Wereldomroep tast naargolf storing vrije FIJNE FEITJES TUSSENDORRE CIJFERTJES 1 KAPPIE en de SPREKENDE PAPEGAAI I Nehroe bemiddeltin Kerala Twee jongensverdronken Maandag 22 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 2 Wereldomroepook druk metfan-mail Spanje gaat devalueren Eerste Indonesischethee voor Antwerpen Bijdrage v.5. aan en, houden met prioriteitsrechten. Wereftï ank verhoogd Huwelijk en echtscheiding Een studie Enige cijfers Echtscheidingen Lening Herv. GemeenteHilversum j FLITSI GORDON| in hetj heelal | Dan Barry | 00M 1 BAZURKA1 en 1 JAMPIE I W. lohman Houthandel Jongeneelkocht goedkoop in I ARSÈNE| LUPIN JACQUES| BL0NDEAU I DE I TINTELS | Jack| Dunkley MraiJtda Zonnebruin 't IS DRINGEN IN DE LUCHT Vuti een onzer verslaggever» HILVERSUM — Radio Neder-jland Wereldomroep gaat binnenkort op zoek naar een golflengte, Idie in Indonesië een betere ont-jvangst van de programma's kan van de volgende maand in gebruik zalnemen. Met deze zender zullen enkelegolflengten worden geëxploreerd om tekijken wat de mogelijkheden zijn. Dewereldomroep beschikt op het ogenblikover drie zenders (twee van honderden een van vijftig kw.), die wordengebruikt voor de normale uitzendingen. Het blijkt overigens geen sinecure tezijn om een andere golflengte te vinden,üm te beginnen zijn er voor uitzendingen gericht op verre bestemmingen natuurkundige beperkingen, die wordenbepaald door de activiteit van zonnevlekken, het seizoen en het gedeeltevan de dag waarin wordt uitgezonden.Die beperkingen maken dat voorlopigalleen golflengten tussen de tien en detwintig meter voor uitzendingen naaropleveren. Zoals wii hebben ge- het Verre oosten. Nieuw-Guinea, meld wordt de ontvangst in Indo- Afkomen. Niel,w-Zeeland in aanmer" nesië ernstig bemoeilijkt door eenstoorzender achter het IJzerenGordijn. Het opsporingswerk zal worden verricht met de nieuwe zender (honderdkw.) die de wereldomroep in de loop Hoe groot de belangstelling isvoor de programma's van RadioNederland Wereldomroep blijktwel uit het aantal brieven, datwordt ontvangen. In april kwamen bij de Nederlandse dienst alleen al 1300 brieven binnen.In mei waren het er zeshonderd. Het hoge getal voor april wordtverklaard door de folders met denieuwe programma's 1 mei tot31 oktober), die in die maandnaar de vaste luisteraars zijn verzonden. Een aantal van hengeeft daarop altijd zijn — in Hilversum zeer gewaardeerde — visie. Deze week zijn bij de wereldomroep juist enkele brieven binnengekomen. waaruit blijkt dat deontvangst van de programma's inIndonesië de laatste tijd weer ietsbeter is geworden. MADRID (UPI). — De Spaanse peseta zal begin volgende maand van 42 perdollar tot 58 per dollar worden gedevalueerd. De devaluatie geschiedt in het kadervan een programma dat beoogt Spanje'seconomie een hechtere basis te gevenen toetreding tot internationale organisaties mogelijk te maken. De koers van de peseta op de vrijemarkt is thans reeds 58 per dollar. Hetsysteem van meervoudige noteringenvoor importeurs, exporteurs en producenten van verschillende produkten verdwijnt. Men hoopt tevens de inflatie tot staante brengen. De afgelopen twee jaar zijnde prijzen gemiddeld met 40 procent gestegen. op de vlucht gaan, maar wij zagen aldat de eerste moeilijkheid was om inde overbezette omroepbandjes een andere golflengte te vinden. In de twee- ,.. met de nieuwe zenderhetere golflengte opsporen . Zelf kiezen ANTWERPEN «Belga». — Naar verluidt is een eerste zending van 3000 kisten Indonesische thee per schip onderweg naar Antwerpen. De partij zou daarMi augustus aankomen en in septemberworden geveild. 1 \t o I lil r te Genève. Daarbij wordt reke J ° - l Deze regeling zou heel bevredigend kunnen werken, ware het niet, dat er„propaganda'-zenders zijn (Voice ofAmerica, radio Vrij Europa, Rias inBerlijn), die stoorzenders in het communistische blok aantrekken. Dezestoorzenders nemen in de beschikbareomroepband een veel breder kanaal inbeslag dan de omroep-zenders. Zij stoten daardoor wel drie. vier maal naastelkaar liggende omroepkanalen tegelijk.Nu kan men voor die «toorzenders, Gereserveerd Daar komt bij, dat slechts golflengten gekozen kunnen worden in internationaal vastgestelde omroepbandjes. Andere bandjes zijn weer gereserveerdvoor de PTT, de luchtvaart, scheepvaart enz. Aangezien alle landen, die op hetoosten uitzenden (Frankrijk, Engeland, Amerika om er een paar te noemen) op die smalle bandjes zijn aangewezen is het daar een gedrang vanjewelste. Bovendien wil iedereen uitzenden op de uren. waarop hij in het oosten de meeste luisteraars naar zijn, „ w programma's kan veronderstellen, dus) de plaats loopt men de kans, dat eenallemaal praktisch op dezelfde uren. ander zendstation op de golflengte gaatEen verdeling in zenduren op dezelfde! uitzenden, die men zojuist heeft ver-golflengte is daardoor vrijwel onmoge-j laten, zodat terugkeer later moeilijk-lijk. Overigens is de tijd van de dag, heden oplevert,waarop men het iiefst uitzendt atmos- iferisch niet de gunstigste. De omroep-golflengten op de kortegolf zijn niet bij internationale over-Ieenkomst onder de zendstations ver-ideeid. Dat is wel het geval op de middengolf, die alleen geschikt is voor!regionale uitzendingen. Op regionaal,plan is men tot de internationale over-jeenkomsten kunnen komen, maar opwereldlijk plan is men daarin nog nietgeslaagd. Op de korte golf zijn dus alleen debandjes internationaal vastgesteld, die!beschikbaar zijn voor radio-omroepen.Daarbinnen kan men zelf zijn golflengte kiezen. Wel registreren de omroe-,pen hun golflengten bij het registratie- ■bureau van de Internationale postuniete Genève. Daarbij wordt rekening ge-i WASHING"v >N (A.F.P.). — PresidentEisenhower ;eft woensdag jl. de wetlgetekend, waarbij de bijdrage vande Verenigde Staten aan het Internatio-1nale Monetaire Fonds met 1.375 miljoendollar en de deelneming in de Wereldbank met 3". 175 miljoen dollar wordt verhoogd. Van onze correspondent NEW YORK. — In Alaskaheeft een vrouw de beste kansom aan de man te komen. InOost-Duitsland is het net omgekeerd: daar doen de mannen opgeld. Dit komt omdatin Alaska veel meer mannenzijn dan vrouwen en in Oost-Duitsland veel meer vrouwendan mannen. In Zuid-Amerikaen de Europese landen zijnvoor het overgrote deel (bijna90 procent) de huwelijken eerste huwelijken. Daarentegenstappen, alweer in Alaska,slechts 50% van de trouwlustigen voor het eerst in hethuwelijksbootje. De Ver. Staten houden het midden metongeveer 69%. Getrouwde lieden leven langerdan ongetrouwden. Zonder uitzondering is in alle landen hetsterftecijfer voor getrouwdenlager dan voor ongetrouwden,hetzij vrijgezellen of -gezellinnen,useduiceii of weduwnaars, of gescheiden personen. Al deze bijzonderheden zijn vervat in het Demografisch Jaarboekvoor 1958. samengesteld door destatistische afdeling van de Verenigde Naties. Elk jaar geven deVer. Naties zulk een boekdeel uit.dat vol staat met gegevens, die uitde gehele wereld binnenkomen.Tevens wordt elk jaar aan eenbepaald onderwerp een specialestudie gewijd. Dit jaar is het:huwelijk en echtscheiding. Bchalv Alaska zijn de zone vanhet Panamakanaal en dc Falklandeilanden de best» plaatsen voor eenvrouw om aan de man te komen.Voor deze gebieden bedraagt hetaantal huwelijken, dat er jaarlijkswordt gesloten, respectievelijk 205. 151 en 149 per duizend vrouwen boven 15 jaar In de Ver. Staten bedraagt dit getal 8. Doch ook insommige delen van Afrika en inde Mohammedaanse landen is dehuwelijksverhouding voor vrouwenveel groter dan voor mannen. Ditheeft voor deze laafste landen uiteraard uit te staan met de veelwijverij. Het getal wettelijke huwelijkendat jaarlijks per duizend inwoners wordt gesloten, is het hoogstvoor de Sowjetunie (11,8), Jordanië(11.3); Roemenië (11.4) en Hongarije (10,0). De Ver. Staten hebbeneveneens een vrij hoog huwelijkscijfer van 9 per 1000; voor Nederland is dit 8,5. Daarentegen vindt mende laagste cijfers in sommige niet-zelfbesturende gebieden in Afrika enin Midden- en Zuid-Amerika. De reden is heel eenvoudig. Men doet hetdaar in vele gevallen zonder eenbriefje van de burgerlijke stand. Van de reden waarom de getrouwde staat gezonder is dan de ongetrouwde heeft men alsnog geen studie gemaakt. Maar een feit is het,dat zowel gehuwde mannen als vrouwen de langste levenskansen hebben.Dit geldt voof alle leeftijden, dochvooral boven de 45-jarige leeftijd ishet verschil tussen de levenskansenvan getrouwden en ongetrouwdenopmerkelijk. Men kan dus zonderoverdrijving zeggen dat uit een oogpunt van gezondheid het huwelijkgrote voordelen oplevert; ook voorvrouwen, nu het sterftecijfer bij bevallingen de laatste jaren zo sterkis teruggelopen. Ten aanzien van de echtscheidingen loopt de situatie in deverschillende landen sterk uiteen.Zij zijn het hoogst in Noord-Marokko en de Egyptische zónevan de Ver. Arabische republiek,doch dit hangt samen met hetjeit, dat daar scheiding van tafelen bed als echtscheiding wordtbeschouwd. Men kent daar zg.opzegbare echtscheidingen en destatistieken hieromtrent leverendus geen vergelijkbare basis op. Het laagst zijn de echtscheidingen in landen, waar de wet voor deontbinding van huwelijken geen bepalingen heeft vastgelegd of dezeuitermate bemoeilijkt. De laagstecijfers vindt men in Noord-Ierlanden Portugal (respectievelijk 0.07 en0.09 per 1000 inwoners) en de Zuid-amerikaanse landen. Het hoogsteechtscheidingscijfer (met uitzondering van de Mohammedaanse landen) vindt men in de Ver. Staten,namelijk 2,2 per duizend inwoners.Hierop volgen Roemenië met 1.9;Hongarije met 1,8 en Denemarkenmet 1,5 In Nederland zijn de huwelijken blijkbaar meer stabiel; hetaantal echtscheidingen bedraagt er1,5 per 1000 inwoners. Van alle landen slaat Nederland,met IJsland en Zweden, het bestefiguur wat belieft de zuigelingensterfte. namelijk 1,2 per duizendbabies onder een jaar. Voor de Ver.Staten bedraagt dit cijfer 26. In Noorwegen is voor nieuwgeborenen de levensverwachting helgrootst; 75 jaar voor vrouwelijke. 71jaar voor mannelijk, babies. Dit zijn slechts enkele var,de gegevens, die uit het jaarboek zijn op te diepen. Hetvormt weliswaar geen boeiende lectuur, want het bestaatvoor het merendeel uit dorrestatistieken. Maar tussen deregels van deze statistiekenkan men toch veel wetenswaardigs opdoen. Plaats verspeeld Voorts laat men met overgaan naareen andere golflengte moreel zijn prioriteitsrechten op de oude golflengte eigenlijk vallen, wat funest zoukunnen zijn bij eventuele volgende internationale conferenties. Het gevaardreigt, dat men de rechten op zijn oudegolflengte verspeelt zonder de garantie, dal men er een goede golflengtevoor in de plaats heeft gevonden. De nieuwe zender, die in de loop vande volgende maand in dienst wordt genomen biedt uitkomst. De drie „oude" izenders kunnen worden gebruikt voorde uitzendingen op de golflengten, diemen nu gebruikt en met de nieuwe kanworden geëxperimenteerd. In afwachting van een goede vondstzal op 1 juli vast worden begonnen meteen extra nieuwsuitzending voor Nieuw-Guinea, die hier wordt uitgezonden omhalf tien, dat is om zes uur 's ochtendsin Nieuw-Guinea. Voor de tropen isdat een zeer redelijke tijd. De uitzending is bedoeld om een eventueel gestoorde ontvangst van de daguitzendingte compenseren. Tivee aan twee Het ligt in het voornemen voor Indonesië een nieuwsuitzending te geven, die nog wat later valt, want deuitzending voor Nieuw-Guinea is voorIndonesië nog wat te vroeg (vier uur inde ochtend). De realisering van datvoornemen is tot nog toe niet mogelijkgebleken in verband met de uitzendingvan andere vaste programma's. Het is de bedoeling in de latere toekomst de zenders twee aan twee te laten werken, waardoor tegelijkertijd tweeverschillende programma's kunnenworden uitgezonden. Nu is het zo, dathetzelfde programma over drie zenders wordt uitgezonden. De uitzending naar Nieuw-Guineawaarmee op 1 juli wordt begonnen, betekent al een eerste begin van uitvoering van dat plan. Zij wordt op dezelfdetijd uitgezonden als het programmavoor Spanje, dat al jaren loopt. Hetplan zal pas volledig kunnen wordenuitgevoerd als de nieuwe studio, die nuwordt gebouwd, klaar is. HILVERSUM — Bij de kantoren van deZuidhollandse Bank en het kantoor Hilversum van de Nederlandsche Midden-standsbank is de inschrijving opengesteld op f 500.000 30-jarige 4% pet. obligaties. in stukken van f 1000 en f 500 aantoonder, ten laste van de HervormdeGemeente te Hilversum tot de koers van100 pet. Storting dient te geschieden op 1 juli.Aflossing geschiedt a pari in 29 gelijkejaarlijkse termijnen van f 17.000 en eenslottermijn van f 7.000. Vervroegde gehele of gedeeltelijke aflossing is niet toegestaan voor 1 juli 1969. TRIVANDRUM. (Reuter.) — PremierNehroe van Indië vliegt vandaagnaar de Indische deelstaat Kerala omte trachten een einde te maken aan tietconflict tussen de regerende communisten en hun tegenstanders. Deze laatsten,die de communisten willen verdrijven,voeren sinds negen dagen een „geweldloze campagne", waarbij echter reedsveertien personen gedood zijn. Bij demonstraties tegen het communistische bewind werden gisteren tweeleden van de Congrespartij door messteken gedood; er vielen vele gewondenbij gevechten tussen de politie en anticommunistische betogers. 210 ,.Het is mij een grote troost, Johannes", zei Simon, „dat ze jouin leven laten. Merkwaardig, datik eenmaal plannen koesterde, omje te vermoorden. Het was tochgoed, dat we deze oorlog gevoerdhebben, hoe ernstig de toestand erop het ogenblik ook uitziet. Hij isook nog niet afgelopen, en die naons komen, hebben ervan geleerd.Johannes, broeder, ze zullen megeselen, en ze zullen me op erbarmelijke wijze doden. Maar hetwas toch goed, dat we deze oorloggevoerd hebben. Alleen doet hetme leed, dat mijn lijk ellendig enonbegraven zal blijven liggen."En daar Johannes van Gischalazweeg, zei hij na enige ogenblikken: „Geloof me, Johannes, wehadden toch die onderaardse gangmeer rechtuit moeten leggen. Danwas hun toren ingestort, en hadden ze niets meer kunnen beginnen."' Johannes van Gischala was eenverdraagzaam man, maar in kwesties van tactiek wist hij niet vantoegeven. Hij wist, dat hij gelijkgehad had met die onderaardsegang. Maar hij blijft leven en Simon moet sterven. Hij beheerstezich dus en zei: ,,Ja, Simon, wijhadden die onderaardse gangmeer rechtuit moeten leggen. Diena ons komen zullen het beterdoen." „Als wij ons maar eerder verbonden hadden, Johannes", zei Simon. „Dan hadden we hen welklein gekregen. Ik heb nu hun Titus van nabij gezien. Een bestejongen, maar geen veldheer." Jozef zag hen aankomen enlangs zich gaan. Ze liepen langzaam. Hij zag ze een hele tijd. Hijzag dat stralende aan Simon alsdestijds bij hun ontmoeting in detempel. En plotseling kon hij zichniet meer in bedwang houden. Hijwilde het geluid, dat zich uit zijnkeel wrong nog terugdringen,maar het was hem onmogelijk, eenvertwijfeld steunen kwam overzijn lippen, zó vertwijfeld, zó ontzettend, dat Jozefs buurman, dienet nog met de anderen had geroepen midden in een woord op- ;\£.vya< hield en bleek en verschrikt zweeg.Jozef staarde naar de beide gevangenen. Hij was doodsbang, datze in zijn richting zouden kijken.Hij was anders vrijmoedig genoegom voor zijn daden in te staan,maar als ze gekeken hadden, zouhij gestorven zijn van schaamteen vernedering. Het was, of zijnkeel werd dichtgeknepen bij de gedachte, dat hij de enige Jood is,die dat mee moet aanzien. Hijheeft honger geleden en ondraaglijke dorst, geseling, iedere denkbare smaad, en hoe vaak heeft hijniet de dood onder de ogen gezien.Maar dit kan hij niet dragen. Ditzou niemand kunnen verdragen,dat is niet menselijk meer. Zezijn vlak bij hem. Hij zal een synagoge stichten.Alles, wat hij heeft, ook de opbrengst van zijn boek zal hij voorde bouw aanwenden en het zaleen synagoge zijn, zoals Rome nooitheeft aanschouwd. De heilige Thorarollen uit Jeruzalem zal hij voorde arke des verbonds schenken.Maar ze zullen zijn synagoge nietaannemen. Nu gaan ze langs hem. Ze zienhem niet. Hij staat op. Ze kunnenhem niet horen in het woeste geschreeuw om hen heen, maar hijopent wijd zijn mond en geeft hun, de geloofsbelijdenis mee op hun te twijfelen, of die Joden werkelijkeen ezel aanroepen. Jozef wordt plotseling rustiger,als hij het roepen van de stoethoort. Zeker spreken ze nu in alleJoodse synagogen de oeroude ge-geloofsbelijdenis: Hoort Israël,hoort! Heeft hij haar ooit verloochend'? Hij heeft haar nooit verloochend. Om de wereld te overtuigen, alleen daarom, heeft hij gedaan, wat hij gedaan heeft. Hij zalzijn boek schrijven en het zal eenvroom boek worden, Jahve zal methem zijn. Het zal gelezen worden,zowel door de Romeinen als doorde Joden. Hef zal lang duren, eerhet begrepen wordt. Maar er zaleen tijd komen, dat het begrepenwordt. En wie loopt daar achter de beide Joodse legeraanvoerders? Dehogepriester, de proletariër Pha-nias, de bouwarbeider, getooidmet zijn prachtig, kostbaar, acht- weg. Geestdriftig als nooit tevoren delig ornaat. Hij staart dof voor roept hij hun vanuit zijn diepsteinnerlijk toe: Hoort Israël, hoort,Jahve is enig en onze God! Opeens, alsof ze hem toch gehoord hadden, komt er een kreetuit de stoet van gevangenen.Eerst roepen enkelen, daarnameer, eindelijk allen: Hoort Israel, hoort, Javhe is enig en onzeGod. Bij de eerste kreten lachende toeschouwers, en roepen alsezels: Ia, ia. Maar dan worden zestil »n zijn er velen,'die beginnen zich uit, met naar binnen gekeerdeblik, en is gedrukt en bezeten. Toensenator Marullus hem zag, dachthij, dat het werkelijk niet veelverschil zou uitmaken, of hij dezePhamias als lijfeigene had of Johannes van Gischala. Johannesziet er intelligenter uit, met hemzou hij interessante gesprekkenkunnen voeren, maar pikanter konhet wel zijn een hogepriester als.portier te hebben. (Wordt vervolgd) = door ' ÏTHjlllllflIIIIIIMIIIIINIIIll|Hllli«llllllllHlllfflltHllllllllllll! s § door . .niet te snel voor een stoorzender op de vluoht gaan ROTTERDAMSE BEURSHAD GUNSTIG JAAR ROTTERDAM — Voor de Beurs vanKoophandel, Maatschappij tot Exploitatie van het Beursgebouw te Rotterdam is1958 gunstig geweest. De brutowinst beliep f 467.155 (v.j. ƒ 486.370), maar zoubij gelijke afschrijving op het gebouwals in voorgaande jaren ruim 9 pet. hoger zijn geweest. De verhoogde afschrijving wordt noodzakelijk geacht om bedrijfseconomische en fiscale redenen. De ontwikkeling van het beursbezoekwas tevredenstellend. De ontvangen hurenstegen met ruim 2 pet., de exploitatiekos- ien namen toe met ca. 5 pett. t Voor 1959 wordt geen stijging van kos-lten voorzien. De liquiditeitspositie verbe-!iterde wederom. Het bedrijfsoverschot be-]droeg ƒ 644.212 (ƒ 595.224). Verwachtimag worden dat het ook over 1959' be-;jVredigend zal zijn. Voorgesteld wordt eenjdividend van 5 pet. UTRECHT — Houthandel v.h. P. M.en J. Jongeneel heeft over 1958 na aftrekvan algemene kosten en belastingen eenbrutowinst behaald van f 688.577 (v.j.f 686.655). Aan uitdelingen en interestdeelnemingen werd ontvangen f 433.192(f 372.975). aan overige baten f 196.487(f 158.304). Na afschrijvingen, reserveringen en voorzieningen, interest en andere lasten resteert als winst f 246.531(f 245.967). Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 12 pet. De achteruitgang in de conjunctuur ende gevolgen der overheidsbeperkingendeden zich in 1958 eerst recht gevoelen.De omzetten toonden een duidelijke daling. De concurrentie nam in scherpte toe. Dat niettemin vrijwel hetzelfde bruto-winstcijfer als over 1957 kon worden behaald is ten dele toe te schrijven aan!een gelukkig inkoopbeleid, waardoor ineen periode van dalende buitenlandseprijzen, over het geheel genomen bevredigende marges konden worden verkregen in weerwil van lagere opbrengstenin het binnenland. In 1959 bleven de omzetten zich aanvankelijk op het lagere niveau van 1958bewegen, maar zijn thans weer in stijgende lijn. De prijzen in het buitenlandvertonen dezelfde tendentie. ëimillimilHlllilllllllllllllltlllfll giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiM = door 1 Vrij naerH Maurice leblanc illllimilllltllHIIIIIIIIIIIIHUIIIIIH1 sninmifHwmwiiiNiHtiiiitt 1 door ilflillKHHIlIHliWIIIIIHIIllllllllll IjiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiituiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiuiuiiiuKUiKiKiiiiiiKimtiiiiiiiiiuiiitituiiiittiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiniiiiiiHiiinitiiiiiiiiiiuiiii, Advertentie Crème 26. Toen de Kraak in een der in-l hammen van het Schateiland voor an-jker ging, verzamelden zich in de bomenaan de oever de nieuwsgierig kwetterende bewoners van het oord. Er werdidruk geredetwist over het doel van deexpeditie, terwijl het doen en laten vande zeelieden met scherpe blikken werdgevolgd. Veronderstellingen werden overen weer geschreeuwd, terwijl er aan hetadres van de indringers ook wel dreigende taal werd gewijd. Voor de opvarenden van de Kraak bleef dit alles evenwel verborgen. Op hen maakte heteiland een bijzonder rustige indruk.Dat de onrust in de bomenkruinenschool, ontving hen geheel. Vandaar,dat de maat, toen deze een ogenblikje mLarie alleen was, de deur van de pape-gaaienkooi opende en het dier uitnodigde de benen eens te strekken. „Jij zult toch niet meer wegvliegen,hè, oudje", sprak hij beschermend. ..Gajij maar eens fijn passagieren, ze hebben je zoveel laten praten!" - Nu bleek echter, dat ook een papegaai wel zijn veren, maar niet zijn strekenverliest. Zeker een piraten-papegaai alsLarie. Het beest liet de maat praten,strekte zijn vleugels en wiekte metstramme slag heen, zonder op de verwijten te letten, die zijn baas hem metspijtige stem naslingerde. Kappie Iet-te daar wel op en snelde met de maatachter Larie aan! „Drommelse klont!" brieste hij. „Isde grote mast op je gedachtenkistje gevallen? Hoe kom jc erbij om dat beestte laten vliegen?!" ST. OEDENRODE (ANP) — Na slui- fin|<Vn1ahel "atuurt>ad De Kienehoefj Oeaenrode bemerkte men gisteravond dat van twee jongens kledingwas achtergebleven. Na dreggen vondmen in het bad de lijken van de veertienjarige Van de Heijden uit St. Oeden-rode en van een tot nu toe onbekendeongeveer twintigjarige jongeman, <üeeen hoofdwond had. Vermoed wordt datdeze jongeman met het hoofd tegen eenbetonnen paal terecht is gekomen zichaan de veertienjarige jongen heeft vastgeklemd en toen bewusteloos is geraakt. s BLOEMENDAAL. — Theo van Ac,,-Werff uit Haarlem, achttien ?aar. 1gistermiddag m de zee voor Bloemen-daal verdronken. 1 Duitse badgasten vonden het lijk vande jorigeii, die een goed zwemmer moetzijn geweest, bij de vloedlilm it vCTden11?'' kunstr"atige ademhaling ' 1»verden geen resultaat op.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 2