China krijgt kernwapens raketten van Rusland en Ook samenwerking bij het lanceren aardsatelliet. Australië en Nederland gaan confereren over Nieuw-Guinea Denknaald herinnert aan verblijf van Marnix van St. Aldegonde in Souburg Jordanië niet akkoord met luchtlijn Nicosia-Amman Bijna 800 duiven bij transport gedood Bescherm Uw haar tégen zon en water met -haarcreme UIT DE PROVINCIE Verboden terrein bij Brunssum Uit vrees voor beschuldigingen Geouek aan verse lucht Verdovende middelen in Engeland gestolen Zweedse en Griekse prinses gewond MELKOORLOG IN HAARLEM Militair viel tussen trein en perron jen dragen onenterend karakter Vijf personen ernstig gewond bij auto-ongeluk Duizenden guldens schade bij hooibrand Kampioenschappen handboogschieten W aMgu.gtus 19-98 ZEEUWSCH DAGBLAD PAGINA 3 De Sowj et-Unie heeft besloten communistisch China te voorzien van kernwapens en ballistische projectielen, zo meldt de „New York Times" uit Warschau. De Sowj ets zouden ook met de regering te Peking samenwerken bij het lanceren van een aardsatelliet, zulks op grond van een belangrijk militair en politiek akkoord dat Moskou en Peking tien dagen geleden zouden hebben gesloten. Tevens zouden de Russen hun steun bij de economische ontwikkeling van China aanzienlijk versterken. Volgens te Warschau ontvangen her- richten zal de Sowjet-Unie nog vier kernreactors in China bouwen. Genoemde besluiten zouden het voor naamste resultaat zijn van de vorige maand gehouden conferentie tussen pre mier Chroesjtsjef en Chinese leiders te Peking. STILZWIJGENDE GOEDKEURING De „New York Times" acht het waar schijnlijk dat deze berichten over een door de Russen gesteunde modernisering van de Chinese strijdkrachten en een toeneming van de Sowjet-hulp aan Chi na op economisch gebied tenminste met de stilzwijgende goedkeuring van de Russen zijn verspreid. Over de omvang van de Russische levering van kernwa pens en ballistische projectielen is niets bekend. Men neemt echter aan dat het akkoord tussen Moskou en Peking al thans voor een deel bedoeld is om Pe- kings positie in de wereldpolitiek te ver stevigen. POSITIE VERSTERKT Volgens de te Warschau*ontvangen be richten hadden de Chinezen om ballisti sche projectielen en antiraketwapens ge vraagd met het oog op de aanwezigheid van Amerikaanse en nationalistisch Chi nese troepen op Formosa. Ook wilden de Chinezen Russische goedkeuring voor hun streven om een atoommogendheid te worden. In het artikel in de "New York Times" wordt voorts gezegd dat de politieke resultaten van het overleg tus sen Chroesjtsjef en Mao Tse Toeng in Warschau evenveel aandacht krijgen als Het terrein bij Brunssum, waarop een aardverschuiving is voorgekomen die een paard het leven heeft gekost, is thans over een oppervlakte van Ongeveer drie hectare voor het pu bliek gesloten. De politie houdt er toezicht totdat vastgesteld zal zijn waardoor de grondverschuiving werd veroorzaakt, en of er nog verder ge vaar dreigt. Aangezien het hier gemeentelijk terrein betreft, zal de gemeente Bruns sum waarschijnlijk experts verzoeken een onderzoek in te stellen naar mo gelijke verdere veranderingen in het aardoppervlak ter plaatse. In hoeverre de verschuivingen van eergisteren en die van vier jaar geleden in deze streek eventueel veroorzaakt zijn door werking van mijngangen in de aard bodem zal eveneens door technici onderzocht moeten worden. de militaire en economische consequen ties. Men is van oordeel dat zowel de Sowjetleiders als de Chinese president zijn positie heeft versterkt. „Manchester United" niet in Europese bekercompetitie? De kwestie over de eventuele deel- chesfer United" aan de Europese be neming van de Engelse club „Man- kercompetitie voor clubs blijkt nog stJeds niet geregeld. Verschillende clubs hebben zich ver zet tegen de toelating van Manchester en de gemengde commissie van de „Football Association" en de „Football League", die speciaal in het leven was geroepen om uitspraak in deze kwestie te doen, heeft besloten de zaak over te dragen aan een ander comité, de com missie van advies van de Engelse Le ague. Zoals bekend, werd „Manchester United" uitgenodigd om uit te komen in de Europese bekercompetitie, on danks het feit dat de ploeg geen kam pioen van Engeland is. Maandag is te Tel Aviv van ge zaghebbende zijde vernomen dat de Jordaanse regering de Britse „Eagle Aviation Company" geen toestemming heeft willen verlenen voor het openen van 'n twee maal in de week te onderhouden lucht- verbinding tussen de hoofdsteden van Cyprus en Jordanië, Nicosia en Amman. Het was de bedoeling van de maat schappij geweest de vluchten via de Israëlische luchthaven te Lydda te doen verlopen. De maatschappij was door het Britse ministerie van lucht vaart benaderd om de lijn welke uitsluitend voor „verbindingsdoelein- einden zou worden onderhouden, het geen inhield dat geen burgerpassagiers zouden worden vervoerd te openen. Israël had wel toestemming voor het gebruik van het vliegveld van Lydda verleend. VREES Men meent te Tel Aviv dat de weigering der Jordaanse autoriteiten om vergunning voor het openen van de luchtlijn te geven, is ingegeven door Vrees voor eventuele beschul digingen van de zijde der regering van de Egyptisch-Syrische republiek, dat Jordanië in dat geval bet eerste land zou zijn, dat een rechtstreekse Man met steekwond aangetroffen Op het Oranjeplein te Den Haag troffen voorbijgangers zaterdagnacht een zittende man aan, die in elkaar zakte toen hij trachtte op te staan. Het bleek de 30-jarige D. B. te zijn, die een flinke steekwond in de lin kerzijde had. B. weigerde te zeggen hoe hij aan de wond kwam. De po litie stelt een onderzoek in. Bij een transport van ongeveer 1500 ingekorfde duiven van Nijmegen naar Oss hebben zondag byna 800 dieren de reis niet overleefd. De duiven werden voor het uitvoeren van een eerste oefen- vlucht vervoerd door de transportonder nemer Van H. uit Nijmegen, die een overeenkomst voor deze transporten heeft met een aantal postduivenvereni gingen in Nijmegen en die reeds dertig keer een dergelijk transport heeft uitge voerd zonder dat zich enige onregelma tigheden hebben voorgedaan. Over de orzaak van het gebeurde is nog niets bekend. De dieren werden ver voerd in een vrachtauto met aanhang wagen. Een der theorieën is, dat door het aankoppelen van de aanhangwagen zich rondom het autostel een lucht stroom heeft ontwikkeld, die de toetre ding van verse lucht via de roostertjes verhinderd heeft. De duiven, die in de aanhangwagen werden vervoerd bleken bij aankomst in Oss niet geleden te heb ben. Enkele omgekomen duiven zijn naar de rijksseruminrichting te Rotter dam overgebracht, waar onderzocht wordt of ze vergiftigd kunnen zijn. De waarde van de omgekomen dieren wordt op 15 20.000 gulden geschat. Het waren jonge postduiven, die ge woonlijk eerst naar Oss worden gebracht daarna naar 's-Hertogenbosch en ver volgens naar Breda. Pas dan zijn ze vluchtrijp voor wedvluchten naar Bel gië. De Londense politie doet krachtige pogingen om een hoeveelheid gestolen verdovende middelen op te speuren, die de dood van wel 1000 mensen kan veroorzaken. De verdovende middelen zijn gestolen uit een hospitaal in het graafschap Woolwich. Van medische zijde werd medege deeld, dat de hoeveelheid groot ge noeg is om 1000 mensen te doden, als de verdovende middelen op verkeerde wijze worden toegediend. De politie is er bang voor dat de middelen in han den zullen vallen van Londense af persers. De heer Van H. deelde mee, dat deze transporten in overleg met de verenigin gen van duivenhouders verzekerd zijn. Op elk transport wordt een verzekering van f 50.000 afgesloten bij de N.O.B., een transportrisicoverzekering. Onder de postduivenliefhebbers be staat al geruime tijd verschil van me ning over de wijze van transport der duiven. Sommigen zijn voorstander van vervoer per spoor, anderen voelen meer voor vervoer per auto. luchtverbinding tussen Israël en een Arabisch land zou toestaan. Er is echter te Tel Aviv vernomen dat van Britse zijde wordt gepoogd alsnog van Jordaanse zijde toestem ming voor het openen van de voorge nomen luchtverbinding te verkrijgen. Prinses Desirée van Zweden en prinses Irene van Griekenland zijn zondag j;l. licht gewond, toen een jeep, waarin zij reden, in de omgeving van de stad Kerkyra, op het eiland Korfoe, slipte. De prinsessen werden onmiddellijk in het ziekenhuis opgenomen. Prinses Desirée liep een kneuzing aan de linkerknie op. Sinds gistermorgen woedt in Haar lem een melkoorlog, die is ontstaan doordat het melkstandaardisatiebedrijf „De Sierkan" heeft besloten een ge deelte van het 12 jaar geleden op geheven distributie-apparaat weer op te richten, om zeven melkslijters te beconcurreren, die een deel van hun produkt te betrekken van de Aals- meerse melkcentrale te Uithoorn. De Sierkan, en met haar de melk inrichting „De Landbouw", die door een belangengemeenschap met haar is verbonden, verkoop produkten in de wijken van de 7 melkslijters tegen een prijs die gemiddeld 3 cent per liter lager ligt dan de tot dusver gel dende prijzen. De directies van de twee Haarlemse melkinrichtingen stellen, dat een verbetering van de slijtersmarche niet ten koste móet gaan van die van de fabrieken en dat de klant de keuze moet worden ge laten van de produkten die zij af neemt. De melkslijters en hun organisaties zijn daarentegen van mening dat zij niet gedwongen kunnen worden de melk van bepaalde inrichtingen te betrekken en dat bovendien de klant de keuze wordt gefaten omdat zij en van de Uithoornse fabriek en van de Haarlemse bedrijven kan betrekken. Inmiddels hebben de beide bedrijven geweigerd edbetrokken slijters van hun produkten te voorzien. Door deze ontwikkeling wordt de melksanering in Haarlem bedreigd. De 19-jarige dpi. soldaat J. H. P. M. V. uit Boxmeer veroorzaakte zondag avond grote consternatie op het Nij meegse station toen hij te ongeveer 22.50 op een rijdende trein probeerde te springen, docfi mis greep en tussen de trein en het perron terecht kwam. De trein kwam onmiddellijk tot stil stand doordat de hoofdconducteur aan de noodrem trok. De militair liep ern stige verwondingen op en moet de toppen van de vierde en vijfde teen aan zijn linkervoet missen. Hij is over gebracht naar het Sint Canisiuszieken- huis te Nijmegen. Zijn toestand is thans gunstig. De trein kreeg een half uur vertraging. 9 Franse archeologen hebben in Afghanistan Griekse inscripties uit de derde eeuw voor Christus ontdekt. Ingezonden mededeling (Adv.) Als eerste stap tot de uitvoering van de nauwere samenwerking tussen Nederland en Australië op Nieuw-Guinea zal in de tweede' helft van oktober in Canberra een territoriale conferentie worden ge houden, waaraan zal worden deelgenomen door hoofdambtenaren van de besturen van beide delen van het gebied en vertegenwoordigers van de Nederlandse en Australische ministeries van buitenlandse za ken en van zaken overzee. De besprekingen zullen een oriënterend karakter hebben. De voorlopige agenda vermeldt o.a. besprekingen over de concretisering van het besluit gegevens tussen beide administraties uit te wisselen, over de verbetering van de communicatiemid delen, over faciliteiten ter intensive ring van de samenwerking en over de taalproblemen. De delegatie uit Nederlands Nieuw- Guinea zal bestaan uit de directeur van de dienst van binnenlandse zaken, de heer J. C. Baarspul, de directeur ver keer en energie, de heer M. W. F. Schregardus, de gouvernementssecre taris, de heer A. A. Loosjes, resident A. Boendermaker, de Nederlandse liaison-officier in Port Moresby, de heer R. den Haan, en de Nederlandse attaché voor Nieuw-Guinea in Canber ra, de heer J. A. van Beuge. Het mi nisterie van buitenlandse zaken zal worden vertegenwoordigd door een lid Vijf personen werden gistermiddag gewond, toen een personenauto uit Groningen op de provinciale weg te Marum uit de bocht vloog en tegen een .boom botste. De bestuurder, E. M. uit Groningen, was er het ergst aan toe. Hij werd in zorgwekkende toestand naar het academisch ziekenhuis te Groningen gebracht. De overige inzit tenden werden eveneens, daar zij vrij ernstig gewond waren, naar dit zie kenhuis gebracht. Het zijn de echtge note van de bestuurder, diens negen jarig zoontje en het echtpaar J. V., eveneens uit Groningen. In Italië hebben zich te Civita vecchia en in een dorpje bij Messina ongelukken voorgedaan bij het afste ken van vuurwerk. Een student ver loor het leven en 33 mensen liepen verwondingenop. Misschien herinnert u zich nog dat ik verleden jaar enkele artikelen geschreven heb over Marnix van Sint Aldegonde, vermoedelijk de dichter van ons volkslied. Hij heeft verscheidene jaren gewoond op zijn kasteel te West-Souburg, nu totaal verdwenen. Wel herinnert een gedenknaald op de plaats van de vroegere kerk aan deze geleerde staatsman. Dat Marnix ook de dichter is van de psalmen is minder bekend. Daarom wil ik dit werk van hem eens bijzonder onder de aandacht brengen. Reeds in 1540 konden de mensen die het met de Rooms-Katholieke leer niet eens waren hun psalmen zingen. Hun vijanden noemden hen ketters, maar dat is eigenlijk een gemeen scheldwoord. Of aanhangers van de „nieuwe leer", maar dat is ook niet juist, want ze hielden vast aan de „oude leer", die van Jezus Chris tus en de Apostelen. Deze eerste psalmen waren gemaakt door Willem van Zuylen van Nijevelt en werden Souterliedekens genoemd. Om niet door hun vijanden ontdekt te wor den, zongen de mensen deze psalmen op de wijs van wereldse versjes, van straat deunen en liefdesliederen. COL1JNSPLAAT Voetbalwedstrijd. Op het voetbal terrein van Colijnsplaat werd zater dagmiddag een wedstrijd gespeeld tussen Colijnsplaatse Boys 1 en een Zierikzeese combinatie. De Boys won nen met 110. DOMBURG Lampionoptocht. Als steeds was de lampionoptocht te Domburg, die za terdagavond werd gehouden, een suc ces. De deelnemers meer dan ooit stelden de jury die werd gevormd door de dames Crommelin, Vaandra ger en Schelling, voor een moeilijke keuze. Het pijperkorps „Juliana" uit Mid delburg en de plaatselijke muziekver eniging „Apollo" verleenden aan de optocht door het dorp hun medewer king. De burgemeester reikte de prijzen uit en de voorzitter van de V.V.V. dankte de medewerkenden. „Apollo" gaf tenslotte nog een concert op het marktplein. WESTICAPELLE Spelavond. Een paar honderd Fran se, Duitse, Zwitserse en Nederlandse jongens en meisjes hebben van de Spelavond, die door de V.V.V. West- kapelle werd gegeven in „Westkapelle herrijst" genoten. Na een polonaise werden verschillende volksdansen ge daan. Ondanks het taalverschil zon gen alle jongens en meisjes de liedjes uit volle borst. Spelen op het marktplein. De mu ziekvereniging O.K.K. te Westkapelle heeft een spelmiddag georganiseerd. Spelen als hindernisrijden, eierlopen, zaklopen e.d. werden door tientallen kinderen beoefend. Zowel voor de wielerwedstrijd als voor het avond concert door O.K.K. bestond van de zijde van de badgasten grote belang stelling. O.K.K. organiseerde deze fes tiviteiten ter gelegenheid van zijn 50- jarig bestaan. Strandfeest. De V.V.V. „Westkapel le" geeft zaterdag a.s. een strandfeest. Op het programma staan o.m. strand- figuren maken, schatgraven en zaklo pen. Het feest begint om 2 uur n.m. VROUWENPOLDER Ketelmuziek. Dat de „Boertjes van buten" en ketelmuziek goed in de smaak vallen bij de inwoners en de badgasten van Vrouwenpolder is ook zaterdag weer gebleken. Alles wat la waai maakte kon meedoen aan het „concert". Tot laat in de avond bleef het dorp een centrum van lawaai. ELLEWOUTSDIJK Concert. Zaterdagavond gaf de mondaecordeonvereniging „Schelde- galm" het jaarlijkse zomeravondcon cert onder leiding van dirigent de Punder. Ondanks het minder gunstige weer was de belangstelling toch goed te noemen. ARNEMUIDEN Oriëntatirit. In samenwerking met de W.J. „Jong Kontakt" hield de W.J. „Jonge kracht" een oriëntatierit. Er werd bij deze rit speciaal op de ver keersregels gelet. De winnaars waren C. Jonker uit Middelburg en C. Poort vliet uit Arnemuiden. Psalm 8 kon gezongen worden als het hoerenliedje „Een bouman had een dom me zin". Psalm 2 op de wijs van „Roos ken roodt seer wijdt ontloken" en het liefdeslied „Waer is mijn aldersliefste?" had dezelfde wijs als psalm 68. Overal loerden en luisterden de spion nen. Vandaar deze vreemde manier van zingen. Tegen zulke profane wijzen waren echter ook wel bezwaren in te brengen. Zoals iemand dat op deze manier deed: „Wil men de gemene man onkuise we reldse liedekens en vuile hoerische bor deel-gedichten inplanten?" Wel wat scherp gezegd, maar er zit toch een kern van waarheid in. Het volgend jaar (1541) gaf de Fransman Marot 50 psalmen in het Frans uit, weldra gevolgd door de an dere 100 van Beza. Toen bestond er dus een volledige Franse psalmbundel. Vertaling van Datheen Deze Franse berijming heeft Petrus Datheen in 1566 in onze taal overge bracht. Daheen was geen wetenschappe lijk man, hij had niet gestudeerd en ken de ook geen Hebreeuws. Zodoende kon van St. Aldegonde. Hij was een heel ander man dan Datheen. Had gestudeerd aan de universiteit en was een uitstekend kenner van het He breeuws. Eerst vertaalde hij iede. e psalm uit de ze taal in proza, daarna gaf hij aan die vertaling een poëtische vorm. Zoals hij in een voorbericht zegt: „Wij hebben al leen gezocht de tekst des profeten (Da vid) en de zin des Heiligen Geestes blo- telijk en slechtelijk duidelijk en een voudig) uit te leggen, hetwelk wij ver hopen alzo nauwe naar de waarheid van de Hebreuewse tekst gedaan te hebben, dat men het onderscheid van andere overzettingen wel lichtelijk zal kunnen gewaar worden." Sekuur werk dus, waarbij hij de slor digheden en onduidelijkheden van Da theen wilde vermijden. Het heeft hem dan ook 10 a 12 jaar studie gekost eer hij klaar was. We begrijpen dus goed dat hij spreekt van „langdurige arbeid, moeite en naar stigheid. En dat werkt heeft hij verricht, eens deels in ballingschap, eensdeels in de ge vangenis onder de handen der vijanden, eensdeels ook onder vele andere bekom mernissen". Een prestatie om respekt voor te hebben. Evenals Datheen sloot hij zich aan bij de bestaande Franse me lodieën. Het ging bij Marnix niet tegen de per soon van Datheen, zoals wel eens be weerd wordt. Uitsluitend tegen de gehal te van diens werk. Trouwens, Datheen heeft zelf meerma len beweerd dat hij zijn psalmen „met hij niet beoordelen of Marot wel een juiste vertaling van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst had gegeven. Het werd dus een vertaling van een verta ling, wat altijd gevaarlijk is met het oog op de goede overzetting. Bovendien op rijm. En als dichter had Datheen maar zeer middelmatige talen ten. Hij hield zich aan de zangwijs van Marot, zodat Fransen en Nederlanders ieder in hun eigen taal, maar op dezelfde wijs, hun psalmen konden zingen. Om hetzelfde ritme, hetzelfde aantal lettergrepen per regel te krijgen, be diende hij zich daarom dikwijls van stopwoorden, zoals gans zeer, voorwaar, och arm.gaer net, e.d. Aanvullingswoor den, die de mensen van toen weinig zei den, maar ons helemaal niets. Woorden zonder betekenis, waarvan de meeste nu totaal verouderd zijn. Bezwaten van Marnix Tegen dit middelmatig gerijmel en deze niet altijd zuivere weergave van de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst richten zich de bezwaren van Marnix grooter haesten" gemaakt heeft en toe gegeven dat hij onervaren in 't He breeuws was en de oorspronkelijke tekst niet vergeleken had. Datheen wenste zelfs dat de psalmen van Marnix in de gemeenten zouden ge zongen worden als die met de He breeuwse waarheid nader overeenkwa men. Deze wens is niet in vervulling gegaan. De psalmen van Marnix zijn niet ingevoerd, men bleef de berijming van Datheen zingen. Over de strijd tussen deze twee psalmenbundels handelt het vol gend artikel. L. v. w. De Franse componist Florent Schmitt is zondag in de ouderdom van 88 jaar in de Parijse voorstad Neuilly overleden. van de Nederlandse ambassadestaf in Canberra. De heer Van Beuge wordt deze week in Hollandia verwacht voor besprekin gen met gouverneur Flatteel. Gisternacht zijn bij de landbouwer R. Lokkorst te Staverden twee grote bergen hooi en graan in vlammen op gegaan. De brand is ontstaan door hooibroei. Veertien dagen geleden had men de hooiberg reeds op broei ge controleerd, doch geen vuur ontdekt De uitslaande brand in het hooi sloeg over naar een berg met graan, die eveneens geheel verloren ging. De schade bedraagt zes tot zeven duizend gulden. De landbouwer is verzekerd. In de Sowjet-Unie is een serie documenten gepubliceerd betreffende de diplomatieke betrekkingen tussen heersers in Centraal-Azië en West- europese vorsten in de vijftiende eeuw, zoals correspondentie tussen Timoer Lenk en de koningen van Frankrijk en Engeland. BRUINISSE Wegens huurschuld uit huis gezet. Te Bruinisse werd vrijdagmiddag ie mand wegens huurschuld uit zijn huis gezet. Het huisraad kwam in de West straat te staan. De loco-burgemeester, wethouder Van den Berg, die het ge val toch wel wat te bar vond, heeft er toe mede gewerkt dat er een oude, voor de sloop bestemde schuur vrij kwam. De kinderen zijn bij familie onder gebracht. OUD-VOSSEMEER Duivensport. „De Zwaluw" nam met het volgende resultaat deel aan de wedvlucht vanaf Mons: J. v. d. Lende 1, 4, 5, 16, 18, 25, 44; M. de Graaf 2, 20; C. A. Boogaert 3, 28, 30, 34, 43, 46; J. Tholemeer 6, 7, 9, 14, 17, 19, 21, 23, 31, 47, 49; A. Lind- hout 8, 50, 53; A. A. Douw 10, 27, 41, 51; A. v. Treijen 11, 13, 15; C. van Tilbeurgh 12; G. Havermans 22, 40; G. Hoek 24, 25, 33, 45; C. Boogaerd 29, 56; H. Quaak 32, 57; P. van As 35, 37, 39, 54; A. van Daalen 36, 42, 48; W. Burgers 38; A. Hommel 52; Joh. Nuts 55; I. Berkeij 58, 60, 61; M. Hommel 59. Benoeming. Het bestuur van een School met de Bijbel benoemde tot onderwijzer aan haar school de heer R. J. Rutten, wonende te Randwijk. RILLAND BATH Concert. De muziekclub „Erato" gaf zaterdagavond op het marktplein te Bath een concert onder leiding van de dirigent, de heer A. Blok. Mede dankzij het mooie weer was er veel belangstelling. SINT-ANNALAND Accelerando concerteerde. Zater dagavond gaf het muziekgezelschap „Accelerando" onder leiding van haal directeur, de heer H. J. L. Laenen uit Bergen op Zoom een zeer geslaagd concert in de muziektent, die voor dit doel op de Ring was geplaatst. De be langstelling van het publiek was niet zo erg groot, gezien het minder gun stige weer. Na afloop van dit concert maakte men nog een muzikale rond gang door het dorp. Te Terneuzen werden zaterdag de provinciale kampioenschappen gehou den voor het handboogschieten op de staande wip. Er werd eerst gestreden om het viertallen kampioenschap tus sen vier van „Willem Teil" uit Kapel- Ie en een viertal van Sebastiaan uit Westdorpe. In deze strijd werd Zeeuwsch Vlaanderen kampioen van Zeeland. H. Driedijk uit Wolfaartsdijk en J. Bruggeman uit Westdorpe streden om het persoonlijk kampioenschap. Eerst gaven zij elkaar geen krimp, maar tenslotte moest de heer Bruggeman met de tweede plaats genoegen nemen Het Zeeuws kampioenschap werd daarna verschoten tussen een 24-tal uit Zeeuws Vlaanderen en een dubbel dozijn uit Zuid-Beveland. In het begin van de wedstijd leek het alsof Zuid- Beveiand met de eer ging strijken: na twee ronden had het 24-tal een voor sprong van vier punten. Na de zesde ronde was dit «?.og slechts één punt en toen de laatste pijl geschoten was stonden de Zuid-Bevelanders acht punten achter. Hoewel uit deze uitslagen blijkt dat de schutters uit Zeeuws Vlaanderen behoorlijk van leer kunnen trekken, wordt daar met de uitzending naar landentoernooien te weinig rekening mee gehouden. Ook dit jaar zullen aan de Europese kampioenschappen handboogschieten in Brussel geen Zeeuws Vlamingen deelnemen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1958 | | pagina 3