»Armelui's« raket voor Europeanen staat klaar DE DIAMANT VAN DR. JAN CUSTERS DE BESTE REEP Onderzoek naar ontploffing op de Sch. 37 ¥001 20 CENT KRIJGT U BIJ M HOUTEI WERF VAN SLIKKERVEER MET GOUD GETOOIJ BONN BEGINT STRIJD TEGEN NEO-NAZI'S Perzië en Irak streven naar ontspanning Het geheim van Oppenheimer: K2r Boudewijn ontvangen met gejuich en spandoeken Koehandel rond een hectare grond in Wolfheze KUNSTMAAN TOT 8000 KM Touwtjes Vakantie Prinses Irene zal Keukenhof openen Premie A.O.W. en A.W.W. In Europa goedgekeurd Feestdagen eetdagen vlekkendagen .7 Vele schepen zoeken naar echtpaar Sssssf. Hobby's Politiële commissie VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN LEOPOLDSTAD Kerstmis in Amerika: 510 doden Dinsdag 29 december 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 5 nil WASHINGTON Het Amerikaanse nationale bureau voor luchtvaart en ruimtevaart (NASA) onderhandelt met een dozijn landen, waaronder Engeland, Frankrijk en Italië, over het gebruik van de Scout, een naar verhouding goedkope vier- traps raket, voor de lancering van kunstmanen ten behoeve van die landen. Het is volgens NASA mogelijk, met behulp van deze 21 meter lange rakettencombinatie een kunst maan van 67,5 kilo op 480 kilo meter hoogte of een kunstmaan van 45 kilo op 8000 kilometer hoogte in een baan om de aarde te bren gen. De Scout is in verhouding tot de rakettencombina- ties die lot nu toe werden gebruikt in Amerika voor lanceringen van kunstmanen zó goedkoop dat er al de naam arme- lui's-raket aan is gegeven. Canada heeft het Amerikaanse aanbod van de Scout al aanvaard en Engeland zal, naar het zich laat aanzien, spoedig volgen. De New York j Times verwacht dat met raketten van; het type Scout in de komende twee tot vier jaren drie Engelse kunstmanen gelanceerd zullen warden- iiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHHiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiifniiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiii HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllII Van onze correspondent JOHANNESBURG Toen multi-miljo- nair Harry Oppenhei mer onlangs de opzien barende aankondiging deed, dat zijn maat schappij De Beer's Consolidated Mines nu in staat was om dia manten voor indus triële doeleinden kunstmatig te vervaar digen, zat naast hem aan tafel een bedaarde Nederlander, dr. Jan Frans Henri Custers. die via netwerk De heer Oppenheimer, een uiterst ingewikkeld van mijnbouwmaatschappijen de touwtjes van de internationale dia mantmarkt vrijwel alleen in han den houdt, vertelde een schare Zuidafrikaanse journalisten en bui tenlandse correspondenten, hoe een project, waaraan ruim drie jaar was gewerkt, ten slotte met suc ces was bekroond: het maken van kunstdiamant, even hard als na tuurlijke diamant en tegen een prijs, die met het natuurprodukt kon concurreren. Hij maakte hiermee een einde aan een diep geheim, dat drie jaar lang door tien technici was bewaard. Daar na wendde de heer Oppenheimer zich tot dr. Custers en stelde hem voor als de man, die dit alles mogelijk had ge maakt. Dr. Custers, een 55-jarige Eindhovenaar, begon toen met een ver legen glimlach vragen te beantwoor den, die van alle kanten op hem wer den afgevuurd. In de takels hangend lijkt de Scout wel iets op de kunstmaan raket Vanguard waaraan de Ame rikanen zo weinig genoegen heb ben beleefd. Maar de Scout zal het er, nu de ianceerraketten hun kinderziekten hebben overwonnen, denkelijk beter afbrengen. De volgende dag, in zijn laborato rium, was hij bezig om apparaten te testen en voor zijn assistenten een nieuwe taak op te stellen. ,.En nu ga ik een beetje met vakantie," zuchtte I hij. j En toen weer die ietwat verlegen glimlach. „U moet goed begrijpen.... Zo stelt de tekenaar van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Chanse Vougbt zich de lancering van de eerste „goedkope" kunst maanraket voor. DEN HAAG. Prinses Irene is voor nemens op 30 maart de officiële ope ning te verrichten van de nationale bloemententoonstelling Keukenhof. DEN HAAG. De staatssecretaris voor sociale zaken en volksgezondheid heeft de premiepercentages voor 1960 en 1961 volgens de Algemene weduwen- en wezenwet en de Algemene ouderdoms wet. die door de Sociale verzekerings bank op 1,25 en 5.5 procent werden vast gesteld, goedgekeurd. Het totale percen tage wordt dus 6,75, wat gelijk is aan het thans voor de A.O.W. geldende pre mie. De regeling van niet-invordering en gedeeltelijke invordering van de A.O.W.- premies van kleine zelfstandigen, zal volgens koninlijk besluit ook gelden voor de A.W.W.-premies. Voor de eerste lanceringen van Europese kunstmanen zal gebruik j worden gemaakt van Amerikaanse lanceerterreinen, maar later zullen ook in Europa lanceerterreinen voor kunstmanen worden ingericht. De Scout kost een half miljoen dol lar. Dat is een bagatel in vergelijking met de vele miljoenen dollar die de grote Amerikaanse Ianceerraketten kosten. De Scout is een produkt van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Chance Vought. In september werd de Scout op de terreinen van de fabriek voor het eerst in de ruim dertig meter hoge, 60 ton zware lanceertoren aan het pu bliek getoond. De Scout werd voor het eerst offi cieel aan andere landen aangeboden op 14 maart van dit jaar in het paleis Noordeinde in Den Haag. Dat gebeur de in een vergadering van de commis sie voor onderzoek van de wereld ruimte (Cospar) uit naam van NASA door dr. Richard Porter. Advertentie verwijdert vlekken - zónder kringen! tube 1,95 spuitbus 5,95 AMSTERDAM (ANP) - De Raad^ voor de scheepvaart te Amsterdam I heeft gisteren een uitvoerig onderzoekt ingesteld naar de oorzaak cn de moge lijke schuldvraag van dc motorontplof fing aan boord van de logger SCH 3/ Geertruida Jacoba uit Scheveningen opj 10 augustus in de Noordzee. Het gevolg van de explosie was, dat het schip is gezonken enkele uren na dat de zestien opvarenden, tot wie be hoorden het elfjarig dochtertje van de schipper en het dertienjarig zoontje van de stuurman alsmede een derde passa gier, in de reddingboot waren gegaan. Tegen hall drie in de nacht verliet de gezagvoerder als laatste zijn logger, die tegen zes uur in de ochtend voorgoed in de diepte verdween. Een in de nabijheid varend schip merkte niets van het ongeval, ondanks de noodseinen die de kapitein had la ten uitzenden. Eerst tegen negen uur in de morgen ontdekte een Duits vaartuig de drenkelingen in de vlet Zij zijn aan boord genomen en later afgezet op een Nederlandse loodsboot. Alle bezittingen van de opvarenden gingen verloren. Na het onderzoek, waarbij de schipper j L. R. en de motordrijver J. R. Z., bei den uit Scheveningen, over de schuld vraag werden gehoord, concludeerde de hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, dat de schipper noch de motordrijver schuldig zijn aan het vergaan van het schip. De oorzaak van de ontploffing in het 43 jaar oude vissersvaartuig kwam niet precies vast te staan. In het algemeen zei de heer Metz het af te raden pas sagiers mee te nemen aan boord van vissersvaartuigen, omdat het altijd ook order ideale weersomstandigheden zoals diiinaal blijkt riskant is. Er dienen vooral niet meer mensen te wor den meegenomen, dan de reddingsmid delen toelaten. In dit geval was de ted- dingsvlet enigszins overbelast. De heer Metz stelde ten slotte de raad voor dé schipper en de machinist vrij te spreken van enige schuld. Advertentie Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM. De Nederlandse kustvaarder Deo Gloria heeft gisteren de gehele dag zonder enig resultaat in de stormachtige Golf van Biscaje ge zocht naar zijn vermiste eerste machi nist Jos Krul en zijn vrouw. Tot de schepen die ook zoeken, behoort het m.s. Magas van de K.N.S.M. Het cargadoorskantoor Wijnne en Ba- rends te Delfzijl heeft gisteren ook nog een radiotelefonisch gesprek gehad met kapitein Huizing. Uit zijn mededelingen zou kunnen worden opgemaakt, dat de toedracht van de verdwijning nog ondui delijk is. Hij weet ook niet waarom het, jonge echtpaar zich in dit bijzonder' slechte weer buiten heeft gewaagd. De Deo Gloria zal eerst Londen aan lopen. Daar zal de baby van negen maanden van boord gaan. Waarschijn lijk zal een zwager van de vermiste ma chinist. die kapitein op een kustvaarder is, de kleine jongen naar ons land bren gen. Van onze correspondent Dr. Custers flinks) loont zijn assisten ten een röntgen-foto, die bewijst dat het kunstmatig produkt uil zijn laboratorium werkelijk diamant is. ik kan eenvoudig geen enkele tech nische vraag beantwoorden, want het hele proces, dat wij hier hebben ont wikkeld, is een diep geheim. De patentrechten worden op het ogenblik overal in de wereld geregis treerd, en dat betekent waarschijnlijk dat niemand ook niet General Electric in Amerika dezelfde me thode van diamantproduktie zal mo gen gebruiken. General Electric is al een tijd geleden tot kunstmatige produktie overgegaan maar bezit geen patentrechten. De Amerikaanse produktie is daar geclassificeerd als een militair-strategisch geheim." Dr. Custers komt uit een gezin van negen kinderen en woont nu al twaalf jaar in Zuid-Afrika. Maar hij heeft er nooit aan gedacht om zijn Nederland se nationaliteit op te geven. ,.Toen de oorlog uitbrak zijn wij al gauw in het verzetswerk terecht geko men en toen de bevrijding naderde, was ik het hoofd van het Nationaal Verzet in het zuiden. In de eerste na oorlogse jaren (ik werkte toen bij Phi lips) werd het mij in Europa te be nauwd en ik vreesde, dat er in Ne derland geen toekomst voor mijn kin deren zou zijn." ,,De Beer's Consolidated stelde mij onmiddellijk aan op het diamant-la boratorium en toen de directie be sloot om serieus werk te gaan ma ken van een kunstmatige diamantpro duktie, werd ik benoemd tot hoofd van het research-team. Ze bouwden een speciaal laboratorium voor mij en ik had tot taak om een speciale pressie kamer te ontwerpen." ARNHEM Het clandestien bou wen van een noodwoning op haar ei gen grond heeft mevrouw Tjoonk uit Wolfheze voor de Wageningse kanton rechter gebracht. Daar bleek dat er heel wat meer achter deze affaire zat en dat mevrouw Tjoonk moest bou wen, omdat ze geen gemeentewoning kreeg. Ze kreeg evenwel geen ge meentewoning omdat ze haar grond niet wilde verkopen aan de gemeen te, die er woningwetwoningen op wil de zetten. Twee halsstarrige partijen stonden hier tegenover elkaar. Zij hadden de kwestie zo ingewikkeld gemaakt dat de kantonrechter er ook niet meer uit kwam en de zaak aanhield om nieu we getuigen te horen. Van een onzer verslaggevers SLIKKERVEER. Tot grootste werven behoort de Scheepsbouwwerf voorheen De Groot en Van Vliet niet. Dit Slik- kerveerse bedrijf dat op 2 januari vijftig jaar bestaat is wél een springlevende zaak. Dat bewijst bet zojuist voltooide vrachtschip, speciaal ontworpen voor het ver voer van vloeibare chloor in zijn soort het eerste type ter we reld, maar ook het 3000 tons koel- schip dat nog op de helling staat laat zien dat men reeds lang de kinderschoenen ontwassen is. Het is het grootste tot dusverre op de werf gebouwde schip. Het begon in 1910 met het repareren van binnenschepen. Twee jonge mensen: D. de Groot en A, van Vliet, wier va ders te Delft en te Koudekerk een I scheepsbouwbedrijf bezaten. besloten het samen te proberen. Zij werden ook zwagers, want Van Vliet trouwde met een zuster van De Groot. Toen de laat ste tien jaar later overleed werd de fir ma omgezet in een naamloze vennoot schap, Hoewel de werf tot op de huidige dag een familiezaak is gebleven, met bouwnummer 332 op stapel en nog voor anderhalf jaar orders in portefeuille, Rijnschepen Met het bouwen van kleine rijnsctie- pen werd de eerste ervaring opgedaan. In de eerste wereldoorlog ging het be drijf zich ook toeleggen op de zeevaart, waarna weer een periode met dc bouw van binnenschepen aanbrak, maar op grotere schaal en in een hoog tempo. Men presteerde het om per jaar twaalf rijnschepen van 1300 ton af te leveren. In 1936. toen voor de scheepsbouw de ergste crisis voorbij was. werd opnieuw grote aandacht besteed aan het bouwen van zeeschepen. Er tussendoor verrezen series binnenschepen. Zeevaart Na de jongste wereldoorlog werd het accent eveneens op de zeevaart gelegd Vooral kustvaartuigen gleden er van de helling. Van eer eigen ontwerp coaster (een gladdektype van 499.D9 brt an 860 dwt) werden niet minder dan 26 zuster schepen voor diverse rederijen en kapi-, teins-eigenaars gebouwd. De binnen vaart werd allerminst vergeten, getuige I de dertien tankers voor één rederij en öel veertien ..hardlopers" voor Zwitserland. De sc'heepsbouiwwerf voorheen De Groot en Van Vliet heeft haar afkomst niet vergeten. Daarom heeft zij ook een flink reparatiebedrijf met een voibezet- te dwarshelling. Men heeft in de goede na-oorlogse ja ren evenmin verzuimd tijdig te moder niseren en uit te breiden. Vandaar de nieuwe helling voor 5000 tons schepen, lasloods voor sectiebouw, timmerloods. koperslagerij, tekenkamer, kantines en drie torenkranen. Die moderne outillage heeft er onge twijfeld aan meegewerkt, dat sinds 1945 rond tachtig nieuwe schepen konden worden opgeleverd. Aan haar reputatie dankt zij het, dat onlangs opdrachten werden verworven voor vier kustvaar ders: twee voor Nederlandse en twee voor Skandinavische rekening. Het per soneel van vierhonderd man (te wei nig!) kan voorlopig vooruit. MEESTBIEDENDE Mevrouw Tjoonk woonde aanvankelijk1 in een groot huis, waar ze pensiongas ten hield. Toen haar man stierf en de hypotheek op het huis werd opgezegd, verkocht ze het huis, maar behield de grond, die er vlak achter ligt. Die wil de ze aan de meestbiedende verkopen en voor het geld een klein huis voor zich zelf bouwen. De gemeente Renkum wilde de grond kopen voor twee gulden per m2 en zou mevrouw Tjoonk dan aan een ge meentewoning helpen. Twee gulden vond mevrouw Tjoonk ten slotte te weinig. Ze wilde er meer voor hebben. Telkens weer kwamen er nieuwe ge gadigden voor de grond. Zij werden al dus mevrouw Tjoonk, evenwel door ge meentewerken zo ingelicht, dat ze steeds weer van de koop afzagen. IN UITBREIDINGSPLAN Ja, zo zegt men op gemeentewerken, wat wilt u, de grond ligt in het uit breidingsplan. We hebben dat stuk hard nodig voor de bouw van woningwetwo ningen, waarvoor elders in Wolfheze geen grond meer is. Wanneer wij tegen gegadigden zeggen dat er niets anders op gebouwd mag worden, is het begrij pelijk dat zij worden afgeschrikt. Bo vendien heeft mevrouw Tjoonk monde ling toegezegd de grond aan ons voor twee gulden per m2 te verkopen. GEEN ANTWOORD Alles, goed en wel, zo zegt mevrouw Tjoonk, ik heb voorgesteld de prijs door een onpartijdige arbitrage-commissie te laten bepalen, maar ik heb op dit voorstel nimmer een antwoord gekre gen. Deze koehandel rond een stukje grond van een hectare is al zo lang aan de gang dat mevrouw Tjoonk, die ten slotte ergens moest gaan wonen een huisje op haar grond heeft laten bouwen en dat bracht haar dan ook voor de rechter, die er ook geen raad mee wist. Weliswaar heeft de gemeente het recht om het clandestien gebouwde huisje te laten afbreken, maar ze is er nog niet toe overgegaan in de hoop dat de kan tonrechter straks een mogelijkheid ziet om de partijen toch nog tot elkaar te brengen. Hier houdt het verhaal op, want de technische bijzonderheden zijn, al weer, geheim. „Ja", geeft dr. Cus ters eindelijk toe, „we hebben wel een paar explosies gehad voordat we de ideale pressiekamer hadden ge bouwd." „Ziet u, diamant kan kunstmatig geproduceerd worden door middel van uiterst hoge druk en enorm hoge tem peraturen. Je doet dan in een paar mi nuten het werk waarvoor de aarde een paar miljoen jaren nodig heeft gehad." voegt hij er nog aan toe. „Hoelang duurt het precies voordat u een bruikbare industriediamant hebt vervaardigd?" Weer die glim lach: „Heus, dat kan ik u werkelijk niet vertellen." Dr. Custers heeft drie zoons en twee dochters. Hij schildert in zijn vrije tijd en doet ook aan tuinieren. ,,Uw officiële levensbeschrijving ver meldt als derde hobby autorijden." ,,Ja, dat klinkt misschien wel vreemd, vooral in een land waar vrij wel iedereen een auto gebruikt zoals een ander mens een paar benen. Er zijn weinig dingen waar ik meer van houd dan over lange afstanden ach ter het wiel te zitten. Het geeft me een gevoel van ruimte, van vrijheid. Over een paar dagen rijd ik met mijn oudste zoon naar Kaapstad. Een ruk van 1600 kilometer, zo maar aan een stuk door. Dan kom ik pas werkelijk tot rust." Van onze correspondent BONN De minister van binnen landse zaken van de Westduitse deel staat Noordrijnland-Westfalen, Duf- hues, die zo doortastend is opgetre den bij de opsporing van de daders van de antisemitische schanddaden in Keulen, is gisteren een stap verder gegaan. Hij kondigde de vorming aan yeen speciale commissie van po litiedeskundigen, die twee taken zal krijgen: 1 het zoeken naar de intellectuele aanstichters van het antisemiti sche geval in Keulen, waar twee jonge leden van de rechts-radieale Deutsche Reichspartei in de kerstnacht de syna goge en een verzetsmonument met verf en naziparolen besmeurden; O het leggen van een verband tus- sen deze schanddaad en soortge lijke antisemitische uitingen van de laatste jaren in andere delen van de bondsrepubliek. Dufhues heeft hierbij het oog op diverse gevallen van schending van graven van Joodse kerkhoven, vooral in Zuid-Duitsland, het bekladden van monumenten voor de slachtoffers van het naziregiem en het op ergerlijke wijze uitschelden van Joodse Duitsers, zoals dat de laatste jaren nogal eens is voorgekomen. Nog verder wil het Duitse algemene vakverbond, de D.G.B. gaan. Dat eiste gisteren niet slechts een optreden te gen het rechtse radicalisme, maar daarenboven wees het op de verder felijke „stille achtergronden". Het vak verbond doelde daarmee op het feit, dat in tal van belangrijke functies, zowel bij het onderwijs als bij de ad ministratieve dienst en bij rechtbanken nog altijd voormalige nazi's een rol van betekenis spelen. Eenzelfde eis stelde men van Joodse zijde in Berlijn, waar men eveneens wees op het voorkomen van notoire ex-nazi's in allerlei belangrijke amb ten. De regering in Bonn lijkt nu werke lijk van plan een ernstige poging te doen om de Deutsche Reichspartei, waartoe de daders van Keulen Strunk en Schonen alsmede andere gearres teerde personen behoren, te verbieden. De minister van binnenlandse zaken, Schröder, zal bij het constitutioneel gerechtshof in Karlsruhe een verzoek over een dergelijk verbod indienen, aldus meent men. Dit gerechtshof is uit zich zelf niet in staat een verbod uit te vaardigen, maar dient te wach ten op een verzoek van de regering in Bonn of van de regering van een der Westduitse deelstaten. In Bonn bestaat onder alle politieke partijen eensgezindheid over de hou ding tegenover de D.R.P.; er bestaat geen twijfel dat zij al jarenlang in uiterst rechts-radicaal, neo-fascistisch vaarwater verkeert. Men legt er in de Westduitse hoofdstad de nadruk op, dat het in deze tijd waarin zovele Oostduitse communistische agenten West-Duitsland illegaal binnenkomen evenzeer noodzakelijk is om een wa kend oog te houden op het gevaar van uiterst rechts, als op dat van extreem links. Eigen nieuwsdienst LONDEN. Het blijkt thans uit alles dat zowel Perzië als Irak er naar streeft de spanning tussen beide landen te doen afnemen. Deze span ning ontstond onlangs door Iraakse eisen ten aanzien van een kleine strook grondgebied van Perzië langs de Sjat.t-el-Arab. De Perzische minister van buitenland se zaken. Eghbal, die op het ogenblik een bezoek brengt aan Pakistan, zei gis teren dat zijn regering probeert het ge schil met Irak op vriendschappelijke wij ze te regelen. Het geschil bestaat al lang, maar is door recente uitlatingen van premier Kassem weer actueel geworden. Minister Eghbal onthulde, dat zijn land al een jaar geleden heeft voorgesteld een neu trale bemiddelaar aan te wijzen om de kwestie op te lossen. Irak reageerde niet Overigens geloofte de minister beslist I niet dat er een gewapend conflict tus-j sen de twee landen zal uitbreken. In Londen liet men maandag door-i schemeren, dat de Britse regering bij1 Perzië en Irak heeft aangedrongen op matiging met betrekking tot het grens geschil. Zoals bekend heeft Engeland militaire verplichtingen ten opzichte van Perzië Beide landen zijn lid van de Centrale verdragsorganisatie, het vroe gere Verdrag van Bagdad. PARIJS (A.P.) Drie skiërs zijn gis teren door een lawine omgekomen. Tussen de dorpen Loisinant en For- nert in de Franse Alpen ontstond plot seling een lawine, die zeven skiërs be dolf. Reddingspatrouilles slaagden erin vier mensen uit de sneeuwmassa te be vrijden. Eigen nieuwsdienst LEOPOLDSTAD Met gemengde gevoelens ontving de bevolking van Leopoldstad, de hoofdstad van Bel gisch Kongo, maandag koning Boude wijn. De vorst kwam er gisteren per vliegtuig aan op zijn grote reis door de kolonie. Op vele plaatsen langs de route werd koning Boudewijn door de inheemse be volking begroet met kreten als Leve de koning. Maar op beslist evenveel plaat sen klonken er uitroepen waarin de on middellijke onafhankelijkheid voor Kon go werd verzocht. Militairen en politie zorgden langs de gehele weg van het vliegveld naar Leo poldstad voor een hechte afzetting. IJze ren hekken hielden op tal van plaatsen de toeschouwers van de rijweg. Militaire vliegtuigen vlogen laag boven de in- toehtsweg. Jeeps met Kongolese militai ren escorteerden de koninklijke auto. Slagzinnen De namen van nationalistische leiders werden herhaaldelijk door demonstranten langs de weg geroepen. Op spandoeken Advertentie zo goed, gezond, stérk en voordelig! hemdjes 0.75-1.60 eümi ftyfijyEL-RlBèTEEK ONDERGOED broekjes 0.85-1.45; 2-16jaar; ook in wol en witte katoen stonden slagzinnen, waarin de vrijlating van Patrice Loemoemba werd geëist, een der nationalistische leiders die gevangen worden gehouden. Het hartelijkst was de begroeting op het vliegveld van Leopoldstad, maai- daar bestond de menigte voornamelijk uit Eu ropeanen. Intussen blijkt, dat de Kongolese par- tuen die de afgelopen dagen een geza menlijk congres hielden,' niet alleen de onmiddellijke en volledige onafhankelijk heid van Kongo eisen, maar ook onmid dellijke zelfstandigheid op economisch gebied. In een der resoluties die werden aangenomen, wordt op scherpe wijze stel ling genomen tegen, wat genoemd wordt, het streven van de Belgische kolonisten de Kongolezen op de komende rondetafel conferentie tegen elkaar uit te spelen. Algemeen wordt verwacht dat koning Boudewijn binnenkort een belangrijke verklaring over de toekomst van Kongo zal afleggen NEW YORK (Reuter). Bij ver schillende ongelukken zijn tijdens de kerstdagen in Amerika 510 mensen om het leven gekomen. Vierhonderdtwaalf mensen lieten het leven bij verkeers ongelukken (vorig jaar 581), 38 mensen stierven bij branden en bij andere on gelukken vonden zestig mensen de dooi

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 5