Volksgezondheid - Zorgenkind zowel van regering als van dr. Klompé De Hamert: domme fout of dure troefkaart ALWEER VERZOENING ADENAUER-ERHARD Atoom-verrader Klaus Fuchs vertrok naar Oost-Duitsland Oud probleem Geen oplossing V oor geschiedenis Tégen Utrechts verkeersplan Beter thuis Op 'f dak Gisteren was het rustig in Durban Massamoordenaar leeft vandaag voor 't laatst Visserij -onderzoek met kikvorsmannen Ook op buitenlandse auto's geen scherpe uitsteeksels (na ontslag uit Engelse gevangenis) Ondanks aantrekkelijke banen in 't Westen Vragen achter verkoop van landgoed Niet mijn bedoeling te kwetsen EERSTE FOUT TWEEDE FOUT MILJOEN NAGELOPEN OMGEDRAAID Venezolaanse kritiek op Antillen Rijksgoedkeuring voor de bouw van Hilton-hotels Frankrijk denkt over verruiming invoer Zuidslavië betaalt schadeloosstelling VUURGEVECHT IN BUENOS AIRES Kabinetscrisis in Argentinië Stradivarius verkocht voor 86.000 gulden Meisje geschaakt M uziekopdrachten Vijfenvijftigjarig huwelijksfeest Woensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH IMGBLAD Pag. 5 Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG Zal ons land eerlang een departement van volksgezondheid krijgen? Mi nister mej. dr. M. A. M. Klom pé hiernaar gevraagd zei ons dat het kabinet over deze kwestie „in de loop van de rit" een beslissing zal nemen. De medische wereld zou het liefst een afzonderlijk departement zien gevormd, zoals reeds in Engeland en West-Duitsland bestaat. Als dit onmogelijk zou blijken en de keuze zou moeten gaan tussen Sociale zaken en Maatschappelijk werk, dan achtte men de combinatie met het laatste de juiste. Dan zal het echter „volksgezond heid en maatschappelijk werk" moe ten heten, daar de overheidsbemoei ing met de gezondheidszorg een aan zienlijk ruimer terrein bestrijkt dan het maatschappelijk werk, vooral ook omdat het ziekenfondswezen mee zal moeteh overgaan. De artsen zijn in dit opzicht unaniem: dit mag niet uit elkaar, de ziekenfondsen moeten binnen het kader van de volksgezondheid blijven. Het probleem dateert niet van van daag of gisteren, al zouden het geharre war, de politieke schermutselingen en de misverstanden rondom minister mej. dr. Klompé en haar departement doen vermoeden dat er bij de jongste kabi netsformatie onverhoeds een steen in een stille vijver was geworpen. Indien hier sprake zou zijn van een steen, dan werd die zeven jaar geleden al door niemand minder dan prof. Beel in ons vaderlandse politieke vijvertje gegooid, in 1952 namelijk, bij de formatie van het derde kabinet-Drees. Het was een langgekoesterde wens van de KVP, die toen is afgestuit op het verzet van de socialisten. Terwille van het politieke evenwicht in dat ka binet kwam er toen wel een nieuwtje uit de bus, namelijk het departement van maatschappelijk werk, dat sinds dien steeds het kwalijke stempel van deze politieke afkomst met zich heeft gedragen. En de vrouwelijke minister, die deze portefeuille nu sinds twee-en- een half jaar beheert, heeft het sinds de „annexatiepogingen" bij de jongste ka binetsformatie te verduren alsof zij als een boze fee uit het sprookje bij de wieg zou hebben gestaan. Het politieke (even)wicht liep echter de eerste vier jaar aan de hand van de Brabantse industrieel mr. F. J. van Thiel, die wel niet de indruk maakte dat hij hartstochtelijk van het bore lingske hield, maar die het in het par lement leven wist in te blazen met het vuur van zijr oratorische begaafdheid. Hij was veruit de snelst sprekende mi nister van alle na-oorlogse kabinetten, zelfs de ervaren kamerstenografen te vlug af! Met de volksgezondheid raakt men de kern van een der pikantste proble men, die zijn overgebleven uit de jong ste kabinetsformatie. Bij vorige forma ties, ook die van het zogenaamde romp- kabinet-Beel van december 1958, is de kwestie telkens weer door allerlei om standigheden tussen wal en schip te recht gekomen. Ook tijdens de jongste formatie is het niet tot een oplossing kunnen komen. Het lag trouwens voor de hand dat de ter elfder ure op het toneel verschijnende minister dr. Chr. J. M. A. van Rooy niet kon toestemmen in het afhakken van een zo groot stuk van de hem opgedragen taak. welke hij nauwelijks kende. Wel is bij de eerste de beste samenkomst van de nieuwe ministers afgesproken dat de regering zich nader over deze zaak zal beraden en minister-president prof. dr. J. E. de Quay heeft bij de algemene beschou wingen over de regeringsverklaring aan de Tweede Kamer toegezegd haar „binnen afzienbare tijd" over het re sultaat in te lichten. Nu het eenmaal zo ver is gekomen, is het interessant na te gaan hoe de voorgeschiedenis zich heeft afgespeeld. Het plan om volksgezondheid meer een eigen plaats in het ministeriële be heer te verschaffen kon in 1952 geen voet aan de grond krijgen. In de nieuwe MEJ. DR. M. A. M. KLOMPÉ brede basis nieuw omdat de anti revolutionairen voor het eerst mee deden verzetten de socialisten zich tegen iedere verandering in dit op zicht, zoals zij trouwens ook geen heil zagen in het toen gloednieuwe depar tement van maatschappelijk werk. De Partij van de Arbeid is door de jaren heen consequent in haar verzet ge bleven. Nog geen maand geleden, bij de algemene beschouwingen op 27 mei, noemde de socialistische fractieleider het een „KVP-hobby", die zijns inziens als staatssecretariaat bij Sociale zaken behoort. Toen in december het rompkabinet onder leiding van prof. Beel tijdelijk de staatszaken op zich nam, aarzelde de minister-president terecht om een be gin te maken met de verwezenlijking van het oude plan. De medische wereld, met name de -Kon. Ned. maatschappij tot bevordering van de geneeskunst, liet echter van zich horen en er is toen ernstig sprake van geweest een bekwa me figuur uit de deskundige gelederen de leiding van het nieuwe combinatie departement in handen te geven. Minister mej. dr. Klompé heeft zelfs haar plaats voor een dergelijke des kundige willen ruimen. zondheid, bij haar is geweest, in over leg met prof. Beel, (de toenmalige minister van sociale zaken ad -interim) met om te praten over de overgang, doch over programmapunten. In het kleine Haagse politieke wereldje liep toen ook het gerucht als zou men op Maatschappelijk werk reeds kamers hebben zien opmeten, om te zien of er ruimte kon worden gemaakt! Er is toen wel opgemeten, echter geen kamers op Maatschappelijk werk, maar op het dak van Zaken overzee, dat inmiddels ergens anders onderdak heeft gekregen. Eigen nieuwsdienst UTRECHT. Het Comité binnenstad en singels in Utrecht heeft de raad ge vraagd, het door B. en W. voorgestelde verkeersplan voor Utrecht niet te aan vaarden. Het plan, opgesteld door de Duitse professor Feuchtinger, houdt onder an dere in de aanleg van twee ringwegen, waarvoor de Utrechtse grachten zouden moeten worden gedempt en enige histo rische gebouwen zouden moeten gesloopt. In een adres aan de raad zegt het co mité onder andere bezwaren tegen het verkeersplan te hebben, omdat het in grijpende stedebouwkundige gevolgen zal hebben terwijl het niet is opgezet als een onderdeel van een stedebouwkundig plan. Het stelt voor. een Nederlander opdracht te geven een stedebouwkundig basisplan te ontwerpen, dat moet voor af gaan aan welk verkeersplan dan ook. Verder oppert het comité bezwaren te gen de inhoud van het plan, waarin bij voorbeeld eer. volledig voorstel voor een oplossing van het parkeervraagstuk ont breekt. De principiële ondergrond van dit alles was, dat de combinatie van volksgezondheid en maatschappelijk werk, beide werkend in dezelfde sfeer, de beste oplossing werd gevonden. Bei de omvatten vele terreinen die nauw aan elkaar grenzen en volksgezondheid zou volgens deze opvatting in die com binatie beter liggen dan in de sociaal- economische sfeer van Sociale zaken. Formateur prof. dr. J. E. de Quay bleek er wel oren naar te hebben. Maar ook nu kwam het niet aan de oppervlakte, hoewel tijdens de kabinetsformatie de berichten wel duidden op een beweging in de richting van Maatschappelijk werk. Uiteraard is er overleg over gepleegd met de a.r. gegadigde voor Sociale zaken, drs. C. P. Hazenbosch, die zich hiermee ook wel beziggehouden zal hebben, in het bijzonder met de proble matiek van het ziekenfondswezen. De onverwachte mislukking van de for matiepoging-De Quay maakte ook hier weer een eind aan, maar toen kwam het praatje in de wereld dat minister mej. dr. Klompé bezig was om Volks gezondheid over te nemen en daar voor al besprekingen had gevoerd met een aantal hoofdambtenaren. Een feit is dat alleen prof. dr. P. Muntendam, de directeur-generaal van de volksge- Juist in deze tijd, dus terwijl het „be- middelingswerk" van prof. Beel aan de gang was, kwam er weer aandrang uit de volksgezondheidswereld, niet alleen van de artsen, maar ook van de tandartsen en van enkele autonome ziekenfondsen. Dit heeft niets uitge werkt, want hoewel het wel in de be doeling hfceft gelegen dat het tijdens het werk van prof. Beel nog tot een gesprek zou komen tussen de nieuwe minister van Sociale zaken en minister mej. dr. Klompé, kon ook dit niet door gaan daar de nieuwe bewindsman pas op het laatste nippertje uit de bus kwam. Het was onder deze omstandigheden onmogelijk om nog tot zaken te komen, maar ter afronding van de ontwikke ling, die in 1952 begon, en na de crisis van december in een nieuw stadium kwam, nam het kabinet-De Quay het principiële besluit dat er nog in de komende parlementaire periode over de overgang van Volksgezondheid een beslissing zou worden genomen. Bij de debatten over de regerings verklaring is deze voorgeschiedenis niet uit de verf gekomen. De Tweede Kamer beet zich vast op een ander onderdeel, namelijk het overnemen van enkele regelingen van de afdeling sociale bij stand en complementaire arbeidsvoor zieningen. Politiek gezien misschien interessanter, maar van weinig be tekenis voor hetgeen met de volks gezondheid is gemoeid. Dit houdt ech ter niet in dat het parlement zich even ongeïnteresseerd zal betonen als straks mogelijkerwijs „tijdens de rit" de be slissing van de regering zal bekend worden! De 55-jarige Amsterdamse motor rijder W. J. Kwekkeboom is gisteren in de Hengelose buurtschap Beckum op een wegkruising met zijn motor tegen een auto gereden en overleden. Zijn zuster, die achterop zat, werd zwaar gewond. Inheemsen vrijgelaten DURBAN, (Reuter) Terwijl dins dag de eerste groepen negerinnen ver hoord werden die vorige week tegen het blanke gezag in Durban hebben gedemonstreerd, was buiten het ge rechtsgebouw een betoging aan de gang door enkele honderden inheem se vrouwen. Politie en brandweer waren op hun hoede, maar behoefden niet in te grij pen. Ook niet toen de meeste verdach ten na korte tijd tegen borgtocht wer den vrijgelaten. De Zuidafrikaanse premier dr. Hendrik Verwoerd, beschreef de verslagen in de Britse pers over het oproer in Dur ban dinsdag als „va'ls en schandalig". Hij zei dit in de Senaat in Kaapstad. Schandalige berichten Indien Engeland Zuidafrikaanse goede ren gaat boycotten als gevolg van dit soort berichten zal het daar op den duur zelf de gevolgen van ondervinden, meende premier Verwoerd. Hij vond dat de bladen in Zuid-Afrika die in de Engel se taal verschijnen, schandalige berich ten over wat er in Durban is voorgeval len aan het buitenland hebben doorge geven. Het gaat er de gemeentelijke overheid van Durban alleen maar om de neger- bevolking betere huisvesting te geven en een einde te maken aan het illegaal brouwen van bier door de bevolking. De politie wil niet anders dan orde en rust handhaven. LINCOLN, NEBRASKA (U.P.I.) De Amerikaanse massamoordenaar Charles Starkweather zal morgen ter dood ge bracht worden, tenzij zijn advocaten vandaag voor middernacht opnieuw uit stel weten te krijgen. Deze twintigjarige vuilnisman, die elf moorden op zijn geweten heeft en zijn tijd in de dodencel doorbrengt met schilderen, heeft reeds vijfmaal uitstel van executie gekregen. Het Amerikaan se hooggerechtshof heeft dezer dagen Eigen nieuwsdienst IJMUIDEN. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben Nederlandse visserijbiologen gisteren bij hun onder zoek op de Noord'zee ter hoogte van IJmuiden kikvorsmannen gebruikt. Het was de eerste stap op het pad van de observatie onder water voor de visserij. Om half tien vertrok uit IJmuiden het onderzoekingsvaartuig Willem Beukelsz. met aan boord drs. M. Roessingh van het Rijksinstituut voor visserijond'erzoek en vier kikvorsmannen van de Amster damse onder waterjagersclub. Zij deden waarnemingen over het ge drag van de netten en de vis op de zee bodem op een diepte van ongeveer 22 meter. De proeven werö'en genomen bij stil water. Telkens volgden twee kikvors mannen nauwkeurig het treilhet. De kikvorsmannen hebben al andere buitengaatse onderzoekingen verricht. Zij hebben voor Rijkswaterstaat in het Haringvliet gedoken om het gedrag van nieuwe zinkstukken in de stroming te controleren. Als de resultaten van de proef van gis teren gunstig uitvallen, overweegt het Rijksinstituut het onderzoek onder wa ter verder uit te breiden. Het is moge lijk, dat dan enige mensen van het in stituut zullen worden opgeleid tot kik vorsman. In een nog verder stadium zal men eventueel gaan werken met onder watercamera's. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Ook buitenlanders die nen zich in ons land te houden aan de bepaling, die het hebben van scherpe uitsteeksels op voertuigen verbiedt, zo heeft de hoge raad uitgemaakt. In januari was een Belgische automo bilist te Swalmen geverbaliseerd omdat hij een zgn. straaljagerornament op zijn auto had. Hij werd door de kantonrech ter veroordeeld tot vijf gulden boete maar van dat vonnis ging hij in cassatie, omdat hij in de mening verkeerde dat de betreffende bepaling niet op buitenlan ders van toepassing kon zijn. Zijn argument daarvoor was, dat het Verdrag van Genève niet voorzag in een dergelijke situatie. De hoge raad heeft evenwel in de bijlage o,p het verdrag een bepaling gevonden op grond waarvan men in één van de aangesloten landen wel degelijk strafbepalingen voor scherpe uitsteekseis kan uitvaardigen, die ook voor buitenlanders van kracht zijn. Samuel Saoetlittsjenskof, persattaché van de Russische ambassade in Tehe ran is uit Perzië gewezen, omdat hij zich met de binnenlandse aangelegenhe den van Perzië bemoeide. Hij deed dat zijn verzoek om een nieuwe behandelingop zulk een wijze dat de^grens van ^het van zijn zaak afgewezen. j diplomatieke gebruik werd overschreden. Van onze correspondent LONDEN. Dr. Klaus Fuchs, die hier negen jaar geleden tot veertien jaar gevangenisstraf werd veroor deeld, omdat hij als directeur van de afdeling theoretische fysica van het centrum voor kernonderzoek Harwell staatsgeheimen had overhandigd aan Sowjetrussische agenten, is gisteren vrijgelaten. Onmiddellijk vertrok hij van London Airport met een Pools lijntoestel uit het land dat hij had verraden. Wegens goed gedrag in de gevangenis van Wakefield was hem de rest van zijn straf automatisch kwijtgescholden. Het tijdstip van zijn vrijlating was angstvallig geheim gehouden, en met een zwaar politie-escorte verliet Fuchs, blootshoofds, bleek en gebogen in een snelle wagen de gevangenis. Onderweg werd hem in het politiebureau van Bed ford zijn eerste vrijheidsmaal gegeven en toen ging hij, grimmig kijkend door zijn dikke brilleglazen en de achterruit van de wagen naar achtervolgende pers auto's in snelle vaart naar het vliegveld toe. waar hij nog steeds begeleid door leden van de contra-spionage, snel aan boord werd gebracht van het Poolse vliegtuig, dat ruim een kwartier was op gehouden om hem mee te kunnen ne men, Speciale verkeerspolitie had de weg voor het politiekonvooi vrijgehou den en snel werd hij door de douane- en emigratiehal geloodst. Iemand vroeg hem nog of hij spijt had van wat hij had gedaan, maar Fuchs antwoordde niet en keek de andere kant op. Om half zeven landde de machine op het Oostberlijnse vliegveld Sehonfeld, van waar Fuchs naar Leipzig wilde gaan om zijn ziekelijke vader, dr. Emil Fuchs, een 84-jarige emeritus-professor in de theologie, op te zoeken. Op geheime lijst Fuchs was in de gevangenis ln staat gesteld door te studeren. Telkens ont ving hij stapels nieuwe boeken en ge schriften, en hij maakte tal van bere keningen. De afgelopen maanden werd hij vaak bezocht door leden van de Britse en Amerikaanse contraspionage diensten, en verscheidene pogingen wer den gedaan hem met aanbiedingen van aantrekkelijke banen in het Westen te houden. Zijn verraad heeft de Russen in staat gesteld hun achterstand op het ge bied van atoom- en waterstofbommen in te halen en veel van wat Fuchs Van een onzer redacteuren Advertentie GRONINGEN Het orkest van de Yale universiteit heeft gisteren in het kader van de universitaire lustrum feesten in Groningen een concert ge geven in het Noorder Plantsoen. Te voren was het orkest door het gemeen tebestuur ontvangen. Het Amerikaanse orkest maakt vandaag een tocht door Amsterdam en geeft vrijdag nog een concert in Hengelo. Eigen nieuwsdienst BONN Voor de tweede keer in zeer. korte tijd hebben bonds kanselier Adenauer en prof. Lud- wig Erhard, de Westduitse minis ter van economische zaken, hun geschil bijgelegd. De kanselier heeft Erhard, die tevens vice- kanselier is, maandagavond laat op zijn bureau ontvangen in het bijzijn van enkele hoge functiona rissen van de C.D.U. Dit gesprek en enkele brieven die beide man nen elkaar maandag en dinsdag stuurden hebben tenslotte tot de nieuwe verzoening geleid. Zoals bekend was Erhard bijzonder gebelgd over enkele denigrerende op merkingen die Adenauer tijdens een interview met de New York Times over hem had gemaakt. Erhard was als politicus niet geschikt om kanselier te worden, zei Adenauer daarin o.a. WAARBORGEN Omdat dit de tweede keer binnen zeer korte tijd was dat Adenauer min der prettige dingen over minister Erhard had gezegd, heeft de minister Erhard. van economische zaken deze kwestie zeer hoog opgenomen. Hij eiste abso lute waarborgen van de kanselier dat hij voortaan gevrijwaard zou worden van dit soort beledigingen. Kreeg hij die niet, dan zou hij aftreden. De partijleiding van de C.D.U. heeft de kwestie twee dagen lang besproken. Het laatste woord is er overigens nog niet over gezegd, want er zal nog ver der beraadslaagd worden over de bij zonderheden aangaande de samenwer king tussen Adenauer en Erhard. Dit deelde een woordvoerder van de partij gisteravond mee. ONDERZOEK Er zal een diepgaand onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak van de twist die de partij zeer heeft veront rust, aldus dr. Krone, fractievoorzitter van de Christendemocraten in de Bondsdag. Het was niet mijn bedoeling u te kwetsen met wat ik in het interview I met de New Vork Times heb gezegd, 1 heeft Adenauer dinsdag o.a. aan Erhard geschreven. Ik verzeker u dat u als politicus en als mens rekenen kunt op mijn volledige vertrouwen. Ik ben bereid mijn persoonlijke ge voeligheden ondergeschikt te maken, maar dan moet ik de garantie hebben dat ik mijn werk ongestoord kan voortzetten, antwoordde minister EÉn van tweeën: de verkoop van het Noordlimburgse landgoed De Hamert is een geschiedenis vol fouten aan beide kanten, of er wordt een heel listig politiek spel op gevoerd. Hoe het zal eindigen en wie de grote winnaar zal zijn kan niemand zeggen. Het spel gaat voort. Dr ir. W. H. Diemont in Maastricht is de' man van Staatsbosbeheer, die het 468 ha grote landgoed met zijn vijl boerderijen en twee watermolens heelt getaxeerd (namens het Rijk dus). Hij kwam tot een reële waarde van 800.000,, maar kreeg van hogerhand een speling naar boven van 35.000 om veilig te zijn. Bij 835.000, een be hoorlijk stijve prijs, mocht hij dus af mijnen, maar de man van de Bauern- siedlung riep al „Mijn" bij 955.000. DAT was de eerste fout van de Duit-i sers. Zij hadden in hun prijs een zogenaamde verwachtingswaarde mee gerekend, er van uitgaande dat zij een deel van de grond zouden kunnen ont ginnen. Volkomen ten onrechte overi gens, want het was de kopers hekend, dat op het gehele terrein een meldings plicht lag en ligt. Dat betekent, dat de eigenaar iedere verandering in ge bruik moet melden en laten goed keuren. Hadden de Duitsers tevoren geïnfor meerd, dan zouden zij een onherroepe lijk „Neen" te horen hebben gekregen, zoals minister Van Aartsen nu ook „Neen" heeft gezegd tegen de Duitse plannen om honderd hectaren te ont ginnen. Zodra er bij wijze van spreken een ploeg op het land komt, gaat hij aan de ketting. DAT was fout nummer twee aan Duitse zijde. Zij hadden beter kun nen zwijgen in plaats van hardnekkig doorgaan met het spuien van hun plan nen, ook na het bekend worden van de beschikking van de minister, waar tegen de Bauernsiedlung inmiddels in beroep is gekomen bij de Kroon. Zo bezien hebben de Duitsers een kat in de zak gekocht. Of is hun gescherm j met de voorgenomen ontginning slechts een voorwendsel en wordt hier hoogi politiek spel gespeeld? Enkele vragen die als vanzelf op- komen: Wie in Duitsland heeft het miljoen voor De Hamert op tafel ge legd? De boeren zelf? Zij zijn welis waar gewend meer voor hun grond te betalen dan wij in Nederland, maar dit lijkt toch onwaarschijnlijk. De Bauern siedlung heeft deskundigen genoeg die de grond van De Hamert kunnen be oordelen. Zij geeft geen miljoen uit om van een groot landgoed honderd hec tare slechte bouwgrond te maken. Er is volgens kenners nog geen slecht bos op te kweken DE werkelijke motieven die de Duit sers tot de koop hebben bewogen kennen wij overigens nog niet. Wel wordt de indruk steeds sterker dat zij geen andere beweegredenen hebbel? gehad dan het in handen krijgen van een troefkaart bij de onderhandelingen tussen beide landen over allerlei kwes ties. Men denke vooral aan de trac- taatboeren. Ziedaar waarschijnlijk de Duitse troefkaart die een miljoen waard is geacht, anders gezegd: de politieke achtergronden die de Duitsers belang rijk genoeg vonden voor het betalen van een prijs die veel te hoog ligt. Had De Hamert in West-Nederland gelegen, dan zouden de Duitsers er zeker geen belangstelling voor hebben gehad. NU de rol die Nederland speelt. De regering heeft zich wel degelijk gerealiseerd, welke waarden op het spel stonden. Maar ook, dat de prijs niet hoger mocht gaan dan die voor hei, hos en moeras pleegt te worden betaald. Zij wist immers dat de grond niet voor ontginning in aanmerking kan komen. Ook tegenover een Neder landse koper zouden precies dezelfde beperkingen gelden. Staatsbosbeheer heeft feitelijk al hoger geboden dan verantwoord was. De grote vraag is echter, of Neder land ook daarna verstandig heeft ge handeld. Tegelijk met het bekend maken van de bezwaren tegen ont ginning, heeft de regering aangekon digd dat zij aankoop van De Hamert „wil overwegen'Iedere koopman zal dit verschrikkelijk dom vinden. Wij zijn de Duitsers daarmee achterna gaan lopen in plaats van de zaak voor lopig dood te zwijgen. Nu hebben wij hen als het ware uitgenodigd: Kom eens praten in Den Haag. Iedereen kan zich levendig voorstellen, op welke wijze de Duitse onderhandelaren van een dergelijke gunstige positie gebruik zullen maken WIJ hadden de ontginning eenvoudig moeten verbieden, de Duitsers waren dan vanzelf wel gekomen. Nu zijn de rollen omgedraaid en zullen zij de vraag stellen: Wat wilt u betalen? Anderzijds kunnen de Duitsers, als de Nederlandse regering het been stijf houdt en de wet goed hanteert, niets met het landgoed beginnen. Ook als geldbelegging is het voor hen niet aan trekkelijk. Mocht Nederland De Ha mert terugkopen, dan zouden wij een recreatiegebied rijker worden dat tot nu toe geen openbaar terrein was en slechts toegankelijk was tegen betaling. De vrees ten slotte dat ook andere landgoederen dezelfde weg zullen gaan als De Hamert lijkt ongegrond. Er staan de regering voldoende middelen ter beschikking om een dergelijke gang van zaken te voorkomen. WILLEMSTAD (ANP) In Venezue la is een campagne gaande tegen Cu rasao en Aruba.. In krantenartikelen wordt onder meer kritiek geoefend op de smokkelhandel van de beide eilanden naar Venezuela en op het feit dat Vene zolaanse olie op Curasao en Aruba wordt geraffineerd. De voorzitter van de Venezolaanse fe deratie van kamers en verenigingen van handel en nijverheid heeft zelfs een brief aan president Beta-ncourt gezonden waarin hij fel van leer trekt tegen de eilanden. De campagne is waarschijnlijk een re actie op de hernieuwde pogingen tot af schaffing van het extra invoerrecht van dertig procent op alle goederen die via de Antillen naar Venezuela worden verscheept. De besprekingen hierover in Caracas hadden de indruk gewekt dat de Vene zolaanse regering wel inziet dat die dis criminerende invoerrechten geen recht van bestaan meer hebben. Tegenstanders van de afschaffing zouden nu de gang makers zijn van de actie tegen de Ne derlandse Antillen. Als Eerste kamer ja zegt DEN HAAG. Wanneer ook de Eer ste Kamer zich akkoord verklaart met d'e staatsgarantie voor de bouw van de twee Hilton-hotels te Amsterdam en Rot terdam, zal binnen zes maanden rijks goedkeuring op de bouw worden ver leend. Het juiste tijdstip van die goedkeuring zal worden bepaald1 door de ruimte, die er in die periode op de bouwmarkt in beide steden zal zijn. Strak voor zich uitkijkend liep dr. Klaus Fuchs gisteren op London Air- port onder geleide naar het Poolse vliegtuig dat hem naar Oost-Berlijn zou brengen. Negen jaar gevangen schap lagen achter hem. Maar is hü de vrijheid tegemoet gegaan? Zijn bestem ming was Leipzig, achter het IJzeren Gordijn. weet staat nog steeds op de geheime lijst. Volgens Britse atoomdeskundigen is de afgelopen negen jaar echter in het Westen zoveel voortgang geboekt dat het vertrek van Fuchs naar achter het IJzeren Gordijn de Russen geen nieuwe geheimen kan opleveren die van groot strategisch belang zijn. PARIJS (Reuter, A.F.P.) De Fran se regering bestudeert de mogelijkheid om de invoercontingenten voor goederen uit de landen van de O.E.E.S. en uit het dollargebied verder te verruimen, zo heeft de minister van financiën, Antoine Pinay, gisteren in de assemblee nationale gezegd. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn de Franse monetaire reserves met 200 miljard francs toegenomen. In mei was de uitvoer 9 procent groter dan de invoer, wat sedert 1945 niet meer was voorgekomen. De Franse deviezenreserve bedraagt ruim een miljard dollar, maar Frank rijk heeft een buitenlandse schuld van drie miljard dollar, waarop in de ko mende twee jaar een miljard dollar moet worden afgelost. De Franse reserves zijn nu voldoende voor drie maanden invoer, de Duitse voor een jaar. DEN HAAG (ANP). Minister Luns heeft aan de Tweede Kamer de tekst overgelegd van de overeenkomst, die in juli van het vorige jaar tussen Nederland en Zuidslavië is gesloten tot schadeloos stelling voor Nederlandse belangen in Zuidslavië, die zijn getroffen door Zuid- slavische nationalisatiemaatregelen. De overeenkomst houdt in, dat Zuid slavië 655.000 dollar zal betalen als scha devergoeding voor het totaal der getrof fen Nederlandse belangen. in een toelichting aan de Kamer wordt opgemerkt, dat dit bedrag niet geheel be vredigend kan worden genoemd. De re gering heeft het niettemin aanvaard, omdat de belanghebbenden zelf de voor keur gaven aan een althans gedeeltelijke schadeloosstelling boven het voor wel licht onbeperkte tijd nog ongeregeld blijven van hun aanspraken De Zuidslavische regering zal het be drag betalen in vijf gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste dit jaar en de laatste in 1963 vervalt. Smokkelaars op Nederlands schip BUENOS AIRES (UPI) In het havengebied van Buenos Aires is het dinsdagavond tot een vuurgevecht ge komen tussen de politie en smokke laars, die Amerikaanse sigaretten ter waarde van 690.000 pesos uit het Ne derlandse vrachtschip Parkhaven (5.500 ton) wilden lossen. Twee douanebeambten zagen drie auto's met gedoofde lichten naar de plaats rijden waar de Parkhaven was gemeerd. Op het moment a'at men van het voorschip af pakken naar beneden liet, sommeerden de douaniers de onbe kenden zich te identificeren. Toen de mannen trachtten te ontsnap pen openden de douanebeambten het vuur, dat door de smokkelaars werd be antwoord. Na enkele minuten gaf een smokkelaar die nog in één van de auto's zat, zich over. De inzittenden van een tweede auto wisten te ontsnappen. De smokkelaars d'ie in de derde auto zaten vluchtten over de loopplank van de Parkhaven. Zij werö'en gevonden in de hut van de 33-jarige Spanjaard Al bino Martinez. Een vierde bleek zich in een kast te hebben verstopt. BUENOS AIRES (Reuter, AP> Ar gentinië heeft een kabinetscrisis, maar op een geheel andere wijze dan de comman danten van het leger en de marine had den gehoopt. Deze twee opperofficieren eisten onlangs het aftreden van de mi nisters van oorlog en marine. In plaats daarvan is het gehele kabinet afgetreden en heeft president Frondisi het ontslag' van alle ministers behalve juist die twee en de minister van de luchtmacht aan vaard. Men beschouwt deze reactie van Fron disi op de politieke druk van het leger en de marine als een teken dat hij de militaire discipline wenst te zien gehand haafd maar desondanks geneigd is re kening te houden met de politieke wen sen van de militaire leiders. De minister van oorlog is een generaal, de minister van marine een schout-bij-nacht. Er is onder de militaire leiders een sterk streven naar een vergelijk met de afgezette Argentijnse dictator Juan Péron. LONDEN (AP/Reuter) Een Stradivarius-viool is gisteren op een veiling te Londen verkocht voor 8190 pond (ruim 86.000 gulden), de hoog ste prijs ooit voor een viool betaald. Het was de Danela-viool, zo genoemd naar de Franse violist Charles Daneia die het instrument in deA9e eeuw heeft bespeeld. De viool werd nu verkocht door de in Geneve woonachtige Duitse diamant handelaar Siegfried Kahl. De nieuwe eigenaar is de Manchesterse handelaar Jim Reno. Van een onzer verslaggevers M-5iaII?PELBUnilGA De minderjarige Middelburger B. H. schaakte onlangs in een Belgissh café een minderjarig meis je en wist haar mee naar Nederland te voeren. Voor eenzelfde feit werd H. ver leden week door de Middelburgse recht bank veroordeeld tot zes maanden ge vangenisstraf. Scheepswerf Westerbroek heeft giste ren het nieuwe motorschip Mary North te water gelaten. De Mary North is ge bouwd voor Deense rekening. Het schip meet 1600 Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. Aan de componist Jan Masséus, muziekmedewerker van het Algemeen Dagblad, is door de minister van O. K. en W. opdracht verleend voor het componeren van een werk voor ama teur-symfonieorkest. De minister heeft voorts opdrachten verleend aan Albert de Klerk, Hans Osieck, Jan Mul, Oscar van Hemel, Louis Toebosch, Hans Krieg, Matthijs Vermeu len en Bernhard Bartelink. Van een onzer verslagevers WESTKAPELLE. Gisteren vierde het echtpaar Minderhoud—Huibrechtse Noordstraat 24 zijn 55-jarig huwelijks feest. De heer Minderhoud die 77 jaar is geniet evenals zijn 74-jarige echtge note nog een goede gezondheid. Het echtpaar heeft, met uitzondering v?" e?kete Jaren tijdens de inundatie, altijd m Westkapelle gewoond, waar de heer Minderhoud gedurende 40 jaar schoenmaker is geweest. Naast de schoenmakerij had hij ook wat land, ,,want ik voelde me meer landbouwer dan schoenmaker.," aldus de heer Min derhoud. Het echtpaar heeft vier kinde ren gehad, waarvan er thans nog drie m leven zijn die allen in Westkapelle wonen. De Mistrappers in Terneuzen dedjn hun naam eer aan, door bij het zomer- avona'voetbal van H.K.C. met 0—3 te verliezen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 5