Over een week is de televisietoren grotendeels voltooid Adoptie van Dreischor is beëindigd Opzichter Z.V.W.M. bij bot sing om het leven gekomen Raad Kruiningen besloot tot ver koop van een straat Burgemeester van Bunnik (bij verstek) veroordeeld tot f 75/ „Opvoeding tot door ds A. volwassenheid", van Elshout Tocht via steile laddertjes naar de glijdende bekisting Blij' meester Hoe gaai dai nu eigenlijk De koppen bijeen (hzjlzt+J- Waarom wij lachen Maurits Dekker voor Wetenschappelijke Be langen te Goes Lijsterlijk drama wijzend personeel Reed door na sommering van Rijkspolitie tot stoppen Te Westkapelle worden stappen ondernomen om een afdeling te stichten Renkum, Aalsmeer en Amsterdam gaven voor het laatst acte de presence Chauffeur gedood LIKDOORNS WONDEROLIE Tankwagen ramde besielwagentje bij Sluiskil Woensdag 12 October 1955 ZEEUWFOH DAGBLAD pagina 2 GOES, 11 October. Hoog boven in de lucht ziet men thans des fcvonds tot in verre omgeving van Goes de lichtjes van de televisie toren, die vlak bij de stad in aanbouw is, en per dag drie meter groeit. Omdat wij wel eens graag wilden weten, hoe dat nu eigenlijk toegaat Jnet de bouw van deze reus, die straks 126 meter zal tellen, hebben V/ij ons in de directiekeet in overall gestoken en van een helm voor- Éien, aldus de veiligheidsvoorschriften opvolgend, die worden vereist, Ier men zich in het torenlichaam mag wagen. Op het donkere voorterrein moes ten wij oppassen, niet te struikelen Over de enorme voorraad materialen, Üie daar ligt opgeslagen in afwach ting van verwerking. Hier draait de betonmolen onafgebroken door, zoals Ook het gehele werk nimmer wordt Cnderbroken, want men heeft drie ploegen, die ieder acht uur werken. Op de bodem van de toren, de put genaamd, is de lierman druk doende, fle voorraden beton, die per kruiwa gen worden binnengereden, verder te transporteren. Maar ook worden op deze plaats hout en ijzer omhoog ge hesen. Geen pretje We klimmen nu de steil-gerichte houten "ladders op, ons behoedzaam vastgrijpend op kritieke momenten, en zien met stijgende bewondering hoe de werklui als ware acrobaten van de ene (adder op de andere springen. Af en toe blazen we op een tussenplankier even uit, waarbij o.a. een Duitser die hier ftls uitvoerder van de Duitse glijbekis- tingsfirma is tewerkgesteld, onze weg kruist. Hoe hoger men klimt, des te griezeliger wordt de tocht, want de wandbeschietingen verdwijnen langza merhand en daardoor wordt de bezoe ker geconfronteerd met de holle gapen de ruimte rondom. Krans om de wand Boven in de schacht naderen we de glijdende bekisting, populair „de kist" genoemd. Deze is ongeveer 1.25 m. hoog en zit als een krans binnen en buiten om de wand. Door vijzels wordt de krans, waarvan het mid dendeel de werkvloer vormt langs stalen staven omhoog getrokken, als het ware opgekrikt. Van de werk vloer af stort men de ruimte tussen binnen- en buitencirkel vol beton, en trilt die vast. Dit alles gaat uitermate snel, zodat men met de regelmaat van een kiok de kist twee centimeter kan opvijzelen. Dat gebeurt regelmatig, en met een zo danige snelheid, dat het beton vol doende verhard is als het onder de be kisting uitkomt. En het moet steeds doorgaan, anders koekt het beton aan de bekisting vast. Boven op de werk vloer zijn de betonvlechters nu op ruim 50 meter hoogte aan de gang. Met de gljjbekisting gaat men tot ca. 76 m., dat is menselijkerwijs gesproken al volgende week. Hierboven wordt tot ongeveer 86 m. nog beton met een tra ditionele bekisting aangebracht, waar op later de stalen bovenbouw verrijst, waarop dan nog de grote mast komt. Binnenin zal ruimte worden uitge spaard voor niet minder dan twintig verdiepingen, waarop o.a. zijn gepro jecteerd: accukamer, stroomvoorzie- ing, FM-zender, Traforuimte, TV-zen- der, straalverbindingen, en de machine kamer. Een lift zal straks de werkers naar hun domein voeren. Maar nu zijn er nog de houten lad dertjes, en als we die zijn afgedaald, slaken we een zucht van verlichting. In de keet steken de mannen van de Rijksgebouwendienst, die de directie over het project voert, de koppen al weer bijeen, om een volgende faze van de arbeid te bespreken met verte genwoordigers van de hoofdaannemer: de N.V. tot aanneming van werken v.h. H. J. Nederhorst uit Gouda en de on deraannemer, de Ned. Schoorsteen- bouw Mij uit Arnhem. En last but not least door de opzichters en arbeiders in totaal zowat 80 man die in grote eendracht, van de man aan de lier in de put tot de man heel hoog op de werkvloer, ondanks de vale meters die hen scheiden, slechts één doel voor ogen hebben: de Zeeuwse televisie-, annex radiotoren zo spoedig mogelijk klaar te krijgen. Ingezonden Mededeling (Adv.) door de lange winter, als U in een paar dagen van die plaag verlost bent met ABPflJSIROOP/i AKKER SIROOP GOES, 11 Oct. De bekende letter kundige Maurits Dekker heeft gister avond voor de leden van „Wetenschap pelijke Belangen" in het Goese Schut tershof een causerie gehouden over de faiop en de grappige anecdote en daar bij meteen de mop ontleed. Nu is dat |en gevaarlijk werk, moppen vertellen en ze meteen nog eens uitleggen en de holle zaal luisterde dan ook vol be langstelling hoe deze 59-jarige, die in fejn boeken als „De afgrond is vlak Voor Uw voeten" en „De wereld heeft geen wachtkamer" i\u niet bepaald als humorist naar voren treedt, dit eraf tou brengen. En men is niet teleurge steld. De auteur vertelde over de anec dote in de oudheid, over het wezen van de humor, de structuur van de mop, Jiet zijn toehoorders zelf bewijzen wat Êen „bevrijdende lach" is en bepaalde Zich ook bij de onvervalste Joodse humor. Joodse moppen noemde hij „bloesems van humor, opgebloeid in 't berwoud van menselijk leed", en tVaaruit bleek, dat de auteur in de Jnoppenverteller toch de overhand heeft. Eén mopje vertelde hij dat om fler de afdeling „insinuerende mopjes" js gerangschikt en ook wel succes op leverde. We zullen het U vertellen. In een grote stad loopt een jochie piet zijn vader te wandelen. Bij een groot bankgebouw gekomen zegt het ventje: „Vader, waarom zitten er van (lie dikke tralies voor de ramen?" Zegt de vader: „Dat is om de directeur ér alvast aan te laten wennen" Nu is de geachte voorzitter van We tenschappelijke Belangen zelf bankdi recteur. Hij bleek óók een goed humo rist te zijn want aan het slot van de avond verklaarde hij fijntjes: „Dat zijn bank geen tralies heeft" Vanavond volgt een herhaling. Maar pf dat mopje weer getapt zal worden? We weten het niet. GOES, 11 Oct. De collecte ten bate van de reclassering heeft te Burgli f 25.89, te Haamstede f 88.- en te Bruinisse f 66.43 opgebracht. - PRECIES een week geleden verhaalden wij in deze ko lommen van het milde weer, dat een lijster had kunnen bewegen te Middelburg twee late eieren tot bewegend leven te broeden. Ondertussen heeft een storm over ons lage landje geraasd; October toonde zijn ware ge daante. Met het weer moge het onder tussen allengs beter gaan, het jonge leven is niet meer. Toch is het niet van koude of honger omgekomen. Een wrede sluiper, een kat, heeft de twee jonge vogelijnen, die nimmer op groene tak za ten, op brute wijze het levens licht gedoofd. Komen er thans meldingen binnen van bomen, die voor de tweede keer dit jaar uitbotten jonge lijsters in October, het heeft niet zo mogen zijn. De winter nadert; de natuur laat zich niet bedotten. J FAILLISSEMENTEN GOES, 11 Oct. Firma drukkerij „De Phoenix" te Goes en haar firmanten F. J. S. van der Peyl en G. W. Kole, beiden te Goes. Rechter-commissaris mr B. S. Sie- perde, curator mr J. G. van den Burgt te Goes; G. E. Janssens te Hulst. Rechter commissaris: mr J. A. Abbing, curator: mr H. B. L. de Rechter; G. J. M. de Mul h/o drukkerij-boekhandel de Zeeuwse Koerier te Sas van Gent, Rechter-commis- saris: mr J. A. E. Rink, curator: G. Tichel man te Terneuzen. Vierde leerkracht aan Openbare U.L,0. TticfrnoHp- \rr\r\r r\nr\or liggende eigenaars, die daartoe het ver- inSCrULCie voor oncicr— zoek hadden gedaan, namelijk de ver eniging Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart te Tilburg en de heer J. J. Mol te Hansweert. Elk van hen kreeg de helft voor de som van 892, Over dit voorstel was nogal wat te doen geweest. Er was namelijk nog een adspirant-koper, die zijn tuinbouwbe drijf je gaarne had uitgebreid door mid del van ruiling van een perceel grond. De heren Pouwer (C.H.) en Lokerse (S.G.P.) braken voor deze man, die als gevolg van de dijkverzwaring was ge dupeerd een lans. De heer Witte wilde het voorstel aanhouden, doch met de stemmen van de heren Pouwer, Lo kerse, Witte en Van der Maas (vrije lijst) tegen, werd het bovengenoemd besluit tot verkoop genomen. Vastgesteld werd een gemeenschap pelijke regeling betreffende de centrale werkplaats „De Bevelanden" te Goes. Een inwoner van Hansweert is hierin reeds werkzaam. KRUININGEN, 11 Oct. In de ver gadering van Dinsdag besloot de ge meenteraad van Kruiningen een in structie vast te stellen voor het onder wijzend personeel der openbare lagere scholen. Een dergelijke instructie be stond in deze gemeente nog niet en hoewel de behoefte ook niet zo drin gend wordt gevoeld werd toch met ai- gemene stemmen tot vaststelling beslo ten. Er kunnen zich immers in de toe komst wellicht eens gevallen voordoen, dat regeling gewenst is. Dat op de leer lingen geen lichamelijke straffen wor den toegepast achtte de heer Witte (vrije lijst) zo vanzelfsprekend, dat op neming van een desbetreffend artikel eigenlijk overbodig is. Naar aanleiding van het voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan de openbare Uloschool deelde de voorzitter, burgemeester A. Schipper mede, dat het aantal leerlingen der school 99 bedraagt, zodat een vierde vaste leerkracht kan worden be noemd. De enige geschikte sollicitant achtten B. en W. de heer W. van 't Hof, onderwijzer aan de landbouw- huishoudschool, alhier. Deze werd met ingang van een nader te bepalen datum benoemd. Van de vereniging Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart was een ver zoek gedaan om in het genot te worden gesteld van een premie voor woning splitsing voor het tehuis aan de Hans- weertse straatweg. Het bedrag van de toe te kennen premie kan volgens de door provinciale directie voor de we deropbouw verstrekte gegevens wor den berekend op 39.900,waarvan een derde voor rekening van de ge meente komt. Zonder hoofdelijke stem ming werd besloten de premie toe' te kennen. Vervolgens werd een straat verkocht, althans de grond, waarop een dertigtal woningen hebben gestaan. Deze woningen aan de voormalige Ju- lianastraat op Hansweert zijn alle ge sloopt. Ze hadden door de stormvloed ramp zo geleden, dat ze moesten wor den afgebroken. De raad besloot thans de grond, die nog slechts agrarische waarde heeft te verkopen aan de aan- AANBESTEDING Uitbreiding en verbouwing van rusthuis „Vredebest" te Wemeldinge WEMELDINGE, 11 Oct. In het te huis van ouden van dagen van het Al gemeen Burgerlijk Armbestuur werd aanbesteed het maken van een uitbrei ding aan en het verbouwen van het rusthuis „Vredebest" te Wemeldinge. Er werd als volgt ingeschreven: Fa. M. v. d. Burg en Zn, Wolfaartsdijk 26.500; J. F. Hopmans, Goes 26.640; H. J. Meijer, Wemeldinge 27.797; J. P. v. d. Linde, Kattendijke 28.492; A. Kosten, Wemeldinge 28.572,J. Priem, Ovezande 28.753. De gunning werd aangehouden. Aan de voet van Westkapelse vuurtoree MIDDELBURG, 11 Oct. Bij verstek werd Dinsdagmorgen voor de Poli tierechter te Middelburg, mr P. van Empel, de burgemeester van Bunnik, E. A. M. J. v. d. W., conform de eis van mr G. J. B. van Dussen, de Officier, veroordeeld tot een boete van f75,subs. 15 dagen hechtenis. Op 9 Juni van dit jaar werden aan de voet van de vuurtoren te Westkapelle alle passerende motorrijtuigen gecontroleerd. Bunnik's burgemeester trok zich toen niets aan van de sommering van de Rijkspolitie, zijn wagen tot stilstand te brengen. Hetgeen overigens wel sneu was voor de agenten: het was de enige auto, die op deze avond langs kwam De 25-jarige wachtmeester L. K. kwam getuigen, dat hij, „staande in de lichtkring van een lantaarn" zijn lamp op de voorgeschreven wijze verticaal op en neer had bewogen. De burge meester hal blijkbaar meer oog voor het majestueuze licht van de vuurto ren en reed door. De Officier liet niet na hierover zijn verbazing uit te spreken. De bode van Grijpskerke, S. L., 56 jaar, had op 23 Mei j.l. geen gehoor gegeven aan de oproep om met zijn auto ter controle te verschijnen. De P.-rechter wilde wel aannemen, dat het door het hoofd van de bode ge gaan was. „Absoluut" bevestigde L. De Officier gaf hem de raad, in het vervolg een papiertje in de achter uitkijkspiegel te steken en vroeg f 20,of 4 dagen, ,,'k Vind nog al veel ör!" reageerde L. „Ik ook" zei Voor Ring Walcheren Gerei. Vrouwen MIDDELBURG, 11 Oct. "Voor de ring Walcheren van de Geref. Vrou wenverenigingen, onder presidium van mej. E. Boon, Dinsdagavond in de Bo- gardzaal bijeengekomen, heeft ds A. Elshout, Geref. predikant te Koudekerke gesproken over „Opvoeding tot Volwassenheid". Allereerst schetste de predikant de belangrijkheid van erfelijkheid, millieu, waain het individu is opgegroeid en de invloeden van buiten. Dit kan, aldus ds Elshout, echter nimmer als verontschuldiging worden aangevoerd als een excuus dus voor de eigen persoonlijkheid. Bij het opvoeden tot vrijheid, zo betoogde hij, is er een groot verschil tussen vrijheid en losbandigheid. „Volwassenheid" zo vervolgde hij, „betekent aanvaarding van het leven". Ds Elshout bestreed de van te voren bepaalde gang van zoonlief naar een H.B.S., terwijl blijkt, dat deze knaap bv. een practische aanleg heeft. De predikant dacht hier aan de gelijkenis van de talenten. Het is heus niet erg, ging hij voort, als een jongen weet, dat hij over een stel goede hersens be schikt, zqlang bij hem het besef leeft: „Dit is een gave van God'*. Hij zal de talenten dan ook niet laten rusten. DELTAPLAN Het schema „de man denkt de vrouw voelt" noemde hij dwaasheid. Hierna ging hij in op de' psychologi sche achtergronden bij de huwelijks keuze en besprak de excessen, welke zich op sexueel gebied onder de jeugd voordoen. De geografische status, waarin Zee land thans nog verkeerd, is tot op ze kere hoogte een bescherming tegen de ze excessen. Het Deltaplan zal hierin uiteraard verandering kunnen bren gen. Ds Elshout pleitte voorts voor goede films, waarhij een taak voor en de hoop is gevestigd op de C.F.A. Beelden van films, aldus de predikant, die in de puberteit worden opgeno men, kunnen lang nawerken. WAT IS EEN VERLOVING? Deze vraag stelde ds Elshout zijn ge hoor. Zelf antwoordde hij: „Een trouw belofte onder conditie van nadere ken nismaking". Hij waarschuwde tegen vroege verlovingen. Ontgoocheling kan leiden tot reactie verschijnselen zo als agressieviteit in het latere leven. Omtrent het gedwongen huwelijk zei hij het volgende. „De sexualiteit en zonde staan dan met elkaar in ver hand. Dat is vreselijk!" De opvatting „wij willen geen kin deren" noemde de predikant kortweg puberaal. Na de pauze leverde mevr. Hille- brand uit St. Laurens éen zeer inte ressante bijdrage door te spreken over haar reis en verblijf in Afrika. Aan het begin van de avond deelde mej. Boon mee, dat hoewel er in 15 ge meenten op Walcheren een Geref. Kerk is, slechts op zeven plaatsen een Geref. Vrouwenvereniging bestaat. Verheugend in deze is, dat thans te Westkapelle stappen worden onderno men, een afdeling te stichten. UIT VERLIES WINST BRUINISSE, 11 Oct. Op 4 December 1954 verspeelde het sleepschip „Stad Heijst" in de vluchthaven te Zijpe een klipan ker. Vandaag liet hetzelfde schip bij het zwaaien opnieuw een an ker in de Vluchthaven vallen. Toen het anker werd opgehaald stond het personeel perplex: met dit anker werd het vorig jaar ver speelde anker naar boven ge haald Na de hulp blijft de vriendschap DREISCHOR, 11 October. Met de eerste steenlegging voor een ambts woning voor de burgemeester van Dreischor, de opening van een brand weergarage en het in gebruik nemen van een botenhuis met werkplaats voor de gemeentewerklieden, is vandaag in tegenwoordigheid van de ge meentebesturen van Renkum en Aalsmeer en vertegenwoordigers van de stad Amsterdam, de adoptatie door deze drie steden van Dreischor be ëindigd. Burgemeester D. Matser van Bloois legde namens Renkum de eer ste steen voor de burgemeesterswoning, burgemeester Losser van Aalsmeer onthulde de gevelsteen van de brandweergarage en de heer P. C. Besan- ger opende namens Amsterdam het botenhuis. De burgemeesterswoning wordt ge bouwd op de plaats waar eeuwen ge leden het kasteel Windenburgh stond en de slotvoogd was in die dagen geen gemakkelijk heer. De woning van de nieuwe „slotvoogd", als we burgemeester Vermeulen zo noemen mogen, is gebouwd met geld, dat Renkum heeft geschonken, een oor logsschade-claim. Er is niets prozaï scher. Maar toch was deze steenleg ging en wat daarna gebeurde niet zonder poëzie. Burgemeester Vermeu len heeft namelijk een oorkonde, als blijvend symbool van de vriendschap en hulpvaardigheid, netjes in een verzegelde groene fles laten verpak ken en die fles zal nu straks achter de gevelsteen ingemetseld worden, opdat latere geslachten haar zullen kunnen vinden. In zijn welkomstwoord noemde de burgemeester het een vreugdevolle dag en hij dankte allen voor de spon tane en belangeloze hulp die Drei schor heeft mogen ontvangen. Zeven jaar geleden maakte de architect Wesselo een uitbreidingsplan, dat vrijwel gerealiseerd is. Ja, de raad had zelfs de avond tevoren nog be sloten het plan nog verder uit te breiden. Dank bracht de burgemees ter ook aan Aalsmeer, dat de tuin rond de nieuwe woning laat aan leggen. Hierna legde burgemeester Matser van Bloois van Renkum de eerste steen. „Mag", zo zei hij, toen hij de versierde troffel weer had terug gelegd, „mag deze woning een sie raad zijn voor het dorp en moge erin een sfeer heersen van wijs be leid Hierna bood de burgemeester de oorkonde aan, een duplicaat van de oorkonde, die ingemetseld zal wor den. Nadat de heren Wesselo en Schutte, de aannemer, uit Ambt Delden, hun gelukwensen hadden uit gebracht, trok men naar de brand weergarage. WATER EN VUUR. Hier stond de vrijwillige brand weer in uniform aangetreden onder commando van de heer L. Moer- mond. Het botenhuis is naast de garage gelegen. Water en vuur dus. Alsmeer gaf een middel tegen het vuur en Amsterdam tegen het wa ter, aldus burgemeester Vermeulen. De adoptatie is nu wel beëindigd, maar de banden zullen blijven, al dus burgemeester Losser van Aals meer. Er wordt nogal eens geschre ven over samenvoeging van ge meenten, zei deze burgemeester. Maar hier is een samenwerking ge weest die uiterst zinvol was. Hierna onthulde hij de steen, die ontworpen is door de beeld houwer Zaalberg uit Leiderdorp. De adoptatieambtenaar van de ge meente Amsterdam, de heer Besan- ger, beschouwde ook zijn taak in Dreischor beëindigd. Amsterdam, zo zei hij ondermeer, heeft het zich een plicht gerekend te helpen. Volgende week zal de raad van Amsterdam 'n bezoek aan het eiland brengen en dan zullen ook zeker weer nieuwe banden gelegd worden voor de toe komst. Ik hoop, dat de inventaris van het botenhuis nooit gebruikt zal behoe ven te worden, zei hij en bood daar na burgemeester Vermeulen de sleu tel van het gebouwtje aan, waarin drie boten liggen, twee houten en een metalen platboomschuit. Een der bo- mr Van Empel en maakte er f 10,— of 2 dagen van. PRACHTGETUIGE De chauffeur M. J. J. B. uit Water landkerkje moest zich verantwoorden, omdat hij op 1 Juli j.l. te IJzendijke zekere A. H. P., landarbeider in die gemeente, mishandeld zou hebben. „Daar ben ik niet van overtuigd", zei B., toen de rechter hem vroeg, of dit juist was. A. H. P. was gedagvaard als getuige. „Ik kan niet getuigen", zei hij, „ik heb zelf de stomp gekregen". „Dan ben je toch een prachtgetuige" kreeg hij van mr Van Empel te horen. Waarop de man braaf de vingers in de lucht stak. Na de verklaring van P. riep B. „Ik ben hem niet tegengekomen!" Er was ook een schriftelijke verkla ring van de vader van de mishandel de binnengekomen. „Dat is onmoge lijk" zei P. Ter zitting bleek, dat een civiele procedure tussen de families aanhangig gemaakt is. B. hield vol, P. niet aangeraakt te hebben. „Ik ben me van niets be wust". „Dat lieg je", zei de getuige zeer persoonlijk. Volgens mr Van Dussen was er geen reden om aan de verklaring van ge tuige te twijfelen en eiste f 40,of 8 dagen. Op de vraag of B. nog iets te zeggen had, antwoordde hij: „Dat ik 't absoluut niet gedaan heb!" Het vonnis luidde f 25,of 5 dagen. Toen de Vlissinger J. v. P. reeds een flink stuk in de kraag had, serveerde de 30-jarige kellner M. K. Z. uit de zelfde plaats hem bier. Dit is verbo den, hetgeen algemeen bekend is. De overtreding werd gemaakt op 5 Juli j.l., toen van P. aldus zijn eigen ver klaring, de hele dag aan de zwier was geweest. Dat Z. niet gezien zon heb ben, dat v. P. dronken was, vond mr Van Empel een sterk verhaal. De eis was f 50,of 10 dagen, maar vertrou wend, dat het gezond verstand van Z. de overhand zal krijgen, vonniste de P.-rechter f 20,— of 4 dagen. In„c7nn(ien Mededeling (adv.) over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Luxe auto ramde tegenligger en boom AXEL, 11 Oct. Vanavond om streeks zeven uur reed de heer J. J. Huijssen uit Terneuzen me tgrote snel heid vanuit Axel naar zijn woonplaats. Zeer vermoedelijk is de auto geslipt en raakte daarbij een tegenligger, een be stelwagen, bestuurd door de heer Van Oostdorp uit Amsterdam en reed ver volgens tegen een boom aan. De heer Huijssen werd uit de wagen geslingerd en werd in zorgwekkende toestand naar het Julianaziekenhuis te Terneu-. zen overgebracht, waar hij aan zijn ver wondingen is overleden. Het slachtof fer laat een vrouw en een kind na. Van de auto was slechts een stuk verwron gen staal over. Mededelingen Door een samenloop van omstan digheden kan enkele dagen het ver haal van Don Quichot niet worden geplaatst. Ingezonden Mededeling (Adv.) Weg met onhandige likdoornringen en ge vaarlijke scheermesjes. Een nieuw vloeibaar middel, NOXACORN, neemt de pijn weg in 80 seconden. Eeltplekken en eksterogen ver schrompelen met wortel en al. Bevat gezui verde wonderolie, jodium en het pijnstillende benzocaïne. Een flesje NOXACORN Anti septisch Likdoommiddel van f. 1.35 bespaart U veel ellende. (66) ten heeft een aanhangmotor. Nadat de genodigden het boten huis, de garage, de gemeentewerk plaats en het noodslachthuis hadden bekeken, begaf men zich naar een hotel in het centrum van het dorp, waar schoolkinderen een danklied zongen. AXEL, II Oct. Vanmiddag zijn op de rijksweg langs het Kanaal naar Gent ter hoogte van Sluiskil twee auto's met elkaar in botsing gekomen, waarhij een man het leven heeft verloren. Een bestelwagentje van de Zeeuwsch-Vlaamse Waterleiding Maatschappij naderde uit de richting Sas van Gent, terwijl uit de tegenovergestelde richting een geladen tankwagen kwam op een plaats waar aan de weg werkzaamheden werden uitgevoerd. De beide wagens kwamen hij het passeren met elkaar in aanraking. Het be stelwagentje werd door de tankwkagen geramd met het gevolg, dat het wa gentje ernstig werd beschadigd en de bestuurder levensgevaarlijk werd ge wond. Tijdens het ovebrengen naar het R.K. St. Elisabethziekenhuis te Sluis kil is deze, de heer Tel uit Terneuzen, opzichter bij de Zeeuwsch-VIaamse Waterleidingmij, overleden. Van de tankwagen, bestuurd door de heer O., werden de leidingen vernield, zodat de weg overstroomd werd met petroleum.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1955 | | pagina 2