachten elk voor hun eigen rekening. All-jet Met de gecombineerde opleiding doet de all-jet-training ook in onze lucht macht zijn intrede. Tot nu toe stappen de leerling-vliegers pas na een peijpde van driekwart jaar over op een straal vliegtuig, het lestoestel T 33. Straks moeten zij na ongeveer drie en een halve maand al de straaltrainer Fouga Magister bestijgen. Voor de Belgische luchtmacht is deze all-j et-training eveneens nieuw. Plannen Er zijn plannen om ook de opleiding van de Marineluchtvaartdienst in deze gecombineerde opleiding onder te brengen. Voor dit wapen ligt de zaak echter voorshands minder eenvoudig dan voor de luchtmacht. Het aantal straalvliegtuigen bij de M.L.D. is ge ring alleen de Karei Doorman heeft de Seahawks voor de verdediging van dit drijvende vliegveld en voor de taak op zee, zoals onderzeebootbestrij- ding heeft men propellorvliegtuigen omdat die vrij laag boven het waterop pervlak kunnen vliegen met een snel heid die veel geringer is dan die van straalvliegtuigen. Of ook de opleiding van het perso neel voor deze propellorvliegtuigen en de Seahawks in de gemeenschappelijke opleiding kan worden ingepast wordt op het ogenblik bestudeerd. Moeilijkheden Aan de definitieve regeling voor de gemeenschappelijke opleiding van de luchtmacht zijn vele moeilijkheden voorafgegaan. Aanvankelijk zou het eerste deel van de opleiding op de vliegbasis Kamina in Congo plaats hebben, maar lang voor de vastgestelde datum '1 december 1960) heeft men dit plan laten varen. In zijn memorie van toelichting deel de minister Visser nog mee dat werd overwogen ook Duitsland voor de ge meenschappelijke opleiding uit te no digen kennelijk met de bedoeling om in .Duitsland een goede opleidings basis te verkrijgen. Ook aan opleiding in Suriname is nog even gedacht. Maar tenslotte zijn al deze plannen weer van de tafel ge veegd omdat ze niet goed te verwezen lijken waren. Gedupeerd De Belgen die hun vliegopleiding sinds verscheidene jaren in Congo hadden, zijn zwaar gedupeerd door het verlies van Kamina, waar zij naar thans blijkt, met enige moeite de reeds geleverde Fouga's uit de chaos hebben kunnen redden. Dat was de reden waarom zij enkele maanden geleden het Nederlandse aan bod accepteerden om op de basis Gilze- Rijen hun opleiding te vervolgen. Van deze faciliteit zal de Belgische lucht macht tot 1 april van dit jaar nog gebruik maken. DJAKARTA CA.P.). Een Chinese winkelier is in Djakarta tot levens lange gevangenisstraf en een boete van een miljoen roepia veroordeeld wegens overtreding van bet verbod tot prijs verhoging. De winkelier had bekend dat hij de door de regering vastgestelde rijstprijs van 7% roepia per kilo had verhoogd tot tien roepia om zioh te deikken te gen de hoge transportkosten. De open bare aanklager Dimjati had dat een grote misdaad genoemd Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Uit de slag om de woningbouw is geen over winnaar te voorschijn getreden. Het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring leverde gisteren het spookachtige beeld dat het kabinet zowel als de protestants-christelijke fracties vasthielden aan hun nog steeds uiteenlopende standpunten, hoe wel het onveranderde woningbouwbeleid waarover het kabinet-De Quay op 22 decemher struikelde, thans de onverdeelde instemming van de Tweede Kamer verwierf. trent geen overeenstemming in het kabi net bestaat, aldus prof. De Quay. Als het kabinet van oordeel was geweest dat op een van ïleze saillante punten van het beleid verdeeldheid in éigen kring zou kunnen leiden tot een herhaling van wat zich heeft voorgedaan met de woning bouw, zou het bepaaldelijk niet hebben voldaan aan het verzoek van de Koningin om terug te komen. De opzet in dit debat van de protes tants-christelijke fracties was duidelijk, hoewel de c.h.-fractieleider dr. Tilanus die veel scherper deed uitkomen dan zijn a.r.-college dr. Bruins Slot. Deze op zet was de bal terug te kaatsen naar het kabinet dat volgens dr. Tilanus niet had behoeven af te treden. Het had de motie- Van Eibergen naast zich kunnen neer leggen. Eigen nieuwsdienst JERUZALEM. Adolf Eiobmann wordt opgehangen indien hij in Isra el ter dood wordt veroordeeld. Aldus is besloten door een juridische com missie uit het Israëlische kabinet. Zoals men weet begint op 6 maart het grote proces tegen de Duitse oor logsmisdadiger die vorig jaar door Joodse vrijwilligers uit Argentinië werd ontvoerd en naar Israël gebracht om daar terecht te staan. Hij is de man die voor Adolf Hitler de uitroei ing op grote schaal van het Europese Jodendom organiseerde. Voor Eichmann heeft in Israël nimmer iemand terecht gestaan wegens mis drijven begaan tijdens het schrikbe wind van de nazi's. In de eerste maanden van Israëls be staan werden verscheidene moorde naars ter dood veroordeeld. Omdat er toen geen beul gevonden kon worden niemand meldde zich voor dat werk aan werden de doodvonnissen niet voltrokken. De moordenaars kre gen toen automatisch levenslang. Later werd de doodstraf afgeschaft behalve voor misdaden begaan onder de nazi's in bezet Europa. Van onze correspondent VENLO Mevrouw T. Warsen-Bas- tiaans in Venlo heeft gisteravond haar zevenjarig zoontje Jan Harm en tien jarig dochtertje Goke dood in het bad gevonden. Zij deed de vreselijke ontdekking toen zij ging kijken of de kinderen al uit bad waren. Het meisje en het jon getje lagen onder water. Na hen uit het bad te hebben ge haald, waarschuwde mevrouw Warsen de huisarts. Die begon met kunstmatige ademhaling terwijl twee ambulances werden gewaarschuwd. Onderweg naar het ziekenhuis werd al met een speciaal apparaat van de Venlose brandweer geprobeerd de levensgeesten op te wekken en dat werd in het ziekenhuis nog enige tijd voortgezet. Alle moeite mocht echter niet baten. Behalve de overleden kinderen telde het gezin nog een eenjarig en een dertienjarig dochtertje. Een technisch hoofdambtenaar stelde in de badkamer een onderzoek in. Ver moedelijk heeft er iets gehaperd aan de geyser Daardoor zouden de kinderen bewusteloos zijn geraakt, waarna zij in het water zouden zijn verdronken. Dicht bezet waren gisteren in de Tweede Kamer de banken van de anti-revolutionaire en christe lijk historische fracties, die zo nauw bij de jongste kabinets crisis betrokken waren. Achter deze fracties hebben nog enkele leden van de fractie der k.v.p. hun plaatsen en als linkse eenling, de heer H. L. Lankhorst van de p.s.p. Aller ogen zijn gericht op het spreekgestoelte, waar de fractie leider der p.v.d.a., de heer Bur ger zijn rede uitspreekt. 1. C. N. van Dis (s.g.p.), 2. dr. J. Meulink (a.r), 3. A. W. Bie- wenga Wzn. (a.r.), 4. dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot (a.r.), 5. C. van Nierop (a.r.), 6. mr. B. W. Bies heuvel (a.r.), 7. Th. Laan (kath. v.), 8. mr. A. B. Boosjen (a.r.), 9. R. C. M. Weijters (kath. v.), 10. H. J. Lankhorst (p.s.p), 11. dr. E. P. Verkerk (a.r.), 12. J. Smallenbroek (a.r.), 13. R. H. v. d. Wetering (c.h.), 14. J. J. Fens (kath. v.), 15. W. P. G. Assmann (kath. v.), 16. J. de Ruiter (c.h.), 17. H. W. Tilanus <c.h.), 18. mr. J. B. van Gelder (c.h.), 19. J. T. Mellema (c.h.), 20. D. F. van der Mei (c.h.), 21. H. Kikkert (c.h.), 22. Ch. J. I. M. Welter (kath. v.). Vrijlating in zaak-Socrates AMSTERDAM. De 28-jarige P. R. B. uit Castricum, kantoorbediende en medewerker van de failliete n.v. Socra tes, die dinsdag was aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte of medeplichtigheid daaraan, is gisteren op vrije voeten gesteld. Dat gebeurde nadat hij was voorgeleid en proces-ver baal was opgemaakt. De nadere uitleg van minister president De Quay op de rege ringsverklaring gaf daartoe nau welijks enige aanleiding. De pre mier had in feite aan zijn verkla ring van woensdag weinig toe te voegen en gaf pas na herhaalde aandrang van de c.h.-fractieleider dr. Tilanus te kennen dat zonodig ook de bouw in de vrije sector aan banden zou worden gelegd. Maar als er overspanning op de bouwmarkt zou ontstaan moesten alle sectoren in beschouwing wor den genomen en pas in het ergste geval zou de regering haar toe vlucht nemen tot het vergunnin genstelsel dat in 1951 werd afge schaft. Aan het eind van het debat kwam gisteravond de a.r -fractievoorzitter dr. Bruins Slot wel zover dat hij zei te be treuren op 22 december geen schorsing van de beraadslagingen te hebben ge vraagd. Dan zou het conflict misschien zijn voorkomen, zo voegde hij eraan toe. De liberale fractieleider prof. Oud kon het niet anders zien dan dat de a.r.- fractie zich had neergelegd bij één on gewijzigd beleid. Deze opmerking bracht de gemoederen, die toch al urenlang met moeite waren bedwongen, eindelijk pas goed in beroering. Er vormde zich rond het spreekgestoelte een dichte haag van kamerleden, die van de slotacte van dit politieke steekspel niets wilde missen. Prof. Oud had ook al met zijn uitroep dat de oplossing van de moeilijkheden nu eenmaal in de a:r.-kring moet worden gevonden, zout op de wonde gestrooid. Verwijten werden over en weer ge daan over de kwestie of de liberalen met hun steun aan de motie-Andriessen een minder sociaal woningbeleid voerden dan de anti-revolutionairen. Het haalde allemaal uiteraard niets uit, maar in de Kamer was wel de in druk gevestigd dat de A.R. zich in dit gevecht met interrupties ten slotte toch uit de tent had laten lokken. En dit nog wel nadat prof. Oud had opgemerkt dat men de jongeling Absalom met zachtheid moest behandelen. De K.V.P.-fractie hield zich overal buiten; haar woordvoerder Andriessen ontweek zorgvuldig de schuldvraag. Ook kon hij zich de weelde veroorloven, nu de wensen van de K.V.P. toch door minister Van Aartsen waren overgeno men, zijn motie in te trekken. Prof. De Quay had nog wei de ge legenheid om de Kamer duidelijk te maken dat het kabinet intussen schoon schip had gemaakt met een aantal pro blemen. De socialistische fractieleider mr. Burger had gesuggereerd dat het kabinet nog steeds in zichzelf verdeeld was en dat er straks toch moeilijkheden waren te verwachten met de mammoetwet en de kinderbijslag. Het is mij niet bekend dat hierom- Overigens bleven beiden vasthouden aan hun wensen op het stuk van de volkswoningbouw. De overwegingen die leidden tot de motie-Van Eibergen, al dus dr. Bruins Slot, vinden wij nog steeds juist. Het zat ons hoog en het zit ons nog hoog, zei dr. Tilanus, maar hij vond het staatkundig onjuist dat het kabinet was afgetreden en hij noemde de verklaring van minister Van Aartsen ongelukkig. Wei zagen zij beiden in de regerings verklaring belangrijke verbeteringen in het woningbouwbeleid: meer evenwich tigheid, meer warmte, bezorgdheid voor de minst draagkrachtigen, minder star heid. De onthulling van dit zorgvuldig ver pakte standpunt van de protestants-chris telijke fracties was voorbehouden aan prof. Oud. Ook hij noemde de beslissing van minister Van Aartsen onverstandig en staatkundig onjuist maar hij voegde eraan toe, dat dit geen vrijbrief beteken de voor de a.r.-fractie om ook onver standig te handelen. Het had er veel van, zo zei hij, dat men meer op minister Zijlstra speelde dan op minister Van Aartsen. Deze ging immers op 22 december niet in op de eis van dr. Bruins Slot dat als er bij een overspan ning beperkt zou moeten worden, dat in geen geval in de woningbouw zou mogen gebeuren. Overigens vond hij dat de zaak van beide kanten te veel in de emotionele sfeer was getrokken: van de kant van de minister door de portefeuillekwestie te verbinden aan de houding van de a.r.- fraetie en van die kant doordat fractie en minister elkaar niet lagen. De socialist mr. Burger noemde het allemaal maar zonderling exerceren. Dat vond hij niets bijzonders: dit kabi net heeft altijd zonderling gedaan. Het voert een onsociaal woningbouwbeleid. Na de crisis heeft het gewoon spijt ge kregen en daarom is het teruggekomen. Heengaande bleef het toch. De bewe gingsvrijheid van de anti-revolutionairen is nu volgens mr. Burger zo groot als het touw lang is waarmee zij aan de K.V.P. zijn gebonden. Na dit debat besteedde men weinig aandacht meer aan de begroting van volkshuisvesting en bouwnijverheid die ten slotte zonder slag of stoot werd goed gekeurd. Zelfs de socialistische motie- Bommer werd ingetrokken, omdat men geen behoefte had aan een verwerping daarvan. UTRECHT Het bestuur van het N.V.V. heeft besloten aan de Bel gische zusterorganisatie, het Alge meen Belgisch vakverbond, een renteloze lening van een half mil joen gulden te verstrekken. Een verzoek om een solidariteits bijdrage voor het Belgische verbond had het bestuur ontvangen van het SCHOUWBURG APELDOORN APELDOORN. Een reusachtige taart werd gistermiddag de raadzaal van Apeldoorn binnengedragen. Beide deuren moester} ervoor open. De taart was een geschenk aan de raad van het „Comité tot ondersteuning van de bouw van een cultureel centrum in Apel doorn", dat door Apeldoornse bedrijven in het leven is geroepen. De raad had even tevoren de bouw van zulk een cen trum met algemene stemmen goedge keurd. De taart was een getrouwe kopie van de maquette van de nieuwe schouw burg. Burgemeester mr. A. L. des Tombe heeft, geholpen door drie koks, de taart aangesneden. De schouwburg wordt gebouwd in het Oranjepark. I.V.V.V., het internationale verbond van vrije vakverenigingen. Van een definitief oordeel over de Belgische staking heeft het bestuur van het N.V.V. zich onthouden. Het neemt echter als vaststaand aan dat de staking van het A.B.V.V. zware financiële offers vergt, waardoor de voortzetting van zijn werk na afloop van de sta king zal worden belemmerd. Ook de T.U.C., het Britse vakverbond, wii de stakende Belgen financiële hulp bieden en wel in de vorm van een renteloze lening van 50.000 pond. Aangezien het hier om-een belang rijke financiële transactie gaat, moet de Britse regering haar goedkeuring geven voor het overmaken van dat geld naar België. Tweemaal is premier Macmillan gisteren met een aantal leden van zijn kabinet bijeen geweest om over de toe zegging van de T.U.C. te beraadslagen. Bij hen bevonden zich o.a. Lord Home, de Britse minister van buitenlandse zaken en Selwyn Lloyd, die de porte feuille van financiën beheert. Protest Geeft d'e Britse regering toestem ming tot het overmaken van de ponden naar België, dan zal dat on getwijfeld leiden tot een scherp protest van de regering in Brussel. Deze zal de Engelse regering dan in menging in de Belgische binnen landse aangelegenheden kunnen ver wijten. Namens het Britse verbond van vak verenigingen is meegedeeld dat de lening verstrekt wordt alleen omdat er zich stakers in moeilijkheden bevinden. De oorzaak van de staking en politieke kwesties van binnenlandse aard, zijn buiten beschouwing gelaten. Secretaris-generaal Hammarskjoeld van de Verenigde Naties heeft gisteren een onderhoud van ruim een uur gehad met president Kasavoe- boe van Congo over diens voorstel voor een ronde-tafelconferentie. Tijdens dit overleg demonstreerden aanhangers van ex-premier Loemoemba buiten het hoofdkwartier van de VN in Leopoldstad waarbij voorbij gangers gemolesteerd werden in wie zij stamgenoten van Kasavoeboe meenden te herkennen. Een moeder en haar zeven kinderen •zijn levend verbrand toen een huis van twee verdiepingen te Lynn in de Ame rikaanse staat Massachussetts afbrand de. Zo'n vent als jij kan ik net gé bruiken LAGOS. De Franse am bassadeur in Liberia heeft bevel gekregen met de staf van zijn ambassade het land binnen tweemaal 24 uur te verlaten. Deze uitwijzing Is bedoeld als protest tegen de jongste Franse proef met atoomwapens in de Sahara. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. Alle soorten brood zullen met ingang van maandag één cent per heel brood duurder worden. Minister De Pous heeft dat gister avond besloten. Al enige tijd is tussen zijn ministerie en de Neder landse bakkerijstichting over de mo gelijkheid van een prijsverhoging over leg gepleegd. Zij dient ter compensatie van de gestegen prijzen voor bloem. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. Zolang niet alle Del tawerken zijn voltooid zal er sprake zijn van onvoldoende waterstaatkundige be veiliging. Zo ongeveer is het antiwoord van minister Korthals op de schriftelij ke vragen van het Eerste-Kamerlid Liehtenauer naar aanleiding van dag bladartikelen over de situatie bij IJs- selmonde, Schielands hoge zeedijk en Spijkenisse, onder andere in ons blad van 30 november. Maar kan het rijk niet doen, zo blijkt uit het antwoord. Met name de verhoging van Schielands hoge zeedijk moet onvermij delijk een zaak van lange duur zijn, waaraan intussen voor zoveel mogelijk door het hoogheemraadschap Schieland wordt doorgewerkt. De minister wijst er op dat er sinds 1953 al veel is gebeurd zoals de ver sterking van de hoogwaterkering langs de Rotterdamse waterweg en de daar mee in open verbinding staande wate ren. De beveiliging van het gebied om de grote rivieren in Zuid-Holland is een zaak voor de beheerders van de water keringen in dit gebied. Eigen nieuwsdienst NEEDE. Van een overhemdenfabriek in Neede is gisteravond een vleugel uit gebrand. Daarin waren het stoffenmaga- zijn en de snijzaal ondergebracht. De andere afdelingen, de directiewoning en het kantoor liepen ernstige water schade op. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteren om 23.15 uur: met en- buien. Matige tot krachtige, aan de kust tijdelijk stormachtige wind tussen west en noord. Weinig ver andering in tem peratuur. MIESJE: Ais 't nu maar droog blijft! 7 dec.: zon op 8.47, ton onder 16.46; maan op 22.41, maan onder 11.25. Van onze correspondent LONDEN Bliksemsnel volgen in Engeland de gebeurtenissen elkaar op die verband houden met de trieste reeks moorden op jonge meisjes van de laatste dagen. Gisterochtend, nadat de politie meer dan vierduizend mensen had verhoord, werd een boerenknecht van zeventien jaar gearresteerd. Hij werd in staat van beschuldiging ge steld wegens moord op het zestien jarig meisje Sandra Pickering, dat maandag dood werd aangetroffen in Sapcote in het Engelse graafschap Leicestershire. De jongen, Rodney Bailey, werd ge arresteerd toen hij thuis zat te eten, op nauwelijks tien meter van de wo ning waar Sandra Pickering woonde. Het nieuws van zijn arrestatie bereikte het hoofd van de politie van Leicester shire toen deze juist door de B.B.C. werd geïnterviewd over de moord op Sandra. Huis aan huis waren in en rondom Sapcot verhoren afgenomen bij het zoeken naar de moordenaar van het meisje van zestien jaar. Intussen werd gisteren in Essex, in Castle Hedingham. de 29-jarige Ameri kaanse sergeant-vlieger Boshears offi cieel in staat van beschuldiging gesteld wegens moord op de twintigjarige Jean Constable uit Halstead in Essex. De sergeant was, zoals gemeld, in de loop van woensdagavond gearresteerd. Boshears is met een Schotse vrouw getrouwd; hij is vader van drie kin deren. Hij deed dienst op een Ameri kaans militair vliegveld in Essex. Met zijn jasje over zijn hoofd arri veerde de sergeant gistermiddag bij het gerechtsgebouw in Castle Hedingham waar hij de ernstige beschuldiging te gen zich hoorde uitspreken. Een groep jongelui, onder wie veel jonge meisjes, stond buiten het gebouw in de bittere kou te kijken toen de Amerikaanse sergeant naar binnen werd geleid. Terug gevonden Het vermiste meisje Joyce Reed, dat naar men vreesde ook het slachtoffer van een moordaanslag was geworden, is inmiddels gezond en wel terugge vonden in het huis van haar zuster t« Oxford waar zij de afgelopen dage* had doorgebracht. Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BRECKEB Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90. Postbus 4, Giro 116666» telefoon Directie en administratie 01100- 6901. Redactie: 01100-6901 en 5366. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009. redactie Walcheren en sportredactie 01180-4604, Post bus 26, Vlissingen, Nieuwendijk 33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen. NJeuwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24. tel. 01110-2991. Zeeuwsch Dagblad toste nummert 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1,—. 16e JAARGANG No. 4749 Vrijdag 6 januari 1961 PARLEMENT GEEFT NODE TOE I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1961 | | pagina 1