VANDAAG BEZOEKT KONINGIN JULIANA DE TENNESSEE VALLEY» Duitse S,S»-ers actief in het Verre Oosten en Korea. ZEELAND DOOR WATER EN VUUR Ambonese kinderen met vacantie. „Het dal van geloof en arbeid." Een machtige rivier werd getemd» Welvaart, waar eens armoede heerste. Wervingen zowel in West- als in Oost- Duitsland» Van standen tot volks vertegenwoordiging. plö mat jigirji A- Kb.-. IZEN MATR0ZENSHAG Staking in Amerikaanse staal industrie afgelast. LIKEUREN „Een erg aardige vrouw", Gemeenteraden» Marijke-klok terecht en weer verdwenen* Donderdag 10 April 1952 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 3 „HET DAL VAN GELOOF EN ARBEID" zo wordt door de Amerikanen het dal van de Tennessee in het Zuiden der Verenigde Staten wel genoemd. Vandaag zal H.M. de Koningin er een bezoek brengen om te zien hoe de Amerikanen een machtige kolkende rivier, die bekend stond als de „schuimende Goliath", wisten te temmen en hoe zij een. streek, die armoede leed, hebben herschapen in een wel varend gebied. en de electrische centrale* die ln 18 dam men zijn ondergebracht weten wel raad met de waterafvoer. Deze „witte steen kool" leverde het vorige jaar bijna 18 milliard kilowatt-uur op, dat 1* meer dan 12 maal zoveel als in 1933 en een-vijfde gedeelte van hetgeen alle Amerikaanse waterkrachtcentrales opleveren. De rivier zelf werd door waterbouw kundigen herschapen in een modern, meer dan duizend kilometer lang kanaal, bevaarbaar voor schepen met een maxi male diepgang van drie meter. Het scheepvaartverkeer werd daardoor sedert 1933 meer dan vervijfvoudigd. OOK DE INDUSTRIE. Ook op industrieel gebied kwam er meer leven in de brouwerij. In 1933 ston den er in Alahama nog wat chemische fabrieken; maar ze waren niet meer in bedrijf. Nu leveren zij enorme hoeveel heden kunstmeststoffen, terwijl de outil lage het tevens mogelijk maakt in tijden van nood snel op de aanmaak van mu nitie over te schakelen. Vanzelfsprekend heeft de T.VA de Want arm was deze streek. De Tennes see was practisch onbevaarbaar en trad herhaaldelijk buiten haar oevers, waar door grote gebieden onder water kwamen te staan. Bovendien konden de Mississippi en de Ohio de aangevoerde enorme wa termassa's vaak niet verwerken, hetgeen ook in meer Noordelijk gelegen streken ernstige overstromingen tot gevolg had. weliswaar lagen er in de Tennessee en kele dammen en werd de waterkracht reeds aangewend voor het opwekken van electrische stroom, doch de capaciteit der hydro-electrische centrales liet nog veel te wensen over. Vrijwel geen der boerde rijen in de omtrek was op het lichtnet aangesloten, daarvoor was de stroom te prijzig en waren de aanlegkosten te hoog. De meeste boeren leden armoede, door dat de grond door onoordeelkundig ge bruik en erosie slechts magere oogsten opleverde. De bossen en de beplanting, die de erosie hadden moeten tegengaan, wa ren reeds voor een groot deel gekapt en werden ieder jaar door felle bosbranden nog verder uitgedund. De bevolking van de streek was dan ook ten einde raad, want door het ontbreken van industriali satie-mogelijkheden bleef zij geheel aan gewezen op de landbouw waarvan de op brengst de mensen ernauwernood in Staat stelde het „„ven wa - te houden. In Ï93S echter i het Amerikaanse congres een wet aan, waarbij een com missie werd ingesteld, die tot taak had de toestand in het dal van de Tennessee en het aangrenzende gebied te bestu deren en plannen uit te werken, die tot een betere exploitatie van da natuurlijke hulpbronnen in deze streek zouden lei den. De Commissie werd de T.V.A. ge noemd „Tennessee Valley Authority" maar al spoedig ging de naam over op het door haar ontworpen project, dat op zijn beurt vereenzelvigd werd met de streek waarin het werd uitgevoerd. En na verloop van tijd wisten de Amerika nen niet beter of de magische letters T.V.A betekenden „Tennessee-dal". Het gebied dat betrokken i* bij het T.V.A.-project, beslaat een oppervlakte van 41.000 vierkante mijl en omvat delen van Tennessee, Kentucky, Virginia, North Carolina, Georgia, Alabama en Missis sippi. Wat de T.V.A. in de afgelopen zeven tien jaar heeft gepresteerd is kortweg verbluffend. De woeste rivier is getemd t Kent u misschien de Koningin De Amerikaans» radiospreek ster, Maccreary bevond zich Zon dagavond op een cocktail-party. Daar hoorde ze van een van haar vrienden, dat zich onder de gas ten een Nederlander bevond. Maccreary ging naar hem toe en verteld» hem hoe zeer vj de Ko ningin en de Print bewonderde en hoe ze er steeds naar verlangd had eens kennis met hen te ma ken. ,Jk heb gehoord zo zeide zij dat het Koninklijk paar hier is. Kent u mteschien een hunner of kent u misschien de Konin gin?" „Als u het graag weten wilt", antwoordde de aangesprokene, „ik behoor zelf tot het gezelschap en als u het precies wilt weten: ik ben de echtgenoot van de Koningin" streekbevolking geen windeieren gelegd. In het betrokken gebied wonen ongeveer drie millioen mensen wier inkomen door de bodemverbetering en de steeds verder schrijdende industrialisatie jaarlijks toe neemt. Meer dan tachtig procent van alle boerderijen is thans op het lichtnet aan gesloten. De electrische apparatuur ver gemakkelijkt het werk ten zeerste. Ook de landbouwmethoden zijn drastisch ge wijzigd. Door de erosiebestrijding halen de boeren steeds grotere oogsten binnen. Overal zijn landbouwcoöperaties opge richt en de T.V.A.-commissie zorgde er voor, dat er landbouwproefstations kwa men, waar de boeren zich met eigen ogen konden overtuigen van de grote waarde van landbouwkundig onderzoek. Overal staat weer jonge aanplant. De recreatiemogelijkheden werden, waar ook mogelijk, vergroot; er werd aan de wild- en visstand grote aandacht besteed, leder jaar worden er zo'n slor dige vijf millioen vissen aan de haak ge slagen. De vroeger in het gebied veel voor komende malaria, die jaarlijks een hoge tol aan mensenlevens eiste, is dank zij de bemoeiingen van de dienst voor de volksgezondheid vrijwel uitgeroeid. Wanneer de Amerikanen spreken over „het dal van geloof en arbeid" bedoelen zij daarmede, het geloof, de overtuiging zo men wil, dat eigenbelang en algemeen welzijn geen tegenstrijdige begrippen hoeven te zijn. Deze overtuiging is niet gebaseerd op een naieve conclusie, doch moet veeleer gezien worden als het re sultaat van hetgeen de T.VA. de Ame rikanen geleerd heeft. (Ingezonden Mededeling adv.) Rasecht betekent, dat alle eigen, schappen van het ras volledig aan* wezig zijn. Denk maar eens aan •en hond, o( paard, dat rasecht Is, Ziet U wel, hoe nauwgezet de keurmeester alle eigenschappen van het tentoongestelde dier controleert! Welnu, zo wordt ook P.K. vak- kleding gecontroleerd, voor deze de fabriek verlaat. Daardoor hebt U er zo veel en zo lang plezier van, J JLóehhSi V.KsWiksA /MGÈXK\ ALHIER VERKRIJGBAAR BIJ; HACCOU Zn, St Jacobstr., Ylissingen H. BLOK ZOMEN, Kapelle (Z.-B.) QUAACK, Hoofdstraat 77, Kruiningen z J De stuwdammen behoren tot de meest indrukwekkende bouwwerken in de Verenigde Staten. Zij worden gebouwd om rivieren met sterk wisse lende waterstanden te reguleren, om droge gebieden te irrigeren en ter op wekking van electriciteit. De dam op de foto is de Norris Dam, genoemd naar senator George W. Norris. De activiteit van voormalige S.S.-lieden en Dnitse officieren ln het Nabije Oosten is niet beperkt gebleven tot Egypte, waar ongeveer 150 vroegere Duitse officieren, onder wie vele, die van oorlogsmisdaden worden verdacht, als instructeurs van het Egyptische leger werkzaam zijn. Volgens het in München verschijnende week blad „Echo der Woche" is voornamelijk ook Syrië in de afgelopen jaren een aan- trekkJngspunt geweest voor Duitse militairen. De aanwerving van landsknechten voor Syrië is in de laatste maanden sterk toegenomen. Het laatste grote transport is van Duits land over Merano en Bari naar Arabisch gebied gegaan. Zij waren in Hannover aangeworven. Ook in 1950 is het vrij grote groepen officieren gelukt om via Geneve naar Damascus te komen. Voor dien waren daar reeds vele ontsnapten uit het Afrikacorps en uit het Britse in terneringskamp op Cyprus heen geko men. Daaronder bevindt zich ook de overste Kriebel, do rechterhand van Rommel. Uit het feit, dat de communistische propaganda tot nog toe gezwegen heeft over het optreden der Duitsers in Syrië, leidt men hier af dat de Sowjet-Unie de hoop heeft, dat zij daar in wezen een anti-Westelijke taak te vervullen zullen hebben en door het aanstoken der wrij vingen tussen de Arabische landen en Tentoonstelling van de activiteit der Staten-Generaal. (Van onze Haagse redacteur). „De Staten-Generaal van standen- tot volksvertegenwoordiging", zo luidt de ondertitel van een tentoonstelling, die op 27 Mei a.s. in het Gemeente Museum te Den Haag zal worden geopend. De bedoeling is om juist voor de verkiezin gen ons volk op de hoogte te stellen met het wel en wee van onze volksvertegen woordiging. Een moeilijke zaak, want het is niet eenvoudig om historische gegevens op aantrekkelijke wijze te rangschikken. Het is echter niet de bedoeling om al leen maar geschiedenis te doceren. Veel meer willen de organisatoren opvoed kundig werken. Juist de waarde van ons democratisch stelsel zal goed tot uiting gebracht worden. Er is een werkcomité gevormd, waarin o.a. zitting hebben de voorzitters van de beide Kamers, de grif fiers, prof. mr. A. Anema, prof. mr. R. Kranenburg en mr. L. J. F. Wijsenbeek, directeur van de Dienst voor Schone Kunsten te 's-Gravenhage. Voorzitter Kortenhorst deelde op een persconferen tie mede, dat het de bedoeling is om tal van prominente politieke figuren de ten toonstelling te laten toelichten. Deze ex positie is een belangrijk experiment. Het is de eerste maal, dat langs deze weg gewerkt wordt aan „de opvoeding tot burgerzin". In Juni wordt in Utrecht een Unesco' congres over dit onderwerp gehouden. (Ingezonden Mededeling advert.) Israël de vorming van een Westelijk blok in het Midden-Oosten zouden helpen voorkomen. Over een directe werving van Duitse landsknechten voor de Ara bische landen in de Sowj et-zóne is ech ter niets bekend. De vrijwilligers, die in het Sowjetdeel van Duitsland worden geworven, gaan in hoofdzaak naar China en Korea. Een in Leipzig gevestigd wer vingsbureau heeft voor deze landen tot dusverre aangeworven14 Duitse staf officieren, 915 wapendeskundigen, 1132 tank- en vliegtuigspecialisten, 420 artsen, 300 verpleegsters en 80 apothekers. Van het medische personeel werd geëist, dat het vertrouwd was met de behandeling van epidemieën. (Ingez. mededeling, adv.) VAN ROSSEM S %/>CRE si* MARNIX D'HONTENISSE 41. Het scheen in het begin alles nog al mee te vallen. Er was orde en regel, de Duitse soldaten van het bezettingsleger Btonden onder strenge Pruisische discipline. Het leegplunderen van ons land en het wegroven van onze goederen, zou op een meer geraffineerde wijze plaats vinden. Op een Zaterdagmiddag bü het uitbetalen van het week loon verscheen Sanders op het erf bij de deur met een drie- hoekspeldje op. Hij bleef er wel een beetje mee achteraf Staan, maar de meesterknecht, wien niet veel ontging, had het al direct gezien en hij zorgde wel, dat de aandacht der anderen er op gevestigd werd. Wat betekent dat ding? vroeg De Wilde. Ik ben lid geworden van de N.S.B. baas, zei Sanders, ik ben een voorstander van de nieuwe orde De Wilde scheen hem niet goed te horen. Hij deed een stap vooruit en vroeg: Van wét ben jij lid geworden? Van de N.S.B. baas. De man knipperde met de ogen. Hij deed een stap ach teruit, als verwachtte hij een klap in zijn gezicht. Maar De Wilde beheerste zich. Zo man hen jij voor de nieuwe orde. Maar dan zul je toch moeten zien, dat je kameraads in die nieuwe orde je verder te eten geven. Hoe bedoelt u dat, baas? vroeg Sanders. Wel, je zult er wel niet op rekenen, dat ik knechts, die lid van de N.S.B. zijn aan het werk houd? U zal wel motte, zei de kerel brutaal. Mottè, zeg je? Ja, u weet ommers ook wel, dat het verboje is om vast werkvolk te ontslaan, dan krieg je ommers met de pelitie ta doen? De Wilde herinnerde het zich. Hij was niet vrij meer te doen en te laten, wat hij wilde in zijn eigen bedrijf. We zullen wel eens zien, zei hij. Hij keerde de man zijn weekloon uit en draaide hem de rug toe. Een ogenblik bleef Sanders beduusd staan. Toen slen terde hij het erf af. In elk geval konden ze hem niets meer maken. De N.S.B.ers waren de baas geworden. En ze had den hem in Goes verzekerd, dat hij rustig zijn gang kon gaan. Wanneer ieman^. hem een strootje in de weg legde, omdat hij lid van de N.S.B. geworden was, zou het zo iemand aan het verstand worden gebracht, dat de rollen sedert 10 Mei waren omgekeerd. Dat da N.S.B.ers van Zeeland niet meer in het alot te Ellewoutsdijk zaten opge sloten, maar nu vrji en beschermd rondliepen en tot taak hadden gekregen Zeeland te nazificeren. Sanders bezocht getrouw de instructievergaderingen, waarin men hem de beginselen van de nieuwe orde aan het verstand bracht. Deze beginselen stonden hem wel aan. Hij beschouwde zich al zo'n beetje half en half als toe komstige eigenaar van „My Home". HOOFDSTUK Vil, Dat is het leste vlees dat ik jie als alaeger breng, mevrouw, zei Hammelburger. Hij legde het pakje vlees op de witte schaal, die ze hem toereikte en smeet het deksel van zijn fietsmand met een wanhoopsgebaar dicht. Wat bedoel je? Ga je ons verlaten? vroeg mevrouw De Wilde. Nee, schudde hij en kneep zijn handen om het stuur. Wat dan? Wat is er gebeurd? Ik heb een Verwalter in de zaek gekrege. Een wat zegt u? Verwalter, mevrouw. Haar gezicht was een groot vraagteken. Dat is een uitvinding van de nieuwe orde mevrouw. Ik mot knecht worden in mien eigen zaek, mien zaek, die ik zeivers heb opgebouwd van de grond af op. Daer komt noe zo'n stik N.S.B.-er in. Die gaet daer baes speule en ik word knecht in mien eigen bedrief, en dat allenig, omdat ik een Jood ben. Bin Joden minder dan aere minse, me vrouw? Bin d'r, toen Rotterdam gebombardeerd was, uut de gevangenis an de Noordsingel allenig maer Joden ge- komme, toen de deure open gezet wasse? Ik vraeg jie, mevrouw Met zijn Joden-bespraaktheid begon hij zijn hart te luch ten. Hij vertelde van de man, die in zijn zaak als baas gezet was. Deze kerel had in Middelburg tweemaal een zaak kapot gemaakt, was failliet geslagen, had zelfs een keer wegens oplichting in de gevangenis gezeten en werd nu „Verwalter" in de mooie zaak van Hammelburger. Nieuwe orde, mevrouw, nieuwe orde.... besloot de man in zijn relaas. Maar ik bedank er voor om van die kerel vlees te betrekken, zei mevrouw De Wilde. {Wordt vervolgd A. BORSTLAP BESTUURDER C.N.V. (Van onze verslaggever.) In de te Utrecht gehouden buiten gewone algemene vergadering van het Christelijk Nationaal Vakverbond is de heer A. Borstlap te Amsterdam met overweldigende meerderheid van stemmen benoemd tot lid van het be stuur van het C-N.V. De heer Borstlap, die 41 jaar oud is, vervult momenteel de functie van secretaris bij de Ned. Bond van Chr. Kantoor- en Handelsbedienden. Hij zal b(j het C.N.V. de plaats van de heer F. P. Fuykschot innemen. Elke drie kwartier sterft een kanker lijder in ons land. Dezer dagen wordt een circulaire aan 275.000 Nederlanders verzonden, waarin een oproep wordt gericht tot steun aan het Koningin Wilhelminafonds. „Elk jaar", aldus deze oproep, die is onder tekend door vijf vooraanstaande Neder landers, „overlijden er in Nederland on geveer 14.000 mensen aan kanker. Dit be tekent dat elke drie kwartier een kan kerlijder sterft". Verhuur geen kamer aan hem. De Amsterdamse recherche waarschuwt tegen een kleine 36-jarige man met licht- krullend blond haar en een veel te wijde boord. In diverse steden van ons land heeft hij kamerverhuurders opgelicht. Hij vertelt ambtenaar bij de N.S. of de P.T.T. te zijn en is overgeplaatst en vraagt dan enig geld te leen omdat hij alvast lakens en een pakket dekens kan kopen. H(j 1* 1.65 m lang en maakt een naieve en vermoeide indruk. Hij noemt zich meestal Lammers of Lamens. Oriënlexpress ontspoord. Vijf Italianen zijn ernstig gewond geraakt, toen de oriëntexpress Dinsdagavond bij Rho veertien km ten Noordwesten van Milaan ontspoorde en de woning van een lijn- werker vernielde. Vier van de ernstig gewonden zijn gezinsleden van de Itali aanse lijnwerker. Een aantal treinreizi gers liep lichte verwondingen op. Oproep aan Protestantse gezinnen. De Koninklijke Vereniging Oost en West heeft een schitterend initiatief ge nomen. Z(j wil 1000 Ambonese kinderen van 312 jaar een prettige vacantie be zorgen. Deze jongens en meisjes vertoe ven nu reeds langer dan één jaar in de woonoorden, waarin zjj zich niet kunnen uitleven door de zeer beperkte woon- en speelruimte. Verleden jaar was een en kele oproep in verschillende kerkbladen voldoende om 50 kleine Ambonezen ge durende enkele dagen in Den Haag onder te brengen. Dit is zulk een enorm succes gebleken, dat men dit jaar de zaak gro ter aan wil pakken. Zo goed als alle Am bonezen behoren tot de Protestantse Molukse kerk. De oproep die deze ver eniging dan ook doet, geldt voor Protes tantse gezinnen. Wij geloven niet dat het nodig is om omstandig te verhalen hoe goed deze kinderen zo'n vacantie kunnen gebruiken. Een ieder die iets weet van het leven in de Ambonese kampen zal dit zonder meer moeten beamen. Het is de bedoe ling dat deze kinderen in verschillende gezinnen kunnen worden ondergebracht gedurende 213 Augustus. Uit de er varingen die de Vereniging Oost en West verleden jaar heeft opgedaan hoopt zij, dat dit jaar deze opzet volledig zal sla gen. Reeds hebben haar verschillende sympathiebetuigingen bereikt. Met het oog op het vele werk dat aan de huis vesting verbonden is, worden aanvragen gaarne ingewacht voor 15 Mei a.s. bij het secretariaat van deze vereniging, dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag. Men wordt verzocht dit alleen schriftelijk te doen. Zij, die geen ruimte hebben om een Ambonees kind te herbergen en toch instemmen met dit doel kunnen een bij drage storten op postrekening 14754 ten name van de Kon. Ver. „Oost en West" te Den Haag onder vermelding: „voor een vacantie van een Ambonees kind". Wil men wel een kind huisvesten, dan wordt verzocht als dit mogelijk is om de reiskosten te betalen, die geschat worden op ongeveer ƒ5.—. Ook dit be- (Ingezonden Mededeling adv.) Last van zenuwen? Mijnhardt's Zen uw tabletten helpen U er overheen. De staking in de Amerikaanse staalindustrie is niet doorgegaan. Een half uur na het afbreken der onder handelingen tussen werkgevers en vakbond had president Truman de minister van handel, Sawyer, op dracht gegeven de industrie over te nemen en te drijven. Voorts had Tru man de minister gemachtigd met de vakbond van metaalarbeiders te onder handelen over arbeidsvoorwaarden. In een door de radio en televisie uitgezonden rede van uit het Witte Huis had Truman verklaard, dat „de nationale veiligheid en vredeskansen afhangen van de Amerikaanse defen sieproductie en deze productie hangt af van staal". Een uur voor de staking van onge veer 850.000 arbeiders zou beginnen heeft daarop de voorzitter van de bond van arbeiders in de staalindus trie, Murray, de staking afgelast. „De arbeiders zullen voor hun rege ring blijven werken", aldus Murray. Twee nieuwe Nederlandse zweefvliegtuigen In ons land wordt op het ogenblik de laatste hand gelegd aan twee bijzondere zweefvliegtuigen, die geheel zijn ge bouwd naar Nederlands ontwerp en die beide enig zijn in de wereld. In Amsterdam bouwen de heren Aker boom en Schmidt in hun vrije tijd het T10 zweefvliegtuig, waarin verscheidene nieuwe ideeën op het gebied van de zweefvliegtuigbouw zijn verwerkt. Voor zover bekend is, zal de T10 het eerste zweefvliegtuig zijn met een metalen staart. Op het vliegveld Ypenburg zal over ongeveer anderhalve maand het door de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart ontwor pen en gebouwde zweefvliegtuig de K.N.V.V.L. 491 voor de luchtdoop gereed zijn, als zich geen bijzondere tegenslagen voordoen. Het bevat vele technische snuf jes en bijzondere constructiemethoden. De vleugel heeft een spanwijdte van zes tien meter en is samengesteld uit drie delen. In de vleugel zijn remklappen aan gebracht voor beperking van de snelheid bij een vlucht in de wolken en bij de landing. Het erefonds voor oud-Verpleegsters. Het „Erefonds voor oud-Verpleegsters" dat zich in een steeds grotere belang stelling van het Nederlandse volk mag verheugen, groeit nog gestadig. Er ko men op het secretariaat (Weteringschans 86 te Amsterdam, postgiro 3650) nog steeds kleine en grote bedragen binnen, zodat het fonds thans ruim 50.000 groot is. De oproep welke het werkcomité tot het Nederlandse bedrijfsleven richtte, is niet tevergeefs geweest. Vele werkgevers en werknemers werken thans samen voor het „Erefonds". Verder doen tal van burgemeesters vrouwen in Noord-Holland een beroep op de burgerij. drag kan men op de postrekening stor ten. De Ambonezen zelf zijn enthousiast voor dit plan, Ds. Sahetapy en zijn col lega's reizen de kampen af om de ouders op te wekken hun kinderen deze vacan tie te gunnen. In het algemeen wenst men de kinderen' echter, ook al zijn de om standigheden vaak niet verheffend, zo veel mogelijk in contact te laten brengen met de Westerse beschaving. Dat is voor hun opvoeding van groot belang. De kinderen die verleden jaar in Den Haag zijn geweest, voeren onderling in hun kampen toneelstukjes op, waarin het normale Hollandse gezinsleven wordt uitgebeeld. (Ingez. mededeling, adv.) zei Malik. Dinsdagavond heeft Koningin Juli ana tijdens het diner, dat de le den van de Veiligheidsraad werd aan geboden in de Colony Club te New- York een lang gesprek gevoerd met de Sowjet-Russische vertegenwoordiger in de Veiligheidsraad, Malik. Na afloop van het diner zei Malik: „De Nederlandse Koningin is een erg gevoelige en erg aardige vrouw". Voorts sprak de Koningin lange tijd met de Indonesische vertegenwoordi ger in de Veiligheidsraad, Palar. Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten hebben het Duitse verzoek inge willigd om de politietroepen van de zes aan het Europese leger deelnemende lan den ondercontrole van de hoge autori teit van het Europese leger te stellen, aldus gewoonlijk goedingelichte kringen te Parijs. SEROOSKERKE (W.). Geldlening voor de woningbouw. Dinsdagmiddag kwam de raad in spoedeisende vergadering bijeen ter be spreking van het voorstel tot het aan vaarden van het aanbod der Bank voor Ned. Gemeenten een geldlening t.b.v. de woningbouw aan te gaan. Naar aanleiding van gestelde vragen lichtte de voorzitter een en ander toe. De bedoeling was, dat de raad besloot, of hij de ev. Inschrijvingen op de wo ningbouwlening in de gemeente al of niet zou aanvaarden. De grootte der lening hangt geheel ai van het bedrag der voorkeurlnschrifvin- gen. De lening zal geen uitbreiding van de woningbouw, doch wèl een realise ring van het bouwvolume tengevolge hebben. Na deze bespreking besloot de raad de geldlening aan te gaan. VROUWENPOLDER. Aankoop van gronden voor zomerwoningterrein. In de dezer dagen gehouden raadszit ting werd medegedeeld, dat Ged. Staten goedkeuring verleenden tot verbetering van de Korte Weg en het Kerkplein. De aanbesteding zal plaats vinden op 18 April a.s. Een verzoek om garantiestel ling van ƒ200.voor de Beneluxronde van de M.A.C. „Scheldegouwen" werd ingewilligd. Het voorstel van B. en W. om de toren te Gapinge te laten bijvoe gen (kosten ƒ290.—) werd eveneens goedgekeurd. Op zijn verzoek zal aan de heer Joh. van Keulen een bijdrage van 100— voor aanschaffing van kleding worden verleend. Besloten werd de Chr. Nat. School te Gapinge medewerking te verlenen in de aanlegkosten van verlich ting ten bedrage van ƒ342.35. Het voornaamste agendapunt was een voorstel van B. en W. tot aankoop van 4.09.62 H.A. weiland, voor de uitbreiding van 't zomerwoningterrein van mr M. C. v. d. Minne te 's-Gravenhage. Na veel praten en correspondentie is genoemde eigenaar bereid deze grond aan de ge meente te verkopen voor ƒ0.56 per m2. Na uitvoerige uiteenzetting werden B. en W. gemachtigd de grond te kopen voor een totaal bedrag van ƒ22938. Vervolgens werd de riolering van het zomerwoningterrein nogmaals besproken. Eén en ander zal zijn beslag krijgen vol gens verkregen advies. Tot het weren van schoolverzuim werden twee commissies benoemd. Voor Vrouwenpolder kregen zitting de heren J. Geerse, W. Jobse en J. Geertse; voor Gapinge de heren K. Minderhoud, A. Wondergem en J. Aar- noutse. Bij de rondvraag vestigde de heer A. Sturm de aandacht op de zeer slechte Dorpsdijk en Vrouwendijk. De heer G. de Vos vroeg inlichtingen over het oefen terrein Chr. school te Gapinge. De heer S. Maas klaagde over de Westdijk. Douane beschouwt het als „contrabande". De kleinste klok van het carillon, dat het Nederlandse volk aan het Amerikaanse volk zal aanbieden is weer terecht, of liever was weer te recht. De klok, waarop gegraveerd is „Ik, de reinste en de fijnste", was meege komen met het Koninklijke vliegtuig. Zij was vervoerd als diplomatieke post. Bij het uitladen van het vliegtuig schijnen echter verschillende fouten te zijn gemaakt en talrijke artikelen op het vliegveld blijven staan. Toen de plechtigheid in Meridian Hillpark in Washington een aanvang zou nemen, realiseerde men zich plot seling, dat de klok niet aanwezig was. Gespannen keken de leden van het ge volg naar de stoet, waarin het Ko ninklijk Paar het veld betrad, of mo gelijk een der adjudanten het pak meedroeg. Dit bleek echter, tot grote schrik, niet het geval te zijn. Men moest dit wel meedelen aan de Koningin. De hele rede van de Ko ningin was opgebouwd op de Marijke- klok en op het laatste ogenblik kon die rede niet veranderd worden. De Koningin deelde dit president Tru man mede en nauwelijks iemand heeft hiervan iets gemerkt. Thans blijkt echter, dat de klok zich bij de Amerikaanse douane bevindt, die een hardnekkige strijd levért met het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken over het bezit van de klok en de andere artikelen. De Ne derlandse autoriteiten in New-York en Washington konden niet meer mee delen, waar de klok zich thans precies bevindt. Men meende aanvankelijk, dat de zaak nu opgelöst was, maar de douane werkt niet mee en de zaak is daarom niet zo eenvoudig. Men had echter wel goede hoop, dat de Marijke- klok spoedig boven water zal komen. Minister van den Brink opent Canadese tentoonstelling. De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. R. M. van den Brink, heeft de uitnodiging van de Canadese regering aanvaard om op 2 Juni a.s. de officiële opening te verrichten van de „Canadian International Trade Fair" te Toronto. Prof. van den Brink en zijn echtgenote zullen de officiële gasten zijn van de Canadese regering. Zij zullen op 1 Juni in Toronto aankomen en daar gedurende drie dagen verblijven.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1952 | | pagina 3