Sjah is weg-leve Sleens Reza WILLEM II Ponybeestdrinkt melkin stoel P. W. RUSSELS D1 Uit de kerken Donderdag 4 juni 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pag. 2 De sjah van perzië is IN DE GELAGKAMER Vereniging van Gerei,res. legerpredikanten Renault onder de zesgrootste autofabrieken TOT NADER ORDER Onderwijzerstekort werdonderwijzerste over Als 'n: U niet lijkt U niet zint •n ^<0* te lang duurt probeer dan de 4e manier van roken het sigaartje dat U als sigaret kunt roken Tram rijdt man dood Draaiorgelconcours weer terug naar zijn land,maar tot in het Drentsedorp Sleen zijn de herinneringen blijven hangen. Hij is drieweken oud en hij heet Reza.Naar aanleiding van die Sjah,dat begrijpt u. Vijf en zeventigcentimeter is hij hoog en datheeft niets met de Vorst derVorsten te maken dat begrijptu ook. Riek Hoekman weet eralles van. • Wij hebben, zo meldt mij mijn actieve Drentse medewerker, in Sleen eenpaard in een stoel melk uit een kommetje zien slobberen. En in hetzelfdedorp hebben we ook een charmantejongedame zien wandelen met... eenpaartl aan een (honde)-riem. Ja, het kwam zo, Riek is de dochtervan de caféhouder Hoekman, die er eenponyfokkerij op na houdt. Het noodlotwilde, dat een van de pony's — datwas dus Reza — al op de elfde dag vanzijn leven zijn moeder verloor. Hij stond alleen op de wankele benenin de grote, ruime wereld. Toen kwamRiek Hoekman. Ze kreeg de pony cadeau van haar vader en probeert Rezanu met kommetjes melk in het levente houden. Dat is tot dusver best gelukt. Elketwee uur, zo hoor ik, krijgt Reza zijnkommetje vol. Ook 's nachts, en Riekkomt dan ettelijke keren haar bed uit. Wie bij Riek Hoekman op bezoekkomt, kan dan Reza parmantig in eenstoel zien zitten. Het paardje is bijzon- 's-GRAVENHAGE. — In de Vrijgemaakte Geref. Kerken is een vereniging opgericht van geref. reserve-leger-predikanten. Tot leden van het bestuurwerden gekozen de heren ds. J. M.Kroes te Dalsen, voorzitter, ds. H. J.Zwarts te Vlaardingen, seeretaris-en-ningmeester, ds. J. v. Bruggen te Assen en res. majoor ds. K. de Hoop teArnhem. Besloten werd tot nauwe samenwerking met de contactcommissie Geref.Garnizoenskerken en minstens tweemaalper jaar tussen beide besturen een sa-menspreking te doen plaatsvinden. Denieuwe vereniging zal de werving vanreserve-legerpredikanten in de Vrijgemaakte Kerken ter hand nemen. Menzal de mogelijkheid ovebwegen van hethouden van conferenties voor de militairen uit de eigen kerken. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIs !=ê was het, alsof van de vijfde pagina van ons Zeeuwseh Dagbladeen hoongelach in mijn oren klonk.Daar stonden, het één net bovenhet ander, twee berichten, diede dwaasheid van de mensen vanonze tijd ten volle demonstreerden. Het één was van de bakkerszoon uit Harderwijk, die op goedgeluk een rijtje cijfers invulde opeen toto-formulier en die daardoor 3bezitter werd van een bedrag van =meer dan 65.000 gulden; het ande- =re de alarmkreet over de Nieuw- =Guinea-expeditie, die een fiasco =dreigt te worden, omdat er te 3weinig geld voor beschikbaar is. =De een krijgt dus zonder enige =prestatie geld in de schoot gewor- =pen en een wetenschappelijk on- 3derzoek. waaraan een heel aantal =mensen hun hoogste inspanning =van lichaam en geest geven, stag- §gneert door gebrek aan geld. Ik 3vond het feitelijk waardevol, dat 3de krant dit nu eens demonstreer- =de. Maar ik vrees, dat de mensen =er toch niet van willen leren. Met =des te meer nadruk vestig ik er 3echter de aandacht op. Nu is het 3weer niet zo. dat ik zwartgallig =wil zeggen; zo zijn de mensen nu. =Het geviel, dat ik juist die dag =geconfronteerd werd met een heel £ander feit. U weet, dat op 1 juli 3a.s. het C.N.V. vijftig jaar be- =staat. Tegelijkertijd bestaat he =fonds „Draagt Elkanders Lasten". Hdat bij het tienjarig besaan werd =gesticht als „monument der dank- =baarheid" en dat sindsdien voor 3de tbc-bestrijding en voor de alge- =hele gezondheidszorg buitengewoon 2veel goed werk gedaan heeft, 3veertig jaar. Zoals het bij het 3tienjarig bestaan was, zo heeft het 3CNV he sindsdien telken bij 3jubilea herhaald; de leden bren- =gen hun dank door een offer te =brengen voor het fonds D.E.L. 3Dit keer koerste een comité uit =de leden in de richting van de aan- =bieding van een stamkapitaal voor =de stichting van een rustoord voor 3herstellenden. Toen de initiatiefne- 3mers tegen het ONV-bestuur zie- =den: we dachten aan honderddui- =zend gulden, hebben die bestuur- =ders in figuurlijke zin naar hun 3voorhoofd gewezen: dat lukt nooit. 3Maar de actie is ingezet. Onder =de leus nog wel; geven zonder =gokken. En wat blijkt nu? De pes- ssimistische verwachtingen zullen =stellig beschaamd worden. Er is 3nu reeds een kleine vijftigduizend 3gulden binnen. En de actie is nog 3niet voltooid. In tal van plaatsen =leeft ze nog. Nu zijn er zelfs stout- =moedigen, die zeggen: het wordt 3misschien wel twee ton. Dat ge- 3loof ik nu niet. Maar ik heb heel =dankbaar genoteerd, dat de Chris- =telijke georganiseerde arbeiders. =die toch ook al een hoge contri- 3butie betalen, daarnaast nog zon- 3der gok een stevig bedrag vrijwil- ^lig bijeenbrengen, om daardoor =het „draagt elkanders lasen" (al =is die tekst dan zo verkeerd uit- 3gelegd) in praktijk te brengen 3Heus — er zijn dwaasheden, maar gtoch ook goede dingen in de we- =reld. = Een paard in de huiskamer op een stoel. Dat kan in Sleen gebeuren alsRiek Hoekman haar pony-veulen z'n kommetje met melk geeft. 195 lE hele lange, hete zomerdagsleepte hij zich de hellendestraten op en af, over trappen en dwarsstegen, van het paleis van Herodes naar de buitenpoort, van de Markt naar de Es-saeërpoort en terug naar het paleis van Herodes. In al deze hoeken en gaten had hij dertig jaarrondgezworven. Als kind, als jongeling en als man. Hij kende hierelke steen. Maar hij onderdrukteelk gevoel van droefheid en wilde alleen maar oog en schrijfstiftzijn. Hij was ongewapend. Alleenzijn gouden schrijfgereedschapdroeg hij, merkwaardig genoeg,aan zijn ceintuur. Het was nietongevaarlijk, zo in dit prijsgegeven, inéénstprtende Jeruzalemrond te zwerven, vooral niet alsmen er als Jood uitzag. Hij hadzich kunnen beschermen, als hijde onderscheiding van Titus, hetinsigne met de Medusakop, hadgedragen, maar kon daar niet toebesluiten. Hij ging voor de derde keer naarde Visserstraat, naar het huisvan zijn broer. Het huis was leegen alles wat draagbaar was, waseruit weggesleept. De soldaten waren nu in het huis ernaast bezig. Zehadden dit ook al kaalgeplunderden wilden het juist in brand steken. Jozef keek door de open poortin de binnenhof. Daar stond, temidden van al deze verschrikkingen en verwoestingen, een oudeman, met zijn gebedsmantel om deschouders en zijn gebedsriemenom hoofd, armen en voeten. Jozeftrad naderbij. De oude man sprakhardop, wiegde zijn bovenlijf heenen weer en sprak zijn gebeden,want het was het uur der achttiensmekingen. Hij bad hartstochtelijk. Zijn hele lichaam bad mee,zoals voorschrift was, en toen hijaan de veertiende smeking wasgekomen, bad hij deze in de oude"orm, zoals men ze gedurende deballingschap in Babel had gebeden; „Laat onze ogen mogen aanschouwen, hoe Gij vol erbarmenterugkeert naar Jeru-zalem gelijkvoorheen." Het waren vergetenwoorden, die alleen geleerden nog kenden. Zij behoorden tot de historié en 650 jaar lang had geen mensze meer gesproken, maar dezegrijsaard sprak ze op deze eerstedag, ze kregen weer betekenis enhij sprak ze natuurlijk en vol vertrouwen. Zijn gebed bracht teweeg,wat alle verschrikkingen van deze dag bij Jozelf niet hadden vermocht. Door de hardheid van detoeschouwer, welke hij zich had opgedrongen, brak nu plotseling dediepe smart om de val yan zijnstad en verscheurde zijn ziel. De soldaten hadden zich tot nutoe met het brandende huis beziggehouden en zich niet om de oudeman bekommerd. Onverwacht gingen zij nu om hem heen staan endeden hem na: „Jah Jah", ruktenhem de gebedsmantel af en eisten,dat h" hun zou nazeggen: Jahveis ee "zei en ik ben de knechtvan een ezel. Zij trokken aan zijnbaard, en duwden en stomptenhem. Jozef kwam tussenbeiden eneiste op bevelende toon, dat de soldaten de oude man met rust zouden laten. Maar ze dachten er nietaan. Wie was hij eigenlijk, dat hijhen wou bevelen? Hij was de pri-vé-secretaris van de veldheer, verklaarde Jozef, en handelde metdiens goedvinden en had het rechtzeventig gevangenen leven en vrijheid te schenken. Dat kon iedereenwel zeggen, verklaarden de soldaten. Ze werden nijdig en haaldenhun wapen voor de dag. Natuurlijk was hij zelf ook een Jood. Hijdroeg immers ook geen wapens ensprak Latijn met een Joods accent. Zij hadden wijn gedronkenen wilden nu bloed zien. Het waseen stout avontuur van Jozef, zichhiermee te bemoeien, zonder dathij een schriftelijk bevel kon latenzien. Bij Jotapat was hij er heelhuids afgekomen, aan vele anderegevaren is hij ontsnapt, maar nuzal hij hier een belachelijke doodsterven als het slachtoffer van stomdronken soldaten. Plotseling'kwam hij op een idee. „Kijk meeens goed aan", zei hij tegen desoldaten. „Als ik werkelijk tot debelegerden behoorde, zou ik dan.niet veel magerder zijn?" Dat von-,.den ze ook en lieten hem lopen. Jozef zocht de prins op. Hij trof^hem in een slecht humeur. De ter-~mijn, die Titus zich had gesteld,"1was afgelopen. Jeruzalem was gevallen en morgen, op z'n laatstovermorgen, zou hij naar Thekoa-rijden. De uiteenzetting met Berenice zou niet aangenaam zijn. (Wordt vervolgd) PARIJS (UPI) — Renault heeft zich ln1958 met een produktie van 430.736 auto's— waaronder 280.604 Dauphines — onder,de zes grootste autofabrikanten ter wereld geplaatst. De produktie steeg t.o.v.1957 met 28 pet. De export naar landen 'buiten de frankzone bereikte met170.654 auto's een nieuw hoogtepunt. In1957 bedroeg deze export 138.222 sfuks. De verkopen stegen met 17,1 pet. totfrs. 253 miljard. De investeringen bedroegen frs. 18 miljard en de nettowinstfrs. 3.790 miljoen. Op het ogenblik worden 1.540 Dauphines per dag geproduceerd. Per dagworden 540 Renaults naar de VerenigdeStaten uitgevoerd en 280 naar Duitsland. der levenslustig — aldus de meldingen— en huppelt als een lammetje doorde kamer, de keuken, de gang en zelfsdoor de gélagkamer. Als Reza vijftien weken is gaat hijde wei in. Hij wordt dan geacht eengróót paard te zijn. In de ponywereld. MOCHT U vandaag nog bezig zijnmet die tien verkeersvragen vaninspecteur Basten, uit G. en G. vangisteren, wees er dan van overtuigd, dat„het verkeer" niet alleen in ons landonderwerp van gesprek is. •#- Dwars over de aardbol wapperdenze naar me toe, deze drie nieuwtjes.Uit LONDEN hoor ik het verhaal vaneen Zweeds automobilist, die in Engeland een wagen beschadigde' bij hetparkeren. De Zweed gooide twee briefjes door een openstaand raam van deBritse wagen. Het eerste was met de •hand geschreven en hield" een verönt- 'schuldiging in: Sorry, ik maakte eenkras op uw auto, maar kon niet op uwachten. Het tweede briefje was gedrukt: een bankbiljet van vijf Pond,nog altijd zo'n 53,25 gulden. -#■ In parijs is men van oordeel datvoor elke wagen, die in de Fransehoofdstad wordt geregistreerd, eenboom geplant zou moeten worden. Bomen houden niet alleen de lucht koelen produceren zuurstof, maar ze dempen ook het lawaai, zeggen deskundigen. En hoewel er al 85.000 bomenlangs 300 kilometer Parijse boulevardstaan, schijnt dit onvoldoende te zijn. * John Thomas Craig zal het goedweten. In melbourne woont hij en hijwerd schuldig bevonden aan zes ernstige verkeersovertredingen. Iedereen verwachtte: een hoge boete en intrekkingvan het rijbewijs. Maar de rechtersprak: „Tot nader order moet u elkezaterdagavond in de Eerste Hulp-afdeling van het stadsziekenhuis twee uurlang als ziekenbroeder meehelpen. Misschien krijgt u dan enig besef van hetgeen de wegmisbruikers op hun geweten hebben". Zeg i u de Malcomeslus-school In Pendreeht nog Iets?Of de datum B april 1950?— Toen stond op deze plaatshet verhaal over die school:over het schoolhoofd de heer•)oh. Zielstra, die niet meerwist welhe kant hij op moestnu een van zijn heste leerkrachten de militaire uniformdiende te gaan aantrekken*Dal betekende voor die Mal-eomesinssrhool: zes vaeatn-res. En, met de vooruitzichten naar de toekomst: zevenln september. Maar nu zijn alle moeilijkheden achter de rug, hoordeIk gisteren, lie gevolgen vnnhet verhaaltje In G. en G? InAlle vncntnres bij die Mnl-comesinsseliool is voorzien.Er waren zelfs twee leerkrachten „over" en die hebben nn een nnder schoolhoofd — die ook geen uitkomst meer zag — blij gemaakt. Allemaal mede dankzij hetHoofd van een Rotterdamsekweekschool, die „Gehoorden Gezien" over die Pen-drechtse school uitknipte enmet een warme aanbevelingtot solliciteren op het mededelingenbord van zijn kweekschool hing. Advertentie ROTTERDAM — Een bejaarde Rotterdammer, de 73-jarige J. Laay uit deOranjeboomstraat is gistermiddag vlakbij zijn huis onder lijn 3 geraakt en gedood. De man stak ietwat onhandig destraat over, werd daarbij rakelings gemist door een auto en liep daarna onder de tram. Hij moet op slag dood zijngeweest. Eigen nieuwsdienst NIJMEGEN — Op 12 augustus is er teNijmegen een nationaal draaiorgelcon-cours, waaraan de beste orgels zullendeelnemen. Het concours wordt voorbereid in samenwerking met de Nederlandse bondvan orgelvrienden, waarvan mr. Romkede Waard te Amsterdam de voorzitter is 11. Zodra de maat even uit de stuurhut weg kon, holde hij naar zijn kooiom het doosje met praatpepernoten tepakken. Even stond hij te dubben overde plek, waar hij ze het best kon verbergen. „Het kombuis!" bedacht hij. „Daarbewaart Okki zoveel kruiden en noten!Daar vallen ze vast niet op! En zonderdie noten bestaat tenminste de kans,dat Larie gauw uitgepraat is!" Zo gezegd, zo gedaan. Toen Okki evende deur uit was, nam de maat zijn kanswaar. Op een plank vond hij een buisjemet muskaatnoten, die bedriegelijk veel op de praatpepernoten leken. Een betere camouflage was niet denkbaar. Opgewekt fluitend stapte de maat evenlater over het dek.. Nu wilde het geval, dat Okki voor diedag wortelstamp op het menu had staan.En Kappie wilde zijn wortelstamp zientoebereid met pittige krulden! Nu, pittig was de maaltijd, die hemdie avond werd voorgezet. Na de eerste hap, kon geen der zeelui nog vertellen HOE pittig! Proestend en blazend,met ranende ogen, schoven zij de borden van zich af. „Donder en Bliksem, snotjong!" riep Kappie, zodra hij adem genoeg had tegen Okki. „Wat heb je ja door die stampgedaan? Gemalen BUSKRUIT?!" „Glimpiepers.. ik dacht., ik dachtdat het gewone nootmuskaat was!" stamelde de scheepsjongen. De maat liet een iel protest horen. „Het-het is niet z-zijn schuld, Kappie.." piepte hij, „Ik-ik heb die n-no-ten in het doosje van Okki v-verstopt!H-hel z-zijn s-sppraatproperneten!" „W'wat?!" riep Kappie zich verslikkend. „Wat zijn het?!" „Praatpepernoten.." verduidelijkte demaat. „Van Larie. Bent U enige dagen voor die tijdreeds onrustig, neem dan Mijn-hardt's Zenuwtabletten, dan ondervindt U reeds van te vorenhoe rustig, beheerst en heider-denkend U er door wordt en blijft. ned. herv. kerk Beroepen te Rotterdam-Feyenoord, vacature J. v.d. Velden: J. L. VerbeekWolthuys te Hellendoorn en vacatureTj. Alkema: L. Schellevis te Waalwijk.Bedankt voor Nieuw Lekkerland W. L.Putten te Rotterdam. geref. kerken Beroepen te Aardenburg en te Wil-sum (Ov.) kand. A. J. Verbeek te 's-Gra-venhage. Aangenomen naar Warns (Fr.)k. Bisschop kandidaat te Rotterdam, diebedankte voor West Terschelling-Mids-land. De heer A. J. Drcnth, die gisteren metpensioen ging als inspecteur van de Koninklijk Zuid-Hollandco m: s'schappij totredding van schipbreukelingen, heeft degouden legmedaille van de maatschappij gekregen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 2