SNUFFELEN IN GROOTSTE WARENHUIS VAN MOSKOU LOOD-, HOUT- EN GOUDDIEFSTALLEN WERDEN BERECHT PUZZLE Achter het IJzeren Gordii ijn KRUISWOORDRAADSEL Zevenhonderd gulden voor een paar damesschoenen Alcoholbron van malle en droeve voorvallen 12 October 1955 ZEEUWSCH DAGBLAD pagina 5 Twee staaltjes mode Twee staaltjes van Russische mode 1955. Het is wel heel iets anders dan de laatste creatie van Dior, maar de Russische vrouwen zijn er weg van. VANDAAG EENS (Van onze correspondent Alfred van Sprang) MOSKOU, September 1955. DE REGEN klettert op het asïaltplein voor Hotel Nationaal. .In de sombere hal met de krantenkiosk en het postagentschap aan de ene zijde en de kapper aan de andere staan een paar buiten landers mistroostig naar de grijze lucht te staren. „Wat doe je op zo'n dag in Moskon....", verzucht ik tegen de Vrouwelijke portier. „Bent U al naar de GUM geweest....?", vraagt ze „Nee, wat is dat „Het grootste warenhuis in Moskou „Is dat ver van hier „Nee, op het Rode Plein GUM staat voor Algemeen Staatswarenhuis. Evenals alle an dere winkels in Rusland is het een Staatsbedrijf. Het beslaat een heel blok recht tegenover het Kremlin. Het is een Passage-in-het-groot met gaanderijen en luchtbruggen en een koepeldak van glas. Een Lijn baan-onder-dak. Het is aan het einde van de vorige eeuw ook als zodanig opgezet. Na de revolutie zijn de particuliere winkels door de staat overgenomen. Men heeft hier en daar wat deuren verwijderd en wat muren weggebroken. Zo is een warenhuis ontstaan dat echter in bouw nog sterk aan de oorspron kelijke opzet herinnert. Welkom Met de menigte laat ik me naar binnen voeren. Het gebouw bestaat Uit drie parallel-lopende passages, en Dior. Ik neem hier en daar een prijskaartje in de hand. Eenvoudige winterjurken zonder veel opsmuk variëren van f 300.tot f 800.Een wintermantel met een strookje bont als garnering komt al gauw op f 600. En dan heeft men een mantel waar bij ons een dienstbode haar neus voor zou ophalen. Men heeft ook bontmantels. Die zijn helemaal niet te betalen. Eén zilvervos kost al f2500.Een simpel hoedje van vilt varieert van f 100.tot f 150.- In een hoek verkoopt men knippatronen. En ernaast is de afdeling stoffen. Van de kwaliteit heb ik niet veel verstand ook al kan ik het materiaal tussen duim en wijsvinger nemen. Maar wel zie ik dat de prijzen er mogen zijn. Een meter japonstof komt op f 60. tot f 100. Zo ziet Moskou's grootste waren huis „Gum" er uit. Oorspronkelijk was elke afdeling een particuliere winkel in een honderden meters lange met glas overdekte passage. Het interieur van de levensmidde lenafdeling herinnert aan een ouder wetse nougat- en zuurstokkenkraam op de kermis. Het plafond is van spiegels waarin hele rissen kale gloei lampen weerkaatsen. De wanden zijn hard blauw geschilderd. Er zijn over al krullen en tierelantijnen. En de koopwaar ligt achter hoge glasplaten op de toonbanken. Het is hier druk ker dan ergens anders. De mensen staan geduldig in de rij op hun beurt te wachten. Huisvrouwen met grote boodschappennetten, boeren in zwar te pakken en met rijlaarzen aan, of ficieren in goed-zittende uniformen met brede, goudkleurige epauletten, matrozen met gouden ankers op de uiteinden van hun lange mutsen linten, schoolkinderen met vlechten en mannen in slordige pakken en overhemden met open boord. Ik loop langs de verschillende toon banken en noteer de prijzen. Koffie wen. i.—t uoorgangen en luchtbrug gen met elkaar verbonden zijn. Er zijn drie verdiepingen: twee voor de verkoop en één voor de administra tie. In het centrum spuit een deco ratieve fontein. Binnen krioelen dui zenden mensen door elkaar. Men verdringt zich voor de toonbanken. De afdeling damesconfectie heeft het buitengewoon druk. Een paar honderd vrouwen staan voor de ingang te wachten. Een politieagent laat hen met twee en drie tegelijk binnen. Daar ik wel eens wil zien wat men er te koop heeft, vraag ik aan de politieman of ik even binnen mag kijken. „Journalistverduidelijkte ik. „Documenteneist hij vrij nors. „Buitenlander...." antwoord ik. Het is een magisch woord. Hfj duwt de Russen opzij om mij door te laten. Inwendig moet ik even glimlachen. Éen jaar geleden zou die politieman mij misschien verdacht hebben van economische spionnage ais ik met een camera gewapend de afdeling damesconfectie van een warenhuis had willen zien. Nu behandelt hij me als een uitverkoren gast. Er is wel iets veranderd. Wintercollectie Ik loop door. Binnen hangt een groot aantal ja ponnen en mantels. Een aantal vrou wen is aan de ene kant van de toon bank bezig ze aan te passen. Aan de andere kant ervan leveren de familie leden hun critiek. Een Nederlandse vrouw zou meteen rechtsomkeert ma ken als ze deze nieuwe wintercollec tie zou zien. Het heeft niets met mode te maken. Het is niet eens ouderwetse mode. Alles is uiterst een voudig van snit. Geen spoor van fan tasie of een bepaalde lijn. En de keus is uiterst beperkt. De prijzen herin neren echter aan creaties van Fath Dure schoenen Ik dwaal verder. Op de schoenenafdeling is het ook druk nu de winter voor de deur staat. Men heeft er schoenen van f 100. Die zijn echter niet veel waard. Ze zien eruit alsof ze van zeildoek en karton gemaakt zijn. En de afwer king laat alles te wensen over. De betere schoenen zijn stukken duur der. Er is één vitrine met aardige damesschoentjes in vrij vlotte model len. De goedkoopste zijn (400.en de duurste f700.Een paar kap laarzen van gelakt rubber kosten f 90.En een paar babyschoentjes f27.—. Herenkleding is ook erg duur. Costuums variëren van f800.tot f 1700.Een behoorlijke gabardine regenjas kost f 900.en een winter jas met een astrakan kraag f2200. Een goede bontmuts waar de Russen in de strenge winter het hoofd warm houden is f 350.en een een voudige pet kost altijd nog f60.—. Een meer bourgeoisachtig hoofddeksel als een hoed kost f 115.Een losse pantalon f360.een overhemd van f 70.tot f 120.een doodgewone stropdas f30.en een pyama maar even f 240.Een metalen scheer- apparaat dat bij ons misschien fl.50 kost, kost hier f50.Een badhand doek f 39.En een stuk toiletzeep f2.25. Radio- en televisietoestellen (welke een belangrijke rol in de communis tische opvoeding van het volk spelen) zijn verhoudingsgewijs goedkoop. Men kan al een kleine radio voor f 190. krijgen. Er zijn er echter ook van f 1900.Het kleinste televisietoestel (met een miniatuur schermpje van 12 X 15 cm) kost f 1250.en het grootste f2700.Een klein model ijskast kost eigenaardig genoeg even veel als een paar goede damesschoe- Slougatkraam Inkomens Het is moeilijk -om. betrouw bare gegevens over de inko mens in Rusland te bemachti gen. Er zijn mensen (sneeuw- ruimsters bijvoorbeeld) die ƒ300.per maand verdienen en er zijn er (bekende doctoren en kunstenaars) die ƒ6000.- krijgen. Beide voorbeelden zijn uitzonde ringen. Het staat echter vast dat een grote groep een maandelijks inkomen van f 600.tot 1000. per maand heeft. Daar het de ge woonte is dat man, vrouw en de oudere kinderen in één gezin - werken, is het gezinsinkomen na tuurlijk hoger. Directe belastingen zijn er proctisch niet. Alle belastingen, zijn in de prijs van de ver- bruiksartikelen verwerkt. De huishuur is zeer laag maar meestal heeft een gezin niet meer dan de helft of een derde van een woning. Medische -ver zorging, onderwijs en andere sociale voorzieningen zijn vrij. Men wordt echter wel verwacht in te tekenen op een zogenaam de vrijwillige staatslening met lange looptijd. f40.per kilo, thee van f45.tot f65.kaas f2.50 per ons, worst f 2.per ons, boter f 13.59 per pond, vlees van f 9.50 tot f 21.per kilo,, zuurtjes f3.50 per ons, een pot jam van 650 gram f10.een blikje Rus sische krab (hetzelfde dat ook -ih- Nederland verkocht wordt) f8.ka viaar van f 8.50 töt f 12.50 per ons. Men verkoopt hier ook vruchten. Druiven f 9.50 per kilo, groene appels f 5.pruimen f 6.watermeloenen f 1,per kilo, gepelde walnoten f 19 per kilo. Eén citroen kost f3.50 en één sinaasappel f4.50. Chocolade is ook buitengewoon duur. Een reep van 100 gram kost van f 3.tot f 10. En een doosje bonbons van 200 gram f15.De goedkoopste sigaretten met papieren mondstuk zijn f 2.50 per doosje van twintig stuks. HORIZONTAAL: 3. Bij voortduring; 6 gereed; 8. vruchtvliesje; 9. voeg woord; 10. einder; 12. scheidsrechter;. 14. plaats in Nieuw-Guinea; 15. knaag dier; 16. vrucht; 19. haarkrul; 20. ge waad; 21. uitgestrekt; 23. ijstap; 24. sabel. VERTICAAL: 1. Boze geest; 2. vis soort; 4. voorzetsel; 5. dik; 6. drinkbak- je; 7. borstbeen; 11. wonder; 12. vis soort; 13. bijdehande vrouw; 14. adres kaartje aan reisgoed; 17. dier; 18. wa pen; 20. schrijfgereedschap; 20. rond hout. Oplossing vorige puzzle HORIZONTAAL: 2. Gevel; 7. bek; 9. gamel; 10. olim; 12. pof; 13. matinee; 15. eg; 16. te; 17. citroen; 19. met; 20. sire; 21. genie; 23. rut; 24. steil. VERTICAAL: 1. Gelag; 3. eg; 4. va- peurs; 5. emoe; 6. lef; 7. bomen; 8. kit; 11. militie; 14. renet; 16. terug; 17. cent; 18. oir; 19. mes; 22. ei. Politierechter Middelburg Vooruitgang Een paar uur lang zwerf ik door de GUM. Zo op het eerste gezicht schijnt er van alles te zijn, Als men echter bedenkt wat er allemaal in een Nederlands warenhuis te koop is blijkt de sortering toch maar erg be perkt te zijn. Er is bovendien heel weinig variatie. En de kwaliteit is belangrijk minder dan bij ons. Het enige dat verre superieur is zijn de prijzen. Ook als men er rekening mee houdt dat de Russische inkomens veelal aanzienlijk hoger liggen dan in Nederland, blijven de kosten van het levenonderhoud buitengewoon hoog. Dat er niettemin in de Gum (en ook in andere winkels) zoveel gekocht wordt, komt vanwege het feit dat er een tekort aan winkels in Moskou is. Daarom staat men ook overal in de rjj. Maar de mensen klagen niet. In de eerste plaats lijden ze geen gebrek. In de tweede plaats zijn ze MIDDELBURG, 11 Oct. Terwjjl buiten de vogels jubelden over de ge neugten van deze schone, nazomerse Dinsdag moesten zich voor de Politie rechter twee ijzerwerkers verantwoorden voor hun snode, nachtelijke hande lingen: op 28 Juli j.l. l.adden zij te Axel lood gestolen. De beide verdachten, A. D. W. nit Den Haag en A. D. S. uit Rotterdam, bekenden vlot, dat zij een hoeveelheid lood op de schutting, die de ruimte, waarin zij 's avonds werk ten, omheinde, hadden gelegd. Omstreeks twaalf unr, na het beëindigen van de werkzaamheden, verlieten zij in opgewekte stemming de werkplaats en dartelden vrolijk zich in het donker onaantastbaar wanend naar de schutting. Waarschuwingsschoten verscheurden de rustieke aether: politie en wachtslïeden hielden dit koppel ijzerwerkers reeds langer in de gaten. „Van W. is het nog wel te begrij pen", zei de Pol.-rechter, mr P. van Empel, „die heeft een heel strafblad". Mr G. J. B. van der Dussen, de Offi cier, vond het geraffineerd bekeken; voor hem droeg het vergrijp een ern stig karakter. Hij eiste tegen W. een maand onvoorwaardelijk en tegen S. f 60 of 12 d. hecht. Mr van Empel vonniste tegen W. f 60 of 12 d. en 1 maand voorw. met 2 j. proeftijd; S. kreeg een boete van f 50 subs. 10 d. Genoegelijker was de binnenkomst van de 55-jarige fabrieksarbeider A. K. uit Terneuzen. Deze zou op 1 Juli te Sluiskil een stuk hout weggenomen hebben, ,,'t Lag een eindje van 't werk af", betoogde hij, „ik heb het gevon den!" Het werd, conform, f30 of 6 d. „Goedenmorgen heren", brulde K. op de drempel. IN HITLER'S VOETSPOREN. De nog jeugdige schilder C. P. J. J. de R. uit Vlisgingen had op 13 Juni in zjjn woonplaats voor het pakhuis van de fa. de K. een kist opengebroken en zich hieruit o.a. emaille borden en was knijpers toegeëigend. Mr Van Empel sloot zich aan bij de eis van de Officier aan dat wachten gewend. En in de derde plaats kunnen ze nu heel wat meer krijgen dan een paar jaar ge leden. (Nadruk verboden). een gevangenisstraf van zes weken onvoorw. Het inmiddels gehuwde, uit Zaam- slag afkomstige strijkstertje E. P. de V. had met haar negentien jaren te Terneuzen een gouden zegelring Weg genomen uit een broek, die op Het be drijf waar zij werkte ter stoming was aangeboden. Zij maakte hiermee de man, die thans haar echtgenoot is, ge lukkig. Conform f30 of 5 d. Bij de fa. V. te Middelburg nam mej. E. B., een werkster uit Arnemui- den, een aantal sigaren, een bankbil jet van f 10 en vier maal f2.50 weg. Het was de eerste keer van haar le ven, dat zij zoiets deed; berouwvol beloofde zij beterschap. GEGIJSELDE DRONKAARD. De loondorser en alcoholist E. de V., 47 j., te Graauw en Langendam, had op 17 Juni in een voor hem vrij normale toestand op een brom fiets gereden. Hij raakte daarbij een fietsende dame, die achterop een kindje meevoerde. De vrouw moest met het kindje vliegensvlug een toevlucht in een heg zoeken. De V. is nu tevens gegijseld, omdat hij niet betaalt voor zijn eigen vrouw en kinderen. „Dit voorbeeld van deugd, wat zul len we daar mee doen?" vroeg de Pol.- rechter aan mr Van der Dussen. Deze liet er geen gras over groeien en vroeg 3 weken onvoorw. „Ik was niet zat!" stiet De V. nog uit; het vonnis was uiteraard conform. VREEMDE GEWOONTE. F. G. v. P. uit Koewacht (vlasser) houdt er een vreemde gewoonte op na. Wanneer hij dronken is, laat hij zijn fiets of brommer in de steek en stapt een woning binnen. Dan tracht hp de bewoners te bewegen hem met een auto naar huis te brengen of althans er voor te zorgen, dat er een „taxi voor me neer" komt. Toen hp d'it op 15 Juni weer deed, werd de vrouwelijke bewo ner van „de woning" zo zenuwachtig, dat zij ijlings de politie van het gebeur de op de hoogte stelde. De Officier Van P. een buitengewoon 1 as- en eiste een maand voorw. met 2 j. proeftijd en een boete van f 60 of 12 d. De raadsman, mr P. C. Adriaanse, betoogde, dat dit geen huisvrede breuk genoemd kan worden. Toen de politie gewaarschuwd werd, zat v. P. inmiddels elders met zijn rug tegen een muurtje de timmermans werkplaats, boven op zijn romp, koel te houden. De man uit Koe wacht werd conform de eis ver oordeeld. W a tcrschapsbenoemingca GOES, 11 Oct. Tot dijkgraaf van het waterschap Lamswaarde-c.a. is benoemd de heer L. J. M. Borm te St. Jansteen; tot gezworene van het waterschap Lams waarde-c.a.: de heren C. G. M. Buyssen te Hontenisse en Th. J. D. Bauwens te Hon- tenisse; tot dijkgraaf van de Burgpolder: de heer J. J. Neeteson te Hontenisse; tot dijkgraaf van de Hulster-Nieuwlandpol- der en de Havikpolder de heer Th. A. Mangnus te Vogelwaarde; tot gezworene van het waterschap Het-Vrije-van-Sluis: de heer C. F. Vercraeije te Aardenburg; tot dijkgraaf van de polder St. Jansteen: de heer C. L. Inghels te St. Jansteen; tot plaatsvervanger van de dijkgraaf van de Wildelandenpolder: de heer P. C. G. M. de Buck te St. Jansteen. Ingezonden Mededeling (Adv.) nen (f 650.Een stofzuiger kost f 500.en een kofferschrijfmachine f 1000.—.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1955 | | pagina 5