Bewoners Van Nispen- plein willen geen flat Douanier entert smokkelschip Strijdster voor de lange paardestaart Publikatie over het Zuid-Sloe „WIJ MOETEN WENNEN AAN DE Kantonrechter Middelburg Diner wachtte; daarom werd snelheid opgevoerd Vrijdag 26 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 3 Dit jaar nog twee chr. kleuterscholen in Vlissingen ACTIE VOOR BEHOUD HAVEN HOOFDPLAAT Boerenleenbank nam van K. de Kraker afscheid DE ZAGENDE PIJNEN Vermoeide moeders op „Hedenesse" Van ontvolking Havendorp nog geen sprake Al 20 „Misdaad" Souburg krijgt Burg. Stemerdinglaan Kleuterschool aanbesteed Flauwe stukjes Kortgene denkt aan Belgische protestanten Van onze tuinbouwmedewerker DE BESSENPLUK op Zuid-Beveland is op het ogenblik in volle gang. Reeds dui zenden kilo's rode bessen worden elke dag op de Zuidbevelandse veilingen aan gevoerd en sedert kort zijn daar ook de zwarte bessen bij gekomen. Normaal begint de pluk eerst in de tweede week van juli; doch warmte en zon doen de vruchten snel rijpen. Een gevolg hiervan is, dat de school jeugd, die anders altijd present is in de boomgaarden om bessen te plukken, nu (ingez. med.-advertentie VAN NELLE BE STELLEN verstek moet laten gaan. Het duurt zeker nog veertien dagen voor deze groep van werkers in de pluk beschikbaar komt en als er geen grote verandering komt in het weer, dan zou het wel eens zo kunnen zijn, dat de grootste drukte achter de rug De stand van de bessen is in Zeeland niet overweldigend. Dit produkt heeft weliswaar niet zoveel te lijden van de droogte als andere zachtfruitprodukten, maar in april is er nachtvorst geweest, juist in de tijd dat de bessen in bloei stonden en toen is er veel schade geko men. Hierdoor zal de kilo-opbrengst dit jaar in Zeeland heel wat beneden de nor male blijven, evenals in andere delen van het land. Van een onzer verslaggever» VLISSINGEN. De Vereniging voor Chr. Kleuteronderwijs te Vlissingen hield in het kerkcentrum aan de Bone- dijkestraat haar jaarvergadering. Door afwezigheid van de voorzitter Ds. F. S. Kloosterman berustte de leiding bij de heer J. P. Ventevogel. Uit het jaarver slag bleek dat de vereniging thans zes kleuterscholen in stand houdt. Er kon ©en begin worden gemaakt 1 met de bouw van een nieuwe school aan de Beriagestraat. Men verwacht dat j nog dit jaar een urgentieverklaring voor de bouw van nog twee scholen zal wor- d^n afgegeven. Deze scholen zullen dan worden gebouwd aan de Meindert Hob- bemalaan en de Ridderspnorlaan. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de drie aftredende bestuursle-1 ■den t.w. Mevr. Verhey en de heren J. P. Ventevogel. en C J. P. van Keulen herkozen. Aan het eind van deze verga dering deelde de heer G. Tüinhof mee dat aannemer Goedemondt met de bouw van de nieuwe school aan de Beriage straat is begonnen. EXPORT Het warme weer stimuleert de vraag naar rode bessen voor verse consumptie.' Zelfs de meisjes en de vrouwen be ijveren izich om de bessenoogst binnen te halen. Iedere dag gaan er flinke partijen naar de binnenlandse markten en ook is er elke dag export voor de verse consump tie in België. Tezamen met verse fram bozen zijn de rode bessen daar best te verkopen. De prijs voor de eerste kwali teit ligt op het ogenblik in de buurt van 0,95 per kg. De prijs van de zwarte bessen ligt be' langrijk boven die van het vorig jaar. Voor dit produkt werd ongeveer 2,75 per kg betaald terwijl het vorig jaar de gemiddelde prijs 1,40 was. De hoge prijs van het ogenblik is een gevolg van de mindere produktie die dit seizoen wordt verwacht. In het bijzonder in Brabant en Limburg zijn dit jaar heel weinig zwarte bessen. HOOFDPLAAT. - In de raadszitting kwam nog een bijzonder moment voor toen de heer P. Dekker (p.chr.) een „petitionement" met meer dan 200 handtekeningen aanbood, ter doorzen ding aan de rijksautoriteiten, om de haven van Hoofdplaat niet ten offer te doen vallen aan de verhoging van de dijken. Toen bekend werd, dat dit in de plan nen was opgenomen, heeft de heer Dek ker zich tot B. en W. gewend, om hun oordeel te vragen over zijn plan, om een waardige actie tot het behoud van de haven te voeren. De haven heeft toch grote waarde, niet alleen voor Hoofdplaat zelf, maar ook voor het achterliggende gebied, waarvoor ze af- en aanvoerpunt is voor de landbouwers en de handelaren. B. en W. juichten het initiatief van de heer Dekker die niet bij de pakken wilde gaan neerzitten, ten zeerste toe. Hij trok er daarna op uit en verza melde handtekeningen van bedrijfslie- den, landbouwers, particulieren, burge meesters van andere gemeenten, stands- en vakorganisaties van werkgevers en werknemers. De actie bleek algemene instemming te hebben. In zijn toespraak bij de aanbieding van het adres gaf de heer Dekker in het kort de geschiedenis van de haven weer. Deze is ontstaan uit een afwa teringsgeul bij het indijken van de pol der. 17741766 werd de Hoofdplaat inge polderd. In 1812 en 1814 werden de bei de delen achtereenvolgens calamiteus. Het bleek noodzakelijk, door inlagen de dijk verder landwaarts te leggen (de huidige dijk dateert van 1878) maar de haven bleef gehandhaafd. Het verdwij nen van de haven zou een zwaar offer betekenen. Hoofdplaat en zijn haven horen bij elkaar. De burgemeester dankte de heer Dekker ten zeerste voor de betoonde activiteiten, waar de gehele raad ach ter staat. TERNEUZEN. De Coöp. Boerenleen bank „Terneuzen .hield in «Des Pays- Bas" haar jaarlijkse algemene ledenverr gadering. Uit het financieel overzicht bleek dat 'het balanstotaal in 1958 i* toe genomen met ruim twee miljoen gulden en daarmee is gestegen tot 18.752.338,23. De winst over 1958 bedroeg 66.638,51. Aan de reserve werd hiervan 50.000 toe gevoegd. Deze stegen daardoor tot 856.648,24. De rest van de winst werd aangewend voor het afschrijven op ge bouwen. In de plaats van de heer K. de Kraker te Axel werd als bestuurslid benoemd de heer W. L. den Hamer te Axel. De heer De Kraker was vanaf 1922 lid van de Raad van Toezicht. Daarna voorzitter van die Raad, werd in 1939 lid van het be stuur en vervolgens voorzitter. De heer H. de Jonge te Hoek werd herkozen als lid van de Raad van Toezicht. De heren F. de Koeijer, vice-voorzitter, H. de Jon ge, voorzitter van de Raad van Toezicht, en Mr. C. C. Wabeke, kassier van de Coop. Boerenleenbank, richtten woorden van dank tot de scheidende voorzitter. Uit hun woorden bleek hoeveel de heer Dé Kraker voor de belangen van de bank heeft gedaan. Ontroerd dankte de heer De Kraker voor de tot hem gesproken woorden. Onder leiding van mevrouw Vos Schout vergaderde de N.C.V.B. te Aagte- kerke. Het hoofd van de diakonieschool, de heer Klap, sprak over het onderwerp: „Links of rechts". Hij behandelde uit voerig de verkeerssituatie. (ingez. med.-advertentie) VAN NELLE BESTELLEN Eigen nieuwsdienst CADZAND. Douanier Schrier van de post Oostburg is er op zijn eentje in ge slaagd, een smokkelschip met de kapitein in te rekenen. Tweehonderdveertig kilo boter was de buit. De wakkere douanier ontdekte woens dagavond omstreeks elf uur aan het strand van Cadzand ter hoogte van Zwar te Polder een scheepje voor de kust. Vier mannen waren bezig met het inladen van zakken. De heer Schrier ging er op af. Drie mannen staakten hun arbeid en sloegen op de vlucht. De vierde man, de kapitein van de boot, M. H. uit Heist (bij Kiiöcke) werd door de douanier gedwongen op de boot te blijven. De ambtenaar dwong de schipper naar het zuiden te varen en liet het smokkel- bootje vast lopen bij de ingang van het vroegere zeehaventje. Door roepen en schreeuwen wist hij de aandacht van en kele Cadzanders fe trekken, die aan kwam lopen in de veronderstelling, dat het scheepje in nood verkeerde. Door middel van een lyn kon het scheepje aan land worden gebracht. De rijkspolitie nam de schipper, die het de heer Schrier inmiddels door zijn halsstar righeid zeer moeilijk had gemaakt, in ar rest. Zo nu en dan la ten zij zich de heerlijke rode vruchten best smaken. Advertentie van rheumatiek, spit, ischias, hoofd- en zenuwpijnen worden snel en afdoende verdreven door TOGAL. TOGAL kan baten waar andere middelen falen. TO GAL zuivert-de nieren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apotheek en drog. 0,95, 2,40 en 8,88. MIDDELBURG. Ged. Staten stellen Prov. Staten voor een ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 1959 te nemen. Ged. Staten zijn voorne mens in 1959 een vervolg op de documen tatiemap Deltazaken, een publikatie be treffende het zuid-Sloe en naar behoefte een voorlichtingsblad te laten verschij nen. De kosten worden globaal geraamd op 10.000, waarvoor een begrotingswij ziging noodzakelijk is. Voor het onderhoud van de bij de pro vincie in onderhoud zijnde tertiaire we gen van 50.000 meer nodig zijn, dan aanvankelijk bij de begroting was ge raamd. Dit bedrag kan gevonden worden door het voor het onderhoud van de se condaire wegen in Zeeuwsch-Vlaanderen met een gelijk bedrag te verlagen. Het voornemen bestaat om een gedeelte van de weg ZuiddorpeKoewachtHulst van een asfaltlaag te voorzien, waarvan de kosten worden geraamd op 30.000, terwijl de kinkerbestrating van de weg Hoofdplaat—IJzendijke—Hoek—Terneu- zen zal moeten worden opgenomen en herlegd, waarvan de kosten worden ge raamd op 20.000. Aan het Rijk is voorts een tweede ter mijn van 100.000 betaald als aandeel van de provincie in de kosten van de bouw van het nieuwe provinciehuis. Van het in 1958 beschikbaar gestelde krediet van 118.000 voor aankoop en verbouwing van het kantoor voor de PPD was op 1 januari 1959 nog f55.376,26 beschikbaar. Geraamd was 50.000, van daar een verhoging met 5.376,26. Van het in 1958 voor de verbouwing van het bureau van de provinciale waterstaat te Zierikzee beschikbaar gestelde krediet van 14.000 was op 1 januari nog niets ver werkt. De ouden van dagen van Rapelle ho pen op 7 juli op reis te gaan naar Rotter dam, waar o.m. een bezoek zal worden gebracht aan de diergaarde Blijdorp. Van een onzer verslaggevers. CADZAND.„Wij moeten echt wennen aan die rust", vertelde ons een moeder van twaalf kinderen, toen we gistermorgen een kijkje gingen nemen in het vormingscen trum „Hedenesse". In dit zo prach tig en landelijk gelegen conferen tieoord vertoeven namelijk deze week vierentwintig vermoeide huisvrouwen, die door de Federa tie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening zijn uitgezocht om eens even de zorgen van alle dag en die van het gezin te vergeten en op adem te komen. „Je weet gewoon niet wat je overkomt ging de huisvrouw verder, „nou wast mijn man de luiers. Hij heeft een paar dagen verlof genomen." Wika W. K. de Haan, de „rechterhand' van wika R. Wasterval, stelde ons de da mes voor, afkomstig uit zestig verschil lende Zeeuwse dorpen, en met elkaar moeders van tezamen hondprdvijfenveer tig kinderen. Het is voor de eerste keer, dat de Federatie voor V.V.H. huisvrouwen die oververmoeid zijn in „Hedenesse" een week rust doet genieten. De mogelijkheid hiertoe werd geopend door de opbrengst van de Zeeuwse collecte, waarvan men als het ware hier aan den lijve de ge noegens ondervindt. Aanvankelijk dacht de Federatie aan drie keer tien dames uit te zenden, maar de belangstelling bleek zo overweldigend, dat men de groepen meende te moeten uitbreiden. Het staat nu al vast, dat vol gend jaar zes weken voor vermoeide huisvrouwen zijn „besproken". Per week zullen dan 25 dames „er even uit mogen zijn". Het ligt dan ook in de bedoeling één of meer weken te bestemmen voor blinde patiënten, asthmalijders of mensen met een speciaal dieet. Verder hoopt men ervaring te putten uit het werk van de noordelijke federatie, dat deze weken al enkele jaren houdt. De huismoeders in „Hedenesse" vangen elkaar goed op en hebben nagenoeg geen last van heimwee. Wel „hangen ze avonds dikwijls aan de telefoon", maar daar blijft het contact met thuis eigen lijk wel bij. Voor het overige houden de vrouwen zich bezig met wandelen, rusten, excursies, spelletjes, handenarbeid, enz. Volgende week verschijnt er een protes tants-christelijke groep op „Hedenesse". Van een onzer verslaggevers VLISSINGEN. „Deze wonin gen zijn hier dertien jaar geleden als noodoplossing gebouwd. Maar ik geloof niet dat er nog redenen zijn om deze toestand te handha ven", vertelde ons een van de be woners van het Van Nispenpleii; in Vlissingen. In het gesprek kwam verder vast te staan dat de woningen aan het van Nispenplein bijna alle „eigen huisjes" zijn en bij eventuele verkoop deze thans minder waard zijn dan wanneer de noodwoningen zullen zijn ver dwenen. Vooral tijdens de mist- periode van de afgelopen winter was het hier niet uit te houden, alles staat hier op elkaar ge bouwd waardoor de rook bleef hangen. Het was zelfs niet mo gelijk om een slaapkamerraam open te zetten," zei een bewoner. Een ander verklaarde, dat wanneer de bewoners van de noodwoningen kip pen en duiven willen houden en ook nog een groentetuintje willen hebben, zij maar in het Havendorp moeten gaan wonen en niet midden in de stad. „Ik woon al dertig jaar in deze noodwoning", vertelde de heer P. J. Rieteco „en zolang ik niet weg moet, blijf ik er wonen. Al. meer dan veertig jaar zit ik in de duivensport, ik heb hier een mooi tuintje waar ik een dui venhok kan plaatsen, terwijl wanneer ik in een flat kom te wonen daar geen gelegenheid meer voor is. En ook de financiële kant speelt een rol in deze kwestie, thans verwoon ik 7,70 per week, maar een flat is veel duurder. Als ik hier uit moet en men kan mij een behoorlijke eengezinswoning aan bieden ben ik daartoe genegen", aldus de heer Rieteco. Ongeveer dezelfde mening had mevr. Pieters die hier sinds vorig jaar sep tember woont; haar man werkt bij de rijkswaterstaat en heeft al enkele malen geprobeerd een andere woning te krijgen. iet.s wat niet zo gemakke lijk is. ..Wij willen hier wel weg maat niet naar een flat", zo vertelde zij. En haar mening is die van bijna alle noodwoningbewoners aan het Van Nis penplein. Terwijl de bewonèrs van de permanente huizen zeggen „Wij heb ben niets tegen deze mensen, maar er is geen noodzaak meer om deze noodwoningen nog langer te laten staan". Bij een bezoek aan het Havendorp bleek ons dat er van een ontvolking van het Havendorp geen sprake is. Wel staan er hier en daar enkele woningen leeg maar dit maakt op een totaal van vijfhonderd woningen niet veel uit. KAPELLE Op het platte land wordt nogal eens smalend gesproken over de voorvech ters van de Dierenbescher ming, van wie er velen wat overgevoelige stadsmensen zouden zijn die eigenlijk maar weinig van het dier in de na tuur begtijpen. Vandaag wilde ik u eens iets vertellen over een Zeeuwse boeredochter, op gegroeid tussen de dieren, die nu al twintig jaar lang een ver beten strijd voert om veel on nodig leed dat wij mensen het weerloze dier toebrengen, uit de wereld te helpen, dan wel te verzachten. Jaar Die vrouw is hievr. M. J. van den Berge-KIoosterman te Kapelle,* een struise vijftiger, wel ter tale, vlot met de pen en nog altijd trouw aan de mooie Beveiandse dracht. Zij houdt van dieren en ze heeft er veel voor over. Voor het dier in nood springt ze strijdvaardig in de bres. AI meer dan twintig jaar lang. En als ze het nodig Mevr. v. d. Berge met een van haar vriendjes. oordeelt, spaart ze geen zgn. heilige huisjes. Dat weten Kamerleden, Sta tenleden, dominees, ouderlingen en he ren van het Paardenstamboek uit on dervinding. Mevr. Van den Berge vecht voor het behoud van de lange paardestaart. Niet voor het modeverschijnsel bij onze bakvissen, maar voor de échte paar destaart. Als boered'ochter is ze opgegroeid tussen deze trouwe vierbeners. Haar vader had elf paarden. „Ik noem het een misdaad jegens het schepsel en de Schepper, wanneer een boer zijn paard laat couperen, zoals het afhak ken van de staart wordt genoemd", ald'us de Kapelse, „God heeft dit dier een lange staart geschonken om zich te kunnen weren tegen allerlei hinder lijke insekten. En nu zijn er boeren die er niet tegen opzien het paard zo maar zijn staart af te hakken. OmMat het Stamboek dat eist. Een modegril van de mensen, maar voor het dier een k-welling". Mevr. v. d. Berge zet haai- handen in de zij en haar ogen schieten vuur. „Ik wil nog niet eens praten over ó'e wrede behandeling van de veulens. Ik heb dat couperen dikwijls van nabij meegemaakt en ik blijf het een gruwel vinden. Maar daar blijft het niet bij. Op warme dagen zoals nu, weet het gecoupeerde paard zich geen raad. De insekten komen hem plagen en steken, (ingèz. med.-advertentie) VAN NELLE BESTELLEN Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG Het is op merkelijk hoeveel personen als verdediging voor de kantonrech ter aanvoeren; „Ik had haast." Zo was het ook weer gistermor gen voor de kantonrechter mr. J. Moolenburgh. Op 31 mei reed de Vlissingse kellner H. J. T. op zijn motor over de Rijksweg bij Goes met een snelheid van 70 kilometer, terwijl slechts een snelheid van 50 kilometer was toegestaan. „Ik moest haastig naar Vlissingen terug", zo voer de verdachte aan, „er was een diner voor 45 personen en daar (ingez. med.-advertentie) VAN NELLE BESTELLEN Van een onzer verslaggevers SOUBURG. In Souburg zullen ver scheidene stfaten een andere naam krij gen. De nieuw ontworpen straat tussen het Koopmansvoetpad en het Oranjeplein zal, zo wordt voorgesteld, de naam „Bur gemeester Stemerdinghlaan" krijgen, uit erkentelijkheid voor het vele werk dat de eerste burger van Oost- en West-Sou burg gedurende vele jaren en onder moei lijke omstandigheden voor de gemeente heeft gedaan. De straat tussen het Koopmansvoetpad en het Oranjeplein, die er reeds ligt, zal de naam Middenhofsingel krijgen. De Steenwijkstraat gaat Doornluststraat he ten. Steenwijk wordt echter niet uit het namenregister van Souburg gebannen: een gedeelte van de huidige Middenhofsingel gaat Steenwijklaan heten. Het Oudewaterlaantje, tezamen met de reeds bestaande Nieuwer-Amstelstraat, gaat Nieuwer-Amstelstraat heten. Ook de Van Staveninckstraat krijgt, zo stellen b. en w. voor, een nieuwe naam. Het zou „Van Perestraat" worden, naar de ambachtsheer Van Pere, die van 1694 tot 1746 dit ambt bekleedde en wiens naam in fraaie letters op de molen in de Ka naalstraat staat. De naam V. Steveninck- straat zou dan toegewezen worden aan de straat, die is geprojecteerd tussen de Jan de Priesterstraat en de Zeewijksingel. GOES. Namens b. en w. werd aan besteed de bouw van een kleuterschool aan de M. A. de Ruyterstraat te Goes. Hoogste inschrijver was bouwbedrijf v.h. W. J. v. d. Weert, te Goes, voor 111.748; lapgste was fa. C. Sinke te Wolphaarts- dijk, voor 92.639. De raming was 93.400. De gunning is aangehouden. moest ik in m'n eentje voor zor gen." Mr. J. L. Andreae, de officier van justitie wees hem op zijn grote fout en meende dat zijn boete dan ook bepaald aan de hoge kant moest liggen. Zijn eis luidde 25 subs, vijf dagen. De kanton rechter veroordeelde hem conform deze eis. Mevrouw H. S.-G. uit Lewedorp deed een beetje verbaasd: „Zij had met haar bromfiets in de buurt van Heinkens- zand niet over het fietspad, maar over de rijweg gereden. Ze vond het allemaal echt wat flauw, dat ze daar nu voor werd bekeurd: „Gunst, het was toch maar een klein eindje! Maar twee ki lometer!" Mr. Moolenburgh en mr. An dreae vonden het helemaal geen klein eindje, zodat de verbaasde dame werd veroordeeld tot ƒ4 subs, een dag. De winkelier J. G. uit Vlissingen reed op 6 maart met zijn auto in de Lange- viele te Middelburg bij het inhalen van een andere auto, (juist bij een splitsing) zodanig op het linkerweggedeelte, dat een tegenligger werd gehinderd. Een botsing, temeer daar terpjaatse de weg was opgebroken, kon niet meer verme den worden. De officier van justitie wees hem op zijn ernstige fout: Hoe had hij het in zijn hoofd kunnen ha len om juist voor een splitsing te trach ten een andere auto voorbij te rijden. Hij had moeten wachten tot voorbij de splitsing. Verdachte werd veroordeeld tot twee geldboetes: een van ƒ10 subs, twee dagen en een van 12,50 subs, drie dagen. In Goes was er op 6 maart zowaar een wachtmeester in overtreding; het was C. A. O. uit Dordrecht. Hij pas seerde juist aan de verkeerde kant een verkeerszuil en dit werd gezien door een hoofdagent van politie, die hem niet meer kon laten stoppen, doch haastig het autonummer opschreef. Verdachte, die niet ter zitting Ver schenen was, had aanvankelijk verklaard dat hij door een auto die passeerde, gehinderd werd; daardoor had hij geen blik meer op de zuil kunnen werpen. De hoofdagent A. K. M. uit Goes was echter een geheel andere mening toegedaan. Er was op dat moment he lemaal geen verkeer op dat punt ge weest. Dit moest een verzinseltje van verdachte zijn. O. werd bij verstek ver oordeeld tot een geldboete van ƒ3 subs, een dag. De chauffeur M. J. B. uit Goes hield op 21 februari te Kapelle met zijn vrachtauto niét voldoende rechts, zodat toen hij een tegenligger naderde niet •meer tijdig naar links kon en een bot sing het gevolg was, waarbij enig* schade werd opgelopen. Voor beide overtredingen werd ver dachte veroordeeld tot twee geldboetes elk van ƒ7,50 subs, twee dagen. De Souburgse kruidenier P. de V. reed op 3 juni met zijn vrouw te Vlissingen per fiets door de St. Jacobsstraat. De richting waarin zij reden was echter voor alle verkeer afgesloten zodat beide gistermorgen werden veroordeeld tot een geldboete van 4 subs, een dag. J. R. uit Middelburg reed met zijn personenauto op 28 mei te Middelburg de Helm in. Hij moest hier ijlings een telmachine afleveren: Natuurlijk was er weer haast bij. Hij vergat echter onbe wust dat de Helm uitsluitend voor voet gangers- toegankelijk is en dat auto's er zeer zeker niets te maken hebben. Dien tengevolge werd hij veroordeeld tot een geldboete van ƒ2 subs, een dag. (ingez. med.-advertentie VAN NELLE BESTELLEN l Mevr. v. d. Berge bij het nieuwe noodasiel. en het paard' slaat met zijn staart j Kan ze niet bereiken. Het paard begint te slaan en te schop pen, maar alles tevergeefs. Een mar teling!" Twintig jaar geleden is mevr. v. d. Berge voor het weerloze dier in de bres gesprongen. En ze staat daar nog. Heel wat houders van gecoupeerde paarden heeft zy de les gelezen; ouder lingen die aangesloten bleken te zijn bij het Paardenstamboek wees zij bij huisbezoek de deur. Zij greep de pen en begon „ingezonden stukken" te schrijven. In Zeeuwse kranten, maar ook in bladen buiten ons gewest. Le den van Provinciale Staten, Kamer leden en predikanten beeft ze erover aangesproken en binnenkort zal naar zy mij vertelde deze zaak ook op de Synode van de Geref. Kerken aan de orde worden gesteld. „Zolang er nog één paard zonder staart rondloopt, blijf ik mijn strijd voortzetten", klinkt het vastberaden en wie haar kent, zal daar geen moment aan twijfelen. Mevr. v. d. Berge is uiteraard' lid van de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren. Ze is er correspondente en (pro deo) propagandiste voor. Zij ont fermde zich over de zwerfkatten en (ingez. med.-advertentie) VAN NELLE BESTELLEN -honden, verzorgde zieke dieren en liet propagano'afilms draaien voor de jeugd. De aanloop van zwervertjes werd té groot en nu is er op haar verzoek een noodasiel in Kapelle verrezen. Een houten schuur van vier bij drie meter gebouwd door de heer Joh. Welleman' m de tuin van de wachtmeester le klas' der rijkspolitie M. C. Slootmaker (Bie- zelingsestraat). Van daaruit worden d'e zwerfdieren naar het asiel te Middel burg doorgezonden. Buiten ó'e Zeeuwse steden is Kapelle de eerste gemeente, waar een eigen noodasiel is gebouwd'. Het gemeente bestuur van Kapelle heeft daar ook aan meegeholpen door de benodigde grond en andere medewerking te ver strekken. Mevr. V. d. Berge weet wat publi citeit is. „Nu u er toch bent", zei ze bij het weggaan, „kunt u meteen wel schrijven, dat ik voor de collecte op Dierendag (4 oktober) collectanten no dig heb. 't Is nog wat vroeg maar dan weten ze het vast. De rest zet ik wel in de dorpskrant, 't Zijn overigens maar flauwe stukjes die jullie kran tenmensen omstreeks Dierendag alt|jd over katten en poezen schrijven En met deze hartversterking begon ik de terugreis. KORTGENE. In de gisteren gehou den raadszitting deelde de burgemeester A. A. Schuit mede, dat h|j het ontwerp plan voor het bejaardentehuis rekening gehouden zal worden met bepaalde wen sen en verlangens van de raadsleden. De te Coljjnsplaat aan te leggen vis sershaven zal vijfmaal zo groot worden als de gemeentehaven. Het ligt in de bedoeling, dat de gemeente de vismijn in exploitatie neemt. Om het tekort van de vleeskeurings dienst, die Kortgene met Wissenkerke samen verzorgt, met een ƒ7000 te ver minderen, is tegen 1 januari 1960 ontslag aangezegd aan de keurmeester. De plaatselijke belastingverordeningen werden in die zin gewijzigd', dat de be lastingplichtigen voortaan maar één aan slag voor alle belastingen gezamenlijk zullen ontvangen, die ze dan in ter mijnen kunnen voldoen. Op verzoek van de Kamer van Koop handel besloot de raad, zijn besluit van 28 april tot het instellen van een ver plichte vakantie voor de winkeliers in te trekken. Uit een enquête van de Ka mer was gebleken, d'at in Colijnsplaat 15 tegen- en 11 voorstanders waren, in Kats 9 tegen- en geen voorstanders, ter wijl in Kortgene de stand was 1010. Van de 55 winkeliers voelden er dus 34 niets voor deze regeling. Nu B. en W. besloten hadden, het gym nastieklokaal te Kortgene beschikbaar te stellen voor de repetities van het Noordbevelands Mannenkoor, werd op gemerkt, dat daarmee het hek van de dam is, omdat dit nu ook niet gewei gerd' kan worden aan andere, geen sport- ■beoefenende verenigingen. De heer J. G. de Korte werd benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan het Unescocontrum Nederland werd een jubileumgift van 10 toegekend en aan het consultatiebureau voor alco holisme een subsidie van ƒ25. Een merkwaardig geval was, dat de raad, op voorstel van de heer J. G. Con tant (a.r.) tegen het advies van B. en W. in, maar met de stemmen van de beide wethouders vóór, besloot een gift van f20 te geven aan het prot. zieken huis te Brussel. De heer Contant brak een lans voor deze instelling, er aan her innerend dat de protestanten in een over wegend r. k. streek het niet gemakke lijk hebben. Op Noord-Beveland kan men zich dat moeilijk voorstellen. Maar enige geldelijke steun steekt de Belgische ge loofsgenoten een hart onder de riem. Alle raadsleden behalve beide VVD-ers von den dit een overtuigend woord. Mevrouw Y. Jansen-Sijtema meende, dat men op die manier misschien straks een aan vraag krijgt voor een protestants zieken huis in Rome De raad beschikte op voorstel van B. en W. afwijzend op het verzoek van de stichting geestelijke volksgezondheid tot verhoging van het subsidie van 3 op 10 cent per inwoner. Besloten werd, ó'e voormalige ambts woning van het hoofd der ulo-school voor f 10.000 te verkopen aan het Wa terschap Noord-Beveland. Ook hiermee waren de WD-ers het niet eens. De heer M. K. Verburg noemde het weinig ele gant, dit pand thans ondershands te ver kopen, terwijl eerst besloten was tot pu blieke verkoop. De burgemeester merkte echter op. dat de particulieren er te wei nig voor boden. Het gemeentelijk belang is op deze wijze het best gediend. Bij de rondvraag vestigde de heer A. Welleman (P.v.d.A.) er de aandacht op, dat het verbod, om tijdens de broed- periode geen dijk- of wegkanten in brand te steken, nog al eens overtreden wordt, waardoor broedende en jonge vogels een prooi van het vuur worden. De burg»» meester zegde toe, hierop te laten Mte zien.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 3