A Negen gezinnen overgebracht uit kamp «Havendorp Burghsluis naar Werk van Maatschappelijke Zorg te Middelburg „BEFAAMDE" 276.000 GULDEN VERVULT FINANCIËLE COMMISSIE MET ZORG DE Meeste zaken konden meteen hamerslag worden afgedaan Westkappelaar trof op strand zeldzame vis aan P.N.M.S.-leden (niet wensen geen rekeking ringsmaatregelen te erkend) met rege- houden Mevr. dc Cascmbroof opent dorpshuis te St. Kruis Ale U een horloge wilt kopen Tien jaar Stichting Nieuw Walcheren Mr J. van Andel besprak positie van over- heidsvervoerbedrijf Van Gend Loos Er was veel werk Verhoging van straatbelasting te Oudelande De gemeente Goes en de „sluitende" begroting Muziekschool overschreed critieke grens; schoolgelden moeten verhoogd worden Vlissingse winkeldievegge te Roosendaal opgesloten Van onze dverfeerders Saterdag 12 November 1955 ZEEUWSCH DAGBLAD pagina 2 Ambonezen-vraagsiuk is diepe iragiek geworden VLISSINGEN, 11 Nov. Het Ambonezenvraagstuk in Nederland is er een van diepe tragiek geworden. In Zeeland, of beter gezegd in Vlissingen, was men hiervan gisteren nog getuige. Uit het Ambonezen-woonoord Havendorp werden negen gezinnen overgebracht naar het woonoord Burghsluis op Schouwen. De oorzaak? Terwijl de bouw van gezinskeukens, die in de Am bonezen-woonoorden moeten worden gebouwd om het voor deze bewoners mogelijk te maken voor zichzelf te zorgen, overal elders zonder moeilijkhe den en In enkele woonoorden zelfs met daadwerkelijke medewerking van de bewoners verloopt, stuitte deze in het woonoord Vlissingen (Havendorp) op verzet. Toen dit verzet, dat uitgaat van een kleine minderheid van de be woners, die lid zijn van de Partai Nasional Maluku Selatan, zich ging uit strekken tot het ongedaan maken van de voorbereidende werkzaamheden Voor de bouw van de keuken en tot bedreiging van de arbeiders, moesten maatregelen worden genomen. Het moest aanvaardbaar worden geacht door voortzetting van de bestaande politiebescherming de bouw mogelijk te ma ken. Daarom werd besloten deze groep, bij wijze van correctie, over te bren gen naar Burghsluis. Met deze overbrenging werd te vens tegemoet gekomen aan een ver zoek, dat reeds eerder door de goed willende bewoners was gedaan om krachtiger stelling te nemen tegen een groep, die voortdurend een ge vaar vormde voor de orde en de rust in genoemd woonoord. De overbrenging, die gisteren ge schiedde, verliep, dank zij de medewer king van de plaatselijke autoriteiten, zonder incidenten. Het kamp werd door de politie afgezet, bussen en ver huiswagens reden voor en in korte tijd waren de 57 personen op weg naar hun nieuwe kamp. Ogenschijnlijk hield mi] er reeds lang rekening mee, dat de regering maatregelen zou nemen, zo dat men vrijwel gepakt en gezakt was. Ook in andere P.N-M.S.-kampen staan verschillende bewoners „startklaar", omdat men voelt, dat men te ver gaat» DE OORZAAK Waar ligt de oorzaak van alle relle tjes en sabotagedaden, die zich de laat ste weken voordoen? Begin vorig jaar trad de heer S. Siwalette uit de partij, waarin alle Ambonezen waren vere nigd: de C.R.A.M.S., en stichtte een eigen partijde P.N.M.S., waarin voor al ontevredenen toevlucht zochten. Deze partij werd door de Nederlandse regering niet erkend en dat zette kwaad bloed. Het Commissariaat Am bonezen-Nazorg voorzag de moeilijk heden en daarom werden de kampen gereorganiseerd: ieder kamp kreeg be woners, behorende tot één partij. In Westkapelle ontstond door deze maatregel een P.N.M.S.-kamp, even als in Middelburg I, terwijl het kamp vlissingen werd bevolkt met P.N.M.S.- leden en leden van de B.P.R.M.S., een partij, die eveneens uit de C.R.A.M.S. is voortgekomen, maar die wel door de Nederlandse regering is erkend. ONENIGHEID De niet-erkenning speelde bij de P, N.M.S.-aanhangers een grote rol en al Spoedig kreeg men onenigheid over de Uitbetaling der zakgelden en men maakte het zo bont, dat het Commissa riaat besloot de zakgelduitkering stop te zetten, waardoor de „relletjes" ont stonden. Hoeveel bedraagt het zakgeld? De Ambonezen genieten een volledige verzorging: voeding, huisvesting, kle ding, medische verzorging etc., terwijl bovendien een zakgeld wordt uitge keerd van 3,per persoon per week boven de 18 jaar en 2,per week per persoon beneden deze leeftijd. BIJDRAGEREGELING Enige tijd geleden gingen verschil lende Ambonezen aan het werk in de vrije bedrijven en kregen hierdoor enige inkomsten. Besloten werd toen de bijdrage-regeling, die geldt voor de gerepatrieerden, ook van toepassing te brengen op de Ambonezen. Deze regeling houdt in, dat men 60 pCt van de verdiensten moet afdragen als tegemoetkoming in de kosten van algemene verzorging. Men houdt dus 40 pCt in handen, doch krijgt daarbo ven nog de uitkering der zakgelden. Het Comissariaat Ambonezen Zorg dringt ten zeerste op deze inhouding aan, daar anders de Ambonezen in een bevoorrechte positie komen t.o.v. de Nederlandse werknemer. Wordt iemand werkeloos, dan krijgt hij we derom de gratis volledige verzorging en uitbetaling van zakgeld. „SCHULDEN" Een groep Ambonezen ging werken, maar droeg niets af. De kampleiding beschikte echter over de juiste inko mens en legde een „rekening-courant" aan, waarop de „schulden" werden ge noteerd. Van de uit te betalen zakgel den werd zoveel mogelijk op deze schuldenstaat afgeboekt. Een kleine groep, leden van de P.N.M.S., wenste deze Inhoudings regeling niet te erkennen, omdat men ook niet door de regering was erkend. Deze regeling was echter in gesteld vèr voor de oprichtingsda tum der P.N.M.S. en toen hadden deze kampbewoners, die destijds lid waren van de andere partijen, geen bezwaar. Op allerlei manieren pleegde men daarom lijdelijk verzet: betaalmeesters kregen klappen, inspecteurs werden opgesloten etc. En dat deed bij de re gering de maat overlopen.... Zaterdag 3 December GOES, 11 November Mevrouw de Casembroot baronesse van der Feltz zal op Zaterdag 3 December te Sint Kruis in de gemeente Aardenburg het dorpshuis officieel openen. Ook de Commissaris der Koningin zal daarbij tegenwoordig zijn. Dit dorpshuis, dat is ontstaan door ver bouwing van de voormalige O.L.-school is door de Vereniging tot Behartiging van de Belangen te St Kruis geheel ingericht. Hiertoe werden talrijke acties gevoerd en in deze kleine gemeente van 560 inwo ners is men er in geslaagd om 15.000, bij elkaar te krijgen. Ir. H. Rinia, directeur van het na tuurkundig laboratorium der N.V. Phi lips' gloeilampenfabrieken te Eindho ven, is benoemd tot vice-president van het Amerikaanse instituut van radio ingenieurs. Deze benoeming geldt als een eervolle onderscheiding. Ingezonden Mededeling (Adv.) laat U dan de Junghans-collectie tonen. De sierlijke modellen zullen U zeker aanstaan en dc naam junghans op de wijzerplaat garandeert U een solide en betrouwbaar uurwerk, waar U lang plezier van zult hebben. /uftgtoflj htrtn pelihtrhfti M. f Jé.50 Olmtf horlojtt. doubH. v.t. f MIDDELBURG, 12 Nov. Vandaag is het tien jaar geleden, dat de Stich ting Nieuw Walcheren voor het eerst officieel voor het voetlicht trad. Dat gebeurde in de Middelburgse Schouw burg met een startvergadering, waarin het woord voerden de toenmalige wnd burgemeester van Middelburg, mr A. J. van der Weel, de burgemeester van R'dam, mr P. J. Oud, en de voorzit ter, de heer J. L. Verhagen uit Vlis singen. Sindsdien is de Stichting met grote energie bezig geweest met de „bevor dering van Walcherens welvaart", zo als het in de statuten staat vermeld. Er werd geijverd voor een snel we- deropbouwtempo, voor een billijke Oorlogsschaderegeling, voor de terug keer van de Marine naar Vlissingen enz., terwijl bovendien een groot scheepse boomplantactie „Plant een boom op Walcheren" werd opgezet. Rond deze actie ontstonden verschil lende grootscheepse manifestaties, te beginnen met de grote boomplantdag op 4 November 1947, in aanwezigheid van de prinses-regentes, prins Bern- hard, de Engelse minister-president en vele autoriteiten. Vorig jaar werd een Zeeuwse manifestatie gehouden, waar bij eveneens de Koningin en Prins aan wezig waren, terwijl thans nog altijd Miniatuur Walcheren wordt geëxploi teerd. Het ligt in de bedoeling t.z.t. in het huis te Vrouwenpolder, waar in No vember 1944 de capitulatie van Wal cheren werd ondertekend, een gedenk steen te onthullen. Voor deze plechtig heid zullen oud-strijders worden uit genodigd. De Stichting is nog altijd actief en ral niet schromen zo nodig nieuwe ta ken ter hand te nemen „ter bevorde ring van Walcherens welvaart". Commissie Vergunningen Goederenvervoer MIDDELBURG, 11 November. De eerste openbare zitting van de Com missie Vergunningen Goederenver voer, vandaag in het Schuttershof te Middelburg gehouden, heeft een vlot verloop gehad. In zijn openingswoord besprak de voorzitter, mr J. van An del, de positie van het overheidsver- voerbedrijf Van Gend en Loos. Naar aanleiding van de stelling, dat de verhouding particuliere onderne ming en overheidsbedrijf niet uitslui tend op zakelijke gronden moet wor den bezien, maar dat het levensbe schouwelijke inzicht hier de doorslag zal moeten geven erkende spreker, dat in ons maatschappelijke en staat kundig leven, evenals in ons aller par ticulier bestaan, het waarlijk niet al leen de economische factoren zijn, die er de inhoud van bepalen. Evenwel, men moet met zo'n stelling niet gaan opereren ten aanzien van een zaak, waarop zij in werkelijkheid geen be trekking heeft. Het was de wetgever, die plaats en taak van het spoorwegbedrijf in 1937 bepaalde en bewust de ondernemings vorm voor dit overheidsbedrijf vast stelde. In weze werd hiermede tevens de positie van Van Gend en Loos be paald. Hierna besprak mr van Andel de betekenis van dit alles met betrekking tot de vergunningverlening. Bij het in werking treden van de Wet Autover voer Goederen was de verhouding van het laadvermogen van Van Gend en Loos en die van de overige vervoer- ondernemingen 4 96, hetgeen moeilijk verontrustend kan worden genoemd. Het vergunninggevend orgaan zal, zo dicht mogelijk blijvend bij de bedoe ling van de betreffende richtlijnen, moeten trachten, ieder naar beste over tuiging het zijne te geven. MET EEN HAMERSLAG Mede door de uitstekende voorberei ding van de Rijksverkeersinspectie te Middelburg, voor mr van Andel aan leiding tot een compliment, konden de meeste zaken met een hamerslag wor den afgedaan. Niettemin waren er enkele aan vragen, tegen welke bezwaren wa- AANBESTEDING Bouw van school te Kloetinge GOES, 11 November Vandaag is na mens het gemeentebestuur van Kloetinge aanbesteed het bouwen van een vijf- klassige O.L.-school met handenarbeid- lokaal c.a. en brandweerslangentoren op een terrein aan de Lewestraat te Kloe tinge. Ingeschreven werd als volgt: J. E. Hop mans, Goes 137.277,J. de Jonge, Bie- zelinge 145.700,D. van de Poel, Oude- lande 137.650,J. Baayens, Kapelle 138.650,Fa. Schrijver, Goes 152.500,-; P. Engelse, Heinkenszand 157.350, Fa. de Kok en Zn, Goes 142.900,—; C. Priem, Lewedorp 134.421,A. Blan- keburgh, Nieuwdorp 150.500,Gebr. Molet, Hansweert 155.300,—; P. F. Voet, Kloosterzande 138.130,J. van Koe- veringe, Schore 138.130,Gebr. van de Poel, Terneuzen 140.240,L. M. Oele, Kloetinge 159.300,J. Priem, Ovezande 137.100,L. Zwartepoorte, Kloetinge 151.000,J. A. Leys, Kapelle 134.950,J. van de Linde, Kloetinge 139450,—. De gunning is aangehouden. ren ingediend en die soms gevatte, een enkele maal ook aarzelende sprekers op het spreekgestoelte brachten. In enkele gevallen leidde dit tot een interessant en soms ook wel humoristisch steekspel van woorden. Alle 69 aanvragen, alsmede 4 aan vragen van buiten Zeeland gevestigde ondernemers, konden worden afge werkt. De Commissie Vergunningen Goederenvervoer zal zich nu binnens kamers beraden over de aanvragen en daarna beschikken. 150 AANVRAGEN In totaal zal er dan in Zeeland op ongeveer 150 aanvragen om vergun ning voor ongeregeld goederenvervoer langs de weg zijn beschikt, zodat er nog ongeveer 250 aanvragen behan deld zullen moeten worden. De behan deling geschiedt echter door de Rijks inspecteur van het Verkeer te Middel burg. Voorts is er nog een aantal aanvra gen om vergunning voor de uitvoering van een vrachtautodienst. Deze zullen later door de Commissie in een open bare zitting worden behandeld, voor zover de behandeling niet aan de Rijksinspecteur zal worden gedele geerd. Waar zijn AAGTEDIJK 11 te Colombo. BOSCHFONTEIN 11 Pt Said. LEKKERKERK 10 ca 2400 te Havre. LEUVEKERK 10 v Barcelona n Antw. LINDEKERK 11 te Boulogne. NESTOR 10 v. Paramaribo n Nederl. ORANJE 10 Minikol 11 te Colombo. WATERMAN 10 v Balbao n Tahiti. WILLEM RUYS 11 te Napels. ENA 10 Z.W. Fayal. GROÖTE BEER 10 O.Z.O. Guardafui. LAURENSKERK 10 te Dubal. Pr. ALEXANDER 10 120 m. O. Scillias. ORESTÈS 10 N.O. Curasao. RIJNDAM 11 Kp Race. TJIPONDOK 10 Makassar-Surabaja. KATELYSIA 10 Z.W. Kangeroe eil. Jaarverslag van burgerlijke en gemeentelijke instelling MIDDELBURG, 11 Nov. In het verslag van de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg te Middel burg over het jaar 1954 werd melding gemaakt van het feit, dat het perceel Molenberg 25 is aangekocht met bet doel aan de voorgenomen verbouwing van het Molenberghofje enige uitbrei ding te kunnen geven. De plannen zijn klaar, het wachten ls nu op de toewij zing van bouwvolume. In het verslagjaar werden de steun- normen herzien en heeft de Instelling eigendomsrechten verkregen In de ge meente Vrouwenpolder in ruil voor een vrijwel gelijke oppervlakte in de ge meente Serooskerke. Het recht van pacht ls toegekend aan de heer C. Ver meulen te Vrouwenpolder. De samenwerking met de kerkelijke en particuliere instellingen op het maatschappelijke terrein was uitste kend, zo werd In het jaarverslag ge- Ter opheffing of voorkoming van ar moede werden vrij veel voorschotten verleend. In totaal 124 (193 het vorige jaar) De aanvragen om kleding, dekking, schoeisel vertoonden een aantal van 74 (128). Zeven keer werd de hulp Inge roepen voor betaling van de kosten van begrafenis. Het St. Antheunishofje ls In goe de staat van bewoning. De zes woon ruimten werden het gehele jaar be woond. Begrotingstekort van f 2500 OUDELANDE, 11 November In de dezer dagen gehouden raadsvergadering werd de begroting 1956 aangeboden. De begroting toont een tekort van ongeveer 2.500,Reeds in Mei van dit jaar is een verzoek Ingediend tot verhoging der uitkering uit het gemeentefonds. Kans op inwilliging van dit verzoek bestaat pas, wanneer de straatbelasting wordt ver hoogd tot zes pCt voor gebouwd (thans 3,5) en 3 pCt voor ongebouwd (thans ni hil). Aldus werd besloten. De heer J. F. Claejjs werd tot raadslid beëdigd. In de adviescommissie woon- ruimtewet werden herbenoemd de heren A. W. Buteyn, L. L. de Wilde, J. F. Claeijs, P. J. Meertens en M. P. C. van Nieuwenhuijzen. Een verzoek van de plaatselijke winkeliers tot Instelling van een halvedagsluiting (Dinsdagmiddag na 1 uur) werd Ingewilligd. Verder werd besloten deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling inzake het zlekenvervoer op de Bevelanden, in de regeling centrale werkplaats voor minder-vallden te Goes en een subsidie ad 1 ct per inwoner te verlenen aan het Rheumafonds. Een ubraamzegt Zoölogisch Instituut WESTKAPELLE, 11 Nov. De heer W. Lievense uit Westkapelle deed gisteren bij de poUtie aangifte van de vondst van een onbekende vis, die hij op het strand had aangetroffen. Het dier lag in een plasje water en leefde nog. In Middelburg en Vlissingen kende men dit soort niet, zodat men zich met het Zoölogisch Instituut te Den Helder in verbinding stelde. Hier stelde men vast, dat het een zgn. „braam" betrof, een vis die op zeer grote diepte in subtropische wateren leeft. Slechts zelden komt een braam naar boven, en dan nog uitsluitend in de Middellandse Zee. De braam was 64 cm lang, hetgeen 4 cm langer is dan normaal, en had een tinachtige kleur. Sinds 1832 zijn er aan de Nederlandse kust slechts tien van deze vissen gevonden. Dit exemplaar is verreweg de grootste. De braam is voor verder onderzoek naar het Zoölogische Instituut te Den Helder opgestuurd. GOES, 11 Nov. Het bedrag ad f276.000.— geraamd als extra bijdrage uit het gemeentefonds, om de begroting sluitend te krijgen, vervult de Goese Financiële Commissie, bestaande uit de heren R. Zuidema (voorzitter) en A. Vermaire en J. S. Visscher (leden) met zorg, zo wordt medegedeeld aan de raad. Afgezien van de vraag of het geraamde bedrag in zijn geheel zal wor den toegekend is er het bezwaar, aldus genoemde commissie, dat deze extra bijdrage zal worden vastgesteld voor de jaren 1956 en 1957, waardoor met een natuurlijk accres, dat in de uitgaven zit voor het jaar 1957 geen rekening wordt gehouden. De stijging van de inkomsten, zonder de bijdragen van het Rijk, is niet voldoende om de meerdere uitgaven op to vangen. Zolang er geen wijziging komt in de financiële verhouding tussen Rijk en Gemeenten op een andere basis zal de spanning tussen inkomsten en uitgaven blijven bestaan. In verband hiermee verzoekt de commissie een overzicht te mogen ontvangen van de voornaamste verschillen in de ontvangsten over 1955 en 1956. Wat de Vleeskeuring betreft, drukt de commissie er zijn spijt over uit dat door de regering nog steeds geen beslissing is genomen over de nieuw in te stellen vleeskeurings dienst. Zolang deze beslissing uit blijft, aldus de commissie, kan geen besluit worden genomen over een verantwoorde verhoging van de keurlonen en is de gemeente ver plicht de tekorten van de dienst te dekken. Tegen vaststelling van de begrotin gen van het Grondbedrijf, Keurings dienst van Waren en het Burgerlijke Armbestuur heeft de commissie geen bezwaar. Het bevreemdt de commissie, dat de post „uitwonen verpleegsters" f 3300. hoger is geraamd dan voor 1955 en on geveer f1500.hoger dan de uitga- vën over 1954, niettegenstaande het feit, dat door de verbouwing van het Gasthuis meer hamers beschikbaar zijn gekomen voor het verplegend per soneel. Verder trok het de aandacht van de commissie, dat de post „verpleeggel- den, oude lieden" f 2000.— lager is ge raamd dan voor het lopende jaar, ter wijl de verpleegprijs Ingaande 1 Janu ari 1955 is verhoogd van f2.10 tot 2.50 per dag. De commissie wenst te vens nader te worden ingelicht over het bedrag ad f 75.000.— dat op de Ka- pitaaldienst is uitgetrokken voor in wendige verbouwing. MUZIEKSCHOOL De in een vorige vergadering uitge sproken ernstige bezorgdheid over de gang van zaken bij de Muziekschool blijkt thans niet ten onrechte te zijn geweest, zo vervolgt de commissie. Een subsidie van fl.15 per inwoner is voor deze school beslist te hoog en zal dan ook drastisch verlaagd moeten worden. In de toelichting op de begroting van de stichting staat dat een stij ging boven f 1.per inw. niet wense lijk lijkt. Mocht de critieke grens wor den benaderd dan ware verhoging der schoolgelden te adviseren. Een verho ging met 25 pCt zou een verlaging der totale bijdrage met een bedrag van f 23.000.per jaar betekenen. De Financiële Commissie is de me ning toegedaan, dat de critieke grens reeds genaderd of mogelijk overschre den is. Daarom zullen de schoolgelden zo spoedig mogelijk moeten worden verhoogd. Hiermee kan niet worden gewacht tot de nieuwe cursus van het volgend jaar begint. Tevens, aldus de commissie, dient te worden overwogen of een verhoging met 25 pCt der schoolgelden wel voldoende is. Behoudens deze en enkele van min der belang zijnde opmerkingen advi seert de commissie de gemeentebegro ting met de daarbij behorende be- drijfsbegrotingen vast te stellen zoals ze zijn aangeboden. Uit het financiëel overzicht blijkt, dat er een nadelig slot is van f 378.700. GEMEENTELIJK. In het jaarverslag van de gemeente lijke instelling voor Maatschappelijke Zorg wordt gewag gemaakt van de po gingen, die zjjn aangewend om te ko men tot de instelling van een Commis sie voor Sociale Kunstopdrachten, een commissie, die ten behoeve van de rege ling voor sociale bijstand aan beeldende kunstenaars dient te worden gevormd. Het aantrekken van deskundigen voor deze commissie heeft nog gein resul taat opgeleverd. Het aantal werklozen is beduidend verminderd tengevolge van een voort durende economische expansie. Op het eind van het verslagjaar wa ren 11 personen werkzaam in de werk plaats voor 'minder-validen. De opzet om met deze werkplaats streekbelan- gen te dienen werd doorgevoerd. Het aantal oorlogsslachtoffers en na gelaten betrekkingen, dat een uitkering genoot bedroeg op 1 Januari 15. Door het snelle tempo der herstelwerkzaam- den in de rampgebieden konden de meeste evaeué's uit de stad naar hun woonplaats terugkeren. Per 1 Sept. werd een derde kiacht voor de gezinshulp aangesteld. In 30 gezinnen werd hulp geboden. ROOSENDAAL, 10 November De Roosendaalse politie heeft gisteren de hand kunnen leggen op twee Vlissingse vrouwen, die reeds enige tijd winkeldief stallen hebben gepleegd in zaken te Roo sendaal, Bergen op Zoom, Breda en Mid delburg. De vTonwen zijn respectievelijk 45 en 31 jaar oud. De dievegges werkten altijd samen. Terwijl de één de aandacht van het win kelpersoneel afleidde, stal de andere in tussen wat van haar gading was. In Roo sendaal werden op deze wijze wollen goederen, sigaren, diverse huishoudelijke artikelen en een grote pop gestolen. Deze laatste werd het tweetal noodlottig. De verkoper van de pop koesterde argwaan tegen de vrouwen, doch had nog geen bewijs. Hij verschafte echter beider sig nalement aan de politie. Dit klopte vrij wel met een vagere omschrijving van een andere winkelier, die verdenkingen koesterde. Deze laatste ontdekte de beide vrouwen op straat, volgde haar naar een woning en waarschuwde vervolgens de politie, die een inval deed. Bij het onder zoek viel het tweetal spoedig door de mand. Tevens bleek, dat het ook In di verse andere steden had geopereerd. Da omvang van de diefstallen is nog niet vastgesteld, omdat men nog meer aangif ten van diefstal in de komende dagen verwacht. A.M.Z.-CHAUFFEURS KREGEN DIPLOMA GOES, 11 Nov. Tijdens een door de A.M.Z. belegde feestelijke bijeen komst, werden aan 22 AMZ-chauffeurs die met goed gevolg een chauffeurs cursus hebben gevolgd, de diploma's uitgereikt. Er werd examen afgenomen in da vakken: autotechnische kennis, kennis van verkeersregels en rijvaardigheid en algemene vervoerskennis voor het beroepspersonenvervoer. Het diploma A (voor de rang van chauffeur II) werd behaald door da heren P. G. de Haze, J. oussen, M. Pot ter, C. Schot, W. Walhout, J. West dorp, I. P. Bouterse en P. van Hane- gem. Afgewezen 2 candidaten. Het diploma B (voor de rang van chauffeur I) werd behaald door de he ren A. M. Bramsen, A. W. Bruinooge, M. Bruynooge, P. Grim, J. Joossen (die tegelijk het A-diploma behaalde), C. Karelse, C. P. Karelse (die tevens het A-diploma behaalde), M. J. Leen- dertse, A. Lous, P. Meerman, J. C. Pairoux, G. J. J. Peperzak, A. Rottier en J. Traas. Afgewezen werden 2 can didaten. Na de diploma-uitreiking werd de ruim 140 aanwezigen door het gezelschap „De Waterlanders" een goed verzorgd cabaretprogramma aan geboden. Boekhandel Sturm in gemoderniseerde winkel. GOES, 1 Nov. Het was geen won der, dat vanmiddag velen een ogen blik bleven staan voor de winkel van boekhandel Sturm in de Lange Kerk straat te Goes. Een helder verlichte winkel en vele bloemstukken trekken immers altijd de aandacht. Zes weken heeft de heer Sturm in de „misere" van de verbouwing gezeten en van middag was het dan zover, dat de win kel officieel kon geopend worden. Het is werkelijk iets moois geworden Van af de straat kan men reeds, nu de eta lages niet meer gesloten zijn een blik in de winkel werpen. Door de heldere tint van het verfwerk en de grotere ruimte, verkregen door het kantoor en de open plaats in de nieuwe winkel op te nemen, doet het interieur rustig aan en noopt tot een bezoek. Het kan toor is meer naar achteren geplaatst. De heer Sturm heeft het idee van zelf bediening voorgestaan. Hij is daar wonderwel in geslaagd. Rechts vinden wij in grote rekken allerhande boeken, achterin een aparte vulpenafdeling en links achterin staat op overzichtelijke wijze het luxe postpapier uitgestald. Naast de toonbank bevindt zich een vi trine voor Bijbels en psalmboeken e.d. Een prettig zitje biedt de gelegenheid rustig een boek door te nemen. Te Arnemuiden en te Spui heeft de col lecte voor de Unie „Scholen met de Bij bel" resp. 189,72 en 184. opgebracht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1955 | | pagina 2