KABOUTERS Zilveruienzaad H. C. de Leeuw Raadsels in Innsbruck RADIO EN TELEVISIE Petsie Pelle Pingo verstopping CARTERS zelfstandig meisje het Eskimo- jonget|e Coöp. Veilingsvereniging „Walcheren" G.A. eerste assistente De vrolijke avonturen van en Beschamende „beschaving" Puzzel mee Ik houd van etalages kijkenen dus houd ik van adver tenties. Dat zijn ook etalages. Elke dag opnieuw, als ik het wereldnieuws, de strip en de stadsberichten doorge nomen heb, begin ik aan die gezellige advertenties. Vaak brengen ze mij ertoe iets bepaalds te kopen.en daaruit blijkt hoe belangrijk het voor is in de dagbladen te adverteren. In de dagbladen, die immers elke dag gelezen worden. Uw advertentie is Uw etalage in de huiskamer, in duizenden huiskamers. Waar duizenden kopers zijn» Dinsdag 19 augustus 1958 Heden overleed nog onverwacht, onze lieve zorgzame man, vader, behuwd- en grootvader WILLEM KWELDAM, op de leeftijd van 59 jaar. Middelburg: M. M. Kweldam- Blauw Santpoort: G. C. Goergen- Kweldam H. Goergen Marja en Renée Middelburg: W. Kweldam Middelburg, 17 augustus 1958 Braakmanstraat 9 De teraardebestel ling zal plaatsvin den op woensdag 20 aug. a.s. om 12.30 uur vanaf Braak manstraat 9. U kunt nu zonder moeite afkomen van Zó kunt u deze lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wJjze kwijtraken: Neem eerst een week elke avond twee Carters pilletjes - 2e week: elke avond één - 3e week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want Carters Leverpilletjes zorgen voor de galtoevoer die i nodig is om het voedsel beter te verteren en de darmen te' ontlasten; ze maken boven dien dat de ingewanden daar na op eigen kracht regelma tig blijven werken. Zó helpen Carters Leverpilletjes u hele maal van hardlijvigheid af, u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten, overver moeidheid of gebrek aan be weging toch nog eens ver stopt raken, dan zijn een paar Carters pilletjes voldoende om u vlug weer op gang te helpen. Per flacon f 1.35. LEVERPILLETJES Officiële Fublikatie Gemeente Middelburg Burgemeester en Wet houders van Middelburg brengen ter openbare kennis: 1. dat het kantoor van de gemeente-ontvanger per 1 september a.s. wordt verplaatst naar het Stadhuis (afd. fi nanciën); 2. dat met het oog op deze verplaatsing ge noemd kantoor voor het publiek gesloten zal zijn van 1 tot en met 3 september a.s.; 3. dat de toegang naar genoemd kantoor en de afd. financiën van af 4 september a.s. zal worden verlegd naar de buitentrap, hoek Lange Noord straat/Stadhuisstraat. Middelburg, 15 aug. 1958 STRANDVONDERIJ Herhaalde oproeping De burgemeester-strand vonder van Koudekerke roept ten tweeden male belanghebbenden op tot het terugverkrijgen van een aangespoelde houten geel geverniste jol, waar in de naam Yonne voor komt. De burgemeester-strand vonder voornoemd, J. L. Dregmans Mevrouw WOLF, Oost singel 70, Goes, vraagt voor z.sp.m. voor d. of d. en n. TE KOOF: Mooie biggen. P. Pol derman, Vrouwenpolder. PERSONEEL: Mevrouw van Nieuwen- huysen, „De Werf", Veere, vraagt een meisje voor hele of halve dagen. PAGINA 232. Als Olie dicht bij het schip is gekomen ziet hij pas goed, hoe stevig het in het ijs vastzit. Het schip zelf lijkt ook wel helemaal van sneeuw en ijs gemaakt en er is geen levend we zen te bekennen. „Waar zou de be manning zijn?" denkt Olie. „Die zal wel zijn weggegaan toen het schip was vastgelopen. Kom, ik ga alles eens wat van dichterbij bekijken". Maar wat is dat? As Olie dicht bij een van de pa trijspoorten staat, is het net of hij iemand in het schip hoort zingen! Hij luistert nog eens goed, en ja hoor! Bobo heeft het ook gehoord; er is ie mand in het schip opgewekt aan het zingen! ZEEUWSCH DAGBI AD Te leveren Orig. Barletta Orig. Stuttgarten Riesen (koude uitjes) Orig. Wijbo (Rijnsburger) Verkoop voor Noord-Beveland, Zeeuwsch-Vlaande ren, Walcheren en Zuid-Beveland Is bekend om z'n vroegrijpheid, houdbaarheid en opbrengst Bij uitstek zeer geschikt voor prepareeruitjes Beleefd aanbevelend, Mr. M. VLAMING, ad vocaat en procureur, kan- toorhoudende te Middel burg aan de Lange Delft 76, als procureur optre dende voor na te noe men partijen, maakt be kend dat bij beschikking der arrondissements rechtbank te Middelburg d.d. 15 januari 1958 het verzoek van Jasper Eve- kink en Hubertine Wil- helmina Marie Wins, ech telieden, beiden wonen de te Wolphaartsaijk, tot het maken van huwe lijkse voorwaarden, is goedgekeurd; voorts dat deze huwe lijkse voorwaarden ge passeerd zijn ten over staan van de te Kapelle residerende notaris J. C. KRAM, op 31 mei 1958, terwijl de insc' "ij ving bedoeld in art. 207 B.W. heeft plaats gevonden in het openbaar huwelijks goederenregister gehou den ter griffie van de Arrondissements-recht- bank te Breda. DIVERSEN: Losse herenvesten van prima kamgaren f9,75 en f 13,90. HOOFTMAN'S Kleding, Vlasmarkt, Mid delburg. Overalls merk „Beva" en „Viking" f9,50, f 12,50 en f 15,80. HOOFTMAN'S KLEDING, Vlasmarkt Middelburg. „Big Ben" regenmantels en -jassen prima voor de reis geschikt f 11,75, f 15.50 en f 19,75. Hooftman's Kle ding, Vlasmarkt, Middel burg. Kantoorjassen van don kergrijze Casimir en Kha ki f 15,25 en 18,—. Hooft man's Kleding, Vlasmarkt Middelburg. Donkergrijze Casimir werkjassen en Khaki werkjasjes f 13,90 merk „Beva". Hooftman's Kle ding, Vlasmarkt, Middel burg. Te koop, Nee, te koop hebben we niets, maar U kunt zich wel opgeven voor de nieuwe cursus in knippen en naaien, die in september begint. "Mode vakschool, Lange Gist- straat 13, Middelburg. Er wordt lesgegeven op prima coupe. Stuurt u ons even een kaart met uw naam en adres en u krijgt gratis alle gewenste in lichtingen. Modevakschool, Lange Giststraat 13, Mid delburg. GRANEN ZADEN POOTGOED Goes - Oostsingel 80 - telef. 01100-2440 - b.g.g, 3919 MIDDELBURG In verband met sterfgeval van oud-directeur zal woensdag 20 augustus alle aanvoer slechts moge lijk zijn tot uiterlijk 10 uur v.m. of dinsdagmiddag tot 5 uur. Woensdag tussen elf uur en half drie is ons bedrijf gesloten. Daarna aanvang veiling om 3 uur. DE DIRECTIE Het Sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk vraagt voor zo spoedig mogelijk voor de zustereetzaal, geschikt om leiding te geven aan de jongere assisten. Niet ouder dan 35 jaar. Van pos. Prot. Chr. beginselen. Intern. Br. met uitv. inlichtingen aan de Adj.-Direc- trice. 55) André aanrzelde: „Ik ben in dienst geweest en af en toe hebben ve wel eens met een revolver moeten schieten, maar om te zeggen, dat ik een scherp schutter ben, zou overdreven zijn." „U weet dus, hoe u me' zo'n schiet tuig moet omgaan? Goed dan. Hier hebt u zo'n ding en w ees er voorzich tig mee en gebruik het alleen in uiter ste noodzaak." André bekeek „het ding": een zware dienstrevolver. Hij woog het wapen in zijn hand. „Misschien is het helemaal niet no dig, dat wij het gebruiken. Let goed op, Herr Rost,'alleen als ik zeg, gaan we tot lawaai over. Hoe gemakkelijker wij dit zaakje regelen, hoe beter het is. En verder moeten we vooral om de veiligheid van Marianne van der Bij denken." Enkele minuten reden ze zwijgend verder. Ze moesten even achter een zware vrachtauto met opleggier blij ven, die tegen de lichtglooiende hel ling opsukkelde. Zij konden er door het tegemoetkomende verkeer niet langs. Zuckwaller mopperde. „Als hij weet, dat hij gevolgd wordt heeft hij nu een prachtige gelegenheid. Hii heeft over een afstand van nauwiijks een kilometer drie zijwegen, drie kansen dus om er vandoor te gaan en ons zijn hielen te lat snzier,. Dat zou niet zo mooi zijn, want dan zou u die re volver helemaal niet nodig hebben. We moeten langs die wagen. Hoe dan ook Hij minderde vaart om iets meer af stand van de zware vrachtauto te ne men. Aan de rechterzijde zoefden en kele auto's van de andere kant langs het gevaarte. Zuckwaller drukte het gaspedaal dieper in. De motor gierde en rake lings vloog hij om de truck met op legger heen. Een auto van de andere kant werd op nauwelijks een meter gemist. DageÏÏjh vervolgverhaal „Dat was een mooi nummertje snij den, dat u daar weggaf, Herr Zuck waller", merkte André op. De inspecteur antwoordde niet. Hij speurde de weg af, die op dit punt een flauwe bocht maakte. Er was geen spoor meer te zien van de grijze wagen voor hen. „Hij kan in die ogenblikken, dat we achter die vrachtauto zaten, niet zo'n grote voorsprong hebben geno men, dat wij hem nu niet meer zou den zien", zei ZuckwaUör. „Als dat zo is, is hij die zijweg, waar we zojuist tangs kwamen, opgedraaid", antwoordde André. Vlak voor de zware vrachtwagen, die ze even eerder gepasseerd waren, beschreef Zuckwaller een boog en keerde op zijn weg terug. Die schielijke wending werd door de vrachtautochauffeur beloond met een veelzegende vingerwijzing naar het voorhoofd. „De man heeft gelijk", Zuckwaller haalde zijn schouders op. „Maar wat wil je. We konden toch niet anders." André Rost antwoordde niet. Hij had zijn apatische houding verloren en keek gespannen door de voorruit van de snelle sportwagen. „Daar, links", zei hij, „kijk, daar is een smal weggetje. Het is de enige mogelijkheid, inspecteur; ze kunnen nergens anders heengereden zijn." Zonder zich om achter hem liggend verkeer te bekommeren, liet Zuck waller de wagen de nauwe sleuf in het bos inrijden. Weg was een te groot woord, want het was niet veel meer danu een karrespoor met diepe voren. De wagen hobbelde over de on effenheden en het ging heel lang zaam. Een voordeel daarbij was, dat de motor ook niet veel geluid maakte. De sportwagen gleed af en toe weg in een diene voor en Zuckwaller had moeite, de wagen in dat spoor te hou den. André Rost had de revolver, die hij in het kastje van het dashboard had gelegd, in de vuist geklemd. De inspecteur zag het: „Niet direct schieten, wachten tot ik een sein geef enn als het kan, helemaal niet...." André kneap de kolf van de revol ver en antwoordde niet. Ze reden enkele minuten over een paar honderd meter en daar bij een bocht in het wegetje stond de grijze two-seater van Harold Von Emsing- hofer. Er was geen spoor te bekennen van menselijk wezen. Gustav Zuckwaller liet de motor van de auto zwijgen en het voertuig stond stil. Slechts hier en daar was het voor barige gezang van een vogel, die de spanning van dit ogenblik niet aan voelde. Tussen beide auto's was een afstand van een vijftigtal meters. André Rost wilde vooruit stormen, maar de po litieman trok hem aan de arm. „Voorzichtig, mein lieber", zei hij, „heel kalm blijven en het verliefde hoofd niet verliezen." André wilde reageren op de uit drukking „verliefde", maar hij hield zich bijtijds in. Hij wist, dat het de waarheid en niets anders was. Hij was nog verliefd op Marianne van der Bij. Hij wist, dat ze opnieuw in nood was, dat ze gevaar liep en hij wilde alles doen om haar te redden. Zuckwaller begreep er wel iets van. Om Rost de mooie rol van redder te laten spelen en om de gebroken har ten van de twee jonge mensen weer te lijmen, had hij hem immers mee genomen? Twee vliegen in één klap slaan, had hij het genoemd. Behoedzaam slopen ze over het pad, maar noch Von Emsighofer, noch Ma rianne waren te zien. Zuckwaller deed een tak kraken en verontwaardigd keek André opzij. (Wordt vervolgd). 44-5) 1. Het spijt ons, dat wij je wak ker maakten, maar wij zijn hier aan het eind van de wereld geko men. We kunnen niet verder, want er loopt hier geen weg en er stroomt hier geen water. 2. Dat is heel erg, Petsi. Wan neer ik niet net uit bed kwam, zou ik er naar toe gaan, om er eens diep over te gaan slapen. 3. Kiekeboe, het eind van de wereld is hier helemaal niet. Dat is nog veel verder weg. Wij kun nen jullie al het water geven dat jullie hebben willen. WOENSDAG 20 AUGUSTUS HILVERSUM I (402 m.). VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. 8.00 Nws. 8.18 Gram. 8.50 V. d, kind. 9.05 Gym. v. d. vrouw. 9.15 Gram. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. VPRO: 10.00 V. d. jeugd. VARA: 10.20 V. d. vrouw. 10.35 Gram. 11.00 Idem. 12.00 Orgel en zang. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 V. h. platte land. 12.38 Gram. 12.50 Europese atle- tiekkampioenschappen te Stockholm. 13.00 Nws. 13.15 Dansork. 13.45 De ver metele ontdekkingsreizen naar het Noordpool- en Zuidpoolgebied, causerie. 14.00 Gram. 14.45 V. d. jeugd. 16.00 Volksmuz. 16.15 V. d. zieken. 17.00 VA- RA's versierde vakantietips. 17.35 Eu ropese atletiekkampioensehappen te Stockholm. 17.50 Regeringsuitz.: Rijks delen Overzee: Wat eten wij op Cura sao?, door Willy van EltenMooyman. 18.00 Nws. en comm. 18.20 Act. 18.30 R.V.U.: Radio-activiteit in het menselijk lichaam, door Dr. C. J. H. v. d. Broek. Tweede lezing. 19.00 V. d. kind. 19.10 Europese atletiekkampioensehappen te Stockholm. 19.15 De Nederlandse Dag op de Expo. VPRO: 19.30 V. d. jeugd. VA RA: 20.00 Nws. 20.05 Tussen de regels door, comm. 20.15 Metropole ork. 20.45 Dat gelukkige huwelijk, hoorspel. 22.09 Pianorecital. 22.50 Medische kron. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 23.30 Hammondorgel spel. 23.5024.00 Soc. nws. in Esperanto. HILVERSUM H (298 m.). NCRV: 7.00 Nws. 7.10 Gewijde muz. 7.50 Een woord voor de dag. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.30 Lichte muz. 9.00 V. d. zieken. 9.30 Ver nuft en techniek, caus. 9.35 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Gram. 11.35 Vocaal ens. 12.00 Pianorecital. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Met PIT op pad. 13.20 Ork. conc. 13.50 Gram. 14.40 Omr. ork. en solist. 15.35 Clavecimbel en viool. 16.00 V. d. jeugd. 17.20 Volksliedjes. 17.40 Beursber. 17.45 Gram. 13.00 Leger des Heilskwart. 18.15 Spectrum v. h. Chr. organisatie- en verenigingsleven, caus. 18.30 Dubbel De 55-jarige Amerikaanse neger Jimmy Wilson zal op vijf september op de elktrische stoel terecht worden gesteld, omdat hij een blanke vrouw van een bedrag van één dollar 95 cent (ongeveer 7,50 gulden) heeft be roofd Het hooggerechtshof van Alabama heeft een beroep afgewezen. Tenzij dit orgaan zijn uitspraak herziet of gouverneur Folsom het vonnis in levenslange gevangenisstraf wijzigt, zal het doodvonnis worden voltrok ken. In Alabama kan een jury zich uitspreken voor de doodstraf ingeval van beroving met geweldpleging. Dit laatste was "Wilson echter niet ten laste gelegd. mannenkwart. 18.50 Gram. 19.00 Nieuws, en weerber. 19.10 Gram. 19.30 Buitenl. overz. 19.50 Gram. 20.00 Radiokrant. 20.20 Vocaal ens. 20.45 Residentie orkest en solist. 21.40 Tot ziens in Jeruzalem, rep. 22.00 Residentie ork. (verv.). 22.45 Avondoverdenking 23.00 Nws. en SOS- ber. 23.15—24.00 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA VARA: 17.00 V. d. kind. NTS: 20.00 Journ. en weeroverz. KRO: 20.30 Vademecum. 21.00 't Komt door het weer, toneelspel. BRUSSEL, 324 m.: 12.00 Gram. 12.30 Weerber. 12.34 Gram. 13.00 Nws. 13.11 Gram. 14.00 Gram. 15.00 Blaasens. 15.35 Altviool en piano. 16.00 Koersen. 16.02 Gram. 16.10 Ork. conc. 17.00 Nws. 17.10 Volksliederen. 17.50 Boekbespr. 18.00 So- listenconc. 18.20 Beiaardcone. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws. 19.30 Wereldtentoonstel ling. 20.00 Gram. 20.15, 20.45 en 21.00 Idem. 22.00 Nws. 22.15 Gram. 22.55 Nws. 23.00 V. d. zeelieden. KRUISWOORDRAADSEL HORIZONTAAL: 1. Zangeres; 8. over, langs; 9. bijwoord; 10. ophoging; 11. zeehond; 14. plaaggeest; 16. balk; 18. denkbeeld 19. eerder; 21. kleding stuk; 22. schrijfgereedschap; 23. voeg woord; 25. voorzetsel; 26. soort das. VERTICAAL: 2. Algemene toejui ching; 3. nachtvogel; 4. uitroep; 5. werkzaamheid van stromend water; 6. voorzetsel; 7. stuk grond; 12. onder dompeling; 13. moeilijk; 15. bestuur der; 17. aanslibbing; 20. stremsel; 22. keuken gebruiksvoorwerp; 24. kom passtreek; 25. rivier. Oplossing vorige puzzle HORIZONTAAL: 1. Das; 4. kreek; 8. rapier; 11. pop; 12. fel; 14. A.M.; 17. E.K.; 18. peer; 19. pilo 20. de; 21. te; 22. ora; 24. oog; 26. barrel; 29. stork; 30. kit. VERTICAAL: 2. Ar; 3. sap; 4. kip; 5. re; 6. erf; 7. kalkoen; 9. poort 10. kapdoos; 13. eelt; 15. meer; 16. spoor; 23. Abo 24. ork; 24. gek; 27. ar; 28 li.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1958 | | pagina 6