De Danmark. eén traditie in zeemanschap Jongste toneelgeneratiein origineel tv-stuk LEONARD ROGGEVEEN(61 JAAR) GESTORVEN maastrichts Sanovite asifftis Denemarkens beste ambassadrice is een glanzend wit schip EEN WITTE WOEK VAN1636 KWADRAAT Amateur-musici kregen op hoogniveau forse erkenning Hard, maar gezond Goodwill H Zeemanschap Openbare verkoping Eerste ronde CC-cup Morgen gaat er een betere trein Fanfares en harmonieën bliezen in Kurhaus SAMENZWERING MET DE MUZEN SCHRIJVER VAN DAANTJE EN OKKIE Concert met enigehoogtepunten Satchmo" heeftlongontsteking Blazers bliezenin het Festival Regen op het scherm Miljoen subsidie voorNederlandse Opera radio „Wij klagen aan" televisie [ Woensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 7 wijze voortdurend onder ogen hebben:wij krijgen daardoor een heel goedeindruk wat zij waard zijn." Het is niet zo gemakkelijk voor eenrijnse jongen om op de Danmark te E Danmark, eenprachtig, wit glanzend volschip, isDenemarkens beste ambassadrice. Deze maand glijdt zijde drukke haven vanKopenhagen uit; alshaar drie hoge mastenweer aan de kim opdoemen, zal zij een reisvan zes maanden achter zich hebben, een reis naar de Middellandse Zee, Afrika enlVest-Indië. En de tachtig stuurmansleerlingenaan boord zullen veelgeleerd hebben, wantde Danmark wordt ookwel eens genoemd: hetschip dat van jongensmannen maakt De Danmark is meerdan een schip: het is een traditie. En hoewel er ook in Denemarken stemmen zijnopgegaan dat een zeilend schoolschip ouder-wets en overbodig is, jshet de afgelopen winter toch weer, opstaatskosten, geheel opnieuw uitgerust en gereed gemaakt om detweede kwart eeuw vanhaar leven te beginnen Het. liep in 1933 van stapel opeen Jutlandse werf, en heeftsindsdien 390.000 mijl gevaren,een afstand van driemaal rond deaarde. De 2.230 jongens die aanboord van de Danmark hun opleiding hebben gehad, vormen nu deruggegraat van de Deense koopvaardij- dan wie ook beoordelen wat zijn schipvoor de jongens betekent: ,,Wat zij later nodig hebben, zijn leiderskwaliteiten, aanpassingsvermogenhonderd procent betrouwbaarheid enperfect zeemanschap. Het leven op eenzeilschip laat de jongens de noodzaakvan die kwaliteiten zien, en geeft hunde kans ze te ontwikkelen. De Danmark is uitgerust met de modernstenautische hulpmiddelen, omdat ze dieook moeten leren gebruiken. Later zullen zij misschien varen op grote pas- Uit ivelke hoek men de torenhoge masten,het want en de machtige zeilen ook beziet,altijd weer treft de schoonheid van het ET geldt als een der mooiste schepen ter wereld; waar ter wereldzij ook aan komt varen onder dewitte wolk van haar 1636 vierkante meter zeil, stromen de mensen naar havenhoofden en kaden om haar te bewonderen. Het heeft talrijke contacten van onschatbare waarde gelegdtussen Denemarken en verre landen,een goodwill die niet in cijfers is uitte drukken. sagiersschepen, op drijvende paleizen, zeilschip. Onbewust leren de jongens hierdoor liefde voor hun schip en eerbied Knud Hansen, een reusachtige, verweerde Viking, is al die tijd haar gezagvoerder geweest, en hij kan beter Maar zeemanschap blijft elementair, en de zee blijft een gevaarlijkberoep, Zij die de zee de baaswillen zijn, moeten eerst lerenzichzelf de baas te zijn. En hetleven aan boord van een zeilschipgeeft de jongens de beste kans zichzelf te ontdekken, uit te vindenwat zij werkelijk waard zijn inomstandigheden waarin bluf, opschepperij en zelfbedrog onmogelijk zijn. Trouwens, het is voor ons ook belangrijk dat wij de jongesn op deze voor het beroep. komen: er zijn altijd meer aanvragendan plaatsen. Hij moet tussen de 15en 18 jaar oud zijn, kerngezond, en hijmoet op school goede rapporten hebben. De tijd dat het zwarte schaapvan de familie naar zee werd gestuurd,is wel definitief voorbij. Op de Danmark leiden de jongenseen hard, maar gezond leven. Als zijgeen dekwacht hebben, worden zij omhalf zes 's morgens uit hun kooi getrommeld. Behalve de normale lessendie zij ook op een zeevaartschool aande wal zouden krijgen, zoals zeevaartkunde. meteorologie, mechanica en vele andere vakken, leren zij ook instormweer op een slingerend schip op50 meter hoogte de zeilen te reven. Knud Hansen zegt: ,,Ik kom altijdmet opzet terug over de AtlantischeOceaan in de slechtste tijd van hetjaar. Het maakt de jongens hard, enleert ze daadkracht en vindingrijkheidWanneer de Danmark na zo'n reis inKopenhagen terugkomt, heeft het weeriets kostbaars bijgedragen aan de ontwikkeling van deze jonge mannen, dieDenemarken over de gehele wereld zullen vertegenwoordigen. Het is iets datniet onder woorden te brengen is,maar in Denemarken twijfelen slechtsweinigen er aan dat het gehele volker door wordt verrijkt. Van een onzer yerslaggevers MIDDELBURG. — Notaris J. A. Jan-se de Jonge te Middelburg heeft in hetNotarishuis aan de Koepoortstraa publiek verkocht: huis met voor- en achtertuin, Nadorstweg 12, aan B. Leijnse,Middelburg, q.q. voor ƒ 7700, huis metvoor- en achtertuin, Nadorstweg 14, aanJ. W. Almekinders, Middelburg, voorƒ 7700, huis en erf. Zandstraat 3, aanA. W. Dert te Vlissingen, voor ƒ 5805,huis en erf. Klein Vlaanderen 87, aanA. W. Dert te Vlissingen voor ƒ 787. Van onze dammedewerker MIDDELBURG. — In De Eendrachtte Middelburg traden de Zeeuwse dammers aan voor het spelen van de eerste ronde om de CC-cup. Bij ontstentenis van de voorzitter van de ZeeuwseDambond. de heer M. F. de Jonge,opende de wedstrijdleider, de heer P.Goedbloed, de bijeenkomst. De uitslagen van de eerste rondezijn W. Izeboud (Vlissingen)—J. Blaas \(Meliskerke) 0—2. L. Davidse (St. Laurens)—J. N. de Vroom (Kleverskerke) 0—2, A van Sorgen (Souburg)—J. C.Schouten (Souburg) 2—-0. Iz. op 't Hof(Kapelle)—J. J. Engelvaart (Grijpsker-ke) 1—1, A. Krijger (Driewegen)—J.Louwerse (Yerseke) 0—2, A. v. d.Schraaf (Kapelle)—D. Meijer (Souburg) 1—1, G. Gorsse (Goes)—D. Davidse(Arnemuiden) 2—0, A. v, d. Broeke(Veere)—W. Heydra (Vlissingen) 0—2,J. Sinke (Goes)—J. Blom ('s-Graven-polder) 1—J. Nog even een rechtzetting, niet deheer L. Anderson, maar de heer J. Sinke werd winnaar van de CC-beker in1958. Ophalen huisvuilaanbesteed SOUBURG. — Op het kantoor vanBouw en Woningtoezicht te Souburgwerd het ophalen van huisvuil voor desamenwerkende gemeenten op Walcheren aanbesteed. Er werd ingeschrevendoor: A. Luitwieler. Vlissingen ƒ 26,M. Jongepier. Serooskerke ƒ 15, Wiele-maker, Koudekerke ƒ 12,35, R. Boogaard, Westkapelle ƒ 11,80, L. Boon,St. Laurens ƒ 9,80. Deze inschrijvingsbedragen zijn peremmer. De gunning werd aangehouden. door Han Lammers Leden van de „koninklijke" — koning SCHEVENINGEN. - Er is een tijd geweest, waarin de ijverige Kpa!^muzikanten van de fanfare- en harmoniekorpsen geen hogere waar- korps zijn predikaat te verlenen — mo-dering konden vinden dan de betiteling „blaaspoepen", die hen door, tln^lbitetafeltóttorf de volksmond werd nagekreten. Zij werden door de spraakmakende, over het voetbalveld rennen, als het opmaar op het provinciale erf der muzen slecht ingevoerde gemeentezonder pardon ondergebracht in het gilde, waarbij ook de balle-gooiers en hannekemaaiers werden ingedeeld: een gilde van los-vast allooi, waarmee als het om ernstige zaken ging geen verstandig woord viel te praten. In iedere haven, aan iedere kust, overal wekt een zeilend schoolschip bewonderingen sympathie. De goodwill die op deze reizen wordt geschapen, valt niet in cijfers uit te drukken. (Advertentie) In schaduw van de ST. SERVAAS In het aloude Maastricht stichttePetrus Regout 125 jaar geledende aardewerkindustrie. Volgensde allernieuwste procédé'}? wordtnu in de fabrieken van de N.V.Sphinx-Céramique door ruim4000 werkers het moderne Maastrichts aardewerk vervaardigd.Het munt uit door blijvend blijekleuren,, voorname vorm enduurzaamheid. Het is sierlijk entoch sterk. Het is waardewerk!De buitengewone zorgen eraanbesteed bestempelen deze keramische producten tot het besteMaastrichts aardewerk. Let opdeze merken, dan heeft U eengoed product. Van onze kunstredactie DEN HAAG — Leonard Roggeveen, de bekendste Nederlandse! schrijver van kinderboeken, is inDen Haag overleden. Roggeveen, die op 2 maart 1698 inhet Noordhollandse Schagen werd geboren, is vooral bekend geworden doorzijn series van Okkie Pepernoot enDaantje. De blaasmuzikanten en hun aanhanghebben de discriminatie niet op zichlaten zitten. Zij zetten zich tot nijvere(vrijetijds) studie, zij vervingen insommige gevallen de koekebakkers enkleermakers die hen aanvoerden doorberoepsmusici en deden aldus een gooinaar hogere waardering. Gisteravond kwam de triomfantelijkeerkenning. In de Kurzaal te Scheve-ningen gaven vier van a'e beste orkesten uit de — alweer verzuilde — wereld van koper en hout een concert,dat werd ingepast in het schema vanhet Holland Festival. Van heinde enver stroomden de liefhebbers vande sonore toon naar de zaal, waard'oorgaans de kampioenen van het „serieuze genre" de scepter zwaaien.. Filmsituatie Het opmerkelijkste van de vier ensembles, die in volume en virtuositeit telkaar de loef trachtten af te steken, |was wel de oeroude „Koninklijke harmonie van Thorn'', een uit 1772 stammend Limburgs fanfarekorps dat dooreen vroegere soevereine abdis vanThorn is opgericht. De harmonie isopmerkelijk niet zozeer om zijn leeftijd, maar veeleer om ö'e situatie, waarin zij nu bijna een eeuw lang in hetdorp van herkomst is gewikkeld —een situatie waarbij Bert Haanstra, demaker van de film Fanfare, zich devingers zou aflikken. Sinds 1865 na-Jmeïijk leeft „de koninklijke" vanThorn in broederlijke twist met „dekerkelijke harmonie" in hetzelfdeplaatsje. De twee gezelschappen ontstondentoen de leden van de oorspronkelijkefanfare zich mengden in een hooglopende dorpsruzie waarvoor een stevigevete tussen de dorpspastoor en^de koster een hechte basis onenigheid in de boezem van de kerkelijke overheid om draaide is een zaakvan Limburgse discretie. Een vraag indie richting wordt beantwoord met eenglimlach, die alles en tegelijkertijdniets zegt. Misschien valt op dit punt enige lering te trekken uit het feit, dat deskosters volgelingen nu nog „de bokken"en die van de pastoor „de geiten" worden genoemd. Koninklijke ingreep Een féit is het dat de tweeduizendinwoners die Thorn thans telt. nogsteeds beschikken over twee forse harmoniekorpsen, ieder met zijn eigen repertoire en eigen wapenfeiten. De oorspronkelijke vete is natuurlijk al langvergeten, maar zij is weliswaar verheven tot het hogere niveau der muziek. Radio Filharmonisch Orkest AMSTERDAM. — Of het nu lag aande akoestische gevolgen van het feit,dat de grote zaal van het Concertgebouw slechts voor de helft was bezet,de klank van het Radio FilharmonischOrkest in Mendelssohns vierde Symfonie (de Italiaanse) leek ons hard, zonder souplesse en bekorting in de welvingen. Bernard Haitink dirigeerde het zon- nige werk rechtoe rechtaan en juist dan aC*'- ?<• ^+1'komt veel aan op de kwaliteit van de A-irns^lonë gistvorm'de^ Waar*"de klank. ' ren wegens een Aan de nodige vaart ontbrak het in longontsteking op blazen aankomt weten zij van geen gemoedelijkheid. Als een „bok" tot prins Carnavalwordt gekozen, lopen de „geiten" nietmee in de optocht en als er een „geit"trouwt, zal een „bok" geen ventielopenzetten. Misschien kan de componist van de muziek voor Haanstra'sFanfare Jan Mul in Thorn nog eenseen werkstukje kwijt. Inmiddels hebben de ,,bokken" eenvoorsprong op de ,,geiten" behaald.Want zij zijn gisteravond tezamenmet ,,Heijenoord" uit Arnhem, Het,,Waterlands fanfarekorps" uit Nieu-wendam en de christelijke muziekvereniging ..Honsels harmonie" uit Honselersdijk in Scheveningen het middelpunt van de belangstelling geweest. V eibouwereerd De suppoosten van het keurigeKurhaus stonden wel verbouwereerdte kijken, toen de machtige ademvan de fanfares zich schetterend losscheurde, maar zij namen na derepetitie toch even een kansje waarom op het lege podium zelf ook eenstriangel en 'trom te hanteren. Vandeze mensen die op het amateuristische vlak ook wel eens de ,,Bühne'1willen beklimmen moeten de Nederlandse korpsen het hebben. Hoe jonger hoe beter luidt de stelregel. De nieuwe, ongeschoolde fanfaristenkomen in hun vrije tijd in de leer bijde ouderen. Voor de instrumentenwordt gezorgd. Daar staan de donateurs en de subsidiërende instantiesgarant voor: de jaarlijkse kosten vaneen harmonie-orkest lopen tegen detienduizend gulden een nieuw stel instrumenten is een kleine ƒ 18.000waard. Zelfs een blazer kan niet vande wind leven. SPOLETO (Reuter/UPI) — Louis de hoekdelen niet onder zijn stimulerende leiding. Het resultaat bleef tamelijk nuchter. Nu hadden de executanten gisteren na Mendelssohn nog welI het een en ander in het vooruitzicht:! de Cantate Profana (1930) van Bartokj en Le Sacre du Printemps van Stra-winsky. Ook op de feeërieke inleiding van deCantata scheen het primitieve geweldvan Le Sacre zijn verkillende . schaduwte werpen, doch niet zodra kwam het t mo-? i musiceerd. Voor de eerste keer heeft de In 1927 verscheen zijn eciste jongens- ,ejding van het HoJ]and Festival in deboek De: ongelofeU^ke avonturen van reeks manifestaties dit onderdeel vanBram Vinöerlmg. Sindsdien zijn er hon-j , amateur muziekbeoefening ingelast,derden jeugdboeken,van Roggeveen van deE® met vege) energie DEN HAAG — Een wel zeer uniekebijdrage tot het Holland Festival leverden de vier blaasorkesten, die gisteravond op het podium van de Kurzaal , met enthousiasme en vóur hebben ge-. omroepkoor aan bod of het beeld kreeg. : j tt ° kleur. Bartok baseerde zijn Cantata op AARDEWERK •n dan natuurlijk van daN.V. SPHINXCERAMIQUE V/H PETRUS SEG0UT, MAASTRICHT de persen gerold. Enkele van zijn boeken werden vertaald in het Engels.I Duits, Noors en Tsjechisch. Eerlijke humor Roggeveens schrijftrant was helder,| pittig eft recht op de man af. Hij be-|zat een scherp observatievermogen enikruidde zijn boeken met eerlijke humor. Al zijn boeken zijn smaakvol en! verantwoord. Roggeveen is vele jaren onderwijzer,geweest. In 1952 werd hij als hoofd van| een Haagse school gepensioneerd. Bij! die gelegenheid ontving hij de zilverenmedaille van de residentie. De schrijver is zijn leven lang een' zeer actieve man geweest. Hij was lid1 van talloze commissies en redigeerde; een kinderblad. en overgave gewerkt en vooral de tweedeprogrammahelft gaf enkele frappantestaaltjes van de resultaten, die er metdeze ijver bereikt kunnen worden De een Roemeense volksballade die verhaalt, hoe de negen zonen, wier vaderhen slechts jagen door de bossen bijbrengt, in herten veranderen en aanzijn smeekbede om tot het ouderlijkhuis terug te keren geen gevolg willengeven. Van de twee vocale solopartijen lijkt in Den Haag. 1 kroon spande ongetwijfeld de konink- die van de tenor (de oudste zoon) aan-I lijke harmonie van Thorn, die door zijn , merkelijk meer dankbaar dan die vanenergieke en kundige dirigent Sef Pij- de vaderlijke bariton,pers voortreffelijk geleid werd in de uit-, In de vertolking van de Belg Lodevoeringen van een dramatische ouver- Devos, die zijn Duitse collega Robertture van G. de Roeck en het symfonisch i Titze ver de loef afstak, is dat duidelijkgedicht Les preludes van Liszt, in een | gebleken. Devos leefde in zijn partij,uitstekend voor harmonie-orkest gezette Titze bleef voor ons een vraagteken,bewerking van Ton Kotter. Bartoks werk, dat in zijn wending naar Voor de pauze lieten zich horen de verzoening en vertedering prachtige bladzijden bevat zou men niet tot zijnsterkste willen rekenen. Le Sacre blijftvoor een dirigent en een orkest een vuur- jproef, die Haitink, zeer vaardig van slag |en het Hilversums ensemble met groot!succes hebben doorstaan. Daar moet1hard op zijn gewerkt, gelijk op de com-ipositie van Bartok. De bijval sprak vangrote waardering. JAN MASSÉUS DE WITTE | fanfaregezelschappen Heijenoord en hetWaterlands fanfarekorps, waarvan deklank over het geheel genomen wat aande scherpe kant bleef, terwijl ook ophet punt van de zuiverheid nog veelwensen onbevredigd bleven. Ook helvierde gezelschap Honselsharmonie uitHonselersdijk bleef nog wat te veel inDe begrafenis is vrijdag op Westduin j de goede bedoelingen steken. genomen in het ziekenhuis van Spole-to. De behandelendearts verklaarde datzijn toestand redelijk goed is, maar datde bandleider veelrust moet hebben,aangezien hij zeervermoeid is. Armstrong wasnaar Spoleto gekomen op uitnodigingvan de Amerikaansecomponist Menotti,die in dit plaatsjetelkenjare een „festival van twee werelddelen" organiseert. Armstrong en zijnband zouden spelen in de festivalclub. TOEN de Nederlandse schrijver dr. J. Starink vorig jaar om deze tijdde overgangsexamens van de Maastrichtse Toneelschool bijwoonde werdhij zo geïnspireerd door de prestatiesvan de jongelui dat hij aan het werk .toog om voor de vier geslaagden eenspel te schrijven dat speciaal voor televisie was bestemd. Vanavond is het zover dat stuk enspelers aan de kijkers worden voorgesteld. Het heet: Morgen gaat er eenbetere trein en niet alleen om de titelte rechtvaardigen zullen Tatiana Radier, Gee Nysten, Wim de Meijer enJan van Kasteren hun speelgebied opeen perron hebben. „Het heerlijke is, zegt Tatiana Radier(22) dat de rollen bij onze leeftijdpassen zodat we ons niet in ouderefiguren hoeven in te leven." Tatianalacht even: misschien omdat ze eencontract bij Toneelgroep Theater inhaar tas heeft of omdat de welverdiende vakantie voor de deur staat. „Van op vakantie gaan zal bij onsanders niet veel komen, merkt de oudste van het viertal op, Jan van Kasteren (28), want het examen heeft alonze reserves verslonden." Kleding zelf betalen „Moesten jullie dan zoveel examengeld neertellen?" „Nee, maar we hadden een uitgebreidmodern repertoire, waarvoor we de De vier passagiers van de trein:Gee Nysten, Jan van Kasteren, Wimde Meijer en Tatiana Radier. kleding zelf moeten verzorgen en daaris zoveel in gaan zitten dat er voorreizen niets meer overschiet." „Het is de blonde Wim de Meijer,gecontracteerd door Ensemble, die ditzegt zonder een zweem van kritiek.Voor zo'n eindexamen doen ze alleszelf: decors ontwerpen en ook bouwen,costuums naaien, rekwiesieten bijelkaarscharrelen of zelf maken. Maar voor vanavond hebben ze datnatuurlijk niet hoeven te doen. radio vandaag qok de makers van het journaalvan de Nederlandse televisiestichting waren kennelijk blij metde regenbui die in Hilversum viel.Ze maakten er opnamen van, diegisteravond werden uitgezonden. televisie vandaag Woensdag. — Vanmiddag om 5 uurkunnen de kinderen weer verder varenmet Mies Bouwhuijs als kapiteinse. Uitde zaal Treslong presenteert regisseurv. d. Valk om 20.40 een internationaalvariétéprogramma. Via de tv-documen-taire over de bekende zanger uit dedertiger jaren Joseph Schmidt belanden we om half tien bij de vier jongetoneelartiesten uit Maastricht die kortgeleden de deur van de toneelschoolachter zich hebben gesloten en zich nuaan de kijkers voorstellen in een speciaal voor tv geschreven spel van dr.J. Starink: Morgen gaat er een beteretrein. Vlaanderen draait de film Voor dezondvloed om 20.30. BeJgië-Frans houdt het ook op filmen wel een produlct van Arthur Lubin:L'escadrille des aigles. Duitsland geeft een zeer gevarieerdprogramma: een documentaire over hetRode Kruis en over het oliebedrijf tussen Elbe en Rijn. Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. — B. en W. vanAmsterdam stellen de gemeenteraadvoor aan de Nederlandse Opera eensubsidie te verlenen van een miljoengulden. De Opera schat het tekort voor hetkomende seizoen op 2.070.000 gulden. B.en W. zijn van mening dat het tekorttot twee miljoen is terug te brengen.. Er-J® aanleiding te verwachten dathet Rijk ook een miljoen gulden subsidie zal verlenen. Aan de Amsterdamse raad is verdervoorgesteld aan de Nederlandse orkest-stichtmg. die het Concertgebouworkestexploiteert, voor 1959/1960 een subsidievan 715.000 gulden te verlenen en over4958/1959 een aanvullend subsidie van75.000 gulden. Woensdag- — Emile Lopez, die gewoonlijk cabaretteksten schrijft, heefthet hoorspel De wonderschoenen vanHenk Triepelmans geschreven (20.45.Hilv. 2). Behalve dit sprookje voorgrote mensen heeft de tweede zendervanavond niet veel lichte kost te bieden. Het rad van 't avontuur, een muzikale luisterwedstrijd, draait vanavondweer via Hilv. 1, 21.30, waarna menom tien uur precies een nieuwe reportage van Alfred van Sprang overde Nederlandse expeditie naar hetSterrengebergte kan beluisteren. Het is zeventig jaar geleden, datde Engelse componist Arthur Sullivan, beroemd geworden met zijnoperette The Mikado, de laatstehand legde aan een werk, getiteldThe Gondoliers. Het is interessant dit werk vanmiddag om 13.50 (Hilv. 1) te kunnen beluisteren in een uitvoeringdoor het Glyndebourne Festivalkooren het Pro Arte Orkest m.m.v. velesolisten, het geheel geleid door SirMalcolm Sargent. De fluitist Piet van den Hurktreedt vanavond om 20.20 (Hilv. 1)als solist op in een programma, getiteld Kamermuziek uit heden enverleden. Begonnen wordt met hetverleden, en wel Bachs meesterlijkeSuite in b voor fluit en strijkers. Daarna volgt een uitvoering vanHendrik Andriessens Couperin-variaties voor fluit, harp en strijkorkest. Uitvoerenden zijn het StichtsKamerorkest m.m.v. Vera Badings.harp en Leny van der Lee, klavecimbel. programma's |ln het kort | Van een onzer verslaggevers VLISSINGEN. — De afdeling Vlissingen van Jeugd en Evangelie zal vrijdag avond in de doopsgezinde kerk aande vrijdomsweg het lekenspel ,,Wij klagen aan" van Hubert Kuhn opvoeren.Behalve J, en E. zelf zullen hieraanmeewerken S. Schijve bas, F. Feij orgel en een blokfluittrio. Advertentie Handig om mee te nemen! Hoge voedingswaarde Oók zoutloos overalverkrijgbaar HILVERSUM I. 402 m. ochtend KRO: 7.00 Nws; 7.15 Gram; 7.3* V djeugd; 7.40 Gram; 7.45 Morgengebed enlit kal; 8.00 Nws; 8.15 Gram; 8.50 V dvrouw; 9.35 Waterst; 9.40 Gram. NCRV:10.00 Gram; 10.30 Morgendienst. KRO:11.00 V d zieken; 11.45 Gewijde muz. middag 12.00 Middagklok - noodklok; 12.03 Dans-muz; 12.25 V h platteland; 12.35 Landen tuinb meded; 12.38 Gram; 12.50 Act;13.00 Nws; 13.15 Zonnewijzer: 13.20 Amusmuz; 13.40 Gram. NCRV: 14.00 BondsdagVPhLG,er^ Vrouwenvereniging; 14.45 Gram15,00 Lichte muz; 15.30 Vocaal ens; 16.00Bijbellezmg; 16.30 Gewijde muz; 17.00 Vd jeugd; 17.30 Gram; 17.40 Beursber; 17.45Gram. avond 18.00 Lichte muz; 18.30 Idem. 18.50 Sociaal perspectief, cans; 19.00 Nws en weer.'1 19:'® Negro-spirituals; 19.30 Radio-krant. 19.50 C.H.U.: pol cans; 20.00 Lichte muz; .20.15 Gram: 20.30 Gelijk Overste-won ^.'werkeersspei; 21.30 Lichte muz:w'ïï Tijdschriftenkron; 22.10 Orgelconc; a?i.2t2,,s Avondoverdenking; 23.0024 00 Gram 2315 sPortu"s': 23.20— HILVERSUM II. 298 m. ochtend VPRO°S'ón° nWS: 710 Gym; '-20 Gram-Da£°Pen,ng. AVRO: 8.00Nws, 8.15 Gram; 9.00 Gym; 9.10 De SEï!,teK: Gram;GS11.00 KGOokpraatje: 11,5 Sopr middag meded' ^233 iToi 12'30 Land' e" tuinbbedrijfsleve'h, ded of gram; 13.20 Dansmuz- '13 «' RolvS'ber; 14.00 Pianorecital; 14.30 pórgy andBess, opera (verkorte uitv)- 1515 r™boek 1935, klankb; 15.45 Tour dé Fran™ muzgram: 17a5 V d ^1" üïï avond avond •?nonS\r2?-00 Journ en weeroverz. KRO- dub2eIgang«,eT.v:.s|eei!Prekken; 2°'50 Di

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 7