Nieuws uit de Provincie BEURS MARKT VEILING Gabriëlse HANDTASSEN I Schoentje van de week! i I i Van Roon 3.95 4.95 5.95 Bijou Erven e Veerdienst A, J, Polder- Zijpe drie uur gestagneerd L Serviezen Goudswaard Adresboek van Goes Prijs £100 BOS BOS Winferkleding Middelburg Goes 1 holen Zo is de stand bij de junioren DEZE KINDEREN Perfection Oliestook Demonstratie Oosterbaan Le Cointre H.V. Goes 55.00 21.00 12.50 24.50 19.75 15.00 47.50 24.90 4.90 9.75 7.50 4.90 29.75 8.50 7.90 5.90 6.50 Woensdag 12 October 1955 ZEEUWSCH DAGBLAD pagina 7 Begroetingsavond C.O.A»K.-Gere£. Kerk Reeds toen de ouderling, de heer J. Soender, het openingswoord sprak op e begroetingsavond voor C.O.A.K.- inilitairen, die door de kerkeraad van de Geref. Kerk in het jeugdgebouw be legd was, was de stemming opperbest. Gezelschapsspelen en samenzang droe gen er zorg voor, dat aan deze geani- fneerdheid geen afbreuk werd gedaan. ijUs vertegenwoordigers van kader en School waren aanwezig de kapitein J. Zwijnen berg en de serg.-maj. Dolfing èn Verspoor. Gemeentebegroting aangeboden Tijdens een zeer korte openbare ver gadering is de raad Dinsdagmiddag de gemeentebegroting voor 1956 aangebo den. De raad ging onmiddellijk over tot behandeling in officieuze zitting. Ned. Ver. van Huisvrouwen Tijdens de Maandag gehouden ver gadering van de Ned. Vereniging van Huisvrouwên heeft de heer A. D. Constandse een lezing gehouden over de betekenis en het werk van het Rode Kruis. Op interessante wijze vertelde hij over het ontstaan. Het Rode Kruis vervult met bijdragen en contributies meer dan 60 taken: o.a. bloedtransfusiedienst, moedermelk- centrale en welfarewerk. De presi dente, mevr. Griep-Duinker dankte na afloop de heer Constandse voor zijn causerie, waarop deze beloofde nog eens terug te komen met enkele Rode Kruisfilms. Lezing voor Z.V.U, Voor slechts een klein gehoor heeft gisteravond Adriaan van der Veen, schrijver en criticus voor de afdeling Goes van de Z.V.U. in de „Prins van Oranje" gesproken over Amerika en meer in het bijzonder over de Ameri kaanse schrijvers. De heer van der Veen, die zelf enige keren in dit land is geweest, gaf in grove trekken weer hoe het in Amerika met de literatuur gesteld is: niet voor de volle honderd procent rooskleurig. In Amerika wonen ongeveer 16.000 schrijvers, die een ge middeld inkomen hebben van 3000 dol lar. Het boekwezen maakt een crisis door, wat niet wil zeggen, dat de culturele waarde verdwijnt. De invloed van de televisie is hieraan niet vreemd. De meeste boeken gaan naar de universi teiten. Deze onderwijsinrichtingen zijn meestal culturele oases. Tenslotte stipte de heer van der Veen het Amerikaanse toneelleven aan. Ook bier bleek, dat de televisie zijn invloed laat gelden. Aparte toneelscholen zor gen voor de nodige krachten. Een zui ver gevoel voor de waarde van de Ame rikaanse literatuur is en blijft,nodig. Mevr. Looyen had de heer van der Veen met een toepasselijk woord in geleid. Geslaagd Aan de Vrije Univèrsiteit te Am sterdam slaagde voor het cand.-exa- men economie de heer W. van der Hoeven. HAAMSTEDE Nutsavond. Onder leiding van de heer M. J. L. Fokker hield het Nutsdeparte- ment Burgh-Haamstede de eerste verga dering in dit seizoen. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat het ledental was gestegen van 135 tot 154. De rekening sloot met een batig saldo van 276,37. De bestuursleden J. Stevense, A. J. de Ruyter en N. H. Lysen werden herkozen. De voor. zitter deelde mede, dat voor dit seizoen vijf avonden op het programma staan. De heer Boersma vertoonde enkele films. KAPELLE Vergadering NCVB. Op de Maandag avond gehouden bijeenkomst van de afdeling Kapelle-Biezelinge van de NCVB heeft de heer M. Alle wijn uit Hoedekenskerke gesproken over zijn ervaringen achter het ijzeren gordijn. In het bijzonder bepaalde de heer Alle- wijn de aandacht der dames bij de angst en de spanning welke het leven van vele mensen in Oost Duitsland be heerst. Mevr. Zegers-Kielen had de leiding op deze goede bijeenkomst. OVEZANDE Paling-schieting. De paling-schieting, waaraan 88 schutters van 17 sociëteiten deelnamen Is geanimeerd verlopen. De uitslag was als volgt: Hoofdvogel: P. Rent meester, Willem Teil, Ovezande.Ie klep: C. D. Raas, WUlem Teil; 2e klep: C. Lous, Edele Handboog, Oudelande; 3e klep: G. Geense, Edele- Handboog; 4e klep; W. de Jonge, A.D.L.M., Kwadendamme; le zij vogel: A. de Jonge-Vette, Willem Teil; 2e zijvogel: P. Rentmeester, Victoria, Kwa dendamme; le bovenkal: A. Stouthamer, Zorgvliet, Ellewoutsdijk; 2e bovenkal: P. Boonman, Jacoba van Beieren, Goes; le onderkal: C. Baas, Juliana, Oudelande 2e onderkal: G. Verheyke, Zorgvliet. Benoeming. Met ingang van 1 Januari 1956 is mej. J. Schout, onderwijzeres aan de Chr. school ais zodanig benoemd aan een school te Souburg. NAGEKOMEN ADVERTENTIE Door 's Heren goedheid werden wij verblijd met de geboorte van onze dochter MARIA JOHANNA (Marjo) S. DE NOOIJER J. DE NOOIJER— CORNELISSE Arnemuiden, 11 Oct. 1955. A 3. Vrachtwagen schoot van pont af en bleef hangen GOES, 11 Oct. Doordat vanoch tend een vrachtwagen van de Fa J. v. d. Wekken uit Zierikzee van de pont afschoot en bleef hangen, werd de dienst tussen Zijpe en A. J. Polder drie uur lang vertraagd. De boot, de „Willemsdorp" was om 8.40 uur van Zijpe vertrokken met aan boord een aantal auto's en de vracht wagen. Bij het binnenvaren van de ha ven van A. J. Polder is de wagen, wel ke waarschijnlijk niet al te stevig op de remmen stond en waarvan de chauffeur niet aanwezig was, doorge schoten. De auto ramde de afsluitketting en schoot met de voorwielen over de rand van de pont. De „Willemsdorp" kon toen niet aanleggen en de ponton moest ijlings naar de steenglooiing van de haveningang varen teneinde de wa gen, die met bieten geladen was, nog te behouden. Een militaire kraanwagen (13 ton) uit Bergen op Zoom heeft de wagen op de wal gezet en vervolgens de pont vlot getrokken. Om 1 uur kon zodoen de weer gevaren worden. De passagiers, die naar Zijpe moes ten, o.m. gemeenteraadsleden uit Ren- kum en Aalsmeer, die op weg waren naar Dreischor, konden met een passa giersbootje worden overgezet, tijdens dit oponthoud. GOES, 11 Oct. De stand van de juni orencompetitie, bijgewerkt tot en met Zaterdag j.l. luidt: SLOTKOERSEN AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS medegedeeld door de AMSTERDAMSCHE BANK N.V., GOES. Nèd. 1953 101/ 101/ Ned. 1947 99/ Dollarlening 9744 9744 Invest Cert. 100/= 10014 Ned. 1962-64 101 101 Grootboek 46 9854 Cultuurbank 80 Nat. H.'bank 159 N. Handel M. 23114 227 A.K.U. 359/ 33574 Bergh's J. Berkel's Pat. 306 303 185 180L Calvé Delft 314 301 Fokker 324 310L Gelder Zonen 327/ 311/ Kon. Hoogov. 395 Ned. Ford 479/ 460 N. Kabelfabr. 309 Phil. Gloeil. 350/ 32714 Dito 6 pr. 212 207 Unilever 469/ 446 W. Fijenoord 273 260 Bill. I rubr. 414 410 Bill. II rubr. 349 340L Dordt. Petr. 629/ 597 Dito 7 pr. 630 597/ K. Olie 100 597)4 566 K. Olie 1000 598/ 568 POORTVLIET Vinger gebroken. Een zoon van de heer M. Uyl, werkzaam op een tractor, raakte met een vinger bekneld, waardoor deze brak. Installatie. In de Chr. school werd mej, D. de Ridder als onderwijzeres geïnstal leerd. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer H. Overbeeke, riep haar een har telijk welkom toe, en hoopte dat ze zich spoedig met de kinderen vertrouwd zal maken en bovenal tot Gods eer werkzaam zal zijn. Vrouwenbond. Het ligt in het voorne men van de Ned. Chr. Vrouwenbond een afdeling in deze gemeente op te richten. Voor de a.s. Vrijdagavond te houden bij eenkomst, waar mevr. De Jong uit Mid delburg zal spreken, zijn 100 uitnodigin gen verzonden. ST ANN ALAND Op tweetal. Gisteren plaatsten wij het bericht, waarin vermeld stond, dat ds D. J. van Dijk met ds J. Wieman van Oude water op tweetal stond voor de functie van director van de Geref. Zendingsbond. Dit is echter Onjuist. Ds Van Dijk staat op tweetal voor bestuurslid van de Geref. Zendingsbond (vac. F. Kijftenbeltl niet dezelfde predikant als ha ven.genoemd. Voetbal. W.H.S. speelde Zaterdag een uitwedstrijd tegen N.A.C. te Breda, die door laatstgenoemde club met 43 is ge wonnen. Het tweede elftal zou op het sportterrein aan de Dorpsweg spelen te gen Dinteloord n. W.H.S. was echter naar Dinteloord getrokken en speelde daar ge lijk 4—4. Muziekschool. De lessen, uitgaande van de Stichting Zeeuwse Muziekschool, die gegeven zullen worden in een lokaal van de O.L. school zijn vastgesteld op Maan dag en Dinsdag. WESTKAPELLE Uitvoering. De Chr. Zangvereniging „Looft den Heer" o.l.v. de heer J. Hek huis, gaf Zaterdag een uitvoering in het Herv. Jeugdgebouw. Tijdens de pauze werd de kas verstevigd via een goedge slaagde verloting. Daarna werd de vro lijke schets in één bedrijf „De Spelbreker" vlot opgevoerd. Collecte. De leerlingen van de School met de Bijbel brachten voor de Reclasse ring 41,33 bijeen. Groep A.I; 10 22— 5 Meeuwen 5 5 0 0 Middelbux-g 5 2 2 1 6 11— 8 R.C.S. 5 2 2 1 6 16— 6 Zeel.-Sport 4 2 1 1 5 115 Serooskerke 4 0 2 2 2 4—11 Vlissingen 3 1 0 2 2 8— 7 Arnemuiden 3 0 1 2 1 0— 6 Walcheren 3 0 0 3 0 4—28 Groep A. n: 19— 8 Patrijzen 4 3 1 0 7 Goes AI 4 2 1 1 5 115 Yerseke 3 1 1 1 3 10— 7 Krabbend. 4 1 1 1 3 7—12 's-H.Arendsk. i 1 0 0 2 5— 0 Goes AII 4 0 0 4 0 1—21 Groep B. I: 15— 3 Zeel. Sport 4 4 0 0 8 Middelburg 3 3 0 0 6 12— 3 R.C.S. 6 3 0 3 6 29—16 Zeelandia BI 2 2 0 0 4 22— 1 Vlissingen 2 2 0 0 4 13— 1 Z.'landia B H 3 1 0 2 2 6—10 V.C.K. 3 1 0 2 2 3—15 Arnemuiden 4 1 0 3 2 8—15 Walcheren 3 0 0 3 0 1—32 B.'landers x) 4 0 0 4 0 2—24 Groep BII: M'burg BII 5 3 1 1 7 17— 6 M'burg BIII 5 3 1 1 7 12— 9 Oostkapelle 4 3 0 1 6 .13— 6 Vsingen BII 3 2 1 0 5 13— 2 V'singen B III 3 2' 0 1 4 9— 7 Domburg 4 2 0 2 4 6—14 Z.'landia 4 1- 0- 3 2 3—13 Z.-Sport 4 0 1 3 1 6—11 R.C.S. 4 0 0 4 0 4—15 Groep BIH: Goes BI 4 4 0 0 8 30— 4 W'faartsdijk 3 3 0 0 6 21— 2 Rillandia 3 3 0 0 6 20— 1 Yerseke 2 1 0 1 2 6—11 Wemeldinge 3 1 0 2 2 8— 5 Kapelle 4 1 0 3 2 4-22 Rob ur 3 0 0 3 0 4—16 Goes BII 4 0 0 4 0 4—36 Groep BIV: Beren 6 5 0 1 10 29— Luctor 5 3 1 1 7 li—10 Lew. Boys 3 2 1 0 5 7— 4 Kw.'damme 4 1 2 1 4 6— 9 S.V.D. 5 2 0 3 4 17—19 Patrijzen 5 1 1 3 3 23—16 Nieuwdorp 4 1 0 3 2 3— 9 V.'harding '32 4 0 1 3 1 2—27 Benoeming. Het hoofd van de School met de Bijbel, de heer A. H. de Vree is met ingang van 1 Januari in dezelfde functie benoemd te Bergen op Zoom. 32) Juffrouw Cosier lette niet op de bedroefde toon, waarop Eline haar antwoordde. Zij vervolgde: „Nou ja, het hoeft niet. Maar als het nieuwe jundje komt en het is winter, dan zal „Ik heb u immers nooit gevraagd te komen, als het zo ver is?" Ditmaal ontroerde de oudere vrouw toch van de duidelijke pijn in de zachte stem. En vlug antwoordde zij: „Wel, kijk nou es an! Daar zeg ik dingen, die ik niet eens meen. Maar ik ben er ook alle dagen zó mee be zig". Eline staarde voor zich uit. Er was iets in haar keel, dat haar het spre ken verhinderde. Het liefst zou zij in tranen uitgebarsten zijn, maar dat zou de zaak helemaal in de war brengen. En plotseling een besluit nemend sprak ze: „Ik ga naar het zieken huis." „Hè?" Moeder Coslers mond viel open van verbazing en afschuw. „Wat? Naar een.... Ben jij ook al van die nieuwerwetsigheid? Als Wim. Eline hief afwerend de hand op. „Laat Wim er buiten, moeder", smeek te ze. „Toen Wim er nog was, was alles anders. Nu kan het niet meer hier gebeuren. Een thuisverpleging brengt mijn broodwinning in gevaar." 3roodwinning? Die kwast in de voorkamer?" vroeg juffrouw Cosier verontwaardigd. „Wat heeft die met jouw zaken te maken?" „Alles moeder. Alles. Hij betaalt voor een rustige omgeving." „Die is anders rustig genoeg." „Buiten, ja. En dan nog volgens uw begrippen. Ik zie al tegen de winter op, wanneer de kinderen in de ach terkamer moeten zijn." „Wel nou nog mooier! Mogen die arme schapen niet eens een plaatsje hebben in hun eigen huis? Wat zou je man. „U moet niet telkens mijn man noemen, moeder", viel Eline geërgerd in de rede. „Neem gerust van mij aan, dat ik iedere dag aan hem denk." Haar stem trilde. „Maar ik moet léven! Ik heb tegenover de kinderen verplich tingen. Iemand, die me zo goed be taalt, krijg ik nooit weer. Maar dan moet ik ook nakomen, wat ik op me genomen heb. Hij moet zien, dat ik daar alles voor doen wil. En daarom ga ik naar een ziekenhuis." „Weet hij het al?" „Wie?" schrok Eline. „Meneer Tom- berg? Welnee, het gaat hem immers niets aan?" „En je zei, dat 'het hem juist aan ging." „Maar moeder, ik kan dit toch niet tegen hem zeggen? Hoe komt u er bij?" „Er is nog nooit een mens op een andere manier in de wereld gekomen, hoor", antwoordde haar moeder koeltjes. „Hij zou niet weten, waar ik de on beschaamdheid. „Zo," zei juffrouw Cosier langzaam, „denk jij, dat hij jou onbeschaamd zai vinden? Het ligt er maar aan hoe je het zegt." Maar Eline schudde onwillig het hoofd. „Zoiets kan je hoogstens te gen een getrouwde man zeggen. We moeten nog maar eens over die ver pleging denken en elkaar schrijven." „Ook goed", gaf juffrouw Cosier Moeara Enim 1055 A'dam Rubb. 136 Band. Rubb. 183 Kend. Lemb. 95L O. Java Rubb. 67L De Oostku t Serbadjadi 67 Holl. Am. lijn 221)4 N. B. K. Boot 201 Kon. Pkvrt. 176/ Rott. Lloyd 179Z N. Schvrt. U. 18514 Omm. Schvrt. 24551 St.v.Mij Ned. 18954 H.V.A. 15954 Java Cult. 86 N.I.S.U. 101 Vorstenlanden 5954 Ver. Deli Mij. 157/ Senembah 119 Müller Co. A'dam Bank Esc. Bank Rott. Bank Tw. Bank N. B. Aniem Overz. Gas Born. Sumat. 272 182 23054 234 185 141 1014 12854 92L 66L 64 20754 193 171 169 178 235 185 15254 82 100 5554 15054 11154 26454 160 220 96 176 136 Internatio 166)4 155L Am. Motors 8)4 8/ Am. Radiator 22/ 21/ Am. Smelting 47/ 44/ Anac. Copper 65)4 61/ Bethl. Steel 149/ 144/ Chrysler 93 89/ 121 Ford Canada 131B Gen. Motors 135/ 132 Intern. Nickel 73 69 101/ Kennecott 105/ Rep. Steel 47/ 45/ Stand. Brands 36)4 36/ U. S. Steel 55Z 51/ North Am. C. 27/ Cities Service 55/ 52)4 Cont. OU 82 79 Micont. Oil Philips Oil 76/ 72/ Shell Oil 58)4 Tidewater 29)4 29/ Baltimore 47 44/ Ches. Ohio 52/ 51)4 Miss. K. Texas 16 New York C. 46/ 43H Pennsylvania 25/ 23)4 Canadian Pac. 32/ 30/ VEILINGBERICHTEN GOES, 11 Oct. Export- en Indus- trieveiling: Cox Or. Pippin AAAA 65, AAA 65,70, AA 67, A 63,20—68,50, B 68,70, C 52,20, I 48—65,70, II 26; Gl. v. Holland AA 47, A 46, BC 42, Igr 43, I 43, II 27,20; AU. Pippin Igr 36—41, I 37, II 28; Sterappel A 57,10—57,50, BC 48,50, Igr 51, I 46, II 24; Goudreinette A 40, BC 38, Igr 40, I 36, II 27; Bramley Seedling Igr 29,10, I 28,30, II 23; James Grieve I 64; Pr. Noble A 43; Ell. Or. I 52, II42; Tuinzoet I 50; Laxton Sup. AA 48, A 46,50, B 44, C 41, I 37—44, II 23; Tr. de Croncels Igr 47, I 47, II 30; No tarisappel AA 44, A 45, BC 38, Igr 40, I 36, II 24; Doy. du Cornice AA 98, A 102, B 95, C 87,1 88—94, II 70; Legipont A 48,50—49, BC 44,20—44,50, Igr 46,80, I 41,30, II 29,50; Conference A 49, BC 39,30—40,20, Igr 44, I 37,90, II 25,30; B. Louise C 3143, I 36, II 27; Will. Duch. Igr 46,1 41; Tr. de Vienne I 5864; Zw. Wijnpeer A 34, B 34, C 29, BC 34; Maag depeer Igr 35, I 36, II 23; Br Clairgeau A 45, Igr 44,1 33. Verpakt fruit: Tr. de Vienne AA 69, A 72, B 66, C 56. Gewone veiling: Goudreinette K 3136, F 2628, val 23,1024,50; Div. appelen val 17,20 18,10; Sterappel K 34—39, F 24—28; Cox Orange Pippin K 4457, F 2449; Gl. v. Holland K 33—39, F 31; AU. Pip pin K 35, F 27; Laxton Sup. K 2834, F 24—32; Bramley Seedling K 25—28, F 23—24; B. Louise K 38—45, F 26—36; Conference K 3038, F 2426; Legi pont K 2635, F 2930; Doy. du Co rnice K 6773, F 4750; Druiven 90 120; Noten 180—210 per 100. KRABBENDIJKE, 11 Oct. Export en Blokveiling: Cox Orange Pippin AAAA 63—69, AAA 65,10—70, AA 65,60 —71, A 67,10—71, B 61, C 48—50,60, 180 61, 175 63—65, 170 63,70—67, 165 63,60- 64, 160 60,30, 155 45, II 23; Crimson Cox AAA 52, AA 55, A 54, B 51, C 37,175 47, 170 51, 165 46, 160 38; Glorie van Hol land AA 44, A 45, BC 41, 185 43, 175-85 44, 165-75 40, II 30; Laxton Sup. C 33, II 23; Conference AA 48, A 46,6048,20, B 41, C 36, BC 38,90, 170 42, 165 42, 160 38, 155 33, Igr 41, If 35, II 24,80; Doy. du Cornice A 99,90, B 95,10, C 86,20, 175 90,70, 170 87,10, 165 84,60, II 66; Legi pont A 47, BC 43, Igr 40, If 36, II 30. Gewone veiUng Cox Or. Pippin 1052; Present van Engeland 1327; Allisons Orange 3154; Sterappel 40; Crimson Cox 41; Allington Pippin 1224; Gl. v. Holland 1736,10; Jonathan 1635,50; Goudreinette 2042,60; Conference 7 39; Comt. de Paris val 711; St Remy val 1518; B. L. d'Avr. 630; Legipont 1124; Doy. du Cornice 1275. ROTTERDAM, 10 Oct. Fruit: Ellisson Orange A 49-58, B 50-55, C 61 (51), HC 46- 47, H2 36, K 41; Cox Orange A 61-69, B 72, C 55, HA 50-66, B 67, HC 44-50, Hl 50, H2 41, K 27; Glorie van Holland HA 42, HC 41, Hl 30-35, H2 26-30, K 29; Legipont A 42, B 40, C 36, Hl 35, K 24. Frankethaler 90-1.10; Alicante 98-1.17. Andijvie 6-9; Dubb. Princ. 62-93; Kassnijbonen 1.05-1.17; Pronk 37-53; Rode Kool 4.5-8; Gele Kool 5-9; Groene Kool 7-10; Prei 10-15; Gr. peen 9-14; Aardappelen 7.90-9.60; Bloemkool 15 -47; Sla A 5-11; Knolselderij 17-18; Sel derij 3.30-3.70; Tomaten b.land A 41-42, B 42-46, C 27-29; Waspeen 14-16; Kroten 9-13; Uien 9-13. VEEMARKT. ROTTERDAM, 11 Oct. Aanvoer in totaal 4056; Weektotaal 6029; Vette koeien en ossen 800; Gebruiksvee 1241; idem t.b.c.-vrij 872; Graskalveren 407; idem t.b.c.-vrij 244; Nuchtere kalve ren 606; Varkens 237; Biggen 179; Paarden 114; Veulens 36; Schapen of lammeren 362; Bokken en geiten 74. Vette koeien 2.60—2.78, 2.46—2.60, 2.162.30; Graskalveren 425, 350, 270; Nuchtere kalveren 67, 52, 42; Biggen 50, 42, 38; Slachtpaarden 2.25, 2.10, 1.90; Veulens 535, 400, 300; Schapen 130, 115, 90; Lammeren 120, 100, 90; Kalfkoeien 1050, 900, 725; Melkkoeien 1050, 900, 725; Vare koeien 750, 625, 550; Vaarzen 780, 700, 600; Pinken 480, 425, 350. ST MAARTENSDIJK, 11 Oct. Uien middel 16.50; bonken 13.70. Aan voer 20 ton. Bintjes 9.26; Eigenhei mers 9.34. ST ANN ALAND, 11 Oct. Eigen heimers gewone 8.909.30; bintjes ge wone 9.109.28; bonken 11.95. Aan voer 13 ton. Uien middel 16.3316.49; bonken 14.03; drielingen 23.40; pick- lers 31.11. Aanvoer 50 ton. SCHERPENISSE, 11 Oct. Eigen heimers gewone 9—9.10; Aanvoer 16 ton. Uien middel 16.33; drielingen 23; picklers 30.99. Aanvoer 23 ton. VISMIJN VEERE, 11 Oct. 4606 exp. garn. 65 70; 1848 hand. garn. 5362; 16 schar 51—55; 9 tong 198—275; 95 rog 20—34; 15 vis 38—67. EIERMARKT GOES, 11 Oct. Kipeieren 15,5; poel 11; eend 10; kalkoen 15; gans 25. Waar zijn m^onze schepen AAGTEKERK, 11, te Makassar. DELFSHAVEN, 10. 150 km NW Ber gen. LAURENSKERK, 11 van Basrah n. Bandar Abbas. NESTOR, 11 te Corpus Christi. RAKI, 10. 250 km W. Kreta. HOLTAP-KLEDEN DEURKLEEDJES BEDDENKLEEDJES KAPSTOKKLEDEN ƒ35.— 3.50 4.10 f 9.75 TAFELKLEDEN, pluche f 16.50 MATTEN 140 XlSO f 14. maat 160 X230 19.75 SCHOORSTEENRAND per meter 4.50 1-PERS. BEDDEN 40.50 2-PERS. BEDDEN ƒ65.— PRIMA DIVANS 75.- DIVANBEDDEN 26.50 ƒ44.— 1-PERS. STALEN LEDIKANTEN 2-PERS. STALEN LEDIKANTEN KANTELBEDDEN ƒ59.— ƒ44.— o/h Postkantoor, Noordstraat - Middelburg door Catel van der Hoek toe. „Maar nou wat anders. De mei den en je broers met hun vrouwen en hun kinderen willen zo graag van 't jaar weer eens hier logeren...." Eline maakte een verschrikt gebaar. „Och, maar dat kan niet." „Dat kan niet?" vroeg haar moe der in uiterste verbazing. Haar duim wees over haar schouder naar het huis. „Om hèm niet? Die gaat toch zeker ook met vacantie? Nou, en dan komen wij fijn hier. De eerste week je vader en de ongetrouwden met hun verloofden. En de tweede week de getrouwde jongens en meiden met de de kinderen. Ik blijf twee weken om je te helpen." „Maar meneer Tornberg gaat niet weg. FamiUe heeft hij niet. Waar zou hij heen moeten?" „Hij gaat maar een poosje op reis." „Maar zijn eigen meubelen staan in de kamers." „Van hem zelf? O, daarom is het er zo deftig. Dat had hij ook wel eens kunnen zeggen, toen ik zei, dat jij aardig in de spaarduitjes...." Eline. kleurde van ergernis. „Hebt u dat heus gezegd, moeder?" „Welzeker. Hij is niet zo teergevoe lig als jij. Hij lachte. En ik moet er nou zelf ook om lachen. Maar ik zou niet weten, waarom wij niet op zijn bed mogen slapen." Eline zweeg. Ze wist uit ervaring, dat moeder zich dit niet gemakkelijk uit het hoofd zou laten praten. Ze hadden het met elkaar op de Dijk zo mooi uitgedacht, en moeder wUde niet met ledige handen thuis komen. „We spreken er nog wel eens over", zei ze vermoeid. (Wordt vervolgd.) APARTE MODELLEN vanaf Het Lederhuis L. Delft 44 Middelburg De zaak met de grootste sortering A Reuze pasvorm, ge maakt van zacht kalfsleer, 'n ideale schoen voor ieders voet, die iets ge makkelijk zoekt. Vanaf f 23.90 tot f 27.90 Schoenhande! Winkelgalerij Middelburg Telefoon 3926 ^eem* een uurtJe van; ga beslist zien de met lezing en lichtbeelden op heden Woensdag 12 October, in Lunchroom van Ham; Markt, Middelburg, te 11, 14, 16, 20 en 21.30 uur. Neem geen risico, neem een Perfection-oliestook, de goedkoopste centrale verwarming voor. huiskamers, flats, winkels, kantoren en bedrijven. Koop in een speciaalzaak op verwarmingsgebied. L:»>geviele 62, Middelburg. 15-delig Theeservies vanaf 14.25 10-delig Ontbijtservies 10.25 24-delig Tafelservies 28.40 Zie onze grote sortering Serviezen, waar alles los van verkrijgbaar is bij Korte Noordstraat 6, MIDDELBURG. met plattegrond der gemeente Goes en vele andere officiële gegevens Verkrijgbaar bij de Boekhandel en de Uitgevers in de Lange Delft in verschillende U zoekt een handig schrijf- meubel, dat weinig ruimte inneemt? Kom dan eens naar zo'n mooie eiken SECRETAIRE kijken bij Leverbaar prijzen. Clubstellen, Dressoirs, Slaapkamers, Bedden, Karpetten, enz. Een enorme sortering tegen concurrerende prijzen. Lange Delft 43, t/o Segeerstraat, MIDDELBURG. Koop nu uw 19 reeds van Iwi Damesjaponnen 90 Jersey Damespakjes Jersey Rokken Wollen Damesvesten Jersey Damesvesten Jersey Damesjasjes in zwart en grijs Meisjesvesten in rood, geel, bleu Tweedmantels Dames Regenmantels vanaf Donkerblauwe Damespantalous Flanellen Nachtjaponnen Flanellen Damespyama's Flanellen Herenpyama's Heren flanellen Hemden Wollen Herentruien Wollen Jongenstruien vanaf 2-pers. flanellen Lakens, 180 breed 2-persoons katoenen Lakens Wollen Dames hemdjes 5.50 12.90 Korte Noordstraat 53, MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1955 | | pagina 7