Werk Maatschappelij k gericht op coördinatie meer dkw KRIS 36™ Touwtrekken om plaats van l.t.s. Terneuzen Drie aardige meisjes straks regeren IDEAAL door Zeeland Samenwerking blijft een gebiedende eis oensdag 24 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 3 Zeeuwsch Dagblad Jaarverslag 1958 van Stichting Zeeland Hotellerie UITBREIDING Rijt contra gemeente CULTUREEL WERK Jazzfestival in Sas van Gent BEJAARDENZORG CARELS If mineer speelweide in Brouwershaven Nrd-Bevelandse CBTB te Kamperland bijeen T oelatingsexamens RAAD OOSTBURG dkümüandm hét mat m échte bromfiets 2oekt U uit hijllw BATAVUS kaler au HOOIKOORTS! Fruitfee wordt in 't vet gezet Verkoop bloemen en planten niet ernstig getroffen door bestedingsbeperking F leur op-consul benoemd MATTIE WESTSTRATE TER AARDE BESTELD Trouwen, natuurlijk BURGERLIJKE STAND Lange jurk Protestants-Christelijk Het tweede-kamerdebat over de Hiltonhotels moge naar de schijn voor Zeeland geen betekenis hebben, toch sou het niet juist zijn, als we het helemaal onverschillig voorbijgingen. Neen, we vragen niet om Hilton- hotels in Zeeland. Die zouden hier volledig misplaatst zijn. Maar als door deze Amerikaans-opgezette hotels gas ten uit het machtige rijk aan de over zijde van de Oceaan naar Nederland zouden worden getrokken, heeft dat ook voor het vreemdelingenverkeer in GOES In het jaar 1958 concentreerde het maatschappelijk en cul- onze provincie waarde, gedachtig aan tureel werk van de stichting Zeeland zich nog' meer dan in vorige het. als het daar regent, druppelt het jaren het geval was op het vlak der coördinatie, aldus lezen wij in het .'f.lj- a." ee a" heet'1 wf' brlans" pas verschenen jaarverslag van de stichting Zeeland voor maatschap- stelling in Amerika, zoals uit de aan- J vragen, ook om voorlichting die vrij pelljk en cultureel werk- Dank 'Al de subsidie-regelingen der rijks-, regelmatig het bureau van onze pro- Provinciale- en gemeentelijke overheden is het mogelijk om het maat- vinciale vereniging voor vreemdelin- schappelijk en cultureel voorzieningspeil op een voor Zeeland aan vaardbaar niveau te brengen. genverkeer binnenkomen, blijkt. Voor het opvangen van Ameri kaanse toeristen beschikt Zeeland wel over accommodatie. Zeeland staat er Van een onzer verslaggevers In Zeeland, met het geringe bevolkings- betekent een verbreding van haar fei telijk werkterreih. immer* wat ?iin tal en de moeilijke geografische situatie. Wat het sociaal onderzoek betreft werd immers wat zijn hotelaccommodatie is ,amenwerkinJs tusse"n de ievensbe_ het jaar 1958 gekenmerkt door het af- betreft, niet slecht voor. sehouwelyke en sociale richtingen een maken van lopende onderzoekingen en In de zuivere toeristenplaatsen aan gebiedende eis. Dat de noodzaak tot sa- het aanvatten van nieuwe taken. de kust is er weliswaar in het top- menwerking door alle hierbij betrokken seizoen tekort aan hotelruimte. Maar fL"?e?.ngJP. V0,1-dis W"d "nv"rd tegen die topseizoendrukte is hotelbouw mogelijk. Daarvoor is het topseizoen in Zeeland feitelijk te kort. Het zou zelfs wenselijk zijn, als er stemt de stichting Zeeland tot grote vol geen doening. Hiermee wordt overigens niet gesteld, Voor een onderzoek naar de amateur- muziek werden aan 105 harmonie- en i fanfareverenigingen en aan 78 overige I muziekverenigingen en 213 zang- en ora- i toriumverenigingen vragen gesteld voor het bewerken van een enquête. TERNEUZEN. Voor de 71e keer hield de handboog mij. „De Westerschelde" 'haar Koningschieting waarvoor veel be langstelling bestond. Er waren niet min der dan negentien ronden en 377 schoten nodig om de vogel af te schieten. Dit was een schot van P. Cortvriendt, die daar mede de titel van Koning van de Wester- schelde op zijn naam bracht en hierdoor I het recht verkreeg deel te nemen aan de Provinciale Kampioenschappen van Kei zers en Koningen op 27 juni a.s. te Aar- komstig subsidiebeleid der provincie voor denburg. Hierna volgde een prijsschieting .1 J.wnaf- o 1 c niiclaof' hnncftrncfal TT.H Kaas: de amateurmuziek. Op verzoek van Ged. Staten werd voorts op 273 lagere scholen een onder zoek ingesteld naar het onderwijzers tekort in Zeeland. Dit jaar zal de nadruk vallen op het afsluiten van de onderzoekingen. Voorts staan op het programma inventarisatie der jeugdvorming in de sportverenigin gen, onderzoek naar de sociale aspecten van de situatie der Veerse middenstand en onderzoekingen naar de vissersbe volking in Bruinisse en naar de sociolo gische aspecten van het verenigingsleven in sommige gemeenten in oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Op het culturele terrein werden pogin gen ondernomen om te komen tot vor ming van een Zeeuws Kamer muziekge zelschap. Het ligt in de bedoeling vanuit deze bescheiden opzet te komen tot een nie-orkest. De aandacht werd eveneens opgeëist door de noodzaak om de jeugd nauwer bij het culturele werk te betrek ken. Het aantal jongeren, dat door cul tuuruitingen bereikt wordt, is verhou dingsgewijze gering. Dc bodem, waarop de wetenschappelijke publikaties over Zeeland tot wasdom met als uitslag: hoogvogel: Ed. Kaas; j beide zij vogels niet afgeschoten. Kallen: R. Goossens en B. Ingels. Na afloop van de schieting was er in „Monopolie" een maaltijd, waarna de jaarvergadering werd gehouden onder voorzitterschap van detechnische school te lerneuzen heer Jos. de Klerk. De verslagen van secretaris en penningmeester werden goedgekeurd. Het aftredende bestuurslid G. Mattheuws werd herkozen. Van onze correspondent TERNEUZEN De lagere chnische school te Terneuzen gaat de hallen van de voormalige In de jongste raadsvergadering uitten B. en W. hun misnoegen over het feit dat het schoolbestuur de gemeente had gepasseerd en op eigen houtje een op lossing had gezocht. Het gemeentebe stuur zei niet te kunnen verhinderen dat er school gehouden zou worden in de voormalige breifabriek, maar een ver bouwing zou niet worden toegestaan. De plaats van de breifabriek werd voor de school beslist ongeschikt genoemd. Ver scheidene raadsleden konden zich ech ter niet met deze mening van B. en W. verenigen. Zij zeide de indruk te heb- breiinrichting Schokkae* in het dh^.Splln- zgn. Zwaantje binnenkort, betrek- nen dwarsboomt. Naar wij van de directeur van de l.t.s. vernamen, heeft de school dringen- ken, om daar een dependance te vestigen voor dit zich jaarlijks1! de uitbreiding nodig. Vorig jaar meld- gehouden waar- Sterk uitbreidende onderwijs. Het den zich 110 nieuwe leerlingen en nu heb- genouaen, waai j ben ./wh V00J. de nieuwe cursus al weer Ter gelegenheid van het feit dat de secretaris-penningmeester zijn veertig jarig lidmaatschap viert zal er een jubi- ieumschieting woiden gehouden, waai zien voor ue nieuwe cursus ai wcw voor twintig Delfsblauwe borden en vele gemeentebestuur Ziet Zich hier- l50 leerlingen aangediend. Er is een andere prijzen beschikbaar zijn. door in zijn plannen gedwars-1 schrijven van het departement, waarin IIr iirainirf bepaald wordt dal het bestuur geen leer- j boomd en heeit dan ook weinigünger] mag afstoten. Voeg daarbij het ('vriendelijk gereageerd. Het plan om van de 2-jarige cursus een ^chnolhpstuur ffpsteund door het driejarige te maken, en een uitbreiding scnooioestuur, gesieuna aoor net kan beslist niet meer uitbiijven. i rijk, trekt zich daar echter weinig1 van aan pn mppnt in hpt hplanp Het belan£ van het onderwijs voor- -- 1£jmNJ!<u^1N in ^rana noiei rvot-meent in net Deianto opsteilelldet heeft het schoolbestuur be- met de behoeften meegroeiend sympho- terdam» bieid 'de Terneuzeiise Jazzclub van onderwijs op de ingesla- sloten onverdroten voort te gaan en per „in n„lrAn+ TA n 1T rm, oTrannant 1 1 1. „4 nf r.» in U». nif .1 TERNEUZEN. In Grand hotel „Rot- De bedoeling van deze enquêtes is te moeten komen is wel erg schraal. Deze "VI "VIXJ II viiuviijn U1J11, «vlo ci i "v utuuvuug mil uv<iv CI14uv,vi9 iü «v 1 luuvtvu nvuivu 10 vi vij, ouiaiu»,, x. pogingen in het werk gesteld konden 1 stikting Öd "dfte k°mCn tot ovf««ht van de vereni- bodem is, volgens het jaarverslag, alleen au lAweomAAH i jSticnung op üe actuergiona aieigaen lejgmgen, 20Wei jen behoeve van het beleid met subsidies vruchtbaar te maken. Hier worden, dit topseizoen iets te verlen- geraken. Het sociaal en cultureel voor-|der ZeeuwSe Muziekschool alsmede ten'ligt een taak voor het provinciaal be- gen. Dat zou de exploitatiebasis vanzienmgspeil heeft ook nu nog een grote bate van de adviSerinf inzake het toe- stuur. deze hotels verbreden en ook voor de:beh°e£t« aan uitbreiding. j- middenstand in de seizoenplaatsen van grote betekenis zijn. Buiten deze kustplaatsen kan Zee land in stad en dorp over het alge-sluit vertegenwoordigers van de provin- meen aan de vraag naar hotelruimte 1 ciale diaconale commissies der Ned. Herv, i tr ~..i- „v» „ut:r~> t tit... „x de algemene ledenvergadering, onder gen weg te moeten voortgaan, voorzitterschap van de heer W. Remery uit Sas van Gent. Het grootste gedeelte Aanvankelijk had de l.t.s. een de- van de vergadering was gewijd aan het pendance willen stichten op een ter- bekrachtigen van de statuten en huis- rejn naast dat van de breifabriek. houdelijke zaken. Penningmeester H. H. Schokkaert. doch daarover ontstonden de Klerk leverde het financieel over- moeilijkheden daar het hier grond met zicht, waaruit bleek dat de contributie erfpacht betreft. Het departement wilde In de feitelijke situatie wat betreft de i provinciale samenwerkingsorganen kwam in 1958 geen verandering. Het bestuur constateert met voldoening, dat zijn be- voldoen. Men mag er echter mee Kerk en de stichting voor Geref. Maat schappelijk Werk in Zeeland in het be rekenen, dat op de duur de vraag i stuur op te nemen de beoogde resultaten zal toenemen. Dat geldt ook voor de j heeft gehad. kleinere plaatsen. Naarmate het vreemdelingenverkeer toeneemt, zul- len die ook meer in trek komen. Die plaatsen en die hotels en restau rants hebben hun eigen charme. Men kan er prettig logeren en eenvoudig en voor een civiele prijs en dan vaak goed eten. Het is zelfs niet gewenst, dat naar moderne stijl te veranderen. Als gevolg van de ingewikkelde or ganisatorische structuur bleek het zeer moeilijk een systeem te vinden op de grondslag waarvan eenheid en zeker heid in de subsidiëring van het maat schappelijk werk door de gemeenten zou kunnen worden gebracht. In het alge meen moet gestreefd worden naar een totaal gemeentelijk subsidie van 40 pet. De gunstige ontwikkeling van de be- Vooral het laatste niet. Wat de logeer- schuttende werkplaatsen in Zeeland zette gelegenheid aangaat, zouden de on- zicb -in 1959 y?ort' ,Van de mogelijkheid om de produkten af te nemen van deze dernemers wellicht, naar dat de vraag werkplaatsen wordt nog te weinig ge- is, op de duur hun appartementen kun-1 bruik gemaakt, waardoor afzetmoeilijkhe- nen moderniseren (warm en koud!de_^ ontstaan. stromend water), doch overhaasting is er niet bij nodig. En wat het eten aan gaat, richte men zich juist op de lan delijke maaltijd met gerechten, die Zeeuws zijn. Voor de koffietafel den ken wij hier bijv., naast de bekende bolussen, aan het echte tarwebrood, dat voor menig verwend stedeling een delicatesse is. Daarbij zal het goed zijn, als onze hoteliers speciaal aan dacht geven aan de mogelijkheid, om Veel aandacht besteedde de stichting aan het gespecialiseerd maatschappelijk werk voor zwakzinnigen, in de wandeling vaak „B.L.O.-nazorg". De Stichting heeft de minister van maatschappelijk werk ge adviseerd subsidie te verlenen voor dit werk. Het ligt in het voornemen van het da gelijks bestuur ter verdere verzekering van de nodige coördinatie van het ge specialiseerde maatschappelijk werk voor zwakzinnigen met het algemeen maat schappelijk werk voor zwakzinnigen met het algemeen maatschappelijk werk en de Igeestelijke gezondheidszorg stappen te on- voor de weekends mensen uit de druk- dernemen zodra' het feitelijk functioneren ke stad te trekken naar de rust van van de het dorp. Daardoor zou het hiaat, dat komt. van vrijdags tot maandag in de hotel lerie in Zeeland bestaat, worden op- gevangen. j Maar nogmaals: men houde dit in „nazorg-stichtingen" in zicht In mindere mate dan in andere jaren werd in 1958 aandacht van de stichting gevraagd voor de plannen voor de bouw Zeeuwse stijl. Dat juist zal stede- en van bejaardentehuizen. Vermoedelijk vreemdeling het meest bekoren. En dient dit te worden toegeschreven aan dc ook bij de eigen volksaard blijven kaPitaalschaarste. Er was contact met de gemeentebesturen van Krabbendqke passen. Advertentie official dealer: TEL. 01106—227 HEINKENSZAND BROUWERSHAVEN. De raad ging gisteravond akkoord hoewel de heer W. Jonker (VVD) het wat veel vond met de verhoging van de wethouders- huidige subsidieregeling op dit terrein wel van Rilland-Bath en Waarde en met een voor dit gebied opgerichte interkerkelijke stichting. Teneinde te komen tot een meer om vattende bestudering en behandeling van de vraagstukken, die met de nog steeds toenemende veroudering van de Zeeuwse bevolking samenhangen, be sloot het dagelijks bestuur in principe tot instelling van een speciale commis sie voor dit onderwerp. Voorts werd een oriënterende bespreking gehouden, over de mogelijkheden tot een opleiding voor bejaardenhelpsters in Zeeland. De in het jaarverslag over 1957 gerele veerde financiëele moeilijkheden, die in veel gemeenten de totstandkoming van dorpshuizen verhinderen, deden ook in 1958 in onverminderde mate hun invloed gelden. Met een belangrijk aantal ge meentebesturen en particuliere initiatief nemers was contact. Het bestuur vraagt zich echter af of de verhoogd zal moeten worden van f 2,50 tot vier gulden. Gediscussieeerd werd nog over de vraag of de contributie ineens of in twee keer voldaan moet worden. Mej. I. Ha melink, Terneuzen en de heer P. Verhelst Sas van Gent, werden in het bestuur ge kozen. De nu uit ruim 200 leden bestaande ver eniging mag zich nog steeds in een groei ende belangstelling verheugen. Op 18 juli zal er in de spiegelglasfabriek te Sas van (Gent een Jazzfestival gehouden worden. Medewerking zullen o.m. verlenen Gree- tje Kauffelt en het trio Pim Jacobs uit Hilversum. Exporlstop lomalen Ierland GOES. De Ierse autoriteiten heb ben bekend gemaakt, dat zij met in gang» van 1 juli a.s. de invoer van to maten, o.a. uit Nederland, niet meer zullen toestaan. Regelmatig werden de laatste tijd uit ons land tomaten naar Ierland verzonden. In de tweede week van juni bedroeg het kwantum 214 ton. deze grond kopen, maar de gemeente bleek slechts tot verhuur bereid. Het gemeentebestuur voelde er meer voor de school in het uitbreidingsplan in de Serlippenspolder te doen verrij zen. Daar loopt de rijksoostwaterlei- ding in en met de demping daarvan zal volgend jaar worden begonnen.. Men zou het wel prettig vinden, als het rijk 1 september te starten in de breifa briek. Voorlopig zal 625 m2 in gebruik worden genomen. Met verbouw van de fabriek zal men echter moeten wachten tot voor het conflict rijk-gemeente een oplossing is gevonden. ZIERIKZEE. Voor het toelatings examen aan het Professor Zeemanlyceum te Zierikzee slaagden de meisjes: R. An ker, W. P. Bos, C. Bruin, M. A. J. Cas- hoek, M. C. Doeleman, E. van Duivendijk, K. M. Geluk, L. L. de Graag, L. J. Hart, G. Jansen, M. C. Kik, C. T. Knuist, J. C. Mol, M. J. Poldermans, C. B. de Regt, N. Schilperoord, W. J. M. Schouten, K. J. van der Slikke, T. A. H. C. van der Slik- ke, G. M. Tieleman, M. Tuinman, J. M. Verjaal, A. J. A. Wansink en C. W. van Zuijen en de jongens: P. J. Bom, F. P. van Eldik, J. B. Elzerman, A. J. Filius, C. J. Fiere, J. A. Gaanderse, C. J. J. Ge- -leijnse, J. L. Hendrikse, P. L. van der Hulle, H. Kloet, A. van Loo, W. Lunsingh Tonckens, A. M. P. van der Schelde, K. Schipper, D. L. Sies, J'. W. F. Smalle- gange, W. J. van Tiggelhoven, E. van Toledo, M. A. Viergever, W. van der Wee- Ie en N. A. van Wijk. Teruggetrokken een candidaat; afge wezen acht candidaten. OOSTBURG. De gemeenteraad van Oostburg vergadert hedenavond. In be handeling komen subsidieverzoeken, voor stellen tot aan- en verkoop van grond, aankoop van een brandspuit en een vuil nisauto. KAMPERLAND. De gewestelijke af deling van de C.B.T.B., Noord-Beveland, vergaderde onder leiding van de heer M. van der Maas te Wissenkerke. daar ging" bouwen omdat de grond voorl °e beer H-, w, Eilenkamp, hoofd der een particulier waarschijnlijk te duur Chr lagere landbouwschool te a-Heer wordt daar er geheid moet worden. .Arendskerke sprak over „Samenwerking". s Besloten werd om gezamenlijk per bus Het schoolbestuur meende w> lang de vergadering van de Zeeuwse C.B.T.B. niet te kunnen wachten. Terwijl B. en te bezoeken, waarvoor zich een groot W. zicli nog» bogen over de tekeningenaantal deelnemers opgaf, van het uitbreidingsplan, zocht de school i een eigen oplossing. Het terrein met dei DltiveilWedvIuCllt hallen van de breifabriek die inmiddels was stopgezet en ontruimd, werd aan gekocht en reeds in september a.s. OUD-VOSSEMEER. Van de 86 dui- ,'ven van leden der p.d.v. ,,De Zwaluw" ïou het onderwijs in de dependance Furth' over een afstand van 535 km, waren de tien eerst komenden: W. kunnen beginnen. i Burgers 1; A. van Trijen 2, 5 9. (ie - overduif); J. Tholenaar 3; A. Lindhout ,4; J. Nuts 6. 7; A. Rijnberg 8; I. Ber- kei je 10. Advertentie Fruitfee Ina de Jonge (19) uit Kapelle tussen de frambozenstruiken Advertentiën salarissen van 510 tot 840. Voor het overige stemde de raad ook j in met de begrotingswijziging voor 19581 "oven' en 1959 en met de vaststelling der ge meenterekeningen over 1955, 1956 en 1957. Eveneens werd aanvaard: De over eenkomst met de n.v. Destructor Zee land: de regeling met de dienst loods wezen om voor 25 per jaar een storm- seinmast op de Keersluis neer te zetten en gebruik te maken van het wacht huisje; de regeling van de rechtspositie van de secretaris, de ontvanger en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Naar aanleiding van de notulen werd er nogmaals op aaifgecirongen, tie speel weide spoedig in orae te urengen- xiet terrein is momenteel in ge bruut Dy de lanuoouwer tloeKman. ts. en n> zuilen onuerxueiten op weme termijn nem Kan woruen opgezegd. De oedoeiing is, de speelweide m te richten met speel materiaal en naar ook geschikt te ma- Ken voor ue Kleuterschool. Uit de mededelingen over een verga dering van net aigcmten nes tuur vcui) hei ziekennuis i\ouiugouwe Dieejt, uai ae siicxitnig rustnuizeii Midden-z^eeland overweegt, om ook oenouvven en Duive- iand daarin op te nemen. in oveneg met ue ^.N.WB. zal het bewegwijzen aangepast worden aan de situatie na de aameg van ue Delmgs- dijk. zinvol is. Om een goed contact met de agrari- Bedankt voor Steenwijk en Sleewijk, W. sche sector te krijgen werd na een in formatieve bespreking besloten over te gaan tot instelling van een contact commissie tussen de Stichting Zeeland en de landbouworganisaties. Een ge leidelijke inschakeling van de Stichting bij de agrarisch-sociale vraagstukken tenhandelaren. Nu de zomer in het land is, hebben i vele mensen last van „hooikoorts". Het j is een ziekte zonder ernstige gevolgen, die echter de vreugde over het mooie1 zomerweer volkomen kan bederven. Een belangwekkend artikel over ont- staan, verloop en bestrijding van hooi-1 koorts vindt U in het juni-nummer vanj SPREEKUUR THUIS, het voorlichtings blad van de Kon. Ned. Mij. tot Bevorde ring der Geneeskunst, waarin nagenoeg alle Nederlandse artsen zijn verenigd. Het juni-nummer is voor 90 cent ver krijgbaar bij kiosken, boek- en tijdschrif- het in het leven roepen van studiegroe pen, die moeten onderzoeken in hoever re de bedrijfsresultaten nog kunnen wor den verbeterd. In zijn jaarverslag merkte de secre taris, mr. P. Zwahlen op, dat in het af gelopen jaar negen miljoen kaartjes over behandeling van planten werden uitgegeven. Medegedeeld werd verder, dat dit WE KUNNEN gerust zijn. Zee land heeft weer een Fruitfee. Een echte, die midden tussen de appels en frambozen is geboren en geto gen. Want Ina de Jonge, een char mant blondje van 19 jaar, is de dochter van een Kapelse fruit- kweker. „We zijn binnen", grapjaste de trotse vader, „als familie van de fruitfee krijgen we natuurlijk de hele zomer vakantie De nieuwe fruitambassadrice had juist haar pluktenue voor een vlot zomerjurkje verwisseld, toen de telefoon ging. „Heb je 't ook gelezen?" riep vader De Jonge in de hoorn, ,,'t is me wat, Ja, ze is 't geworden. Neen, ze mag niet meer werken. We gaan haar de hele dag op- Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG. In de gisteren in het Schuttershof te Middelburg ge houden algemene ledenvergadering van de Kring Bloemist-Winkeliers, i jaar voor het eerst dertig bloemisten ue raad verheugde zich over dc Stichting Bloemenexpresse, Fleurop- uit Nederland het internationale congres OU. InterHora heeft het bestuur maehti- i'.n Rome zullen bijwonen. De volgende I to ortiorrfoWnvmrf to I rol* ging gekregen een Fleurop-eonsul voor Nederland te benoemen. Wie met deze verueieiiiis v«*i» oeaiaatmg neiiivoit cu.1 net wv£uck van Atloien- sUditi veiULitjiu women, ook /.ui jiei> I swiiuoL'CKi vtiii onze giote siau^ciiooi j jacüü t/Hts een goeue oeurt Krijgen. ingeving^ een onei van ae uurge- j mcutu van miaaeiDurg wera j ouü j UuficuuWitii Vuoi net aaxluieugen Van flee genistauiWapen m net trappennuiü van nei nieuwe provmeienuiö. ue bona van veeioKKers Krijgi 1U bijdrage in ae Kosten van ae rund- vesaug te Zierikzee. De neer A. v. a. Doel (a.r.f vroeg nog naar sloten acnter ae woningen aan ae neereweg. Deze zunen door ae ner- Vei'Kaveüng uiciii gexiiaan-i wuraeii, wat ongeiwijieiu een veroeienng ia. /je neer jv. iviaiinyaae ip.v.O.a.x drong aan up ae aaineg vail waterieiclu'ig en toiieuen uxj ue aportveiuen. du zaï unOeizucni woruen, noewei ue aporc- Veruiitguig Hierom tut auaver mei xieeil gevraagd. De ucn aonKer arong er nog op aan, de iciyKc aioiion atsuuüereii, die ten behoeve van ue uuncncampagne onuei de bruggen geplaatst woruen, te ver wijderen. nei. zou een ter heel wat kos ten ais deze elK jaar aangebracht en gesloopt zouden moeten worden. functie zal worden belast is nog niet bekend. De voorzitter, de heer A. de Soete. gaf in zijn openingswoord een overzicht van een algemene bedrijfstoestand. Ge lukkig heeft, zo zei hij. de bestedings- beperking niet tot een catastrofe geleid in de verkoop van bloemen en planten. De kosten waren wel hoog. maar de bedrijfsresultaten redelijk. Dit geldt dan voor het jaar 1958 en het eerste halfjaar van 1959. De heer De Soete hechtte grote waar de aan de voorlichting van het publiek, in het bijzonder waar het gaat om de behandeling van de flora. Hij onder streepte verder de noodzakelijkheid van jaarvergadering zal ter gelegenheid van de Floriadetentoonstelling in 1960 in Rotterdam worden gehouden. 's-HEER ARENDSKERKE. Dins- Advertentie heeft alles mee dagmiddag is op de algemene begraaf plaats ter aarde besteld het stoffelijke overschot van Mattie Weststrate, die op 13 juni jongstleden te Cadzand door verdrinking om het leven is gekomen. Het stoffelijk overschot van dit derde slachtoffer van het tragische ongeval was eerst zaterdag j.l. gevonden. Onder de velen, die deze droeve plechtigheid meemaakten, bevonden zich leraren en scholieren van de Burg van Dusseldorpschool uit Goes, de meis jesclub uit 's-Heer Arendskerke, ver tegenwoordigers van de plaatselijke mu ziek- en gymnastiekvereniging. Ds. Th. F. Warffemius, consulent van de Herv. Gemeente, sprak een troost woord. De heer T. Stok, hoofd van de Burg. Van Dusseldorpschool hield een korte toespraak. poetsen en dan wordt ze in 't vet gezet. Natuurlijk, wat dacht je". Ina de Jonge werkt bij haar vader in de kwekerij. „Mooi werk", vertelde ze. „en 's winters help ik in een boekwinkel. Vind ik ook erg leuk". Hobby's? Zwem men en mandolinespelen. Als ze lacht, tovert haar mond blinkend witte tanden tevoorschijn, die fel afsteken bij haar bruingebronsde huid. Vroeger ging ze naar de Van Dusseldorp-Ulo- school in Goes. Van die tijd kent ze Elly j Moens, die nu hofdame wordt. Weer rinkelt de telefoon. Haar vriend aan de lijn. 't Komt hem nog wat vreemd voor, dat straks al die duizenden zijn meisje zullen staan aan te gapen. Wel 'n gedachte, waar je als verliefd jongeman aan moet wennen. Vanavond zet Ina haar eerste schreden op het show-pad. Als mannequin in een modeschow, die de meisjes van „De Zon nebloem" in Goes zullen geven. Verder wacht ze maar rustig af, wat het wordt, j Elly Moens, (18) kent de sfeer rond het fruiteorso wel zo'n beetje. Haar zus Riet was twee jaar geleden ook hofdame en dus heeft ze toen de wuif- en lachkunst al wat kunnen afkijken. Elly (die in de De Graaffstraat te Goes woont) zit ook midden tussen de fruitbomen. Ze werkt nl. als typiste-telefoniste op het proef station voor de fruitteelt in Wilhelmina- dorp. 't Was net pauze, toen we er hetl teiïein opxeden en in het raamkozijn, een vertelde ook Lony Hoondert uitRee en c. Dekker: Theresia L. R, dv F. p. neertijk zonnig plekje tussen de klimop. Baarland. Alles wat zij met de fruitteelt de Witte en M. van Gassen: Cornells j. zv lachte de hofdame lief tegen het vogeltje te maken heeft, is dat haar vader (land- w. J. van Drongelen en p Bareman: carlo van de fntoaraaf bouwer) lid van de veiling is. En verder P' J' en JO,anda M A 7 rt g Oriëntatierit op Tholen ST. MAARTENSDIJK. De perso- neelsvereniging van de Ned. Heide Maatschappij en de Landbouwjangeren- gemeenschap hopen ook dit jaar weer een oriëntatierit te houden op het eiland Tholen, over een afstand van 62 km. Auto's en scooters kunnen er aan deel nemen. De datum is 4 juli: start om 17 uur van hotel Steuris te Scherpenisse. De drie plaatselijke afdelingen van de vrouwenbonden te Anna Jacobapolder organiseerden een inzamelingsactie voor Hongarije, voorlopig de laatste, omdat 1 juli de grenzen gesloten worden. Naast een bedrag van 80,werden zoveel goe deren ingezameld, dat men niet met een paar koffers kan volstaan, maar een vrachtauto moet inschakelen. Woensdag 27 juni hoopt het echtpaar Jac. Minderhoud en Joh. W. Roelse te WESTKAPELLE hun 55-jarige echtver eniging te herdenken. Beiden genieten nog een goede gezondheid. Tijdens de provinciale brandweeroefe ning te WESTKAPELLE, behaalde de ploeg van de K.M.S. De Schelde uit Vlis- singen de eerste prijs, terwijl Arnemui- den de tweede prijs in de wacht sleepte. De garagehouder L. Lous uit WEST KAPELLE kwam met zijn wagen, omdat hij uitweek voor een man die van een oprit kwam, in de sloot terecht Deerlijk gehavend werd de auto naar Westkapelle gesleept. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De leerlingen en onderwijzend perso neel van de O.L.-school te ST. PHILIPS- LAND maakten per autobus hun jaarlijk se schoolreisje naar Den Haag. Op de muziektent Groente te KRAB BENDE! KE werd geconcerteerd door de muziekvereniging ..Concordia" en het ge zelschap „Vooruit" te Waarde onder lei ding van de heer P. Krijnsen. Mede door !het gunstige weer was de belangstelling goed. De Zonnehuiscollecte, die te BERGEN OP ZOOM werd gehouden heeft een be drag van f 673.25 opgebracht. De leden van de vrijwillige brandweer te Waarde zijn een dagje uit geweest naar de Loosdrechtse plassen en omgeving; de avonduren werden in Rotterdam doorge- bracht. Mej. R. Deurloo, te Nieuwdorp is geslaagd voor hel te Amsterdam ge houden examen pedicure. De ouden van dagen uit Schore zul len op 30 juni hun jaarlijkse reis maken, naar Breda. Eindhoven. Oisterwijk en omgeving. De uitslag van de wedvlucht uit Mainz voor de Bruse Trekker te Bruinisse was: Ph. Steketee 1 en 8; A. J. IJzelenberg 2; T. Dalebout, Nieuwerkerk 3. 4 en 7; J. Folmer, Nieuwerkerk 5; C. de Jonge 7; |J. Bal 9. Lony Hoondert (18) uit Baarland achter de naaimachine vriend heeft ze (nog) niet. Tenminste, dat zei ze. TERNEUZEN. Geboren: Freciricus J. zv M. J. de Reus en C. Keesen; Dymphia C., dv G. Waumans en l. A. j. SturtewagenJacoba l., dv j. van Wijck en A. de Bree; Augustijn P. zv C. van Liere en N. Klaassen: Jan p. P. van de van de fotograaf. Wat zijn zo je toekomstplannen? vroeg ik. „Trouwen, natuurlijk", antwoordde 'n oudere kantoorjuf voor haar. Elly bloosde charmant en zei, dat ze er veel zin in had om in de Fruitweek op te treden. „We zullen er een paar gezellige dagen van maken", vond ze. i P. J. en Jolanda M. A. z. en d. van M. C. A. t - x ix van d.en Branden en M. C. Vantricht té het enkele kruisbessenstruikje achter mwesldorpe. de tuin. Lony, een lief en weinig luid- Ondertrouwd: R. P. la Gasse, 25 j. te Verhelst, 23 j. A. J. de ruchtig meisje van achttien jaar is cos- Nieuwvliet en C. F tuumnaaister. Met hart en ziel. Of ze hetjBruÜn, 32 j. en l. van Tatenhove 24 j. leuk vindt, als hofdame te mogen fun- Ketelaar'22 j. te Gel een en S. A. Faas, 22 j. mogen geren? Nou en of! Ze stelt er zich veel van voor en vooral het feit dat ze voor I haar en welk meisje van die leeftijd niet? bijzonder toe. cies wilden weten, hoe lang we waren". Toen moest elk een stukje voorlezen, een demonstratie in serveren geven en ten slotte in een kort babbeltje vertellen, welke opleiding men had genoten en wal voor werk elk deed. Een uur lang gingen de H.H. keurders daarna in beraad. En toen waren ze het eens. Een sportief meisje, die Elly Moen». Elly Moens (18) uit Goes in het venster j Hellas, de handbalclub heeft haar hart Ze hadden maandagavond wel in span ning gezeten, die acht opgeroepen meis jes, toen ze voor de heren van de com missie moesten verschijnen. Een badpak-r? ,i kenshow? „Neen hoor, we moesten alleen ZuIIgH no^ even geduld moe- onze schoenen uittrekken, omdat ze pre- ten ten hebben. Nog een week of wat moeten ze respectievelijk tus- Gehuwd: C. D. Koster, 27 j. te Hoek en ,M. Zegers, 30 j.; J. Pladdet 26 j. te Hoek en M- Walhout, 20 j. D. Verboom, 23 j. en P. de het eerst een lange jurk mag dragen, lacht j Braai. 20 j. van haar kantoor (gestolen. Dat kan nog, want een vaals Overleden: J. M. van Drongelen, 77 j.; A. M. Brands, 75 j. geh. gew. met S. C. Siewers P. M. A. de Jonge, 61 j. e.v. P. Dooms; M. P Fastenau, 57 j. te O - en W.-Souburg, geh. gew. met P. J. Bos KRABBENDIJKE Geboren: Jacomina C. d. v. C. D. Wa- beke en E. K. Vogelaar; Jan M. z.v M. Minnaard en A. Poortvliet; Adriaan z.v. A Dommisse en A. M. Allewijn; Jacob z.v. A. van de Vreede en J. C. Boone; Maatje A. J. d.v. J. Kuzee en M A. West strate. dan regeren deze drie jonge Ko^r,rouwd: M C' Lobbezo° 26 J en c- Gehuwd: W. M. Wyatt 26 j en J. J. van 1 Zweden 24 j, M. C. Lobbezoo 26 j en C. j Koster. Overleden: J, Verhage 52 j; A. C. Zuid- j weg 84 j wedn. v. J. Feeliutj J. Klooster- Iman 70 CL Traas, sen de frambozenstruiken, aan de telefoon en achter de maaimachi- ne hun dagelijks werk doen. Maar vrouwen. Vijf dagen lang.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 3