W estkapelle groeit als badplaats TL lAiï bet leven ier herben Vier en een half jaar Marcusi Chefarine ,4 Vijftig jaar boerenleenbank te Hoedekenskerke Banden met Zuid-Afrika ZIERIKZEESE GRACHT IS RIOOLRESERVOIR Psalmen zijn nu aan de beurt KMS3G™ door Zeeland Uit de kerken Woensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 4 4-voudige combinatie inderdaad ved beter! „Plan Joossesweg" biedt grote mogelijkheden RAAD WEMELDINGE Koninklijk goud voor de heer J. Traas Vermoeide huisvrouwen kunnen een week naar „Hedenesse Federatie V.V.H. zorgt voor de organisatie Nieuwland naar Tholen K. VAN KOOPHANDEL W.Z.-VLAANDEREN OVERNAME VAN WEGEN MARKTBERICHTEN Geheimzinnige klanken in de nacht Nisse krijgt Dorpshuis zonder douches Van verleden tot heden Ontsnapt en toch weer gevangen Oogst van zwarte bessen begonnen Ds. Veldman leerde „met de vinger bijwijzen" Vooruitgang bij de Bruse Boys Goed Eén verteller Aktuele onderwerpen Wal nu Advertentie Vier werkelijk betrouwbare middelen De Rode Doffer Van een onzer verslaggevers WESTKAPELLE Het dorp Westkapelle komt de laatste ja ren steeds meer in trek als bad plaats. Er zijn thans ongeveer honderdveertig particulieren die hun huizen in de zomermaanden verhuren. De vier plaatselijke ho tels zijn volgeboekt. Dit vertelde ons de heer W. Gabriëlse Azn, loco-burgemeester van de ge meente Westkapelle. Het gemeentebestuur heeft dan ook gemeend een nieuw recreatieplan te moeten opstellen. Dit plan, dat de naam kreeg van „Plan Joossesweg" beoogt dertig tot vijfendertig hectare cultuur grond te bestemmen als recreatieter rein. In dit plan zijn opgenomen een zomerwoningenterrein van ongeveer twee hectare, dat plaats zal bieden aan tweehonderd bungalows. De bestaande boerderij van de heer Kleinepier zal worden ingericht als kampeerboerderij. Verder zal er een kamphotel komen met een capaciteit van tweehonderd bedden en een kamphuis speciaal voor groepen waarin driehonderd bedden kunnen worden ondergebracht. Eveneens werd een kampwinkel gepro- jekteerd, terwijl ook de aanleg van twee dubbele tennisbanen in het plan is opgenomen. Het door de gemeente Westkapelle te investeren bedrag voor de noodzake lijke voorzieningen van gas, water eni—--M elektriciteit wordt begroot op ongeveer oktober 1958 bestemd voor de I eigenaren, die hun grond in dit plan niet willen afstaan. Het ligt wel in de bedoeling om de exploitatie van deze gronden in han den te geven van de tegenwoordige eigenaren. Deze zullen zoals uit de pas van kracht geworden exploi- tatieverordening blijkt, eerst een be paald bedrag moeten storten om medewerking van de gemeente te krijgen. Mocht er wanneer dit plan is gerealiseerd nog behoefte bestaan aan recreatieterrein, dan is de mogelijkheid opengelaten om de gronden tussen de kreek en de provinciale weg hiervoor te bestem men. De tussen het dorp Westkapelle en het toekomstige recreatieterrein lig gende kreek zal als natuurreservaat behouden blijven. ,,Er is nog een „maar" aan dit plan", aldus de heer Gabriëlse, en dat is dat deze grond voor dit plan precies ligt in de beheerszone van de Polder Walcheren, welke zone door de. polder is ingesteld om de plannen de duinen tussen Zoutelande en Westkapelle te verzwaren, tezyner- tijd te kunnen uitvoeren. Beide par tijen zullen dus eerst tot overeenstem ming moeten komen. GOES De P.V. „De Rode Doffer" hield een wedvlucht uit Fürth. De uitslag f was als volgt: 1, 7 en 8 A. Kuijpers, 2, 3 en 5 D. Kloosterman, 4 en 9 A. Heynsdijk, 6 en 10 Chr. Wijs. Behaalde kampioenschappen Vitesse vluchten 1959: Vitesse hokkampioenen 1. helpen elkaar en doen wonderen K. Verhage, 2 W. Scheers, 3 G. de Hond, '4 A. Heijnsdijk, 5 J. Bakker, kampioen 1 duif Vitesse: 1 A. Heijnsdijk, 2 W. Scheers 3 J. Olivier, 4 J. Pikkaart, 5 K. Verhage. Elk der vier bestanddelen van Chefarine „4" is op zich zelf al wereldberoemd. Haar de combinatie in één tablei werkt toch nóg beter dan kon worden verwacht. Deze 4 middelen in één tablet doen wonderen en helpen ook dan wanneer andere middelen talen. ,f WEMELDINGE. Vrijdagavond komt de raad van Wemeldinge om acht uur bijeen. De agenda vermeldt o.m. een voorstel tot het geven van een naam aan de straat van de Prinses Beatrixweg naar de Bon zijweg, die binnenkort gedeeltelijkzal zal worden aangelegd; een voorstel tot verhuring van de woning Oranjeboom straat 1 b. BËROCHPC GENEISMIDDELEN IN ÉÉN TABIBT Nederland heeft vele banden met Zuid-Afrika. Als men in Kaap stad voet aan wal zet, treft direct de verwantschap in taal met het Afrikaans sprekend deel der bevolking. Men kan in bijna alle winkels I terecht met het Hollands, mits men het wat langzaam spreekt. Offi cieel is het land tweetalig. Alle regerings-publicaties verschijnen in het Afrikaans en Engels. Ook is er een sterke band tussen de Afrikaanse en Hollandse ker ken. Dit jaar, toen de Gereformeerde kerk aldaar haar 100-jarig be staan herdacht, heeft prof. K. Dijk namens de Gereformeerde Kerken van Nederland het eeuwfeest aldaar bijgewoond. Tegen pijnen en griep. Geschikt voor de gevoeligste maag, want die wordt beschermd doof het bestanddeel Chefarox. De he.er W. Davidse te Goes slaagde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het propadeutisch examen theologie. Het personeel van de Coöperatieve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging te Wemeldinge kreeg een reis aangeboden, die leidde naar Den Haag en Rotterdam. De hoogtepunten waren het bezichtigen van de fabriek „De Porceleine Fles" en een meelfabriek, alsmede in de avond uren te Rotterdam een circus. HOEDEKENSKERKE Voor de heer J. Traas te Baarland, voor zitter van het bestuur van de coöp. boerenleenbank Hoedekenskerke '5 Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG. Zoals bekend is le_,een gedeelte-van de opbrengst van de e" I Zeeuwse Collecte gehouden in streeft er door liet voeren van een ak tieve grondpolitiek naar grond te kopen en deze ter beschikking te stellen aan één miljoen gulden. De gemeentezending van vermoeide huisvrouwen. 'Na overleg met verschillende tehuizen zullen de vakantieweken worden ge organiseerd in het vormingscentrum Hedenesse bij Cadzand. De Nederland se Federatie voor Vrouwelijke Vrij willige Hulpverlening in Zeeland deelde ons mee. dat de indeling van de weken als volgt is: van 1 tot en met 6 juni een algemenegroep, van 22 tot en met 27 juni een rooms- katholieke groep en van 29 juni tot en mei 4 juli een protestants-christelijke groep. NIEUW- EN ST. JOOSLAND. In 35 luxe auto's, vrijwillig afgestaan door de bezitters, maakten de bejaarden een rijtoer naar het eiland Tholen. Het werd een gezellige dag. In de Wouwse plantage werd in hotel De Kloof een koffiemaaltijd gebruikt. Op de terugrit werd in hotel De Korenbeurs te Krui- ningen aangelegd, waar burgemeester F. S. K. J graaf van Randwijck zijn leedwezen erover uitsprak, dat de leider van het comité, de heer A. M. van Zweeden momenteel in het ziekenhuis ligt. In zijn plaats had de heer P. Boone de leiding. Namens de gasten dankte de heer J. Poppe voor de mooie dag. De groepen bestaan uit twintig vrou wen, die van maandag vóór de middag tot zaterdagmorgen na het ontbijt in Hedenesse zullen verblijven. Met iedere groep gaan twee leidsters mee, die de- zelfa'e levensbeschouwelijke richting zijn toegedaan als o'e deelneemsters. Voor de uitzending komen in aanmer king dames die oververmoeid zijn door het gezin of anderszins en aan vakantie toe 2ijn, welke vakantie zij niet zelf kunnen bekostigen. Er kunnen geen asthma-, zenuw of dieetpatiënten worden uitgezonden, terwijl de dames lichame lijk en geestelijk geheel gezond moeten zijn. Men behoeft niet beslist lid te zijn van een organisatie. De huisarts van de betrokken huisvrouw zal gevraagd moe ten worden of hij schriftelijk wil ver klaren geen bezwaren tegen de uitzen ding te hebben. Deze verklaring zal, zo d'eelde men ons mee, door een commissie uit het bestuur yan de Provinciale Fe deratie met discretie worden behandeld. Uiteraard wordt deze verklaring in ge sloten couvert ter hand gesteld. De pensionprijs en ó'e reiskoseh zijn voör rekening van de Federatie. c.a. is de receptie, gehouden ter ge legenheid van het 50-jarig bestaan van de boerenleenbank, bijzonder vreugdevol verlopen. Burgemees ter W. N. van Liere van Baarland deelde tijdens deze receptie mede, dat het H.M. de Koningin had be- Hoe hartelijk heeft ook ons volk in de Engels-Boeren-oorlog meegeleefd met Zuid-Afrika. Als blijk van sympathie heeft indertijd koningin Wilhelmina een boot, „De Gelderland" gestuurd, om pre sident Paul Kruger te Laten overkomen en velen onder de ouderen kunnen zich nog herinneren de tocht door de straten van enkele steden van de drie Boeren generaals: Louis Botha, De la Rij en De haagd de heer Traas de ere-me- Wet ij Nu als een donkere wolk boven Zuid- daille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te ■kennen. Vormde deze koninklijke onderschei ding voor de heer Traas een verrassing, tijdens deze jubileumreceptie kwamen nog meer verrassingen uit de bus. De opdracht van de centrale bank te Utrecht aan vijf personen, die 25 jaar of langer hun beste krachten aan de boerenleen bank hadden gegeven, een fraai boek werk. Ook nu viel voorzitter J. Traas „in de prijzen", met de heren L. Lous, voorzitter van de Raad van Toezicht, J. Traas Czn., secretaris Raad van Toezicht, C. van Damme en J. Boogaard, beiden lid van de Raad van Toezicht. Als eerste spreker trad voor het voet licht de burgemeester van Hoedekens kerke, mr. H. J. M. Stieger. Hij 'zag het als een teken van vooruitziendheid, dat er vijftig jaar geleden mensen waren, die een bankinstelling hebben gesticht. Mr. Stieger moest nu constateren, dat het de Burgemeester W. M. van Liere van Baarland speldt de heer J. Traas de ere-medaille in goud op. ZIERIKZEE. In de gisteravond ge-1 Zierikzee niet worden toegestaan; aan liouden raadsvergadering, die by ver- St. Maartensdijk is daarvoor wel mede- blijf van burgemeester Dijckmeester in! werking gegeven. Dit zou echter een het buitenland, geleid werd door wet-proef zijn. houder M. C. C. Verheyen was een eerste De heer Van Duin drong op spoed aan. Terug in Nieuw- en St. Joosland wacht- handel en Fabrieken voor West-Zeeuwsch te ,,Onda" het gezelschap met muziek!Vlaanderen is tegen vrijdag a.s. 's mid- op en gaf daarna nog een mooi con-jdags drie uur bijeen geroepen in hotel TERNEUZEN. De Kamer van Koop-punt, dat de aandacht had, een ingeko men klacht over de verontreiniging van de gracht, waarop, zoals bekend, de rio eert op het kerkplein. MIDDELBURG. Ged. Staten stel- len aan de staten voor, van de gemeen- -te Hoek over te nemen het beheer en het onderhoud van 3200 meter van de weg HoekTerneuzen. De gemeente zal als afkoopsom moeten betalen 5160 per jaar. of 114.667 ineens. 750 meter van deze weg is in onderhoud bij de staat. Daar 625 meter hiervan betrok ken is bij de kanaalverbeteringswerken. die, zoals de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat meedeelde ..naar* verwachting spoedig in uitvoering zul-: len komen wordt het onderhoud daar van voorlopig nog aan het rijk gehou den. Clara's pad te Heinkenszand, een ge-: deelte van de provinciale weg naarj 's Heer Arendskerke, is langzamerhand; aan twee zijden bebouwd en tot de be bouwde kom van Heinkenszand gaan be-i horen. Ged. Staten stellen voor, deze 7171 meter aan de gemeente over te doen, waarvoor deze dan een afkoopsom van' 17.763 voor onderhoudskosten, die dej provincie tot dusver betaalde, zal ont vangen. ST. MAARTENSDIJK, 23 juni. Morgen Weer veiling, verwachten aanvoer 300 kisten. STAVENISSE, 23 juni. Aardappelen do- re gew. 24.80—-27.50: poters 11.6013.80; kriel 11.80 aanvoer 10 ton. Voorlopig dinsdag en donderdag veiling. BEURSBERICHTEN Markt GOES, 23 juni. Hooi: lucerne* hooi 110120 per ton, geperst uit de ruiter; weidehooi 90—92.50; per ton; graszaadhooi 45 per ton; vlas: partijen vlas 1600—2100 per ha, waarbij alle werk voor rekening van koper komt. Vlas uit de schelf 1825 cent per kg. Zeer goede partijen vlas lagen iets boven notering, terwijl voor afwijkende par- I tijen daarentegen een lagere prijs kon wor den gemaakt. Eieren: eieren 1.441.48 per kg. THOLEN. 23 juni. Aardappelen: eerste lingen 29.14; poters 19.92; dore 29.08 tot 29.55; poters 19.98; kriel van beide soorten 1500. Aanvoer 10 ton. ST. ANNALAND. Doree gewone I 29.10 —28.01, drielingen 22.52—18.00, kriel 1609—1151, voer 269, Aanvoer 1303 kisten. SCHERPENISSE. Doree gewone 2754— 2719, II 2400—1900, driel. 17.10, kriel 11.50, aan voer 540 kisten. GOES. 23 juni. Export- en Industrie- veiling. Zwarte bessen exp. 252. Rode bes sen exp. 83—89, Frambozen in kratten I 140. II 125—131. Frambozen v. d. Industrie 81: Ju- cunda I 99. II 84. Mad. Moutot I en II 85, Regina I en II 78, Cengana I en II 85: Cli max en II 71; Mach. Fruh. I en II 71. Aard beien afw. 67. Gewone veiling: per doos: Sengana I 28—38, II 20—36. Talisman I 35— 41. II 19—35, Rode bessen I 22—31, II 18—23. per kg. Mad. Moutot I 101111. II 87 102, afw. 72—81. Talisman II 70—85. Rode bessen I 93—99. II 83—95. Hollanders II 129, Mei kersen II 113, Markiezen I 144—150. II 128— 138. ill 75—91. Vr. van Werden II 11, Zoete Morellen I 112. Suikerkersen II 100. ASPERGEVEIIANG. BERGEN OP ZOOM, 23 juni. Aanvoer 4.000 kg. AA extra 2.15: AA I 1.50, A extra 2.10: AI 140. B extra 2.05, BI 1.25. C extra 1,05:! Cl 0,30. Dl 0,35: EI 0,50, E II 0,35, FI 0,60, stek 0.20. Groente- en fruitveiling: 23 juni. Aaid- beien 45—1.38. kersen 51—1.51, frambozen 60—1.22: rode bessen 51—1.02, zwarte bessen 2.16. KRABBENDIJKE. 23 juni. Industrie-aard beien: Jucunda I 92—94, II 84. afw. 45: Aard beien per doos Senga Sengana I 26, II 18 22. Regina II 18, Talisman I 30, II 18—23, Rode bessen per doos Prolific I 23—27, II 15—24, Jhr. v. Tets I 23—28, II 15—27. UI 14. Frambozen per doos I 28. II 20. Aardbeien per kg. Senga Sengana II 51—64. Talisman II 74. Rode bessen per kg Jhr. v. Tets II 73— '4 MIDDELBURG, 22 juni. - Aardappels: Bonken 26—30. groten 16—24. drielingen 16 24. kriel 11—21 Aanvoer 25 ton. Fruit: Aardbeien per kg: Senga Senga na 46—111. Talisman 74110. Madame Moutot 60—112. Regina 65—96. Jucunda 46—99, per doos: Senga Sengana 19—28. framboos aardbei 22—34. rode bessen p doos 14—31. id p kg 70—132. frambozen p doos 19—42, kruisbessen 17—22, kersen: Zoe te Morellen 142—145. Early River 140—149, perziken 8—30. tomaten A 94103. id B 111, id C 79—98, kaspruimen p stuk 11. Groen ten' Asperges 150—220. sla 3—9, bloemkool 4 p kist 37—54. id 6 24—42. id 8 18—24. id 10 10—16. komk A 36—45. id B 2840. id C 23—30 id D 16—21. spitskool 17—24, savoye- kool 15—28, rodekool 32, bospeen 17—42, bos- kroten 14—27. waspeen 27—41. andijvie 18— 44 postelein 3951, spinazie 3654, tuinbo* ren 14—22. rabarber 20—29, doperwten 56— 72, snijbonen 65—127, peulen 107—197, dubbe le Princes.139 —161. De eerste kaspruimen werden aangevoerd door de heer J. L. Dop, Middelburgsestr 88. Middelburg. „Rotterdam" o.m. voor het vaststellen van ide rekening over 1958. GOE De uitslagen van de Zomer avondvoetbal zijd als volgt: Ge'm. Werken Haringman 15; Combinatie N.S.De Zon 3—2; Inter Scaldis—V.V.Z.B. 1—0: KeuringsdienstD.A.F. 1—6. Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG.In de nacht van de vijftiende juni gebeur den er raadselachtige dingen in en om de Lutherse Kerk aan de Lange Noordstraat. Iemand die in de buurt uan de kerk woonde en waarschijnlijk de slaap niet goed kon vatten, meende eens klaps orgelklanken te horen. Hij richtte zich in de kussens op om zich te vergewissen, dat hij niet gedroomd had. Maar nee; inderdaad klonken er ijle doch onsamenhangende tonen door de stille nacht. Haastig sprong hij uit bed en belde de politie op. Deze arriveerde alras en betrad de kerk. Men stond echter voor een raadsel, het leek wel of men met een voorval uit een luguber spooklboek te doen had. De kerk was namelijk verlaten, van een eenzaam musicus, die misschien in een rustige nacht als deze in spiratie trachtte op te doen was geen sprake De politie en de boodschapper togen huiswaarts. De afgelopen zondagnacht om streeks drie uur, toen de arme man weer niet in slaap kon ko men, vernam hij weer orgel klanken. Opnieuw richtte hij zich in zijn. bed op, daar hij in elk geval niet nogmaals een gek figuur tegenover de politie wilde slaan. Hij was er echter zeker van: Er werd op het orgel ge speeld. Weer belde hij de politie op en weer gingen zij de kerk binnenen ditmaal hadden zij succes. Achter het orgel zat een man die allerlei vreselijke disso nanten uit het orgel wist 'te halen; kennelijk had hij teveel aan ..Bacchus geofferd". Bij nader onderzoek bleek uien te doen te hebben met de Mid delburger M. B. Bij toeval had hij een huissleutel, die op de kerkdeur paste en had er de ge woonte van gemaakt wanneer hij de drank voldoende eer aan had gedaan, naar binnen te gaan en de toetsen te strelen. len uitmonden, wat bij de huidige warm te veel stank veroorzaakt. De heer G. van Duin (ch) stelde enkele vragen over deze kwestie. Wat wordt er aan een op lossing gedaan? Is aanleg van een riool zuiveringsinstallatie in DACW-verband niet mogelijk? Hij overwoog een motie in te dienen, om hogere instanties die hierbij betrokken zijn, tot spoed aan te manen. Wethouder H. Koevoets (ar), die open bare werken beheert achtte deze motie overbodig. Het college besteedde reeds veel aandacht aan deze zaak. Maar de bouw van een installatie zou één miljoen kosten. Toen het college vernam, dat de methode Pasveer een oplossing met veel minder kosten zou kunnen bieden, heeft het direct aan de technische adviescom missie van de Ver. van Ned. gemeenten advies gevraagd. Dit advies is nog niet binnen. Wel meende spr. uit een publica tie in het maandblad der vereniging te moeten afleiden, dat het systeem in Zie rikzee niet is toe te passen. Het wachten is op het officiële rapport. Naar spr. meende, zal uitvoering van een installatie in DACW-verband aan NISSE. De raad, die gisteravond onder leiding van burgemeester J. D. j Jansen bijeenkwam, benoemde tot lid van de commissie van advies inzake de verdeling van woonruimte, in de plaats van de heer J. J. Mattijsse, die j vertrokken is, de heer C. J. Berman. De uitkering van gratificaties bij 25,- 24-, en 50-jarig dienstjubileum werd,in I het ambtenarenreglement opgenomen. De wethouderssalarissen werden van j 450 op 720 gebracht. De raad ging akkoord met de aan stelling van een derde schoolarts in het raam van de gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland. Geraamd wordt dat de bijdrage hierdoor zal stij gen tot 41 cent per inwoner. Ook de verhoging van het subsidie aan de dienst geestelijke volksgezondheid tot 110 cent per inwoner werd aangenomen. De nieuwe gemeenschappelijke regeling l ziekenvervoer op de Bevelanden, zal 12.4 cent per inwoner gaan kosten. Was in de vorige raadszitting aan- j merking gemaakt op het feit, dat het I te bouwen dorpshuis te duur werd door de douchecellen nu was er tevens een ontwerp zonder deze cellen ter tafel. De raad aanvaardde dit tweede plan. Bij de rondvraag bleek nog, naar aanleiding van een vraag van de heer R. Boogaard (SGP), dat het werk aan! j de verbetering van de Achterweg ver-1 traagd wordt, doordat de opzichter geen mensen ter beschikking heeft. Volgens jaar zal voor het luiden van de klok en het verlichten van het to renuurwerk een elektrische installatie I worden aangebracht. Hij diende zijn motie echter niet in. Mr. K. A. Keuning (pvda) zette uiteen, dat deze zaak niet alleen een is van het college, maar van de gehele raad, die verantwoordelijk is. Aan de vereniging „Zierikzee ontvangt vreemdelingen" werd een subsidie toegestaan gelijk aan het bedrag van de opbrengst der vermake lijkheidsbelasting voor de a.s. zomer avondfeesten. Tevens zal haar de beurs beschikbaar gesteld worden en een po dium, waarvoor de rijdende muziektent van Noordgouwe zeer geschikt is. Onder bijzondere dank werd van me vrouw S. W. E. Euwes-Gasille een bedrag van 1000 voor het herstel van de Noor der- en Zuiderhavenpoort aanvaard. Aan de heer C. J. H. Schuerman, die renarts, werd een perceel grond ver kocht voor de bouw van een garage en apotheek. De Coöp. telersvereniging Schouwen en Duiveland g.a. kocht een gedeelte van het industrieterrein voor de bouw van een aardappelkoelhuis met sorteerhal. Aan de heer A. C. Kwaak werd ingaan de 1 september eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de openbare ulo school en aan de heer M. Wieringa berioemd tot ontvanger van het Water schap Schouwen per 1 juli als ge meenteontvanger. In de volgende raads vergadering zal een nieuwe ontvanger benoemd worden. Op verzoek van de gezamenlijke slagers werd een wettelijke vakantieregeling vastgesteld. Bij de rondvraag werd op verzoek van de heer J. A. van der Schee (alg. bel* toegezegd dat met de havenmeester over- leg zal worden gepleegd, het grote pon ton, waaraan vroeger de provinciale boten aanlegden, vrij te houden voor zeiljachten van vakantiegangers. De heer J. W. van der Doel (ar) drong opnieuw aan op verbetering van het slechte wegdek van de Zuiderhaven- brug naar de nieuwe weg naar de Val. Hierover zal contact worden opgenomen met rijkswaterstaat. Afrika het rassenprobleem zich uitbreidt, mag dit land zeker onze belangstelling hebben. Wij willen slechts enkele grepen doen. Zuid-Afrika heeft ook haar onbeschre ven historie. In Zuid-Rhodesia b.v. zijn bouwvallen gevonden van Zambabwe, de vervallen hoofdstad van een rijk, dat in 4000 voor Christus zijn invloed uitstrekte van Egypte tot de Zuidspits van Afrika. Bij Zoutpansberg in Noord-Transvaal zijn grotten gevonden, met schone wand schilderingen, vervaardigd door een cul tureel volk. lijdenis zijn daar nog niet geïnstitueerd. De Gefedereerde kerken heten in de Kaapprovincie, de Oranje-Vrijstaat en in Natal de Ned. Gereformeerde kerk en in Transvaal draagt zij de eigenaardige naam van de Ned. Herv. of de Geref. kerk (de z.g. öf, ook wel Verenigde kerk genoemd). Deze Ned. Geref. kerk is de oudste en ook de grootste in de Unie. Vanuit de Kaap heeft zij zich over de gehele Unie verbreid, vooral in Trans vaal. Bestond zij 20 jaar geleden in Trans vaal uit 107 gemeenten met 121.000 leden, thans telt zij daar 300 gemeenten met 250.000 leden en ruim 400.000 „aanhan gers". Vijftien jaar geleden had de Zuid- i Afrikaanse kerk in haar geheel te kam- ipen met een ernstig tekort aan predikan- i ten. Deze nood is althans in de Nederl. Geref. kerk volkomen opgeheven. Tevens heeft zij een grote staf van medewerkers op de zendingsvelden. Het aantal kleur lingen, die lid zijn van deze kerk, is se dert 1937 meer dan verdubbeld. In totaal telt over de hele Unie de Ned. Geref. kerk 1.2 miljoen leden. Het Engels Methodisme is niet aan haar voor bijgegaan. Maatschappelijk heeft zij, als de Grote kerk in Zuid-Afrika, een brede invloed. Liturgisch neemt zij een tamelijk vrij standpunt in. De Geref. kerk in de Unie is gesticht De Portugezen hebben al vroeg Zuid-{floor Ds. Postma in irw vu Afrika omgevaren. In 1488 zeilde Bartho- Len eeuw bestaat. Zy 'heeft haar eigei lomeus Diaz de Kaap om en trol daar universiteit te Potchefstroom en onder- Bosjesmannen en Hottentotten Later houdt geregeld contact met de Vrije Uni- trokken Bantus vanuit Centraal-Atrika de, versiteit alhier en de Theol. Hogeschool T imnnnn nwr Ranf.ii volk pn IS Ij- rr_6 l,uu' stuur mag ik wel zeggen, dat ik trots ben, dat deze bank in onze gemeente is ge vestigd. Moge deze dag het symbool van eensgezindheid zijn", aldus burgemeester Stieger. Burgemeester Van Liere hoopte, dat de bank op de ingeslagen weg voort mag gaan. Hij vertelde nog, dat de heer Traas 39 jaar lid is van het bestuur, sedert 1947 hanteert hij de voorzittershamer. Verder voerden het woord de heer A. Oudkerk, namens de centrale bank te Utrecht, de heer D. W. Lindenbergh, na mens de ring van boerenleenbanken op Noord- en Zuid-Bevëland en namens de boerenleenbank 's Heer Arendskerke, drs J. Dijkgraaf, namens het Landbouw Coö peratie Centrum, en notaris D. C. van Werkum je Heinkenszand. Voorzitter J. Traas sprak een dank woord. Na deze receptie, in de rykelyk met bloemen versierde zaal van de heer Otte, werd des avonds een feestprogramma aan geboden in de landbouwschuur van de heer Leendertse. Ruim 500 leden en spaar ders genoten zeer van het optreden van het gezelschap Jaap Myderwyk uit Maarn. KOEWACHT, Gistermiddag consta teerden enige douanen, dat men in de Oudestraat 'bezig was een auto te lossen. Zij snelden toe en konden beslag leggen op 100 kg footer. De chauffeur, d'ie hen had zien aankomen, was snel weggere den, maar toch niet snel genoeg om niet herkend te worden. Bij Kapellebrug werd hij alsnog aangehouden. Zijn auto die van M. uit Koewacht met inhoud was een goede buit. ,- Limpopo over. Bantu betekent volk en islte Kampen Het kan nici ü-i bank goed gaat. „Er wordt met miljoenen een verzamelwoord voor negerrassen. In kend. dat déze Geref kerk met haar trifa. gegoocheld. En namens het gemeentebe- 1497 kreeg Vasco dl Gama land in zicht. I00.0(I0 leden een bi zonde™ bi draaele op Kerstdag (in hel Latijn dies natalis. vert tot de geestelijke ontwikkeling van geboortedag van Christus). Daarom noem- het volksleven. Praktisch is de verhou- de hij dit land Natal. ding tussen de Geref. en de Herv. kerk daar, goed, terwijl de Ned. Geref. kerk in de samenwerking zich wat meer ge reserveerd betoont. De Herv. kerk met haar ruim 100.000 leden is vooral in Transvaal te vinden. Zij draagt in haar prediking een belijdend karakter, maar staat meer dan de andere kerken open voor geestelijke vrijheid. De vroegere patriarchale levenswijze heeft echter op deze kerk ook haar stempel De Hollander Jan van Riebeek liet in 1652 het anker vallen aan de Tafelbaai en verdreef daar volgens zijn dagboek 7000 Hottentotten, die daar leefden als strand- lopers en tabaksdieven „bij een Cruyden- tuin De Kaap bleef Hollands tot 1795, toen de Engelsen het bewind overnamen. Vrijheid-lievende Boeren van Hollandse stam begonnen in 1834 de Grote Trek on der Potgieter en Piet Retief. Het Zoeloe- KAPELLE. De oogst van zwarte bessen in Zeeland is begonnen. Op de veiling te Goes hebben gisteren ver scheidene kwekers dit produkt aange voerd. In totaal was er reeds 500 kilo van deze vruchten, waarvoor de laatste jaren de fabrieken in binnen- en buiten land grote belangstelling tonen. Voor de primeur werd i Goes 2,52 per kilo gram betaald. Verwacht wordt, dat het aanbod de komende dagen vlug zal toe nemen. Door het aanhoudende warme en droge weer zijn de zwarte bessen na melijk vlug gaan rijpen. De oogst is hierdoor zeker veertien dagen vroeger dan in voorgaande jaren. Over het al gemeen wordt er in Zeeland een mati ge oogst van zwarte bessen verwacht. hoofd Dingaan deed een overval op hen gedrukt. Aan het Avondmaal (Nagmaal) j -i---" A nemen belijdende lidmaten uit verre om trek deel. In Johannesburg wordt een nieuwe Herv. kerk gebouwd, waar voor de Hollandse immigranten in het Hol lands zal gepreekt worden, hoewel overi gens de regel is in het Afrikaans, sinds in 1933 de vertaling van de Bijbel in het Afrikaans is gerepd gekomen. O. BRUINISSE. De jaarvergadering van de Voetbalvereniging Bruse Boys, in Ho tel Storm gehouden, had een geanimeerd verloop. De voorzitter de heer A. van den Berge ■wees in zijn openingswoord op de voor uitgang op .velerlei gebied. In de eerste plaats is er verheugende uitbreiding van het ledental, terwijl de Sportvereniging mag beschikken over een goed terrein. De aftredende voorzitter de heer A, van den Berge en de penningmeester M. Hou- kamp werden herkozen. In het bestuur waren twee vacatures, omdat de aftreden de bestuursleden J. Sehuits en Jac. Freij- ters niet herkiesbaar waren. Tot bestuurslid werden in deze vacature gekozen de heer A. van de Roest en het enige vrouwelijke lid van de vereniging mej. Janny Geluk. De heer D. van den Berg Az. werd ge- kozen als lid van de elftalcommissie. Het ligt m het voornemen in de maand ok tober een bazar te houden. «r De, vRooc3e Kruis collecte bracht in Wemeldinge ƒ480,13 op. „Oefening kweekt Kunst", de fanfare van Wemeldinge, behaalde in Waalre (N. Brabant) een tweede prijs in de afdeling uitmuntendheid. Twee punten kwamen de Wemeldingse muzikanten tekort om aan de eerste prijs te komen. Dreischor gaf 200,85 voor het Roode Kruis. De Hervormde jeugdclubs van Drei schor maakten een tocht door Zuid-Beve land. In Yerseke kregen de jongelui iets te horen over de oestercultuur; in Ka- pelle maakten zij een veiling mee en mochten helpen aardbeien wassen (en eten). Ook de smaak van kersen bleef die dag niet onbekend. Aan de Stoofweg te Dreischor is een benzinestation geopend. Het wordt geëx ploiteerd door de heer Krijnse Locker In Oud-Vossemecr bracht de collecte en werd verslagen door Andries Pretorius, naar wie de stad Pretoria vernoemd is. Bij de Zandrivier-Conventie werden in 1852 Transvaal en de Oranje-Vrijstaat als vrije republieken erkend. Paul Kruger liet al spoedig de spoorlijn van Johannes burg naar Lorenzo Markez aanleggen. Rond Johannesburg werden goudmijnen ontdekt, zoals heel dit gebied rijk is aan delfstoffen. In 1899 verklaarde Engeland aan Zuid-Afrika de oorlog. Erkend moet worden, dat na de verovering door de Engelsen veel gedaan is voor de ontwik keling van dit land (irrigatie- en land- bouwwerken, goudmijnen, en staalfabrie ken). In 1910 kwam de Unie van Zuid- Afrika tot stand, de vereniging van de republieken Kaapprovincie, Oranje-Vrij staat, Transvaal en Natal. De regering wordt door de blanke bevolking gekozen, met een paar vertegenwoordigers van j blanken voor de zwarten. Te Kaapstad is het Parlementsgebouw en te Pretoria zijn de administratieve, de Unie-gebouwen. Twee grote politieke partijen staan te genover elkaar: de Natten (Nationalisti sche) en de Sappen (Suid-Afrikaanse Partij). Deze laatste wil samenwerking met de Engelsen, de Natten niet. De po litieke strijd is nog springlevend, zodat men wel zegt, dat de Boerenoorlog nog niet beëindigd is. DE HOLLANDSE KERKEN ALDAAR De kerken hebben in Zuid-Afrika nog een erkende plaats, al neemt helaas de vervlakking en verwereldlijking ook daar in ontstellende mate toe. Hieraan is niet vreemd de grote mengeling van bevolking als haast nergéns ter wereld en het gok ken op aandelen in de nieuw te ont ginnen goudvelden. Behalve allerlei secten is daar de En gelse Kerk met haar vele schakeringen in Anglicanen, Methodisten en Presbyteri anen. De Roomse Kerk, waartoe een 90.000 blanken en ruim een miljoen kleur lingen behoren, bedient zich, behalve van het kerkelijk latijn, bijna uitsluitend van het Engels. In de grote steden hebben de Mohammedanen hun moskees en de Jo den hun synagogen. Voor het overgrote deel zijn echter de gekleurde rassen nog heidenen. Onder hen wordt vooral door Rome, wijdvertakt, zending gedreven. Wat de kerken van Hollandse origine betreft, kan men onderscheiden: de Ge federeerde, de Gereformeerde en de Her vormde kerk, die dezelfde belijdenisge schriften hebben, de drie formulieren van eenheid. Kerken met een vrijzinnige be- Advertentie 3 belangrijke Nederlandse troeven de Tour de France. ,V1V Pief van Est Pief de Jongh Jaap Kersten Zij kozen Magneet-fietsen met Vredesfein-banden. Volg Hvn voorbeeldt kies MAGNEET1 Van een onzer verslaggevers COLIJNSPLAAT „Inder daad", zegt ds. F. J. Veldman, de hervormde predikant van Co- lijnsplaat, vier en een half jaar heb ik het evangelie van Marcus gepreekt. Nu ben ik aan de Psal men begonnen. In de Noordbevelandse Kerkbode had hij er iets over geschreven. Helleek ons een beetje ongeloofwaardig, vier en een half jaar en dan uitgerekend het kort ste van de vier evangeliën. Maar het bleek waar te zijn. Ds. Veldman heeft elke perikoop (aantal verzen dat bij el kaar behoort; staat in de nieuwe ver taling aangegeven) gebruikt. Ik nam het evangelie van Marcus, zegt liij, want dat is niet zo moeilijk. Op het eerste gezicht dan, voegt hij daaraan toe, want als je het dieper gaat bekijkenHet is een geestelijke tucht. Het is goed voor de gemeente en voor .jezelf. Je bent eraan gebonden. Aan hét begin van elke week kan je zien', daar moet ik over preken. En de gemeente weet het ook. Sommigen le zen het van te voren vast na. Drie zondagmorgens in de maand ging in de Hervormde kerk van Colijnsplaat het evangelie van Marcus open. De vierde zondag preekte Ds. Veldman uit de Heidelbergse Catechismus. In enkele plaatsen op Noord-Beveland is 's mid dags de „hoofddienst", met de „vrije stof", en wordt 's morgens de catechis mus behandeld. Doch voor het Heidel bergse leerboek bestaat niet zo'n grote belangstelling, dat er iedere zondag uit zou worden gepreekt. Er is een tijd ge weest in Colijnsplaat, dat de Zondagen uit dit leerboek in het geheel niet meer werden behandeld. Ds. Veldman heeft er een stx'akke lijn in gebracht. Je komt er zo gemakke lijk toe, te gaan preken over teksten, die jóu liggen. De mensen horen nu eens een heel evangelie. „Staat dat er ook in?" zullen sommigen misschien gezegd hebben, „dat heb ik nog nooit gehoord". Ze ho ren het van één vertellen, een ver teller met vaart. Marcus gebruikt veer tig maal het woord „terstond". Het kan een steun zijn bij het zelf lezen. Het Marcus-evangelie blijft dan iets bekends en vertrouwds houden. U weet wel van vroeger, zegt hy, zich vanuit zyn gedachten, waarin hy gemeente ziet, richtend tot de persoon tegenover hem, vroeger op de lagere school. We moesten toen met de vinger bijwijzen, anders wisten we niet meer, waar we gebleven waren met lezen. Zo hebben we in de afgelopen vier en een half jaar gedaan met het Marcus-evan- gelie. We hebben het met de vinger bij gewezen. Het is van Calvijn bekend, dat hij de hele bijbel in volgorde „uitpreekte"', te beginnen met Genesis 1, te eindigen bij Openbaringen 22 21. Zo kon het ge beuren, dat Ds. Calvijn op eerste kerst dag over de uitstorting van de Heilige Geest preekte. Doch Ds. Veldman doet dit niet. Natuurlijk behandelt hij bij de feestdagen andere gedeelten. Het Marcus-evangelie geeft stof ter behandeling van de actuele onderwer pen. Te over, zegt Ds. Veldman en hij pakt zijn bijbel. Gebedsgenezing, de eenheid der kerken De hervormde gemeente van Colijnsplaat heeft gunstig op de „serie" van haar predikant ge reageerd. Toen het boek Marcus uit was, werd op de laatste ge meentevergadering gevraagd: wat gaan we nu doen? Vandaar dat bericht in de kerkbode, dat het de Psalmen zouden worden. Er komt wel een verandering. De Catechismus zal om de an dere week worden behandeld. De ene zondagmorgen een psalm, de andere een Zondagsafdeling. Dit op verzoek van de gemeente. Maar elke psalm maar één keer. Ik neem er een tekst uit, ook bij psalm 119! voor de A.V.O. 134,05 op. 0 Tot leraar aan de Chr. Ulo te Yerseke is benoemd de heer M. C. Dekker te Koudekerke. Hij wordt aangesteld als vijfde leerkracht. De benoeming gaat in óp 1 oktober a.s. De opbrengst van de collecte voor het Rode Kruis bedroeg te St. Laurens f 248,60. Donderdag 30 juni zal de eindles van de lagere landbouwschool te Schoondijks worden gegeven in het oude gebouw. Aangenomen naar Umuiden, M. Vliét- stra te Eemdijk. Ned. Herv. Kerk Beroepen te Waddinxveen (vac. J. van der Haar), D. van den Ent Braat te El- speet; te Klundert (tweede maal). G. van Estrik te Nieuwland. Bedankt voor Houten, H. Harkema te z;eist. Geref. Kerken Aangenomen naar Garijp, G. de Ruiter te Knype; naar Voorburg, L. Schuurman te Gxessenburg, die bedankte voor Vlaar* dingen. Examens. Aan de V.U. geslaagd vooh het propadeutisch examen de heren W. Davidse (Goes), A. Feenstra (Exmorra)^ L. M. p. Scholten ('s-Gravenhage), W. Speelmans (Joure) en S. van der Zee (Oosttem Fr.). Vrygem. Keref. Kerken Beroepen te Sliedrecht, kand. E. Zwar- teveen te Groningen. Chr. Geref. Kerken Tweetal te Haarlem Nrd., J. Rebel te Murmerwoude en W. van 't Spijker té Drogeham; te Sneek, W. van 't Spijker te Drogeham en dr. W. H. Velema te Eind- van 't Spijker te Drogeham. Geref. Gemeenten Tweetal te Dordrecht, kand. P. Blok te Rotterdam en kand. C. Wisse te Tholen* te Amsterdam-C., kand. P. Blok te Rot: terdam en kand. C. Wisse te Tholen Beroepen te Boskoop en Slikkerver kand. P. Blok te Rotterdam. öllKKerveer' Gemeenten Bedankt voor Nieuwe Pekela, Ph. Lint deman te Stavoren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 4