Washington en ParijsMoskou bluft alleen maar De Afro - Aziatische landen komen met gematigd voorstel schilderzelfmet Geen totoloos tijdperk Mevrouw Banderanaike premier van Ceylon HEYBOER Curagao heeft nieuw college De Bilt: Buien PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLADVOOR ZEELAND Eensgezind Zonder Belgen Onder de indruk Geen kwestie van WERELDPREMIÈRE Dief kreeg berouw Soekarno waarschuwt twee partij en Hulp uit knuppel Wat is er van Johnny Jordaan geworden? Hebt U dit artikel gemist? Jammer! Veronica onder vlag Guatmala Zie verder pag. 4 ZO NODIG WEER VERGUNNING Protest tegen bestuur van ziekenhuis Spaghetti-miljonair wordt operazanger K.L.M. stuurt tiende vliegtuig naar Congo Duits meisje verdronk Nieuw verzoek bespreking om LAATSTE NIEUWS Wielersucces in België voor Maliepaard Navo te slap in kwestie-Congo Het weer overal Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, Postbus 4, Giro 116666, telefoon Directie en administratie 01100- 2438. Redactie: 01100-2317, bü geen gehoor Chef redactie 01100-3991. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009, bij geen gehoor: 01180-4604, Postbus 26, Vlissingen, Nieuwendijk'33, tel. 01184-3224, Postbus 24, Terneuzen, Nieuwstraat 38, tel. 01150-3189; Zierikzee, Havenpark 24, tel. 01110-2991. Directeur: JACQ DE SMIT; Chefred.: G. J. BREUKER Zeenwsch Dagblad Losse nummers 13 cent. Abonnementsprijs 0,56 per week, 7,per kwartaal' Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1,—* 16e JAARGANG No. 4610 Vrijdag 22 juli 1960 V.-RAAD NEGEERT LOEMOEMBA Eigen nieuwsdienst NEW YORK. De Sowjetunie bluft wat betreft de kansen op vertrek van troepen van dat land naar Congo. Deze mening, giste ren ronduit uitgesproken door de Amerikaanse minister van buiten landse zaken. Christian Herter, in een persconferentie in Washing ton, was geheel in overeenstemming met de inzichten van de meer derheid in de Veiligheidsraad. Die inzichten bleken na de hervatting van de behandeling van de Congolese kwestie uit het besluit van de raad, niet te wachten met de voortzetting van de debatten tot de komst van premier Patrice Loemoemba van Congo. Alles wees er op dat de westelijke mo gendheden in hun streven naar het ver mijden van een ernstige crisis en naar matiging het grote blok van Afrikaanse en Aziatische landen goeddeels aan hun- zijde hadden gekregen. Uit naam van dat blok dienden Ceylon en Tunesië een resolutie in die heel wat gematigder wa? dan de Russische van een halve dag eerder. Ceylon en Tunesië stuurden in hun resolutie aan op een spoedig ver trek van de Belgische troepen uit Kon go, terwijl deerenteg enin de Russische resolutie, die men weinig kans gaf, werd aangedrongen op vertrek van de Belgen binnen drie dagen. In de Ceylonees-Tunesische resolutie werd ook rekening gehouden met de mo gelijkheid van een volledig wegvallen van de taak van België bij de opbouw van de jonge staat. Congo. De resolutie bevatte namelijk een beroep op de gespecialiseer de organen van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de Verenigde Na ties zoveel mogelijk te helpen bij zijn taak in Congo. Een verheugend teken was dat dc Afrikaanse en Aziatische landen begrip toonden voor de moeilijke positie vanj België. Mongi Slim (Tunesië), gewaagde daarvan bij het indienen van de reso lutie. Hij geloofde in de óprechthéid van het Belgische streven naar het in vei ligheid brengen van de in nood verke- rende blanken en in de noodzaak van: de maatregelen die België daarom had moeten nemen in Congo. Er moest ech ter een grenslijn getrokken worden, meende hij. SUm was onder de indruk gekomen van hel aangrijpende overzicht dat de Belgische minister van buitenlandse za ken. Wigny, had gegeven van de gru weldaden waarvan zovele blanken in Congo het slachtoffer waren geworden. Hij eiste echter het bewijs en drong daarom aan op een onpartijdig onder zoek. Hoe dan ook. België zou zich niet aan zijn verantwoordelijkheden in Con go mogen onttrekken. De Ceylonees-Tunesische resolutie hield verder in dat alle landen zich die nen te onthouden van elke actie die al- breuk zou kunnen doen aan het herstel van rust en orde in Congo en van elke actie die ondermijning van de integriteit en politieke onafhankelijkheid van Congo in de hand kon werken. Velen zagen in die formulering een duidelijke wenk voor de Sowjetunie en een aanwijzing dat de Afrikaanse en Aziatische landen zich distancieerden van het „ultimatum" van Loemoemba, waarin die landen waren genoemd. Op de krachtige waarschuwing van Amerika in de Veiligheidsraad dat Washington eventuele Russische inter ventie in Congo niet zou gedogen, volgde gisteren een even krachtige verklaring van de Franse minister, van buitenlandse zaken, Couve de Murville, in Parijs. Deze zei in de commissie voor buitenlandse zaken van de Franse senaat dat militaire interventie van de Sowjetunie in Congo even ernstige gevolgen zou hebben als Advertentiër de verf voor het schilder feest een militair ingrijpen van Moskou in Berlijn. ,,De Franse regering", aldus Couve de Murville", ,,en de westelijke bond genoten zouden zeker niet passief blij ven indien een dergelijke situatie ont stond". Evenals minister Herter was hij van mening dat de Sowjetunie blufte. Moskou had volgens hem na het tor pederen van de Parijse topconferentie geen gelegenheid voorbij laten gaan om in vele delen van de wereld een propagandaoffensief te ontketenen. Tot het nemen van „totale risico's" scheen Moskou naar zijn mening echter niet bereid. Zie verder pag. 3 COLOMBO (Reuter) Mevrouw Sirimavo Banderanaike, de 44-jarige weduwe van de vorig jaar vermoorde premier Solomon Banderanaike, is gisteren minister-president van Ceylon geworden en daarmee de eerste vrouwelijke prémier ter wereld. Haar; NIJMEGEN (ANP) Een priester is benoeming werd mogelijk door de een bedrag van 245 gulden komen bren- eclatante overwinning van haar Sri!gen op het Nijmeegse politiebureau. Het Lanka-vrijheidspartij in de woensdag bedrag was in de nacht van dinsdag op gehouden algemene verkiezingen. i woensdag gestolen uit een geparkeerde auto in het centrum van de stad. De -p i dader had direct na de diefstal berouw I opuiair over zijn daad gekregen en had de Behalve haar populaire persoonlijkheid priester gevraagd het geld op het poli- was voor mevrouw Banderanaikes over- tiebureau te brengen, winning ook de propaganda van de Sri Lanka van gewicht, die in de campagne vooral nadruk legde op vertegenwoordi ging van de gewone man, in tegenstel ling tot de Verenigde Partij die de aristo cratie steunt. Zelf komt de nieuwe pre mier uit een zeer conservatieve aristo cratische familie van grootgrondbezit ters. Zij heeft drie kinderen en staat be kend als een krachtige persoonlijkheid. Helemaal rustig is het in Leopoldstad nog niet, en allerminst is het er voor de nog achtergebleven blanken veilig. Daarvoor is de sterkte van het internationale politieleger van de Verenigde Naties, dat de Belgische troepen daar heeft afgelost, nog e gering. De inheemse bevolking staat nog onwennig tegenover de soldaten die uit alle delen van Afrika zijn aangekomen om, zoals dat heet, de rust te herstellen. Hier ziet u een groepje dat een Marokkaanse soldaat van top tot teen bekijkt. SIKKENS-TJALLEMA PR0DUKT Schildersbedrijf Balans 7 Telefoon 2336 Middelburg. DJAKARTA (AFP) President Soe karno heeft gisteren de leiders van de Masjumi en de socialistische partij ge waarschuwd dat hun partijen zouden worden verboden als zij niet openlijk de opstandige bewegingen veroordeelden en zich niet schaarden achter het begin sel van geleide democratie. Zij kregen acht dagen bedenktijd De president deelde dat mee op een bijeenkomst waarop ook militaire lei ders en hoge politiefunctionarissen aan wezig waren. Sutan Sjahrir en Subadio vertegenwoordigden de socialistische partij en Prawoto en Junan Nasutionl waren door de Masjumi afgevaardigd. Mevrouw Sirimavo (de Fortuinlijke in hel Singalees) Banderanaike's werelds eerste vrouwelijke premier of pre mière? Voor haar beëdiging als minister presidente van Ceylon en minister van buitenlandse zaken, waarbij zeer vele vrouwen op de been waren en zijzelf ten slotte haar tranen niet kon bedwingen, had mevrouw Banderanaike naar 's lands gewoonte nog enkele astrologen geraad pleegd om het gunstigste tijdstip te ver nemen waarop zij een bezoek bij gouver neur Goonetilleke kon afsteken om de regering officieel over te nemenImmers bij alle belangrijke gebeurtenissen in het leven tan de Ceylonezen worden eerst de astrologen gehoord. Ook haar vier voor gangers als premier zijn alle beëdigd op ogenblikken die door de astrologen gun stig waren genoemd. Eigen nieuwsdienst FRANKFURT Heel gemakkelijk krijgen de verkeersagenten van Frank furt (West-Duitsland) het loortaan. Hebben zij bij het regelen van het verkeer plotseling een patrouillewagen van de politie nodig, dan behoeven ze alleen maar wat tegen- hun gummi knuppel te mompelen. Binnen enkele minuten is de gevraagde assistentie ter plaatse. Ook ziekenauto's kunnen op deze geheimzinnige manier door Frank- furts verkeersagenten te voorschijn worden getoverd. Het gehiim van de mysterieuze knuppels is een uiterst klein korte- golf zendertje dat er in is aangebracht, Verdediging Mevrouw Banderanaika heeft ook de portefeuilles van verdediging en buiten landse zaken op zich genomen. Behalve de eerste vrouwelijke premier ter wereld is zij nu na de opdracht hiertoe van gouverneur Goonetilleke ook de eerste vrouwelijke kabinetsformateur. WILLEMSTAD, (A.N.P.) De eilandsraad van Curapao heeft gisteren met algemene (elf) stemmen een nieuw 'bestuurscollege gekozen. Het bestaat uit de leden van de democratische par tij Beaujon, Rozendaal en Pijpers, en de leden van de Konstruktieve volks partij Morkos en Martina. Aan het begin van de vergadering leg de de fractieleider van de (oppositione le) Nationale volkspartij, WinkJaar, een verklaring af waarin hij zei, dat de groep der samenwerkende partijen in de Eilandsraad bereid was, mee te wer ken aan de vorming van een nieuw be stuurscollege, bestaande uit twee leden van de Nationale volkspartij en twee van de Democratische partij. Dat voor- stel werd door de DPKOVP VEm de hand gewezen. Uit protest verlieten daarop de tien leden van de samen- werkende partijen de vergaderzaal. Van onze Amsterdamse redactie AMSTERDAM Het radioschip Veronica ligt voor de kust onder de vlag van Guatamala. Zoals bekend verspeelde de Veronica enkele maanden geleden, door het in grijpen van het Panamese consulaat, haar in Londen verkregen vlag van Panama. Vier dagen lang lag het schip staten- loos voor de kust bij Scheveningen. Toen gelukte het de directie het om streden radioschip opnieuw van een vlag te voorzien. Geheim Het dundoek werd echter om een eventueel nieuw ingrijpen te voor komen in een kist aan boord van het schip opgesloten. Van mensen van de Veronica zelf wisten weinigen van de herkomst van de nieuwe vlag af. Men trachtte het geheim zo goed mogelijk te bewaren. Als gevolg van de spanningen en moeilijkheden binnen de Veronica is dat evenwel niet langer gelukt. Het is één van de zwakke punten die wij in de bijzonder ingewikkelde organisatie van de Veronica hebben kunnen ont dekken. Het is tevens één van de vele tegen strijdigheden die wij, kennismakend met de achtergronden van de Veronica, zijn tegengekomen: een geheim, dat geen geheim kon blijven, omdat De piratenzender ernstig wordt bedreigd door interne wrijvingen. Voor -meer bijzonderheden verwijzen wij naar pagina 4. De ontwerper van de dam bij Fré- jus, de 69-jarige Franse ingenieur An- 1 dré Coyne, is gisteren na een langdu rige ziekte in Parijs overleden. Coyne ontwierp een groot aantal dammen in Frankrijk, Noord-Afrika, Indonesië en Amerika. De oorzaak van de rampza- i lige dambreuk bij Fréjus heeft men I geweten aan een verschuiving in de rotsbodem; nimmer is uitgemaakt of er iemand voor verantwoordelijk was I te stellen. Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Er zal geen totoloos tijdperk komen. Minister Beerman stelt zich voor vergunning te verlenen voor een beperkte toto zolang de wettelijke regeling nog op zich laat wachten. De voetbalcompetitie begint 21 augus tus en zal zeker wel een week of vijf aan de gang zijn eer de „halve ton-toto" in het Staatsblad verschijnt en kracht van wet zal hebben verkregen. Om deze periode te overbruggen ligt het in de bedoelingva n de minister vergunning te geven voor het uitschrijven van een dergelijke toto. Combinatie Deze vergunning zou dan in handen noeten komen van een combinatie van oelanghebbenden uit de sportwereld en de liefdadige instellingen. Het tot stand komen van deze combinatie is dus wel een voorwaarde voor het doen samen vallen van de aanvang van de voetbal competitie en de nieuwe toto. •Zoals de zaken er op het ogenblik voorstaan ziet het ernaar uit dat par tijen elkaar zullen vinden. De moeilijk heid schijnt voorshands te liggen in het apparaat, .dat de administratie van de nieuwe toto moet gaan verzorgen. Slaagt men erin hiervoor tijdig een op lossing te vinden, dan zal dus op 21 augustus, de eerste dag van de voetbal competitie, meteen de toto van wal steken in de vorm zoals zij onder de verwachte wettelijke regeling zal wer ken. Twee kleuren? Dit houdt in dat zij tegen een inleg van ten hoogste twee gulden per week prijzen van maximaal vijftigduizend gulden zal uitkeren en dat haar op brengst ten goede zal komen zowel van de sport als van de liefdadigheid De mogelijkheid is niet uitgesloten dat dan twee soorten invulformulieren verkrijg baar zullen zijn, in twee kleuren, zodat de deelnemer aan de toto zelf de be stemming van zijn inleg kan bepalen. De voorgestelde wijziging van de lotenjw.et, die de nieuwe toto moet le galiseren, komt volgende week dinsdag in behandeling bij de Eerste Kamer in de vorm zoals de Tweede Kamer haar op 7 juli vaststelde. Deze beWdeling bestaat uit het onderzoek in de afde lingen, op grond waarvan het voorlopig verslag zal worden opgesteld, dat waar schijnlijk eind volgende week zal kun nen verschijnen. Een maand De Eerste Kamer zal dan pas weer op dinsdag 13 september bijeenkomen, zo dat minister Beerman ruim een maand de tijd heeft om zijn memorie van ant woord samen te stellen. Dit zal een aanmerkelijk eenvoudiger opgave voor hem zijn dan toen de Tweede Kamer het ontwerp in behandeling had. De Senatoren, die het slechts kunnen aan vaarden of verwerpen in de vorm zoals het hun wordt voorgelegd, zullen het de minister waarschijnlijk niet zo moei lijk maken als de Tweede Kamer heeft gedaan. De memorie van antwoord zal dus wel zo tijdig gereed kunnen zijn, dat het ontwerp op 13 september in open bare behandeling kan komen. Als de Eerste Kamer het dan aanvaardt kan het spoedig daarna in het Staatsblad verschijnen. De nieuwe toto zal dan slechts vijf weken op vergunning behoeven draaien. RAAD ST. MAARTENSDIJK: St. MAARTENSDIJK (ANP). De gemeenteraad van St. Maartens dijk is gistermiddag akkoord gegaan met het voorstel van B. en W. om fel te protesteren tegen de gang van zaken in het algemeen burgergast huis in Bergen oj\Zoom. Daar wilt, zoals wethouder b. J. Bazen zei, „een kleine meerderheid „rooms"- katholieken iedere specialist en ie dere patiënt de rooms-katholieke moraal opleggen." „Zowel de specialist als de pa tiënt", aldus de wethouder, „wordt er verplicht in het ziekenhuis de gedragslijnen van de rooms-katho- lieken te volgen. Deze zaak is voor het eiland Tholen met zijn over wegend protestantse bevolking een levensbelang. Men mag de algemene status en daarmee ook de algemeen heid van de specialisten in medische aangelegenheden niet verkrachten door reglementaire bepalingen." NEW YORK Giovanni Butoni, een 68-jarige fabrikant van spaghetti en macaroni heeft genoeg van de pro- dukten, die hem tot miljonair hebben gemaakt. De in New York wonende Italiaans miljonair heeft meegedeeld, dat hij zich uit zijn Europese fabrieken zal terugtrekken om operazanger te worden. In november zal hij bij de City Centre Opera Company in New York zijn debuut maken als Don Basillo in De barbier van Sevilla. Over zijn plannen, die hij er een hele boel schijnt te hebben, wilde hij nog niet veel zeggen. Hij wil eerst eens afwachten, hoe zijn Don Basilio ont vangen wordt. Eigen nieuwsdienst SCHIPHOL. Het tiende vliegtuig dat de K.L.M- ter beschikking van de Sabena heeft gesteld voor het vervoer van vluchtelingen uit Congo naar Brus sel, is gisteren van Schiphol vertrok ken met bestemming Nairobi Het toe stel is van het type DC 6b. In Brussel is gisteren een vliegtuig van de K L.M. aangekomen met 85 Bel gische vrouwen en kinderen, die sommigen na dagenlange, moeilijke tochten uit Congo naar Dar es Sa- lam waren gevlucht. Eigen nieuwsdienst ZANDVOORT Aan bet Noorder- strand te Zandvoort vond een bader gis termiddag in het eerste zwin een be wusteloos meisje. Het was de .zeventien jarige Wilma Ockenfelds uit Düsseldorf, die met haar ouders in Zandvoort lo geerde. In het ziekenhuis is zij overleden,, hoewel onderweg al zuurstof was toege diend. APARTHEIDSPOLITIEK NEW YORK (Reuter, AP) Negen en dertig landen hebben op initiatief van Indië samen verzocht om een nieuwe be handeling van de apartheidspolitiek van Zuid-Afrika in de komende bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Die landen wijzen er op dat, nu het grootste deel van Afrika de onafhanke lijkheid heeft verkregen, de apartheids politiek van Zuid-Afrika in flagrante tei strijd blijft met het handvest van de I Verenigde Natie#. NEW YORK De Afri kaanse en Aziatische landen willen er rekening mee hou den dat de Belgische troepen pas uit Congo kunnen ver trekken nadat het politieleger van de Verenigde Naties de orde geheel heeft hersteld. Dit bleek gisteren uit een toelichting op de Ceylonees- Tunesische resolutie in de Veiligheidsraad. Eigen nieuwsdienst ZEDELGEM. De Nederlandse wiel renners doen de laatste dagen wel van zich spreken op de wielerwegen in Bel gië. Na de overwinning van Stolker in Dubbel en de tweede plaats van Rent meester in Ronse, heeft gisteren Malie paard in het plaatsje Zedelgem zijn achterwiel aan Belgische keurrenners getoond. Het ging ditmaal niet om een van de vele kermiskoersjes, waarvan er der tien in een dozijn gaan, maar om een keiharde wegrit over 275 km. Mede door de zware regenbuien, die over het parcours sloegen, werd dit een zware afvalrace. Uiteindelijk lagen nog vijftig man, waaronder de drie Nederlanders Maliepaard, De Haan en v. d. Steen, in de groep die de weg naar de .finish insloeg. Op enige kilometers van de streep waagde Maliepaard zijn kans en slaag de erin 50 meter winst te behouden. Kopstukken als Foré, Schils en Kerkho ven werden resp. tweede, derde en vierde. Opmerking verdiend, dat verleden jaar dezelfde wedstrijd eveneens gewon nen werd door een Nederlander, name lijk De Haan, die zich nu met een plaats in de kopgroep tevreden moest stellen. De 275 km werden afgelegd in 6 uur en 48 min. DE G4ULLE MEENT: PARIJS, (Reuter). De moeilijke positie waarin het westen is gebracht door de chaotische toestanden in Con go is voor president de Gaulle van Frankrijk opnieuw aanleiding geweest te pleiten voor een drievoudig direc toraat van de Noordatlantische Ver dragsorganisatie. Dat zou moeten wor den gevormd door de Verenigde Staten, Engeland en Frankrijk. President de Gaulle bracht deze kwes tie gisteren weer eens op het tapijt in een gesprek met Paul-Henri Spaak, de secretaris-generaal van de Navo. Het gebrek aan krachtige leiding en aan eensgezindheid in de Navo zou volgens de Gaulle dezer dagen nog weer eens zijn gebleken tijdens de ge- dachtenwisselingen over Katanga, de provincie waarvan in economisch op zicht het lot van Congo afhangt. Hij zou de vrees hebben uitgesproken dat die besluiteloosheid zou kunnen uit lopen op een tragische scheuring in Congo. Het Nederlandsche Roode Kruis heeft een bedrag van vijftigduizend Belgische franken overgemaakt aan het Rode Kruis in België. Het bedrag is bestemd voor hulpverlening aan uit Congo terug gekeerde families. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Plaatselijk buien, maar ook enkele op klaringen, voor namelijk in het kustgebied. Naar west ruimende en tot vrij krachtig of krachtig toene- mende wind. Middagtempe- raturen van zeventien tot twintig graden. MIESJE: Doorsparen om met vakantie naar de zon te kunnen. 23 juli: zoit op 4.48, zon onder 20.44; maan op 4.42, maan onder 20.12. max. temp. neersl. 7—19 in uur wind gr. C. in mm Helsinki h. bew. WNW 22 1 Stockh. h. bew. ONO 20 8 Oslo zw. bew. ONO 18 3 Koperrh. zw. bew. wzw 17 0 Aberdeen regen stil 18 2 Londen h. bew. W 19 0 A'dam regen ZW 20 0.1 Brussel zw. bew. zzw 21 0 Luxemb. zw. bew. zw 19 0.1 Parijs zw. bew. w 22 0 Bordeaux 1. bew. NW 23 0 Grenoble h. bew. NW 23 0 Berlijn h. bew. NW 18 3 Frankf. h. bew. WZW 21 2 München 1. bew. NW 20 0 Zürich 1. bew. WNW 22 0 Genève 1. bew. WNW Locarno onbew. stil 27 0 Wenen zw. bew. W 21 4 Innsbr. h. bew. stil 19 2 Belgrado orrweer NNW 33 1 Athene onbew. NNO 35 0 Rome onbew. W 29 0 Ajaccio onbew. ZW 25 0 Madrid onbew. zzw 33 0 Lissabon 1. bew. NNW

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1960 | | pagina 1