Boerenleenbank Krabbendijke bestaat vijftig jaar Wat geloven de mensen Grondwerker wilde haas vangen vo"''Thoolse modi5,e Fsl E-SrSra MIDDENSTANDSAKTIVITEITEN IN MIDDELBURG KRIS door Zeeland Brutale C.A.V. Door vaklieden met snijbrander inbraak bij Wemeldinge KRIS 36-oa door Zeeland bleiï*^ U SPAART 1 O-TALLEN GULDENS! TEDWILL - GOES - LOMBARDSTRAAT4 - TEL.4163 Industrie op Tholen OP UW KOSTUUM, PANTALON, JAS (OOK REGEN) EN MANTEL Vrijdag 10 april 1959 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 4 VAN EEN KOE KAN JE NOOIT WETEN HOEMAAR... Kon. onderscheiding j^iaillVa QQVSf IJl CrOSVSClllit rap] es Vredige glimlach Dames reden mee iiijiiiiiiiiiitiiiiniifiHiiitiinitiiuiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii!!)1 Naar meer welvaart in Zaamslag voor Thoolse modiste Voorzitter C.B.C. Goes nam afscheid Verbetering Axelse woningen WINKELSLUITING-WET BROUWERSHAVEN OMZET NU 580 MAAL ZO GROOT ALS TOENv Gevonden voorwerpen Burgerlijke stand Kis ten fabricage in C.H.U.-jongerengroep Tholen opgericht Gevonden voorwerpen S.G.P. en „Herindeling" Ned. Roode Kruis St.-Maartensdijk Veel meer in St. Laurens n vriendin de camera vraag van de kantonrechter „ik heb in-iter nogmaals uitvoerig dat er geen twij- derdaad eens een brief ontvangen van dei fel mogelijk was, alles had er op gewezen, eigenaar van dat terrein, dat je daar niet!dat verdachte wel degelijk op de hazen- mocht komen, maarredie brief was jacht was. Een vergissing was absoluut niet voor mij want er stond een e achter onmogelijk. n,aea"?. e"..z° hert ik niet", triomfen- Dp de achtergrond stond verdachte met tel ij k keek hij even om zich heen alsof j_ a„m.M ou-aor hij wilde zeggen: „wie doet me wat!"' i^i^h hfi/r 8 Ze deden hem echter wel wat, want de kantonrechter begon zich aan de kinder-1 achtige uitvluchten van verdachte te er- LrCCU £Ti geren. De B. bleef echter ontkennen dat' hij op hazen had gejaagd, wel gaf toe op het terrein te zijn geweest. hij (Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG Het auto ongeval. dat de oesterkweker J. C. M. uit Yerseke op de avond van de 8ste november onder Kruiningen bij een kruising veroorzaakte, liep, al moesten er vier mensen naar het ziekenhuis worden vervoerd, goed af. Er werd althans niemand qe- dood. Op de avond had de oesterkweker tesa- men met een vriend bezoek gebracht aan een bazar. Na afloop hadden drie dames gevraagd of ze zover mochten meerijden in de auto van M. Deze stemde toe, maar misschien was het achteraf gezien, beter geweest dit niet te doen. Zijn aandacht was te veel bij de dames en te weinig bij de weg. meer automatisch; meende niets te zien j en reed meteen weer door. De wanhopige j kreet van een der dames: „Pas op, een auto!" kwam te laat. Een personenauto,, die rechts naderde vloog op M.'s wagen in. t De officier van justitie vond dat de glimlachende ziel maar vreemdsoortige argumenten naar voren bracht. „We kun nen ons hier niet met grapjes bezighou den", zo besloot zijn requisitoir. „Kijk", zo vervolgde hij, toen hij een' A nieuw verhaaltje had bedacht, en ijzn vre-VI"d"h,e wer? °0n'orm de,e's ver0°'" digc glimlach werd hoe langer hoe brc-idc'ld lot Fen ïfl<"">etc van f 15,- sub», der, „ik wa, daar inderdaad maar ik hcb;3.dagen T00r het jagen ronder vergun- niet op haren gejaagd, hoe komt u er b«. ning' «n. van J5-~ subs' A"r J**"1 Nee, er kwam een haas naar me toe en voor he< )agen m?Lee" ""geoorloofd wa- die wilde ik toen wegjagen." I?en e" tot een ge'dboe'? jan f 10,- snbs. i twee dagen voor het zich bevinden op een De opperwachtmeester verklaarde ech- verboden terrein. Komt er meer federatieve samenwerking Van een onzer redacteuren Door de aanrijding werden twee dames i flink gewond. De vriend van M. liep een; gecompliceerde beenbreuk op, tengevolge 1 MIDDELBURG. Wij als Middel waarvan hij voor de kantonrechter, mr. burgse middenstanders moeten ervoor J. Moolenburgh, op krukken moest ver- zorgen, dat Middelburg het koop- en schijnen. Het zal nog wel enige tijd du-cultureel centrum van Zeeland, blijft, ren, voor hij weer aan het werk zal kun- een modern centrum. En we zijn aar- nen gaan. digi op weg daarheen. Wij moeten ach- Qfinir inn ter de £emee!nte staan om goede ver- O MUI UI li keers verbinding en te krijgen in het De chauifeur van de andere wagen, mon- >'aam h4et Pe,taP,an' om bct*re ak" teur A. A. O. uit Den Haag, had bii het komodatie te bereiken voor congres- naderen van het kruispunt met zijn Hch- ;cn ed- We moften zorSe" voor_ atrak- ten geknipperd, menende dat dit de an- ".es en meewerken aan de modernlse- der zeker moest opvallen. Toen dit niet: ""S 7a" Mmiatuur Walcheren, ook als hielp had hij het stuur ijling omgegooid zlch ,op' het £elï,ed van J1®* Delta- om-M. links te kunnen passeren, wat hem l'Ian„faat bewegen en aan liet maken niet meer gelukte. I van Middelburg tot een lichtstad. Maar er is geld en er zijn mensen nodig, Mr. J. L. Andreae, de officier van jus titie was van mening, dat de aandacht enigszins zou zijn afgeleid. Toch vond hy M.'s handelwijze onverantwoordelijk: M. wist dat hy een voorrangsweg naderde en had terdege behoren uit te kyken. Ver dachte werd conform de eis van de offi cier van justitie veroordeeld tot een geld boete van f 100,subs. twintig dagen. Ef was eens,... een man genaamd om ditalles aan te vatten. De inkom sten zijn thans te beperkt en het werk wordt door te weinig schouders gedra gen. Dit zei de heer Jac. Allewijn jr. toen hij gisteravond als voorzitter van de Christelijke Middenstandsvereniging in Middelburg na de formele opening een uiteenzetting gaf van ..Uw zaak en de christelijke organisatie", elk in hun be- Ht d tt.. tekenis voor elkaar. Hij schetste daarin J. d. Hij was grondwerker van h0e e ^aak en de plaats van de on- beroep en woonde in Kamperland. In deze trant zouden we Het re laas van De B. kunnen verhalen om de doodeenvoudige reden, dat de grondwerker werkelijk niets anders deed, dan met een stalen gezicht de kantonrechter de meest ongeloof waardige sprookjes vertellen. De opperwachtmeester L. M. de J. uit Kamperland, had opdracht gekregen een oogje in het zeil te houden, daar men vermoedde, in de persoon van De B. een smokkelaar te hebben gegrepen. Op de 27ste december van het afgelopen jaar ontwaarde de opperwachtmeester de ver dachte op de zeedijk; verboden gebied. De politieman stelde zich verdekt op en zag hoe dè man met opgeheven stok een haas achterna zat, met het doel het dier te doden. Het is een publiek gelaeim dat hazen snel kunnen lopen; wij behoeven niet te aarzelen te vermelden, dat de B. zijn boutje moest laten lopen en het on derspit moest delven. Toen verdachte hoorde, dat hij voor drie overtredingen terecht stond, begon hij heel verbaasd te doen en in zijn kin derlijke fantasie te tasten. „Jawel", zo antwoordde hij op een dernemer op middenstandsgebied thans geheel anders is dan voor de oorlog Van de ondernemer wordt meer ge vraagd. zoveel, dat hij de organisatie nodig heeft om de problematiek voor hem bij te houden en hem daarover voor te lichten. Ook de toekomst moet daarbij aan dacht hebben. Hoe moeten de 25000 za ken, die tot 1980 in ons land moeten ontstaan, bezet worden. zullen Daar- Eigen nieuwsdienst. ZAAMSLAG. Het aantal inwoners van deze gemeente is in de afgelopen jaren voortdurend verminderd. De plaatselijke middenstand maakt zich hierover ongerust en heeft besloten een welvaartscomité op te richten, waarin vertegenwoordigers van het zakenleven* werkgevers, werknemers en gemeente bestuur zitting hebben. Het comité dat 14 april vergadert zal trachten wegen te vinden, die kunnen leiden naar het vergroten van de werkgelegenheid in deze gemeente. Dinsdagavond werd in het Hervormd Verenigingsgebouw te SINT ANNALAND de jaarlijkse begroetingsavond gehouden van de onlangs bevestigde nieuwe lid maten der Ned. Herv. kerk. Daar de voorzitter van de Bijbelkring, ds. P. Westland door ambtsbezigheden verhin derd was, berustte de leiding van deze avond bij de heer W. Goedegebuure. De heer C. van Winkelen hield een Bijbel inleiding over de Opstanding. Mevrouw H. RijnbergDen Braber hield een in- 1 voor, maar vrijwel ieder journa- j§ leiding over Athanasius. list kan uit zijn loopbaan een j; Voor de zending op Gereformeerde dergelijke historie vertellen. Zo- 3 Grondslag kwam te Sint Annaland een als het ook voorgekomen is, dat bedrag van f 52,50 binen, terwijl de ge- voor heeft de opleiding alle aandacht nodig. Spreker schetste ook wat de organisa tie op dit punt doet, landelijk, regionaal en plaatselijk. Wat hot regionale betreft, van het Deltaplan moeten we geen wonderen verwachten. Maar als Zeeuwen bekij ken we deze zaak vanzelfsprekend nuchter en dan konstatcert spreker stel lig nog geen overschatting van de ge volgen van dit plan, doch eer het om- g.ekeerde. Wij zullen deze zaak stevig moeten aanpakken en industrie en vreemdelingenverkeer moeten trekken. Daarvoor is nodig overkoepeling van de werkzaamheden in de vele Del tacommissies, zoals ook de heer Been hakker in de leidraad voor zijn referaat voor het C.N.V. reeds be pleit. Daarvoor is ook nodig federatie ve samenwerking met de rk organisa tie niet alleen, maar ook met de K.N.M.B. Tot zijn vreugde kon spre ker meedelen, dat hij juist gisteren een telefonisch verzoek kreeg van de voorzitter van .handelsbelangen" o een bespreking hierover, zodat de hoop rijst, dat de Middelburgse midden standscentrale dan volledig kan wer ken. Verheugend noemde hij ook, dat in het afgelopen jaar verschillende leden zich tot de vereniging hadden gewend om economisch, juridisch en technisch advies. Voorts, dat het gemeentebestuur positieve geluiden laat horen in de ge dachte van de ontwikkeling van de Dub belstad en het Sloeplan. In de discussie die ontstond in een rondetafelgesprek bleek duidelijk dat de leden meenden, dat de vereniging haar werk zeker niet om financiële redenen moet inperken. Genoemd werd de mo gelijkheid van een glijdende contribu tieregeling en van "een contributieverho ging op basis van vrijwilligheid. Het bestuur zal aan de hand van een nieu we begroting de leden voorleggen welk bedrag er extra nodig is. Uitbreiding van liet bestuur met twee leden achtte men nog niet noodzakelijk. De heer J. Olthofï werd als bestuurs lid herkozen en in de plaats van de heren J. Olyslager en J. A. Jan-se de Jonge werden gekozen, de heren W. P. J. Baars, en J. Fraanje. Ter vervan ging van de heer Anne Holtrop, die door ziekte verhinderd was, declameer de mevrouw M. Maaskant uit Soestdijk, die ons o.a. met enkele sprookjes van Godfried Bomans zeer boeide. Van onze correspondent THOLEN. Gisteren 'heeft de bui--1 gemeester van Tholen. mr. A. J. v. d. Hoeven, aan mej. J. B. van Elsacker j de bronzen ere-medaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Mej. Van Elsacker werd in 1913 aange steld als helpster aan de gemeentebe waarschool. Op 15 juli 1921 werd haar eervol ontslag verleend in verband met de opheffing van de school. Na de werk uren op de bewaarschool was zij als modiste werkzaam in het textielbedrijf van het hoedenmagazijn Jac. Gelder- blom, welk bedrijf later werd overgeno men door de fa. C. van Splimder. Mej. Van Elsacker werkte tot 1948 voor hal ve dagen in het bedrijf, daarna intern tot heden toe. Gedurende de veertig ja ren, dat zij als modiste werkzaam is. heeft zij zich doen kennen als een pri ma kracht met veel toewijding voor haar taak en grote plichtsbetrachting. Van de gelegenheid tot feliciteren werd druk gebruik gemaakt. Van een onzer verslaggevers GOES. De voorzitter van de Chris telijke Bedrijfsgroepen Centrale, de heer K. van Rijswijk, nam gisteravond afscheid in verband met zijn vertrek naar Meppel. n zijn plaats werd gekozen de heer J. Fraanje. De heer Fraanje bracht de scheidende voorzitter dank namens de Centrale en bood hem een ets aan. Ook de heren R. Verbeem, L. Nagelkerke en C. Braspenning, de laatste namens het hoofdbestuur, spraken waarderende woor den. Van onze correspondent AXEL. B. en W. van Axel deelden in de raadsvergadering van gisteren in antwoord op vragen van de raadsleden mee, dat in de bovenwoningen van de achttien duplexwoningen aan de Bylox- questraat, het Bylocqueplein en de Pi- ronstraat behoudens hogere goedkeuring aparte electriciteits- en waterleidingme ters worden aangebracht. De kosten wor den geraamd op 1980. Het zal nog wel ongeveer drie tot vier maanden duren, voordat de nieuwe ge reformeerde kerk in Geersdijk officieel in gebruik kan worden genomen. Hoe wel aan de buitenkant praktisch alles klaar is, zoals deze foto laat zien, vergt het binnenwerk veel tijd. De electricien, schilder en meerdere vaklieden zijn vol op bezig om het interieur in een orde- lijkestaat te brengen. De stand is momen teel zo, dat de plafonds en de vloeren in het gebouw zijn aangebracht. Gerefor meerd Geersdijk krijgt een kloek kerkge bouw, voorzien van een flinke toren en een uitbouw aan de voorkant. Deze uit bouw dient als vergaderruimte rtevens kerkeraadskamer') en voor de garderobe en toiletten. En natuurlijk ontbreekt ook een ruime hal niet. Van onze correspondent BROUWERSHAVEN. De gemeente raad van Brouwershaven -heeft in -haar gisteren gehouden vergadering de win kelsluitingsregeling vastgesteld. De regeling is als volgt: maandagmor gen textielzaken, rijwielhandelaren, elec- triciteitszaken en groentehandelaren. Maandagmiddag zijn de kappers aan de beurt, dinsdagmiddag de kruideniers, bakkers, slagers, melkboeren en galan terie, woensdagmiddag is de sluiting voor de schroothaindelaren. De raad besloot aan de bejaardenso ciëteit een subsidie toe te kennen van 135. Het gemeentebestuur van Amster dam krijgt in verband met de schenking van de bekende gebeeldhouwde bank negen cent per Brouwershaven-se inwo ner. Twee cent per inwoner wordt be schikbaar gesteld aan de Vereniging, van Burgemeesters en Secretarissen op Schouwën-Duiveland. Bij de rondvraag informeerde de heer R. J. v. d. Wekken (A.R.) naar de mo gelijkheid, de door de vrijwillige sane ring van bedrijven vrijgekomen panden aan te bieden aan middenstandbedrijven, teneinde industrie aan te trekken. De voorzitter burgemeester J. A. v. Leeu wen, deelde -mede dat B. en W. reeds getracht hebben, met diverse instanties in contact te treden, maar dat tot nog- toe geen antwoord werd ontvangen. Van een onzer verslaggevers WEMELDINGE. Ongewenste gasten naar de sporen uitwe zen: vaklieden in hun soort zijn in de nacht van woensdag op donderdag doorgedrongen in de kantoren van de Coöp. Zeeuwse Aankoop vereniging te Wemel- dinge, waar zij de kluis met een snijbrander hebben geopend. Met slechts een bedrag van 5.000, een geldkistje en wat waarde papieren gingen de inbrekers aan de haal. Het moeten eerste klas vaklieden zijn geweest", zei de directeur d-e heer Aiing ons gistermiddag laconiek, ,,en ik moet zeggen, dat ze keurig te werk zijn gegaan en niet meer dan de hoogst noodzakelijke rommel hebben gemaakt." De voorman die gistermorgen om ze ven uur de post kwam brengen, ont dekte de inbraak. Het bleek dat men aanvankelijk geprobeerd beeft het ven ster vlak bij de kluis met een beitel open te breken, doch toen het glas ging barsten, moeten de indringers hun toe vlucht hebben genomen tot een glas- snijder. die voor een keurig rond gaat je bij de sluiting zorgde, waardoor men zonder moeite het raam kon openen. Via het raam zijn de mannen naar binnen geklommen. Op vakkundige wij- ze is met een snijbrander een gat van 20 cm hoog en 20 cm breed in t-vorm aangebracht, waarna het slot zich ge makkelijk liet openen. Voor de deur hadden de mannen een stoel gescho ven, om niet door ongewenste bezoe kers te worden verrast. De gordijnen voor het raam aan de zijde van het drukke kanaal waren dichtgeschoven, opdat vanaf de aldaar liggende sche pen niets van de snijvlammen kon worden waargenomen. De politie vond op de kluisdeur afdruk- 3 hebben we dan weer eens kun- nen constateren, dat journalist- zijn toch niet een zonder meer 3 3j ongevaarlijk beroep is. Het kan je zelfs overkomen, dat je in vol- le vredestijd, op zoek naar een 3 verhaal voor de krant, wordt op- 3 gebracht, het geweer in de rug, s 3 dat je tegen een wand moet staan 3 met de handen in de hoogte en ook nog gefouilleerd wordt. Dat s komt natuurlijk niet elke dag SLUISKIL Als gevonden voorwerpen zijn aangegeven: een bruine herenhand schoen, bril, starter van motor, pakje kle ren, trouwring, paar gummi-regenpijpen en witte wollen wanten. Inlichtingen bij de po litie. Geboren: Marinus C.. z.v. C. Reijngoudt en C. M. van Putten. Gehuwd.: W. Frangois, 25 j. en M. D. Kunst, 23 jaar. J. Neele, 23 j. en D. A. van der Heest, 26 j. J. Reijngoudt, 28 j. en J. N. Padmos, 25 j. j. Verwijs, 24 j. en J. W. H. i Quist, 20 j. Overleden: J. van der Reest, 76 j„ e.v. J. S een in het vak vergrijsd redac- teur een jonge collega, die een aanklacht wegens smaadschrift =s S te verwerken kreeg en daarvan §j nogal onder de indruk was, de 5= hand toestak en zei: gefeliciteerd. nu heb ik hoop. dat er van jou iets terecht komt. Maar ja. ai moeten de meeste klachten tegen s journalisten op dit punt geseoo- neerd worden, zoals dat dan heet omdat ze geen smaadschrift wa- ren. toch zoek je die dingen niet en is ieder hoofdredacteur er 00 S uit, om gevaarlijke stukken op dit punt te controleren, opdat dei 5 f§ gelijke klachten niet komen. Maar ff het blijft een doorlopend gevaai B Zoals een journalist ook gevaaj loopt op ander gebied. Ik dacht daaraan, toen ik las, dat in Brui nisse een voorstel is gedaan, om 3 de kermis af te schaffen. Het bracht mij in herinnering de op dracht, die een journalist eens S kreeg, om kermissen te gaan be Van een onzer verslaggevers KRABBENDIJKE - Vijftig jaar lang brengen de mensen van Krab' bendijke, Waarde en Rilland hun geld naar de Coöperatieve Boeren leenbank in Krabbendijke. Vijftig jaar is er voor de fruitkwekers, voor de zakenmensen en wie er ook maar vlag, die de lading moest dekken. In de jaren van de eerste wereldoorlog heeft hij bewezen, van de dagelijkse bankzaken wel iets af te weten. Kassier Sonke was gemobiliseerd en de voorzitter van de bank nam de zaken waar. Poes uit de boom De eerste jaren waren voor de kassier niet zo druk. De bank moest het vertrou wen van de mensen nog vinden. „De meesten wilden nog wel eens de poes uit de boom kijken", vertelde de nu 75-jarige oud-kassier ons. „Het duurde twee jaar, voor de eerste krediet kwam opnemen. Weer een poos later werd de eerste reke ning-courant geopend. Vin rlif iaar was pmenUilr rl'e Hahim iwerkt: hel eerste. Toen had men een te- van dit jaar was eigenlijk ae datum, kort van ruim 5 gujden. Het balanscijfer waarop de Coöperatieve Boeren- houden collecte ten bate van het zieken fonds f 199,50 opbracht. De huis-aan-huis- collecte ten bate van het t.b.c.-fonds De door het Leger des Heils in de ge- ..krediet-waardig is .gelegenheid meente BAARLAND gehouden collecte!bij deze bank qeld te lenen. 4 maart! De bank heeft één jaar met verlies ge- heeft opgebracht f 35.47. In de vacature, ontstaan door het be danken van de heer M. Beekman, die de- leenbank vijftig jaar bestond. Maar die datum was niet geschikt om te feesten: in de tijd, dat men druk aan de balans van het afgelopen jaar werkt, is er werkelijk wel iets an-i Tot jn ?e ^eede wereldoorlog heeft de heer Sonke het werk steeds alleen kun nen doen. Toen de honderdjes werden in- mt>i genomen, bracht dat zoveel werk mee, dat KTruei 1 zijn dochter moest bijspringen. „We re- ze functie 35 jaar heeft bekleed, is be noemd tot kerkelijk ontvanger van de Hervormde kerk te Bruinisse, de heer B. de Groot te BRUINISS. Op de Rijkspostspaarbank te WEMEL DINGE is over de maand maart ingelegid voor een bedrag van f 20.099,en uit betaald een bedrag van f 9.561,94. Er wer-jclers te doen. den 6 nieuwe boekjes uitgegeven, In de sportzaal van de Zuïdlandschool te TERNEUZEN werd „en volleybalwed- strijd gespeeld tussen de Rijkspolitie uit I Oost Zeeuwsch-Vlaanderen en de Ge- J:1 meentepolitie uit Temeuzen. De ploeg van de Rijkspolitie ging met de eer strij- ken. Op 15 regendagen viel in de maand van dat jaar was f 13.000,Het jaar 1958 sloot af met een bedrag van ruim zeven en een half miljoen Drie fruitkisten den met drie fruitkisten met een kop erop! naar de Nederlandse Bank in Middelburg. Ik zeg tegen Dees, de voor zitter wat gaat er nou een hoop geld uit Krabbendijke. De crisisjaren waren ook voor de leen bank en voor de kassier zware jaren. Iedereen wilde zijn geld hebben. Er kwa men zoveel mensen, dat het eten er voor de heer Sonke soms bij inschoot. De heer F. J. Repko, die vanaf 1949 kassier is, kan het werk allang niet meer alleen aan. Hij heeft twee assistenten. Het werk is dan ook veel omvangrijker ge worden, Er is meer vraag naar buiten lands geld. cr zyn vellen vol met voor schriften, waaraan de kassier zich heeft te houden, er zijn pensioenen, zegels Dinsdag over twee weken, 28 april, worden de zorgen van de leenbank even opzij gezet. Dan is er een receptie, ter gelegenheid van de jubileum en des avonds een gezellige bijeenkomst. --- - o I 1-L -.4 w k" icgtuuu^u VICI li. UV- kijken en daar dan objectief net ^imaart 1959, in Oostelijk Duiveland volgens voor en tegen van te beschrijven Die man was mot die opdracht niet gelukkig. En zijn vrouw voelde er ook weinig voor. da', hij een heel aantal avonden or- kermissen moest gaan zwerven Als hij nu daardoor eens kermis vierder werd.... Nu. het is goed afgelopen. Het is vele jaren gele- H den en die man kreeg een won. B derlijke indruk van kermissen H Het scheen er om te doen te 2 zijn. dat men zich op een ker 2 mis zoveel mogelijk door elkaar 2 liet schudden, liet rondtollen, zich 2 op het hoofd liet zetten en der 5 gelijke meer Terwijl dezelfd* S mensen, die daarvoor geld be- 2 taalden, zich zouden beklagen als ze in trein of tram of bus j= wat veel hotsten, wal ze dan toch maar gratis op de prijs toe krijgen Enfin. die journalist werd dus niet door de 2 kermis verleid, maar vond het 1 maar een zielig vermaak. Nu 5 zijn. als ik het wel zie. de ker- 2 2 missen tegenwoordig van aard 2 veranderd. Allerlei goktenten vor- =j 2 men nu de hoofdmoot. Waarbij 2 slechts één ding zeker is: dat de =5 2 kermisvierder geld verspeelt en 5 de kermisexploitant alleen ver- dient. Een wonderlijk vermaak 1 Daarom kan ik me met dat voor- 2 2 stel aan de Biu'se raad geheel 2 2 verenigen. 2 2 de regenmeter op het Proefbedrijf Schel- demonden 64% mm neerslag. De normale 2 hoeveelheid voor maart is 46 mm. De collecte voor het „Zonnehuis" te 2 GOES heeft f 469,13 opgebracht. Anneke 2 Kil kwam met de hoogste opbrengst uit 'de bus: f 45,51. Bij beschikking van 10 maart 1959 21 van de staatssecretaris van Onderwijs. 2 Kunsten en Wetenschappen, is de heer 2 F. G. Sprenger. burgemeester van Oost- kapelle benoemd tot lid van de voor- 2 lopige natuurbeschermingsraad. 2 In het gemeentelijk badhuis te TER- 2 NEUZEN werden in de maand maart 2483 2 baden genomen, over de maand februari was dit aantal 2329. De bank in Krabbendijke is in de loop van de vijftig jaar wel DEzelfde, maar niet HETzelfde gebleven. Gaan we al leen op het uiterlijk af, dan zien we. dat vroeger het gebouw waarin de zaak gevestigd was, bestond uit een huis, waarin de bank was gevestigd. Nu is er een gebouw, dat de bank is, en waar boven het huis van de kassier. Dat duidt op groei, grote groei. Groei, die er ook al was, vóór de Boerenleenbank in 1949 aan de Dorpsstraat kwam. Juist in de veertig jaar daarvoor, toen kassier W. E. Sonke steeds naar een groter huis moest omzien, omdat de zaken van de bank geen ruimte voor zijn gezin dreig den over te laten. Vijf en twintig jaar was de heer Sonke, toen hij kassier werd van de Boerenleen bank, die toen juist was opgericht. Krab bendijke had het voorbeeld van Kruinin gen gezien, waar reeds enige jaren een boerenleenbank bestond. De eerste voor zitter van he bestuur, was burgemeester J. N. Elenbaas. Hij was niet alleen een Veilingen werken samen Eigen nieuwsdienst TERNEUZEN Als gevonden voorwerpen zijn aangegeven: zakdoekje waarin geld ge knoopt is, paar rode damesglacé's, 3 brief kaarten, rechter zwarte damesglacé, bruine motorhandschoen, bril in lederen etui, foto toestel (Ag£a-Clark), contactsleutel van auto in etui, licht gekleurde dameshandschoen, roodi-grijze herenshawl, witte voetbalbroek, koperen 500 gr. gewicht, vulpotlood, hoofd doek. sjaal, blauwe sjaal, rode damesporte monnee met inh., zijden sjaal met bruin mo tief, papaplu, bruine portefeuille met fo to's, rozenkrans, herenpolshorloge, grijze v jongensregenjas, groene want, blauwe step ken van gehandschoende vingers. Een j op luchtbanden, sleutels, kinderwanten, on- van de mannen moet glace's, de an- derdeel van kinderloopriem, lipssleutel nr. dere gebreide handschoenen hebben aan 32, poppen, inlichtingen op' het politiebu- gehad. i'eau. De recherche uit Den Haag arriveer de in de loop van de morgen, doch werd al spoedig weggeroepen naar Axel, waar (men leze hierover elders sint philipsland in ons blad) ongeveer tezelfdertijd een moord bleek te zijn gepleegd. Wel heeft men kunnen vaststellen, dat de inbraak een staaltje van beroepswerk is ge weest. Ook moeten de indringers enigs zins van de situatie ter plaatse op de hoogte zijn geweest, daar de kantoren geheel buiten het dorp zijn gelegen. ,Verstrate. Men vermoedt dat de mannen met een auto zijn gekomen. Voorlopig tast1 OUD-VOSSEMEER men echter nog in het duister, daar) Geboren- Tnhnnne^ T 7 v A P« het voor de havenplaats Wemeldinge oe en C C van BooeaardBoudewün aan liet grote kanaal niets ongewoons z v C Goedeeeboure en J M Riim gen ïLl?\r ophouden 6n VreemdeIi"- berl;' J VerS en gen zien er ophouden. H. j. A. Havermans: Jacob C„ z. van De directeur deelde ons mede, dat er J. C. Vaders on M. van Drie!: Esther, nimmer grote geldsbedragen in deid. v. T. C. vsm Vliet erf E. Schipper: kluis worden achtergelaten, daar Vrij- Fora C.. d, V. D." J. Polderman en A. wel alle geldtransacties via de bank lo- c. E. Lindhout; le Bergen op Zoom: pen Toevallig was er die nacht meer Geevtruida J„ d: v. J. A. van Dienst geld dan gewoonlijk m het gebouw aan-ien J. P. van Daalen. wez'gi Ondertrouwd: H. A. Crone. 34 j., te Bergen op Zoom en A. van Driel, 26 j.; A. C. Kooien, 25 j., te Nieuw-Vosse- meer en A. C. Hommel. 22 j. Gehuwd: 26 mrt: Wilhelnius P. M. iSchelIart. 28 j.. wonende te Alkmaar ien Jannetje J. Ampt, 35 j., wonende te Oud-Vossemeer. Overleden: te Bergen op Zoom: Geer- truida J. van Dienst, 1 dag; Hommel. C. G., 86 j.; wedn. v Franken, A. GOES. De vereniging van SGP- overheidspensonen in Zeeland komt a.s. zaterdag des middags om twee uur in de zaal Opril te Goes bijeen. De bur gemeester van Meliskerke, de heer G. A. A. Adelaar, zal een causerie houden over „Herindeling gemeenten". THOLEN. Sedert 1 januari jl. is door gemeentebesturen op het eiland Tholen medewerking verleend voor de bouw van drie industriehallen, namelijk twee hallen in de gemeente Tholen en een in St.-Maartensdijk. Nog in de ■maand april vindt de aanbesteding van deze drie gebouwen plaats en naar wij vernemen zijn onderhandelingen aan de gang voor vestiging va nog een bedrijf in St.-Maartensdijk. Eigen nieuwsdienst GOES In de plaats van mr. Tyde- man, de oud-burgemeester van Westka- pelle, die onze provincie verliet, is tot waarnemend kringcommissaris van het Ned. Roode Kruis benoemd mr. J. J. v. d. Weel te Middelburg. SCHERPENISSE. Op initiatief van de heer v. d. Graaft uit Oud Vossemeer werd gisteravond in ,.De Gouden Leeuw" te Scherpenisse een afdeling van de C.H.U. jongerenstudiegroep voor THOLEN. De vier veilingen op j het eiland Tholen opgericht. Nadat de het eiland Tholen, die tot op heden elkheer A. J. Kaland uit Middelburg iets apart de benodigde kisten bestelden, voor het merendeel buiten de provincie, hebben besloten voortaan samen te wer ken en gezamenlijk een opdracht te ge ven voor het maken van veilingkisten. Jaarlijks zijn voor de vier veilingen ongeveer 27.000 kisten nodig en dit aantal maakt het mogelijk, dat in St.-Maartensdijk door een aannemer een timmerbedrijf, dat zich toelegt op de fabricage van veilingkisten, kan worden gesticht, waardoor de werkge legenheid op het eiland weer enigerma te is toegenomen. over de principes van de C.H.U. had verteld, werd een voorlopig bestuur gevormd, dat bestaat' uit de heren Van de Graaf en Rijstenbil, beiden uit Oud Vossemeer. Men zal trachten contacten te leggen in verschillende gemeenten teneinde meer leden te krijgen dan de acht, die zich thans opgaven. Het ligt in de be doeling met andere politieke jongeren groepen in discussie te treden, nadat de C.H.U. beginselen op de studieclub uit voerig zijn behandeld. SINT LAURENS „Omzet boerenleen bank Sint Laurens: ruim 5,5 miljoen" meldden wij donderdag in een kop op pagina 5. De oplettende lezer zal echter uit het daaronder volgende verslag heb ben geconcludeerd, dat deze kop op een vergissing berustte. De omzet was in '58 ruim 5,5 miljoen méér, dan in '57. Het totaal cijfer was meer dan 37 miljoen. Donderdag was het de dag, dat de heer I. P. Touissant te Temeuzen 25 jaar in dienst was bij de Provinciale Waterstaat. Op zijn verzoek is er geen drukte van gemaakt en is het feit in de familekring herdacht. In het concertgebouw te TERNEUZEN heeft de openbare ulo een feestavond ge houden. De leerlingen brachten liedjes en voordrachten en na de pauze werd het blijspel „De T.T." opgevoerd. Zondagavond om zeven uur wordt in de Ned. Herv. kerk te WILHELMINA- DORP een jeugddienst gehouden. Voor ganger is ds. Cornelder. Onderwerp: „Groei". Voor de dienst zal gemeenschap pelijk worden gezongen en na afloop van de dienst is er gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. Advertentie TENEINDE de bestaande godsdiensten van de mensheid toegankelijk te ma ken voor een groot lezerspubliek heeft professor dr. C. J. Bleeker, hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis te Amster dam, een boekje geschreven onder de titel Wat gelooft de mensheid? (Pocket- uitgave van Bakker-Daamen, Den Haag). De schrijver behandelt daarin het hin doeisme, het boeddhisme, het joden dom, het christendom en de islam in hun hedendaagse verschijning en werke lijkheid. Hij behandelt de veelomvattende stof zakelijk, zonder oordeelvellingen, in een soepele en prettig-leesbare schrijftrant. Zonder de lezer te vermoeien met de tails of historische ballast, laat hij hem de schoonheid en de geestelijke waarde van de verschillende godsdiensten zien. Het boekje is daardoor geworden tot een goede gids voor iedereen, die zich voor het boeiende onderwerp van de godsdiensten der wereld interesseert. TECHNISCHE tips voor de amateur fotograaf, die tegelijkertijd exact, practisch en gezellig leesbaar zijn. geeft Alexander Spoerl in Mijn vriendin de camera (uitg. Hollandia, Baarn). In vele en vlotte praatjes wordt hier de leek ingewijd in de geheimen van films, lenzen, flitsen, belichtén. motie ven. kleurenopnamen, ja wat niet al. Een boek waar men op plezierige wij ze veel uit leert, iets wat niet van alle fotografie-boeken valt te zeggen. Waarom overigens wel 54 ..schertsteke- ningen", maar niet één foto of scherts- foto? iniiiiiniiiniiininnniiiimiiitninimmtmiiiiiiinnimmiiimiiiiii Geeft Uw ogen de kost Gaat overal kijken - keurt - vergelijkt - profiteert! Vakmensen moeten beamen: DIT IS WERKELIJK ONGELOOFLIJK FABRIEKSVERKOOP BIJ: rpEN overzicht van het maatschappelijk A-i werk in Nederland in de laatste halve eeuw. geeft Motief en functie (uitg. Tjeenk Willink, Haarlem). Het boek bevat opstellen door deskundigen uit de verschillende sectoren van het maat schappelijk werk, en is ingeleid door minister Klompé. VISMIJ NVEEItE Export garnalen 1064 2.80—3.68, schar 27 kg 27—58; bot 98 kg 43—52, tong 40 kg 1.77—3.20. rog 15 kg 48—53, kreeft 1 4.95, Aangenomen naar M. Pannekoek te Ned. Herv. Kerk. Uïthuizermeden E. Och ten. Gcref. Kerken. Beroepen te Faber en Foxholl Alberta Canada Chr. Ref. Church H. Bade te Valthermond; te Zwaagwest- einde M. J. van Reenen, kand. te Wou- brugge. Vrijz. Geref. Kerkey. Examens: aan de th. hogeschool te Kampen zijn geslaagd voor het kand. ex. de heren J. M. Smeli* te Groningen en W. Wieringa te Helpman. t

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1959 | | pagina 4