24 DODEN BIJ NOORWEGEN V ermoedelii k ook HOTELBRAND IN Nederlanders bij de slachtoffers HET REGENDE! Vreselijke tonelen in nachtelijk duister gemist Scherp meningsverschil in Labour Partij Prinses Beatrix naar La Callas 'ij Mijnen vragen extra voor kolenvoorraad Maar het blijft voorlopig droog en zonnig warm. Bange uren voor gegijzelde cipiers in Springfield KONINGIN ELIZABETH II NODIGT DE GAULLE UIT De Biltwarm Baby broeide in auto Cisteren PROTESTANTS-CHRISTELIJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Woensdag 24 juni 1959 Mélange van de baan Brand in Bunnerveen gisteren uitgewoed OVERLEG over AANLEG Kabelz weef ba an Lij Oosterbeek Negerjongen van 11 jaar vermoord ARTS KRIJGT DRIE JAAR CELSTRAF Gen. maj. Reijnierse bij Navo benoemd Boze communisten uit vergadering Voorzitter N.V.V. stelt zich niet herkiesbaar BOAC en Quantas 9X naar Singapore Schrootfrsucle Gevangenisstraf voor directeuren van metaalmaatschappij Valse gegevens Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststraat 90, telefoon 01100-2438; bij geen gehoor: Hoofdredacteur 01100-2503; Chefred. 01100-3991; Postbus 4, giro 116666. Bijkantoren: Middelburg, Korte Delft 50, tel. 01180-2009; Vlissingen, Rembrandtlaan 24, tel. 01184-3224; Terneuzen, Nieuwstraat 38, tel. 01150-3189, Zierikzee, Havenpark 24, tel. 01110-2991 Directeur: JACQ DE SMITHoofdredacteur: R. HAGOORT Zeeuwsch Dagblad Abonnementsprijs f 0,56 per week, f 7,per kwarthal Losse nummers 13 cent. Advertentietarieven op aanvrage. - Rubriek Kabouters 7 cent per woord met een minimum van 1, 15e Jaargang no 4288 Van onze correspondent OSLO. Vierentwintig mensen hebben het leven verloren bij een rampzalige brand die in de nacht van maandag op dinsdag het zeer bekende Stalheim Turisthotel in het westen van Noorwegen tot de grond toe deed afbranden. Gevreesd moet worden dat zich onder de slachtoffers ook Nederlanders bevinden. Men heeft de grootste moeite de omgekomenen te identificeren, doordat het gastenboek en alle papieren van het hotel bij de brand verloren zijn gegaan. Een der omgekomenen zou een Nederlandse reisleider zijn, wiens naam werd opgegeven als Peter Boick. Hij was met een groep Ame rikaanse toeristen onderweg. Niets dan een trieste hoop geblakerd hout, verwrongen metaal en een be tonnen zijvleugel, waar nog rookwolken uit opstegen, was gisteravond over van het eens zo fraaie hotel, een groot houten gebouw, dat bij duizenden toe risten welbekend was. Het lag op een hoogte van 415 meter boven de zee spiegel tussen de Hardanger- en de Sognjefjord, ten noordoosten van Bergen. Het hotel had 99 kamers en was drie verdiepingen hoog. Er waren ruim 150 gasten in het hotel op het moment van de brand. Een en twintig van hen onder wie naar men zei een Nederlandse zijn gewond in het ziekenhuis van het nabijgelegen plaatsje Voss opgenomen. Veertien hotel gasten zijn verder in de loop van de dag in het ziekenhuis behandeld voor verwondingen, tijdens de brand opgelopen. Zij zijn al uit het ziekenhuis ont slagen. De meesten waren Amerikanen. Van onze Haagse redactie DEN HAAG. De gezamenlijke mijnen in Limburg hebben de rege ring verzocht gebruik te mogen ma ken van de geldelijke hulp, die de Hoge autoriteit van de Kolen- en staalgemeenschap kan verlenen voor financiering van conjuncturele kolen- voorraden. De voorraden bij de Nederlandse mij nen zijn zodanig gestegen, dat de norm. bij welke de Hoge autoriteit bijstand kan verlenen, vrijwel is bereikt. Deze norm ligt bij een voorraad van tenminste 35 dagen produktie en bij de Oranje-Nas- saumijnen ligt een voorraad van 36,3 dagen produktie, bij de Staatsmijnen van 32.2 dagen en bij de Willem Sophia van 33.3 dagen. Voor dekking verlies De financiële hulp door de Hoge auto riteit kan worden verleend in de vorm van een subsidie per ton kolen per maand (mits de betrokken regering een gelijk bedrag daaraan toevoegt) of in de vorm van renteloze voorschotten, met rege ringsgarantie voor de terugbetaling. De kosten, waarvoor deze tegemoet koming dient, omvatten de opslagkosten van de voorraden, het renteverlies van het gebonden kapitaal en de verliezen door daling van kwaliteit van de opge slagen kolen. Minister De Pous stelt de Tweede Ka mer voor het verzoek van de Limburgse mijnen in te willigen en op de begroting voor economische zaken een aanvullende voorlopige post van 500.000 gulden toe te staan als het Nederlandse aandeel in deze financiële bijstand. Vreselijke tonelen speelden zich in het nachtelijk duister af, nadat de nachtportier van het hotel in Stal heim brandalarm had gemaakt. In paniek sprongen vele gasten uit de ramen van hun kamers. Anderen knoopten lakens aan elkaar en ver lieten daarmee het weldra als een fakkel brandende gebouw. In doods nood renden hotelgasten in nachtge waad de bossen in, nadat ze zich in veiligheid hadden gebracht. Het kostte de grootste moeite deze mensen later te vinden en tot rust te brengen. Op blote voeten vluchtten zij langs rotsachtige bergpaadjes naar boerde rijen in de omtrek waar de hotel gasten een voorlopig onderdak kregen. Een ooggetuige vertelde dat de brand is uitgebroken op de kamer van een Nederlander op de tweede ver dieping. Een Nederlandse reisleider had zijn kamer daar vlak bij. ONBLUSBAAR De nachtportier, Andreas Vangsnes, zei dat hij om ongeveer drie uur een brandlucht bemerkte. Met een blus- apparaat ging ik het vuur te lijf, aldus Vangsnes en het leek erop dat ik de brand weldra onder de knie had. Maar even daarna laaiden de vlammen weer op en toen begreep ik dat het vuur onmogelijk onder controle was te krijgen. Ijlings snelde de portier de gangen van het hotel door. Links en rechts trapte hij deuren open en schreeuwde de gasten wakker. Het gevolg was on beschrijfelijk. In minder dan geen tijd brak er een paniek uit in het bran dende gebouw. In nachtgewaad renden radeloze gasten heen en weer, brand ladders waren er niet of men kon ze niet vinden. ALS EEN FAKKEL Steeds verder lekten metershoge vlammen langs de hotelgevel omhoog. Het droge weer van de laatste tijd had ervoor gezorgd dat het houten ge bouw volkomen was uitgedroogd. Te gen vijf uur was het hotel een bran dende fakkel gelijk. De brandweer stond volkomen machteloos tegenover dit inferno van vuur. Met krakend geweld stortten weldra balken en plafonds naar beneden. Me tershoge regens van vonken spoten omhoog. Het was levensgevaarlijk om dicht bij de verstikkende hitte van de brand te komen. Gisteravond laat waren de over blijfselen van het Stalheim Turist hotel nog te heet om in te graven. Toch moet dat gebeuren om te zoe ken naar de stoffelijke resten van om gekomen gasten. LATE HULP Twee Noorse tandheelkundige des kundigen zijn naar Stalheim onder weg om bij de identificatie van de slachtoffers te helpen. Hun namen worden pas vandaag bekend gemaakt, aldus de politie van Stalheim. De oorzaak van de brand? Het is mogelijk dat er iemand in bed heeft gerookt, zei men gisteravond. Vast staat dat er 130 Amerikanen in het hotel waren toen de brand uitbrak en vijftien tot twintig Scandinaviërs. Verder een onbekend aantal Neder landers en Engelsen. Onder de ge redden bevond zich het echtpaar Muel ler, waarvan gezegd werd dat het de Nederlandse nationaliteit heeft. De heer en mevrouw Mueller wonen echter in Engeland. Doordat de tele fooncentrale voor de gehele omgeving in het hotel ondergebracht was en dus door de brand onbruikbaar was ge raakt, arriveerde er pas zeer laat me dische hulp voor de gewonden. In een hotel in Voss is een noodzie kenhuis ingericht; daar wordt door artsen en verpleegsters gezwoegd om de gewonden te verzorgen. De vlag gen in het plaatsje hangen halfstok. In geen jaren heeft Noorwegen zo'n rampzalige brand beleefd als die in het hotel in Stalheim. In mei kwamen acht mensen om het leven in een te huis voor ouden van dagen in Kongs- berg. Tot dusver verloren dit jaar 45 mensen hun leven bij branden. Van onze weerkundige medewerker HET heeft geregend! Dat is het belangrijkste nieuws van het weer dat er gister avond te vertellen was. Tegelij kertijd moest ook worden be weerd dat het met de droogte nog niet was afgelopen en dat het lekkere doordringende re gentje, zo iets als een antiek Van onze correspondent PARIJS Ik had aan deze feesten liever deelgenomen op een opgelapt Frans wrak dan op een trawler, die in Nederland is gebouwd. Deze woorden sprak Granval, de Franse staatssecre taris voor scheepvaart, tijdens een diner, dat de Kamer van Koophandel de La Rochelle had georganiseerd ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de zee. Daarvoor had deze staatssecre taris nog gezegd: Een land kan alleen maar welvarend zijn, wan neer zijn koopvaardijvloot bloeit. Rekening houdend met de drama tische toestand van de Franse scheepsbouw oordeel ik het als de eerste plicht van een reder zijn schepen in Frankrijk te laten bou wen. Een der aan het diner aanzitten- den uitte zijn verontwaardiging over Granval's woorden door op te staan en de deur met een slag achter zich dicht te trekken. Het was de reder van de in Nederland gebouwde trawler. De uitspraken van Granval zijn des te merkwaardiger, omdat ver scheidene Nederlandse rederijen de laatste jaren schepen bij Fran se werven hebben laten bouwen. Zij zijn over de schepen tevreden evenals de Franse reders gelukkig zijn met de in ons land binnen een E.E.G.-contingent gebouwde trawlers. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Het wetsontwerp waarbij de boterwet zo gewijzigd zou worden dat een oud produkt, mélange, weer in Nederland zou kunnen worden vervaardigd, is door de nieuwe minis ter van landbouw ingetrokken. De bedoeling van deze wijziging was om, in de periode van de grote zuivel- crisis, een extra produkt te hebben om het overschot aan boter vet weg te wer ken. Noch het produktschap voor zuivel noch dat voor olie en vetten was echter bereid aan de opheffing van het meng- verbod mee te werken. Minister Marij- nen heeft het dan ook verstandiger ge vonden om nu de toestand op de zui- velmarkt zo zeer verbeterd is het voorstel in te trekken. De minister deelt de Tweede Kamer daarbij mee. dat hij opdracht heeft ge geven tot een kritisch onderzoek van de boterwet in haar geheel, waarbij reke ning wordt gehouden met de bevoegd heden van de p.b.o.-lichamen op dit terrein. meiregentje dus, niet in zicht was, zodat e* nog heel wat plaat sen zullen blijven die om water zitten te springen. Waar de regen dan gevallen is? Heel plaatselijk in het noordoosten van het land, zo ongeveer van Twente tot in de provincie Groningen. In Nes op Ameland waar het gisternacht bijna aan één stuk rommelde, is niet min der dan 44 millimeter regen gevallen, in Eelde was het tien, in Almelo acht tien millimeter. Daar tussenin liggen dan ook weer plaatsen waar weinig of nog minder gevallen is. Gistermiddag heeft zich nog een onweersbui boven het Gooi ontlast, die wat regen heeft gebracht in Hilversum. Ook in de ge meente De Bilt regende het wat, maar het K.N.M.I. bleef er net buiten. HOGE DRUK Al deze buien hielden verband met een vore van lage druk tussen twee gebieden van hoge druk in, een boven Scandinavië en een boven het Kanaal. Deze vore lag gisteren dicht in de buurt van ons land. Vandaar dat er weinig wind was. waardoor het weer een enigszins drukkend karakter kreeg. In het binnenland liep de temperatuur •daarbij tot 27 graden op, aan de kust werd niet meer dan 20 graden geme ten. Voorlopig blijft het weer bij ons bepaald door gebieden van hoge druk en worden de depressies op afstand gehouden. Bovendien is het in de hoge niveaus warmer geworden, hetgeen het ontstaan van buien tegenwerkt, ook al is de atmosfeer dan vochtig genoeg voor de ontwikkeling van een onweersbui. Wij houden het dus warm en over. het algemeen droog met zonnige perioden. Voor een uitvoerige reportage over de gevolgen van de droogte zie men pag. 2. Eigen nieuwsdienst ASSEN. De veenbrand, die veertien dagen lang het Bunnerveen in het noor den van Drenthe heeft geteisterd, is vrijwel bedwongen. Dat is mee te danken aan een flinke regenbui, die gistermor gen vroeg is gevallen. Ongeveer 250 hec tare van het gebied is platgebrand. Niets dan een betonnen zijvleu gel is overgebleven van een bekend hotel in het Noorse Stalheim, dat gis ternacht volkomen in as is gelegd tij dens een zware brand. Vier en twintig gasten kwamen daarbij om het leven. Het houten hoofdgebouw van het hotel brandde nog als een fakkel toen deze radiografisch overgebrachte foto werd genomen. r y* Eigen nieuwsdienst ARNHEM. Er bestaat een grote kans dat de bekende uitspanning De Westerbouwing in Oosterbeek-Laag bij Arnhem volgend jaar een kabelzweef- baan zal krijgen zoals die in Valkenburg. Over de aanleg van de zweefbaan worden thans onderhandelingen gevoerd met een Duitse en een Zwitserse firma. Het gemeentebestuur van Renkum, tot welke gemeente Oosterbeek behoort, is om medewerking gevraagd. Of die mede werking zal worden gegeven hangt af van de zekerheden, die er bestaan voor de bescherming van het natuurschoon. Het is de bedoeling dat de kabelbaan ongeveer vijfhonderd meter lang wordt. Zij zal een hoogteverschil van ruim 35 meter moeten overbruggen. In dubbele stoeltjes wil men gemidddeld zevenhon derd passagiers per uur gaan vervoeren. Voor het in- en uitstappen komt slechts een station, namelijk boven op de berg in de Valkeniersbossen vlak achter De Wes terbouwing. Vandaar zal men over het gebouw heenzweven de heuvel af en de daaronder gelegen veerweg over. De zweefbaan gaat dan lets in westelijke richting en draait boven de parkeerplaats bij de aanlegsteigers van de bootdienst, om weer de tocht naar boven te be ginnen. VIER BLANKEN IN ARREST WASHINGTON (AP, UPI) Vier blanke jongemannen in Dalton, in de Amerikaanse staat Georgia, zijn in staat van -beschuldiging gesteld wegens moord op een elfjarige negerjongen. De vier blanken hebben vorige week met buksen op een groepje negers ge schoten, „alleen maar om ze aan het schrikken te maken", zoals ze later ver klaarden. De negerjongen werd geraakt en is aan zijn verwondingen overleden. Toen de blanken dit hoorden meldden ze zich vrijwillig bij de politie. SPRINGFIELD (A.P.) Vijf be wakers zijn gisteren vrijgelaten in de gevangenis van Springfield,, in de staat Missouri, nadat zij een et maal lang door opstandige gevange nen als gijzelaar waren vastgehou den. De politie wist de oproerlingen met behulp van traangas op een binnen plaats bijeen te drijven. De opstand was maandagnacht be gonnen in een vleugel van het gevan genisziekenhuis: de patiënten behoor den tot de gevaarlijkste gevangenen van Amerika, want in dit ziekenhuis zijn alle geestelijk gestoorde gevangenen uit Amerika samengebracht. De directeur van de gevangenis ont ving een briefje van de oproerlingen waarin slechts stond: ,,Doe niets, u zult van ons horen." Daarna belden zij hem op om hun ontbijt te vragen, en om te zeggen dat zij bezig waren een lijst met eisen samen te stellen. Sinds dien werd niets van hen vernomen, tot zij gisteravond de gijzelaars plotseling vrijlieten. Misdadige abortus Eigen nieuwsdienst AMSTERDAM. De zestigjarige Am sterdamse arts P. F. H. M. is schuldig bevonden aan de hem telastgeleg'de drie gevallen van misdadige abortus bij on gehuwde meisjes; hij is gisteren door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek en ontzegging van .de uitoefening van zijn beroep als geneeskundige voor de tijd van acht* jaar. De eis was twee jaar ge> vangenisstraf en vijf jaar ontzegging ge weest. De abortus was bij een 21-jarig meisje dodelijk geweest. Dat geval en nog een ander had de arts ontkend. Het derde geval had hij toegegeven In alle drie de gevallen had de arts zi"h vijfhonderd gul- Iden laten betalen. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG. Generaal-majoor W. J. Reijnierse is be noemd tot coördina tor van de Noordat- lantische Verdrags organisatie voor de produktie in Europa van luchtdoelraket ten van Jhet Ameri kaanse type Hawk. Als directeur ma terieel luchtmacht wordt generaal-ma joor Reijnierse op gevolgd door com modore H. A. Mau- renbrecher, de com mandant van het commando taktische luchtstrijdkrachten van de Koninklijke Luchtmacht. De op volger van commodore Maurenbrecher is commodore A. L. Cox. De Hawk zal in Europa worden gepro duceerd door vijf grote ondernemingen in Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Ne derland en België. Een van die onderne mingen is de n.v. Philips Gloeilampen fabrieken. Die vijf ondernemingen heb ben voor dat doel samen een.produkiie- onderneming, de Setel, opgericht. De Hawk geldt als een van de beste wapens voor de verdediging tegen laag vliegende doelen. UITSLUITING HONGARIJE GENÈVE (A.P.-U.P.I.) De afgevaar digden van het Sowjet-blok zijn gisteren weggelopen uit de conferentie van de Internationale arbeidsorganisatie in Ge- nève uit protest tegen de uitsluiting van Hongarije. De geloofsbrieven van de delegaties van regeringsafgevaardigden, werkgevers en werknemers van Hongarije werden bij stemming afgewezen, omdat de re gering van Janos Kadar aan het Hon gaarse volk onder druk van het Rode leger is opgelegd en op geen enkele wijze beschouwd kan worden als de uitdrukking van de souvereine wil van het Hongaarse volk. Onmiddellijk na de laatste stemming besteeg een Roemeens afgevaardigde het spreekgestoelte in de grote vergaderzaal van het Palais des Nations en verklaar de met trillende stem dat de delegaties van het gehele Sowjet-blok de vergade ring zouden verlaten om uitdrukking te geven aan hun diepe verontwaardiging over de onwettige actie van een nauwe lijks voldoende meerderheid. Het was de eerste maal dat de afge vaardigden van de zeven communistische landen de zaal verlieten sinds 1953, toen de geloofsbrieven van de Poolse gede legeerden ongeldig werden verklaard. De Zuidslavische afgevaardigden bleven in de zaal. AMSTERDAM. De heer C. W. van Wingerden zal aftreden als voorzit ter van het N.V.V. Hij heft zich op me disch advies niet herkiesbaar gesteld. Wel zal hij een kandidatuur voor een andere functie in het dagelijks bestuur vari het N.V.V. kunnen aannemen. Het verbond zal tijdens een congres, dat in oktober te Utrecht zal worden ge houden, een nieuwe voorzitter kiezen. Van onze correspondent PARIJS Koningin Elizabeth van Engeland heeft generaal de Gaulle uitgenodigd in maart van het volgend jaar een bezoek aan haar land te brengen. Sir Gladwyn Jebb, ambas sadeur van Engeland bij de Franse regering, heeft de generaal een zo ge heten persoonlijke boodschap van pre mier Macmillan overhandigd, waarbij de uitnodiging van koningin Elizabeth was gesloten. De Gaulle heeft nog geen beslissing genomen (hetgeen men op zijn minst onbeleefd kan noemen) maar men kan wel niet anders veronderstellen dan dat hij de invitatie zal aannemen. GEBAAR Men moet op dit ogenblik aan de uitnodiging van de Engelse koningin niet al te veel politieke betekenis hechten. Er kan tussen juni 1959 en maart 1960 nog heel veel in de wereld gebeuren. Engels-Franse tegenstellin gen blijven mogelijk; de „Entente cordiale" heeft echter reeds sedert jaren haar hechtheid bewezen. In ieder geval heeft de Engelse rege ring een gebaar willen maken, dat waar schijnlijk vooral is bedoeld tegenover de Sowjetunie. Het wil de nadruk leggen op de vriendschap tussen beide grote Westeuropese landen. Mogelijk is ook nog, dat Engeland de Gauïle heeft willen laten voelen, dat beide landen nauwe relaties onderhouden en ook moeten blijven onderhouden. De laatste tijd duiken namelijk steeds meer geruchten op volgens welke Frankrijk een nieuwe en grote samen- Van onze correspondent. LONDEN. Op de beleidbepalende vergadering van de leiders van de Labour Partij en de grote vakbonden is gisteren een felle strijd uitgebroken over de aan te nemen houding ten op zichte van Engelands internationale kernwapenpolitiek, die een scheuring in de partij dreigt te veroorzaken en Labour in de komende verkiezingen op zware verliezen kan komen te staan. De machtige vakbondsleider Frank Cousins heeft zijn gewicht in de schaal geworpen tegen de door Gaitskell en de noodgedwongen naar rechts zwenkende Bevan voorgestelde verkiezingspolitiek. Deze twee willen de vrije hand houden wat betreft de produktie van kernwapens en Engelse zowel als Amerikaanse kern wapenbases in Engeland. Wel willen zij beloven verder alle proeven met water stofbommen te zullen opschorten en te zullen proberen Engeland de leiding te geven van een groep kernwapenloze lan den indien geen algemene ontwapening kan worden bereikt. Hard vechten Vanmiddag zal het partijbestuur het algemene beleid moeten goedkeuren. Cousins zelf heeft daarin geen zitting; wel echter verscheidene andere vak bondsleiders, en Gaitskell zal hard moe ten vechten om een compromis te be reiken, wetende, dat zijn partij, waarvan Van onze correspondent LONDEN. De BOAC en haar Austra lische zustermaatschappij Quantas hebben bekend gemaakt dat vanaf november al hun diensten naar Singapore met straal vliegtuigen zullen worden onderhouden. Tegen die tijd zullen wekelijks negen Comets in Singapore aankomen, waarvan twee door zullen vliegen naar Hongkong en vijf naar Australië. Volgens een woord voerder wordt verlaging van de passage- prijs overwogen. De zogenaamde moor dende concurrentie van de K.L.M. op deze route, die kort geleden beperking van onze landingsrechten in Singapore tot een per week ten gevolge had, schijnt jus in de praktijk nogal mee te vallen. de kalmerende rechtervleugel juist is verzwakt door het vertrek van Herbert Morisson, grotendeels door de vakbonden wordt gefinancierd. Als voorlopige verkiezingsdata worden op het ogenblik genoemd 22 en 29 okto ber. Komt het daarvan, dan hoopt Gaits kell vurig op de eerste datum. Dit zou nl. het houden van het jaarlijkse partij congres vrijwel onmogelijk maken en daarmee de felle controverses en split singen, die daarmee stellig bij Labour gepaard gaan. Van een onzer verslaggevers LEIDEN. Prinses Beatrix zal met enkele vriendinnen het concert bijwonen, dat Maria MeneghiniCallas zaterdag 11 juli a.s. in het Concertgebouw te Amsterdam zal geven. De kroonprinses heeft de wens geuit om na afloop van het concert La Callas onder het genot van een glas wijn te ontmoeten. werking met het Spanje van Franco zou beogen. Op die manier wil het zijn politiek in de Middellandse Zee con solideren. Vandaar ook dat de Gaulle nu een officieel bezoek brengt aan Italië en waarschijnlijk voor Engeland en de Verenigde Staten eerst naar Spanje zal gaan. Eigen nieuwsdienst DEN HAAG De Haagse rechtbank heeft de twee directeuren van de Zeeuwse metaalmaatschappij S. C. en H. O. wegens omkoping van een re ferendaris van het ministerie van eco nomische zaken veroordeeld tot res pectievelijk een jaar en zes maanden gevangenisstraf. Een derde directeur van de maat schappij M. en de referendaris hebben al eerder terecht gestaan. M. werd ver oordeeld tot anderhalf jaar wegens om koping, de referendaris tot een jaar en negen maanden wegens het aannemen van giften na handelingen in strijd met zijn plicht. De officier van justitie had tegen C. dezelfde straf als tegen M. gevraagd en tegen O., wiens rol hij kleiner oordeelde een jaar. waarvan vier maanden voor waardelijk. Zoals bekend is deze omkoping de in leiding geweest tot de schrootfraude. De referendaris gaf zogenaamde derde- landenverklaringen af op grond van val se gegevens, waardoor de maatschappij een hogere prijs kon bedingen voor staal dat gewoon uit Nederland kwam. De hogere prijs hield ermee verband dat voor staal van buiten de landen van de E.G.K.S. een toeslag uit de vereve- ningskas van de E.G.K.S. wordt betaald. In de Maas onder Tegelen is gister middag de zeventienjarige jongen G. Hendrikse uit Venlo verdronken. Eigen nieuwsdienst ROTTERDAM. Kort geleden was het een hond die door dierenvrienden werd bevrijd uit een onder broeihitte geparkeerde auto. Maar gistermiddag riepen burgers de hulp van de politie in voor een baby die in een reiswieg door haar ouders was achtergelaten in een op de Kruiskade geparkeerd staan de auto. In die auto was de temperatuur op gelopen tot overhitte. De baby werd overgebracht naar de dokterskamer van het hoofdbureau waar de kleine wereldburger alras op adem kwam. Een in de auto achtergelaten briefje bracht de ouders die in de Lijnbaan hadden gewinkeld op de hoogte van de tijdelijke verblijfplaats van hun kleine. Het K.N.M.I. in De Bilt berichtte gisteravond om 23.15 uur: Zonnige perio den en slechts een kleine kans op een regenbui of on weer. Weinig ver andering in tem peratuur. In het noorden van het land zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen, elders meest zwakke veranderlijke wind. MIESJE: Maar weer een fris slaatje. 25 JUNI: zon op 4.20, zon onder 21.04; maan op 23.40, maan onder Helsinki Stockholn Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs Nice Berlijn Zürich Genève Wenen Instor. Athene max. neer- temp. slag m gr. 7-19 u. 1. bew. wind C. in mm NNO 20 o onbew. NNO 22 0 1. bew. zw 28 0 onbew. z 19 0 geh. bew. ozo 15 0.4 h. bew. zw 26 0 onweer stil 26 0 onbew. NNW 27 0 1. bew. NNO 24 0.4 h. bew. NNO 29 0 zw. bew. W 29 0 1. bew. NW 28 0 zw. bew. O 24 0 onbew. NO 24 0 onweer w 27 1 zw. bew. ONO 19 6 zw. bew. ONO 23 0 1. bew. NNW 27 0 1. bew. N 25 0 zw. bew. stil 21 2 onbew. zzo 30 9 L

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 1