RESOLUTIE INGEDIEND m.b.t. HET MIDDEN-OOSTEN 19 Gerechtelijk vooronderzoek naar KLM-ramp begonnen u» *5?ORT Door zeven landen Laatste eer voor Juliot Dat drukke Rome toch... Bouw nieuw RAI- gebouw begint ■yCMÏÜiiUHif Ontslag voot 241 arbeiders JURY: „SLACHTOFFERS DOOR HEVIGE SCHOK GEDOOD" Aardbevingen in W^Perzië PROIES7ANTS-CHRIS TEL IJK DAGBLAD VOOR ZEELAND Westerse troepen uit Jordanië terug zodra VN maatregelen nemen Dulles en Gromyko akkoord over Libanon NEHROE ACHTER SOEKARNO OVERSTROMINGEN IN INDIA wÊÊÊÊMSÊÊÊ Hoofdkantoor: L. Vorststraat 90, Goes Telefoon 01100-2438; bij geen gehoor: Hoofdredakteur 01100-2503; Chefred. 0X100-3991; Advertenties 01100-2970; giro 274289. Bijkantoren: Middelburg: Korte Noordstraat 35, Tel. 01180-2009; Vlissingen: Coosje Buskenstr. 27, Tel. 01184-3326; Terneuzen: Sehoollaan 29. Exploitatie: Oosterbaan Le Cointre N.V.. Goes. Abonnementsprijs 0,56 per week, ƒ2,40 per maand, ƒ7,— per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Advertentieprijs 24 cent per m.m. Rubriek Kabouters 10 cent per woord. Met een minimum van 1, Zeeuwsch Dagblad Directeur: JACQ DE SMIT 14e JAARGANG No. 4087 Hoofdredacteur: R. HAGOORT Groot-Brittannië en de Ver. Sta ten hebben zich maandagavond verbonden hun troepen uit Jorda nië en Libanon terug te trekken als de V.N. maatregelen nemen om de „internationale vrede en veilig heid" te waarborgen. De Ameri kaanse minister -van buitenlandse zaken, Foster Dulles, en zijn Britse collega, Selwyn Lloyd, hebben in bijna gelijkluidende brieven aan de voorzitter van de algemene verga dering toegezegd dat hun 1 anden zich houden aan een „besluit" van de algemene vergadering, inhou dende dat het optreden van de V-N. de aanwezigheid van hun troepen in Libanon en Jordanië niet langer nodig maakt. De inhoud van de brieven werd bekendgemaakt kort nadat de ze ven landen hun gemeenschappe lijke resolutie hadden ingediend. ZEVEN LANDEN, t.w. Noorwegen, Canada, Columbia, Denemarken. Liberia, Panama en Paraguay, hebben bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties een resolutie ingediend, m.b.t. het Midden- Oosten. In deze resolutie wordt o.m. gezegd: 1. de algemene vergadering verklaart nogmaals, dat alle landen-leden van de V.N. zich moeten onthouden van alle directe of indirecte dreigementen of daden, die de aantasting van de vrijheid en onafhankelijkheid van welk land dan ook ten doel hebben of waardoor men tot burgeroorlog wil komen; 2. zij doet een beroep op alle landen-leden om deze verplichtingen na te komen en dit in het bijzonder met betrekking tot het Midden-Oosten; 3. zij verzoekt de secretaris-generaal om in overeenstemming met het hand vest, onmiddellijk dergelijke praktische maatregelen te treffen die hij in overleg met de betrokken regeringen noodzakelijk acht om de doelstellingen en grondslagen van het handvest met betrekking tot Libanon en Jordanië te helpen handhaven; REACTIES: i. zfj nodigt de secretaris-generaal uit zijn studies voort te zetten over de mogelijkheid een „vredesmacht van de V.N." op te richten en met de Arabische landen van het Nabije Oosten in overleg te treden over mogelijke steun aan een instituut, dat ten doel heeft de economische Het stofielijk overschot van de grote Franse wetenschappelijke werker Frederic Juliot-Curie is opgebaard in de Sorbonne-hal te Parijs. Vandaag zal de staatsbe grafenis plaatsvinden. De eerste levering van materia len voor de bouw van het nieuwe RAI-gebouwd te Amsterdam, waarvoor eind juni rijksgoedkeu ring werd verleend, is dezer da gen aanbesteed. Het betreft de le vering van ruim 1200 betonnen pa len door het N.V. Aannemersbe drijf v.h. firma Haitsma te Harlin- gen, die binnenkort met de fabri- kage van de palen zal beginnen Binnen een maand zullen de eerste palen naar het bouwterrein aan het Scheldeplein worden getrans porteerd. De volgende fase is de aanbesteding van de staalconstruc tie van de overkappingen, waarna die van de betonnen bovenbouw zal volgen. DE BILT ZEGT: Veranderlijk. Veranderlijke bewolking met plaat selijk enkele regen- of onweersbuien. Overwegend matige wind in hoofd zaak tussen oost en zuid. Iets minder wind. Op- en ondergang van Zon en Maan: Woensdag: Zon op 5.31 u., onder 19.55 u. Maan op 12.31 u., onder 22.19 u. Hoogwater woensdag 20 augustus: Vlissingen: 5.21 u. 2.33 m., 17.38 u. 2.35 m. Terneuzen: 5.53 u. 2.49 m., 18.12 u. 2.52 m. Wemeldinge: 7.11 u. 2.05 m., 19.28 u. 1.84 m. Zierikzee: 6.45 u. 1.81 m., 18.57 u. 1.62 m. Premier Nehroe van India heeft maandag het vertrouwen uitgesproken, dat „het komende jaar een nog grotere samenwerking tussen India en Indo nesië te zien zal geven in de gemeen schappelijke taak van nationale ont wikkeling waarmede wij beiden ons bezighouden, en in ons gemeenschap pelijk streven voor de zaak van de wereldvrede". In een boodschap aan president Soe- karno ter gelegenheid van de Indone sische onafhankelijkheidsdag, ver klaarde Nehroe: „Het jaar, dat thans is geëindigd, is er een geweest van be proevingen en wisselvalligheden voor uw grote land en zijn.volk en regering. Het volk van India heeft in alle op zichten blijk gegeven van zijn begrip en sympathie voor de Indonesische re gering en het Indonesische volk in hun moeilijkheden". Als gevolg van het wassen van de rivier de Kosi zijn in de Indische staat Bihar driehonderd dorpen over stroomd. Verscheidene honderden wo ningen zijn ingestort. Veertien per sonen zijn om het leven gekomen door beten van slangen, die door het water uit hun holen zijn verdreven. Door het wegslaan van de spoor wegbrug over de rivier de Kankal zijn het noorden van Bengalen en de staat Assam geheel van de rest van India afgesneden. Vijfduizend toehoorders hebben maandagavond te Kerkrade in de gro te hal van het wereldmuziekconcours geluisterd naar Beethovens negende symfonie, die als symbool van de ver broedering der volkeren, waaraan Kerkrade deze week poogt bij te dra gen, door een concertcombinatie uit Wuppertal werd uitgevoerd. ontwikkeling van deze landen te be vorderen; 5. zij verzoekt de landen-leden van de V.N. samen te werken bij de uit voering van deze resolutie en 6. de secretaris-generaal verslag uit te brengen over zijn bemoeienis; het eerste verslag niet later dan 30 sep tember. De voorzitter van de algemene ver gadering heef zich maandag boos ge maakt over het feit dat verscheidene delegaties afwezig waren toen de bij eenkomst begon. Hij legde er de na druk op dat het hier een spoedzitting betrof en vroeg de leden eraan te den ken, dat zij aanwezig behoren te zijn op het tijdstip dat de vergadering be gint. Naar verluidt zijn Dulles en de Rus sische minister van buitenlands ezaken Gromyko het achter de schermen voor een belangrijk deel eens geworden over de plannen t.a.v. Libanon. Men verwacht dat zij zich nu zullen wijden aan de crisis in Jordanië, die men over het algemeen meer acuut acht dan de crisis in Libanon. De Russische minister van buitenland se zaken zei tot verslaggevers, dat de resolutie voor de communistische landengroep niet aanvaardbaar is. De Indiase afgevaardigde zei dat de nieuwe bewindvoerders in Irak zich veel humaner tonen dan hun voor gangers, die het volk onderdrukten. India kon de gegeven redenen waar om buitenlandse troepen naar het Midden-Oosten werden gezonden niet aanvaarden. De permanente vertegenwoordiger van Indonesië, Ali Sastroamidjojo, deed een beroep op de algemeen vergade ring om „te beginnen bij het begin" eri aan te dringen op de terugtrek king van de Britse en Amerikaanse troepen uit Jordanië en Libanon om de weg vrij te maken voor de bestu dering van andere voorstellen. Geen eenvoudiger systeem voor melkstandaardisatie Minister Vondeling gelooft niet, dat het mogelijk is een eenvoudiger sy steem dan het huidige voor de stan daardisatie van melk in te voeren. In antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid De Ruiter zegt de minister, dat het huidige distribu tie-systeem van consumptiemelk nodig is en dat de taak, welke de son- sumptiemelkfabrieken hierin als aan roerende en als distribuerende orga nen vervullen, niet gemist kan worden. Voorts moet aan de consument een minimumvetgehalte in de melk gega randeerd worden. De aanvoer-, ver- werkings- en administratiekosten blij ven bij standaardisering van melk, op welk vetgehalte dan ook, vrijwel ge lijk. Standaardisering van de consumptie- melk op een hoger vetpercentage dan 2)4 zou een verhoging van de uit eindelijke kostprijs betekenen met de waarde van de thans bij standaardi satie vrijkomende boter en karnemelk. Daarom is de minister van oordeel, dat een eenvoudiger en goedkoper systeem waarmede zowel de producent als de consument gebaat zou zijn, niet moge lijk is. 9 Op de westelijke helling van de 3.375 meter hoge Eiger in Zwitserland zijn maandag twee Duitse alpinisten verongelukt. Aan 241 arbeiders van de N.V. maatschappij „Aviolanda" te Papen- drecht is ontslag aangezegd. Dit ont slag houdt verband met het feit, dat eind november of begin december een eind gekomen zal zijn aan de produk- tie van „Hunter"-vliegtuigen en er op korte termijn geen nieuwe orders te verwachten zijn. DINSDAG AUGUSTUS „....Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt Genesis 114. HET LANCEREN van de Ame rikaanse maanraket is mislukt. De poging van de mens om de ruimte verder binnen te drin gen is voorlopig afgesprongen. En er heerst thans in Cape Ca naveral in Florida een Babylo nische spraakverwarring. Men gist en polemiseert over de oor zaak van de mislukking. En de meningen zijn bovendien nog verdeeld. Toch zal de mens blij ven doorgaan met het heelal te onderzoeken, maar helaas doet hij dit op een wijze, die weinig of geen rekening houdt met Gods Wonderschone schepping. De mens jaagt eigen eer na en onderzoekt niet de kosmos om straks God te verheerlijken. Hier past ons gebed tot de Al machtige. En Hem te vragen of Hij ons in alle bescheidenheid en ootmoed zijn wereld wil la ten verkennen, opdat wij niet met veroveringsplannen rond lopen, maar het alles doen tot grotere lofprijzing van Hem, die de kosmos geschapen heeft. De 15e augustus betekent voor de rooms-katholïeken een kerkelijke feestdag: Maria ten Hemel opneming' Deze dag wordt in de overwegend roomse delen van ons land ook alge meen als een feestdag gevierd, maar voor de Italianen betekent het meer een dag van „naar buiten trekken". Dat de inwoners van Rome daar dit jaar ruimschoots gebruik van hebben gemaakt, bewijst wel deze eenzame verkeersagent. ":v In het Ieïse havenplaatsje Galway is gisteren het gerechtelijk vooronderzoek begonnen naar de ramp met het K.L.M.-vliegtuig 'Hugo de Groot'. Een functionaris van het vliegveld Shannon, de heer J. Geogehan, werkzaam hij de dienst die het luchtverkeer regelt, verklaarde, dat het toestel komende uit Amsterdam een normale landing had gemaakt. Het enig ongewone was, dat de hoge frequentiezender van het toestel zeer vervormd werd en nauwelijks hoor baar was, zo zei hij. „Ik stelde de bestuurder van-het toestel hiervan op de hoogte kort voordat hij landde. Na de landing deelde de piloot mede, dat de radioverbindingen van de radarcontrole zeer vervormd waren. De radarcon trolepost verzocht mij toen, het toestel mee te delen, dat zijn radioverbindingen eveneens zeer vervormd waren". De heer Geogehan deelde mee, dat de verbinding met de ,Hugo de Groot' zeer goed was, nadat het toestel naar Gander vertrokken was. Om 4.16 en 4.40 meldde het toestel zich en kreeg het de opdracht andere toestellen mee te delen, dat het op zijn juiste koers lag. De ,Hugo de Groot' zond deze boodschap uit en deelde de verkeers leiding en Shannon mee, dat andere toestellen de ontvangst ervan hadden bevestigd. „Ik bedankte de 607-E (de Hugo de Groot) en dat was mijn laatste con tact met hem", aldus de heer Geoge han. „Bij dit laatste contact was de Een van de stoffelijke overschot ten van de ramp met de „Hugo de Groot" wordt van de Franse traw ler „Jules Verne" aan de wal ge bracht in Galway. stem van degene die de radiotelefo- niezender bediende duidelijk en nor maal", verklaarde hij. De heer Geoge han besloot zijn verklaring met de mededeling, dat ten tijde van het laat ste contact de „Hugo de Groot" onge veer 120 zeemijlen ten west-noord westen van Shannon vloog. Hevige schok Na de verhoren heeft de jury als haar oordeel uitgesproken, dat de dood van de slachtoffers is veroor zaakt door „een hevige schok, onder gaan in een vliegtuig boven de Atlan tische Oceaan". De jury voegde er aan toe, dat er geen bewijsmateriaal is waaruit de oorzaak van deze schok kan blijken. 500 DODEN Volgens onbevestigde in Teheran ontvangen berichten, zijn 500 mensen om het leven gekomen bij aardbevin gen in het westen van Perzië. De aardbevingen begonnen in het week einde en duurden maandag nog voort. Er zijn geen officiële berichten over slachtoffers. Een ooggetuige heeft echter verklaard, dat hij in het dorp Khezel, in het gebied van Hamadan, 200 lijken had geteld die uit de puin hopen waren geborgen. In officiële berichten is maandag gezegd, dat verscheidene steden en dorpen in de gebieden Hamadan, Ker- mansjah, Asadabad en Kanbavar zijn beschadigd en dat vele mensen dak loos zijn. De Amerikaanse maatschappij die een Schots eilandje had gekocht met de bedoeling dit als prijs bij een tele visiewedstrijd weg te geven, heeft haar plan laten vallen, omdat er aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een storm van protesten is gerezen. Bij een poging om een auto te pas seren is gisteravond op de Marathon- weg te Rotterdam een 25-jarige mon teur met zijn motorfiets verongelukt. Het schijnt dat de man met een zwaaiende arm een teken heeft wil len geven aan de chauffeur van de auto, doch daarbij de juiste richting verloor. In de landbouwhogeschool heeft minister Vondeling een internationale bijeenkomst van een studiegroep van landbouwdeskundigen geopend. Deze bijeenkomst, die tot .en met 22 augus tus wordt gehouden, is georganiseerd door de FAO met medewerking van de cultuurtechnische dienst en het in ternationale agrarisch centrum. De volgende maand zullen de Ver enigde Staten voor hun schot naar de maan waarschijnlijk dezelfde raket combinatie gebruiken als zondag jongstleden, aldus is te Washington vernomen. 286.000 WERKLOZEN IN CANADA Van juni op juli is in Canada de werkgelegenheid blijven toenemen maar het aantal personen zonder betrekking en arbeidzoekenden was op 19 juli 75 procent groter dan een jaar tevoren. Het aantal personen, dat een betrekking had, bedroeg 5.934.000, hetgeen onge veer 140.000 meer is dan dat van een maand tevoren, doch 15.000 kleiner dan in juli 1957. Het aan tal personen zonder betrekking was 286.00, tegen 320.000 in juni en 163.000 in juli 1957. Naast de werklozen waren er nog 19.000 personen, die tijdelijk ontslagen waren, zo maakte het Canadese bureau voor de statistiek bekend.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1958 | | pagina 1