Amateurs hangen geheime agent gevreesde uit Het verwisselde testament Spionage in de middaguren voor een paar tientjes per maand Hongaarse communistenpartij geeft politieke verklaring Van de 26.000 Duitse wetten moet driekwart verdwijnen Maandag 29 oktober 1956 ZEEUWSCH DAGBT-AD Pagina 4 Uit het land van Nasser (XI) „In Boedapest woedt een broederstrijd" Grote schoonmaak in de Bondsrepubliek Ploegwedstrijd C.J.B.T.B. Van Dorp, Rozenburg weer ploegkampioen „En heeft u al veel-eh.staats vijanden kunnen arresteren?" „Niet zo veel nog" antwoordde de man, zonder zich ook maar een mo ment te schamen, „maar er zitten er toch wel een paar In de gevan genis BOEDAPEST, 27 okt. „Ons moederland heeft dagen doorge maakt, zo tragisch, als er sinds de beide wereldoorlogen niet meer zijn geweest. In onze hoofdstad woedt een broederstrijd", aldus de jongste verklaring van het centra le comité van de Hongaarse (com- CAIRO, oktober. (Van onze reiscorrespondent Link van Bruggen). Ik heb een geheime agent achter me aan gehad, een Egyptenaar, die twee weken lang de opdracht had mijn gangen nauwkeurig na te gaan. Het was een jongeman van een jaar of twintig, die, zolang hij niet probeerde belangrijk te kijken, wel met een aardig gezicht was uitgerust. Zodra hij echter het hoofd wat naar voren liet hangen en de ogen glurend heen en weer bewoog, begon hij op een misdadiger te lijken. Hij deed dit nog wel eens, vooral als ik hem plotseling scherp opnam, of hem, bij het verlaten van mijn hotel, vriendelijk groette Veel hersens had de jongeling niet en ik betwijfel, of hij ooit eerder mensen had geschaduwd. Ik kon hem, door een warenhuis binnen te stappen en me daar achter een of ander obstakel te ver bergen ,al op een dwaalspoor brengen, terwijl me ook spoedig bleek, dat zijstraatjes en nissen hem diep ongelukkig konden maken. Al tijd zag ik hem echter weer terug. Hij was in ieder geval zo slim te weten, dat ik op een goed uur van de dag naar m'n hotel moest te rugkeren en hij stond me daar dan steeds even geduldig op te wachten. De geheime agent wat een woord voor een amateurtje maak te fout op fout. Het eerste uur, dat hij mij volgde, had ik hem al in de gaten, omdat hij veel te dicht op m'n hielen zat en er in feite een keer op trapteHij ging ook altijd precies hetzelfde gekleed misschien bezat hij niets anders dan die lichtblauwe pantalon en dat witte overhemd en had voorts de gewoonte zicli precies naast de ingang van het hotel op te stellen. Ik had weinig zin mijn opname apparaat naar het Censuurbureau te brengen en de hele morgen met het afluisteren van lege bandjes te ver knoeien. „Maar meneer", zei ik dan ook, „die zekerheid hebt U alU gelooft toch niet, dat men mij volle bandjes toestuurt, met andere woorden: mate riaal, dat ik niet kan gebruiken De man leek even diep na te denken. „Ik heb een idee", klonk het toen uit zijn mond. „U tekent een verklaring, dat er niets ten nadele van Egypte op de bandjes staat en ik geef ze U zo mee Ik was allang blij er zo vlot af te komen, stelde een verklaring op en tekende haar. Op dat moment kwam Hoewel ik me over 't algemeen best met „mijn schaduw" kon vermaken, kon hij me ook wel eens reusachtig irriteren. Ik ben dan ook blij het jongmens een kool te hebben kunnen stoven, die hem zonder twijfel een blijvende herinnering aan mij heeft bezorgd. Toen hij me op een morgen weer eens dicht op de hielen zat, sprak ik onverwacht een agent van politie aan en verzocht hem mijn achtervolger aan de tand te voelen. „Die knaap loopt nu al dagen achter me aan", zei ik tegen de verbaasde agent, en ik ben bang met deze of gene misdadiger te doen te heb ben...." De politieman stapte op de geheime agent af, die een meter of vijf achter me aan de rand van de stoep was gaan stan en voordeed alsof hij naar het verkeer stond te kijken. Hij ontkende natuurlijk dat hij me geschaduwd had, doch om één of andere reden vertrouw de de agent hem niet helemaal. Hij eiste de papieren van de ondervraag de op en toen deze zo dom was hem in mijn bijzijn het legitimatiebewijs van de Egyptische contra-spionage dienst onder de neus te duwen, ont stond er een nogal pijnlijke situatie. „Het is OK", zei de agent tegen me. „Wat is OK?" vroeg ik verontwaar digd. „Wie is die man?Als ik geen genoegdoening krijg, laat ik het er niet bij zittenIk neem niet lan ger, dat die knaap me volgt De politieman keek even wanhopig naar de geheime agent. Hij pakte me toen bij de arm en fluisterde me toe, dat ik met een lid van de contra- spionnagedienst had te doen. „Ik kan het ook niet helpen", gesticuleerde hij. En opgewekt liet hij er op vol gen, dat ik in ieder geval niet bang hoefde te zijn met een misdadiger te maken te hebben. „Dank U voor Uw hulp", zei ik tegen mijn informant. Ik glimlach te vriendelijk tegen de woedende geheime agent en vervolgde mijn weg. Toen ik even later omkeek, zag ik beide Egyptenaren in een heftig debat gewikkeld, maar ik weet niet hoe de ruzie, die onge twijfeld was ontstaan, afgelopen is. Wat ik wel weet, is, dat ik de knaap nooit meer heb teruggezien. En ook, dat ik 's avonds, bij terugkeer in mijn hotel, merkte, dat mijn kamer gron dig was doorzocht. Mijn papieren lagen helemaal door elkaar, mijn ont wikkelde films stonden twee meter van de plaats af, waar ik ze had neer gezet, terwijl zich op het celluloid tientallen vingerafdrukken bevonden. Ik miste echter niets en achtte me daarom gelukkiger dan een in Cairo verblijvende Franse collega, die na 'n soortgelijke huiszoeking tot de con clusie moest komen, dat hij geen foto meer over had. Amateurs op elk gebied Egypte wemelt van amateurs, eigen lijk op elk gebied. De grootste ama teur, die ik ooit heb ontmoet, was een man, die op de afdeling Gespro ken Woord van het Censuurbureau in Caj'ro werkte. Hij, een censor, die dagelijks met commentaren van bui tenlanders omsprong, bleek niet te weten, dat het Engels alleen de voer taal van de Angelsaksische landen was. Hij dacht, dat men in het groot ste deel van Europa Engels sprak en verbaasde zich er dagelijks over, dat er nog zoveel andere taalgebieden bestonden! Hoewel de man was aangesteld om grammofoonplaten en magnetofoon- bandjes af te luisteren, teneinde te constateren of er zinssneden op voor kwamen, welke krenkend voor Egypte konden zijn, bleek hij niet het flauw ste benul van dit materiaal te hebben. Toen ik mijn eigen radiobandjes bij hem kwam halen, lege bandjes nota bene, die me voor gebruik in Egyp te waren toegestuurd en die automa tisch op zijn bureau waren terecht gekomen, ontspon zich het volgende gesprek. „U kunt de bandjes pas krij gen", verklaarde de censor gewich tig, „als ik zekerheid heb, dat er niets op staatIk draag er de verant woordelijkheid voor en ik ben niet van plan me in de vingers te snijden." echter een collega van de censor bin- Toen de collega van de censor de deur was uitgegaan en ik zelf ook op het punt stond te vertrekken, wilde ik nog wat aardigs tegen de man zeggen. „Hoe lang werkt U hier eigenlijk?" vroeg ik. ,Van negen tot een", zei de censor. .,Dat is ook niet langHet moet heerlijk zijn de hele middag en avond vrij te hebben „Ja, maar ik werk 's middags wel", glimlachte de Egyptenaar, „maar niet op dit kantoor...." „Wat doet U dan?" „Ik ben een geheime agent", fluis terde de man achter zijn hand, ter wijl hij een vluchtige blik op de ge opende deur wierp. Het scheelde weinig of ik was in een luid gelach uitgebarsten, maar ik kon me gelukkig nog net beheersen. „Hoe interessant", zei ik toen. „Wat doet U dan zo?" Met graagte vertelde de censor mij zijn verhaal. Omdat hij, behalve Ara bisch, ook Frans, Engels en Turks sprak, had de contra-spionagedienst hem aangezocht 's middags de café terrassen van Cairo te bezoeken en daar zo dicht mogelijk bij buitenlan ders te gaan zitten. Hij verborg zijn hoofd dan achter een krant en pro beerde de gesprekken af te luisteren. Als hij dan een schadelijke opmerking over Egypte hoorde, knipte hij met de vingers de mimiek van de man was schitterend hetgeen betekende, dat de „rechercheurs" die aan een tafel tje naast hem zaten, de mensen moes ten volgen. Men ging dan zoveel mo gelijk gegevens over hen verzamelen, want het kon best gebeuren, „dat ze in een spionage-complot zaten". „Wat verdient u daar zo mee?" vroeg ik, stomverbaasd over al die vrijwillig gegeven mededelingen. „Zes pond per maand", zei de luis tervink trots (zesenzestig gulden) „en al mijn verteringen vrijAls ik een goede slag sla, krijg ik ook nog een bonus, maar dat gebeurt je na tuurlijk niet elke dag...." r.enlopen. Hij begon een gesprek in het Arabisch en al spoedig merkte ik, dat hij het over mijn bandjes had. En even later kreeg ik te horen, dat zo'n verklaring toch ook niet alles was, omdat niemand van de censuur er verantwoordelijk voor kon worden gesteld. „Het spijt me wel, meneer", zei de censor en er leek droefheid in zijn stem te klinken. „Ik moet ze toch af luisteren Instructies zijn instruc ties, nietwaar....?" Ik zag me al de hele morgen in het bedompte hokje zitten en in wan hoop probeerde ik mijn (laatste troef. Ik rolde een van de bandjes een hal ve meter af, hield het stuk tegen het licht en riep uit: „Luister nou eens, meneer!.... Waarom Uw tijd en de mijne verknoeien..? Kijk zelf eens!., een klein kind kan zien, dat er niets op staat. „De les van de Luisterende Vis" Een van de plaatsen in Cairo, waar tijdens de Suezkanaalcrisié de activiteiten der geheime agenten zich bijna dag en nacht op concentreerden, was het grote Metropolitan Hotel. Ze deden dat niet voor niets, want de meeste westerse journalisten hadden er een onderdak gevon den, terwijl de bar een gereno- meerd rendez-vous voor alle persmensen was geworden. Je kon daar niet op een kruk gaan zitten, of je kreeg een Egyptenaar naast je, die dan probeerde een gespjrek over de politiek atm te knopen. Natuur lijk was de man altijd pro- Engels, anti-Nasser en wat al niet. Hij hield er soms meer geprononceerde denkbeelden in zake het Suezkanaal op na dan menige Brit en deed zich 't liefst als een verdrukte van het nieu we regiem voor. Je kon met deze lieden echter niet voorzichtig genoeg zijn en het was vaak beter je plaats te verlaten dan op hun gesprek ken in te gaan. De borrels, die ze weggaven, betaalde de Egyp tische staat, het verhaal, dat ze je wilden laten geloven, was hen door de contra-spionage dienst ingegeven en de rappor ten, die ze over je schreven, kwamen op het ministerie van Voorlichting terecht. Drie westerse journalisten zijn als gevolg van ongelukkige op merkingen in deze bar binnen 24 uur het land uit gezet. De ene zou Nasser beledigd hebben, de tweede zou boze dingen over Egypte hebben gezegd en de der de zou hebben laten blijken, dat hij achter een militair geheim gekomen was. De bar van het Metropolitan Hotel werd door de westerse pers dan ook spottend „de bar van de luisterende vis" genoemd. Deze naam was ontleend aan de ge prepareerde kop van een vis, die boven het flessenrek hing en vooral aan de op een microfoon lijkende verhoging in de onder kaak, die in de geopende bek zichtbaar was. Tijdens rioleringswerkzaamheden bij Maastricht haalde 'n graafmachine niet alleen zand, doch ook telefoon leidingen en kabels van het elektrici teitsnet naar boven. De elektrische treinen op het baanvak Maastricht- Heerlen ondervonden daardoor grote vertraging. Heel wat telefoonbezitters zaten gisteren bij hun toestel te foete- munistische) arbeiderspartij, waar in melding wordt gemaakt van de te Boedapest gevallen slachtoffers, ..Aan dit bloedvergieten moet onverwijld een einde komen". Om dit doel te bereiken, heeft het centrale comité de volgende beslissin gen genomen: 1. Het centrale comité der Hon gaarse arbeiderspartij stelt het presi dium van de nationale raad van het nationale volksfront voor voorstellen te doen, welke voorzien in het verkie zen van een nieuwe, nationale rege ring. Deze regering zal tot taak hebben zonder uitstel de fouten en misdadige handelingen van het verleden teniet te doen. Deze nieuwe regering zal bespre kingen met de Sowjetrussische autori teiten openen, om de betrekkingen tus sen beide landen te vestigen op basis van volkomen gelijkheid en niet-in- menging in elkanders binnenlandse aangelegenheden. Het terugtrekken der Russische troepen op hun bases, nadat de orde is hersteld, zal de eerste stap in deze richting zijn. S. Het centrale comité hecht zijn goedkeuring aan de verkiezing, met medewerking van de vakbonden, van arbeidersraden in de fabrieken. Het zal, ter inwilliging van de wet tige materiële eisen van de werkende klasse, noodzakelijk zijn de lonen, en vooral de laagste, te verhogen. Hierift moeten wij tot de grens onzer moge lijkheden gaan. 4. De regering verleent amnestie aan allen, die gewapenderhand aan dé opstand hebben deelgenomen, evenwei op voorwaarde dat de betrokkenen de wapens onmiddellijk neerleggen. 5. Het centrale comité en de Hon gaarse regering zullen geen twijfel la» ten bestaan aan hun toegewijdheid aan de zaak der socialistische democratie. 6. Nadat orde en rust zullen züh hersteld, zullen de noodzakelijke vetf» anderingen onverwijld worden uitge voerd. Grote schoonmaak (Van onze Westduitse correspondent) BONN, okt. Staten zijn als huishoudingen. Wanneer zij op ze kere dag gaan verhuizen, stellen zij verbaasd vast, dat er in de loop der jaren heel wat dingen werden bewaard, waarmee niets meer is te beginnen of waarvan men zich niet meer herinnert waarom zij eigenlijk werden bewaard. De Duitsers zijn in hun staat verschil lende malen verhuisd: van keizer rijk naar republiek van Weimar, daama Hitler. En in 1945 bestond West-Duitsland eerst uit drie zo nes met drie verschillende mili taire regeringen, soms met geheel verschillende opvattingen, die dan tot uitdrukking kwamen in wetten en verordeningen. Zo werden sinds in 1867 de staten, verenigd in de Noordduitse Bond, tot een algemene wetgeving besloten, zo'n 50.000 wetten en verordeningen afgekondigd. Het juiste aantal is niet eens bekend. In ieder geval vullen al die wetten hele bibliotheken. Al jaren zijn deskundigen van het Westduitse ministerie van justitie bezig al die Rechercheur cafeierras op De man bestudeerde de „tape", die een doffe en een glimmende kant heeft en waaraan, vol of leeg, nooit iets anders te zien isEn nadat hij en zijn collega de elf overige bandjes op dezelfde manier bekeken hadden, kwamen ze tot de conclusie, dat er inderdaad niets op stond en geheel voldaan gaven ze me de bandjes. UTRECHT, 26 okt. Namens het gemeentebestuur van Marcinelle heeft de heer F. Manaay vanavond het Ne derlandse volk dank gebracht voor de ondervonden morele en financiële steun tijdens de jongste mijnramp in Mar cinelle. Hij deed dit ter gelegenheid van een souper dat vanavond werd aangeboden aan de deelnemers-van de derde tweejaarlijkse Benelux-gemeen- teconferentie, die ditmaal in Utrecht wordt gehouden. OUD ENGELS VERHAAL 87) „Als u met mij trouwde", opperde de zonderlinge, wel bewust, dat zij met die woorden alles waagde. „Ja, ik denk aan mijn dochter", zei hij aarzelend. „Als zij er niet was, dan trouwde ik spoedig met je." „O, om freule Di behoeft u het niet te laten", antwoordde zij met aan drang; ik houd veel van haar, en alles zou immers hetzelfde blijven. Als u met mij trouwt, dan blijf ik u verzor gen, nog beter dan tot dusver, maar anders moet ik weg. Nu moet u maar kiezen", sprak de verdwaasde. „Jij moet blijven, Lea. Meer zeg ik niet", zei hij. Maar Lea was toch niet voldaan voor ze, een paar weken later, van Lowborough met hem terug kwam rij den als mevrouw Lynn van Rillage. Niemand wist er nog van behalve de predikant van de kleine kerk, die hen naar Engelse gewoonte getrouwd had. Ze stopte haar oude man in zijn sjaal en hield de beide portieren van het rijtuig dicht, hoe zeer ze zelf naar frisse lucht snakte. Maar ze leunde achterover in het rijtuig in een kwij nende houding, zoals ze dames in het rijtuig had zien zitten, en 'door half gesloten oogleden keek ze naar de smalle vallei, waar zij nu voortaan de meesteres was. Het kon Lea heel wei nig schelen of de hekken gebroken waren en de poort scheef in de heng sels hing, en dat alles het stempel van verwaarlozing en achteruitgang droeg. Het vervallen oude huis leek haar een heerlijkheid. Zij was nu im mers de meesteres van Rillage-Hof, en dat deed haar eerzuchtig hart klop pen van blijde voldoening. Ze legde haar grove hand, die be kleed was met wit glacé als bruids tooi, op de arm van jonker Lynn. „John", zei ze, en de oude man schrikte op, alsof hij gestoken werd, „John, ik hoop, dat je nog lang zult leven". „Ik wens te leven, zolang als ik maar kan", antwoordde hij onver schillig. Hij was in zjjn gedachten be zig geweest met de oude tijd van zijn eerste huwelijk, met Diana's moeder, de zuster van de vorige baron Forte scue, in haar tijd een beroemde schoon heid. Het ergerde hem, dat Lea hem zo maar bij zijn naam noemde. Dat had zij echter gedaan, alsof het de gewoonste zaak ter wereld was. Ze was zijn vrouw en ze was van plan een goede vrouw voor hem t e zijn, maar ze had niet bedoeld mevrouw Lynn van Rillage te zijn en voort te leven alsof ze niets was dan Lea Dart. Maar toen ze thuis kwamen, was ze heel lief voor hem, en ze verzorgde hem en hielp hem in alles, totdat hij begreep, dat hij toch niet zo heel dwaas had gedaan met zulk een hoge prijs te betalen voor haar zorgen. Toen hij na de maaltijd op de sofa ging liggen om een middagdutje te doen, schikte ze nog eens vriendelijk zijn kussens terecht. „John", zei ze, (ik ga het freule Di vertellen". Jonker Lynn voelde een beetje het verdriet, dat Diana zou hebben, maar hij had het nu te goed naar zijn zin om zich er veel van aan te trekken. Alles zou immers blijven zoals het was; het enige verschil was, dat hij Lea nu voorgoed had. Ze moesten het maar samen uitmaken, vond hij,- en hij legde zijn gemakkelijk neer om te slapen. Intussen trok zijn nieuwe vrouw haar witte glacé's aan, zette haar hoed op en ging met langzame en aarzelen de schreden en een kloppend hart naar Diana's kamer. „Freule Di, ik heb ik iets te vertel len", begon ze eerbiedig, en ze bleef in de deur staan. „Je gaat ons toch niet verlaten, hoop ik?" vroeg Diana. Ze had opgemerkt, dat Lea de laatste tijd wat onrustig en gejaagd was geweest, en daarom keek ze haar aan met een ernstige blik. Maar ze moest toch even lachen, toen haar oog viel op Lea's witte hand schoenen en zwierige hoed. Lea bleef een ogenblik zwijgen en vouwde verlegen de handen. „Ziet u, freule Di', stamelde zij ten slotte, „we zijn vanmorgen getrouwd, maar voor u blijft alles hetzelfde en ik zal voor u bijna een dienstbode wezen. Ik heb nooit gediend, en ik heb mij altijd apart gehouden, al lachten de mensen mij uit, dat ik een dame wilde wezen. Maar ik weet wel, hoe ik met grote lui moet omgaan." „Met wie ben je getrouwd, Lea?" vroeg Diana met een glimlach. „Je krijgt toch zeker een goede man?" „Met hem, met uw vader, jonker Lynn. Vanmorgen", stamelde Lea. „Mijn vader!" riep Diana. Ze liet het hoofd op de hand zinken, en ze zweeg, stom van smart en van verba zing. Dat was dus het eind van al haar zelfopoffering. Ze moest er wel aan denken hoe ze geweigerd had, Justins vrouw te worden, en hoe ze al haar jonge jaren had besteed om over haar vader te waken, en nu had deze zulk een onbetekenende en alle daagse vrouw tot hoofd van zijn huis gemaakt. Zo moest dus Lea Dart de. vrouw van zijn oude dag zijn. wetten op kaart te brengen. Of deze karthotheek ooit compleet zal zijn, zal niemand ooit kunnen nagaan. Bij al die verhuizingen werd nau welijks iets opgeruimd, zodat eigen lijk het leven van de Duitse staats burger in ieder opzicht gereglemen teerd was. Het komt herhaaldelijk voor, dat een staatsburger, die om welke redenen dan ook met de over heid procedeert, zijn proces verliest, omdat de overheid zich kan beroepen op een wetsbepaling, die tientallen jaren geleden werd aangenomen en formeel nog steeds van kracht is. In alle landen bestaan dergelijke allang verouderde wetten. In Duitsland wil men hieraan een eind gaan maken en dit wetten-oerwoud eens flink gaan kappen. Het ministerie van justitie heeft vastgesteld, dat van de ongeveer 50.000 wetten er nog 26.000 van kracht zijn. De deskundigen zijn van mening, dat van die 26.000 nauwelijks een kwart tegen een na der onderzoek bestand zal zijn. Dn Bondsdag zal dus grote hoeveel heden wetten buiten werking moe ten stellen. Dan zal een serie wet boeken worden uitgegeven van de wetten, die dit onderzoek hebben doorstaan en dus ook vandaag nog gelden. Het goede voorbeeld verouderde wetten op te ruimen werd door Zwit serland gegeven. Een paar jaar ge leden werden daar alle wetten en verordeningen van 1848 tot 1947 aan een nader onderzoek onderworpen. Van de in die periode aangenomen 16.000 wetten bleven er maar 8000 over! Het is ongetwijfeld een goed teken, wanneer de Duitse staatsburger be vrijd wordt uit het harnas van ver ouderde en overbodige wetten en voorschriften. NIEUW VENNEP, 27 okt. Wim van Dorp uit Rozenburg is er voor de tweede maal in geslaagd de nationale ploegwed strijd van de C.J.B.T.B., die deze maal te Nienw Vennep werd gehouden, te onen. Negentien ploegers de win naars van de diverse provinciale wed strijden namen aan deze wedstrijd, waarvoor grote belangstelling bestond, deel. Van de deelnemers, die in de hun toe gemeten drie uren klaar moesten komen, werd het uiterste gevergd: de grond was taai en stug, terwijl tegen het einde van de wedstrijd de werkzaamheden nog werden bemoeilijkt door enkele flinke hagelbuien en veel regen. De burgemeester van de Haarlemmer meer reikte de prijzen als volgt uit: 1 W. van Dorp, Rozenburg 366 punten; 2 K. Eelman, Texel 334V5 p.; 3 Sj. van 't Zet, Marknesse 32615 p.; 4 F. R. Meijer, Baflo 323 p.; 5 Th. Groeneveld, Aalsmeer 321 p. De best geplaatsten komen in aanmer king voor deelname aan de evt. selectie wedstrijden voor uitzending naar de wedstrijd om het wereldkampioenschap ploegen, die in 1957 in Amerika (Ohio) zal worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1956 | | pagina 4