INVASIE. 10 JAAR GELEDEH BEGON DE De laatste episode uit de tweede wereldoorlog. £),e Radio ^Ae.itq.t U r Kind door 12-jarig meisje vermoord Enorme armada zette bevrijdingsleger aan wal.l (Pinksterprogramma) Atlantic-wal bezweek onder geallieer de druk. Schooladoptie van de Geref. Kerken =^l Historische woorden Benelux congres voor verkeer en toerisme Zateréhg 5 Juni 1954 ZFEIT'SCH DAGBLAD Pagina 9 TIEN jaar geleden begon de invasie! Ja, weet u nog, hoe er op de zesde Juni 1944 een schok door het bezette Europa ging, een schok, die zelfs tot in het hart van Duitsland werd gevoeld? De geallieerden hadden hun lang beloofde landingen uitgevoerd, de bevrijding van Europa scheen plot seling zeer nabij. In de bezette gebieden groepte men in alle stilte bijeen rond de verborgen radio toestellen. Geen uitzending van radio-Oranje werd overgeslagen. Niets wilde men missen van het nieuws over de invasie in Frankrijk. De spanning van da eerste dagen was schier ondragelijk. Zou het luk ken? In 1942 werd immers ook een landing, zij het op kleinere schaal, uitgevoerd en trokken de ge allieerden zich binnen 24 uur weer van het continent terug. Maar nu: het gelukte. De overmacht was voor de Duitse troepen te groot. De beslissende slag, die Hitier binnen een jaar op de knieën zou brengen en voor West-Europa het einde van een nachtmerrie zou betekenen, was in volle gang. In de bezette gebieden haalde men weer vrijer adem. De fakkel der hoop, die bijna gedoofd was, gaf weer volop licht. Men kon elkaar weer moed inspreken. Men wachtte in spanning op de bevrijding. Zo begon dan in de nacht van vijf op zes Juni nu tien jaar geleden, die gigantische onderneming die volgens het codewoord „Operatie Overlord" heette en die nu geboekt staat als dé invasie in de wereldgeschiedenis. Vier-en-twintig uren telde de zesde Juni. Een dag als alle dagenIn die 24 uren maakten de geallieerden een kleine 15.000 vluchten van Engeland naar Frankrijk. In die korte tjjd werden voor een gewicht aan 5200 ton bommen afgeworpen op de betonnen bunkers van de Duitse kustverdediging. In die tjjd trok de vloot op naar Normandië, naar een strandkust met daarachter een muur van vuurspuwende bunkers. Waarom Normandië en waarom deze zo open kust? Omdat er geen keus was. Toen een maal de beslissing gevallen was, dat er geland moest worden aan de Fran se kust ten Noorden van de rivier de Loire, moest Normandië gekozen wor den. Het gebied om Calais zou het gun stigst geweest zijn. Daar wac de af stand tussen Engeland en Frankrijk het kortst, zodat men gebruik kon ma ken van een minimum aan schepen en kon rekenen op een maximum aan steun van de luchtmacht. Daar lagen goede havens. Maar ook de Duitsers hadden hun berekeningen gemaakt. En ook zij wa ren tot de conclusie gekomen, dat Ca lais het gunstigst lag. Die stad verde digden ze in de eerste plaats. Van de twintig divisies voor Noord-Frankrijk lagen er tien bij Calais. Daardoor was een landing bij deze stad uitgesloten, De troepenconcentratie was ook wel zo sterk, dat men in wijde omgeving al evenmin aan land kon gaan. Dus moest men de keus bepalen op Nor mandië, op het Noorderstrand. Daar zou men partij kunnen trekken van het grote voordeel, dat tussen Norman dië en Calais de Seine stroomde. De bruggen over de rivier konden kapot worden gebombardeerd, zodat de Duitsers hun troepen van Calais niet zo maar naar Normandië konden diri geren. Deze Duitse tegenaanval diende trouwens toch zo lang mogelijk te worden uitgesteld. De vijand moest misleid worden en daarin zijn de En gelsen en Amerikanen voortreffelijk geslaagd. Radar uitgeschakeld Honderd-twintig grote radar-instal laties hadden de Duitsers langs de franse kust geplaatst. Elk convooi zou verraden worden en dank zij deze in Stallaties zouden de bezetters het vuur precies op de vloot kunnen richten De geallieerden ontdekten, dat deze installaties geleid werden vanuit 47 stations. Ze werden alle met raketten en Mededeling (Adv.) (Vervolg van pag, 7). school te Pulo. Deze dessa ligt diep ver scholen in het binnenland op 12 km af stand van Tjepu. Hier leeft een kring van christenen, In totaal 135 zielen. Tot 1915 iad de Salatiga-zending hier een school, -at hier een grote activiteit bestaat, be wijst wel het feit, dat men vorig jaar het oude schoolgebouw geheel heeft her steld. Het wordt nu als kerk gebruikt, tnaar kan Zonder verbouwing direct weer Bis school dienst doen. Daarvoor is Rp. 14.000 nodig. De Zuiderzending', die al deze plannen heeft bekeken, besloot daarna voor de uitbreiding van het christelijk onderwijs in de classis Blora een bedrag van f 40.000 als schenking beschikbaar te stellen, zo dat men nu aan de gang kan. DE ADOPTIE. Maar behalve dat is men ook accoord gegaan met de adoptie-gedachte, waarbij een gemeente uit het gebied der Zuider zending met een school in de classis Blo- ra rechtstreeks in verbinding treedt en daarbij die school allerlei geestelijke en stoffelijke hulp biedt. Met het oog daarop wordt opgericht een Steunfonds Christe lijk Onderwijs, waarin iedere school haar eigen „potje" heeft, dat gevuld wordt door de eigen partner. De werk van Goes zal de christelijke mulo-school van Blora adopteren, die van Vlissingen de christelijke lagere school van Blora, de kerk van Den Bosch de school te Bodjonegoro Kamperland adopteert de lagere school te Tjepu, Nieu- wendjjk die van Sumbergondag en de kerk van Heerlen de school van Kwan- gènredjo. besihoten. In de nacht van de invasie waren er nog zes in werking. Deze stations kregen allen een con vooi op de radar-schermen. Het was echter niet het echte convooi. De Duit sers gaven door, dat er een convooi opstoomde naar het Noorden. Alleen de radar-installatie van Caen ontdekte de ware invasie-vloot. De centrale post trok echter deze waarnemingen in twijfel. De andere posten bevestigden deze mededelingen niet. Integendeel, ze ontkenden ze alle vijf. Zo rotsvast was het Duitse geloof, dat de uiteindelijke invasie bij Ca lais zou plaats vinden, dat de geal lieerden dit geloof uitbuiten konden. Ze hebben steeds gedaan, alsof de landing In Normandië een schijn beweging was én of de eigenlijke aanval nog volgen moest. Bij Calais, natuurlijk. Negen weken na de in vasie, achter in de maand Juli, ging de eerste Duitse divisie uit Calais naar het slagveld in Normandië Toen was het al te laat. Het weer was slecht Zoals uit de aanhaling uit Churchill's toespraak blijkt, was de komst van de vloot voorbereid door landingstroepen en door bombardementen. Er waren plaatsen, waar de kanonnen van een bunker een gehele baai volledig be heersten. Geen schip zou er heelhuids aan land gekomen zijn. De landing moest dus worden voorbereid door bombardementen, zo nodig in samen werking met landingstroepen. Hoe groot de verschrikking van dit werk was, leert de batterij bij Merville wel. Bij alle preciese voorbereidingen, kon één factor nimmer in overweging genomen worden: het weer. Men ken de de waterstanden, de uren van eb en vloed, de maanstanden. Maar men wist niets met zekerheid over het weer. De voorspellingen waren slecht, bijzonder slecht zelfs, met harde wind, een hal ve storm. Kanonnen zwegen op tijc Batterij Merville getuigt van deze stormnacht. Honderd bommenwerpers zouden de stelling onder vuur nemen en tot zwijgen brengen. Maar ook met dit getal vertrouwde men het niet ge heel. Bovendien zouden namelijk nog parachutisten worden afgeworpen. Door de wind mislukte het bombarde ment totaal. Van de paratroopers kwam meer dan de helft in een moeras. Het antitankgeschut, dat per zweefvlieg tuigen werd aangevoerd, kwam in zee terecht. Voor de aanval op Merville bleven slechts 150 manschappen over. Ze hadden één machinegeweer en wat springlading. En een uur voor zonsop gang moest deze batterij tot zwijgen gebracht zijn. Anders kon er geen en kel landingsvaartuig landen.- Merville Is gevallen. Om kwart voor vjjf gaf de bezetting zich over. Vjjf uur was de gestelde tijd. De beslissing is ge vallen in een gevecht van man tegen man. Van die honderdvjjftig manschap pen is de helft gesneuveld. Die andere 75 hebben doorgezet. Ze wonen nu er gens in de vrjje wereld. Van hun moed en dat van hun gesneuvelde kameraden hing het leven van honderden, duizenden af, die per Invasievloot In de richting van Merville voerden. Al die levens konden worden behouden, omdat 150 mannen toch nog één wapen meer had den dan de vyand: moed en wil om het te halen. Omdat het moest Omaha-beach. Zodra de voorste infanterietroepen voet aan wal hadden gezet, snelden ze op de doelen af en maakten in alle gevallen, behalve één, goede vooruit gang, schrijft Churchill in zijn Mé moires. Dat ene geval was Omaha beach, noordwestelijk van Bayeux. Het vijfde Amerikaanse legercorps ont moette hier ernstig verzet. De vijan delijke stellingen bleken later, vlak voor de invasie overgenomen te zijn door een volledige verse Duitse divi sie. Op dit punt moest een hele dag verbeten gestreden worden. De Ame g PL 1- I Op 6 Juni 1944 sprak Chur chill in het Lagerhuis te Londen terwijl de Engelse hoofdstad gonsde van de invasie-geruchten. Tien minuten lang' bepaalde de Engelse staatsman zijn gehoor bij mededelingen over de veld tocht in Italië. Daarna pas sprak hij de volgende historische woorden: „Voorts moet ik het Huis aan kondigen, dat gedurende de nacht en de ochtenduren de eerste serie landingen van strijdkrachten op het Europese continent is begon nen. In dit geval werd dé bevrij- dingsaanval gedaan op de Franse kust. Een immense armada van meer dan 4000 schepen, samen met verscheidene duizenden klei nere schepen, tijn het Kanaal overgestoken. Achter de vijande lijke linies zijn met succes mas sale luchtlandingen uitgevoerd en op het ogenblik vinden op ver scheidene plaatsen op de kust landingen plaats De invasie was begonnen. D-day was aangebroken. -J ZONDAG 6 JUNI 1954. HILVERSUM I. (402 m.) KRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 8.25 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Nws en waterst. 9.45 Orgel- conc. IKOR: 10.00 „10 Verkeersregels". 10.30 Pinksterdienst. NCRV: 12.00 Vocaal ens. KRO: 12.15 Gram. 12.20 „Pinksteren", caus. 12.40 Hammondorgel. 12.55 Zonne wijzer. 13.00 Nws en Kath. nws. 13.10 Amus. muz. 13.30 Boekbespr. 13.45 Radio Philh. ork. en solist. 14.55 „Op de paden van het nabije Oosten", caus. 15.15 „Un Ballo in Maschera", opera (3e acte). 16.10 „Katholiek Thuisfront Overal!" 16.15 Gram. 16.30 Vespers. NCRV: 17.00 Chr. Geref. Kerkdienst. 18.30 Orgelconc. 19.00 Kerkelijk nws. 19.05 Vocaal ens., Kamer- ork. en sol. 19.30 „Weg en Werk der Kerkhervormers", caus. KRO: 19.45 Nws. 20.00 Gram. 20.25 De gewone man. 20.30 Vocaal ens., ork. en sol. 21.00 „De geluk kige reis naar Trenton en Cambden hoorsp. 21.30 Gevar. progr. 22.30 Act. 22.40 Gram. 22.45 Avondgebed en liturg, kalender. 23.00 Nws. 23.1524.00 Gram, HILVERSUM H. (298 m.) VARA: 8.00 Nws, weerber. en postduivenber. 8.18 Langs ongebaande wegen. 8.33 Neder landse liederen. 9.00 Voor de kinderen, 9.20 Gram. 9.45 „Geestelijk leven", caus. 10.00 Kamerkoor en -ork. en sol. 10.25 „Lentegeluiden", klankb. 10.45 Cabaret, 11.15 Omr. ork. AVRO: 12.00 Sportspiegel Evt. postduivenber. 12.05 Amus. muz. 12.35 Even afrekenen, Heren! 12.45 Pia nospel. 13.00 Nws. 13.05 Med. of gram. 13.10 Verz. progr. 14.00 Boekbespr. 14.20 Kamerork., koor en sol. 14.50 Filmpraat je. 15.05 Omr. ork. 16.00 Dansmuz. 16.30 Sportrevue. VARA: 17.00 Amus. koor, 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Lichte muz, 18.15 Nws. VPRO: 18.30 Ned. Herv. Kerk dienst. IKOR: 19.00 Pinksterdienst v. d. jeugd. 19.30 Internat. Pinksterprogr. AV RO: 20.00 Nws. 20.05 Weens concert. 20.45 Cabaret. 21.30 Med. 21.35 Metropole- ork, 22.05 Journ. 22.20 Koorconc. 22.45 Gevar. muz. 23.00 Nws. 23.15 Gram. 23.4024.00 Carillonspel. MAANDAG 7 JUNI 1964. HILVERSUM I. (402 m.) KRO: -8.00 I Nws. 8.15 Gram. 8.25 Plechtige Hoogmis. NCRV: 9.30 Waterst. 9.35 Naar de JUBO III te Arnhem, rep. 10.00 Jubileum-ont moeting te Arnhem. 12.40 Gram. 12.55 Carillonspel. 13.00 Nws. 13.15 Orgelconc, 13.45 Gram. 14.30 Middagfeest op de JU BO II. 17.30 Gram. 18.00 Vocaal kwartet. 18.26 Gram. 19.00 Nws en weerber. 19.10 Muziek uit de 12e tot de 16e eeuw. 19.30 Nieuw Wiener Bohème ork. 20.00 Vocaal ens., Bach-ork. en sol. 20.40 Gram. 21.00 I Metropole ork. 21.30 Mil. Kapel. 22.30 I Rep. Vuurwerk. 23.00 Nws en SOS-ber. 23.16 Tweede Jubileum-Ontmoeting te Arnhem", slotrep. 23.40 Gram. 23.4524.00 Dagsluiting. HILVERSUM n. (298 m.) VARA: 8.00 Nws, weerber. en postduivenber. 8.18 I Beiaardspel. 8.35 Vocaal dubbelkwartet. 18.50 Sport- en postduivenber. 8.55 Een tocht met verrassingen door 't nationale park „De Kennemerduinen". 9.10 Kinder- I koor. VPRO: 10.00 Pinksterdienst v. d. kinderen. 10.30 Gemeenschappelijke wij- dingsdienst. 11.30 Kerkmuz. VARA: 12.00 I Orkestconc. 12.30 Land- en tuinb. med. 112.33 Orgelspel. 13.00 Nws. 13.15 Piano I muz. 14.00 Rep. 14.10 Gram. 14.30 „Met eervol ontslag", hoorsp. 15.55 Radio Phil- harm. ork. 16.35 Voor de kinderen. 17.00 Sportjournaal. 17.30 Gram. 18.00 Nws. 18.15 Strijksextet. 18.40 Rep. 19.10 Piano concert. 19.40 Rep. 20.00 Nws. 20.05 Pro- menade-ork. en solist. 20.35 Cabaret. -21.15 .Commedianten", hoorsp. 21.50 Dansmuz. 22.35 Gitaarspel. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. DINSDAG 8 JUNI 1954. HILVERSUM L (402 m.) KRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.45 Morgéngebed en lit. kalender. 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterst. 9.40 „Lichtbaken", caus. 10.00 Voor de kind. 10.15 Gram. 10.55 Idem. 11.00 Voor d« vrouw. 11.30 Chansons. 11.50 „Als de Ziele luistert", caus. 12.00 Angelus. 12.03 Lunchconc. (12.3012.33 Land- en tuinb. med.). 12.55 Zonnewijzer-. 13.00 Nws en Kath. nws. 13.20 Lunchconc. 13.00 Gram. 14.00 Gevar. progr. 14.50 Gram. 15.30 Ben ;ie zestig? 16.00 Voor de zieken. 16.30 Zie- tenlof. 17.00 Voor de jeugd. 17.15 Felici taties voor de jeugd. 17.45 Regeringsuitz.: E. Schul: Nederland en de wereld: Het Nederlandse gezin in Australië". 18.00 V. de jeugd. 18.20 Sportpraatje. 18.30 RVU: Prof. dr Sj. Groenman: „De gevolgen van de industrialisatie op 't platteland". 19.00 Nws. 19.10 Act. 19.15 Uit het Boek der Boeken. 19.30 Gram. 20.25 De gewone man. 20.30 Omr. ork. en solist. (In de pauze: 21.0021.15 Ken een haan een ei liggen?). 21.40 Viool en clavecimbei. 22.05 „Ouders en kinderen", caus. 22.20 Gram. 22.45 Avondgebed en lit. kalender. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM II. (298 m.) AVRO: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nws. 8.15 Gram. 9.00 Morgenwijding. 9.15 Gram. 9.30 Voor de huisvr. 9.35 Gram. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Voor de zieken. 11.30 Bas en piano. 12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tuinb. med. 12.33 Voor het platteland. 12.40 Amus. muz. 13.00 Nws. 13.15 Med. of gram. 13.20 Amus. muz. 13.45 Gram. 14.00 „Wij ontdekken Amerika", caus. 14.30 „L'Enfant et les Sortilèges", opera. 15.15 Voor de vrouw. 15.45 Gram. 16.30 Voor de jeugd. ,17.30 Lichte muz. 17.45 Gram. 17.50 Rep. of gram. 18.00 Nws. 18.15 Pianospel. 18.30 Militaire caus. 18.40 Gram. 19.00 Paris vous parle. 19.05 Fanfare-ork. 19.30 „Ani ta", muzieksprookje. 20.00 Nws. 20.05 Gram. 20.35 „Horatio in Flevostad!", hoorspel. 20.55 Gevar. muz. 21.45 Vacan- tietips. 22.00 Omr. ork. en solist. 22.45 Bui- teni. overz. 23.00 Nws. 23.15 New Yorlc calling. 23.2024.00 Gram. BRUSSEL. Vlaams (324 m.) 11.45 Gram. 12.30 Weerber. 12.34 Gram. 13.00 Nws. Muz. voor millioenen. 13.45 Gram. 14.00 Schoolradio. 15.30 Orgelspel. 16.00 Gram. 16.15 Orgelspel. 16.45 Gram. 17.00 Nws. 17.10 Volkszang. 17.50 Boekbespr. 18.00 Werelddag der Heilige Kindsheid. 18.30 Voor de soldaten. 19.00 Nws. 19.40 Gram. 19.50 Syndicale kron. 20.00 Verz. progr. 20.15 Voor de vrouw. 21.00 Metropole-ork. 21.30 Gram. 22.00 Nws. 22.15 Clavecimbel- recital. 22.5523.00 Nws. rikanen verloren er drieduizend man. Over het algemeen waren die eerste dag de verliezen lager dan men had durven hopen. Maar op Omaha-beach moest geofferd worden Op de eerste landingstroepen volgde de komst van een tweede, een derde, een vierde groep. Op de eerste lucht- raid volgde de tweede, de derde. Het overwicht in de lucht was overweldi gend. De vijand maakte niet meer dan honderd vluchten. Tegen 15.000 gealli eerde vluchten. Achter elke serie lan dingsvaartuigen lag een nieuwe serie. Maar een haven was voor de gealli eerden een onmisbaar, maar ook on bereikbaar bezit. Phoenix-Pluto. Wanneer er "Man geen haven was, moest er een haven komen. En zo volgde op de voet van de operatie Overlord de operatie Phoenix. De Phoenix-caissons maakten het de ge allieerden mogelijk, zelf een haven te bouwen. De lompe caissons in Zee land zijn enkelen er van gebruikt om de geteisterde dijken te dichten werden over zee getransporteerd en voor Arromanches samengevoegd tot een haven, waar al het oorlogsmateri aal kon worden aangevoerd. Een tweede, even geweldig project, was de operatie-Pluto. Het voorttrek kende leger moest benzine hebben, stromen benzine. Er was geen aanvoe ren tegen. En zelfs al had men het in voldoende mate kunnen aanvoeren, dan bestond er nog het gevaar, dat de tankboten gebombardeerd zouden worden. Daarom legden de geallieer den een pijpleiding aan, dwars door het Kanaal, waardoor de benzine naar Frankrijk gepompt werd. Pluto heette deze operatie: Pipe Line Under The Ocean. Phoenix en Pluto, overwicht in de lucht, meesterlijke strategie, overeen stemming tussen de verschillende sta ven, goede voorbereiding allemaal factoren, die West-Europa hebben ge voerd van D-day tot V-day. Maar on danks al deze technische wonderen is het toch aangekomen op de militairen zelf, op hun doorzettingsvermogen, op hun offerbereidheid voor de vrijheid van het Westen. Zware woonden, waarvan ze zelf weinig wilden weten. Maar toch begrippen, die de verbon den legers hebben begeleid. Invasie-sporen. Normandië draagt nog de sporen van deze strijd. De aarde heeft bloed gedronken. De bunkers staan er als trieste herinneringen, kaste len van nutteloos beton met over bodige en verbrijzelde kanonnen. Er loopt nog prikkeldraad. Er lig gen nog landingsboten. Er is puin. En er zijn de kerkhoven. De doden liggen er bekend en on bekend. Maar in ieder geval: „Known unto God". Aan God wèl bekend. Er zijn ook inscripties en herin neringen. „Deze brug kon worden behouden", „Deze stad werd het HET VERLOOP VAN DE INVASIE OP DE KUST VAN NORMANDIE IN 1944 K*t Geallieerd* front op Bidder nacht wan. eerst bevrijd". „Hier landden de eerste troepen". Ergens moet hier een vrouw wonen, die de eerste kus heeft gegeven aan een bevrijder. Ergens moeten de kinderen wonen, die als eersten meereden op een ge allieerde tank. Ergens in Norman dië. En dat alles is nu tien jaren ge leden. Het lijkt alweer zo ver af... 's-GRAVENHAGE, 3 Juni. Op initiatief van het comité Benelux te Den Haag zal op 18 en 19 Juni a.s. in Knok- ke, Oostende en Rijksjjde een Benelux congres voor verkeer en toerisme wor den gehouden. De Benelux congressen voor verkeer en toerisme worden voorbereid door een commissie waarin van Nederlandse zijde zitting hebben de heren m: dr L. T. N. Deckers, jhr W. BoreeL dr J. G. Ramaker, A. C. Dijkman, C. van Zwijndregt en E. W. P. van Dam van Isselt. Tijdens het congres zullen de vol gende onderwerpen worden behandeld: „Coördinatie van de staten van het hotelwezen in de drie Beneluxlanden" door de heren G. Wagner, volksverte genwoordiger, voorzitter van Sacol, voorzitter van de Hocarest Benelux- Luxemburg en J. Boon, secretaris-ge neraal van Hocarest, lid van de Hoge Raad voor toerisme, België, „Benelux in het kader van de na-oorlogse ont wikkeling van de hotellerie in West- Europa" door de heer J. G. Meijer, voorzitter van de Bedrijfshoreca, Ne derland, „De rol van de helicopter in de inter-Benelux betrekkingen" door de heer A. V. J. Vernieuwe, directeur der exploitaties. Deze inleiding zal met lichtbeelden en een film worden geïl lustreerd, „Het schooltoerisme een methode tot uitbreiding van 't school toerisme" door de heer J. Anders, „Luxemburg en uitbreiding van het inter-Benelux verkeer spoorwegen autobus" door de heren L. A. H. G. Custers, voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Noord-Limburg en J. Leynen, senator, België. Drama in Apeldoorn APELDOORN, 4 Juni, - Naar wjj van de zijde der Apeldoornse politie vernemen blijkt de S-jarige Elsje Meu ken, die reeds sinds Zondagmiddag werd vermist en gisteren op aanwij zing van een Groningse telepaath le venloos in een gierput werd gevonden, doelbewust te zjjn vermoord door een 12-jarig dochtertje van de familie R. Aanvankelijk bestond het vermoe den, dat het kind verdronken was in het Apeldoorns kanaal en dit vermoe den werd nog versterkt, toen het meis je R. met een schoentje kwam aandra gen, dat zij bij het kanaal zou hebben gevonden. Het schoentje rook sterk naar gier, en de gedachte was, dat het kind getracht had 't te reinigen en toen in het water was' gevallen. Het dreg gen in het kanaal, dat enige dagen duurde, leverde uiteraard geen enkel resultaat op. Toen het lijkje Donderdagmorgen ontdekt werd heeft de politie onmid dellijk de man, op wiens erf de ont dekking werd gedaan, in verzekerde bewaring gesteld. In de loop van de nacht kwam de zeer sensationele ont knoping van het drama, toen het meis je R. bekende, dat zij haar vriendinne tje Zondagmiddag in de gierput had geduwd. Zij was Dinsdag, toen haar ouders afwezig waren, naar de put te ruggegaan en had het schoentje van 't lijkje afgenomen om daarmede de in druk, dat het kind verdronken was, te versterken. Het meisje R. schijnt een kind met een psychopatische inslag te zijn, want reeds eerder heeft zij getracht een jon getje in het water te gooien en een broertje onder een auto te duwen. Zij had Zondagmorgen reeds het plan het kind te doden, doch heeft de uitvoe ring van haar voornemen door om standigheden tot de middag uitgesteld. Ingezonden Mededeling (Adv.) Voer Scppers Kremerstraat 11, Bergen op Zoom Loonregeling bij N.S. wordt aan de minister voorgelegd. UTRECHT, 4 Juni. Nadat de drie N.S. personeelsbonden de tussen de directie en personeelsraad overeenge komen loonvoorstellen hadden ver worpen, zijn de verlangens van de door de bonden belegde vergaderin gen aan de directie ter kennis ge bracht. Zoals te verwachten was, heeft de directie besloten deze algemene loon eisen voor te leggen aan de minister van Verkeer en Waterstaat en aan het college van Rijksbemiddelaars. Hier mede is het loonoverleg bij de Spoor wegen afgelopen en is de kwestie een regeringszaak geworden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1954 | | pagina 9