Schuddebeurs heeft iets unieks in geheel Nederland U ZULT DAAR TOCH WONEN (VII) Gepensioneerde vogelrijkdom hoofdonderwijzer fotografeert van Schouwen-Duiveland Schuddebeurs UIT ZEELANDS STEDEN Uitbreidingsplan Kom '58 Koudekerke vastgesteld Bos „Mon Plaisir" wordt op „deltacapaciteit" gebracht MIDDELBURG GOES Plan Duinstreek spoedig ter tafel Dinsdag 19 augustus 1958 ZEEUWSCH DAGBLAD PAGINA DE MANNEN VAN DE RIJKSWATERSTAAT zijn laconieke lieden. Zo denken tenminste de Schouwenaren er over, die enige tijd geleden bij het nieuwe kanaal van Schouwen enkele heren zagen experimenteren met een waterfiets. En wel ke heren onvolprezen dienaren van minister Al pera bleken te zijn. Nu gold de belangstelling van de Schouwse toeschouwers niet de ambtenaren van de Rijkswaterstaat en ook niet de waterfiets op zich, maar meer het feit, dat de volgelingen van de in Zeeland goedbekende heer Algera zich bij hun werkzaamheden bedienden van een vervoer middel, dat doorgaans alleen gebruikt pleegt te worden in een oord van amusement. Wij breken met die traditie, zeiden de mannen van Rijks waterstaat, en zij vervoegden zich bij de heer C. den Hollander, die sinds drie jaar earploitant is van het café-restaurant „Schuddebeurs", een uitspan ning in het gelijknamige vlek tussen Zierïkzee en Noordgouwe. En met dit besluit gaven de ambte naren voor de zoveelste keer in hun leven blijk ondernemingsgeest te bezitten. De heer Den Hol lander, die niets liever ziet dan dat zijn in Neder land unieke waterfietsen meer bekendheid onder OP EEN VAN DE VIER water fietsen hebben we een tochtje over het kleine vijvertje van hem ge maakt. Zij beviel ons best, die Schouwse zeereis. Glimlachend keek Den Hollander toe. „Je hoeft heus niet naar de Cöte d'Azur om op zo'n ding te zitten", riep ie van af de oever, ,,'t Is jammer, dat zo weinig mensen weten, dat ze hier kunnen waterfietsen. Ik maak me sterk, dat er anders veel minder vakantiegangers naar Zuid-Frank rijk zouden gaan." Wat optimistisch gedacht van deze man uit Schuddebeurs, dachten we, toen we al draaiend met de benen het vijvertje al twintig keer hadden rond getoerd. En dat zeiden we ook. „Kan best zijn", antwoordde de Schudde- beurzenaar, die zijn jeugd in Oud- Vossemeer heeft doorgebracht", maar mijn waterfietsen zijn uniek in Ne derlandVraag maar na." Wij spaarden ons deze moeite, werden Zeeuwsch-chauvinistisch en garandeer den de kastelein, dat wanneer hij er in zou slagen in Schuddebeurs voor goede hotelakkomodatie te zorgen, er vast en zeker een toeristeninvasie zou optreden. Toen grinnikte hij. Dat vond hij van ons weer wat te optimistisch. TTt£ VL^K Door u- -iiiets-gesciiieaenis hebt u ongetwijfeld al begrepen, dat Schuddebeurs niet zomaar een lande lijk vlek is, dat om het oneerbiedig te zeggen „wordt geleefd", maar dat het een nederzetting vormt, welke met haar tijd meegaat. Schuddebeurs houdt eigenlijk het midden tussen een boe- rendorpje en een renteniersplaatsje en misschien juist daarom is er voor hem, die oog heeft voor de natuur, veel te zoeken. Het gehuchtje is niet groot, het telt maar 280 inwoners, maar het be koort ongemeen. Reeds bij de nade ring ervan ademt het vlek een sfeer, die weldadig aandoet en niet in het minst draagt daartoe de kronkelende beek bij, die je even moet nemen om om aan de andere kant van het ge hucht te komen. Het zal u daarom niet verwonderen, dat Schuddebeurs meer bezienswaar digheden heeft dan alleen de landelijk gelegen fraaie uitspanning „Schudde beurs" met alles wat daarbij hoort. We hoeven hier maar de bossen te noemen van „Staatsbosbeheer", „Mon Plaisir" en „Weelzicht" en ook het bos van me vrouw Van Citters. Bosbouwkundig ambtenaar J. Roers, een geboren Lim burger, vertelde in zijn sappige „lands taal" in geuren en kleuren over zijn geliefd domein. Hij houdt zich dage lijks met „Mon Plaisir" bezig, samen met voorwerker A. W. Jansen. Verder helpt er nog een arbeider mee de bo men en struiken, alsmede de paden en plantsoenen op peil te houden. „DELTA.APACITEIT" EVENALS DE TERREINEN bij Ouwerkerk en Schelphoek, die naar de mening van de heer Roers recreatie oorden van aanzien kunnen worden, zijn de bossen in Schuddebeurs het eigendom van het ministerie van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen. Een paar jaar geleden is bijvoorbeeld „Mon Plaisir" opengesteld voor het pu bliek. Uitgezonderd zondagen, wanneer er flinke wandelingen worden gemaakt wordt het nog niet zo druk bezocht. En zondags lopen er eigenlijk alleen inwoners van Schuddebeurs in. „Het is echter de bedoeling, dat dit bos zal uitgroeien tot een soort reservaat met „Delta-capaciteit" dat wil zeggen, dat „Mon Plaisir" in de toekomst in staat moet wor den geacht, de stromen toeristen die uit de Randstad Holland zul len komen, op te vangen. Opnieuw maakt de heer Roers een over- EEN LUCHTIGE, speelse dool- l tocht langs onbekende Zeeuwse vlekken met vreemdsoortige na- men. Zevende pleisterplaats: 1 SCHUDDEBEURS. U zult toch l in Schuddebeurs wonen! Maar loopt u niet te hard van stapel, 7" want het kan er heerlijk wonen 1 zijn, vooral wanneer de zon schijnt. En omdat de zon juist 1 scheen, toen wij naar Schouwen togen, hebben we niet geaarzeld een kijkje in Schuddebeurs te i nemen en daar een tijdje te pleisteren. Vorige keren pleis terden we in Laatste StuiveiyDe Vuilpan, Poppendamme, Rijke- buurt, Paal en Boshoofd, dit keer nemen we u dus mee naar Schuddebeurs op SCHOUWEN- DUIVELAND, op welk eiland men over het algemeen de na men in een wat alledaagser sfeer heeft gehouden. Schuddebeurs, gelegen aan de weg van Zierik zee naar Brouwershaven, be hoort tot de gemeente NOORD- GOUWE. Misschien wist u al, dat er op Schouwen een vlek lag, dat Schuddebeurs heette en dan* vindt u het wellicht wel aardig om er weer eens iets over te le zen, maar als de naam Schudde beurs volkomen vreemd voor u is bij Hulst ligt ook nog een vlek van die naam dan heeft u uw aardrijkskundige kennis van Zeeland weer wat uitge breid. En u weet dat onder hand wel dat is ook de bedoe ling van deze serie artikelen on der het motto: U ZULT DAAR TOCH WONEN. Gaat u mee naar SCHUDDEBEURS? *- stapje naar Ouwerkerk, waar hij eveneens veel in ziet. „Er wordt nu al veel gevist in de kreken. Straks wanneer gehele boscom- plexen zijn aangelegd en wandel wegen het recreatieoord doorsnij den - en dit geldt ook voor de Schelphoek - zullen ongetwijfeld drommen vakantiegangers naar de boorden van Schouwen-Duiveland trekken". Voor de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer op het eiland is hier in elk geval een rond te kuieren. Zo denkt ook de sinds 18 jaar gepensioneerde hoofdonderwij zer van een school in Noordgouwe, de heer J. Vijverberg, er over, die hui zend in zijn fraaie witte buitenplaats, „Welgelegen", aan de andere kant van het vijvertje van „Schuddebeurs", in het dorpje de vraagbaak is voor iedere natuurhistorische nieuwsgierige. Be halve aan onderwijs deed de heer Vij verberg, die men in Schuddebeurs niet anders kent dan met zijn onafscheide lijke petje, ook aan journalistiek, maar de laatste jaren heeft hij het grasdui nen naar nieuws verwisseld voor het grasduinen naar vogels en wild. En daar is hij een expert in geworden. De vriendelijke, oude baas, die de ze ven kruisjes allang is gepasseerd, ont ving ons hartelijk in de negentiende eeuwse studeerkamer, waarin talrijkee boeken herinneren aan de liefhebberij van hun eigenaar. „Ik ben mijn hele le ven een bewonderaar van vogels ge weest", vertelde hij. Hij stond op van zijn stoel, rommel de wat in laden van zijn schrijfbureau en kwam toen voor de dag met een schat van vogeldia's. „Allemaal zelf genomen en weet je waarmee? Met dit ding!" De oude heer liet een vreemd soortig apparaat van hout zien, dat hij betitelde met de naam „fototoestel". Een vernuftig instrument, door hem zelf vervaardigd, dat nog werkt vol gens een oud principe, maar dat goede resultaten waarborgt. De heer Vijver berg is er de koning te rijk mee. „Ik ben altijd zo'n knutselaar geweest. Vroeger hield ik nog wel eens lezin gen, maar tegenwoordig praat ik eigen lijk alleen maar voor bejaarden en schoolkinderen. Zo gaat dat als je oud 25 ha, het moet heerlijk zijn daarin begint te worden. Maar ik heb 48 jaar ons volk krijgen, was onmiddellijk bereid de niet alledaagse communicatiemiddelen af te staan. „Ze zijn betrouwbaar tot en mef', voegde hij eraan toe. Dat bleken de waterfietsen inderdaad. Rijks waterstaat heeft er plezier van beleefd, toen het peilingen ging verrichten in het kanaal, dat straks aan het Waterschap Schouwen zal opgeleverd wor den. Peilingen van twintig meter diepte werden gedaan zonder dat de rijksambtenaren voeten moesten spoelen. De heer Den Hollander is daar om niet weinig trots op zijn speciale attraktie, die telkenjare in het zomerseizoen de aandacht trekt van toeristen van heinde en ver. „Ja, en nu kun nen die knullen daar aan de Rivièra wel een hoge borst opzetten en beweren, dat zij de beste water fietsen ter wereld bezitten, ik geef geen stuiver voor die redenering", verzekert Den Hollander ons, tonend een ras-Nederlandse mentaliteit te be zitten. „Mijn waterfietsen zijn zo veilig, dat je er gemakkelijk met twee, drie man op kan gaan staan, zonder dat de dingen kiepen. En dat is op het water natuurlijk heel belangrijk!" Wat dat laatste betreft, daarin had de eigenaar van „Schuddebeurs" natuurlijk schoon gelijk. schone en belangrijke taak wegge legd. EEN BOS ALS „MON PLAISIR' van vrienden ging praten. „Er zijn wel eens schuwe vogels bij, maar over het alge meen is het zo, dat de diertjes zich als het ware zelf fotograferen". Hij „jaagt" echter niet alleen op vogels, ook hazen, fazanten, patrijzen en eenden vormen een welkome „prooi" voor de Schud- debeurse natuurvorser. De man had voor ons nog een verrassing in petto. Want toen we afscheid hadden genomen stapte hij zonder blikken of blozen ge moedereerd in een zeer oud vehi kel, dat men op een R.A.I.-tentoon stelling zou onderbrengen in de af deling voor waardevolle museum stukken. De heer Vijverberg kroop namelijk achter het stuur van een Chevrolet uit de dagen van 1920. „Achtentwintig jaar geleden ge kocht", riep ie vol trots, „maar laat dit oude beestje nu nog te jong zijn om toegelaten te worden tot de auto-club". Lachend reed de in Oosterland geboren heer Vijver berg weg. Naar het Dijkwater. Ook wij reden weg. maar niet nadat we in „Schuddebeurs" nog een pintje bier het was die dag zo warm hadden gedronken en onze beurzen hadden geschud, want al heeft de her berg daar zal Schuddebeurs in het verleden wel naar genoemd zijn dan ook pas haar 300-jarig bestaan achter de rug, betalen moet je ook daar. Maar dat hadden we voor ons verhaal wel over, het eerste weer na onze vakantie. Ds, de Boer neemt 5 oktober afscheid Naar wij vernemen hoopt ds. J. H. de Boer, Geref. predikant te Middel burg op zondag 5 oktober a.s. afscheid te nemen van zijn gemeente in ver band met zijn vertrek naar Leiden. Daar zal hij op zondag 19 oktober zijn DE HEER J. Vijverberg uit Schud debeurs, die al achtien jaar gepen sioneerd is als hoofd van een school in Noordgouwe, bij zijn zelfvervaardigd fototoestel, een wonderlijk instrument, dat bijna geheel van hout is. DE WATERFIETSEN, de trots van de heer C. den Hollander uit Schuddebeurs, die met de Rivièra kan wedijveren. lang foto's gemaakt. Bijna altijd op mijn buik en van zeer dichtbij'. VERRASSING Wel, het was de moeite waard wat de heer Vijverberg die zijn vogels meest fotografeerde in het Dijkwater, een voormalige zeearm van Schouwen, die pas is afgesloten ons liet zien. De oude baas raakte schier geheel in trance toen hij over zijn gevederde intrede doen, na vooraf bevestigd te zijn door prof. dr. K. Dijk te Amster dam. „Hosanna" naar België Woensdag a.s. hoopt het muziek gezelschap „Hosanna" een bezoek te brengen aan enkele steden in België. In de morgenuren wordt een bezoek gebracht aan Gent, waar het gezel schap zal worden ontvangen door het bestuur van het Cultureel Centrum. Des middags gaat de reis naar Oosten de. Daar wordt om drie uur een con cert gegeven in het Leopoldspark. Ge zien het succes van voorgaande jaren zal „Hosanna", onder leiding van de directeur, de heer Jac. den Toonder, ongetwijfeld weer veel belangstelling trekken.' Tc velde staande gerst onder Kloetinge verbrand Gistermiddag omstreeks kwart over één is brand uitgebroken op de akker van landbouwer Van de Velde in De Groe onder Kloetinge. Loondorser A. Dekker was daar bezig met een com biner gerst te dorsen. Vermoedelijk door het overspringen van een vonk of door het warm lopen van de ma chine geraakte het te velde staands gerst in brand. Onmiddellijk greep het vuur om zich heen en verteerde naar schatting ongeveer drie gemeten. Inmiddels was de Kloetingse brand weer gewaarschuwd, die kort daarop met twee man verscheen. Ondertussen waren de op het land werkzaam zijn de arbeidskrachten en enkele omwo nenden reeds bezig om de vlammen met stokken te doven, maar dat hielp weinig. De brandweer slaagde er daarna spoedig in de brand te bedwin gen. B1GGEKERKE Botsing. Gistermiddag kwam een melkauto, bestuurd door J. R. uit Mid delburg, na gelost te hebben, bij het wegrijden in botsing met een perso nen-auto, bestuurd door de heer H. R. uit Oberhausen in Duitsland. Deze man was met vakantie in Biggekerke. De gevolgen bleven beperkt tot materiële schade. De gemeenteraad van Koudekerke heeft maandag na uitvoerige be sprekingen z.h.s. het uitbreidingsplan Kom-1958 vastgesteld, hetwelk voorziet in ruimte voor de bouw van 276 woningen. Het komt, be houdens enkele kleine wijzigingen, overeen met het plan van ir. Rot huizen te Middelburg, zoals dat door b. en w. van Koudekerke aan de raad was voorgesteld. Medegedeeld werd, dat nu ook spoedig de behandeling van het uit breidingsplan-Duinstreek aan de orde zal komen. Het voorstel van de heer P. Flipse (G.B.), gesteund door de heer J. de Kroo (A.R.), om het plan alleen voor het onderdeel-West te behandelen dat zou voorzien in ruimte voor 60 wonin gen, werd door de voorzitter, burge meester J. L. Dregmans en de stede- bouwkundige adviseur, ir. Rothuizen afgeraden. Na stemming bleek het voorstel-Flipse te zijn verworpen met 4—3 stemmen. Vóór stemden de he ren P. Flipse (GB), J. W. Christiaan- sen (GB) en J. de Kroo (AR). De onderdelen West en Zuid wer den ongewijzigd goedgekeurd t.a.v. het plan voor het gedeelte Middel burgsestraat werd het voorstel van b. en w. niet overgenomen. Wel het voorstel van de heren De Kroo en J. Jasperse (CH) om de straat geleide lijk door te trekken en op een breed te van dertien meter te brengen. Tegen het plan Noord had de heer De Kroo bezwaren geopperd, welke ten dele gegrond werden verklaard. De mogelijkheid werd daarbij gelaten om over een breedte van 30 meter in dustrieën uit te breiden, zoals ook het bedrijf van de heer De Kroo. De bezwaren van de heren De Kroo Sr. en mr. Loeff uit Middelburg wer den ongegrond verklaard, waarna ten slotte het uitbreidingsplan na breedvoerige bespreking zonder hoofdelijke stemming werd vastge steld. Aan het slot van de vergadering werd afscheid genomen van wethou der De Kroo en raadslid Touw (P.vA. A.). De voorzitter sprak hen toe in hartelijke woorden en dankte hen voor de veie diensten die zij aan de gemeente hebben bewezen. De heer De Kroo heeft sinds 1927 zitting gehad en heeft al die tijd de gemeente ge diend, resp. als raadslid en als wet houder. Na afloop was men nog enige tijd gezellig bijeen. Door de heer P. Kloosterman te Nis- se, voorziter van de Zeeuwse schiet- bond is bericht ontvangen, dat de Comissaris der Koningin in de pro vincie Zeeland, het beschermheer schap voor de Zeeuwse schietbond op zich heeft genomen. Minister-president W. Drees, de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns, en de minister van oorlog, ir. C. Staf, zullen woensdag de Nederlandse nationale dag op de wereldtentoonstelling te Brussel bij wonen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1958 | | pagina 2