Albatros en Gembo in Kon. Zout €sso) benzine DEVIEZENVOORRAAD MET 20 MILJOEN GEDAALD Automatic Canteen richt blik op Europa BEI II* VAN AMSTERDAM Grote concentratie in chemische industrie Aantrekkelijk bod ZWITSAL WEER 9% Lager dividend Vulcanus VISSER u BERICHTEN AANDELENEMISSIE VIHAMIJ Weekstaat Nederlandsche Bank Engelse vordering op N.D.S.M. afgewezen Weer Amerikaans concern naar onze beurs meer kilometers uit een liter Londense vrachtenmarkt SCH ÊEPVA ARTBERICHTEN FA,131 B eur sov er zicht OPLOPENDE MARKT Woensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 9 Eigen nieuwsdienst HENGELO (O.) De Konink lijke Nederlandsche Zoutindustrie is momenteel bezig een concern te worden, hetwelk wel iets aan de Duitse I. G. Farben doet den ken. De aardigheid van het overne men van één bedrijf schijnt er al af te zijn, want de Koninklijke Zout is na de fusie met Electro Zuur enige tijd geleden thans voornemens niet minder dan twee, men kan zelfs zeggen drie, ondernemingen onder haar wijd uitgespreide vleugelsvte scharen. Albatros In de eerste plaats betreft het hier de N.V. Albatros Superfosfaatfabrieken die deel gaat uitmaken van het Zout- concern. t Dit Utrechts bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de pro- duktie van superfosfaat en zwavelzuur, waarvoor resp. fosfaat en pyriet als grondstoffen worden gebruikt. Daar naast nemen stikstof en kali als grond stoffen een in belangrijkheid toenemen de plaats in. gezien de stijgende omzet van gemengde meststoffen, met de pro duktie waarvan Albatros zich ook belast. Bij overneming door de Koninklijke Zout van Albatros is ook uiteraard de Amsterdamsche Superfosfaat- fabriek ten nauwste betrokken, want alle activa en passiva van deze ven nootschap zijn in handen van Albatros Aandeelhouders van laatstgenoemde twee bedrijven zal nu worden voorge steld hun aandelen aan de Koninklijke Zout oyer te dragen in de verhouding van drie aandelen Albatros en/of Am- APELDOORN. Het bruto saldo der exploitatierekening over 1958 van de Verenigde Pharmaceutische Fabrieken (Zwitsal) heeft ƒ3.973.072 bedragen (v. j. ƒ3.057.117). De algemene bedrijfskosten bedroegen ƒ2.466.872 (ƒ2.258.739). Na afschrijving tot een totaal bedrag van ƒ499.536 (ƒ363.609) en een dotatie aan de reserve van 252.943 (ƒ150.000), resteert een nettowinst van ƒ871.071 (ƒ437.531), waarvan voor belastingen en diverse belangen werd gereserveerd ƒ630.000 (ƒ211.000), zodat een te verdelen nettowinst overblijft van 241.071 (ƒ226.531). Voorgesteld wordt een onver anderd dividend van 9 pet. De betere exportprijzen hebben, on danks de nivellerende werking der ge stegen grondstoffenprijzen, bevredigend tot het bereikte resultaat bijgedragen. Zo wel in het binnen- als buitenland boek ten de produkten gunstige resultaten. De stijgende kosten konden door de omzet- vergroting gecompenseerd worden. Nieuwe uitbreidingsplannen zijn in uit voering en kunnen, onvoorziene omstan digheden voorbehouden, uiteigen mid* delen bestreden worden. De cijfers der afgelopen maanden van het lopende boekjaar geven reden tot tevredenheid. VAASSEN. De Nederlandsche Ijzer gieterij Vulcanus stelt over 1958 een di vidend voor van 4 pet. (v. j. 5 pet.). sterdamsche Superfosfaat tegen een aandeel Zout. Voor de oude aandelen Albatros Amsterdamsche Superfosfaat, dus die van voor de emissie van april jl., zal bovendien 210 in contanten per 3.000 aandelen worden bijbe taald. Gembo Het tweede, of zo men wil, het derde bedrijf waarop de Koninklijke Zout het oog heeft laten vallen, is de Chemische Fabriek Gembo, welke is gevestigd in Winschoten. Een belangrijke pijl op de boog van deze maatschappij is de pro- duktie van drukinkt, welke in de fabriek te Amsterdam geschiedt. Ook worden hier allerlei verven en boot- lakken vervaardigd. De aandeelhouders in de Chemische Fabriek Gembo kunnen hun aandelen aan de Koninklijke Zout kwijt in de ver houding van 1.000 Gembo tegen 500 Zout plus 800 in contanten. Beurs bleef kalm Degenen, die mochten hebben ver wacht, dat het bericht van deze over names op de effectenbeurs als een bom zou inslaan, zijn bedrogen uitgekomen. De notering van de certificaten van aandelen Koninklijke Zout bleef nage noeg gelijk op 594V2 pet., waarbij aan genomen mag worden dat reeds een en ander in de koers verdisconteerd is. De noteringen van de aandelen in de over te nemen maatschappijen zijn op geschort. De laatste koers van Albatros en de Amsterdamsche Superfosfaat is resp 14914 en 14414, terwijl het bod uitkomt op ca. 200 a 205 pet. De aandelen Gembo werden in de incourante handel voor het laatst verhandeld tegen 325 pet. Voor deze aandelen komt het bod uit op ca. 377 pet. H>. wijting II 19—8. SCHEVKX1XGEX. 23 juni. .Makree! 27—2D. maatjes haring kl jong trawl 5850, steurharing 7276. Ijle haring 40—44. maatjes haring trawl export 60-04, heilbot I 320—30, id II 270—260, p kg: grt tong lappen 400410. grt m tong 360— 340. kl m tong 330—340. tong I 310—332. tong II 250—274, tarbot I 250—270, id II 150—180, id III 130—140, id IV 120-130, griet I 130—132. id II 110— 11«. Per 40 kg (resp. stijf en' ijs): kabeljauw grt grt 44—48. 32—36, id grt. ni 43—41. 31—29, kabeljauw I 42—40, 30—26, koolvis wit 28—26, zeewolf I 24— 26. grt st gul 32—31. 19—22, kl st gu] 2S—26, 18—20, got rode poon 40—42. rode poon II 22—20. ïw poon 10—8, schelvis grt 2628, schelvis kl m 24—25, schelvis I 22—20, id II 20—18, grt schol I 40—41, id II 38—40. kl m schol D 30—32, kl schol D 24—22, schar I 18—16, schar II 12—10, bot 12— 14. pieterman 50—48, haaien 12—8, rog 1 20—18, rog li 1430, rog III 8—7, hors m 6—5, makreel 1614. tongschar 40—42, sohartong 22—20, gestript 16—14, wijting D I 12—10, Verse haring per kist van 50 kg 22—16. SCH Red FV f 9400, SCH 242 Red FV 730, SCH 101 jocz f 7000, morgen a d. afslag 4 haring drijfnet- loggefs, en ca. 5 kustvissers en 1 trawler SCH 8. besomming kustvissers 10 van 200—800. aangevoerd door IJmuiden en van elders 250 kist verse vis. Praairapporten 23 Juni: SOH 78 S k.SCII 254 0: SCH 341 4; SCH 342 12; SCH 402 60; SCH 412 8; SCH 196 40 gisteren: SCH 56 3: SCH 159 14; SCH 229 7; SOH 105 20: SCH 339 15: SCH 23 28; SOH 53 60; SCH 104 9: SCH 201 3: SCH 264 5: SCH 4 16; 181 3; SCH 199 16; SOH 32 34; SCH 4 20 SCH 48 25; SCH 99 10; SCH 133 II; SCH 189 42: SOH 233 25: SOH 262 12; SCH 285 16; SCH 2 34: SCH 8 nog 95 m.: SCH 15 100; SCH 19 70; SCH 25 3; SCH 30 30 SCH 35 70; SCH 37 17: SOH 84 3: SCH 130 6; SCH 210 80 gisteren: SCH 250 70; SOH 297 30; SCH 310 30; SOH 39 5; SCH 5 136 gisteren; SOH 20 4; SCH 233 nog 160 nt. ;SOH 225 16; SCH 314 20; SCH 70 50; SCH 141 40; SCH >186 20; SCH 46 10; SCH 50 10; SCH 63 85; SCH 73 25; SCH 104 30; SCH 89 20; SOH 97 3: SCH 103 6: SOH 116 3; SOH 160 12 SCH 275 25: SCH 134 40: SCH 3 40: SCH 14 5; SCH 47 120: SOH 110 3; SCH 302 12; SCH 333 3; VL 14 45: VL 56 30; VL 89 40; VL 97 40; VL 112 huis; VL 114 17; VL 115 10; VL 142 2. Aan de afslag 23 Juni: SCH 39 477 k.SCH 95 m.SCH 223 nog 160 m SCH 64 100 k. verse^en 270 kantjes; SOH 180 240 kantjes; SCH 242 10l)'k.'veÊ< se en 300 kan:fes; SOH 101' 200 kan: <n 280 kantjes: VL 112 n. huis. IJMUIDEX, 23 juni. Heilbot 300—220. gr tong 400, zrm tong 370. kim t-oo'g 360—350, kl tong I *360—350, kl ton? II 260—250. tarbot I 200. kl schol 1 34—IS. .schar 14—8. bot 12—8. v haring 26—18. .ikreel 23—16. kl schelvis 1 35, id II 25—10. wij ting 16—8, gr gul 2422. mid gul 2218, kl gul 15—11.50. kl haai 12—8, ham 73—69, poontjes 8, kl koolvis zw 27—17, gr kabeljauw 244—65. gr kool- vis zw 78'70, gr leng 76, gr wolf 65. HARLIXG-EX, 23 juni. Aanger 309« kg. binnenl garnalen, 2.10—2.25 p kg. 2754 kg exportgarnalen 2.05—2.21. AMSTERDAM. Op 6 juli stellen de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de Nedescobank en Hörchner Götzen de inschrijving open op 1969 aandelen aan toonder elk groot nominaal 1.000 in de N. V. Verenigde Industrie- en Han delmaatschappij Vihamij. De koers van uitgifte bedraagt 100 pro cent. De inschrijving is uitsluiténd voor houders van aandelen en wel in dier voege dat het bezit van vier oude aan delen recht geeft op toewijzing van een nieuw aandeel. De aandelen delen voor de helft in de resultaten van 1959. De storting dient te geschiea'en op 20 juli. De claimhandel vangt aan op 25 juni. Omtrent het doel van de emissie zegt het prospectus dat de regelmatige om zetstijging van de artikelgroepen, als mede de uitbreiding van de prorfuktie en outillage steeds grotere bedragen aan piddelen vergen. Teneinde tijdig over voldoende verdere middelen te kunnen beschikken om een ongestoorde finan ciering van de vennootschap te verzeke ren, is besloten het kapitaal te verhogen. Omtrent de vooruitzichten wordt ge zegd dat door de intrinsieke kracht van het bedrijf de toekomst met vertrouwen word't tegemoet gezien. Wanneer zich geen onvoorziene om standigheden voordoen wordt een be vredigend dividend irt het vooruitzicht gesteld. AMSTERDAM De rechtbank te Amsterdam heeft de Alvion Steamship Corporation te Londen een vordering van een half miljoen, gulden op de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw maatschappij ontzegd en de Engelse rederij, eiseres in dit proces, veroor deeld in de proceskosten, die van de zijde van gedaagde geraamd worden op ruim 1700. Het geschil tussen partijen was ge rezen naar aanleiding van twee schepen, het m.s. Alkor en het m.s. Alkaid, die door de N.D S.M. in 1953 aan de Alvion zijn afgeleverd. Aanvanke lijk was voor de bouw van deze schepen in Engeland staal besteld, maar dooi de steeds moeilijker wordende staal- positie in Engeland werd daarvoor geen exportvergunning verkregen. Partijen sloten daarop een aanvullen de overeenkomst af, waarin werd opge- AMSTERDAM. Uit de weekstaat van De Nederlandsche Bank is de nadering van de ultimoweek merkbaar. De bank biljetten-circulatie zette met 10 min. uit en bedraagt nu ƒ4188 min. Behalve deze onttrekking van middelen hebben de ban ken ook een aanzienlijk bedrag zien ver dwijnen door aankoop van deviezen, De goud- en deviezenvoorraad, welke op 15 dezer ƒ5170 bedroeg is met ƒ20 min. gedaald tot ƒ5150 min. Het goud bleef onveranderd op 4402 min. Deze daling is veroorzaakt doordat het bedrag van de lening der Nederlandse Antillen ad ƒ38 min. naar het buitenland is over gemaakt. Doordat uit andere oorzaken belang rijke bedragen aan deviezen binnen kwa men, bleef het verlies beperkt tot ƒ20 min. Verschillendè instellingen schijnen in de afgelopen week in de noodzaak te zijn geweest om schatkistpapier aan De Nederlandsche Bank te verkopen. De por tefeuille sehatkistpapier van de Ne derlandsche Bank is nl. met 16 min. ge stegen tot ƒ460 min. Anderzijds is 8 min. aan opgenomen voorschotten afgelost. Het totaal bedrag aan voorschotten beloopt nu nog 19 min. De banken kregen een versterking van hun middelen door overboeking van ƒ12 min. van de rekening andere ingezetenen, welke van 136 min. tot 124 min. daalde. De banken zagen hun stand bij De Ne derlandsche Bank op deze eerste dag van de nieuwe kasreserveperiode stijgen van 505 tot ƒ524 min. Voor de nieuwe kas reserveperiode geldt een percentage van 6, hetgeen uitkomt op een gemiddeld aan te houden bedrag van ca ƒ360 min. De nieuwe periode wordt dus met een aan zienlijk surplus begonnen. De schatkist zag haar saldo dalen van ƒ813 min. tot 782 min. De convertibele deviezen daalden van ƒ719 min. tot ƒ697 ml. De geldmarkt, welke de gehele vorige week zeer krap was, vertoont de eerste tekenen van ontspanning De voornaamste posten van de verkorte balans luiden: (in duizender guldens) Activa 22/6 15/6 Goud 4.402.444 4.402.444 Vorderingen in goud enz. 704.325 725.109 Buitenl. betaalmiddelen 778 775 Guldensvord. op buitenl 89.886 88.924 Papier in disconto 2.865 2.865 Papier door bank gekocht 459.843 443.500 Voorschotten en beleningen 19.396 27.820 Nederlandse munten 21.791 21.812 Passiva Bankbiljetten 4.187.620 4.177.813 's Rijks schatkist 782.050 812.669 Banken in Nederland 523.637 504.690 Andere ingezetenen 124.434 136.171 Banken in buitenland 24.2*12 24.075 Andere niet-ingezetenen 4.949 4.948 Saldi buitenl geld 14.483 14.427 a) totaal goud en deviezen 5.150.289 5.170.302 b) waarvan convertibel c) dekkingspercentage 6.664 90,04 718.788 90,22 nomen dat zo snel mogelijk Belgisch staal zou wordén gekocht. Dit staal was aanzienlijk duurder. Alvion ging er mee accoord bijna een miljoen gulden extra te betalen. Later slaagde de N.D.S.M. er toch nog in bij de Hoogovens tegen een voor deliger prijs een deel van het staal te verkrijgen. DIVIDEND VERHOOGD AMSTERDAM. Op 30 juni zullen ter beurze van Amsterdam door Patyn, Van Notten en Co., Landry en Van Till en C. Lind en Zoon voor de eerste maal ver handeld worden certificaten aan toonder5 in de Automatic Canteen Company of America. De stukken vertegenwoordigen elk 10 aandelen met een nominale waarde van $2,50. De eerste koers zal worden-vast gesteld op basis van de slotnotering te New York op 29 juni. Op' 22 juni bedroeg deze 33V4, op welke basis de koers Am sterdamse usance zou bedragen 34%, overeenkomende met 1.306,25 voor een certificaat van 10 gewone aandelen. De gewone aandelen worden officieel geno teerd op de New York Stock Exchange. Advertentie ESSO EXTRA is super zuinig Juke boxes De Automatic Canteen, die in 1931 werd opgericht, is verreweg d'e grootste maatschappij op het gebied van verkoop automaten. 'Haar apparaten zijn ge- LONDEN (Reuter). De Londense vrach tenmarkt bleef rustig. Wat er gedaan werd ging meestal tegen lagere tarieven. De boe kingen betroffen 14.000 ton zwaar graan van Golfhavens naar Japan tegen 8,25 vrij lossen, augustus, 9.900 ton tarwe in bulk van de Australische wèstkust naar Enge land tegen 65 sh. bruto, september/oktober, 10.000 ton van de Northern Range naar Zuid-Afrika têgèn 45 sh. vrij lossen, sep tember, nog een lading tarwe in bulk van de Noordpacific kust naar Japan tegen 4,50 vrij lossen en een lading kolen van Hampton Roads naar Japan tegen 7,75 vrij lossen. plaatst in 163 steden in de V. S. van kust tot kust. Vele dochterondernemingen be hartigen de belangen in andere landen. Niet lang geleden werd met d'e werk zaamheden in Europa begonnen, met name in Engeland, West-Duitsland en Zweden. Dit jaar werd de Automatic Musical Instruments overgenomen. Deze houdt **ich bezig met de fabrikage van juke boxes en andere- muziek producerende apparaten. Aan verkoopiau'tomaten zijn er thans ruim 300.000 geplaatst, De winst wordt gunstig beïnvloed door de mogelijkheid om de te verkopen artikelen in grote hoeveelheden tegelijk in te kopen. Hier door kan de verkoop tegen concurreren de prijzen geschied'en, hetgeen de omzet stimuleert. Resultaten Over 1957 en 1958 werd resp. $0.80 en 0,85 plus 5 pet. stockdividend uitge keerd. Dezer dagen werd het kwartaal dividend verhoogd' van 0,22Vi tot 0,25, zodat over 1059 gerekend mag worden op een contant dividend van $0,97V2. De netto-winsten per aandeel over 1957 en 1958 beliepen resp. dir. 1,37 en dir. 1,53. De winst over het lopende boek jaar (30/9 '58-30/9 '59) wordt geschat op dir. 1,90 a dir. 2 per aandeel. De winst over het kwartaal 30/9 '58 tot 30/12 '58 bedroeg dir. 0.41 tegen dir. 0,37 in het overeenkomstige kwartaal van 1957. Massey-Ferguson Ltd. behaalde in de zes maanden per 30 april een nettowinst van 12,6 miljoen of 1,03 per aandeel. In de overeenkomstige periode per 30 april 1958 bedroegen de cijfers resp. 1,8 miljoen en 0,13. Rochelle N. Waterweg binnengekomen 23 Juni: Pliotux Dts Helsinki Lekhaven CC3 et? Wambersie; Seharhoio Dts Hamburg Ver as boei F benz.ne olie Scheepvaart; Texel Xed Londen Rijnhaven ZZ stg James Smith: Makefjei. Xoor Montreal iJsei ven term stg Anthony Veder; Hector Dis Bremen Merwehaven M stg James Smith. Lisboa Hts Hamburg Waalhaven pier st? Wambersie; T,?ie Fr Kobe Morweha ven c Su stg Reunis; Klaus Ollendorff D s Leningrad Dordrecht hout H Stinnes General BaKidnüan Rus Huil Rijnhaven ZZ leeg PHM loods West. N. Waterweg vertrokken 23 juni: Navicella En? Shcllhaien; Stavsund Noor Eas- Greenwich; H«s al Ardh En? sterdam; Lisa Essbergei Dts Brunsbuetiei Bo.gnv Xoor SidonMethan Dts Wrtbana Rio Teueo Ar? Antwerp; Sylvia Dts Ham burg; Ellewouiswijk Xed Bremen: I resi dent Emile Marcesche Fr La Harrogate Eng üoole. Amsterdam aangekomen 23 Juni: Ned I-ergo Abo riikl Stnhfd Wagenborg; K«i? Plover Ixmden auto-onderd. Westha- i<n G«i Steam: Dts Duvelsbek Hamraa hout Mnh Vinek; Fin Artura Kot ka stg Jat.ik Vjike; Ned Flevo La Pa lice sg Levk KXSM; Eng Duke of Lancaster Southampton pass Javak Scheuer. Amsterdam vertrokken 23 Juni: Eng Langieecyde Riemen; Xed Bennekom An werpenXed Pergn Utrecht; Xed Vo.- harcüng VlaardingenRus Stalinabad Spits bergen. scheepsbewegingen Alphard 22 280 mijl WNW Dakar Abbedyk 22 330 mijl OXO Bermuda Acila 23 te Tiin,dad Agamemnr.n 22 ie St Vincent Almd.'-k 22 90 mijl X Bermuda Ameland 23 Buenos Aires Area 23 te S Franc Leo Artemis 22 75 mol Z Porto Rtco Aalsdyk 22 UO mijl NXW <n Fayal Aimkerk 23 verw Hamburg Ainari 22 100 mijl ZW Ownto A ut stel land 22 70 mijl Z .Maderra Amsteipark 22 240 nuj. \V Kp Race Appingedyk 22 270 m XO Mona Amp«ran rerm 23 vn Helaw.tti nr Penang Andyk 23 430 mijl XO Flores Annenkerk P 23 Oues»ant nt Antwerpen Abida 23 lertrek Ardros-wn Curagao Aegis 23 480 miji W Kaap Finisterre Alor 23 vertrek Antwepen Ro terdam Amsteisluis 24 verw aankomst Nahodkn Artiidskerk 23 240 mijl XO vn Uhagos eilan den A gos 23 aankomst Haifa Ba tig 22 .30 mijl W Algiers Bieda 22 820 miji NO Martinique Ra u 22 92 ruijl NtO Miami Rn-ang 22 Xewporwewa Philadelphia Kail 23 vn Surabaya Penang Banggal 23 Manila nr Balboa Ba wean 23 300 nr.j; ZZO Suez Bloemfontein 23 te Karachi BhUi 23 660 miji WtX focus Kil Unite* Arnhem 23 20 mijl XXO F:nistci;-> r.iltex Eindhoven 23 i"> mijl OZO Gibraltar Cal:ex Nederland 23 250 iniii WZW One* sant al:ex Perti.* 23 ten anker G..eree .«sAuuiit 22 «mi W Kaap Finisterre irtago 23 t'ha les:on riBaltimore UiiaiLs 2- a 1 iir.ivao Mi agouue Cinulia 23 n Un.K.Mii l'tm-.j Uaidun O yt:o 22 4" mij' ZW Teliu in.epec Concepcion 22 n Lt» Palnras-I-ajsi farriilo 23 aank liarrlos Casuu 22 80 mij! ZW Fiores Crania 22 9"m mijl NXW Alexandria Caltex Rotterdam 23 «ank Suez Celebes 23 pass Sabang Singapore Cradle of Liberty 23 350 in XO Loureaco Marques Dalerdyk 23 m Los Angeles-San Francisco Delfslidven 23 te Jacksonville Delft 23 325 miji XO Fnyai Eemdyk 23 rerw Bremen Elizabeth B (t) 22 «40 ini.il W Nicaragua Bos 23 95 mijl Z Finisterre Esso Amsterdam 23 18 mijl X Curacao Fravizo 22 aankomst Liverpool Gaasterland 23 aankomst. Vioria Geeltje Buisman 23 «ank Gdynia Gordias 22 240 mijl ZZW Tampa Gie^senkerk 24a ank verw Shanghai Helena 24 verw «ank Santiago de Cuba Hera 23 vn Hamburg-Antwerpen Hersilia 22 420 mijl ZW Flores Isis 23 a«nk Philadelphia Jason 22 30 mijl X Cumgno Johannes Fran., 22 160 mijl ZW Lima Joseph Frering 23 120 mijl ZZW Port Etienne Kara 22 400 mijl XO Belein Kellla 22 38 in NO Guadeloupe Kopionella 22 140 mijl XO Azoren Koratid 22 1400 mijl ZW Azoren Korovina 21 vertr Buenos Ahes-Curaguo Kampetdyk 22 400 mijl ZZO m Cape Race Kerkedyk 23 aankomst Bremen Kryptos 23 te Hamburg Kabylia 23 320 niijl WZW Ouessant Kosicia 23 aank Purfleet Kdfelysia 23 rn Berre-Malta Krebsia (t) 22 20 mijl ZZW Mona Karachi 23 ten anker Belawa» Kamkoruin 23 70 mijl W Napels Karimun 23 vertrek Auuaba Damman Korenin 23 90 nnjl O HUIitoct Kreet: 23 in Narvik Rotterdam Ivylix 23 60 mij! O Belawan Kinderdyk 23 360 mij! W Kp Finisterre Laarderkerk 23 vn Hamburg Amsterdam Leiykeik 23 te Pt Said Laertes 22 in Liverpool-Rouerdam Loenerkctk 23. dw Aldeitiey Rotterdam Lingkoeas 23 78 m X vn Billlton Maas 23 30 mijl XW Rene 23 in Djakarta Balik Papan Moordrecht 22 vn Bandar Mashur-Kwinana Maaslloyd 12 te Houstcn Mureen 22 268 inijl WZW Sabwiepass Mijdrecht 22 080 mijl ZW Azoren Mataram 22 in Kobou li-Sidgapore Mentor 23 verw Hamburg Merseylloyd 26 in Singapore nr Port Swet- enham isilloyd 22 te Londen Mitra (ti 22 20 mi.ii XO Curagao Meliskerk 23 510 miji OXO Socotra Ma ion 23 aankomst Pto Cabillo Mataram 24 aank Singapore Muiderkerk 25 verw Karachi Ma lea (t) 23 280 mij O Saigon Minos 23 dw Oselosund nr Aboe N as 22 530 mul W vn Acupulco Na os. Tiger 23 120 mijl O Gibraltar Noordwijk 23 130 mijl ZW vn Finisterre Naess U'immander 23 20 mijl WZW Gavdo Neder Elbe 24 aank Aden O beton 22 aank Georgetown 23 aank Aden m Pointe a PPre-Trlnidad O-sendta'cli 22 'e Baltimore Omm-nke k 23 vet: Cadiz Rotterdam O: an je 2;: no mijl NXW Mosina Ot auiel- riteln 23 25o mij. Z W Las lAilma» IVndrecht 22 380 mui X Pueco Rico Piovmier.-vsiiig.-i 22 20 n.ij ZW Bermuda le andon 23 vn Aruba-Pon Prins Willem Vijf 23 vertrek Londen Am werpen Pygmalion 23 475 mijl W L'sMnd Pi Johan Willem Friso 23 190 mijl XO Fayal Pt Willem van Oranje 23 139 mijl WXW Lauds End Runkerk 23 1000 110 mijl W Oporto Kuys 22 vertrek B Aires-Santos Radja 23 Houghly rivier Vizugapatnam.- Uoggeietil 23 23 mijl XW Cape York Rondo 23 vn New York Los Angelès Sa la ti ga 22 Pt Said nr X a peis Siberoet 22 Sarawakrivier nr Slbo Sigli 22 Bangkok nr Singapore Sommelsdyk 22 120 mijl W Scillies Statendam 22 vin New York nr Southamp Sleeuvvijk 22 38 mijl W Eiland Guerü6ey SuuetU 22 330 mijl OXO Beira Sai pedovv 23 vn Puerto Limon-Jacksooville Sclue 2* aankomst Beyrouth Sioierdyk 23 vn Bostou-Philadelphia Soestdyk 22 350 mijl Z Kaap Race Stad Amsterdam 22 i 20 mijl O Madeira Sa .ouin 23 80 mijl ZW Finisterre S.iindotng 23 vn Melbourne-Syuney Stad Schiedam 24 verw Narvik Siieurecht t 23 50 mijl NXW Bona Sm mat 22 395 mijl ZW Jamaica S-rhaug 25 verw Singapore Siaoe 23 vn Penang Calcutta Stad Ainliem 23 aankomst Gent Stan vac Benakat 23 vn Buatan Sucgei Ge- rong Stanvac Talang Akar 23 aank Sungei Ge- rong Sumatra 23 aank Semarang Seherpendrecht 23 130 mijl Z Kp MaWpan Sibigo 23 220 mijl W Kp York T.ihama 23 aank F inn art Teiresias 23 35 mijl X Algiers Tjibadak 23 verw Hongkong Tjitnen eng 22 Mombasa m Pt Swetteh- haiu Tjisadane 22 Hongkong nr Kobe Themis 22 100 mijl Z vn Jamaica Triton 22 vn Baltimore-New York Ta ha ma 22 200 mijl W Scillies T.nva p 22 Finisterre nr Rio de Janeiro Tweeling' n 25 te Rotterdam verw Tamo 22 vn Santos nr Bahia Tero 24 te Rio de Janeiro verw Texel 23 108 mijl OXO Massawah Tibia 23 vn Stanlow Belfast Tjipondok 24 verw aankomst Belawan Van Heemsketrk 22 Matadi nr Douala Van Spilbergen 22 170 mijl ZW Reunion Va» Waerwyck 23 aa.nk Pt Swewenham Vivipara 23 25(1 mijl OXO Aden Van Xoort 23 160 mijl O Morotai Vasum (t) 23 400 mijl WtX Flores Waibalong 33 aank Mana ka ra Waiwarang 23 aank Hongkong Wes'eiiortn 23 240 mijl O Bahrain Woensdrecht 23 75 mijl ZO Little uoin Isl Willemstad 23 vn Port of Spain Madeira Willem Ruys 23 1900 mij) ZtW Tahiti WaIerland 23 240 mijl W Las Palmas Waterman 23 520 mijl OZO Cape Race Wonosari 23 75 mijl WXW Djeddah Zeankerk 23 30 mijl W Balearen Zonnewyk 23 aank Antwerpen Zeeland 22 m Newport News-Philadelphia Zuiderkruis 22 649 mijl O'ZO Kp Race kustvaart leri au Pr Pins F Cape Ra I' G ThuJln 22 189 r Prins Abwindvi 23 a I Perna 23 80 mijl O Hendik 22 >90 nit.1l mi Jl WtX Va ZZW Ittagua Admiralengraclu 23 59 mij! ZW Gotland Argonaut 23 12 nüjl ZZW Keachyhd Auriga G 23 Cromer Rotterdam Adine 23 dw Cromet Boston Aniyinas 23 65 mijl O Kaap l'assero Alfitrt Johanna 22 vn Genua .Marseille Ank Winsemius 25 69 mijl Sicilië Auidertbuigh 23 te Antweipen Batavier-1 23 aank Agadlr I Boreas 22 20 mill W Bindings OZO Bemisse 23 in mul X Kaap Tunis Bloemgracht 23 dw Vlieland nr Amsterdam Carliai'ina 25 te Xorresundby Curacao 23 Tongue Londen Daniel 22 Osiofjord Oslo Dlllgentia 23 100 mijl ZZW St Pierre Domburgh 23 15 mijl Z Belle Isle Diannel 23 70 mijl DowUSing Elsenburgh 23 5 mijl Z Sandéttle FtduciA 24 té Zeêbrugèe verw Fivel 23 50 mijl X Londonderry Frieda Blokzijl 23 vn New Castle ftr Mid- Gruno 23 4 mijl W West hinder Harold 23 30 mijl X Texel Hoogland 22 vn Leith nr Boness Ida *D 22 te. Runcorn Koh I Xoar 23' 15 mijl XO Texel Ivönnv M 23 55 mijl XO Outérgabftérd vg. Kortenaer 23 Smithknoll ftotterdanl La Paloma 23- té Ccuoaraeau Lelystad 23 te Cólchester Liberte 22 vn Les Guineau nr St Mftlo Libra R 24 te Hamburg verw Leemans 23 te Otterbacken Leonidas 22 Sont nr Halmstad Ma veel la 22 te Dundee Markab 22 te Kopenhagen Merwestad verm 25 vn Boston nr WorWich Monica 22 te Ardrossah Mark el o 23 «5 mijl W Esbjerg Margriet Anja verm 23 vn Stokcholm nr MeesStCtemer 23 150 mijl X Texel Nieuwland verm 23 vn Rotterdam nr Lelth Nottingham 23 te Ilarlingen Xlna 23 II mijl WZW Sandettie Not os 23 200 mijl XO Villano Pacific 23 20 mijl XO Xoordhinder Pa lorna 23 Ooeree Aarhus Pegasus 23 Terschellingerb Svenborg Prinses Irene 23 rede Honfluer Brunsbuttel Realt» 23 te Aarhus Rifoan 23 40 nüjl WZW Texel Spoorsingel 22 20 mijl ZW Kp Wrath Sporonla 23 dw Porta Burica Lagiara Spes 23 vn Leeuwarden nr Esbjerg Trianca 23 3 Omijl XO Xoordhinder Tasmanie 22 Aland F.il Haparanda Theodora 23 vn Benua Tlnda 23 20 mul Z Bengut Urmaio 22 vn Stavanger nr Tysfjord Van Brakel 23 dw Zeebrugge Gent W'aalbovg 23 10 mijl X Xoordhinder Walcheren 23 Er vs Bremen Wexford 23 35 mul O Smithknoll \Vhitstin 23 dw Sunderland Ooole Westkust 22 150 mijl XO Villano Wickenburg 23 Sandettie vs Casablanca Wbtdden7.ee 23 te Lapaluoto Zaanstroom 23 Thames Monding Amster- Zeehaan 23 40 mijl W Hoek Zeehond 22 p Holtenau Zuiderzee 23 te Alius scheidevaart HANSWEERT. gep. 23 Juni voor 4 uur: Butania l ValkemaStorno A erwys; Stad Amsterdam 8 Schouwenaar; Holsatia Lent- iens; Carta Van TwigtBinnenhaven Pols. Tanjo GerritsenGratienne Blaauw; Nat ex- motor 2 v. (1. Troost; Anna Langenbeig Topper Ka i else; Tailing VleugelDamdo 24fi De RuyterRljolina v. d. Haar; Ede welss 17 Gllgien: Irwin Stouw.lesdyk; Flu viale 3 v. d. Wiel: Fluviale 2. WllbertWan nehorn HalllngeiRhenus 103 Sdhaden. Klöckner 13 Heckhof; Binnenvaart 9 \ev- wys; Onderneming Reyngoudt, alle Rottei- dam: Amstel 6 Witte; Purfina 27 Deen; (or- ma De Haas, alie Amsterdam; Mathllde MaesHoop Ruitenberg; Franstsca Leyten Xavico De Jong. alle KerkdnelNemisls LlehmannCoupetin Wagner; Fronsac La tl. Evolutie VolkerMaria Bal. alle Dordrech' Jaco Keyzer; Zeel. Luister 2 Keyzer. beid. Delft; Purfina 29 WTennlger. 's- Bosch; Mu tatlo Mik, Delft: Pax Patria Roelofs Tilburg Claha Mertens, Zwolle; Spes Theunisse. Vli, vingen; Cocedo De Wilde. Goot: Krltpik Zu lei-hoek, Rossum: Pro Patria 2 Bosnia, Am sterdam; Feilde i. d. Wal, Den Haag; Re noir Tongerluo; Saumur Blasi, belde Straats burg; Salf 12 ('roes; Apolonia Johannes Van Dongen; Salf 1 Bosman; Adma Van Oos ten; Coadja Van Vossen: Salf S De Jong. Ryn Schelde 18 LandaDiamant Dung; Ryn Schelde 4 I'.eemans; Albisia Pols; Judea Heuvelman; San Antonio De Riddet Gandia Dubbelman; Cornells B Groot; Winscher- mann 26 Hartman; .Tuliet M Lind; 33 De Mul; Casablanca Buscii; Hans An ihonv D Petelsbendel 64 Hauck; Phllip- ne Versluis, alle DulischlandTeutonla Krel- schner; Nèuclmtel Dilzei; Bssu Llebschwager. alle Basel; Purtina 30 Maai- schalkerweéidSaid 18 Blommers; Joca A^an Meel; Marinus Tarde Wygand; Gerja La- rooyLouis Van Suylekom; Rubens Schram Robert HovesradtStella Mans Mantel; Bach Hoek; Wandrla Boers; Schelde Peters; Vera Cruz Bossers; Jadi WUson; Fluviale 7 Van Veen; Albisia Pols; Emile v. d. Ay- vere; Spes Poker; Hèmia Zeesttate; Fran- cónia Plomp; Valkyrie Waardenburg; Spes Salutls Jelier; Ansa v. d. Graaf: Citèrna 40 Van Wyck; Gent Camermani; Marift Judith Van VlietCapella Van Gaever; Zelo Adn- aansens; Josepha Corport; Jenny Snippe; Twènte Maas Suk; Vistulia Van Beek; Bouil lon Klapdorp; BP Holland 20 De Vries; An- .io Van Fessem; Jadotstad Reedyk; Jacob» De Vries; Joris Kasius; Rhenus 91 Riebold: Haspengouw Kerkhof; Fraternite Diepen horst.; Damco 97 Dekker; Fendel 3 Roldl; Fendel 89 Junker; St Julien v. d. Zalm; Calcava Locher; Mississippi Aebi; Harpen 102 Gelweille; Lugano Kohlre; Graves Pic- card; Houtvillers Senger; Geertje Schouw- stra; Damide Lanoy; Thysstad Somers; Ro ma v. (1. Have; Zandstroom Smit; Marjac Van Gils; Mercury Herman: Irma Eisinga; Xavexmotor 14 Vergeer; Pieternella Maria De Wachter; Johannes Kruithof; Maria Broe ken; Express 234 Kohier, alle België. sleepbedrijf Barents Zee p 29 Panamakanaal or Osaka of Nagasaki met Waalhaven Clyde 15 vn Napels nr Rotterdam mi p 19 Gibraltar Cycloop 22 125 mijl WtZ Napels nr Mar seille me: twee bakken Friesland 20 vn Vllsslngen te Honfleur met baggermolen en bak Hector 22 vn Bremerhaven nr IJmuiden Loire 22 \n Nantes te Maassluis Oo«tzee 22 vn Las Palmas te Boma met dok Sohelde 22 vn Rotterdam nr Aruba met twee bakken Stentor 23 vn Bremerhaven te Blyth en verm 23 vji Blyth nr met aleep Thames 29 vn Trincomalee nr Singapore met Torchiscus Titan 19 m Istanbul te IJmuiden Zeeland 21 179 m WtX Seapulo nr Osa ka met Fleettank waterstanden Konstanz 386 cm (4-1), Rheinfelden 274 (4-4), Ottenheim 357 (4-3), Straatsburg 300 (4-12), Maxau 456 (4-9), Plochingen 120 (4-9),Mann heim 287 (4-1), Steinbach 123 (4-10), Mainz 267 (—3), Bingen 180 (4-1). Caub 195 (4-U. Trier 120 (4-22), Koblenz 194 (4-4), Bonn 150 (—2), Keulen 150 (4-4), Düsseldorf 260 (—2), Ruhrort 329 (—5), Wezel 308 4), Emmerik- 247 (—7), Lobith 929 (—16), Nijmegen 709 (—8), Arn- licm 752 (—6.) Eefde 267 (—11), Deventer 173 (—9), Montsen 5535 (onv Visé 4954 (4-2), Borgharen 3819 (—1). Belfeld 1092 4-11). Grave (beneden de sluis) 479 (4-12). Minst gepeilde waterdiepten: Tussen IJsselkop—Heveadorp 245, Heveadorp—A'dam/Rijnkanaal 205, A'dam/Rijnkanaal—LekkanaaJ 215, IJsselkop—Doesburg 220, Doesburg Zutphen 230 Zutphen—Deventer 250, Deventer—Katerveer 250. Hoogwater: 24-6 2.21 1.3 25 i. 1 Porrirecht 24-6 7.57 2» 2:: 25 6 M 2).08: Gorinchem: 24-6 9.0l 2i2725-6 9.45 22.12. Rotterdam 24-6 7.27 19.36; 25-6 8.16 29.27; Vlissingen 24-6 4.14 16.32; 25-6 5.04 17.23. GROENTEN EN FRUIT BOND WESTLAXD. 23 juni. Tomaten Al 5.80— 5.90, BI 5.80, Cl 5.80—5.90. Al 5.60—5.80, B2 5.70— 5.80, C2 5.60—5.70, CC2 5 40. A3 4.30—4.40, B3 4.20, C3 3.50, CC3 1.50, bonken 3.20, bospeen 2743, sel derij llAé. nermeloenen 75—1.05, komkommers 17— 29. bloemkool 16) 35—46. (8) 41. sla 7^—8, aard beien 802, tuinbonen 2.25—2.35, snijbonen 85—1.05, aardappelen groot 6.30—7.10, poters 5.20—5.70, kriel 1-203.90, postelein 1321. POELDIJK, 23 juni. Tomaten A 5.70—6.10, B 5-80—6.30, C 5.70 -6.10, CC 5.30—5.60 p kistje v 6 kg, netmeloenen (6) 95—1. ^8) 85—95. (10) .55—65 p st. KAPELLE, 23 juni. - Aardbeien zonder dop voor de Industrie jucundg I 97 -100. II 85—89, madan\ moutot I en II 8283. talisman I 102, H 99, sengana I 88, II 83, regipa I 79, I 77. climax I 77, frukernte II 77. dlv rassen 77, afw 74, frambozen in krat ten I 137146. II 115121, frambozen in tuba 84, rode bessen I 9091, II 82, aardbeien p doos talis man 11 29, juspa I 28, madame moutot II 27, mer- ton princess I 41, roodkapje I 43. rode bessen d doos I 1928, II 16—21, frambozen p doos I 2528, kns- perziken 20—25, kersen markiezen I 152-T-166, II 100 137, hollanders I 134—146. II 122—125, meikersen I 112, II 94—110. early rivers I 118, vroege van Wer den I 138—154, II 83, morellen II 79-^93, aardbeien met dop p kg talisman I 108—113. II 79—109, ma dame lefeber II 45. regina II 70, ydun II 57—59. rode bessen I 93—95. II 51—67. witte bés«en II 48. ROTTERDAM, 23 juni. Xwe aard gr 29—32; Xwe aard p 25—29; Xwe aard kriel 29—27; Andijvie 14— 27; Bloemkool A 18—65; Bloemkool B 10—27; Dubb bonen I 1.20—1.46; II 90—1.39, Komkommers A 33—39; B 27—31; Bospeen I 20—40; II 21—28; Sla I 4,70— 14,50; II 3.30—4.50; Postelein 32—35; Tomaten Exp A 1, Binnen] 63—81; B 1,03, 72—76; C 98. 51—72; Aardbeien zonder dop 100 kg 85.50—91,90; Aardbeien met dop p kg Jecunda I 1.25—1,51; II 85—1,16; Cli max I 1.02—1,07: II 59—68; Roem van Charl II 85— 98: Regina I 1,20—1.27; II 66—1; Talisman I 1,28— 1.67; II 78—1.17; Sena Sengana 1 114—1.61; II 83— 1.25: Madam Moutot I 1.10—1.42: 11 56—1.18; Kroten hos 15—22; p kg 57—65; Rabarber 17—24: "Radijs 4— 5; Spinazie 20—26; Kassnijhonen I 1—1,18; II 81—97; Tuinbonen 18—23: Selderij 8—16; Peterselie 7—18; Waspeen 30—46; Spitskool 33—49; Sjalotten 11—25; Doperwten 39—70; Peulen 90—1.80; Uien met. lof 6— 16; Ziiveruien 51: Rode kool 27—33; Gele kool 35; Aardbeien I p d 34—43; Aardbeien II p d 17—33; Ro de bessen I p d 24—35: II p d 12—21 Rode hessen I p kg 71—1.34; II p kg 68—1,10; Zwarte bessen 1,78— 1.88; Frambozen p d 28—49; p kg 75; June Blood D st 4-10; I p kg 89—1.28; II p kg 38—83; Beauty I P kg 1.12—1.36: II p kg 69—98: Golden Japon p st 6—14: I p kg 1,62—1,75; Perziken p st 336: p kg 93: Kruisbessen 55—79; Frankenthalers 3.40, BERKEL. 23 juni. Platglaskomkommers A 30 —38. B 23—32. .C 19—27. D 12—21. krom 29—39, kaskomk A 27—32. B 25—28, C 24—26, bloemkool 6 14—36, 8 23—27. 10 15—17, sla I 5.50—6.40, TI 3, tomaten exp. A 5.50—6.30, B 5.20—6., C 5.30- 6.20, CC 4.20—5.20. tomaten binnen). A 3.60i.6f>. B 3.605.20, C 2.502.89, CC 1402, stamprinses- sebonen 120, snijbonen 80—100, grote bonen 18— 21. waspeen 15, kroten 30. bospeen 25—35, zwarte bessen 100, sla vellen 10 PIJN*ACKER. 23 juni. Kaskomkommers A 23 31. B 2027, C 1826. D 914, platglaskomkommers A 2532, B 2428, C 2326, D 1922, kromme kom kommers 3440, grofstek komkommers 1228, fijn- stek komkommers 9, tomaten A 5.90—6.30,B 5.70— 6.10, C 5.60—6.10, tuinbonen 24—27. spitskool 26—40, bospeen 28—34. waspeen 10—19, bloemkool (6) 51— 57, (8) 36—52, (10) 32—34, (12) 13—19, postelein 15, andijvie 11—26, kroten 30—35. sla 3 70—9.50, snijbo nen 5082, sfambonen 1.551.62. KAAS BODEGRAVEN*. 23 juni. Aanger. 130 part., eerste soort 2.17—2.23, tw soort 2.10—2.16, extra 2.38, handel kalm. VEE GROXIXGEX. 23 iuni. Kalf- en melkkoeien, eerste soort 1000—1100, tw soort 925—975, derde srt 800—875, kalfwaarzen 925—975, 700—^825. naj kalv koeien 990—975. 775—850. vare koeien 825—875, 70 —775, stieren .3.20—3.25, 2.90—3.. p kg aan bou ten, kalv en pinken 190—640, slachtvee 3.20—3.30. o—3.05, 2.65—2 p - k?v *an bouten, nuchr 'kalveren 4§_— (5, weidelammoraci 2540, wei^sschapen 5—70, vette lammeren 50—54. vette scfiapin 80-40, loop- varkens -6505, biggen 48—60, verie varkens 1.72— 1.75, zeugen 1.40—f 70, Shwefs 1.68—1.73, p kg ley gew. ROTTER D AM23 juni. Aan gei 220 vette koeien, 591 gebruiksree, 146 graskalveren, 610,- vette kalv. 623 nucht kalv, 50 varkens, 132 biggen, 71 paarden, 5 veulens, 187 schapen, 747 weidelamme- ren, 26 bokken en genen. Prijzen: vette koeien P kg 3—3.39. 2.80—3.. 2.70—2.S0, kalf- en melk koeien st 1200, 1000, 875, varekoeien 900, 800, 700, vaarzen 90, 800, 60, pinken 60, 5, 40, graska-lv. 425, 375, 275. vette kalv p kg 2.80—3., 2.60—2.80, 2.30—2.40. nucht kalv st 80, 70. 50. slachtpaarden P kg 2.30. 2.10, 1.90, biggen 70, 60, 50, schapen 90, /O. 50. weidelammeren 70, 60, 45. (Resp. aanr, handel prijzen): Vette koeien als vor w zeer lui, vooral niet hoger, kalf- en melkkoeien klein, stil, met geh prijsh, varekoeien kort, slepend, met t«- rugl. pr. vaarzen en pinken matig traag niet geh Push, gaskalv als vo w, kalm, met iets do ende pr, vette kalv als v w. redelijk onv, nucht kalv iets meer. tamelijk, prijsh, .slachtpaarden even ruimer, redelijk, wat vaster in pr, biggen tamelijk, goed, push, schapen korter, «troef, lager, weide- lammeren ruimer, stug, lager. EIEREN VEBXENDAAL. 23 juni. Aanv 116.000 st, grote 10 10.50, kleine 69, alles p 100, handel traag. JUTE LONDEN (per ton) 19/6 Stemming lustèl. MiJJ first cif V.K. contr. juli/aug. 112v London Jute Ass. First cif V.K. contr. juli/aug. 9Ufev Lightn cif V K contr. juli/aug. 80v Hearts cif V.K contr. juli/aug. 65^v-7v CALCUTTA (in rup d 19/6 (n.o.) (n.o.) (n.o.) 23/6 kalm 91 Vsv 80v First loco id. juli id. aug. üatsj' loco id. juli Stemming (n.o.) 175v 175v 175v 170v 170v gd. prsh. 66-7v baal v. ca 100 lbs) 23/6 175v 175v 175v 170V 170v kalm GRANEN LONDEN Gerst 22/6 23/6 Juli 20.12/3 20.12/- September 20.4/- 20.3/3 Stemming prsh. kalm LONDEN Maïs 22/6 23/6 Juli 18.14/- 18.12/- September 19.14/- 19.12/6 Stemming flauw gem.er RUBBER LONDEN. Slot no 1 ribbed smoked sheet settlements House terms. 22/6 23/0 Loco 273,4-8 27%-% Juli 27%-8 27%-% Aug 27%-8 27+8-8 Sept 27%-8 27+8-8 Jkt/dec 27+8-8% 27%-8 Jan/mrt 28-% 27%-8 Apr/junl 27+g-8 27%-8 Jull/sept 27%-% 27%-% AMSTERDAM. - Termijnmarkt in ets. jiNSDAG 23 JUNI Officiële noteringen medegedeeld door de Vereenïging voor den Effectenhandel: bieden, laten. ged. en bieden. ged en laten, x ex-dlvidend, f notering ln gldt. Nederland: Actieve Obligaties V.K. l.gen t 58 I 1000 4i 100% 100% 59 1000 4J 100% 100Ü 59 1000 ii 97197iêt 53 1000 33 94% 94% 47 1000 3i 93/* 93 51 1000 3£ 93% 93% 53 1000 3£ 92+8 93 56 1000 3£ 92% 93 48 1000 3i 88% 88% BeleggC34 95 - 50 I 1000 3i 87% 87% 54 I 1000 34 88% 88% 55 1 1000 34 88% 88% id. II... 90% 90% Gb.-1000 3.. 69 37 1000 3.. 90% 90+a 46Gb 1000 3 90 47 1000 3.. 91 90%+ Inv eert 3 97% 97 A 1962—'64 3. 98% 98% N.I. '37A 3 92+8 92% Banken Woningb.6 1111* 112 BNG58/9 4£ 100/g 100 V.K 14.20 Bosch R. 8 108J'a 1083. D Hörder 5 103% 103% Dawes 24 7 161 161§ Young30 5J 24012 240%: OBLIGATIES V.K. 14.20 95 94% 98 Vs 99 94% Ad.47 3i.... ■s-Gr.52 4i N.H. '47 3.. Rd. I '52 4i Rd37 1-3 3è B.N G. 51.. BNG 0/5/10 B.N G 58 5 BNG 58 4i BNG 30j 4i BNG 25j 4i 94% 94 Va 104%104%r 104V* 104 V 102 102 98 H 98^ 98 H 98 3,4 Rentesp bi 117V4 117 ld 58 BOZsch.b Exp FM 5i id 58 5 Herstelb42 Kr 0/V.T42 MiddlCr.43 107 107 60 104/s 104 101% 101% 100% 100 Vs* 102 Vs - 102 102 Fr.Gron 5 101% 101%§ id.De-Ve31 87 V 'sGr .HB 34 H v Ned.34 Nat HpB.3 RdHAD 34 Westl H 5 id. NO 3% V Trans. 3 ENSch V.5 ENSchV3J N S HP 5. Rd SchH 5 Moorm 5.. A.K U. 3% A. Heijn 6 A Heijn 4 BergJ rg3i D O Hout4 EBZHoll.6 In dol a 5V4 L.Meerd.32 Limb St 3) NGrBez 3è Ov Gas 5J Philips 4 id 48 31- ld 1000 31 Pegem 6. Pegem 5% Pegus 6 NB El 4J Z El Mij 41 R R Pijp.51 W Gust04^ Wilton 3% W &Wink VNTank4| Deli Sp 3 J N S *57 4% NISp2-4 31 Rd Trm 3Ï Convert. Obl. A.K U. 4.121% 122* 88 88 85% 88 101% 101%* 58 101% 100% 87% 102% 102% 7% 98+e 132% 132% 132 132§ 96% 91 91 107 107§ 105% 105 90 97 97* SJOR 106% o»8 106 98 /6 98 96% 96% 92% 91 110% UIV44 105% 106 109 109 %1 102% 102% 101% 105 Vb 105 101 101% 98 97 95 100V4 36 103 103%' 4A - 78 190 122 103 vBerkel 3£ Billiton 5.. Bke&H 4% Borsum 32 Dr Hoef 4 Enkes 4. Giessen 5.. Heybi Z.. H Beton 4 Indola 4. Jongenl 4 Ketjen 4. Nyma 4. Oran.leb 5 Pieters 5% Ruhaak 4. Schok b.3% Utermöhl4 Zwolsm 4 Ver Mch. 5 134% Wyers.i'/, Zwsn Or 166 Premieleningen Alkm 2%. 81 80% 175 122f 104% 80 81 120 101% 1183,4 118 119% 119% 129 131 127% 127* 116 - 152% 148% 95% 95 150 114 114 97 92V4 124 10534 105% 134% 135* C.&A.100 3 A'd 1951 21 ld 56 1. A'damLfêJ AdamIII2* A'i 59 2% Breda 2%. Dordr 2% Eind.iOO 2i Enschl002J •s-Gr 12% ld 112% R'dam I 2\ id II 2% id 57 Utr 100 2| W Kruis. Z.-Holl 57 id 59 Buitenland Werldb 3i 88% Antw 33,4. Belgpr I. België 3% Cockerill. Luik '54 32 Petrof52-7 Petrof 4.. Wag L.38 4 id 55 4.. Kop.Tel. 4 Kóph '08 4 AEG 8... A. Thyss. 7 100 85% - 80% 80% 95 94% 94% 94% 98 98 81 80% 80 82% 81* 81 80 tV 90 89% 93 943,4* 89 89% 88% 88% 97 97% 91 90 195 95% 95% 98 97V2 89% 89 87 87 92% 91% 92% 89% 89 120% 120 Vb 96% 96% 99 93% 94 97% - 106 106% 109 109% 1033,4 104 Gelsenk 7 103% 103+8 HRheinh.8 107% 108 W Loan 3£ 69% CèreSH 4£ 97% 97 Naphta 4% 96% 96% N Hydro 4 91% Z-Afr.'55 4 86% 86% Angl Rhod 87% 87% Bandng 4. 11% 11% Batavia 4.. U% Soerab 4. 11% Depotfractie bew. V.K. 14.30 AN AD.... 432 Holinda 1/ 946 955 Benelux.) 449 449 Converto) 1180 1180 Dabonds 812 812 HBBbelc 1630 1630 Interunie) 176.50 176 Nd FdsMij 183 184 Obam 218 219 Robeco.../ 199 199.50 Unitas....) 443 442* V Bez '94 107.50 107.50 Canad. GF 14+8 14+8 Canafund. 39 Atom D. 6i3« 6A Chemfund 12% 12% Mass I. Tr. 131*8 13%* Telev El 16% 16A AANDELEN Banken V.K. 14.30 285 284 79 783,4 74 151 149 92 225% 224% 120% 124 113 117* 164 164 149 146 150% 151 AmstBank B O Z a.. id. c.v.a. Gr.l Cr.B Herstelb HB Unie C Kas Ass... N B Inst.. NCredietb N Midd B. N Overz.B Rott Bank RVS Slavenb.B TwentBkc Z -Holl B 257% 257% 384 384' 158 158* 239 237 143% 143 V 142% Hyp. banken NwAmHp/ 6 NWPB-E.. 144 id-B.v.d 53 Vtr Atl H 19% Cultures A'damTap Bandar O. Band Rub Bant PI... Besoeki... Getas Jav Cult.. Kend L... Kertowon. Lampongs LampSum Maiangl.... Mich Arn. Modajae... N I.R.K.. N N Plant. Ngoepit L. Ngombezi. N I SU.... O.J Rubb Oostk C... Pasir-Kar Pr.Rubb... Rd Tap.pr SedepCult Serbadj.. Suiker CM SumCaout Sum.Rubb TelegaPat. TemoelLM Vico V Vorst.. 6 6( 78 75% 115 117§ 15 47 47% 73 73+ 29% 29 20 20§ 7% 2% 6% 6%§ 7% 7%§ 18 25 24 10 10§ 3% 144 144 141 137% 10 10§ 134 8% 16% 16%* 29 29 33 20 21 5% 23 23% 8% 6% 10 10% 10§ 10% Wat Popp 140 150§ Wonolang. 7% Z Preang.. 15% 15%* Handel, Industrie div. AlbSupf.A 149% \lb Heijn 389 390 Alberts H 68 683,4 AlgNoritA 604 604% AVIMU4 Alweco B 10 V Amstel Br 393 333 11% 312 54% Ad Ball A AdDroogd Amst R.M Ad-Superf ANIEM nb Ap Netten Aut Scr W Batava M. Beeren Fr Befo Bergh Pap 212 Blaauwh... 139 332* 312* 53% 48 248 70% - 83 82%t 15% 16 205 V2* 138% Blijdenst.. 129% 129Vs Boeke& H 140 139% Bols546 545 Bontek&A 154% BorsumijC 58% 58% BraatM. 54% 57%* BredaMfb 240 241* Brocades 253% 256% Bronsw 131 132%* Bührmann 342 337 Bij enk c.. 389% 390 Calvé c.p.. 157 Carps Gar 231 CSuik MA 246 249 220% 285% 159 180* Chamot U 220 Cobra 287 Cur Hand 159 DeliAtihm 68- DeliDrukk 26 Demka 176 Dikkers... 288 Dorp Co 65 Drie Hoef 264% D.R U107 107%* Du Croo 123 Edelmet A 65% 66 Elec Dordi 130%130%* Elsevier 262 263 V K 14.30 Emb. Hth. 103% 102 Enkes) 1000 110% 111* ENOT 236 238 Erdal 390 383 Eur AziëH 22% Excel Mf 114% 114% Figee 145% 146% Fittingfab 73 72% id pref.... 111 112% General B 63 63 GeoWehry 44% 45% Gerzon pr 130 Geveke. 305 306 Giessen 153 150% Gist-enSp 250 253% Gouda-Ap 330 327 Goudsmit. 75 75+ Grofsmed. 135 132% GruytP A 134 Güntz& S 145% 146* HagmCoA 196% 195 Hand Cmp 104 t Hart... 91 Havenw 147 147% Haz meyer 295 291 Heem v. d 165% 165* Heemaf 300 Heineken. 448% 445* Hensen Mf 181% 181 Hero A 135 Heybr Z.. 190 190 Hoek's MZ 398 HollandHv 67 H Kattenb 118 H Melkpr 299 H.Beton A 305 312* HConstrW 385 380 H Melks.f 169 169% Hoogenb... 191 190 Hooim 260 250 Indola 247% 248* Internatio 125% 127* I Gew Bet 175 172 LKunstst. 50% V.K. 14.36 Vred. Aut. 300 299 VredestRc 305 303 Vromen. 277 276% WaboB&H 120 Walvisvrt. 116 115 Wereldh... 95 95 WerfGusto 148 149 Wilton pr 105% 105 Wit's Text 142 139+ w winkel 316 317 ld ab 112 Wyers 284%281%* Wijk Text 65 65%* Z A Hand 171% Z H Bier... 241 238 ZwanenbC 400 396 Zwttsal 190% 189 Mijnbouw en Petrol. AlgExpMl] 257 260* Bengkalls. 13 135 Kon Pc 155.40 M En 1/10) 1835 Panolan 38 37 Perlak 16 1<* Singkep 118 Tarakan../ 189 1871 IntViscosé 257 KaïserFr Kemo Kempkes.. Ketjen Key Kr. Kiene Kloos Z Kondor A 260 970 974 419 418% 121 123% 313%317%* 178% 178T 282 282% 233 232 214 213t KN Papier 209% 210* K.N Zoute 594% 594% Korenseh. 111 Koudijs... 214 Krasnap.. 345 Kromhout 145 K V Tap.A 262 Kwatta107 LeidWolsp 344 L.A'damA 322 Lindeteves 124 Lohuizen.. 115% 116 Lijempf... 95 95* Lijm-GelC 197 196V 111% 215 145* 262 105% 343 125 Scheepvaart Furness S 380 306 Hill berg.. 660 Houtvaart 225 Noordzee. Oostzee Wijklijn.. Zeeland Zeevaart. 55 145% 141 197 270 124% Spoorwegen Deli Sp A. 8% 8% N. Ind. Sp. 1% Buitenland Am. p. aandeel Canada Alumin... 34% 35A Bell Tel.... Can Brew Can Pac C ImpOilLtd Ind Acc.. Int Nickel Int. Pipel.. Peruv.I F 45 44% 42% 41% 29V«29*-At 41% 41% 38% 38% 96 96% 51% 51 %x A - Ver. Staten Maintz Hv Maxwell MeelfNBC Meteoor B Moluk. Hv Mulders F Müller pr.. MijnbkwC Naarden C Nedap N.Aann.M N.Dok Mij N Schpsb 142 545 545 309% 187 25% 89 89 118 118 246 245 237 237 84% 84% 374 168 168% 168% 168% N. Spr. St. 155 Nelle Netam Nieaf Nierstr NRC cert.. Nyma crt.. N ten Cate Oranjeb.... Ov Gas A PPortCem Pap Gland Pietersen. Pont Hh Poorter da Proost&B Radem.Mf Reeuwijk.. Reine v.Mf Riva Rohte& J. Rommenh RdDroogd Rouppe V Ruhaak Rutten's B Rst Oonk. Rijsdijk Scheld NB Schokbet ScholAard ScholtC&I Sikkens Simplex R SmitCoTr Smuld Mf Spaarnest Spanjaard Stokvis 500 S.Twenthe T Philips c Tandj Pr. Tels H M. Thom&Dr Thorn Mf Thorns.Hb TwOverH Twijnstra. 123 163 126 100 I44x 123 162 126 loot 144% 145* 101 100% 240 240* 308 312 264 266* 11% 450 448 114% 114% 17ft 170 134 125 93 235 162 311 141 404 595 71 135 125+ 162 315* 140% 405 593 71 167% lfifi 137 138* 234 - 235 239 117% 115 384% 388 520 515% 96 95+ 225 226* 95% 95% 419% 415 99 98t 166 167% 147 145* 59 59% 30% 57 550 546 257 255% 168 167 72% 67% 142 Ubbink 143% 142 Unilev. 7*/e 152% 153 id 6V«... 132% 133%* id 4®/8... 93% 93% Utermohl. 233 234 Utr Asph 216% 215% V Aann B 125% 125% Ver BlikC 212 211 V H Sigf. 77 VerMach.f 182% 186* V N Rub..* V Touw.. Vezelv Victoria... Vihamy Vlismar... VUs Kat.. 220 218( 245 249 128 126% 147% 148% 140% 141 140 140% 256% 257 A.C.F Ind 50% 49% Air Red 84% 84% All Chem 115 Am Can 44% Am Enka. 3712 38 Am Mot... 37% 3712* ARadiator 16 16% AmSmeltC 44% Am.SteelF 69% 68%x A.SumTob 17 Am T T. 230% Am Tobac 91% Anaconda. 63 63% Atch Top. 28% 28 Balt Oh. 44% 44%* Beth St.... 53% 53A Boeing 37% 37% Burl Ind.. 19% 19% Chesap 71% Chrysler.. 66% 66% Cit.Serv.C 53% 53% Colgate... 109% 35 ColumGs 21»% 22 Comm.Ed. 57% 58% Consol Ed. 62% 61 %X Cont Oil- 53 Curt Wr.... 34% Dougl Air 50% 50% E. Kodak.. 85% 85 G Am Ind. 1-h 6+8 Gen Cigai 80% Gen Electr 79% 78% Gen Motor 49 49% Gillette... 48% 49 Goodyear 136 104%x Greyhnd... 22% 23 Illinois-C.. 48 48% I Bus M. 440 440 Ent Paper. 115% 114 Int T T. 38+'* 38% Kansas CS 80 79% Kennec. C 104 104% Kroger.. 28% 28+g Louisv N. 83% Marsh Fld. 44 441% Miss K T... 6% Montg W. 45% 45% Nat Can C 9% 9% Nat Cash 65 Nat Distil' 30% 30% Nat Steel. 89% 87%x N Y Centr 27% Norf W. 89% 92%* N Am Av 44% 45% North Pac 53% 53% PetthsylvC 18 A 18%* Pepsl-Cola 30/s 30/.+ Phillips 45+'» 46% Proct G 78% 79 RadioCorp 63% 63% Rep Steel 75 74% RichfieldO 81% BOX SearsRoeb 46% 47% Shell Oil... 78% 77% Socony 45% South Pac 72 72% South Rw. 56+'g StBrandsC 64% St.O N J... 50% 50 Studeb. P. 10% Sunray... 24% 241 gx Swift 41 Tennessee 82% 82% Tex Instr. 131% 134%* Tide Wat.. 25% 25% U El Miss 30% Union Pac 33% Un Aircr.. 54% 54 U S Lines 32 32§ US Rubb. 60% U S Steele 98% 97+4 Westingh.. 91 91 Wilson Co 36% 37% Woolwortl 55% 54H Indonesië Basilam. 13 Escompt B 62% 62 Voor!, genot, fondsen B I N 700rp 36 $K L M 4* 107 107% Eur 10 pb 990 980 W energ... 385 385 ACTIEVE AANDELEN Banken V.K. le tape Cult.H.enl Bk Nèt H Bk A... Nêd H M f 250 A'dam Rubb... H V A ver.... Senembah Mij 41* 148 219%* 93% 147 190% 95 %-6t 147%*-8t l.gen.t 40% 150» 220 953,i 148% 190 Handel, Industrie, diverse Alg Kunstz U 340%-341% 342*-4 343%-4 22/6 23/6 22/6 23/6 Apr-jun 275 275 Dec. 275 275 Juli 275 275 Okt-dec 274% 275 Aug. 275 275 Jan 275 275 Sept. 275 Juii-sep 275 275 Febr. 275 275 275 Mrt. 275 275 Okt 275 275 Jan-mrt 274% 275 Nov. 275 275 Kalm. Buiten de call afged. 15 ton, SINGAPORE. 23 juni. Rubbernotering 92,5 ets. p. pound 2%). CACAO LONDEN (in sh pex cwt.): 22/6 23/6 Juli 228%-9 288 %-9 Ml't Sept 282- 282-% Mei Dec 276-% 276-% Juli Jan 2731 i-4 273 %-4 Omzet 22/6 272-% 271-% 270%-l 219 prsh. 23/6 272-% 271 %-2 270V2-1 264 prsh B Jrg 250 285 280 v Berkels Pat. 237 Calvé Olief C 538 - 534 Deli Mij cert.) 165.00 l63*-5+ 163.50-4.50+ Fokker N VI.. 279 - 276%* Ford Auto A.. 308* 310* Gelder Zn A.. 220y* 223% K N Hoogov. 495 499* Müller Co... 299x 300» N Kabelf A... 370 - 374* Phil Gl gb A 615*-6l7 617*-20% 625-6+ Id Cm pr. 235 236 Unilever 545 %-6 548*-52 551-4+ Wilton Fijen... 202 2n4% id n.r.c 202 204% V K le tape Mijnbouw en Petroleum l.gen.t Billit. Mij (2)... Dordts Petr. A Dordts Ptr pr Kon P 20 t Kon Ptr 5è20) Kon Ptr 50020/ Moeara En A. MoearaElWb/ Moeara E4Wb/ 249 700 699% 156.80 156.10 155 7-6 2t 1305§ 2135+ 253* 703%* 700% 158.10 157 155.80*-6t 156.4*-7.0* 1315 1950 Scht-epvaart ^n Luchtvaart Holl Am Lijn K Java-Ch P. id n roy c.. KbM t K N S M NatB Kon Paketvrt NederlandMij NieveltGoudr Ommer n r c K Rott Lloyd N Scheepv U St.M.Nederl. NieveltGoudr. Phil G1 gb A id Cm pr 152*-% 137 142 125* 148* 129 151 123 242% 135 135%*-6+ 147% 136%-%+ Stockdividenden 69 - 6.10 308 60 20 152 144% 127 l47%-8+ 123 152% 322% 243 135 136% 312 62 AMSTERDAM. - Termijnmarkt voor cacao (in ets. per kg.): 22/6 23/6 22/6 23/6 Juli 293J-4J 292£-4i Jan. 283%-5 283Vz-5 Sept. 292%-3 292J-3J Mrt. 231 %-3 282-283 Dec. 286-7% 286-7% Mei 281-282 281-282 Prijsh. Buiten de call afged. 28 contr. LIVERPOOL >uli/aug Okt/nov Stemming KATOEN 22/6 23.20 21.50 prsh 23/6 23.20 21.55 prsh. LIJNOLIE ROTTERDAM. - -Termijnnotering (prijzen per 100 kg in transito). 22/6 23/6 J uli 86,25 85.75 September 86,40 86.25 November 86,25 86.00 Januari 86,00 85.85 AMSTERDAM, 23 juni. Voor de internationale sector tekende zich van middag precies het tegengestelde beeld af van hetgeen zich tijdens de eerste beursa'ag van de week afspeelde. Van middag lagen de koersen hoger dan tij dens de ochtendbeurs. Voor Philips kwam het verschil zelfs op 12 punten. Het elektroaandeel eindigde op 626 het geen 9 punten boven het slot van giste ren uitkwam. Unilever opende op 548 en liep naderhand tot 554 op, terwijl AKU op 344 wist te eindigen en derhalve ruim 2 punten steeg. Kon. Petroleum bleef dicht bij het slotpeil van gisteren, maar eindigde per saldo toch 80 cents boven het slot van maandag. KLM was ƒ2 hoger. Overigens bood de markt weinig ver andering. Het blijft uiterst rustig, waar bij weinig vraag om de hoek komt kij ken, maar ook niet veel aanbod te ver werken valt. Wel kreeg men de indruk dat voor internationale fondsen en met name voor Philips wel enige vraag van over ó'e grenzen kwam opdagen. De lokale markt stond eveneens in het teken van rust en liet over het algemeen maar geringe koerswijzigingen zien. Wel ontwikkelde zich hier en daar enig her stel, waardoor b.v. Hoogovens 4 punten wisten te stijgen en Ned. Kabel eveneens. Heineken verloor 3V2 punt. terwijl Kon. Zout nagenoeg niet reageerde op het op merkelijke bod op het Superfosfaatcon- cern„en de Gembo-fabrieken. Van de cultuurfondsen trok Am. Rub ber ruim 2 punten aan, maar Deli was ƒ0.50 lager. HVA wist een avans van ruim 1 punt te boeken. De scheepvaart kon weinig van plaats veranderen en toba'e nog steeds met een windloze periode. Er traden kleine ver schillen naar weerskanten op. De obligatiemarkt was stil en afbrok kelend. Omzetten Kon, Petroleum 2300 stuks, AKU 118.100, Deli 651 stuks. Van Gel der ƒ23.000, Hoogovens 12.000, Ned. Ka bel 19.000. Philips ƒ221.000. Unilever 194.000, Am. Rubber 15.750, HVA 18.000, Senembah 22.000, Holl. Am. Lijn IE.200. KLM 145 stuks, Kon. Boot ƒ9.500, ICon. Paket ƒ4.000. Nievelt 7.000, Scheepvaart-Unie ƒ24.000, Excelsior 18.000. Nabeurskoersen Kon. Olie 1'55156,80, Unilever 552 554, Philips 623—626, AKU 343%. Op het terrein, gelegen tussen de zgn. „Smalstraat" en de Kloosterstraat te St. Annaland is een bouwterrein geprojec teerd, waar enkele bungalows gebouwd kunnen worden. De Chr. sociale jeugdorganisatie. Wer kende Jeugd, te Arneinuiden, belegt don derdagavond de laatste zaalbijeenkomst in dit seizoen. Burgemeester W. H. van der Heide zal een uiteenzetting geven van het recreatieplan aan het Sloe.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 9