'i :tie Urker vissers in Argentinië ontslagen li S J/i« Landbouwersfamilies voorlopig niet naar Canada SNIPPER NIEUWSk Labour zai herbewapeningspolitiek der regering steunen VLOEDGOLVEN EISEN MEER DAN 100 DODEN. ïnte ?lijk. eer, richter PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND WOENSDAG 5 MAART 1952 Zij wilden niet op Zondag werken Vlamingen zouden hun ontslag hebben geëist Pinay premier van Frankrijk 1 Ruim 120 doden bij treinramp te Rio de Janeiro Premieregeling voor woningverbetering zal weer van kracht worden Ambonezen in het ongelijk gesteld Slechts gedeeltelijke Rijks subsidie voor het kleuteronderwijs. 18 dorpen onder water. Pagina 4 C Waterschaps- nbtenaren) in pre en Hogere de maanden r examen voor 15 Juli 1952, geboortebewijs alden examen- niet tot het gelaten, wordt bij de secre- \z.) No. 110 c; |is voornoemd, DER MAAS. leeftijd ging SHOEDEN boELBUBG Uitgave Stichting „Zeeuwsch Dagblad". Hoofdkantoor Goes, L. Vorststr. 90, Tel. 2438, bij geen gehoor voor advertenties 2970, voor redactie 2435. Giro 274289. Kantoren Vlissingen Van der Manderestr. 40, Tel. 2754, Middelburg Korte Noordstraat 35. Tel. administratie 2009, Tel. redactie 2347; Ter- neuzen Dijkstraat 2628. ZEEUWSCH DAGBLAD 7e JAARGANG No. 2113 Abonnementsprijs j 0.44 per week, ƒ1.85 p. maand, ƒ5.45 p. kwartaal Losse nummers 13 cent Advertentieprijs 20 cent per m.m. Rubriek Kabouters 10 ct. per woord Hoofdredacteur: J. D. TROOSTHEIDE Directeur: lACQ DE SMIT Medewerkers: Mr W. F. E. baron van der Feltz, Middelburg', Ds A. Gruppen, Biezelinge; Ds J. S. Hartjes, Vlissingen; J. S. Hoek, Middelburg; J. Hommes, Nieuwdorp; J. Huijssen, Terneuzen; Ds J. Karelse, Goes; Drs J. Kwekkeboom, Goes; J. Laport, Goes; Ds B. G. A. v. d. Wiel, Tholen; R. Zuidema, Goes. Op- en ondergang van Zon en Maan. Donderdag: Zon op 7.17 u., onder 18.28 u. Maan op 12.39 u., onder 5.29 u. Hoogwater Donderdag 5 Maart: Vlissingen: 10.30 u. 1.13 m., 23.08 u. 1.15 m. Terneuzen: 10.57 u. 1.35 m., 23.36 u. 1.37 m. Wemel- dinge: 11.49 u. 1.08 m., u. u. Zierikzee: 11.34 u. 0.90 m., u. m. De Urker vissers, die enige tijd geleden naar Argentinië zijn geëmigreerd om daar de visserij te beoefenen, zijn ontslagen, omdat zij weigerden op Zondag te vissen. Dit laatste wilde de reder, hoewel was overeengekomen (voor zover bekend niet schriftelijk), dat de Zondag in geen geval voor de visserij zou worden gebruikt. De Urkers hebben zich verzameld op één der schepen en wachten daar tot hun officieel schriftelijk ontslag is verleend. Van verschillende kanten is hun reeds werk aangeboden en zij denken er niet aan naar Nederland terug te keren. Namens de rederij van Iseghem te Oostende is verklaard, dat door het niet vissen op Zondag de weekop- brengsten der Urkers geringer zijn dan die van de Belgische vissers. In reders- kringen werd vernomen, dat het tij dens de overtocht naar Zuid-Amerika herhaaldelijk tot wrijvingen is geko men tussen de Urkers en de Vlamin gen. Deze laatsten zouden de Urker vissers te „puriteins" hebben gevon den, ook al omdat zij zouden gewei gerd hebben 's Zondags allerlei kar weitjes op te knappen. -Mede als gevolg hiervan zouden enige Vlamingen in Antoine Pinay heeft na een bespre king van drie kwartier met president Auriol medegedeeld, dat hij zijn be slissing heeft uitgesteld en de presi dent vandaag zal doen weten, of hij bet premierschap zal aanvaarden. Pinay baarde veel opzien met zijn mededeling, omdat hij kort tevoren had verklaard, dat hij de opdracht aan nam. Naar verluidt heeft Auriol Pinay aangeraden zich eerst van de houding der socialisten en Gaullisten te verze keren, alvorens voor de Nationale Ver gadering te verschijnen. Het is niet zeker, of Pinay daar de noodzakelijke 314 stemmen zal krijgen om met het premierschap ts worden bekleed. Indien de gematigde conser vatieven, de radicalen en de leden van de M.R.P. voor hem stemmen, komt hij nog twintig tot 30 stemmen tekort, die van socialistische zijde of Gaullis tische zijde zouden moeten komen. De socialisten hebben verklaard, dat zij zich zullen onthouden, wanneer de Gaullisten voor hem stemmen, en de Gaullisten hebben te kennen gegeven, dat zij alleen voor Pinay zullen stem men, indien de socialisten hem ook steunen. In politieke kringen gelooft men ech ter, dat Pinay, gezien de critieke fi nanciële toestand van Frankrijk op het laatste ogenblik door de meerderheid der vergadering zal worden gesteund. VERKIEZINGEN IN EGYPTE. De Egyptische premier Hilaly Pasja heeft Dinsdag tegenover journalisten verklaard, dat er nieuwe verkiezingen in Egypte zullen worden gehouden. Men meent te Cairo, dat de Egypti sche volksvertegenwoordiging na af loop van de maand, waarin zij niet zal vergaderen, zal worden ontbonden. De Britse ambassadeur, Sir Ralph Stevenson, die enkele dagen het bed heeft moeten houden wegens een lichte ongesteldheid, zai de premier Donder dag a.s. een beleefdheidsbezoek bren gen. Argentinië het ontslag der Nederlan ders hebben geëist. De rederij zou ten slotte, om erger te voorkomen, dit heb ben ingewilligd. SCHEPEN WAREN ONGESCHIKT. De heer R. Bos, die de belangen der op Urk achtergebleven gezinnen be hartigt, verklaarde, dat pas vorige week voor het eerst kon worden gevist. Al direct bleek de Urkers, dat de uit rusting der schepen niet berekend was op de visserjj op makreel. Besloten werd toen op hoekvis te gaan vissen, maar daarvoor waren de schepen niet groot genoeg en moest men bovendien 200 mijl uit de kust zijn. De eerste proef leverde slechts een povere vangst. Het schijnt nu, dat de reder de Ur kers verweet, dat zij niet actief genoeg waren. En voorts wilde hij, dat zij ook op Zondag zouden vissen. Het wekte bovendien de hoogste verwondering, dat er inmiddels Belgen waren aange komen om hun plaatsen in te nemen. Het vermoeden ligt dan ook voor de hand, dat de Urkers slechts gebruikt zijn om de schepen over de oceaan te brengen en dat zij nu niet meer nodig zijn. De Urkers ontvangen veel medewer king van de Nederlanders in Mar Del Plata. De zaak is in handen van een advocaat en bovendien is de mede werking ingeroepen van de Nederland se gezant, terwijl de Urkers zich in verbinding hebben gesteld met presi dent Peron. Hoe het echter zal gaan met de achtergebleven gezinnen, waar van enige reeds volgende maand zou den vertrekken, is niet te zeggen. Op de „Central do BraziT'-spoorweg, in één der buitenwijken van Rio de Janeiro, is een trein, afkomstig uit No- vaiguassu, ingereden op ontspoorde rij tuigen van een trein uit Juiz de Fora. Ruim 120 doden zijn reeds geteld. Het aantal gewonden wordt op 200 geschat. De reddingswerkzaamheden werden door zware regenval bemoeilijkt en men vreest, dat talrijke lijken door de rivier zijn meegevoerd. Er zijn niet ge noeg ambulances om de doden en ge wonden weg te voeren. Er is een be roep gedaan op het ministerie voor Openbare Veiligheid om alle beschik bare vervoermiddelen naar de plaats des onhells te zenden. De onderhandelaars van de V.N. te Panmoendjon hebben de Noordelijken medegedeeld, dat zij voor een regeling van de uitwisseling van krijgsgevange nen geen andere basis zullen aanvaar den dan vrijwillige repatriëring. Het gaat hierbij om 37.000 burgers en 16.000 Zuidkoreaanse soldaten, die zich eerst in handen der communisten be vonden en thans door de geallieerden geïnterneerd zijn. MOEILIJKHEDEN DOOR UITBREKEN VAN MOND- EN KLAUWZEER. Besprekingen tussen Nederlandse en Canadese regering aan de gang. De Canadese regering heeft tijdelijke maatregelen getroffen, tengevolge waarvan landbouwersfamilies niet zullen kunnen emigreren totdat een be sluit is genomen omtrent de voorwaarden, waarender zij in Canada toegelaten kunnen worden. Deze maatregelen zijn een gevolg van de moeilijkheden, welke zijn ontstaan door het uitbreken van bet mond- en klauwzeer in Canada. Nederland heeft voorgesteld de emi granten toe te laten op een verklaring van de daartoe bevoegde autoriteiten, dat het betrokken emigrantengezin vrij van mond- en klauwzeer is. Bovendien is de Nederlandse regering bereid daarvoor In aanmerking komende emi granten te doen desinfecteren. De se- Oost-Berlijn zet stroomlevering aan West-Berlijn gedeeltelijk stop. Het Oost-Berlijnse electriciteitsbe- drijf zal de stroomlevering aan twee West-Berlijnse voorsteden in jde Ame rikaanse sector stopzetten. Oost-Berlijn levert stroom in ruil voor stroom, die West-Duitsland aan de Oost-Duitse provincies Thüringen en Mecklenburg levert. l'k fi j'i TWEEDE KAMER. Debatten over nieuwe emigratie-organen. De liauiev zette gistermiddag de behandeling voort van het wetsontwerp tot wijziging van de wederopbouwwet, waardoor beoogd wordt het treffen van voorzieningen ter voorkoming van een ondoelmatig gebruik van mate rialen en arbeidskrachten in het bouwbedrijf. Minister in 't Veld deelde mede te hopen, dat de nieuwe woningwet binnen niet al te lange tijd bij de Kamer kan worden ingediend. Met betrekking toi de kwestie van verbetering en onderhoud van wonin gen, zei hij, dat aanpassing der huren niet op korte termijn uitkomst zal kun nen brengen en hij verklaarde te wil len aansturen op wederinwerkingtre ding van de premieregeling voor wo ningverbetering. Het ontwerp werd aangenomen met de stemmen der A.R. en C.P.N. tegen. DE EMIGRATIEWET. De debatten over de emigratiewet, die daarna aan de orde kwamen, wa ren vrij mat. In het algemeen kon de Kamer wel instemmen met de opzet van het ontwerp, al werden er ver schillende amendementen ingediend om de scherpe kantjes er een beetje af te vijlen en de positie van de maat schappelijke organisaties beter tot haar recht te doen komen. Zo werd door de A.R., C.H. en V.V.D. een amendement ingediend beogende de benoeming van de vertegenwoordigers der particuliere of kerkelijke organisa ties door deze organisaties zelf te doen geschieden. Aan het begin van de middagzitting heeft de Tweede Kamer de motie van de heer Stapelkamp (A.R.) over de Uitvoering van werken in DUW-ver- band, die tijdens de debatten over de Werkgelegenheid was ingediend, zon der hoofdelijke stemming aangenomen, jh deze motie spreekt de Kamer uit, dat de werken, die de overheid laat Uitvoeren of subsidiëert, zoveel moge lijk als vrije werken en zo min moge- Mik als DUW-objecten dienen te wor- den uitgevoerd. i L A D De burgemeester van West-Berlijn, «euter, en vijf gemeenteraadsleden, "len lid van de sociaal-democratische PMtij, hebben Dinsdag de vergadering v8h het gemeentebestuur verlaten na debat over de keuze van een ge meenteraadslid voor onderwijs. Een wetsontwerp, dat voorziet in goedkeuring van het tussen de V.N., Australië en Nieuw-Zeeland gesloten verdrag tot wederzijdse beveiliging, is door het Australische Huis van Afge vaardigden goedgekeurd. Volgens berichten in de Australische bladen zal Australië in het komende belasting jaar, dat 1 Juli a.s. begint, zijn invoer met ruim 80 millioen Engelse ponden beperken. De regeringen van Malak- ka en Singapore zijn van plan in geval van nood voor alle mannen van 17 tot en met 54 jaar dienst bij plaatselijke politietroepen of burgerlijke verdedi ging verplicht te stellen. Een voor aanstaande Canadese natuurkundige heeft verklaard, dat Canada „zeer snel" een atoombom zou kunnen ver vaardigen, doch zulks nimmer gepro beerd had en ook geen belang stelde in de aanwending van atoomenergie voor oorlogsdoeleinden. De bevolking van Porto-Rico heeft zich uitgesproken voor een nieuwe grondwet, volgens welke het eiland, dat een Amerikaan se bezitting is, gelijksoortige rechten zal hebben als een Amerikaanse staat. Het nadelige saldo van Engeland en het sterlinggebied in de Europese Be- talings-Unie is verminderd van 151 millioen dollar in Januari tot 65 mil lioen in Februari. Gistermiddag zijn met het K.L.M. vliegtuig uit Tokio drie gewonde militairen van het Ned. deta chement Ver. Naties uit Korea op Schiphol aangekomen. De nationale bloemententoonstelling „Keukenhof" te Lisse zal op 20 Maart a.s. worden geopend. In Heumensoord was aan de grens van Nijmegen weer een wild zwijn verdwaald uit het Reichswald. Het werd door jagers neergeschoten. lectie van de emigranten zal in af wachting van de te nemen beslissingen op normale voet doorgaan. Er zullen echter tijdelijk geen visa worden ver strekt aan genoemde groep. Bespre kingen tussen beide regeringen zijn gaande om spoedig tot een beslissing te komen. De „Zuiderkruis" vertrok gis teren zonder oponthoud naar Canada. De mogelijkheid bestaat, dat er enige vertraging zal optreden in de uitvoe ring van het emigratie-schema. EEN EUROPESE RAAD VOOR HANDELSPOLITIEK? Te Parijs is een bijeenkomst begon nen van economische deskundigen der West-Europese landen, die zullen over wegen, welke voorzieningen met be trekking tot de Europese handel ge troffen moeten worden met het oog op de invoerbeperkingen, waartoe Enge land en Frankrijk zijn overgegaan. Vermoedelijk zal men de raad van mi nister der O.E.E.S. aanbevelen om een raad voor handelspolitiek in het leven te roepen, naar het voorbeeld van de bestuursraad der Europese Betalings- Unie. Deze raad zou tot taak hebben de inter-Europese handel te coördi neren. Communistische beschuldigingen verontwaardigd afgewezen. „Fantastisch en schandelijk", aldus luidde het commentaar van een woord voerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken op de beschuldi gingen der Chinese en Noord-Koreaan- se communisten, volgens welke de ver bonden legerleiding zich in Korea zou hebben ingelaten met bacteriologische oorlogvoering. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Aeheson, heeft zich in een verklaring in soortgelijke zin over deze beschuldigingen uitgelaten. Hij noemde ze „volkomen vals". Een geheimzinnig telefoontje. Het Riffel-syndicaat staat nog in Kopenhagen. „Over een half uur vliegt het Riffel- syndicaat de lucht in", vertelde in de nacht van Maandag op Dinsdag een onbekende door de telefoon aan een Kopenhaagse politiepost, en meteen verbrak hij de verbinding. Enkele minuten na het vreemde te lefoontje was het syndicaat, de groot ste wapenfabriek van Denemarken, al bezet door een sterke politiemacht, die onmiddellijk de tweehonderd arbeiders van de nachtploeg naar huis zond. Po litie en bewakend personeel van de fa briek doorzochten het gebouw en in de omliggende wijken snuffelden politie mannen en speurhonden naar onraad. Maar gevonden werd er niets. Brandweercommandant te New York was leider van een „bende". James Moran, de vroegere plaats vervangend commandant van de brandweer van New York, is veroor deeld tot acht en twintig jaar gevange nisstraf wegens afpersing en samen zwering. Hij werd ervan beschuldigd de leiding te hebben gehad van een „bende" ambtenaren van de brand weer, die geld afgeperst heeft van in stallateurs van stookinrichtingen, die vloeibare brandstof gebruiken. Uitspraak Centrale Raad van Beroep. De Centrale Raad van Beroep te Utrecht heeft gisteren uitspraak ge daan in het beroep van de minister van Oorlog tegen Petrus Saptenno te Westerbork (Schattenberg) tegen de beslissing van het militaire ambtena rengerecht, dat het ontslag van de heer Saptenno uit de tijdelijke dienst bij de Kon. Landmacht bij aankomst uit In donesië in Nederland had nietig ver klaard. De Centrale Raad van Beroep beslis te, dat de uitspraak, waarvan beroep, wordt vernietigd en dat het in eerste aanleg ingestelde beroep alsnog niet ontvankelijk wordt verklaard. Aan de uitvoerige overwegingen van de Centrale Raad van Beroep wordt o.m. ontleend, dat wegens opheffing van het K.N.I.L. de status van K.N.I.L. militair is verloren gegaan, weshalve een andere militaire status moest wor den verleend; dat zulks niet is beoogd; dat de hierbij betrokken militairen derhalve niet vallen onder de militaire ambtenarenwet 1931. In de woonoorden der Ambonezen was algemeen de verwachting geweest, dat de Ambonezen in het gelijk zouden worden gesteld. Een beroep van de Ambonezen is nu nog mogelijk bij de Kroon. Volgens de Memorie van Antwoord over het wetsontwerp tot regeling van het kleuteronderwijs is de gedachten- gang van de regering, dat de kosten van het kleuteronderwijs in de eerste plaats door de gemeenten en school besturen worden gedragen. Het rijk draagt b\J in de kosten om de eerste stap in de richting van een volledige sanering van het kleuteronderwijs mogelijk te maken. Deze bijdrage zal geschieden in de vorm van het beschik baar stellen van een bedrag per leer ling. De gemeenten, die de openbare kleuterscholen in stand houden, moe ten voor het bijzonder onderwijs een zodanige subsidie beschikbaar stellen, dat gezegd kan worden, dat men aan het openbaar en bijzonder onderwijs gelijke zorg besteed. De ministers hebben ernstige finan ciële bezwaren om de opleiding van de kleuterleidsters voor rekening van het rijk te laten komen. De kosten voor de opleidingsscholen moeten door de gemeenten en de schoolbesturen voor een gedeelte gedragen worden. Van geval tot geval moet nagegaan worden of er combinatie van de oplei ding met het lager onderwijs moge lijk is. Over de salarisregeling van de kleu terleidsters is men nog niet uitgespro ken. In ieder geval acht de regering een minimum salaris voor de kleuter leidsters, dat gelijk is aan dat van een onderwijzer bij het lage onderwijs, zeer ongewenst. Mevrouw Eleanor Roosevelt vertoeft op het ogenblik in India. Zij bracht o.a. een bezoek ^an de Harijan Colony In New Delhi, waar Ghandi vele malen vertoefd heeft. We zien haar hier aan de „Cbarka", het Indiase spinnewiel. OVERWINNING VAN ATTLEE OP BEVAN. De parlementsfractie van de Labourpartij heeft besloten de herbewape ningspolitiek der regering te steunen. Aan de andere kant is echter besloten een motie in te dienen, die twijfel uitspreekt over het vermogen van de regering om het door de Labour-regering vorig jaar opgestelde program uit te voeren. Verwacht wordt, dat het Lagerhuis vandaag over de motie zal stemmen. De motie is in feite een uitspraak van wantrouwen in de regering. Chur chill zou derhalve moeten aftreden als zij werd aangenomen. Men acht even wel een nederlaag onwaarschijnlijk. Attlee en de officiële leiding van de partij hebben een overwinning behaald op de linkervleugel van Bevan, die een amendement in het Lagerhuis wilde indienen, dat dezelfde argumenten be vat als die, welke het vorig jaar aan leiding waren voor hem en twee an dere ministers om uit de Labour-rege ring te treden. Attlee en zijn mede werkers in de „schaduwregering" van Labour hebben zich tegen het amende- Overplaatsing van de Europese zware wapenindustrie naar Noord-Afrika? Te Bonn wordt de mogelijkheid be sproken van overplaatsing van de zwa re wapenindustrie der Europese lan den naar Noord-Afrika. Dit plan voor althans gedeeltelijke overplaatsing in het bijzonder naar Marokko, dat niet in Bonn is ontstaan, heeft nog mëer achtergrond gekregen sinds Schuman bij de uiteenzetting over een Europese steenkolen- en staalgemeenschap te verstaan heeft gegeven, dat de inscha keling van Afrikaanse gebieden ge meenschappelijk ondernomen zou kunnen worden door de landen, die het plan-Schuman voorstaan. Zware aardbeving teistert N.-japan. Een grote ramp heeft gisteren de Noordkust van Japan en in het bijzonder het Noordelijkste eiland Hokkaido, zwaar getroffen. Tengevolge van een vijftal heftige aardbevingen, die zelden voorkomen, overspoelden enorme vloedgolven van 9 m. hoog het eiland en spoelden de huizen en de bewoners mee. In een dorp werden meer dan 500 huizen weggeslagen en in een ander dorp schatte men het aantal doden op 94. In Koesjiro, de hoofdstad van het eiland, waar bijna 90.000 mensen wonen, braken 16 branden uit. Men vreest, dat het aantal slachtoffers hier zeer groot zal zijn. om half drie geregistreerd. De seismo- graven wijzen op een haard, die onder de bodem van de Grote Oceaan is gelegen ten Zuiden of ten Oosten van het Noor delijkste Japanse eiland Hokkaido. Toen de vloedgolven Koesjiro, aan de Oostkust troffen, sloegen 37 vissersboten aan land. Alle telefoon- en telegraafver bindingen werden verbroken, vele spoor bruggen vernield. Eén trein ontspoorde. Een achttiental dorpen staan op het ogenblik in het getroffen gebied onder water. De seismoloog van de Universiteit van Californië deelde mede, dat de kracht van de schokken, die vier tot vijf uur duurden, acht bedroeg. De sterkte van de aardbeving, die op 15 Augustus te Assam meer dan duizend doden eiste, bedroeg acht en een half. De buitengewone zware aardbeving uit het gebied van de Japanse eilanden werd op het K.N.M.I. te De Bilt gistermorgen In het Ruhrgebied komt een 30 km. lange olieleiding. Ruhrort zal het centrum worden voor de olievoorziening van het Ruhrgebied. De uit het Midden-Oosten en andere gebieden komende ruwe olie zal via Rotterdam met Rijntankschepen naar Duisburg Ruhrort worden vervoerd en van hieruit via olieleidingen naar de verwerkende bedrijven worden ge pompt. Op initiatief van de Duisburger Ruhrorter Hafen A.G. is men bezig met de aanleg van een 30 kilometer lange buisleiding. TRAGISCH ONGEVAL TE AALTEN. Vader overreed zijn eigen kind. Een jongen van drie jaar is gister middag te Aalten overreden door een vrachtauto, die door zijn vader werd bestuurd. Het kind was op slag dood. De chauffeur H. W. H. van één der Aaltense textielfabrieken had op zijn tocht naar Enschede twee van zijn kin deren, een tweeling van drie jaar, meegenomen. In Aalten teruggekeerd nam hij zijn kleuters voor zijn woning uit de cabine en zette ze in de tuin. Hij sloot het hekje, stapte in de auto en reed weg. Eén van de kinderen heeft echter het hek opengemaakt en is naar de auto gehold. Deze was al in beweging en het knaapje kwam onder één der achterwielen terecht. Een millioen voor de opsporing van delfstoffen. Het Rijk zal 500.000 gulden bijdra gen in de kosten, welke verbonden zijn aan de opsporing van delfstoffen en aan het onderzoek naar de mogelijk heden van winning en verwerking daarvan. Bij de onderzoekingen zullen vooral de mogelijkheden worden bekeken van de winning en verwerking van anhy dride tot zwavelzuur. De totale kosten worden geraamd op één millioen gulden. De helft hiervan zal via een op te richten belangenge meenschap worden bijeengebracht door een aantal Nederlandse industrie- en en enige banken. Koningin Juliana woonde opvoering van „Het Woord" bij. De opvoering van het toneelstuk „Het Woord" ten bate van het erefonds voor oud-verpleegsters, in de schouwburgzaal van het koninklijk paleis het Loo te Apeldoorn gegeven, werd bijgewoond door H.M. Koningin Juliana. Behalve zuster Elisabeth Hagemeyer, erepresiden te van het fonds, en enkele hoofdbe stuursleden, bevond zich onder de genp- digden de Commissaris van de Koningin in Gelderland. STIERENKEURINGEN OP DE BEVELANDEN. Op de keuring te Kortgene werden goedgekeurd de stier Bernhard, eig. Chr. Dees, en Bert, eig. J. Kallewaard. (afgekeurd geen). Te Kamperland werd goedgekeurd de stier Nelis, eig. C. Karreman (afge keurd geen) en te Kats de stier Dirk, eig. Joh. Eckhardt (definitief goedge keurd). Op de keuring te Wolphaartsdijk werden de stieren Mina's Matador en Karei Sikkeman van Joh. Sinke goed gekeurd. (afgekeurd geen). Te Kattendijke werden goedgekeurd de stieren Marnix en Gerard van J. Meeuwse (afgekeurd geen). ment verzet. Het werd verworpen met een meerderheid van drie tegen één. Stoomvaart Maatschappij „Zeeland" keert 5 dividend uit. In de te 's-Gravenhage gehouden al gemene vergadering van aandeelhou ders van de Stoomvaart Maatschappij „Zeeland", Kon. Ned. Postvaart N.V., gevestigd te Vlissingen, werden het verslag over 1951 en de jaarstukken ongewijzigd vastgesteld en het voorstel tot het uitkeren van het dividend op de 4% preferente winstdelende aan delen, alsmede een dividend van 5 op de gewone aandelen, serie A, B en C, goedgekeurd. De aftredende commissaris, de heer E. M. Alberts, werd herbenoemd. In de vacature, ontstaan door het overlijden van jhr ir O. C. A. van Lidth de Jeude, werd voorzien door benoeming tot commissaris van prof. mr F. de Vries te Amsterdam. Goessenaar en Middelburger stalen geld tijdens autorit. Vrijdagmorgen zal voor de recht bank te Middelburg de koopman D. J. J. te Goes terechtstaan. Toen J. In de nacht van 25 op 26 November j.l. met een auto naar Rotterdam reed, heeft hij samen met de Middelburger F. A. C. de heer A. B., die ook in de auto zat, een geldbedrag afhandig gemaakt. Bovendien nam J. f275.aan van C. De Middelburgse koopman C. zal even eens terecht staan wegens diefstal van het geld. Middelburgse raad had niet veel te zeggen. De Middelburgse gemeenteraad kwam Dinsdagmiddag in spoedeisende verga dering slechts enkele minuten bijeen. Men besloot z.h.s. en discussie het voorstel van B. en W. tot het aangaan van een vaste geldlening van f 122.499 ten behoeve van de consolidatie der vlottende schuld, aangegaan voor de woningbouw, te aanvaarden. De heren mr P. van Empel (C.H.), M. Wattel (A.R.), jhr mr T. A. J. W. Schorer en L. J. Breel, beiden Arb., waren af wezig. Buitenlands bezoek aan de Goesse Paasveetentoonstelling, De regelingscommissie voor de Paas veetentoonstelling te Goes heeft be richt ontvangen, dat op 25 Maart tij dens de tentoonstelling een groep land bouwers uit België een bezoek aan Goes zal brengen en wel speciaal aan de veemarkt. Voor de slagersvaktentoonstelling be staat zo'n grote belangstelling, dat be sloten is, in verband met de beschik bare ruimte geen deelname van slagers van buiten Zeeland toe te staan. „Inter-Scaldes" erkend. De op 10 Januari j.l. opgerichte Mo tor- en Autoclub „Inter-Scaldes" te Goes is thans definitief erkend door de K.N.M.V. Dat deze vereniging in een behoefte voorzag, blijkt wel uit het feit, dat dezer dagen het ledental de 100 passeerde. BOTSING BIJ DE OVERWEG TE KLOETINGE. Dinsdagavond had bij de spoorweg overweg op de Patijnweg te Kloetinge een aanrijding plaats tussen een per sonenwagen van de fa. Kersten uit Krabbendijke en een vrachtwagen van de fa. P. Weststrate en Zn. Laatstge noemde reed voorop en stopte onver wacht. Beide wagens reden in de rich ting Bergen op Zoom. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Beide wagens liepen lichte schade op. DE BILT ZEGT: Iets minder zacht. Weersverwachting geldig tot vanavond In de ochtend hier en daar mist. Overigens veel bewolking met enkele verspreide buien, maar ook plaatse lijke opklaringen. Matige wind tussen Zuid en Oost. Iets lagere middagtem- peraturen dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1952 | | pagina 1