zijn al voor u schoongemaakt TERNEUZENSE RAAD BESPRAKPLAN SERLIPPENSPOLDER Duitse TV maakte opnamenaan de Zeeuwse Riviera Kamerleden geconfronteerdmet Zeeuwse problemen Minder flat-, meer eengezinswoningen Terneuzen o TERNEUZEN:31.000 VREDERUST KREEG KLEINBATIG SALDO OVER 1958 Personeelstekort Burgemeester van Veere niet eensmet meerderheid van de raad blijft nijpend Slotfeest vande polder Drie kerken innieuiv stadsdeel Middelburgse jubilarissen inSchouwburg gedecoreerd plukvers * rijk aan vitaminen * slinken niet Zeeland hedenavond op liet beeldscherm Burgerlijke stand Veel flats in nieuwe wijk Plan tot wijziging bestra¬ting Markt kwam er door Cariïlonspel vervroegd Domburg subsidieertbejaardenreisje Weer een havenplan Grote pijlstaartroggevangen Tweemaal zilver Weer onderons... Fag. 4 Van onze correspondent TERNEUZEN. — De gemeenteraad van Terneuzen heeft donderdagavond uitgebreid gesproken en gediscussieerd over hetuitbreidingsplan voor de gemeente, dat ontworpen is door ir.Gouwetor. De meest gehoorde klacht overhet plan was, dat er teveel flatwoningen in voorkomen. De heer S. Henry (P.v.d.A.) zou gaarneminder etagewoningen en meer eengezinswoningen zien. Hij vond het groteaantal geplande bungalows niet juist.Deze woningen vergen veel grond. Voortswas het hem opgevallen, dat de grondvoor de bungalows, waar de huizen voorbeter gesitueerden komen, veel goedkoper is, dan de grond waar de flats komen te staan. Hij zou op deze goedkoperegrond bij voorkeur eengezinswoningenzien. Wethouder M. de Vos antwoorddehem echter hierop, dat de grond voor debungalows veel minder kost om bouwrijp te maken, omdat grote vlakken voortuinen niet behoeven te worden bewerkt. Ir. Gouwetor deelde mede, dat een mogelijkheid bestaat, dat het aantal flatwoningen wordt teruggebracht van vijftien tot twaalf procent. Hij zei dit, medenaar aanleiding van de vele protestendie uit de raad kwamen tegen het groteaantal flatwoningen. De heer R. Hol(P.v.d.A.) kreeg op zijn vraag hoe debestaande flats bevallen, uit de vergadering ten antwoord, dat het „doorgangs- | huizen" zijn. Ook klaagt men over degrote gehorigheid. KLOET1NGE Geboren: Jan C. L., z.v. C. M. Dekker enC. Breeweg. Rika, d.v. C. de Boot en J. C.van Oosten. Ondertrouwd: C. J. Dekker, 25 j. en P.Poppe, 23 j. Gehuwd: H. Schaap, 28 j. en E. C. Kole,27 j. J. Schipper, 21 j. en A. J. C. WiXlems,23 j. Overleden: J. Q. C. Kakebeeke, w.v. W. F. K. Lenshoek, 89 jaar. DRE1SCHOR Geboren: Cornelia J., d.v. J. van de San-de en C. J. Dorst. Cornelia A. M., d.v. M.H. van der Linde en J. S. Blankert. Overleden: P. de Bakker, 71 j., e.v. J. v.d. Have. VLISSINGEN Geboren: Peter C., z.v. A. C. de Kubberen I. L. Hofmeester. Maria C., d.v. M. J.Weststrate en C L. van Damme. Jacques P.,z.v. C. Numans en H. J. Siager. Stella, d.v.A. J. Koster en L. Mohameü. Petrus M., d.v J. B. Corveleijn en W, M. Braat. LianeH., d.v. J. Broekhuis en J. S. G. A. Koopman. Robert H., z.v. j. J. de Groot en J. W.Scheers. Maatje M. A., d.v. P. van Rooijenen L v. d. Driest. Pieter G., z.v. G. vanGelder en A. A. E. Demmenie. Tjaklco, z.v. G. Slijm en J. M. Verduijn. Ferdinand A.,z.v. R. van Dommelen en J. M. W. Jansen.Wijnandus, z.v. W. Luwema en M. C. Wint-horst. Joost J., z.v. J. P. Lijnse en G. v. d.Berg. Gommert, z.v. W. M. Koole en D. v.Koeveringe. Hans, z.v. J. Ouwejan en W. R.Streutgers. Arie, z.v. C. A. Jacobs en M.Schram. Johannes, z.v. J. Deij en C. M. Bakker. Carolina D. M., d.v. T. A. v. Bavel enG. A. Maes. Marinus, z.v. A. Cljvat en J. I.Roskam. Ondertrouwd: L. Verhaagen, 14 J. en H. J.van Gemert, 20 j. M. A. Delsine, 25 j. en O.M. Schou, 21 j. Gehuwd: W. de Feijter, 23 J. en W. Mille- naar, 19 j. Overleden: L. de Paauw, 68 j., w.v. E. J.M. Wijnands. A. de Waard, 64 j., e.v. C. J. Goes OOST- EN WEST- SOUBURG GEBOREN: Maarije, d.v. J. Meulbroeken T. Ruissen; Pieter A., z.v. P. A. Bohlmeij-er en M. Meijer; Robert, z.v. H. Wagema-kers en A. E. Bostelaar; Jan I., z.v. D. A.Tiekstra en M. A. Maas; Johanna, d.v. J.Meerman en A. D. van Eenennaam; Din-genis, z.v. G. van Belzen en T. van Bel-zen; Hendrik z.v. A. H. Kastelijn en B.E. J. Castel; Dirk P., z.v. J. Zoutman en B.M. C. van Antwerpen; Marinus C., z.v.C. Daane en A. M. Ruissen; Catharina M.A. v.d. Driest en H. J. Boon; Jozina d.v.S. I. Hamelink en F. W. Cosijn. ONDERTROUWD: D. H. Mouthaan, 36 jr.en R C. Coenraad 21 jr; J. Versluijs, 27jr. en M. S. Vreeke 22 jr. GETROUWD: A. Gesehiere 24 jr. en W.Witte 22 jr; S. Adriaanse 24 jr. en M. E.Carbaat 26 jr; L. A. Philipse 23 jr. en J.M. M Wielemaker 23 jr; J. de Kok 23 jr.en A. J. la Soe 21 jr. OVERLEDEN: E. J. van den Berg e.v.J. S. Bloos. 52 jr. SEROOSKERKE (W) Geboren: Jan W. A. z v J. Wattel «n P.de Rijke; Jan F. z v M. Muizelaar en C.Dingemanse: Lutina R. d v K. Wattel enP. de Later. BROUWERSHAVEN Geboren: Bernard z v C. Groot en M. C. A. Aris; Teuntje d v J. B. Boke-laar en J. van de Velde; Gerard z v L.Klanwijk en J. Sturm. Gehuwd: A. P van Beveren en J. Rin-gelberg; J. van der Weele en P. G. Slager. MIDDELBURG Geboren: Ellen S dr vn J C Karman enW Nvssen. Francois M zn vn A C Meeusenen A de Kraker. Petrus J zn vn P J Scheersen H G van Oyen. Harold G zn vn P Duve-kot en L Boone, Johannis C B zn vn B Boschen M van Langeraad. Adriaan M zn vn FAlevvijnse en A J Brasser, Catharina F Wdr vn J v d Berge en S Pleyte, Anne Edr vn A Abrahamse en W A van Oosten.Catharina M M dr vn J W van Sluys en JM Landman. Ondertrouwd: R Vleesdraager 23^ jr enC J B Jonker 23 jr. J A Camerling 59 jren M v d Worm 53 jr. W Kosten 24 jr enA J Vader. J F Dieleman 24 jr en J M JBurgwal. Gehuwd: P C v Zweden 28 jr en J Schou-wpr-r ?3 ir G B Malcorps 29 jr en M Streep•jarv 21 ir. J .7 C Cannoo 23 Jr en CJPScbr"»ev«*rs 23 jr. J L Listing 28 jr en J Gel- O- nrl- drtn: MBlokv.el 79 jrnoutse 79 jr. plan reeds is begonnen, maar dat B. enW. zo lang dit hog niet gereed is tussende klippen van het oude plan moetendoorzeilen. De heer S. Henry bracht bij de rond-,sprake. Hij vond het vreemd, dal het;vraag de vestiging van de L.T.S. ter,ministerie van O. K. en W. toestemming Ihad gegeven de industrie op deze wijzeafbreuk te doen. De heer M. van Lange-velde merkte op, dal er voor de industrie igenoeg grond beschikbaar is. De burgemeester, ?nr. P. H. W. F. Telleren, was van mening, dat de raadsledenniet voldoende in de toekomst kijken. Hij zag voor zijn geestesoog uit anderedelen van ons land mensen naar Terneuzen trekken, mensen die reeds lang aanhet verschijnsel flat zijn gewend. Ookmerkte hij op, dat als de mensen nu eenmaal graag bungalows hebben, omdat hetmode is en men zoveel mogelijk aan dewensen tegemoet moet komen. De heer W. J. Weterings (KVP) sneedhet vraagstuk van de vestiging van demiddenstand in het nieuwe stadsdeelaan. Ir. Gouwetor verklaard-de dat inTerneuzen 50 a 60 procent meer winkelsmoeten komen. De winkels moeten klaarzijn als de woningen gereed zijn, omdat het publiek in de nieuwe wijkenandere reeds leveranciers dan die uiteigen stadsdeel nemen. De heer Weterings was van mening, dat de gemeente een groot aantal winkelpanden moetlaten bouwen, die de middenstanderskunnen huren. Panden van particulierenzijn voor de kleinere middenstandersniet te betalen, zo zei hij aan de handvan een voorbeeld uit de stad Breda. In het nieuwe stadsplan is ook eenruimte opengehouden voor kerkbouw,zo bleek na de vraag van \ie heer M. Lange velde (AR). Zijn vrees dat degodshuizen op de gedempte waterleiding zouden komen te staan, waardoor in verband met een zware heiingdie hier noUig is, de gebouwen heelduur zouden worden, werd door dearchitect ongegrond genoemd. De kerken zullen wel in de buurt, maar nietop de gedempte IeMing komen testaan. De gedempte waterleiding zalvoor 65 procent onbebouwd bleven. Destrook zal een groengordel door hetnieuwe stadsgedeelte vormen. Bij het begin van de behandeling vanhet uitbreidingsplan Ser. Lippenspolder,zei de heer S. Henry (P.v.d.A.) bezwaarte hebben tegen de informatieve vergadering, die hierover was gehouden. Hij achtte het onjuist, dat bij de uiteenzetting van het plan, dat voor de bevolking van verstrekkend belang is,geen pers werd toegelaten. De burgemeester had op het allerlaatste momentgezegd, dat er geen bezwaar tegen deaanwezigheid van de pers was, maardeelde dit mee op een moment, waarop de betrefende journalisten niet meergewaarschuwd konden worden. De voorzitter vond, dat de pers dan „maar hadmoeten ruiken, dat ze wel mochtenkomen". De P.v.d.A.-afgevaardigde P. J. Huy-bregt ageerde tegen de veelvuldige veranderingen die B. en W. aanbrengen inhet saneringsplan voor de oude stad. Demensen weten niet meer, waar ze aantoe zijn, zo oordeelde het raadslid. Hijachtte het juist een nieuw plan op testellen. De burgemeester kon mededelendat aan de uitwerking van een nieuw en is berekend op een aanwas tot 31.000. Van onze correspondent TERNEUZEN — In aanwezigheid vanburgemeester Mr. P. H. W. F. Teilegen enraadsleden gaf de stedebouwkundige Ir.Gouwetor in de raadszaal een uiteenzetting over het uitbreidingsplan in de Ser-Hppenspolder. Deze informatieve vergadering had tot doel de raadsleden op dehoogte te stellen van de details van ditplan. De heer Gouwetor zette uiteen dat zijnplan is gebaseerd op de mogelijkheden diede ligging van de Westerschelde biedt,ook in verband met de kanaalwerken. Zokost het lossen van de specie in de zeedoor Rijks Waterstaat even duur als hetlossen op het land, In het uitbreidingsplan wil men van deze gelegenheid gebruik maken. Zoveel mogelijk heeft men de woningengeprojecteerd met het uitzicht op het water, terwijl de hoog- en laagbouw zal worden afgewisseld, dit om het stadsbeeldgeen stijf karakter te geven. De uitbreiding zol zo breed mogelijk langs de Schelde geschieden, tot aan de gemeentegrens.Van belang wordt het ook geacht om inhet midden van het plan een buurtcentrum aan te leggén. Het soort gebouwendat hier zal verrijzen, varieert van etagewoningen (ongeveer vijftien procent vanhet aantal woningen), tot eensgezinswo-nin. Daarnaast komen er bungalows enrijen bungalows. Deze bouw vraagt veelgroen beplanting. Maar de laatste jarenwordt deze bouwtrant steeds meer gewaardeerd. In de oude stad zullen veel woningenmoeten verdwijnen, doordat in een grotere stad de middenstand grotere winkelpanden moet hebben. Met de bouw vanhotel- en restaurantbedrijven is rekeninggehouden Deze zouden bij het nieuwezwembad komen. Volgens de studie zal Terneuzen doortoename van de industrialisatie In de toekomst circa 25.000 inwoners tellen, waarvan 6.000 in Sluiskil. Het plan voorzietin een behoefte van vtff en twintig jaar Van een onzer verslaggever* VEERE. — Tijdens de gisteren gehouden raadsvergadering is met 3tegen 4 stemmen besloten het plantot wijziging in de bestrating op deMarkt volgens 'het advies van deStichting Veere ten uitvoer te brengen. Tegen dit plan stemden de heren Kasse (ar) Pouwer (ar) en Bakker (ar). Dit plan omvat een algehele bestrating van de Markt metaan weerszijden een nieuwe beplanting en het aanbrengen van een 17deeeuwse pomp. De muziektent zalevenwel blijven staan. De voorzitterzal ingevolge art. 76 van de gemeentewet beroep bij G.S. en de Kroonaantekenen tegen dit genomen raadsbesluit. De voorzitter kan zich methet aangenomen plan niet verenigen,aangezien hierdoor alle groenstrokenen bomen op de Markt verloren gaan. Aan het begin van deze raadsvergadering deelde de voorzitter mee dat hetRijk een subsidie voor de aan te brengen bliksembeveiliging op het stadhuiszal verlenen. Deze post is begroot opƒ 3.000 en zal door het Rijk voor 40 pet.,met een maximum van ƒ 1200 wordengesubsidieerd. Bij Gedep. Staten bestaat geen bezwaar om over te gaan tot het bouwen van een verenigingsgebouw, mitsde Stichting Herstel Zuidwest-Nederland een bijdrage van ƒ 40.000 verleent. De commissaris der Koninginin Zeeland heeft dit bedrag toegezegd.De bouw zal op 23 juni a.s. wordenaanbesteed. Ook het aanleggen van G Riemans 72 jr. W G FJ Semeyn 70 jr, A Aar- ovezande Geboren Johanna G■ H., d.v. W. -liet en M J. Koens. Karei U, z.v. M. A.Strenhe een en J VerbartGehuvrt j J de Jonge, 26 j. en C. J. van oenhoud 24 iaar r-.c- Overleden: J. Pover, 61 j„ e.v. C. van Ge. el. HOEK r- no-en: .Tannis G.. z.v M. de Putter en 1 eendert C , z.v. G. Maas en E. O'H- '.eiein z.v. J. A. I. Broekhoven :i s J PiHtteeuw. Anna, d.v. P. Koesveld„ p de Braai Gehuwd: D J. w Dietrich. 24 j. en J. c.on Tatenhove. 23 J W Relnhoud, 23 J. enc de Groote, 27 j. D. Jansen, 22 J- enDieleman. 20 jaar. Overleden: L. M. de Jonge, 79 j., e.v. H.Tollenaar. J. de Kraker, 74 J. •s-HEER ARENDSKERKE Geboren: Suzanna, d.v. M. D. Hollestelle„ W 1. verbrugge. Jannetje J„ d.v. G. m.ic k Ssndcc. Gerard L., z.v. W.• de Reiger en C. P- Deurloo. Apolonia C,, d vJC Raas en C. Verbart. Klazina'm' dv M Goense en P Remijn. Josephine e" d v J. H. Warning en M. Francke,orina A M d.v. C. van Stee en P. Boon-nan Johannis C.. z.v H Kerkhove en D. J. ■'Gehuwd: A muien. 40 j. en SE Remijn,,6 j. N Vermue, 30 J. en J de Winter, 26 j."overleden: C. Rookus, 66 c' Sies' * Braam, 77 J, w.v. /. * Ansptea. VEERE. — In verband met het feit,dat zaterdag hier de „Vrienden vanVeere" bijeenkomen, zal Piet Broerseniet, zoals anders, van 8—9, maar reedsvan vijf minuten voor half vijf tot vijfminuten voor half zes het carillon be- een riolering in Zanddijk en het bouwen; van een kleedlokaal op het sportterrein zijn door G.S. goedgekeurd. Besloten werd B. en W. de gemeentesecretaris af te vaardigen naar de tehouden hearing van G.S. in verband metde herindeling van Walcheren. De voorstellen van de Vereniging voorbijzonder lager onderwijs op G.G. tothet vaststellen van de vergoeding over1958 en het verstrekken van een voorschot over 1959 werden ingewilligd. In de rondvraag informeerde de heerJ. Bakker (ARP) hoe het stond metde toegewezen twee woningwetwoningen. De voorzitter antwoordde, dat dezezullen worden gebouwd. werd een nieuwe afdeling gevormd. Hetledental, dat het vorig jaar 11.730 bedroeg,steeg naar 12.002. Het aantal corporatiesbedraagt 180. De film over de inrichtingwerd tal van keren vertoond. Vermoedelijk hebben meer dan 13.000 leden dezegezien. Minder verpleegsters Op 31 december 1958 bedroeg het aantal personeelsleden 326. Bij het mannelijkpersoneel was er enige vooruitgang, bijde verpleegsters liep het aantal terug van101 op 88. Twee leden van het personeel vierdeneen 25-jarig en twee een 40-jarig dienst-jubileum terwijl di'ie leden met pensioengingen. Op 31 december j.l. bedroeg h«=taantal verpleegden 465 mannen en 423vrouwen. Het verpleegsters(gers) vraagstuk baartnog steeds veel zorg. Van een tekort kanzeker gesproken worden in de groep vanervaren verplegenden. Inschakeling vanhulpkrachten, voornamelijk huishoudelijkpersoneel, vond nog veel plaats «m «al inde toekomst steeds meer moeten wordentoegepast om de verpleegsters zoveel mogelijk vrjj te maken voor zuiver verpleeg-technisch werk. In het jaar 1958 werd door de medischedienst een nog groter gebruik gemaaktvan de nieuwere medicamenten, terwijlhiernaast aan de activeringstherapie grote aandacht werd besteed. Welhaast allediensten op Vrederust werden ingeschakeld in de arbeidstherapeutische mogelijkheden, terwijl in de speciale therapie-werkplaatsen een intensivering pjaatsvond. DOMBURG. — De gemeenteraad vani Ook de ontspanning voor patiënten enDomburg bes2oot donderdagavond met omwonenden werd niet vergaten Ruimvijf tegen twee stemmen ƒ 150 beschikbaar 408 patiënten namen deel aan rijtoerente stellen voor het reisje van de ouden Inaai' de provincie Zeeland,van dagen. De heren J. en Joh. de Visser' In 1958 kwam het besluit te komen lot(S.G.P. en A.R.) waren hier tegen. Zijl"? bouw'van een zwembad dat m vrijevonden het niet juist, dat hiervoor over-( 'Jld dcor het gezamenlijk personeel wordtheidsgelden werden uitgetrokken. De I gebouwd. Hopelijk kan hel geheel dit taa:burgemeester zeide, dat ook dit jaar door | worden £e°Penc*- Naast ontspanning zalparticulieren een aanzienlijke som was j bau ook een grote therapiemogf.lijk-bescliikbaar gesteld, maar dat het comité bieden, de bejaarden ditmaal naar Schouwen! v. r ., . , . . 1QKO _ SïïiSïf ge'd PI ta tierekening BERGEN OP ZOOM — Opwoensdag 22 juli a.s. zal in destichtingskerk te Vrederust bijBergen op Zoom de 55ste jaarvergadering worden gehouden van devereniging tot Christelijke verzoi-ging van geestes- en zenuwziekenin Zeeland. Om 10 uur zal ds. J. Swaak. Hervormdpredikant te Burgh het wijdingswoord uitspreken. Na de opening door de voorzitterde heer A. H. S. Stemerding uit Oost- enWest-Souburg volgen de besprekingen vande verslagen van secretaris en penningmeester. Er is een verkiezing van zes bestuursleden. Na de middagpauze zal gelegenheid gegeven worden in verschillende groepeneen wandeling te maken over het terreinom diverse onderdelen van de inrichtingte bezichtigen. Uit het jaarverslag lezen we dat lietaantal afdelingen steeg tot 109. In Hulst Eigen nieuwsdienst MIDDELBURG — Een team vande Nordioestdeutsche Rundfunkuit Keulen is deze week in Zeeland neergestreken voor het makenvan opnamen. Woensdagavondarriveerde het gezelschap in Middelburg om daarna koers te zettennaar de „Zeeuwse Riviera", omprecieser te zijn naar „De WoesteHoeve" in Valkenisse, waar — zoals wij reeds meldden — twintigW estberlijnse jongens van eenheerlijke vakantie genieten. Gisteren toog het team aan het werk enwerden op verschillende plaatsenvan Walcheren de benodigde beelden vastgelegd. Zeer veel opnamen werden gemaakt van de Berlijnse jeugd', diedoor bemiddeling van de EschweilerBergwerks Verein bij Aken een verblijf van enkele weken aan de Wal-cherse kust kreeg aangeboden. DeTV-mensen namen ook het vakantiehuis „De Woeste Hoeve" in het vizier en de duinen en het strand bijValkenisse. Verder namen zij in hunprogramma op de molen van Bigge-kerke, Miniatuur Walcheren ( met eenpose van de lokettiste Beatrix v. d.Graaf, de dochter van een van debestuursleden) en de Markt te Middelburg. Het team van de NWDR bestond uitde heren Vormbruck als cameramanWinfried Heckner (geluidstechniek) enWerner Kohn (regie). De regisseur fungeerde tevens als Nederlands kontakt-man. Hij was destijds nog betrokkenbij een relletje d'at ontstond, toen bijde intocht van St. Nicolaas van Amsterdam een Duitse fotograaf door de be- Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG. — De onderhandelingen met België over de nieuwe zeesluis te Terneuzen en de verruiming vanhet kanaal van Terneuzen naar Gent zijnin een beslissend stadium gekomen endaarom is het van het grootste belang,dat in deze laatste fase men van Nederlandse zijde op zijn qui vive is. Voorkomen moet worden dat een.hoog havengeld wordt geheven voorschepen, die van Terneuzen naar Gentvaren, na in Nederland een gedeeltevan de goederen te hebben gelost. Inieder geval dient dit havengeld dat deBelgen willen incasseren, omdat zij ophet standpunt staan, dat in hun landgelost zou moeten worden — het is devraag of dit steeds kan — de normenvan de kleinere Nederlandse havens alsVlissingen, Dordrecht en Delfzijl niet teboven gaan. Dit deelde de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voorZeeuwsch-Vlaanderen, ir. C. A. L. Horst-mann, mede tijdens een gisteren in Terneuzen gehouden bespreking van de ___ __ leden van d,e Tweede Kamerfractie van spelen. Men kan er natuurlijk op reke- de P.v.d.A. met leden van de Kamer van , . 4.-A — t-ü— Koophandel en gemeentebestuurders uit Zeeuwsch-Vlaanderen. Ir. Horstmannlanceerde in deze bespreking voorts eennieuw kanaalplan, namelijk de aanleg nen, dat het een bijzonder programwordt, dat de prachtige kwaliteiten vanhet carillon op zijn best zal doen uitkomen. van een vaarweg van Terneuzen naarAntwerpen. De ingang van het kanaalzou in Terneuzen moeten liggen naastde ingang van het kanaal van Terneuzen naar Gent, bij de z.g.n. oesterput. De burgemeester van Terneuzen, mr.P. H. W. F. Telelgen had vooraf eencauserie gehouden over het structuurplan van de kanaalzone. De socialistische Tweede Kamerfractie brengt een tweedaags bezoek aanZeeland, Gistermorgen vond in Terneuzen een bespreking plaats, waarnain het gemeentehuis van Oostburg dewerkgelegenheidsproblemen van het gebied aan een beschouwing werden onderworpen. De burgemeester van Zuid-zande, de heer H. P. Everwiin. hieldover deze materie een causerie. Voorts werd nog het recreatiegebiedDe Braakman bezocht en gaf burgemeester J. A. Eekhout de Kamerleden,die per autobus de tocht maakten, eenindruk van de problemen, waarvoor demiddenstand van Breskens staat als gevolg van de verplaatsing van de Veerhaven. In de Statenzaal te Middelburg heefthet college van Gedeputeerde Statenvan Zeeland gisteravond het gezelschapontvangen en heeft drs. M. C. Verburg.directeur van het Econ. TechnologischeInstituut voor Zeeland een inleiding gehouden over Zeeuwse structuurproblemen. Vandaag wordt een bezoek gebrachtaan het gebied van het Drie-eilandenplan en aan Yerseke. reden politie omver werd gereden. DeNWDR zendt haar programma's uit inhet kolossale gebouw tgenover de Keulse Dom en bereikt gewoonlijk anderhalfmiljoen televisiekijkers. De in Zeeland gemaakte opnamen zijnbestemd voor het aktualiteitenprogram-ma, dat onder de naam ,,Hier und Hen-te" elke avond van 18.45 tot 19.25 uurdoor de Rundfunk wordt uitgezonden. Degemaakte opnamen aan de Zeeuwsekust zullen vanavond op het beeldscherm verschijnen. Ook ligt het in debedoeling, dat de Duitse radio enkeleflitsen aan het bezoek van de Westber-Iijnse jongens wijdt. De VARA neemtdit programma over in zijn uitzendingvoor de jeugd „Kopspijkertjes" op vrijdag 19 juni des middags om vijf uur. vragen dan vorig jaar nodig was. In de maanden juni en september zullen de café's tot twaalf uur open mogenzijn; tot op heden moesten de gasten omelf uur verdwijnen. De voorgestelde wij-fziging in de verordening schoolartsen-dienst werd aangenomen. De wethouderssalarissen zullen wordenverhoogd tot ƒ 840 per jaar. De burgemeester en de gemeentesecretaris zullende gemeentelijke belangen verdedigen inde bespreking met Ged. Staten, die maandag in de Statenzaal te Middelburg plaatsvindt. SINT ANNALAND — De heer C. Moerland uit Sint Annaland ving bij het vissen aan de buitendijk een geweldige pijlstaartrog, die 32 pond woog. Het dier hadeen lengte van 127 cm, een breedte van75 cm en een dikte van 15 cm. De visserhad een half uur nodig, om het „visje"aan de wal te brengen. Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG. — Twee jubilarissenbij de Gemeentebedrijven in Middelburg zijn gistermiddag In de Schouwburg namens H.M. de Koningin doorwethouder J. W. Kögeler onderscheidenmet de zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Deze eer viel te beurt aan de herenJ. J. Jansen, technicus gas en water,en A. Goverse, adjunct-commies bij deadministratie. Beiden waren veertigjaar in overheidsdienst. De heer Goverse was eigenlijk nog niet zover als dehere Jansen, maar met het jaar militaire dienst erbij kwam hij toch tot hetjuiste aantal jaren. Bovendien is detijd die hem van een veertigjarig dienstverband scheidt, slechts heel kort. Defestiviteiten werden dan ook gecombineerd. De heer Kögler schetste d ebide jubilarissen als employé's, die zich altijduitstekend van hun taak hebben gekweten. Zij waren — en zijn nog — mensen met een nauwgezette plichtsbetrachting en een grote toewijding. De wethouder herinnerde nog eens aan de we-deropbouwjaren, waarin er van de werkers in de gemeentebedrijven enormveel gevergd werd. Namens de gemeentebedrijven voerde daarna het. woord dedirecteur, de heer O. S. Hoogerwerff,die de beide jubilarissen een enveloppemet inhoud overhandigde. Daarns spraken nog de heren C. Hordijk, administrateur bij de bedrijven, ir. B. C. Roe-ters van Lennep. oud-directeur. G. Schutte namens de afdeling fitters, H. Ver-straate, hoofd van de technische dienst Eigen nieuwsdienst WILHELMlNAPOLDiER. — De feestavond van Wilhelminapoldenaars, dieeen zeer intiem karakter droeg, is vannacht om kwart over één geëindigd ineen vechtpartij, veroorzaakt c'oor enkelebnnengedrongen Goesenaars, die het depostcoromandant bij het ontruimen vande zaal bijzonder moeilijk maakten. Ondanks dit minder prettige slot vanhet overigens in alle opzichten zo geslaagde tweedaagse feest, hadden de polderbewoners nmmer beter kunnen bewijzen hoe hecht de egen de eigen W.P.-gemeenschap wel is. Toen de postcommandant werd belaagd door een overmacht, rees de polder als één man overeind, kwam deeigen hermandad te hulp en smeet d'eongewenste gasten buiten de deur. „Ziezo", zeiden de W.P.-ers, „we zijn weeronder ons". en A. Jobse jr. namens de afdeling Walcheren van de loodgieters- en fitterspa-troonsbond. De heer I. Suvaal te Middelburg,hoofdklerk bij de FZEM, vierde gisteren zijn zilveTen dienstjubileum bij deze maatschappij- Des morgens werd dejubilaris in het PZEM-kantoor toegesproken door de directeur, ir. T. Mi-chielsen, die hem dank bracht voor deaan het bedrijf bewezen diensten en deheer Suvaal de gebruikelijke, enveloppemet inhoud overhandigd. De personeelschef, de heer J. v. Beu-zekom, dankte de jubilaris daarna voorde gedurende vele jaren onvervondenprettige samenwerking. Hij prees destiptheid van de heer Suvaal en overhandigde hem namens directie en personeel een blijvend aandenken. Namensde personeelsvereniging sprak nog deheer J. Huser. , overgelegd die een klein batig saldo aar.geeft n.ï. f 9.130,13. De verpleegprijs moestworden verhoogd van f 7.67 in 1957 totI 3,17 in 1958. Ten opzichte van 1957 stegen d- iastenmet ruim f 154.000,—. De personeelslastennamen hiervan ruim f 61.000.— voor hunrekening terwijl de onderhoudspost eenverhoging te zien geeft van f 35.000,--. Nadat het nadelig saldo over het -'aar1957 (ten bedrage van f 23.168,79) en "hetexploitatieoverschot 1958 is ingebrachtgeeft de verlies- en winstrekening eenvoordelig saldo aan van f 6.521,31. Geen schuld De liquide middelen waren t.o.v. 81-12-1957 iets beter. Op ultimo 1958 bestondgeen schuld bij bankiers. De koersverho-ging van effecten f 20.381,63 werd op eenreserve koersverschillen geboekt. Voorraden liepen met ruim f 58.000,— terug. Delening aan de stichting tot verzorging vanneurose-patiënten nam toe tot ruimf 377.000,—. De investeringen bedroegenin totaal f 80.858,46, de afschrijvingenf 68.158,46. De investeringen vonden plaatsin de groepen huisvesting patiënten enpersoneel en de agrarische bedrijven. Van de langlopende leningen werd intotaal afgelost f 38.150,— terwijl geen gelden werden opgenomen. Het verenigingsvermogen steeg met de opbrengst contributies effecten en de rente ontvangst wegens een lening aan de Stichting tot ^hr.verzorging van neurose-patiënten. MARKTBERICHTEN BERGEN OP ZOOM. — Aspergeveiling. —11 juni 1959, aanvoer 11.000 kg, AA extra1.85, AA I 1.40, extra 1.75, I 1.35, B extra1.60, BI 1,15, C extra 1.15, C I 0.75, D I0.60, E I 0.70, E II 0.45, F I 1.20, stek0.10. Groente en fruitveiling Bergen op Zoom. — 11 juni. Aardbeien 48—1.32. kersen 66—1.12,frambozen 1.11, rode bessen 1.21. Veilingsverenigingen „Krabbendijke en omstreken" te Krabbendijke. Veilingsbericht van donderdag 11 juni 1958. Kruisbessen 61; Industrie-aardbeien Regi-na 1 77; II «5; Mach Früh I 75; II 61;Jucunda I 77—82; II 65; div aardbeien afw45; Aardbeien per doos Senga Sengana I21—22; II 16—19; Regina I 22—23; II 18;Aardbeien per kg: Senga Sengana I 73; II56—67; Regina I 76; II 60—68; Mach FrühII 52—69; Mad Moutot I 88; II 49—78; Talisman I 85; II 47—73. Rode bessen Jhrv Tets II 58. VEERE. — Exp garnalen 2217 231—269,schar 432 17—47, bot 122 16—24. tong 82235—321, rog 20 30—37, paling 1 245, griet1 196. GOES. — Export- en industrieveiling, per100 kg.: Kruisbessen I 61, Aardbeien: Regina I 98. II 74; Jucunda I 81—84, II 70: MadameMoutot I 75. II 71; Mach. Fruhernte I 85, II69; Senga Sengana I 73. II 64: Climax I 71, II 69: D. Evern II 64: Aardbeien afw. 47. —Diversen, per doosje: Aardbeien Regina I23—36, II 16—29; Bowa I 36; Sengana I 28—34,II 22—24; Madame Moutot I 25—27. II 22—25;Talisman I 32—39, II 20: Rode Bessen I 53—62; Frambozen I 46. II 34—41. — De eersteframbozen, gesorteerd in eerste kwaliteit, enverpakt in doosjes van 250 gram, werdenaangevoerd door de heer St. van Oosten,De Hoogte, te Goes. Diversen, per kg.: Kersen Early Rivers 1150, II 100—140: Aardbeien Regina I 111—105.II 70—88: Sengana I 85, II 77; Mad- Moutot I96—106, II 75—89; Talisman I 75—104, II 67. MIDDELBURG. — Morgenveiling 11 juni Van een onzer verslaggevers WILHELMINADORP. — Ook gisterenwas het hart van de Wilhelminapoldernog in feestkleed gestoken en rustte hetwerk, terwijl vlaggen en slingers en erepoorten iedere passant vertelden: Er ishier feest. Het feest concentreerde zich op hetgrote terrein achter het prachtige nieuwe Wilhelminahuis en in de aardappel-loods, de eerste was in een speelterreinomgebouwd, de tweede in een feestzaal. Op het terrein, bij de muziektent, waar de fanfare zich telkens weer liet horen, „ . „ , , „„ ,, lefraf?dVe^ooerleanf?eeftHdenan tax?onli"sU-S^Derisch'Evem: H iLél. lei aard en voor alle leeftijden. | Macherauchs Fruhernte 11 50-70: Madame De gehele bevolking was daar bijeen Moutot I 78—90: Doos: Jeeunda 10—22: Re en genoot van de zotte situaties die al- S'na 15—22; Senga Sengana 27: Frambozen lerlei wedstrijden in zaklopen. vaten 52-kruien, manden dragen, priksleerijden en wat niet al te zien gaven. Het prachtige weer maakte, dat allen, tot de oudsten toe, in de open lucht en op deruime tribune ervan konden genieten;en vrijwel iedereen won een prijs.De gezamenlijke broodmaaltijd in deavond was ook een hoogtepunt; en inde aardappelloods waren de kleintjes— maar menige grote wilde er ook vanprofiteren — bijeen rondom de poppe-kast. 's Avonds was er groot feest, metveel attracties; volksdansen, een goochelaar en wat niet al. De feestcommissie,die alles prima had geregeld, mag stellig een woord Van warme dank hebbenvoor het véle voorbereidende werk, datzij deed. Het voornaamste: -ij had eervan haar werk. Gevonden voorwerpen TERNEUZEN — Op het politiebureau teTerneuzen zijn inlichtingen te verkrijgenover de volgende gevonden voorwerpen:sandaaltje, zwarte damesglacé, balpoint, eenhoofddoek, blauw blazertje, rood kinderpor-temonneetje met inhoud, muntbiljet, bril,sleutel van fietsslot, passerdoos met inhoud,sleutel, ceintuur, rubber kniebeschermer,jongensjasje, witte gehaakte dameswant,fruit- of groentekist, tomatenrood wollenvest, wieldop van Volkswagen, portemonneemet 70 cent, zwembroek met handdoek, lips-sleutel en rode kinderportemonnee, beigedamessjaal, grijze herensjaal, lipssletitel enandere sleutels, klein mesje, Hoover vulpen,dameshoed, wenkbrouwstift, jongensjasje,tasje met speelballetjes, kinderbril, ring metsleutels (HMF, no. 382) en ventieldop. geblokte zakdoek, stropdas, en huissleutel no.12. iBt K lii ü Ü jiltf" i gil llll^ i lp. JÉ; m ffg ]■ i '40 SIM 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 4