Li Walcheren had dit jaar een redelijke oogst. 4=Ylieuwó uit rovincie ^aarljc* GEMEENTERADEN Vc avcnlurcn wan Late inzaai bleej zonder ernstige gevolgen. Luizenplaag veroorzaakte grote schade in de veldbonen. ARTSENDIENST APOTHEKEN Zondagsdienst dierenartsen Walcheren. Zuid-Beveland. Schouwen-Duiveland. Zeeuwsch- Vlaanderen. KERK EN ONDERWIJS Wat brengt de radio? Officiële Publlcatiën WATERSTANDEN en veiling Nagekomen Advertentiën Zaterdag 15 September 1951 ZEEUWSCH DAGBLAD Pagina 5 Toen het in het afgelopen voorjaar maar bleef regenen en de inzaai steeds waar moest worden uitgesteld, zag het er voor de landbouwers somber uit. Dat gold ook voor de Walcherse boeren. Zij gingen vrezen voor een mis lukken van de oogst, waardoor de voordelen van ie afgelopen jaren ineens te niet zouden worden gedaan. Maar zover is het gelukkig niet gekomen. Hoewel dan de vacantie voor velen in het water is gevallen, ka- de Wal cherse boer tevreden zijn, want de regen in Juni en Juli was gunstig voor de groei. Pa: in de laatste helft van April engenstelling tot de rest van Walcheren begin Mei kon met de inzaai worden begonnen. De structuur van de grond was slecht tengevolge van de natte winter. Alle gewassen moesten tege lijk worden ingezaaid en dit schiep grote problemen. Ook de heel vroege gewassen, die anders begin Maart al kunnen worden gezaaid, gingen pas eind April in de grond. Bovendien vroeg de structuur "an de grond veel extra arbeid. Met paardentractie viel weinig te beginnen en vele boeren moesten machinaal hun land gaan be werken. De opkomst van de gewassen was over het algemeen bevredigend. Zoals gezegd waren de verwachtingen voor de oogst laag gespann n. De zo mer bracht echter uitkomst, want steeds kreeg men op tijd regen, het geen een gunstge groei tot gevolg had, zodat, rekening houdend .net het late inzaaien, een vrij redelijke oogst is verkregen. TEGENSLAGEN. Meer dan ooit is het weer dit jaar critiek geweest voor het optreden van de gevreesde aardappelziekte. De vochtrijke zomer was oorzaak, dat vele aardappelvelden door de ziekte wer den aangetast. Ondanks de bestrijding, die veelvuldig werd uitgevoerd, kon de ziekte niet afdoende worden voor komen. De coloradokever liet zich slechts hier en daar zien. De massa- aanvallen, die andere jaren voorkwa men en waarbij de schooljeugd moest worden ingezet om de schadelijke in secten op te sporen, bleven uit. Was de coloradokeveractiviteit prao- tisch nihil, met de luizen stond het anders. Ja, men kon spreken van een ware luizenplaag. Deze beestjes richt ten grote schade aan in de veldbonen; een verlies van 30 .ot 40 pet. is nor maal. De gemiddelde opbrengst ligt op omstreeks 60 pet. van normaal. Er »(jn tegen de luizen ook bespuitingen uitgevoerd. Ook in de bieten vond aantasting op grote schaal plaats, doch deze kon den zich tijdig herstellen. LATE OOGST. Een late inzaai heeft een late oogst tot gevolg. In normale tijden worden eerst de erwten geoogst, doch dit jaar ging de wintertarwe voor. De erwtenoogst viel een maand later dan in normale zomers. Bovendien werd het werk be- moeilijkt door het regenachtige weer. De schade aan de wintertarwe bleef beperkt tot schot in enkele percelen. De erwten hebben echter van 't voch tige weer meer schade ondervonden. Het koolzaad is dit jaar behoorlijk aan getast door de koolzaadsnuitkever. Daar deze aantasting laat plaats vond, is de schade beperkt gebleven. Voor de bruine en witte bonen is de zomer te vochtig en te koel geweest. Overi gens moet worden geconstateerd, dat Walcheren een bij uitstek geschikt ge bied is voor de teelt van peulvruchten, in het bijzonder voor erwtenteelt. DE CIJFERS. De cijfers staven hetgeen hierboven is gezegd. De wintertarwe bracht ge middeld 4.250 kg. op, de zomergerst 3.600 kg., de haver 4.000 kg., terwijl verwacht wordt, dat de mais een op brengst zal geven van 4.500 kg. per ha. In de peulvruchtensector zijn de cijfers per ha: groene erwten 4.200 kg., schokkers 3.800 kg., capucijners en ro zijnerwten 3.600 kg. De opbrengst van de veldbonen wordt geschat op 2.000 kg. In normale tijd is de opbrengst ongeveer 3.200 kg. per ha. Volgens een voorlopige raming wordt de opbrengst van de bruine bo nen geschat op 1.C00 kg. per ha., voor de witte bonen is dit 2.000 kg. In te- is in het bij uitstek voor bonenteelt geschikte gebied bij Vrouwenpolder de opbrengst vrij goed. De opbrengst van de stambonen is niet best. Wat de andere gewassen betreft kunnen de volgende ramingen worden aangehouden: koolzaad 2.000 kg., blauwmaanzaad 1.200 kg., gerepeld vlas 7.000 kg. per ha., alsmede 650 kg. zaad. Wat de aardappelen aangaat wordt een opbrengst van 30.000 kg. per ha. verwacht. Er zal gemiddeld tot 10 pet. uitval wegens door aardappelziekte aangetaste knollen moeten worden ge rekend. Het is zelfs niet zeker of het bij deze 10 pet. blijven zal. Voor de suikerbieten is het ook een on gunstig jaar geworden. Ze kregen te veel regen en daardoor heeft de korte en takkige biet ook nog teveel loof. De verwachtingen zijn minder hoog gespannen dan vorig jaar en men re kent op een opbrengst van 45.000 kg. per ha. Tenslotte wordt voor de voederbie ten een opbrengst verwacht van 75.000 kg. per ha. Gemaal „Schelphoek" op 26 September in bedrijf. Op Woensdag 26 September a.s. omstreeks elf uur des morgens zal de Commissaris der Koningin, jhr mr A. F. C. de Casembroot, in 's Lands- kamer te Zierikzee het nieuwe ge maal „Schelphoek" van het Water schap Schouwen in gebruik stellen. Met deze handeling zal de uitvoering rvan het ontwateringsplan officieel worden afgesloten. Daarna zullen de genodigden een rondrit maken, waarna hun een maaltijd zal worden aangeboden. Aanstaande Zondag is de artsen- dienst als volgt geregeld: Middelburg: C. F. Frumau, Groen markt 17, telef. 2635; Vllssingen: R Grippellng, Badhuisstraat 121, telef. 2190; Goes: C. Griep, Ganzepoortstr. 6, telef. 2460; 'sH. Arendskerke, Hein- kenszand en Wolfaartsdijk: A. I. Vos, Dorpsstraat A 2, Wolfaartsdijk, telef. K 1198231; Borssele, Driewegen, 's Heerenhoek, Lewedorp en Nieuwdorp praktijk W. H. C. C. J. Lucas Luyckx, door A. Folmer, Korteweg 151, Driewe gen, tel. K 1195-275; praktijk dr Kievit door J. J. Gelderblom, Havenweg H 21, Nieuwdorp, telef. K 1196327 Koudekerke, Westkapelle en Zoute- lande: L. Sloos, Middelburgsestraat A 61, Koudekerke, telef. K 1185 231; Oostkapelle, Serooskerke en Veere: M. v. d. Sluijs, Markt 155a, Veere, telef. K 1181—271; Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw-Vosmeer en St. Philipsland: P. J. Duinker te Tho len, telef. 40 en J. Vermet te Nieuw- Vosmeer, telef. 10. In de week van 1522 Sept. zul len de volgende apotheken voor avond- en nachtrecepten geopend zijn Middelburg: van Pienbroek. Vlissingen: Ockenburg, Singel. Goes: Numans. Van Zaterdagmiddag tot Maandag morgen zal de praktijk van de die renartsen in West Zuid-Beveland worden waargenomen door M. Gaakeer te Ovezande, telef. K 1195283 en Joh. Klaassen te Heinkenszand, Winterdienstregeling op de Zeeuwse lijn. Practisch gelijk aan zomerdienst. Naar wij van de zijde der Ned, Spoorwegen vernemen zal de trei nenloop op de Zeeuwse lijn met het ingaan van de winterdienstregeling op 7 October a.s. hoegenaamd geen veranderingen ondergaan. Het aantal treinen per dag van en naar Vlissin gen blijft gelijk. Hoogstens zullen in de tijden van vertrek en aankomst kleine verschillen van enige minuten worden aangebracht. C.N.V.-kadervergadering in Zeeland. De najaars-kadervergaderingen van het C.N.V. zullen in het teken staan van: „Het komende Derde Christelijk- Sociaal Congres. Mens massa gemeenschap". HOEDEKENSKERKE. Bouwterrein zal worden aangekocht De raad vergaderde dezer dagen. Ged. Staten verleenden goedkeuring aan het besluit tot het aangaan van een geldlening van f20.000 voor de bouw van twee woningen te Hoede- kenskerke. De begroting voor 1952 werd aan geboden. Op voorstel van B. en W. werd be sloten het crediet in rekening-courant bij de Bank voor Ned. Ggmeenten te verhogen van f 130.000 tot f 225.000. Conform het voorstel van B. en W. werd besloten de huur van de wo ningwetwoningen en de vier premie woningen te Kwadendamme met 30 pet. te verhogen. Het vergunningsrecht Drankwet werd vastgesteld op f 1 per omzet van 5 liter sterke drank, met een mini mum van f40 en een maximum van f 100, m.i.v. 1 Mei 1952. In beginsel werd besloten tot aan koop van het bouwterrein zonder de opstallen van Wed. J. de Ruiter, ge legen aan de Molenstraat, tegen een door het prijzenbureau vast te stel len prijs. WAARDE. Bouw van woningen goedgekeurd. O.l.v. waarn. burgemeester van Fraassen, kwam de raad bijeen. De heer Pieper, die lang ziek was ge weest, kon weer voor het eerst deze vergadering bijwonen. Het enige agendapunt was een voorstel van B. en W. tot verkoop van een perceel bouwterrein aan de Wilhelminastraat. De voorzitter deel de mede, dat vergunning was verkre gen tot bouw van twee woningwet woningen, en dat van een particulier een aanbod was ontvangen voor eigen rekening te bouwen. Besloten werd 't bouwterrein te verkopen voor f 2.60 per vierk. meter en als voorwaarde werd gesteld bij het gereed komen al leen aan burgers uit Waarde te verko pen of verhuren. Bij de rondvraag verzocht de heer Schrier in besloten zitting over te taan, hetgeen werd goedgevonden. SEROOSKERKE (W.). A.N.W.B. krijgt voor één keer subsidie. Dinsdag vergaderde de raad. Een verzoek der Ver. „Samenwerking" om subsidie voor het jaar 1952 werd te rug gewezen naar B. en W.. Een crediet van f 250 werd ver leend voor het bevolkingsonderzoek op t.b.c. De leden der commissie van advies Woonruimte wet werden herbenoemd voor het tijdvak 1 Oct. 19511 Oct. 1952. Het crediet voor aankoop trekker motorbrandspuit werd verhoogd van f3000 tot f3950. De A.N.W.B. zal voor éénmaal f265,85 subsidie ontvangen i.v.m. de gemaakte kosten voor vernieuwing der wegwijzers. De gemeenterekening 1950, welke een nadelig slot van f 4092,36 ople verde, werd de raad aangeboden. Bij de rondvraag informeerde de heer Izeboud naar de toestand van de woning Dorpsstraat 34. De voorzitter antwoordde, dat deze woning niet meer voor bewoning geschikt is en daarom als afgeschreven moet wor den beschouwd. De heer Christiaanse wilde weten, of de hoek van de weg bij café West dorp niet kan worden verbreed, om dat de auto's de bermen geheel stuk rijden. Dit zal worden onderzocht. Op een vraag van de heer Janse werd geantwoord, dat de waterleiding in de Vrouwenpolderseweg en Zand- put binnen afzienbare tijd zal worden aangelegd, misschien over enkele we ken. Verder vroeg de heer Janse, of de rioólkolken bij het Smidswegje niet kunnen worden vervangen door gro tere. Deze kwestie zal met de direc teur vor Bouw- en Woningtoezicht besproken worden. De heer Jongepier vroeg of het Smidswegje nog zal worden verlegd. Dit is niet de bedoeling. De voorzitter wilde afwachten tot het werk ter plaatse klaar is en dan zien wat nog moet gebeuren. In deze vergaderingen worden ver wacht alle bestuurders van afdelin gen en besturenbonden en alle leden, voor wie het lidmaatschap van de christelijke vakbeweging een stuk werkelijkheid is. Voor Zeeland is de eerste verga dering vastgesteld op vanmiddag te Middelburg in het C.J.M.V.-gebouw, Lange Singelstraat, om 3 uur. Op Zaterdag 22 September volgt Zierikzee, Verenigingsgebouw 't Vrije, ook om 3 uur. Op Zaterdag 29 September is Goes aan de beurt, „De Prins van Oranje' Nieuwstraat, om 2.30 uur. Asyl „Dieren in Nood" te Middelburg gaat open. Donderdag 20 Sept. a.s. 's middags om 4 uur zal het van de Zeeuwse Vereni ging tot Bescherming van Dieren „Die ren in Nood", officieel worden geopend. KOUDEKERKE. Sportdemonstratie. Dezer dagen werd een sportdemon stratie georganiseerd door de gymna stiekver. „Swift" m.m.v. de Muziekver. „Voorwaarts", de Korfbalver. „Lamme- renburg" en de Rode Kruisafdeling. Na een rondmars door het dorp volgden op het grasveld van de kerk oefeningen door de dames en de meisjes van „Swift", gevolgd door een demon stratie van het Rode Kruis. Na enkele spelen door de kleine meisjes en jongens, werd op het terrein aan de Openbare School een korfbal wedstrijd gespeeld tussen „Lammeren- burg" en een twaalftal van het dorp Met 81 werd „Lammerenburg" winnaar. 's Avonds gaf de muziekver. een concert in de tent, waarna een fakkel optocht werd gehouden. SINT LAURENS. Vergadering Afdeling Vrederust. Donderdagavond vergaderde in de consistorie der Geref. kerk de afd. „Vre derust" o.l.v. de heer S. Simonse. De correspondent, de heer J. Hllle- brand, deelde mede, dat 4 leden ver trokken naar elders, 1 lid bedankte en 4 nieuwe leden traden toe. Het ledental bedraagt thans 150. Tot afgevaardigden naar de jaarver gadering werden benoemd de heren J. W. Davidse, J. Hillebrand, Joh. Marlnis- sen en S. Francke. De aftredende bestuursleden, de he ren S. Simonse en C. Ton, werden her kozen. Burgemeester J. W. van 't Boff deed als lid van het hoofdbestuur verschil lende mededelingen over het leven en werken der Stichting en beantwoordde gestelde vragen. Ds C. Boon eindigde met dankgebed, SOUBURG. Bloemententoonstelling van de School jeugd. In het raqm van de Oranjefeesten te Souburg werd in „Rehoboth" eeri bloemententoonstelling gehouden. In zenders waren 360 leerlingen van de lagere school, aan wie enige tijd ge leden een plant werd uitgereikt. Daar burgemeester A. H. S. Stemerding niet aanwezig kon zijn opende de loco burgemeester, de heer M. A. v. d. Putte, de expositie. De heer v. d. Putte feliciteerde de Oranjevereniging met deze tentoonstelling en roemde de grote liefde der kinderen voor bloe men en planten. De heer J. Dinge- manse, voorzitter van de Oranjever., dankte de heer v. d. Putte, waarna de prijzen bekend werden gemaakt. Deze prijzen zijn: Begonia: Sjaak Buyck la prijs; Nelly de Wolf 2e pr.; Leny Kraamer 3e pr.; Pieternella M. de Visser 4e pr.; Beppie Willeboordse 5e pr. Gesneria: Wimpie den Engels man le prijs; Ben de Klerck 2e pr.; M. Kasse 3e pr.; A. L. de Wolff 4e pr.; C. Struijk 5e pr. C o 1 e u s: Piet Rothuizen le prijs; Willy de Kam 2e pr.; Mieke Klap 3e pr.; Toos Klap 4e pr.; Jan Dinge- manse 5e pr. Fuchsia: Jenny van Soelen le prijs; Jacoba Arnoys 2e pr.; Willy Lous 3e pr.; A. Kempe 4e pr.; Tini Kasse 5e pr. Impatieus: C. Schuiling 2e prijs; David Louws 3e pr. Een eervolle vermelding met di ploma van de Kon. Ned. Mij. voor Tuinb. en Plantk. afd. Walcheren kregen: Corn, van Soelen, Coleus; Jos van Soelen, Begonia; Corry van Soe len Ld., Begonia. GOES. Uitslag étalage-wedstrijd. De uitslag van de etalagewedstrijd luidt als volgt: Mooiste etalage: le prijs f 25.en wisselbeker: „Stoffenpaleis"2e prijs f 15.Radio v. d. Broek; 3e pr. f 10. J. Slabbekoorn, Wijngaardstraat. Meest verkopelijke etalage: le pr. f 25.fa. Hollander; 2e pr. f 15.fa. Merison; 3e pr. f 10.M. Walrave, Ganzepoortstraat. Meest attractieve etalage: le pr. f25.Slagerij v. Sabben; 2e pr f 15.Radio v. d. Broek; 3e pr. f 10. Heijboers Bloemenzaak. „Jonge Kerk" bijeen. Donderdagavond kwam de Jonge Kerk voor de eerste maal in het seizoen bij een. Voorzitter was drs A. P. Cornet. Op deze bijeenkomst hield ds A. W. M. Odé een inleiding over: „De kerk in actie", en behandelde in dit referaat de nieuwe Kerkorde. Ds Odé wees er vooral op, dat de kerk niet alleen preek- kerk moet zijn, maar ook in daad en woord moet tonen haar apostolische taak te verstaan. Helaas was er weinig belangstelling. KRUININ GEN. Door de bliksem getroffen. Donderdagavond werd bij een he vig onweer, dat de omgeving van deze gemeente teisterde, een paard van de landbouwer Balkenende ge dood door het hemelvuur. HAAMSTEDE. 40 jaar bij het onderwijs. Vandaag is het 40 jaar geleden, dat de heer C. A. Hartog, tegenwoor dig hoofd der lagere Tuinbouwschool, bij het onderwijs in dienst trad. Sinds 1935 is de heer Hartog hoofd van de Tuinbouwschool, in welke functie hij ruimschoots zijn sporen heeft verdiend. Van tal van verenigingen is hij voorts bestuurlid, o.a. V.V.V., Sport vereniging Zeemeeuwen, Oud-leer lingenvereniging, Ruitervereniging enz., terwijl hij de organisator is van de jaarlijkse rijtoer van ouden van dagen. TERNEUZEN. Uitbreiding woningbouw. Het bestuur van de Woningbouwver eniging „Werkmansbelang" heeft beslo ten over te gaan tot de bouw van 24 du- plexwonlngen en 2 eengezins arbeiders woningen. De duplexwonlngen zullen worden gebouwd op de nog open gedeel ten aan de Azaleastraat, Dokweg en Leliestraat, terwijl de eengezinswonin gen zullen komen aan de Kerkhoflaan. Rn Door Mej. H. M. Goettsch en de heer C. A. C. van Velthoven te Zierikzee werd voor de tweede maal de H. L. O. proeven afgelegd. Het bestuur van de Ambachtsschool te Terneuzen organiseert thans cursus sen ter opleiding van uitvoerder, aan nemer en bouwkundig-opzichter. Het ls de bedoeling, dat de lessen des Zater dags worden gegeven. De collecte voor India heeft te Anna Jacobapolder opgebracht f 37. De heer A. D. v. d. Eeckhout, hulp keurmeester ln de kring Ovezande, is per 1 September 1951 ln vaste dienst benoemd. Tot volontair ter gemeentesecretarie te Bruinisse ls benoemd de heer P. Rid derhof te Yerseke. Mej. N. Kik Ad. te Bruinisse ls be noemd tot ambtenares van het Zieken fonds voor Schouwen-Dulveland. Het ontwerp van de kleuterschool, zo als die te Rilland ls gebouwd, is inder tijd door de gemeente Plershll overge nomen. De opening van het nieuwe ge bouw aldaar had nu plaats, o.m. ln aan wezigheid van de burgemeester van Rilland en de gemeente-opzichter, de heer De Jonge. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Amersfoort, L. Kievit te Putten. Aangenomen naar Nisse, J. van Oyen, cand. te Breda. Geref. Kerken. Aangenomen naar Aardenburg, L. Ringnalda, cand. te Ermelo, die be dankte voor Wons. Chr. Geref. Kerken. Beroepen te Enschedé, H. Eerland te Lisse. Geref. Gemeenten. Tweetal te Ederveen, F. Mallan te Bruinisse en H. van Gilst te Elspeet. Bedankt voor Den Haag, J. v. d. Berg te Utrecht; voor Veenendaal, Chr. v. d. Woestijne te Barneveld. Zondag 16 September 1951. HILVERSUM I (402 m.) VARA: 8.00 Nieuws. 8.15 Vrouwenkoor. 8.30 Voor het platteland. 8.40 Gram. 9.12 Sportmededelingen en postduivenbe- richten. 9.15 Verzoekprogramma. 9.45 Causerie. 10.00 Kinderkoor. 10.25 „Met en zonder omslag". 10.50 Instru mentaal trio. 11.20 Voordracht. 11.35 Lichte muziek. AVRO: 12.00 Orkest concert. 12.30 Voor de jeugd. 12.40 Orgel. 13.00 Nieuws. 13.05 Causerie. 13.15 Lichte muziek. 13.50 „Even af rekenen, Heren!" 14.00 Gram. 14.05 Boekbespreking. 14.30 Gram. 14.50 Residentieorkest en solist (plm. 15.30 15.45 Filmpraatje). 16.30 Sportre- vue. VARA: 17.00 Accordeonorkest. 17.20 Hoorspel. 17.40 Gram. 18.00 Sportcommentaar. 18.15 Nieuws. VP RO: 18.30 Ned. Herv. kerkdienst. IKOR: 19.00 Voor de jeugd. 19.40 Causerie. AVRO: 20.00 Nieuws. 20.05 Kamerorkest en solist 20.55 AVRO- Allerlei. 21.00 Hoorspel. 21.30 Lichte muziek. 22.00 Actualiteiten. 22.10 Operettemuziek. 23.00 Nieuws. 23.15 Gev. muziek. 23.4524.00 Gram. HILVERSUM II (298 m.). KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Gram. 8.25 Hoogmis. NCRV: 9.30 Nieuws. 9.45 Omroepor kest. 10.00 Vrije Evang. Kerkdienst. 11.30 Gewijde muziek. KRO: 12.15 Apologie. 12.35 Gram. 12.40 Amuse mentsmuziek. 12.55 Zonnewijzer. 13.00 Nieuws. 13.20 Amusementsmuziek. 13.45 „Uit het Boek der boeken". 14.00 Radio Philh. orkest en solist. 15.00 Clavichordrecital. 15.25 Kamermuziek. 16.10 Katholiek Thuisfront overal. 16.15 Sport. 16.30 Vespers. IKOR: 17.00 Jeugddienst. 18.00 Zangdienst. NCRV: 19.00 Gram. 19.15 Causerie. 19.30 Nieuws. KRO: 19.45 Actualitei ten. 19.52 Boekbespreking. 20.05 De gewone man. 20.12 Gev. programma. 22.45 Avondgebed. 23.00 Nieuws. 23.15 24.00 Gram. Maandag 17 September 1951. HILVERSUM I (402 m.). VARA: 7.00 Nieuws. 7.15 Gram. 8.00 Nieuws. 8.18 Orgelspel. 8.45 Gram. VPRO: 10.00 Causerie. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de kinderen. 10.35 Voor de vrouw. 10.50 Voor de zieken. 11.35 Gram. 12.00 Accordeonorkest en solist. 12.30 Land- en tuinbouwmede- delingen. 12.33 Voor het platteland. 12.38 Gram. 13.00 Nieuws. 13.15 Voor de middenstand. 13.20 Roemeens or kest. 13.45 Gram. 14.00 Causerie. 14.15 Pianorecital. 14.45 Gram. 15.25 Hoor spel. 16.30 Residentie-orkest. 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Gram. 18.00 Nieuws. 18.15 Militaire reportage. 18.25 VARA-Varia. 18.30 Lichte mu ziek. 18.50 Gram. 19.00 Parlementair overzicht. 19.15 Strijkkwartet. 19.45 Regeringsuitzending. 20.00 Nieuws. 20.05 Actualiteiten. 20.15 Declamato- rium. 21.15 Gram. 21.30 Causerie. 21.45 Orgel. 22.05 Cabaret. 22.35 Gram. 23.00 Nieuws. 23.20 Sport. 23.2524.00 Gram. HILVERSUM II (298 M.). N.C.R.V. 7.00 Nieuws. 7.15 Ochtendgymn. 7.30 Gram 7 45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws. 8.10 Sportuitslagen. 8.20 Gewijde muziek. 8.45 Gram. 9.15 Voor de zieken. 9.30 Lichte muziek. 10.05 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 Viool en piano. 11.25 Lichte muziek. 11.55 Gram. 12.30 Land- en tuinbouw- mededelingen. 12.33 Orgel. 13.00 Nieuws. 13.15 Lichte muziek. 13.45 Gram. 14.00 Schoolradio. 14.35 Gram. 14.45 Voor de vrouw. 15.15 Gram. 15.30 Sopraan en piano. 16.00 Bijbel lezing. 16.45 Vocaal ensemble. 17.00 Voor de kleuters. 17.15 Orgel. 17.45 Regeringsuitz. 18.00 Vrouwenkoor. 18.15 Sportpraatje. 18.25 Zigeuner kwintet. 18.45 Boekbespreking. 19.00 Nieuws. 19.15 Causerie. 19.30 Gram. 19.40 Radiokrant. 20.00 Nieuws. 20.05 Gram. 20.15 Salonorkest. 20.45 Hoor spel. 22.00 Orgel en viool. 22.45 Avondoverdenking. 23.00 Nieuws. 23.15—24.00 Gram. HERZIENING UITBREIDINGSPLAN. Het hoofd van het Gemeentebestuur van Goes; Goes; Gelet op het bepaalde in artikel 37. 3e lid, der Woningwet; brengt ter openbare kennis, dat van af 17 September 1951 gedurende veertien dagen op de gemeente-secretarie (le afdeling) ter inzage ligt het plan tot partiële heiziening van het uit breidingsplan van Goes, alsmede een wijziging van de Bebouwingsvoorschriften, zoals een en ander is vastgesteld bij besluit van de Raad van 12 September 1951, no. 8. Mannheim 2.S0 (-O.W); Trier 1.18 (-0.01); Keu len 1.62 (-0.08); Ruhrort .'.69 (-0.0)); Lobith 9.68 (—0.07); Nijmegen 7.SI (—0.05); Arnhem 7.62 0.03); Eefde 2.8-1 (-0.03); Deventer 1.93 (0); Na- men 1.45 (0); Borgharen 39.73 (plus 0.04); Belfeld 10.97 (plus 0.02); Grave 4.59 0.04)Vreeswijk 0.42 (-0.03); Litli 0.24 (-0.03). Waar zijn 1 3 onze schepen HAVEN VAN VLISSINGEN. Te Vlissingen aangekomen 13 Sept.: CHATEAU PALM ERE van Antwerpen; PETNAMO van zee; IOANNIS NOMIKOS van Finland; BRI TISH PATIENCE van Antwerpen; NATO van Antwerpen; RIJVARDEN' van Rotterdam; ITA- LICO van Antwerpen; 14 Sept.: FORTUNA van Antwerpen; DE HUMMEL van zee. Van Vlissingen vertrokken 13 Sept.: CHA TEAU PALMERE naar Havana; PETNAMO naar La Spezzia; ORINOBEL naar Valparaiso; 14 Sept.: BRITISH PATIENCE naar Palmouth; ITALICO naar Hampton Roads; RIJVARDEN naar Hampton Roads. Gepasseerd naar Antwerpen 13 Sept.: OLIVE van Garston; BEREND N. van Louden; LA- RENBERG van Guelva naar Gent; RUA van Londen; MARY van zee; ENA van Aruba naar Gent; QUOVADIS van Sureham; WESTPOL- DÉR van Lissabon; TARAKAN van Amsterdam; VLIER van Rotterdam; DELFT van Hamburg. Gepasseerd van Antwerpen 13 Sept.NERO naar AmsterdamARNOUDSPOLDER naar Rotterdam; ALBLASSERDIJK naar Havana; MIRA naar Rotterdam. GROTE VAART. EDAM: 13 te Baltimore; WESTERDAM: 17 te Hoek van Holland verw.NIEUWr AMSTER DAM: 14 vn Rotterdam nr New York; VEEN- DAM: 14 vn New York nr Rotterdam; AAGTE« KERK: 13 vn Colombo nr Rotterdam; GAAS- TERKERK: 13 vn East-Loiiden nr Beira; GROOTEKERK: 13 vn Teneriffe nr Beira; JA GERSFONTEIN 13 vn Kaapstad nr Amsterdam. Op- en ondergang van Zon en Maan. Maandag: Zon op 6.16 u., onder 18.53 u. Maan op 19.11 u., onder 8.43 u. Hoogwater Maandag 17 Sept.: Vlissingen: 2.46 u. 2.33 m., 14.57 u. 2.25 m. Terneuzen: 3.14 u. 2.49 m., 15.29 u. 2.39 m. Wemeldinge: 4.39 u. 1.39 m., 2.39 m. Wemeldinge: 4.39 u. 1.93 m., 16.55 u. 1.76 m. Zierikzee: 4.30 u. 1.66 m., 16.39 u. 1.50 m. VAN MARK! GOES. Veiling van 14 Sept.: Verpakt fruit: Ellisons Oranje A 3637; idem B 35; Cox Oranje Pippin A 4244j Fruit voor export; Bonne Louise d' Avr. A 56,90—57,10; idem B en C 43,20—50: idem I 44,8051; idem XI 23,80; Beurré Hardy A 78,10; idem B en C 68,10— 69,20; idem I 66,20—70,55; id. 11 31,40; William Duchesse A 39; idem B en C 37,90; idem I 36,60—38,20; id. II 27,90! Maagdeperen I 36,20—37,10; idem XI 17,50; Herzogin Elsa A 48,90; idem B en C 46,80; idem 1 38—42; idem II 20;. Zigeunerin A 15,30; idem B en C 15j idem 1 12,2015; idem II 5,105,70f Transp. de Croncel A 23,40; idem B ell C 19,70; idem I 17,30—20,80; idem II 6,306,60; Ellisons Oranje A 3234,70), idem B en "C 30; idem II 15,20; Jacq Lebel I 19—19,30; idem II 9; Manks Codlin A 22; idem B en C 18; idem I 1821; idem II 10; Pruimen: Reine Reine Victoria 6—38; Abrikoospruimen 636; Monarch 1867; Rademaker 18 45; Burbank Giant 1041; Catalonia 621, alles per 100 kg. KAPELLE. Veiling van 14 Sept.! Grote veiling: Bramen 80,0586; Dubb. Princessebonen I 47; idem 1138,7042; Appels: Zigeunerin A 18,10; idem B eil C 17,90; idem I 16,60; idem II 8,70; Cox Oranje Pippin A 48,10; idem I 45( Ellisons Oranje A 35,60; idem B en G 32,40—34,20; idem I 31,40—33,70; idem II 17—17,80; Manks Codlin I 21,90j. idem II 10,5012,60; Transp. de Cron cel A 24,40—24,60; idem B en C 20,50; idem I 21; idem II 99,90; Notarisap pel A 21,60; idem B en C 18,10; idem I 16; Jacq Lebel I 18,8026; idem II 10,65—10,70; idem grof 8,70—9,20; Kes wick 1 10,05—10,50; idem II 3,50—4,20; idem grof 9,10; Early Victoria I 11,50; idem II 3,70; Peren: Triomphe de Vien- ne A 79,10; idem B en C 71,30; idem I 65,70; idem II 45,90; Bonne Louise d' A. A 58,10; idem B 52,10; idem C 42,80; idem I 48,10-49,10; idem II 32,40; Beurré Hardy A 79,20; idem B en C 71; idem I 70,40; idem II 41; Beurré Lebrun A 50,85; idem B en C 44,50; idem I 43,90; idem II 17; Pitmaston Duchesse A 37,90; idem B 37; idem C 34; idem I 37,60; idem II 20; Herzogin ELsa A 50; idem B en C 47,10; idem I 47,90; idem II 15,20; Spaanse Wijnpeer A 36; idem B en C 34,50; idem I 32,30; idem II 20,05; Beurré Wilhelmina I 35. Heden nam de Heere tot Zich na een langdurig en smartelijk lijden in de ouderdom van 54 jaar onze geliefde Broeder, Zwager en Oom, de heer THEODOKUS ODDING te Rotterdam. Uit aller naam, J. POPPE—ODDING Oost- en West-Souburg, 14 September 1951. Pading 5. TANTE NEEL TRACTEERT Terwijl de groenteman nogmaals vriendelijk groette, liepen tante Neel en de kinderen ver der. Lorre en Pedro za ten rustig op de schou ders van tante en Gert- jan en allen hadden ple- ziel om hetgeen er was voorgevallen. „Ja, tante Neel'" zei Gertjan, „de avonturen zijn niet van de lucht. Als we het ene achter de rug hebben, gebeurt er weer iets anders. Als ik weer thuis ben, heb ik ten minste heel wat te vertellen". Tante lachte en zei: „Nou, Lorre en ik hebben ook nog nooit zulke avontuurlijke dagen meegemaakt en eerlijk gezegd verlang ik nu wel naar een paar rustige dagen wat jij Lorre?". „Lorre houdt veel van dikke tante Neel", vleide de papegaai. „Maar Lorre wil ook graag spelen. Gert jan en Maartje moeten altijd bij Lorre blijven". „Dat kan toch niet. Gertjan en Maartje moeten binnenkort weer naar huis. Kijk jongens", riep tante uit, „daar staat een poffertjeskraam. Ja, Lorre heeft worteltjes gekregen en Pedro een zak noten. Maar hebben wij eigenlijk ook niet wat verdiend? Weet je wat jongens, ik tracteer jullie op poffertjes!" Oh, heerlijk we gaan poffertjes eten" juichten de kinderen, en gezamelfjk liepen ze opgetogen de poffertjeskraam in.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1951 | | pagina 5