Bel ine aarzelt met aan Congo heeft Grawe lijke kruisweg gdEgErasttai Spanningen in Rliodesië Curagao heeft nieuw college SCHERPE WAARSCHUWING VAN AMERIKARUSSEN NIET NAAR CONGO Amerikaanse vliegtuigen vielen schepen niet lastig EYSKENS: het kan ook anders Opkomende pijn Vrijdag 22 juli 1960 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 5 Werkloosheid Lonen betaald Rode diplomaten Nederlandse bijrijder in Bremen verongelukt Eerste zitting Veiligheidsraad NIET ROOD OOK WIJ „WURGEN" ANTWOORD OP RUSSISCHE BESCHULDIGING Niet werken 1.30 arrestaties Amerika laat vier nieuwe suikerexporteurs toe Parijse metro duurder Spaghetti-miljonair ivordt operazanger Hulp uit knuppel Klepperen verboden op Capri SPROEIVLIEGTUIG REED KANAAL IN MET EEN BORREL DE BOOT UIT INTERNATIONAAL BLOEMENFESTIJN OP FLORIADE Universitair conflict op Cuba K.L.M. stuurt tiende vliegtuig naar Congo Fruitfee vergeefs gekozen Amsterdam verwacht goedkeuring bouw Congresgebouw Duits meisje verdronk Arrestaties in Perzië Nieuwbouw begonnen ilhelminagasthuis Van onze correspondent BRUSSEL. Zou het denkbaar geweest zijn, dat wij onze be dreigde landgenoten niet te hulp waren gekomen? vroeg koning Bou- dcwijn vanavond in een radiorede tot het Belgische volk. Voor de Belgen, die nooit de verjaardagen van hun koning of zijn familieleden vieren, was het vandaag namelijk nationale feestdag. Gewoonlijk geeft die aanleiding tot een troepenparade, doch vandaag is de nationale feestdag door de regering beschouwd als een dag van nationale rouw. Dit heeft er niet toe geleid, dat Brussel er anders uitzag dan op andere vrije zomerdagen: de vreemdelingen beheersten de stad, de Brusse laars waren naar buiten getrokken. De senaat heeft de Congolese minister- president verweten, dat hij zelf leden van kamer en senaat had aangewezen om hem naar New York te vergezellen en de keuze niet aan het parlement had ge laten. 's Konings rede was behalve de ge sloten warenhuizen en het ontbreken van kranten het enige aat op de nationale feestdag wees. De rede handelde uiter aard over Congo en over de „gruwelijke kruisweg onzer landgenoten". Voor wat de toekomst betreft weigerde de koning' te geloven, dat alle vruchten van tachtig jaar inspanning verloren waren. De verplichting ten opzichte van de bedreigde Belgen in Congo was ook het hoofdthema van een korte verklaring van eerste-minister Eyskens, die wij vanmid dag vermoeid en geelachtig bleek na drie weken van voortdurende spanning in zijn kabinet aantroffen. Hij betreurde dat de strijdmachten van de Verenigde Naties Congo maar in zo langzaam tempo be reiken. Daardoor worden levens van blan ken in gevaar gebracht. Belgische troepen moeten blijven optreden waar dat nodig is ongeacht redevoeringen. Voor het eerst heeft Eyskens ook dui delijk gedreigd, dat de vijandigheid van de Congolese regering jegens België voor Congo financiële consequenties mee zal brengen. De Congolese regering zal zelf de gevolgen moeten dragen voor de chaos die zij geschapen heeft, zei de eer ste-minister, die tot dusver had vastge houden aan het hulpprogramma, dat Bel gië nog voor de souvereiniteit^overdracht had ontwikkeld. Eyskens dreigde dat het anders kon worden, want zei hij, het gaat niet aan van de Belgen thans nog financiële op offering te vragen ten behoeve van de Congolezen. Nog vorige week had de Belgische re gering er echter voor gezorgd, dat in Congo de lonen konden worden betaald en vandaag hebben Belgische bankiers zich beziggehouden met de vraag of iets moet worden gedaan voor de Congolese banken, die vrijwel geen geld meer De centrale bank te Leopoldstad zat dinsdag zo goed als zonder en stuurde toen en/kele Congolese kommiezen met een Sabena-vliegtuig naar Stanleystad, waar men nog goed in het geld zou zitten. De kommiezen konden de stad echter niet bereiken en werden toen zij het vliegveld van Stanleystad verlaten hadden door Congolese soldaten met een pak slaag verwelkomd. Zij keerden zo vlug moge lijk, maar zonder geld naar Leopoldstad terug. In Stanleystad is de toestand nog steeds gespannen. De enkele honderden Euro peanen die er nog zijn, vrijwel uitsluitend mannen, wachten op evacuatie en stellen geen vertrouwen in de Abessijnse solda ten. die de troepen uit Ghana hebben afgelost, maar bij de Congolezen veel minder gezag blijken te hebben. Een Ghanees officier heeft verklaard, dat in de binnenlanden nog veel Europeanen Advertentie kou of griep, blust U snel uitmetde veelzijdig samengestelde Koker 50 tabl. 90 ct. - 25 tabl. 60 et. zitten die nodig ontzet moeten worden. Kleine troepenafdelingen zijn daartoe uitgezonden. In Leopoldstad zijn vanmiddag troepen uit Ghana aangevoerd met Russische vliegtuigen. Aan boord van een dezer vliegtuigen bevonden zich enkele Russen, die door ambtenaren der Verenigde Na ties herkend werden als ambtenaren van het Sow jetministerie van buitenlandse zaken. Loemoemba heeft hen ontvangen, doch het gesprek duurde maar heel kort. Loemoemba heeft zich vandaag ook in de senaat laten zien en is heftig uitgeval len tegen voorzitter Ileo. Hij verweet de senaat zich al te Veel in de zaken van de regering te mengen en maar resoluties op te stellen zonder eerst de regering ge hoord te hebben. Ileo, die de wijze man van Congo genoemd wordt en groot gezag heeft, omdat hij de eerste was die vier jaar geleden in een pamflet het woord onafhankelijkheid gebruikte in verband met Congo's toekomst, liet zich door Loemoemba niet van zijn stuk brengen. Van 'haar kant heeft de kamer resolu ties aangenomen en in één daarvan wordt gezegd, dat Van den Bosch, de Belgische ambassadeur moet verdwijnen. De diplo matieke betrekkingen met België kunnen eerst worden hersteld als het staat er de gevluchte Belgen naar Congo zijn teruggekeerd. Aan Van den Bosch wordt verweten, dat hij de Belgen aangespoord heeft om te vluchten om op die manier het economisch en bestuursapparaat van de jonge staat te ontwrichten. Duidelijk is dat de Congolezen. zich in de grote steden steeds meer bezorgd gaan maken voor de voortdurend toenemende werk loosheid, die een gevolg is van het ver trek der blanken, die tot dusver de pro- duktie geleid hebben. Ook in het aan Congo grenzende Bel gische mandaatgebied Roeanda Oeroendi is het thans zeer onrustig. Er schijnen zware gevechten aan de gang te zijn tussen twee stammen die op voet van oorlog leven. Op het platteland heerst grote chaos. Dit alles heeft grote ongerustheid on der de Belgen in het mandaatgebied ver oorzaakt. Velen staan op het punt het land te verlaten. Met spoed worden de Belgische strijdkrachten in Roeanda Oeroendi versterkt. WILLEMSTAD, (A.N.P.) De eilandsraad van Curasao heeft gisteren met algemene (elf) stemmen een nieuw bestuurscollege gekozen. Het bestaat uit de leden van de democratische par tij Beaujon, Rozendaal en Pijpers, en de leden van de Konstruktieve volks partij Morkos en Martina. Aan het begin van de vergadering leg de de fractieleider van de (oppositione le) Nationale volkspartij, Winklaar, een verklaring af waarin hij zei, dat de groep der samenwerkende partijen in de Eilandsraad bereid was, mee te wer ken aan de vorming van een nieuw be stuurscollege, bestaande uit twee leden van de Nationale volkspartij en twee van de Democratische partij. Dat voor stel werd door de DP—KOVP van de hand gewezen. Uit protest verlieten daarop de tien leden van de samen werkende partijen de vergaderzaal. BREMEN (ANP-DFA) De 32-jari- ge bijrijder B. Bloom uit Geldermalsen is om het leven gekomen, toen de vrachtauto waarin hij op de autosnel weg tussen Hamburg en Bremen reed, van achteren inreed op een Duitse vrachtauto. Bij het ongeluk, dat woens dagavond gebeurde, werd de 23-jarige bestuurder G. van Asch uit Geldermal sen op straat geslingerd; hij kreeg een shock. De Duitse vrachtauto stond stil. De wagen was aangehouden door de bijrij der van een tankauto. Die wilde hulp vragen voor zijn chauffeur, nadat de tankauto van de weg was geschoten en zes meter diep van de dijkhelling was gevallen. De ontwerper van de dam bij Fré- jus, de 69-jarige Franse ingenieur An- dré Coyne, is gisteren na een langdu rige ziekte in Parijs overleden. Coyne ontwierp een groot aantal dammen in Frankrijk, Noord-Afrika, Indonesië en Amerika. De oorzaak van de rampza lige dambreuk bij Fréjus heeft men geweten aan een verschuiving in de rotsbodem; nimmer is uitgemaakt of er iemand voor verantwoordelijk was te stellen. Eigen nieuwsdienst NEW YORK. Het urenlange, bij tijd en wijle hoogst dramatische debat over de crisis in Congo, in de nacht van woensdag op donderdag gehou-. den, heeft als voornaamste resultaat opgeleverd: 1 een Russische resolutie waarin de terugtrekking van alle Belgische troepen binnen drie dagen wordt ge- eist; 2 een Amerikaanse waarschuwing, dat alles gedaan zal worden om de interventie van Russische troepen in Congo te voorkomen. Het debat begon met een toespraak van de Congolese afgevaardigde Tho mas Kanza. Hij meende dat de enige oplossing voor de moeilijkheden in zijn land gezocht moet worden in een te rugtrekking van de Belgische strijd krachten, zo spoedig als dat n»ogelijk is. Kanza wilde niet verhelen dat er wreedheden tegen blanken zijn begaan in Congo, maar deze zijn niets vergele ken bij de wreedheden die Belgische militairen en burgers hebben bedre ven. De Congolezen hebben volgens Kanza meer geleden dan de Belgen. Congolese militairen hebben slechts het voorbeeld gevolgd van de Belgische bruten, zei hij. De Congolese afgevaardigde stelde al zijn vertrouwen in de troepen van de Verenigde Naties hij hoopte dat die het ergste kunnen voorkomen. Hij be streed ten slotte de -gedachte dat zijn regering communistisch gezind is. Een lange reeks bijzonderheden over de gruwelijkste wreedheden in Congo begaan jegens blanke vrouwen, mannen en kinderen, werd hierna voorgelezen door Pierre Wigny, België's minister van buitenlandse zaken. Met een van emotie trillende stem vertelde Wigny o.a. van een Belgische vrouw die ne gen keer was aangerand, terwijl haar zeven kinderen moesten toekijken. „Moet ik doorgaan?", vroeg de Bel gische minister. „Meneer Kanza, gelooft u werkelijk dat wij zulke verraders zijn dat we onze vrouwen, onze doch ters en kleindochters in deze hel zou den achterlaten? Er zijn afschuwelijke dingen gebeurd met die Belgen, die in vol vertrouwen in Congo waren geble ven omdat België meende dat de Con golezen een christelijke, beschaafde na tie vormen". Nog eens verklaarde minister Wigny dat België zijn troepen uit Congo zal terugtrekken, naarmate zij door troe pen van de Verenigde Naties worden afgelost. België is bereid de kwestie van de wreedheden aan een internatio naal onderzoek te laten onderwerpen, aldus Wigny die toegaf dat er ook be treurenswaardige incidenten van de kant van de Belgen zijn voorgekomen. Uiterst felle beschuldigingen aan het adres van België werden na Wigny's rede geuit door de Russische afgevaar digde Koeznetsof. De Belgische agres sie in Congo, meende hij, brengt de in ternationale vrede in gevaar. Koeznetsof maakte de Belgen uit voor „slavendrijvers", die te vuur en te zwaard een bewind van onderdrukking voerden. De kolonialisten, aldus de Rus, zijn er op uit Congo uit te hongeren, te wurgen. Onder leiding van België wil len zij Congo beroven van zijn rijke na tuurlijke hulpbronnen. Hierna kwam hij met zijn resolutie voor de dag. Met grote kracht keerde Cabot Lodge, de Amerikaanse gedelegeerde zich te gen de verdachtmakingen en beschuldi gingen van Koeznetsof. Die had o.a. ook de terugtrekking, geëist van een klein groepje Amerikaanse militairen in Con go, dat daar helpt bij de voedselvoor ziening. „Het is betreurenswaardig", zei Cabot Lodge, „dat de Sowjetunie pro beert de koude oorlog naar Afrika over te brengen". Cabot Lodge herinnerde tenslotte aan de berichten dat er Russische troepen naar Congo gezonden zouden worden. JJ,,Met andere leden van de Verenigde Naties", zei de Amerikaanse afgevaar digde, „zullen wij alles doen wat in ons vermogen ligt om het binnendringen te voorkomen van strijdkrachten die niet door de Verenigde Naties zijn ge vraagd." SALISBURY (A.P.) Een menigte van drieduizend negers heeft gisteren in de Afrikaanse wijk van Salisbury het verbod van premier Whitehead van Rhodesië op samenscholingen ge negeerd en met stijgend enthousiasme een redevoering van de democrati sche leider Siloendika aangehoord die aankondigde het verbod te zullen blij ven negeren. Deze bijeenkomst had plaats buiten het gebouw waar de dag tevoren 20.000 negers tegen de arrestatie van drie de mocratische leiders hadden gedemon streerd. welke betoging door de politie hardhandig was gestopt. De nieuwe bij eenkomst is verder kalm en ordelijk ver lopen. Niettemin zijn de afgelopen twee dagen de onrustigste geweest die Rhode sië sedert de relletjes van 1956 heeft ge kend. Hoewel er in de schermutselingen met de politie geen gewonden vielen, was de onrust in de hoofdstad Salisbury groot. Zeker 50.000 arbeiders verschenen niet op hun werk. naar thans gebleken is vooral door sterke intimidatie. Want. nu de politiebescherming in de neger-! wijken afdoende is. is het absentenper- j centage van 90 tot 30 teruggelopen. Tot het middaguur waren er in totaal 130 negers gearresteerd die ervan ver dacht werden met stenen naar auto's te hebben geworpen, medearbeiders ge ïntimideerd of het verbod op samen scholingen overtreden te hebben. Onder de arrestanten bevonden zich ook enkele politieke leiders. Verkenningstoestellen van de politie wierpen uit de lucht traangrasbommen naar groepen negers die auto's bekogelden. Een tiental auto's werd beschadigd en een agent moest voor verwondingen in een ziekenhuis worden behandeld. Hoewel de algemene staking in Salis bury thans vrijwel afgelopen is ver wacht men voor de komende dagen nieuwe moeilijkheden. Het Nederlandsche Roocle Kruis heeft een bedrag van vijftigduizend Belgische franken overgemaakt aan het Rode Kruis in België. Het bedrag is bestemd WASHINGTON (Reuter) Met verontwaardiging wijst de Ameri kaanse regering Russische beschul digingen van de hand, volgens welke vliegtuigen van de Verenigde Staten Russische schepen op open zee zou den hebben lastig gevallen. Hierdoor zouden levens van Russische zeelie den in gevaar zijn gebracht en bo vendien internationale rechtsregels zijn geschonden, aldus Moskou. Al deze beschuldigingen zijn volgens de regering in Washington volkomen on- gegrorfd. Het Russische dreigement, dat „andere maatregelen" genomen zullen worden indien Amerikaanse toestellen laag over Russische schepen blijven vliegen, brengt Washington in verband met andere recente Russische verklarin gen en daden. Van het dreigement trekt Washington zich niets aan. Dit blijkt uit een Amerikaanse nota die gis teren in Moskou op het Russische mi nisterie van buitenlandse zaken werd overhandigd. Onze plicht Met nadruk wijst Amerika op de ver dachte manier waarop herhaaldelijk Russische trawlers en andere schepen WASHINGTON (Reuter) Het Ame rikaanse departement van landbouw heeft aan acht landen verhogingen van hun suikeruitvoer naar de Verenigde Staten toegestaan. De totale verhoging bedraagt 617.385 ton. Vier landen mogen nu voor het eerst suiker naar de Verenigde Staten uitvoe ren, en wel Brazilië (100.347 ton), Brits West-Indië en Brits Guyana (70.000 ton). El Salvador (6.000 ton) en Guatemala (6.000 ton). PARIJS (AP) De tarieven van de Parijse metro en stadsbussen zullen met ingang v-an 1 augustus met niet minder dan 40 pet. omhoog gaan. De tarieven van het forensentreinverkeer stijgen in de komende herfst met 50 pet. Reden voor de tariefverhogingen is het grote verlies waarmee de hoofdste delijke vervoersdiensten reeds lange tijd werken, een verlies dat met regerings subsidie moest worden aangevuld. Een rit enkele reis per ondergrondse zal van 45 op 65 oude francs gebracht worden. voor hulpverlening aan uit Congo terug-1Tienrittenboekjes gaan van 300 tot 370 gekeerde families. 'fr. omhoog. zich in de nabijheid van de Amerikaan se kust bewegen. Deze schepen hebben dikwijls een uitgebreide apparatuur bij zich voor het verrichten van elektroni sche waarnemingen. Het is de plicht van de Verenigde Staten, aldus de nota, de identiteit van dit soort schepen vast te stellen en hun doen en laten in de gaten te houden. Maar dit wordt altijd zo gedaan dat er geen gevaar voor de opvarenden ont staat. NEW YORK Giovanni Butoni, een 68-jarige fabrikant van spaghetti en macaroni heeft genoeg van de pro- dukten, die hem tot miljonair hebben gemaakt. De in New York wonende Italiaanse miljonair heeft meegedeeld, dat hij zich uit zijn Europese fabrieken zal terugtrekken om operazanger té worden. In november zal hij bij de City Centre Opera Company in New York zijn debuut maken als Don Basilio in De barbier van Sevilla. Over zijn plannen, die hij er een hele boel schijnt te hebben, wilde hij nog niet veel zeggen. Hij wil eerst eens afwachten, hoe zijn Don Basilio ont vangen wordt. Eigen nieuwsdienst FRANKFURT Heel gemakkelijk krijgen de verkeersagenten van Frank furt (West-Duitsland) het eoortaan. Hehbe.n zij bij het regelen van het verkeer plotseling een patrouillewagen van de politie nodig, dan behoeven ze alleen maar wat tegen hun gummi knuppel te mompelen. Binnen enkele minuten is de gevraagde assistentie ter plaatse. Ook 'ziekenauto's kunnen op deze geheimzinnige manier door Frank- furts verkeersagenten te voorschijn worden getoverd. Het gehiim van de mysterieuze knuppels is een uiterst klein korre- golfzendertje dat er in is aangebracht. gen. Vorige week is de overeenkomst tussen de N.V. Brugverbinding te Middelharnis en de Staat der Nederlanden •p getekend, waarbij de financiering en de exploitatie van de brug aan de n.v. wordt overgelaten. De gemeenten Goeree- Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincies Zuid- Holland en Zeeland hebben inmiddels besloten hun bijdrage j g te leveren in het aandelenkapitaal ten bedrage van een mil- joen. De resterende 35 miljoen zal worden geleend van institu- 5 tionele^ beleggers. In december zal het werk worden aanbe- 5 g steed. Na de winter hoopt men te beginnen met de uitvoering. De heffing van de tol, die niet hoger zal zijn dan de be- -S staande tarieven en na enkele jaren zelfs lager, is nodig ter bestrijding van de rentelast. Het Rijk heeft zich verplicht de t brug tegen de kostprijs minus afschrijvingen over te nemen J vier jaren nadat de weg over de Haringvlietdam klaar is. g De brug krijgt twee tweebaans autowegen en een weg voor g langzaam verkeer. Hij wordt twaalfhonderd meter lang. Aan s- ,4 de kant van Numansdorp komt er een klapbrug met een door- vaartwijdte van 35 meter. li; De brug zal (zie kaartje) westwaarts aansluiten op de al g; -s bestaande dam tussen de Hellegatplaten en Goeree-Overflak- g kee en oostwaarts op de nog aan te leggen dam naar Noord- brabant, waarmee hij een schakel zal vormen in de toekom- stige Beneluxweg. 5; ■■h-irtrCrtctrtrfcCrbtrerfrüü-h-bir-kirtrkir-trü-Crb-trft-b-trtrtrïr-ü&tcü-trü-ütclrü-ü-frk-h-bö&irttfrfc-ü Zwitserland zal met ingang van 25 ju li geen invoer van tomaten meer toe staan. Ons land voerde de laatste weken regelmatig tomaten naar Zwitserland uit, maar de hoeveelheden waren ge ring. CAPRI (Reuter) Het dragen van sandalen met houten zolen is voortaan op het Italiaanse toeristen eiland Capri verboden. De burge meester van Capri vaardigde een bevel uit waarbij dit moderne schoeisel uit de straten van het pit toreske stadje wordt verbannen. De actie is een gevolg van klachten van (waarschijnlijk steenrijke) buiten landse toeristen over verstoring van de vredige sfeer op het eiland door het geklepper in de straten. Of het verbod ook voor Hollandse toeristen op klompen geldt, is niet bekend. Van onze correspondent EMMEN. Een vliegtuig van de fir ma Mastboom uit Rotterdam, dat in Zuid-oost-Drente al enkele weken bezig is met besproeien, is gistermiddag in een kanaal te Zwartemeer terecht gekomen en zwaar beschadigd. De piloot, de 29- jarige heer W. H. M. uit Rotterdam kreeg geen letsel. Het ongeluk gebeurde bij het opstijgen. De piloot merkte dat de machine niet los van de grond kwam. Om te voor komen dat het toestel zich te pletter zou rijden tegen een 'huis maakte de heer H. een sterke bocht en reed door een bietenveld het kanaal in. Het toestel verdween vrijwel onder water. LONDEN (AP) Een paar borrels als een scheepsramp dreigt ktfnnen beslist geen gevaar. Integendeel, aldus twee Britse artsen in een artikel in het tijdschrift I alcohol kan goed van pas komen. Mensen die een schip moeten ver laten en in koud zeewater moeten springen hebben meer weerstand als ze een dosis alcohol binnen hebben schrijven de artsen. Ook het risico van een paniek ver mindert indien en een flinke borrel wordt verstrekt. De enige man die een halve eeuw geleden, na de ramp met de Titanic in leven bleef tot een reddingsschip arriveerde, had een flinke borrel ge dronken. Helemaal rustig is het in Leopoldstad nog niet, en aller minst is het er voor de nog achtergebleven blanken veilig. Daarvoor is de sterkte van het internationale politieleger van de Verenigde Naties, dat de Belgische troepen daar heeft afgelost, nog te gering. De inheemse bevolking staat nog onwennig tegenover de sol daten die uit alle delen van Afrika zijn aangekomen om, zoals dat heet, de rust te her stellen. Hier ziet u een groepje dat een Marokkaanse soldaat van top tot teen bekijkt. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. Vandaag gaan voor de bezoekers van de Floriade de deu ren van de Energiehal weer wijd open, en ze blijven dat tot en met dinsdag aanstaande. Xn het kader van de reeks tijdelijke exposities, die deze .zomer binnen de glazen wanden van dat ge bouw met regelmatige tussenpozen wor den gehouden, wordt dit weekeinde in Rotterdam namelijk op grootscheepse wijze de internationale bloemsierkunst voor het voetlicht gebracht. Vijftien landen Bloemisten uit vijftien verschillende landen, waaronder Amerika. Zuid-Afri- ka, Engeland. België, Frankrijk, Span je, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, West- Duitsland, de Scandinavische landen en Zufdslavië, laten tijdens deze expositie arrangementen zien, geschikt in de stijl van hun eigen land. Sommige sier kunstenaars passen daarbij bloemen toe die zij zelf hebben meegebracht, terwijl anderen gebruik maken van wat hier groeit en bloeit. Bruidsballet Voor Nederland nemen aan deze expo sitie, die werd georganiseerd door Fleurop-Interflora, een twintigtal bloe misten deel. Zij verzorgen onder ande re de arrangementen voor het bruids ballet. dat dagelijks enkele malen wordt opgevoerd en dat de roos, als de mooi ste van alle inheemse bloemen op de Floriade, als hoofdmotief kreeg. HAVANNA (AFP) Het universitaire conflict op Cuba met het bewind van Fidel Castro, dat onlangs al tot uiting kwam in het aftreden van de senaat van Havanna's universiteit, spitst zich verder toe. Van hogerhand zijn gisteren de 32 hoogleraren van de technische faculteit geschorst. Hun wordt verweten dat zij evenmin als hun collega's van de juridi sche faculteit niet weer aan het werk zijn gegaan na een geschil met studenten over het al dan niet steun verlenen aan Castro. Als zij gisteren het werk niet her vatten zouden ook de juridische hoog leraren uit hun ambt worden ontzet. SCHIPHOL. Het tiende vliegtuig dat de K-L.M- ter beschikking van de Sabena heeft gesteld voor het vervoer van vluchtelingen uit Congo naar Brus sel, is gisteren van Schiphol vertrok ken met bestemming Nairobi. Het toe stel 'is van het type DC 6b. In Brussel is gisteren een vliegtuig van de K-L.M. aangekomen met 85 Bel gische vrouwen en kinderen, die sommigen na dagenlange,1 moeilijke tochten uit Congo naar Dar es Sa- lam waren gevlucht. Van onze correspondent GOES. De stichting Zeeuws fruit- corso heeft het gemeentebestuur van Goes gisteren meegedeeld dat de in Goes te houden fruitweek niet zal doorgaan als de Goese gemeenteraad niet op korte ter mijn terugkomt van zijn besluit van woensdagavond geen subsidie te geven voor het in de fruitweek te houden cor so. De raad was voorgesteld een subsidie van vijfduizend gulden te verlenen. Het stichtingsbestuur stelt de raad ver antwoordelijk „voor het wegvallen van een dergelijk belangrijk evenement voor de stad Goes en de neringdoenden in deze gemeente". De fruitfee en haar twee hofdames voor het corso waren enkele weken geleden al benoemd. AMSTERDAM. De gemeenteraad van Amsterdam heeft gistermiddag de indertijd verleende subsidie van zeven miljoen gulden voor het bouwen van een congresgebouw aan het Europa plein in Amsterdam-Zuid verhoogd met 2-5 miljoen. Het lag in de bedoeling dit nieuwe gebouw, dat dwars op het nieuwe R.A.I.-gebouw moet komen, tegelijk te gaan bouwen. Het rijk gaf in 1958 ech ter alleen goedkeuring voor het R.A.I.- gebouw, dat nu bijna gereed is. De minister van volkshuisvesting heeft bericht, dat de rijksgoedkeuring voor het congresgebouw in 1960 zal worden gegeven. B. en W. hebben daarom inmiddels de aanvraag daartoe bij de minister ingediend. Eigen nieuwsdienst ZANDVOORT Aan het Noorder- strand te Zandvoort vond een bader gis termiddag in het eerste zwin een be wusteloos meisje. Het was de zeventien jarige Wilma Ockenfelds uit Düsseldorf, die met haar ouders in Zandvoort lo geerde. In het ziekenhuis is zij overleden, hoewel onderweg al zuurstof was toege diend. TEHERAN (Reuter). In Perzië zijn dezer dagen 146 legerofficieren gear resteerd die zich zouden hebben schul dig gemaakt aan valsheid in geschrif te. oplichting, fraude en misbruik van gezag. Een aantal van hen onder wie vijf generaals en 56 kolonels is in middels reeds tot gevangenisstraffen variërend van een half jaar tot drie jaar veroordeeld. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. Minister Cals heeft gisteren in Amsterdam op het terrein1 van het Wilhelminagasthuis de eerste paal geslagen voor een nieuwe labora toriumvleugel. Dat betekende het begin van een heel programma van nieuwbouw dat zall neerkomen op de totstandkoming van een heel nieuw academisch ziekenhuis. A

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 5