GEZIEN m MARIE LOUISE CREFCOEUR „Uit dat kleine dorpje in het zuiden van Holland GUPA Najaarsbeurs trok eerste dag al veel bezoekers I JACQUES I BLONDEAU DE NATUUR P. W. RUSSEL'S KAPPIE en de SUPERSKOOP met badpak in Alaska darten makers Dinsdag 8 september 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 2 BURGERS WAKEN TEGEN PYROMAAN W FLITS GORDON in het Geen aanvullend werk meer in Amsterdam Dan Barry OOM 1 BAZURKA en J JAMPIE W. Lohman I ARSÈNE I IUPIN Amerika Slijt je if auto's thuis DE TINTELS Vuurzee in bossen van Fontainebleau Jack Dunkiey in en om uw huis Uit de kerken Minister De Pous gaat praten over prijsbeleid MARIE LOl ISK CREFCOEl'R film en foto Eigen nieuwsdienst DUSSEN. De inwoners van Hank, j een dorp onder de gemeente Dussen, zullen vrijdagavond op wacht gaan staan om hun huizen en hooischuren te beschermen tegen een pyromaan. Nu ai drie vrijdagen achter elkaar is de brandstichter in het dorp actief geweest. Twee hooibergen en een schuur gingen in vlammen op, iedere keer om ongeveer elf uur 's avonds. Op initiatief van de burgemeester van Dussen, de heer A. J. A. Oderkerk. zullen nu wachtposten van bewoners in het dorp worden uitgezet. UZULT niet zo gek veel kennissen hebben die hun vakantie in Alaska door brengen. Een Nederlands meisje met een Franse naam doet dat wel en de kranten in Anchorage vinden dat net zo opvallend als u, wellicht. Ze schrijven stukjes over dat meis je en drukken haar foto af. Ze komt uit Maastricht, schrijven die kranten, en dat klopt, want ik heb Marie Louise Crefcoeur in die stad nog zien steppen. Diezelfde kranten melden ook, dat Maastricht ,,een klein dorpje in het zuiden van Holland" is, en daar moet SchlK'IIOll VOOP Amerika ik dan wel weer van zeggen: Klopt niet. kase coiLega" wel wat vreemd, maar Alaska is nog niet zó lang de 49-ste staat van de Verenigde Staten van Amerika, dat het er wel mee door kon, dacht ik. Soms in Afrika Marie Louise koopt geen souvenirs in Alaska, zo hoor ik. ,,Dat is teveel gesjouw en ik denk altijd: bewaar je geld voor de rest van de wereld", zo meldt een van die kranten in An chorage. Filmen en fotograferen doet het Maastrichtse meisje volop en intussen zal ze wel een aardig beeld van de hele wereld op glazen plaatjes en filmstro ken hebben vastgelegd. Want vorig jaar hield Marie Louise vakantie in Afrika, bij de pigmeeën van Watusi en in die bijna dertien jaar vliegen is ze altijd samen met haar camera's te zien geweest. ,,Voor het volgend jaar heb ik nog geen plannen", aldus de stewardess, ,,maar er zijn nog zoveel plekken op deze wereld". Advertentie Slop met kneedbiftfir hout van Ceta-Bever Hoewel iedereen de Anchorage Daily Times" weer gelijk moet geven met de zin: ,,Ze woont in Amsterdam op ka mers, want Maastricht is te ver van het vliegveld verwijderd". Zo lachten. Maria Louise Crefcoeur is dus ste wardess bij de K.L.M. Al bijna dertien jaar vliegt zij de wereld rond, maar nu in Alaska is ze helemaal niet als stewardess. Gewoon als een meisje-met vakantie. De zon scheen uitvoerig toen Marie Louise stond te praten met een verslag gever van „The Anchorage Daily News" en die Alaskase collega van mij schreef: ,.Dat moesten ze thuis kunnen zien, die zon hier, zei Marie Louise. Ze hebben me allemaal uitge lachen toen ik zei dat ik naar Alaska ging en allemaal zomerjurkjes en bad- spullen pakte". Intussen vindt u misschien dat ,,Alas- Van een onzer redacteuren UTRECHT. De Najaarsbeurs 1959 moge dan aanzienlijk kleiner in om vang zjjn geworden, het bezoek heeft er de eerste dag niet onder geleden, Utrecht was weer helemaal in de sfeer. Hoewel op deze 73ste beurs en kele belangrijke groepen ontbreken, trokken de overgebleven ruim elfhon- apparaat 'met zwenkbare steel". Zonder derd deelnemers ongeveer even veel bukken of natte dweilen maken kan de belangstelling als het vorige jaar. Er huisvrouw er vloeren mee dweilen en kwamen zelfs meer buitenlanders drogen. Even een ander wrijfvlak erin kijken naar wat Utrecht zoal te koopflSJSÜZ heeft en om twaalf uur waren er al 24 nationaliteiten geteld. te door. Het strijkgoed is daardoor eer der droog en dat betekent voor de zit tend strijkende vrouw weer een aan zienlijke besparing van energie, minder rug- en voetklachten. Steeds minder inspanning in het huis houden dus. In die richting doet ook de Haagse handelsonderneming Wiko een flinke stap met haar ..zelfwringend dweil- rAT de vrouw in haar uren van eenzaamheid droomt, dat zal wel nooit bekend gemaakt worden. En ze ker zal het geen vorm krijgen en op een tentoonstelling te kijk worden gezet. Maar desondanks heet de expositie, die vrijdag in de Haagse Houtrusthal- len open gaat, Droom der Vrouw". Waaronder u dus, als vrouw, moet ver staan, dat u er alle mogelijke begerens waardige zaken te zien gaat krijgen. Er komen vijvers met bloemen, edel stenen en sieraden die zelfs miljo nairs zouden doen verbleken, mode koningen uit vele landen, haardrach ten voor de wintermaanden en hopen zaken meer om tegen de vriendin Dol letjes" over te zeggen. 0 En als er nu lemaud gedacht heeft: „Welke schoenen zou onze Kroonprin ses nu in Amerika dragen?", dan kan hij dat op die „Droom der Vrouw" te weten komen. Daar staan namelijk de copieën va,n vijftien paar schoenen, die Blok Van Heyst in Waalwijk voor prinses Beatrix ontwierp; vijftien paar I I I schoenen, die nu nog aan boord van de <166131 Rotterdam zijn. O ja, en dan komen er ook nog twee Connies zingen: een echte en een on echte. Die echte is Duits en heet Conny Froboess; die onechte komt uit Haar lem, is dertien jaar, heet Shirley Swerus en wordt dan de „Nederlandse Conny" genoemd. Het zijn alletwee tiener zangeressen en indien u verstand van dit soort zaken heeft moet dat genoeg voor u zijn. Er was tenminste iemand die me zei: ,,Conny? Man, daar slaap ik niet van!" Dit is de Duitse Conny, de „echte" dus foor de kenners. Van haar hoorde ik, dat zij geleend is aan een honorarium van twintig mille f20.000 guldenvoor één avondje optreden. Het meisje is zestien jaar. 39 ,,Ik geloof het wel," zei Andrea vol zelfvertrouwen. „In Alexan drië voordat mijn meester stierf las ik enkele Arabische verta lingen van geschriften van de oude Griekse aardrijkskundigen. In één boek las ik dat een Griek, Eratos thenes genaamd, de omvang van de wereld heeft gemeten al onge veer twee honderd jaar voor de ge boorte van Christus." Prins Henry boog zich voorover en zijn ogen drukten grote opwin ding uit. „Daar hebben wij ook van ge boord." zei hij. „Werd de methode, die Eratosthenes volgde, beschre ven?" „Zeker. Van een reiziger hai hij vernomen dat ten tijde van de zon nestilstand dit hemellichaam recht op de bodem van een bron in de stad Syene in Egypte scheen. Era tosthenes maakte hieruit op dat de zon op de tijd van haar stil stand zich recht boven die stad be vond. Ook nam hij aan dat Alexan- drië en Syene waren gelegen op dezelfde lijn, die van het noorden naar het zuiden en door de polen van de aarde loopt. Toen ik mijn eigen kaarten tekende ontdekte ik dat dit niet waar was, maar Era tosthenes vergiste zich toch niet zo zeer, dat het veel verschil maakte in zijn berekeningen." Andrea zweeg en sloeg zijn toe hoorders eens gade. Bij het zien van zoveel bezielde gezichten die hem gespannen aankeken kon hij een gevoel van voldoening en trots niet onderdrukken. Hierop had hij die morgen nog gehoopt, en hij had datgene gewonnen wat hij het meest verlangde vrijheid. „Eratosthenes richtte een zuil op in de binnenhof van het museum in Alexandrië," vervolgde hij. „Die gebruikte hij als een middel om de hoek van de schaduw van de zon te meten op de dag van de zonnestilstand. Zo kon hij nagaan hoe de zon boven Alexandrië stond op dezelfde dag dat hij wist dat deze recht boven Syene zou staan. Door die schaduw te meten en ge bruik te maken van de beginselen van de geometrie van Euclides kon hij bepalen dat de hoek tussen Syene in het zuiden, het middel punt der aarde, en Alexandrië in het noorden het vijftigste deel van een cirkel bedroeg. Hij kende de afstand tussen Alexandrië en Sye ne. en was dus in staat de omtrek van de aarde te berekenen en die vast te stellen op vijf en twintig duizend mijl, zoals we weten." Er ontstond een opgewonden ge fluister. Prins Henry glimlachte en zelfs Mestre Jacomé scheen tevre den. „Wat denkt ge van zijn gevolg trekkingen?" vroeg hij. „Toevallig was ik in Alexandrië ten tijde van de zonnestilstand, en daarom richtte ook ik een primi tieve wijzer op, het beginsel toe passend van de schaduw van de zon om haar elevatie vast te stel len." „Mogen we vernemen wat uw resultaten waren?" „Mijn cijfers komen die van Eratosthenes zeer nabij," zei An drea. „Ik kwam tot een paar hon derd mijl minder, maar niet tot een werkelijk belangrijk verschil." „Wat zoudt ge dus zeggen van de aardbol die Ptolemeus voor ogen stond?" „Die moet bijna een derde klei ner zijn dan de wereld werkelijk is," 2ei Andrea resoluut. Prins Henry wierp Mestre Jaco mé een snelle blik toe en boog zich voorover. Niemand ontging zijn spanning. „Ge hebt misschien verder over het oppervlak der aarde gereisd dan menig ander levend man, Senhor Bianco," zei hij. „Wat zou nu, in het licht van uw reizen en berekeningen, de kortste weg zijn naar India en de Kruideneilanden westwaarts rond de aardbol, of oostwaarts?" „Oostwaarts," antwoordde An drea onmiddellijk. „In westelijke richting zou de reis tenminste tweemaal zo lang duren." De Prins leunde glimlachend achterover. „Goed gezegd," zei hij. „Hier in Sagres zijn we aan de hand van onze eigen berekeningen tot een dergelijke conclusie gekomen." „Aangezien ge meent dat India in oostelijke richting sneller is te bereiken dan in westelijke richting, dus rond de wereld, Senhor Bian co," zei Mestre Jacomé, „hoe denkt ge dat land dan te berei ken?" „De route over land èn over wa ter is kennelijk de kortste," zei Andrea. „Ik ben tamelijk recht streeks van India hierheen geko men langs drie aansluitende rou tes. Over zee reisden we van China naar de Rode Zee, en verder door naar Alexandrië. Over land kwam ik van Alexandrië naar Tunis als een slaaf van de moren. En weer over zee als slaaf van Senhor di Perestrello tot de brigantijn waar ik op voer de karveel Santa Paula aanviel. Maar die route wordt nu versperd door de Tur ken." „Hoe denkt ge dan Indië te be reiken?" „Langs de zuidoostelijke route, rond Afrika, door de Indische zee tenzij de route rond Afrika veel langer is dan ik vermoed." „Zijt ge er zeker van dat ge rond Afrika kunt varen, Senhor?" vroeg Prins Henry. „Vele kaar tenmakers geloven namelijk dat er geen doorgang is naar het zui den, en dat de Indische zee wordt afgesloten door land." Wordt vervolgd üjiiiiniihiiiiiiiiiiiiiiiiii Advertentie Zij zagen voor het eerst een collec tieve inzending van hetgeen Spanje ex porteert, direct achter de ingang bijeen- wreven. Door de vernuftig zwenkbare steel komt de Wiko gemakkelijk onder bedden en kasten. Over drie weken komt dit product van Nederlandse vinding in de handel. Door de nieuwe „samenstelling" van gebracht in een opvallend goede stand, de beurs is er veel veranderd. Het Vre- Het is een eerste kennismaking, Spanje denburgpaviljoen heeft een plaats ge- komt het volgende jaar terug Na alles wat wfj gisteren ai vertelden is het „nieuws van de laatste minuut" gebleven. Tornado verraste de handel en het publiek gisteren met enkele zeer de aandacht trekkende artikelen. Waarom, vragen de demonstrateurs, zou strijken nog een van de vermoeiendste bezig heden voor de huisvrouw moeten zijn? Op de eerste verdieping geven zij er met een nieuwe strijktafel het revolutionaire antwoord op. Tafel en zitkrukje vormen een geheel, dat in één glijdende bewe ging is op te vouwen. Minder rugklachten Het bovenblad kan niet alleen worden verschoven en aldus aangepast aan de lichaamsomvang, het laat door zijn con structie van „expanded metal" ook warm- kregen direct bij de entree en is met een doorgang verbonden aan het hoofdge bouw. De muziekafdeling is op de parterre gebleven, met in de „schaduw" van al haar klanken de nuchtere zakelijkheid van de efficiënte kantoorbehoeften en de moderne winkelinrichting. WERKLOOSHEID PRAKTISCH VERDWENEN Van onze Amsterdamse redactie. AMSTERDAM. De werkloosheid is MillillllllllllllllllllllllH Amsterdam zo sterk gedaald en de SI vraag naar werkkrachten is er zozeer toegenomen dat de door de overheid ge- jE I subsidieerde aanvullende werken in Am- sterdam gisteren zijn stopgezet. Voor de 83 werklozen die door de maatregel op- Ej I nieuw zonder bezigheden zijn zal het Gewestelijk arbeidsbureau zo snel mo- I gelijk een werkkring zoeken. De in verband van de aanvullende werken tewerkgestelde werklozen ont- i vingen een loon. gelijk aan dat wat krachtens de C. A O. voor de wegen-. spoor- en waterbouwwerken door het be- j drijfsleven wordt uitbetaald. Omdat dat op een behoorlijk niveau ligt. was het moeilijk de tewerkgestelden te bewegen (gap* f S i .7 lazen we. dat het stadje Hameln heeft getrild van het gebrul van 15.000 oud-S.S.'ers die een soort reünie hielden. Een bijzonder pijnlijke situatie. Dat oorlogsmisdadigers gratie verkrijgen e op vrije voeten wor den gesteld is een zaak, die bui ten onze competentie valt. Dat e zoetjesaan worden gere- classeerd en weer in het bedrijfs- een betrekking te zoeken in het bedrijfs- Dag tn nacht hacrlijk warmt Veilig, reukloos en uiterst zuinig - 24 uur achtereen, zó brandt alleen een échte "Aladdin". Een kwaliteits product van de bovenste plank! Gemaakt om U jaren lang van dienst te zijn, zonder storing. PETROLEUM CONVECTOR Vraag) prospectus aan bij G DE ZEEUW N V Postbus 84, DorJrecht door Ëriijiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiii pillllllllflIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII door iiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiitirtiiiiimni llllilllllflMMMM H door Vrij naar Maurice Leblanc ëlllllllMllllllimtlillllllllllllMIIHI leven werden opgenomen: ook dat is een kwestie die we hier onaan geroerd moeten laten. Maar dat diezelfde oorlogsmis dadigers gaan demonstreren be wijst overduidelijk dat ze hun norm-loze aard nog niet kwijt zijn. Dat ze thans de ongehoorde bru taliteit uithalen om een oud-strij- clers-pensioen" te eisen, is een slag in het gelaat van de vrije wereld, van het westen, dat stro men bloed heeft geofferd om van deze lieden ontslagen te raken. Want men moet zich goed reali seren wat hier gebeurt. In de oorlogsjaren werden zes miljoen joden vergast, doodgemar teld en in stukken gescheurd Om nog te zwijgen van de vele mil joenen zg. ..politieke gevangenen" die hetzelfde lot moesten delen. Tallozen treuren nog dagelijks om de opengevallen plaatsen. Tallo zen lijdf i nog aan verstandsver bijstering. omdat ze de nameloze ellende niet konden verwerken. Een spoor van ellende is over de wereld getrokken. Maar zij die het bculsambacht hebben uitgeoefend schreeuwen luid om een pensioen, om een blijk van waardering voor bewe zen diensten!! Zij kunnen ons een dienst be wijzen. Zij kunnen gaan.. Waarheen kan me niet schelen. leven. L aar zou hun beloning misschien lager zijn. De aanvullende werken in Amsterdam de belangrijkste daarvan is de aan leg van een kanobaan in het Amsterdam se bos zijn gestaakt op last van dr. ir: Mansholt. directeur-generaal van de arbeidsvoorziening. Het G. A. B. meent de meesten van de 83 werklozen snel aan de slag te kunnen helpen. Moeilijk heden voorziet het alleen bij de mensen ouder dan 55 jaar. Naar hen is de vraag in het najaar gewoonlijk slechts gering. KOPENHAGEN (A.P.) ln Europa rijden te veel mensen op fietsen, scooters en in oude, on veilige wagens. Dit vindt ten minste Ray Wilson van de Ame rikaanse vereniging van auto handelaren. Daarom heeft hij er op het internationale congres van de autohandel, dat momenteel in Kopenhagen wordt gehouden, op aangedrongen, dat wij Euro peanen nu eerst eens onze auto's in het binnenland moeten afzet ten en pas daarna aan export gann denken. zo, oat zjt.hoe ziet het er uit? heerl'jk PAUL-WAT hebje GrEZAAID? HET STAAT OPOE PAKJES" DAT Z'JN PETUNIA'S EN DIE RU Z'JN ZONNE- m aar, paul, die petunia's moeten vooraan.' >tsp'jt me, MAAR hét is nu te laat, schat/ Y hoezo?je KUNT toch de pakoes omwisselen J) door iimiiiiiimiiiHHHiiHwiitmiHiii ^iiiiiiiitiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiimitiiiiiiiiiminiiiiiiiiimittwwHHiHiiiiimmiiHiKnHiRmiwniHitiniHiHimHiiiHtiHiiiii De eerste luitenant H. J. Oostrom |van het Korps Commandotroep":-, uit Roosendaal is zaterdag in een zieken-, 1 huis in Tilburg overleden. Hij was de derde inzittende van de jeep, die vrijdag S bij Lage Zwaluw!verongelukte. De twee I Fontainebleau, buiten anderen, twee soldaten, werden daaioij sedert zondagmiddag meteen gedood. PARIJS (A.F.P.) In het bos van j Parijs, woeden i grote branden, Sanchezia nobilis ol Sanchezia spc ciosa word .ngenwoordig veel als ka- j d'Azur j merplant gekweekt en men 1 over het alg, -neen wel goede resulta- 3 ten met deze mooie bonte sierbladplant. De gele bloem moet u echter maar als bijzaak zien en daarom kan de sten- gel na de bloei wel weg gesneden wor- |den. De plant heeft veel water nodig; eenmaal per dag gieten kan wel eens niet voldoende zijn. De plant dient men ook uit de felle zon t* houden. die reeds honderden hectaren hebben verwoest. De eerste brand is ontstaan in de kloof van Apremont,- een prachtig j bosgedeelte dat door talloze schilders is uitgebeeld, en dat in vele films als decor heeft gediend. Vermoedelijk zijn kampeerders hier slordig met vuur ge- weest. Als gevolg van de grote droogte, breid de de brand zich zondag snel uit; dui- i zenden dagjesmensen moesten hals over j kop de vlucht nemen. Het verkeer over de grote weg van Parijs naar de Cote 43. ..In de boten!" riep Kappie. toen' „Haha!" nep Bizniz glunderend, goed die door het bos loopt, moest hij zag dat een botsing met de lokomo-werk, boys!" bereikt verlegd worden. tieven niet meer te vermijden was. Maar op dat moment ontmoetten de wielen Daarmee bedoelde hij de wisselwach- NED. HERV. KERK Beroepen te Klazinaveen: (toez.): L. Lingcn te Kolder en Dinxterveen. GEREF. KERKEN Beroepen te Domburg-YVestkapelle: W. Hoogsteen, kand. te Driebergen. Be dankt voor Vriezenveen: P. C. L, de .Jager te Raamsdonk. CHRIST. GERPIF. KERKEN Tweetal te Aalsmeer: D. Biesma te Utrecht-Centrum en R. Slofstra te Har derwijk. van de lokomotieven plotseling scherpe De 37-jarige rijwiel- en bromfiets- bochten van wissels, Luid gierend wer- handelaar J. Schakelaar te Zwolle is!den de zware machines omgezwikt in gistermiddag met een bromfiets die hij andere richtingen, en reden in grote bo- juist had gerepareerd' tegen een hem:gen doelloos door het landschap, zonder tegemoet komende auto van de gemeen- i het treintje met Dikke Mobie zelfs maar tereiniging gebotst en gedood. Het slacht- j aan te raken, offer laat een vrouw en kind na. I ters van het kruispunt. De slimme za kenman had namelijk voor die dag alle wisselwachters van de Batavirische ij- zerbaan in dienst genomen, en hen op gedragen het treinverkeer dat het ver voer van Dikke Mobie zou kunnen ver tragen, langs andere banen te leiden. Kappie veegde met zijn hand langs zijn voorhoofd. „We waren ja bijna in de grond geboord!" mompelde hij. „Siep! Sta daar niet te kijken als een oester met kiespijn! Hoog de stoomdruk wat op en koers een paar streken meer noordelijk. Hoe eerder we in Lutjewier zijn, hoe beter!" Intussen greep Joe Diel, die in zijn helikopter de mislukking van zijn plan had gezien, naar zijn telefoondoos. om zijn baas in Follywood te bellen voor nieuwe instructies Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Minister De Pous heeft voor donderdag een bespreking belegd met de centrale organisaties van werkgevers en werknemers, met de middenstandsbonden en de ver bruikscoöperaties Gesproken zal wor den over de gevolgen van bet ge differentieerde loonbeleid voor het te voeren prijsbeleid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 2