Hengstdijk bestond 800 jaar Half zwaar n S-e Radio tou U bijzonder lekker! I_ UIT DE KERKEN =1 (fe half zware ••IT shag! Verenigingsgebouw en kleuterschool begroting 1957 Biggekerke Moorden en branden in Algerië PUZZLE Maandag 29 oktober 1956 ZEEUWSCH DAGBLAD Waar komt de naam vandaan? Bevolkingstoename en woningbouw DOUWE EGBERTS Hulde voor de heer J. Moens, die 25 jaar wethouder was „Straa!versnialling" in raad Baarland en. indui.tüe (1 jCebê en induUüe 2\ VANDAAG EENS TcT TT pagina I Een historie van oorlog, watervloed, en roverijen Omstreeks 450 waren twee ko ningen van de Friezen, Sak sen of een andere wilde volksstam gedwongen uit hun land weg te trekken. Deze Hengist en Horse voeren met hun gevolg in drie schepen naar Engeland. Van uit de Saxhaven (later ook wel Hulsterse kreek genoemd) reisden ze af. Naar koning Hengist werd deze plaats Hengstdijk genoemd. Een andere verklaring van deze naam is dat de Romeinse veldheer Hengius daar op zijn doortocht zijn paard liet beslaan. Met een paard of hengst heeft het plaatsje schijnbaar wel iets te maken. De springende hengst, die vroeger op de kerktoren heeft gestaan, staat nu op het dak van de pastorie. Het is al een oud beestje: in de staart staat 1665. Het wapen vertoont eveneens een hengst. Dat was vóór 1936, toen Hengstdijk nog een eigen gemeente was. In dat jaar is het met Boschka- pelle, Stoppeldijk en Ossenisse ver enigd tot de gemeente Vogelwaarde. Het land van de Vogel Vogelwaarde: dat heeft nu eens niets met een vogel te maken, maar Van de twisten tussen de Graven van Holland en die van Vlaanderen over het bezit van Zeeland heeft men ook hier zijn deel gehad (dit gebied bleef bij Vlaanderen). Even als van de roverijen der Gentenaren, die hier het baljuwschap uitoefen den en in 1347 uit Hengstdijk alles meenamen en de molen in brand staken. Dan komt de 80-jarige oorlog. In 1586 verovert Prins Maurits Axel, in 1591 Hulst. Van hieruit worden toch ten in de omgeving gemaakt, ook Hengstdijk wordt door onze troepen veroverd. Slechts voor enkele jaren, want Albertus van Oostenrijk weet deze landen weer onder Spaanse heer schappij te brengen. Tot Frederik Hendrik in 1645 Hulst weer verovert en bij de vrede van Munster deze landen voorgoed bij het Noorden komen. Niet als een eigen zelfstandig gebied, maar als Genera liteitslanden, die rechtstreeks door de Staten-Generaal bestuurd worden. Kerkelijk leven In 1156 krijgen de abt en monniken van de abdjj van Drongen van bis schop Godfried van Utrecht het recht om in Hulsterloo heilige diensten te vieren. Hengstdijk ligt in het Hulster- ambacht en behoort dus ook hiertoe, met het water de" Grote Vogel. '*Ëen I Pat ,is de reden, dat men dit jaar het oude kreek van ongeveer 6 km. lengte, .0"jarig bestaan vierde, op 28 en 29 met riet omzoomd, omringd door bin- ]UÜ" nendijKen, die met bomen, beplant Toen sPrak men meestal van Heyns- zijn. dijk, de naam Hengstdijk werd pas in het begin van de Franse tijd voor Hier vlakbij ligt Hengstdijk. Een het eerst gebruikt. Daarom zullen we klein stil landbouwdorpje van 5 a 8 die verhaaltjes over de naamsaflei- honderd inwoners. Aan de autorou- ding waarmee ik dit artikel begon, te Perkpolder-Zaamslag-Axel, dus niet meer afgelegen in de onbereik- I bare rimboe. En mooi gelegen bij dit prachtige binnenwater. Nu behoeven de vissers daar niet meer met angstig hart hun hengel uit te werpen: Ossaart de watergeest is verdwenen. Maar vroeger was dit een gevaarlijk wezen volgens oude sagen. f Om hem goedgunstig te stemmen gooi- I dit gebied In onze handen was, horen den de vissers het eerste visje, dat ze we van een predikant Hermanus in de kreek vingen, terug. Een ca- Strange, die bezit neemt van kerk en deautje voor Ossaart. Maar niet altoos I pastorie. Maar voor een korte poos, was hij daarmee tevreden. Wie 's tot de inneming van Hulst door Fre- avonds in het donker langs de Vogel derik Hendrik (1645) is de kerk weer liep moest oppassen. De Ossaart kwam in handen der R. Katholieken. Toen wel naar het rijk der fabelen moeten verwijzen. Wel heeft ook hier de beeldenstorm gewoed, maar veel invloed heeft de Kerkhervorming nooit op de bevol king gehad: zo goed als alle inwoners zijn Rooms-Katholiek. In de korte tijd, dat tijdens Maurits was het echter voorgoed uit met hun godsdienstoefeningen. De opbrengst der kerkelijke goederen werd verkocht voor 50 pond Vlaams (f 300.en twee jaar later was de kerk ingericht voor de Hervormde godsdienst. De eerste predikant was Abraham Strijdt. De Rooms-Katholieken berustten hierin echter niet. Vanuit Gent ver sterkten priesters hun geestelijk le ven. In 't geheim werden de gelovi gen bezocht, hun kinderen gedoopt en onderwezen, de mis bediend. Langzamerhand werd dit later wat gemakkelijker en werden de kerk diensten oogluikend toegestaan. Bij de komst der Fransen kwam er voor hen volledig vrijheid van gods dienst en kregen ze hun kerk terug. In 1892 is er een nieuwe gebouwd. De toren heeft de grootste Tuidklok van het Hulsterambacht (729 kg). Wel is de klok in 1943 door de Duitsers ge roofd, maar ze is weer teruggevonden en in de toren gehangen. WIERINGERWERF, 26 okt. Sinds 1930 is de bevolking van Nederland met 36 procent toegenomen en het aantal woningen met 35 procent. Het aantal families is evenwel gestegen met 54 procent. Op het ogenblik be draagt het woningtekort 200.000 Acht en twintig procent van de woningen in Nederland blijkt in eigen bezit te zijn, viervijfde deel hiervan bestaat uit bedrijfswoningen. Dit heeft de directeur-generaal van de Volkshuisvesting vandaag op een te Wieringermeer gehouden vergade ring medegedeeld. Een 23-jarige Utrechtse behanger en een even oude vertegenwoordiger uit de Domstad, die een winkelierster overvielen en met een „buit" van 37 zich uit de voeten maakten, hoorden gisteren voor de rechtbank te Utrecht twee jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Zeg,enó£cund w-obdt blthkedi Te Heerde heeft de uitzending plaats gehad van de zendingspredikant ds. J. Bos, die in dienst van de Vrije Evange lische Gemeenten thans voor de derde keer naar Samosir gaat. In de Samosir Bode lezen wij, dat ds. Bos bij zijn uit zending verklaarde: Met evenveel moed en evenveel blijd schap ga ik m(jn derde periode van zen- dingsarbeid tegemoet als ik mijn eerste en tweede ben ingegaan. Ik hoop, dat het u allen weer tot de volle zendings vreugde heeft gebracht; de zendings vreugde, die altijd een wezenlijk karak ter onzer Vrije Evangelische Gemeenten is geweest. Het is heus niet zo, dat ik niet zou willen inzien, dat 't steeds moeilijker wordt om zendingsarbeid te verrichten in deze wereld. Integendeel, ik ben er Ingezonden Mededeling (Adv.) Ja, héél bijzonder is Douwe Egberts DRUM SHAG. Zachte en toch pittige halfzware shag, waarin de fijnste lichte en dohkere tabakken zijn gemengd tot een ideale mélange! op dan uit het water en sprong de men sen op de nek. Nu ligt hij aan een ket ting vastgebonden en behoeft nie mand meer, bang te zijn. Land en water Zo'n grote kreek midden in het vruchtbare polderland vertelt een oude en bekende geschiedenis. De zelfde die ook het Zeeuwse wapen voorstelt: de worsteling met het wa-1 ter. Eerst de veroveringen op de zee. In j de omgeving van Hengstdijk is veel land ingepolderd door de kloosterlin gen uit de Abdij van Drongen (ten westen van Gent). Ook andere abdijen dijkten hier grote gebieden in, zoals die van Duine, Ter Doest en de St. dieter en St. Bavo van Gent. Niet altijd was er eendracht en goe de samenwerking tussen deze ver schillende geestelijke gestichten: ieder: T wilde graag het meeste en het beste de wethouder, de heer J. Moens, gebracht, die per september j.l. de hebben, het egoïsme is de mens inge- gemeente gedurende 25 jaar in deze heeft gediend en nog dient, boren. Maar ondanks de onenigheden Reeds in 1923 trad wethouder Moens toe tot het raadscollege, voor hebben ze hier goed en mooi werk ver-1 c]e Christelijk-Historische Unie. Acht jaar bleef hij raadslid, tot hij in 1931 werd benoemd tot wethouder. De heer Moens sprak op zijn beurt eveneens een dankwoord. In deze vergadering werd de begroting voor 1957 vastgesteld. Deze vertoont in ontvangst en uitgaaf (gewone dienst) het cijfer 103.027,33. Op de begroting voor 1957 komen twee belangrijke posten voor: een uitgave van 40.000,voor een nieuw verenigings- Financiéel gezonde gemeente BIGGEKERKE, 26 oktober. Hulde en dank heeft burgemeester I J. L. Dregmans in de vrijdagmiddag gehouden raadsvergadering aan richt, ook door de verbetering van de landbouwmethoden. De zee geeft en de zee neemt, gold ook hier. Ik zal u sparen de verschil lende jaren, waarin grote en kleine overstromingen deze omgeving heb ben geteisterd, 't Is meermalen vrese lijk geweest. Zó erg, dat deze streek gcwccat. z_iU eig, Ual ucóc sneeft. -i r Ar. r\r\r\ i soms een groot gebied was van moe- gebouw en een post van eveneens 40.000,—voor de bouw van een nieuwe chr. kleuterschool. rassige eilandjes. Waar de schaarse bevolking bovendien nog gedund werd door de vaak voorkomende pestepi demieën. Na zo'n ramp begon men weer van voren af aan. Het is een eindeloze herhaling geworden van water-land- water-land. Waarbij dan nog kwam, dat in tijd van oorlog moedwillig de dijken werden doorgestoken en het land onder water gezet om de vijand I r' kleuterschool gevraagde medewer- te verjagen. king aan de stichting van een nieuw ge bouw te verlenen, komt de school op de Oorlog over Hengstdijk urgentielijst te staan. Want ook de oorlog heeft deze Alvorens de begroting werd goedge- streek niet gespaard. Het begon al keurd werden de uitgaven stuk voor vroeg, met de plundertochten der stuk onder de loeP genomen. De heer Noormannen, die ook dit gebied niet c- Clarisse (A.R.) informeerde naar de vergaten. Waar die hun voet neerzet- I P°st a f2000,—, die is uitgetrokken voor Dit betekent nog uiet, dat er nu in 1957 direct een nieuwe kleuterschool in Biggekerke zal verrijzen. De hoop is ui teraard gevestigd op: zo spoedig moge lijk! Maar doordat de raad voordat de begroting werd vastgesteld zijn goed keuring hechtte aan het voorstel van B, en W. om de door het bestuur van de ten, bleef er van de bezittingen zowel als van de eigenaars weinig meer over de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. „Wat doet die man daarvoor?" vroeg de heer Clarisse, doelend op de werkzaam heden van de opzichter, die o.m. Bigge kerke tot zijn rayon kan rekenen. De voorzitter antwoordde hierop, dat Biggekerke hierdoor tal van diensten ontvangt, alsmede goede, afgeronde ad viezen. Ook wethouder Moens betoogde, dat Bouw- en Woningtoezicht een steun voor B. en W. betekent. EIGEN MAN NIET GOEDKOPER De heer Clarisse informeerde vervol- BAARLAND, 26 okt. In de raads vergadering te Baarland is gesproken over de nadere uitwerking van het in de vorige vergadering genomen besluit tot bouw van zes woningen. Ze komen gens, of het niet goedkoper zou zijn, als te liggen aan de noordzijde van een I enkele gemeenten samen deden en aldus aan te leggen straatje in het uitbrei- een dergelijke figuur aanstelden. Burge- dingsplan. De heer De Vriend infor- meester Dregmans kan deze vraag ge meerde in de rondvraag naar de aan- makkelijk pareren; het is immers zo, dat koop van het pand aan de Raadhuis- Biggekerke thans diverse specialisten straat B4. De voorzitter zei dat het niet de eerste keer was, dat deze vraag geste'd is. Hij hoopt dat de familie Elenbaas na de onbewoonbaarverkla ring wel genegen zal zijn het pand te verkopen. De Burgemeester Vogelaar straat is na de verkaveling 2 meter smaller geworden. De gemeente zal zich in verbinding stellen met de her- verkavelingsdienst. De heer De Vriend informeerde nog naar het repareren van de brandweerauto. De voorzitter zei dat gewacht moet worden op de begrotingswijziging. De heer De Vriend ziet dit evenwel als reparatiewerk en deed het voorstel de griffie te vragen of er tegen het doen van deze uitgave geen bezwaar staat. De voorzitter zei hierover kontakt op te nemen. ter beschikking staan. Met één bouw kundige zou de dienst immers te een zijdig zijn afgestemd. Het bleek, dat er vijftig gulden was uitgetrokken voor schoolfeestjes en -reisjes. Vorig jaar was deze post we liswaar geheel niet aanwezig, doch de heer Clarisse meende toch, dat er voor voor 50,niet veel kan gebeuren. Het A.R.-raadslid kreeg ten ant woord, dat deze vijf tientjes bedoeld zijn als een blijk van sympathie, als een ge baar, dat wellicht door de Oranjevereni ging kan worden nagevolgd. En voor honderd gulden zijn heel wat kinder handen gauw gevuld Naar aanleiding van een vraag van de heer J. Meijers (S.G.) naar de oorzaak van de verhoogde kosten voor deze dienst bracht burgemeester Dregmans hulde aan de Dienst voor Maatschappe lijk werk en Gezinsverzorging op het platteland van Walcheren. Het is name lijk gebleken, dat de dienst in een grote behoefte voorziet. Meer gezinsverzorg- sters en uitgebreider hulp veroorzaken de verhoogde kosten, hetgeen alleen maar de gunstige thermometer is van de activiteit van het stichtingsbestuur! „Dat is weer veertigduizend....", zei de heer Meijers bij de volgende post; wie echter dacht dat het S. G.-raadslld ge schrokken was van deze tweede vier met vier nullen heeft het bij het verkeerde eind, want snel liet hij er op volgen: „Is dit wel toereikend?" Het betrof de post voor het verenigings gebouw. De voorzitter deelde mee, dat de ver standigste weg is, de aanvraag zo sober mogelijk te houden. Wanneer getracht wordt op deze basis een uitkering te krijgen, kan men in Biggekerke later nog wel eens in de eigen buidel tasten. De heer Dregmans vestigde ook de aandacht op de reserve-posten, die totaal de tachtigduizend gulden overschrijden. „Dat is voor een gemeente als Biggeker ke lang niet gek", sprak de burgemeester terecht, „het is een symptoom van de ge zonde financiële toestand". Vervolgens werden de inkomsten door genomen, waarbij weinig opmerkingen werden gemaakt TORENVERLICHTING De burgemeester moest mededelen, dat het niet doenlijk is het torenuurwerk te verlichten. In de eerste plaats zou het vernieuwen van defecte lampjes door de torenconstructie levensgevaarlijk zijn; ten tweede zou opnieuw .voor de aan leg een steiger rond de toren moeten worden opgetrokken. De heer Meijers drong nogmaals aan of dit toch niet mogelijk is. Hij werd bijgevallen door de heer P. Polderman (A.R.), die zich afvroeg, waarom men bij de restauratie van de toren hiermee toch geen rekening heeft gehouden. Uit de begroting bleek voorts nog, dat het salaris van de gemeentewerkman is opgetrokken; de heer Jacobse heeft hier door tevens een mooie promotie gemaakt en is thans bevorderd per 1 oktober j.l. tot werkman le klasse. Vermeld zij nog, dat de begroting voor het burgerlijk armbestuur voor 1957 werd goedgekeurd; in voorkomende ge vallen een financiële bijdrage zal worden verleend aan de openbare opleiding voor kleuterleidsters te Middelburg en de ge meente zich aansloot bij het Zeeuws Studiefonds, waarvoor een bedrag van een stuiver per jaar per ingezetene be schikbaar wordt gesteld. PARIJS, 26 oktober (A.F.P.) De Algerijnse verzetslieden hebben in de afgelopen 24 uur acht personen ver moord en zeventién gewond. Onder de slachtoffers bevinden zich verscheide ne vrouwen en een meisje. Een achttal boerderijen is in de laatste dagen in brand gestoken, waarbij ook vee werd afgeslacht. In de verstreken 24 uur zijn twaalf opstandelingen in de strijd tegen de Franse veiligheidsstrijdkrachten ge sneuveld. Marian Anderson komt naar Nederland 's-GRAVENHAGE, 26 okt. De alt Marian Anderson zal na een afwezig heid van zeer vele jaren weer in Ne derland optreden en wel in november. Zij geeft op vrijdag 9 november een liederenavond in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam en op dinsdag 13 november in het gebouw voor kunsten en wetenschappen te Den Haag. meer dan ooit van overtuigd, dat dé te genstand tegen het Evangelie van Jezu» Christus in steeds sterker mate zal toe nemen in het Oosten, maar ook hier in het Westen. Deze wereld gaat geen glo rierijke toekomst, maar zij gaat met rass» schreden haar ondergang tegemoet. Maar evenals Noach, die wist wat God over de wereld van zijn dagen besloten had, moedig voortging met de bouw van zijn ark, omdat God hem daartoe de op dracht had gegeven en daartoe de be lofte, dat hij en zijn gezin voor de onder gang bewaard zouden blijven, zo willen ook wij, die de opdracht van God ont vingen om te bouwen aan de arke van het nieuwe verbond, de gemeente van Jezus Christus, moedig voortgaan om tol allen, die het horen willen te getuigen van de belofte, dat allen, die in Hem ge loven, niet verderven, maar het eeuwigs leven hebben. Totdat de dag komt, dat ook deze ark voltooid zal zijn en mij en u en al de genen, uit Oost en West, die tot het grota huisgezin der verlosten behoren zal ver heffen boven de wateren, die straks de wereld zullen bedekken, om ons zo voor eeuwig te behouden. Aan het Dordtsch Dagblad ontlenen de onderstaande mededelingen, gedaan door ds. J. Ris, Hervormd predikant te Groote Lindt over zijn ervaringen b|j verschillende Zwyndrechtse industrieën, waar hü als dominee gewerkt heeft. Ds. Ris ging uitvoerig in op het streven dat hem van de kansel naar de fabriek voerde. Aanvankelijk werkte hij in1 Duitsland om daar in bedrijven en bij in stellingen de ervaringen op te doen, dia I hij hier zo nodig had. Na zijn terugkeer was hij bij tal van Zwijndrechtse indu- I strieën werkzaam. Zijn ervaringen leerden hem, dat da I kerk zich moet aanpassen aan de menta liteit van de arbeider in de industrie, om hem tegemoet te komen tijdens zijn da gelijkse werkzaamheden. Op de fabriek heeft ds. Ris vele malen een open ge sprek kunnen hebben met mensen, dia men thuis niet aan de praat kon krijgen over het Evangelie. De mens heeft thuis vaak een harnas aan en in de fabriek zag ds. Ris tal van mogelijkheden en aan- I leidingen om Gods Woord te verkondi gen. Het is daarom vooral in de industrie-- I gemeenten de taak van de kerk andera' methoden te volgen om het contact met I de industriearbeider te verstevigen. In hetzelfde spoor als ds. Ris van Zwijndrecht-Groote Lindt gaat de heef' J. C. Th. Spaan, die in het weekblad In de Waagschaal komt vragen: Heeft de kerk er, generaliserend ge-' sproken, wel voldoende besef van dat da, arbeiders (in de ruimste zin genomen) met al hun problemen, ook persoonlijka en huiselijke, dikwijls bij de personeels*; chef komen, of bij de sociale dienstenf; Weet zij wel voldoende, dat sociale werk-' sters dikwijls op net zulke eenzame, ver-: moeiende posten staan als bijvoorbeeld DINSDAG 30 OKTOBER HILVERSUM I (402 m.). KRO: 7.00 Nws. 7.10 Koorzang. 7.15 Gram. 7.45 Mor gengebed en lit. kal. 8.00 Nws. en weer- ber. 8.15 Gram. 8.50 V. d. vrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Lichtbaken, caus. 10.00 V. d. kleuters. 10.15 Gram. 10.30 Lichte muz, 11.00 V. d. vrouw. 11.30 Gram. 11.50 Als de ziele luistert, caus. 12.00 Angelus. 12.03 Instr. octf 12.25 Gram. 12.30 Land en tuinb.meded. 12.33 Gram. 13.00 Nws. en kath. nws. 13.20 Lichte muz. 13.45 Gr. 14.00 Schoolradio. 14.20 Gram. 14.30 V. d. vrouwen van het land. 14.40 Gevar. pro gramma. 16.00 V. d. zieken. 16.30 Zieken- lof. 17.00 V. d. kind. 17.40 Beursber. 17.45 Kegeringsuitz.: Rijksdelen Overzee: J. J. van der Laan: Kroniek van overzee. 18.00 Instr. kwart. 18.20 Sportpraatje. 18.30 R.V.U.: Dr. H. Groot: Hoe oud is de we reld en hoe weten we dat? Eerste lezing. 19.00 Nws. 19.10 Gram. 19.15 Uit het Boek der Boeken, caus. 19.30 Gram. 20.25 Rep. v. d. monumentonthulling v. d. onbeken de Joodse martelaar te Parijs. 20.35 Act. 20.50 Radio Filh. ork. en kleinkoor. 21.50 Kampvuren langs de Evenaar, caus. 22.10 Cello en piano. 22.40 Gram. 22.45 Avond gebed en lit. kal. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Nieuwe gram. HILVERSUM H (298 m.). AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gym. 7.20 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Gym. 9.10 V. d. vrouw. 9.15 Gram. 9.40 Morgenwijding. 10.00 Gram. 10.50 V. d. kleuters. 11.00 R.V.U.: Dierenbescher ming, door G. Nieuwenhuijsen. 11.30 Alt en piano. 11.50 Gram. 12.00 Elektronisch mandoline-ens. 12.30 Land- en tuinbouw- meded. 12.33 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.15 Meded. of gram. 13.20 Metropole-orkest. 13.55 Koersen. 14.00 Gram. 14.40 School radio. 15.00 V. d. vrouw. 15.30 Pianovoor dracht. 16.00 Theaterork. en soliste. 16.30 V d. jeugd. 17.30 Nieuwe gram. 18.00 Nws. 18.15 Pianospel. 18.30 V. d. jeugd. 18 40 Westindisch ork. 18.55 Paris vous parle. 19.00 V. d. kind. 19.05 Orkestconc. 19.35 Gram. 19.45 Toneelbeschouwing. 20.00 Nws. 20.05 Gevar. progr. 22.15 De Antwoordman. 22.30 Orgelconc. 22.55 Ik geloof, dat23.00 Nws. 23.15 Koersen. van New York, daarna: Journ. 23.35 23.55 Gram. TELEVISIEPROGRAMMA NTS: 20.30 Journ. en weeroverz. NCRV 20.45 Maarten Luther, film. BRUSSEL (324 m.). 11.45 Gram. 12.30 Weerber. 12.34 Gram. 13.00 Nws. 13.11 Gram. 14.00 Schoolradio. 15.45 Gram. 16.00 Koersen. 16.02 Orgel en piano. 16.30 Gram. 17.00 Nws. 17.10 Gram. 17.45 Boek- n Horizontaal: 2 Inhoudsmaat, 4 aanzet ten, 6 korte overjas, 8 muziekinstrument, 9 vloeistof, 10 buisvormige doorboringen, 12 plaats in Spanje, 13 het leggen der vogels. Verticaal: 1 Kledingstuk, 2 mil. rang, 3 hachelijk, 4 fig. boosaardig man, 5 uit nodigen, 6 zweer, 7 metaal, 11 krijgsgod. Opjossing vorige puzzle Horizontaal; 1 Blokfluit, 7 si, 8 klipper, 12 in, 14 puts, 16 laat, 18 re, 21 rooster, 25 al, 27 maskerade. Verticaal: 2 Lol, 3 kip, 4 lee, 5 is, 6 tip, 8 kap, 9 inter, 10 pa, 11 riant, 13 na, 15 Ur, 17 tor, 19 do, 20 lam, 22 ook, 23 sar, 24 eed. bespr. 18.00 Ork.concert. 18.30 V. d. sol daten. 19.00 Nws. 19.40 Gram. 20.00 V. d. vrouw. 21.00 Ork.conc. 22.00 Nws. 22.15 Polyfone muz. 22.45 Gram. 22.55—23.00 Nws. wijkverpleegsters? Ze bromfietsen maa»; van het ene gezin naar het andere, zal proberen maar moeilijkheden op te los sen, ze trachten maar iets voor de men- sen bij de directie te bereiken.... En. naar mijn ervaring lukt dat een goeda: personeelschef en sociale werkstetf meestal wel. Ieder bedrijf snakt naaf werkkrachten en wil graag houden wat men heeft, dus er worden graag offers gebracht. Het is niet zo, dat de welvaart en da krapte op de arbeidsmarkt nu alle pro blemen oplost. Integendeel. De materiëla welvaart leidt dikwijls ook tot geestelijka leegheid. Het lijkt wel of de natuur, ol' het leven, of hoe men het noemen wil, slecht naar één kant tegelijk kan wer- ken. Als het geldelijke vat goed gevuld is, loopt het andere leeg. Het gaat da arbeiders op het ogenblik tamelijk goed en daar heeft geen verstandig mens iets tegen, maar de leegheid die door deza welvaart ontstaat, heeft nog lang geen vulling gevonden. En ik heb nog niet kunnen ontdekken, dat de kerk daar iets aan doet, en een tegenwicht geeft voor de leegheid. dlucceó do-oh, &ij(ie£tefcit Horizon, Geref. maandblad, gewijd I aan levensvragen, bevat een artikel van 1 dr. K. J. Kraan, evangelisatie-predikant te Rotterdam over „De kracht van po- sitief denken", een boek van een Ame rikaanse dominee. Dr. Kraan geeft een I paar staaltjes van de „succesmethode" I met behulp van bijbelteksten. Wij cite- I ren: Peale reed eens met een zekere man, die in de tas aan de binnenkant van het portier een stapeltje kaartjes had, waar uit hij er telkens één met een knijper aan zijn instrumentbord bevestigde. Op één kaartje stond; „Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Rom. 8:31). „Ik ben handelsreiziger", legde hij uit, „en ik rijd de hele dag rond om mijn cliënten te bezoeken. Ik heb gemerkt dat iemand onder het rijden over alles en nog wat denkt. Als zijn gedachtenwereld negatief is, zal hij de hele dag negatieve gedachten hebben en dat is natuurlijk funest voor hem, maar zo ben ik ook ge weest. Tussen mijn bezoeken reed ik de gehele dag rond met gedachten van vrees en mislukking en dat was een van de redenen waarom mijn omzet daalde. Maar sedert ik deze kaartjes gebruik terwijl ik rijd en de teksten van buiten leer, ben ik anders gaan denken. De oude onzekerheden die me plaagden, zijn zo wat allemaal verdwenen en in plaats van gedachten over mislukking en nutteloos heid heb ik nu gedachten over vertrou wen en moed. Het is werkelijk wonder baarlijk, hoe deze methode me veranderd heeft. Ze heeft me ook in mijn zaken geholpen, want hoe kan iemand ver wachten een transactie tot stand te bren gen, als hij naar een klant rijdt met de gedachte, dat hij toch niets zal verko pen?" In Deventer heeft een 53-jarige man na een twist, zijn vrouw, eveneens 53 jaar, door worging van het leven beroofd. De dader is in hech tenis genomen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1956 | | pagina 5