Koningin Juliana mag niet in politieke discussie worden betrokken Nederlanders zaten tussen de tanks toen Hongaarse opstand uitbrak Tien landgenoten vertellen hun relaas voor radio-Wenen Pagina S Gelezen in I M ANDERE BLADEN Verkeer Ziek gezond Dr. VV. P. Berghuis over rumoer rond Koninklijk Huis Ongeregeldheden in Singapore Geen bezinning op Nieuw-Guinea zoals Soekarno dat wenst Uitzoeken Onafhankelijkheid Londen-Rome in ruim anderhalf uur Nieuwe kamerleden Ooggetuigen kregen schrik van hun leven Leiding verlichting van torenuurwerk afgekeurd Maandag 29 oktober 1956 ZEEUWSCH DAGBLAD In het weekblad „Burgerrecht" trof fen wij onderstaand stukje aan: „Veilig Verkeersacties van de „bond" en" van de politie. In Den Haag is een extra ploeg verbalisanten op pad gegaan om al de lieden op de bon te slingeren, die met hun wagen verkeerd geparkeerd staan. Dit zijn de gemakkelijkste pro- cesjes-verbaal, die er zijn, en de minst sportieve ook. Maar daar heb je het weer. Zelfs hier wordt de dolle verkeersstier niet bij de horens gevat en gaat het paard slechts achter of opzij van de wagen. Want stilstaande, geparkeerde, auto's zijn de minst gevaarlijke op de weg. En waar er eenvoudig niet voldoende parkeer ruimte is en er gemeenteraden zijn, die liever ergens ver buiten Europa naar gymnastieklokalen en zo gaan kijken, die je hier ook op een foto kunt zien, dan daadwerkelijk het parkeerprobleem aan vatten daar raakt menig automobilist in een soort overmachtspositie: Geen agent in de buurt, gauw even de auto parkeren achter het blauwe bordje met rode rand en dito diagonaal". UTRECHT, 27 oktober. De voorzitter van de Anti-Revolutioaire Partij, dr. W. P. Berghuis, heeft vanmorgen bij de opening van het partijconvent aandacht gewijd aan het rumoer rond het koninklijk huis. Hetgeen, en de wijze waarop, is geschreven over beweerde per soonlijke moeilijkheden in ons koninklijk huis, heeft ons, aldus dr. Berghuis, diep in de nationale ziel geraakt. Op dit soort publikaties was het Nederlandse volk allerminst bedacht. Men mag misschien van buitenlandse bladen niet veronderstellen, dat zij nauwkeurig aanvoelen de tederheid van de relaties tussen het Oranjehuis en het Nederlandse volk, maar, zo zei hij, fijngevoeligheid kan men in veel van dit geschrijf met de beste wil van de wereld niet ontdekken. Het is, aldus dr. Berghuis, misschien ook teveel gevraagd van sommige bladen. Wij hebben in onze onrustige wereld behoefte aan rust, schrijft mr. Jan Derks in „De Volkskrant". „Het is de tijd nu om verkouden te zijn en licht koortsig. Het is de tijd nu om ziek te zijn om gezond te blijven. Want verkoudheid en de lichte koorts, die er mee gepaard gaat, sluiten ons af van de drukte om ons heen. Wij menen, dat wij die dan niet kunnen hebben. Maar het is dan juist, dat wij die drukte wèl kun nen hebben. Omdat wij er immuun voor zijn. Zij kan ons niet infecteren. Wij zijn zo lekker lodderig; wij gelóven die druk te wel. De verkoudheid en de lichte koorts doen ons geen kwaad. De kachel van ons lichaam kan best even 'n beetje gloeiend staan. Daar is ze op gemaakt. En onze neus zou bepaald niet functioneel ont worpen zijn, moest hij niet berekend zijn op een verkoudheid zo nu en dan. Waar ons lichaam en onze geest be slist niet pp berekend zijn, dat is op een maar voortdurend verwerken van een drukte, waar vroeger een heel jaar nog niet aan toekwam, doch die ons nu dagelijks bestormt. Prijs daarom de verkoudheid en de lichte koorts. Zij zijn als zusters op een ziekenzaal, die zacht omgaan. En dit troffen wij aan in de Nieuwe Prov. Groninger Courant: Bepaalde beroepen hebben altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op vele mensen. Beroepen, zoals vliegenier, auto- of motorracer. In Haren denkt men er blijkbaar heel anders over. De meest gekoesterde beroepswens is daar name lijk concierge of bode te worden. Dat bleek, toen het gemeentehuis sollicitan ten had opgeroepen voor de betrekking van concierge-bode ten gemeentehuize. Niet minder dan 460 sollicitanten hebben zich nu reeds aangemeld. Wij besluiten deze rubriek vandaag met een citaat uit een communistisch blad in Oost-Berlijn, „Neues Deutsch- land". „Het idee van een onafhankelijke communistische staat is onzin! Een der gelijke staat zal nooit onafhankelijk van de in het grote socialistische vriend schapsverbond onder leiding van de Sovjet-Unie verenigde communisten kunnen zijn. Natuurlijk moet ieder volk zijn eigen weg naar de instelling en op bouw-van het socialisme vinden. Maar de grootheid van onze eeuw ligt juist in het feit, dat ieder volk langs deze weg voortgaat in de nauwste vriendschap en samenwerking met die landen waar het socialisme reeds gevestigd is. Sinds de Russische arbeiders en boeren, geleid door Lenins partij, ons deze weg 39 jaar geleden hebben getoond, behoeft geen enkel volk die weg naar het socialisme alleen te gaan". 's-GRAVENHAGE, 27 okt. Een tweepersoons Hawker „Hunter" les- vliegtuig dat vorige week in één uur en vier en dertig minuten van Londen naar Rome is gevlogen, heeft zes mi nuten langer over de terugreis gedaan. De gemiddelde snelheid van het toe stel was 905 km. per uur. Het werd gevlogen door Bill Bedford en Pred Murphy, invliegers van de Hawker- vliegtuigenfabriek. Zoals bekend is krijgt de Nederland se koninklijke luchtmacht twintig vliegtuigen van dit type. Amsterdamse studenten voor nieuw universiteits complex AMSTERDAM, 26 okt. De Am sterdamse studenten achten, zoals zij het uitdrukken, de tijd nog allerminst verstreken om ten krachtigste hun stem te verheffen tegen de plannen tot een grote en definitieve uitbreiding van het gemeentelijk uinversiteitscom- plex aan de oudemanhuispoort ter huisvesting van de A-faculteiten, waar toe de gemeenteraad vorig jaar in principe besloot. Binnenkort zullen de 'eerste hiertoe door de dienst der pu blieke werken uitgewerkte plannen aan de raad worden voorgelegd. Een 25-jarige monteur en een 40- jarige colporteur uit Den Haag braken donderdagnacht in bij een winkel in sportartikelen. Gisteren werden de beide mannen reeds gearresteerd, toen zij op straat probeerden het gestolene aan de man te brengen. Wel is duidelijk geworden hoe kwetsbaar en weerloos koninklijke personen staan tegenover dit soort van sensationele berichtgeving. Een derde, en nog wel een op schan daaltjes beluste buitenstaander, heeft ons moeten vertellen, aldus spreker, dat in ons nationale gezin ergens iets niet goed zou zitten. Dat is iets wat het Nederlandse volk niet helemaal kan verwerken. Nog is de zo zeer gewenste rust om Soestdjjk niet teruggekeerd. Volgens dr. Berghuis onbegrijpelijke en het koningschap onwaardige stuiverroman- methoden van mensen, wier namen gelukkig bekend geworden zijn, heb ben opnieuw opschudding verwekt. Hij noemde het niet juist om voorzover de onderscheidene publikaties grond vinden in bepaalde feitelijke omstan digheden in het koninklijk gezin en aan het hof, daarover nu te specule ren en te discussieren. TAAK VOOR EIGEN OVERHEID. Wel moet erop kunnen worden ver trouwd, dat als er iets is, dat niet meer als strikt privé kan worden be schouwd en dat de betrekking tussen koning en volk, tussen de constitu tionele koningin en het koninkrijk der Nederlanden raakt, ons dit door onze eigen hoge overheid zal worden verteld. Het Nederlandse volk begeert niets anders dan de hechte band tussen volk en Oranjehuis, en dit betreft volgens hem, dit huis als geheel in al zijn le den, ongerept blijft, en dat iedere per soon en elke onpersoonlijke invloed, die daarop ten nadele zou willen in werken, dit volk uit liefde voor het koningshuis en uit nationaal bewust zijn, tegenover zich vindt. Het is de historie onder Gods be stel gesloten en in de moderne tijd be vestigde verbond tussen Oranje en Ne derland verplicht, beide partners er toe ervoor te zorgen, dat de vorstin niet in een politieke discussie wordt betrokken. „God beware koningin en Nederland er voor, dat dit door de invloed of manipulaties van wie dan ook zou kunnen gaan gebeuren", zo besloot dr. Berghuis zijn bespreking over het rumoer rond het koningshuis. DE VERKIEZINGEN. In zijn openingsrede herinnerde de voorzitter verder aan de beschouwin gen en kritische opmerkingen, die bin nen de partij gewijd zijn aan de ver kiezingsuitslag. Hij was van mening, dat hoewel er voor interne discussie een redelijke plaats moet worden ingeruimd, niet vergeten mag worden, dat een poli tieke partij niet in de eerste plaats een debatingclub is. Het accent dient dan thans ook allereerst te liggen op de positieve vervulling van de taak der anti-re volutionairen als christelijke politie ke partij, die naar zijn mening, wat dit aangaat, niet staat of valt en ook niet bepaald wordt door verkiezings nederlaag of stemmenwinst. Uitvoerig besprak dr. Berghuis de gang van zaken met betrekking tot de kabinetsformatie en de rol, die een partij hierbij dient te spelen. De A.RP. ziet haar Kamerleden in organisatorische zin ook niet als voor uitgeschoven posten van hun partij in de Staten-Generaal. Zij zitten daar als volksvertegenwoordigers, bij de verkiezingen weliswaar naar voren ge schoven door hun partij, maar deze functie vervullende voor hun eigen verantwoordelijkheid. Wel noemde dr. Berghuis onderling contact en onder ling vertrouwen noodzakelijk. INDONESIË. Sprekende over de gebeurtenissen in en de betrekkingen met Indonesië zei dr. Berghuis, dat de berechting van Nederlanders ontsteltenis en diepe ver ontwaardiging hebben teweeg gebracht. Niet uit antipathie tegen Indonesië en ook niet uit leedvermaak over een ge constateerde onmacht is het, aldus spreker, dat wij scherpe kritiek heb ben op de Indonesische rechtspraak. Ook als anti-revolutionairen er kennen wij de wettigheid van ,de Indonesische souvereiniteit, hoezeer wij ook de tijd ervoor niet rijp ge acht hebben. NIEUW-GUINEA. Sprekende over Nieuw-Guinea zei dr. Berghuis, dat er is opgeroepen tot bezinning. Op zichzelf is daartegen niets in te brengen, aldus spreker, maar wij wensen geen bezinning op 't probleem Nieuw-Guinea zoals presi dent Soekarno dit belieft te stellen Bezinning is nodig ten aanzien van onze verantwoordelijkheid ten opzich te van Nieuw-Guinea en zijn bevol king. De verantwoordelijkheid voor dit gebied en voor de Papoea's ligt niet bij Indonesië of de Ver. Naties, maar bij Nederland. Wanneer wij ons be zinnen op de juiste beleving van die verantwoordelijkheid, dan zal dat er op gericht moeten zijn, hoe wij het beste zoeken, niet voor Nederland en niet voor Indonesië en tenslotte ook niet voor de onderlinge betrekkingen tussen die beiden, maar voor het volk van Nieuw-Guinea zelf. Eerst wanneer onomstotelijk vast zou staan, dat een andere staat of een andere organisatie dit volk beter naar een goede en vrije toekomst zon kunnen leiden dan Nederland, zou er, volgens dr. Berghuis, bezinning moe ten zijn omtrent de vraag, of onze verantwoordelijkheid ten dienste van de Papoea's op iemand anders zou moeten worden overgedragen. Tijdens ongeregeldheden te Singa pore, welke zich voordeden naar aanleiding van het verbieden van de bond van Chinese middelbare scholieren, die onder communisti sche invloed zou staan, moest de politie in eerste instantie de af tocht blazen voor de ongeveer 2000 studenten. Pas nadat de reserve- politie was ingezet kon de orde weer enigszins worden hersteld. Op de foto ziet men twee van de zes omgesmeten auto's waaron der een politiewagen die door de brandweer worden geblust. DEN HAAG, 26 oktober Aange zien dr. W. Drees zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer niet heeft aangenomen heeft de voorzitter van 't centraal stembureau tot lid van d? Tweede Kamer benoemd verklaard mevrouw U. Tellegen-Veldstra (P.v.d. A.) te Maarssen. In de vakature Mansholt is benoemd verklaard tot lid der Tweede Kamet J. J. Kramer (P.v.d.A.) te Brunsum. SCHIPHOL, 26 okt. Met het KLM-toestel uit Weenen is van avond op Schiphol de eerste Ne derlander aangekomen, die in Boe dapest de onlusten heeft meege maakt. Van maandag tot donderdag was deze Amsterdamse zakenman in de Hongaarse hoofdstad geweest. Omdat geen enkele instantie hem een veilige reis naar de grens kon garanderen, is hij met een colonne van zes auto's, bemand met Oos tenrijkers en begeleid door de Oostenrijkse gezant, meegegaan. De gezant trachtte onderweg her haaldelijk de verzekering te krij gen, dat men de stoet ongehinderd Een deputatie van de Koninklijke Luchtmacht heeft vrijdagochtend aan generaal Baretta êen geschenk overgedragen ter gelegenheid van •het feit, dat de chef van de lucht machtstaf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst gaat verlaten. We zien hier bij het geschenk een zonnewij zer v.l.n.r. de twee dochters van de scheidende generaal, generaal- majoor-vlieger waarnemer H. Schapel, generaal Baretta en de echtgenote van generaal Baretta. STOMEN EN VERVEN. Indien men iets laat stomen of ver ven, geschiedt dit in feite voor eigen risico. Zodat men, bij mislukking, geheel is aangewezen op de good will van de betrokken firma. Wij laten nog volkomen in het midden of strik-t juridisch hekeken, een be paalde firma tot schadevergoeding te verplichten is. Maar procederen kost véél. Zekerheid, dat men de procedure zal winnen heeft men pas, als deze gewonnen is. Wanneer men nu verder nog bedenkt, dat al leen kan worden geprocedeerd over de tweedehands waarde van het mislukte of zoekgeraakte werkstuk, begrijpt u ons beter, wanneer wij zeggen: daar is geen beginnen aan. Envan die tweedehands waar de moet dan de restwaarde ook nog worden afgetrokkenVandaar ons standpunt: verven of stomen is voor eigen risico. Hiermee is nog niets ten nadele ge zegd van de betrokken firma's, want het mislukken van verven of stomen kan helemaal buiten hun schuld zijn. ARGWAAN. Bij de vele, vele inwoningsproblemen, die wij zo in de loop van de tijd te behandelen kregen, blijkt ons altijd weer, dat de klager vaak eigenlijk nu niet de verdrukte partij is. De brie ven doen ons dan denken aan die schone zin van Shakespeare: „Steeds waart de argwaan rond in 't schul dig hart". Ook lezeres, die ons ad vies vraagt, veronderstelt allerlei dingen, die haar hoofdbewoonster zou doen of kunnen gaan doen. Nogal vaag en zeker niet om onzerzijds op te antwoorden. Als er zich concrete dingen voordoen, willen wij graag antwoord geven. ADVIES ONMOGELIJK. Het is nodig nog eens het volgende op te merken betreffende de in te zen den vragen. Wij kunnen alleen ant woorden op concrete, duidelijk ge stelde vragen. Maar wij kunnen er het wil wel eens wijzen op over spanning, zodat het nuttig is de huis arts eens te raadplegen. In een der gelijke periode kan zelfkritiek wel nuttig zijn. Multatuli schreef eens: lk wou mezelf gaarne eens ontmoeten om te weten hoe ik me beviel. Maar 'k moet bijzonder goed gehumeurd zijn op die dag, want ik houd niet van niet aan beginnen zaken te behan delen of hele dossiers door te werken over zaken, die in behandeling zijn bij een advocaat of notaris. Daar blijven wü beslist buiten. Men dient zich te houden aan zijn advocaat of andere functionaris. Het is niet onze taak om kritiek uit te oefenen of om rechtertje te spelen. Wij zouden dat ook niet kunnen. MOEILIJKHEDEN MET ZICHZELF. Wij kennen het verschijnsel, jonge le zer, waarbij men moeilijkheden met zichzelf heeft en eigenlijk met niets meer tevreden Is. Daar lijdt het werk onder. Een dergelijke periode krijgt iedereenwel eens door te maken en onaangenaamheden. Hoe het ook zij, raadpleegt u uw arts maar eens en vertrouw er verder maar op, dat het wel over gaat. Maar verander beslist niet van beroep, want dat helpt vrij zeker niet. IEDER HET PENSIOEN. Wij kregen enkele brieven van lezers, die een bepaald protest in houden. Het is namelijk nietwaar, schrijven ze, dat iedereen per 1 januari het pensioen krijgt. Miljonairs en zo, die wel, doch gepensionneerden van het rijk of gepensioneerden van particu liere pensioenfondsen, die niet. Hoe men het ook wil wenden, leder een krijgt het pensioen. Daarnaast is er een zekere aanpassing bij reeds bestaande pensioenen of pensioenre gelingen. Hoe die aanpassing precies zal worden, is momenteel nog in ne velen gehuld, daar wachten wij dus nog op. Maar dat verandert niets aan het feit, dat men het krijgt. Terwijl we toch ook wel mogen vaststellen, dat iedereen er beter van zal worden. MANUSCRIPT. Een lezer heeft een manuscript ge pleegd. Hij heeft iets geschreven en wil nu graag een uitgever vinden, die dat laat drukken en gaat verko pen. Welke, vraagt lezer en vraagt het op een wijze of alle uitgevers er op zitten te wachten en nu aan hem de keus is welke uitgever hij het zal gunnen. Maar zo is het niet! Onze lezer heeft wel eens van een boeme rang gehoord? Hij zal wel merken, dat zijn manuscript diezelfde eigen schappen heeft. De enige manier is om het steeds maar aan uitgevers toe te zenden, per aangetekende en voor zien van retourporti, totdat een uit gever eindelijk zegt: ik zie er iets in. Wij laten in het midden of het ma nuscript de vereiste kwaliteiten heeft. Lezer gelieve het ons niet toe te zenden, want wij kunnen heus geen boeken gaan beoordelen. EIGENAAR BESLIST. Hoe jammer het ook voor u is, lezer, maar de eigenaar maakt uit, wie hij in zijn woning als huurder wil heb ben. De gemeente kan natuurlijk vorderen, dat begrijpen wij, maar de gemeente beoordeelt zelf, of ze daar gronden voor ziet. U kunt een eige naar niet tot ruil verplichten of tot medewerking daaraan. RAADGEVER. zou laten passeren maar niemand kon die zekerheid geven. Op eigen risico heeft men de tocht toen volvoerd en ongehinderd kon het gezelschap na een keer of zeven doe* Hongaarse soldaten te zijn aangehou den, bjj Hegueshalom het veilige nie mandsland bereiken. Radio-Wien en vele verslaggever* wachtten daar vluchtelingen en rel» zigers op om naar hun ervaringen t# vragen. De Nederlander logeerd* met ongeveer tien landgenoten in ee#i hotel in de wijk Buda. Hij had me» gemaakt, hoe voor het parlement»» gebouw Russische tanks plotseling op een grote demonstrerende menigt# schoten terwijl hij, volgens zijn zeg» gen, met eigen ogen had gezien dal een bemanning van een Russlschf- tank zich aan de opstandelingen ovegt gaf. Het nationaal museum was doof brand geheel verwoest, zo vertelde d# zakenman. Een aantal buitenlander# had in het Astoriahotel in Boedapest een heel angstige woensdagavond e£ -nacht doorgemaakt toen rebellen dl: gebouw, waarin zich de Hongaarse vei ligheidspolitie en Russen hadden ver schanst, belegerde. Twaalf uur lang hadden de gasten in een kelder het ge vecht boven zich horen afspelen. Don derdagochtend waren ze overgebracht naar het Dunahotel. Volgens de Neder lander waren er onder de burgerbevol king, die zich na het bericht van het aftreden van Geroe in haar enthousias me zwaaiend met Hongaarse vlaggen van waaruit de Russische emblemen waren verwijderd, op straat had bega- ven, zeer veel slachtoffers gevallen. Erg verwa-c. De situatie in Boedapest was overi gens erg verward, aldus de zakenman. Zij wijzigde zich met het uur en het was moeilijk uit te maken op wie en door wie geschoten werd. Het aantal doden kon de Nederlanders niet schat ten maar het moesten er volgens hem tot donderdag zeer veel zijn. Op hun reis naar de grens had het gezelschap in het stadje Raab rebellen de rode ster van het stadhuis zien rukken. Al len waren dankbaar toen ze tenslotte heelhuids Oostenrijk hadden bereikt. Nieuw- en St. Joosland De raad van Nieuw- en St. Joos land kwam in spoedeisende vergade ring bijeen onder voorzitterschap van wethouder J. Kwekkeboom wegens ziekte van de burgemeester. Bij de ingekomen stukken bevond zich een brief van de P.Z.E.M., waarin meege deeld werd, dat de aangelegde leiding voor verlichting van het torenuur werk afgekeurd is. De raad besloot de betreffende aannemer aan te manen met de grootste spoed hierin verbete ring te brengen en sprak unaniem zijn afkeuring uit over de ergerlijke gang van zaken bij dit werk. Tot hoofd der openbare lagere school in de vacature S. F. Alberts werd be noemd de heer J. A. Kramer ta Utrecht. Tot leden van de commissie Woonruimtewet werden herbenoemd de heren E. Verlare, P. J. Brons, J. Knuijt Sr., C. A. Polderdijk en Joh. Joosse. Besloten werd de opleidings- kosten van onderwijzeressen voor het kleuteronderwijs aan de Rijkskweek school te Middelburg voor rekening der gemeente te nemen. Een verzoek van de gemeente-werkman om plaat sing in een hogere loongroep werd af gewezen met 5 tegen 2 stemmen. Aan het Zeeuwse Studiefonds werd een subsidie toegekend van 5 ct. per in woner. Bij de rondvraag werden vra gen gesteld over de aansluiting van de nieuwe uitvalsweg op de bestaande wegen, over het toegewezen bouwvo lume aan Dominicus en over de plan nen tot bouw van gemeente-woningen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1956 | | pagina 3