Ambonezen zijn niet erg gebrand op betrekkingen in Nederland* Onderhoud met generaal Scholten. Coördinatie van particuliere steunactie gevraagd. Ambonezen moeten zelf gaan huishouden. Militaire opdrachten hebben voor rang in Nederlandse bedrijfsleven* NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V. Onze welvaart is afhankelijk van productie en export* Indonesië krijgt 72 millioen Roepiah van Japan. Licht en schaduw van de C*T*B* HIER DE DERNY-RACË TE GOES. Duizenden bezoekers verwacht. Zaterdag 15 September 1951 ZEEUWSCH DAGBLA Pagina 2 ..Ik heb mijn functie van cegecingscommissaris voor de Ambonese woon oorden uitsluitend aanvaardomdat het lot van de Ambonezen mij zeer ter harte gaat. Ik ben 37 jaar lang in dienst van het K.N.I.L. geweest, van 1939 tot 1941 was ik zelfs gewestelijk militair commandant van Ambon, zodat ik de Ambonezen heb leren kennen en waarderen. Ik heb mij ter beschikking van de regering gesteld, uit geen enkele andere overweging dan oprechte liefde voor deze oud-K.N.I.L.-ers"aldus verklaarde generaal-majoor P. Scholten in een onderhoud met het A.N.P. Generaal Scholten is zijn werkzaam heden reeds begonnen en heeft een §root aantal Ambonese woonoorden ezocht. „Mijn werkzaamheden liggen beslist niet op politiek terrein, ofschoon ik natuurlijk wel de verschillende poli tleke bezwaren van de Ambonezen aanhoor", zo verklaarde de generaal. „In ieder kamp trof ik een enigszins Uiteenlopende situatie aan. Dit is af hankelijk van de aanhang van bepaal de partijen en soms ook van het ver schil van herkomst of van godsdienst. Ik zal in de naaste toekomst moeten trachten, een meer uniforme regeling voor de interne aangelegenheden van de kampen te maken. Op politiek gebied heb ik geconsta teerd, dat vrijwel alle kampbewoners de actie voor een vrij Ambon onder Steunen. Wel is er splitsing tussen de aanhangers van Dr Nikijuluw en de genen, die de z.g. C.R.A.M.S. (commis sie rechtspositie Ambonese militairen en schepelingen) volgen. Vele Ambonezen kunnen geen schei ding maken tussen politieke doeleinden Van de C.R.A.M.S. en het zich bemoei en met de interne zaken van de woon Oorden. Bemoeienis van de C.R.A.M.S, Op dit laatste gebied kan de regering niet toestaan, aangezien er dan een soort staat in de staat zou ontstaan. Op onderwijsgebied wordt zeer veel gedaan. Het schoolbezoek is zeer be Vredigend en van de gelegenheid tot herscholing wordt druk gebruik ge maakt. De Ambonezen kiezen echter uitsluitend vakken, waar zij belang stelling voor hebben en die zij later in hun land denken te kunnen gebrui ken, d.w.z. zij voelen niets voor land bouwonderwijs, wel voor techniek". WERKGELEGENHEID Op een vraag, hoe het staat met de arbeidsgelegenheid in Nederland, ant woordde generaal Scholten: „De rege ring wil niet, dat de Ambonezen een betrekking aanvaarden waardoor zij ?;edwongen zouden zijn, 's n: chts bui en de kampen te vertoeven. Hierdoor Is him werkgelegenheid al beperkt tot de naaste omgev ug der kampen. Voorts wordt van hun salaris 60 pet. Ingehouden als vergoeding voor de Rosten van woning, oeding en kle ding. Ook dit blijkt by velen bezwaren OP te roepen. In het algemeen echter «tjn de Ambonezen niet erg gebrand pp betrekkingen n Nederland, zij zien hierin niets voor de toekomst. Mijn inziens mag er in dit verband wel eens op worden gewezen, dat de Nederlandse regering en dus het Ne derlandse volk, zich zeer grote offers getroost voor de Ambonezen. Zij kos ten de Nederlandse regering dit jaar ongeveer f 7000 per gezin, exclusief de overtocht van Indonesië naar Neder land. Daarom is het in het geheel niet onredelijk, dat z'ij eventueel voor hun levensonderhoud betalen. En voorts is het niet onredelijk, dat de regering de werkzaamheden binnen de kampen door hen zelf laat verrichten". Naast de kosten die de regerig zich getroost, staan nog de particuliere bij- diagen in de vorm van kleding, het verschaffen van sport-uitrusting, enz, Het is echter jammer, dat deze steun- acties zo versplinterd zijn en zo vaak ln de politieke sfeer worden getrok ken. Een coördinatie van alle particu liere steunacties op zuiver charitatieve basis, buiten alle politiek, acht ik dan ook ten zeerste gewenst", aldus gene raai Scholten. Met betrekking tot het gebruik van de vlag der R.M.S. merkte generaal Scholten op, dat de regering de Am bonezen geheel vry laat in het gebrui ken van deze vlag. Er mag echter geen officieel vlagvertoon mede geschieden. De vlag mag dus niet op ch officiële (ïngc. Even weg Overgekookt... Haal de SnkCk Arjos start met het winterwerk. Het bestuur van de Nationale Or ganisatie van Antirevol. Jongeren Studieclubs heeft het programma voor het seizoen 19511952 vastge steld, bestaande uit instructieverga deringen, propagandameetingen en toogdagen. In Januari 1952 zal bo vendien een studentenconferentie worden gehouden en op een Zaterdag vóór de Tweede Kamerverkiezingen in 1952 een speciale verkiezingstoog- dag. De eerste instructievergadering is belegd voor de Arjosclubs in de pro vincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Zij begon gisteravond in het Prot. Militair Tehuis aan de Keizer straat te Breda, waar de heer R. Gosker sprak over „Onbloedige Re volutie?" Vandaag zal de heer Ad. Kuiper een rede houden over „Inzinking van het politieke leven". Er is voorts de clamatie, zang en muziek. plaats van de Nederla .dse vlag in de woonoorden worden gehesen. Als men in de woonoorden komt, ziet men ook nu nog overal Ambonese vlaggen wap peren en de regering treedt hier niet tegen op. Over de geestelyke verzorging zeide de generaal, dat protestanten en ka tholieken in de woonoorden tot voor kort door elkaar woonden, en dat bei de groepen ieder haar eigen geeste lijke verzorging genoten. Thans is men bezig, de katholieke Kei-ezen in één kamp samen te brengen om de geeste lijke verzorging te vergemakkelijken. Andere bedoelingen heeft de regering hiermede niet. Generaal Scholten besloot het on derhoud met te verklaren, dat de grootste moeilijkheden veroorzaakt worden door de jongeren. Van de zijde van de C.R.A.M.S. wordt, evenals vroe ger door het bureau R.M.S., intimidatie toegepast. De ouderen zijn over het algemeen veel bezadigder en rustiger. Voor de dagelykse verzorging van de tydeiyk hier te lande ver toevende Ambonezen, die in een 50-tai woonoorden zjjn opgeno men, was tot dusverre een vry groot aantal Nederlandse arbeids krachten ingeschakeld. De overheid heeft thans beslo ten, dat in den vervolge de werk zaamheden van huishoudelijke aard verband houdende met de zorg voor het onderhouden en schoonhouden der kampen en de bereiding van de voeding voor de Ambonezen niet meer zullen ge schieden door het daarvoor tot dusver aangesteld hulppersoneel van de D.U.W., zoals koks, hulp koks, kampknechten, kampmeis jes, enz. De Ambonezen, waaron der zich velen bevinden die inder tijd in militair verband als kok werkzaam zyn geweest, zullen in de gelegenheid worden gesteld de ze werkzaamheden over te nemen. De overheid blijft uiteraard de be nodigde levensmiddelen beschik baar stellen en behoudt de zorg en het toezicht over de inrichting der centrale keukens. JJ Voor 1 milliard aan defensie-orders. Wederkerige mededinging bij aanbestedingen in de Beneluxlanden. Op het ogenblik heeft het Nederlandse bedrijfsleven voor circa een mil liard gulden militaire orders onderhanden ten behoeve van de Nederlandse land-, zee- en luchtstrijdkrachten. Van het totaalbedrag van zes milliard gul den, dat voor de defensie-uitgaven in de komende vier jaar is geraamd, zal, zoals men weet, ruim drie milliard in ons land worden besteed. Daarnaast zijn in ons land militaire orders geplaatst uit andere landen van het At lantisch Pact en ook uit Zweden en Zuid-Afrika b.v. De juiste omvang hiervan is niet bekend. Zeer binnen kort zullen de industrieën verplicht worden aan de regering mee te delen, welke buitenlandse orders zij onder handen hebben. Aldus heeft de commissie voor de militaire productie, de heer Th. E. J. de Bie, gen.-majoor van het K.N.I.L. b. d., verklaard in een interview met de Haagse correspondent van „Belga". De Nederlandse industrie, aldus de heer de Bie, houdt zich niet bezig met de vervaardiging van de artikelen, die wij uit de Ver. Staten ontvangen, zo als wapens en vechtwagens. Onze de fensie-productie ligt op het terrein van de telecommunicatiemiddelen (radio radar), vuurleidingstoestellen, meteor - vliegtuigen (in samenwerking met België), marinevaartuigen, kleding en andere uitrustingsstukken en munitie, tot nu toe in hoofdzaak nog kleine munitie. Daarnaast heeft de opbouw van het defensie-apparaat een grote activiteit teweeggebracht in de bouw sector. (Inge? rrpd teling, advert) De toekomst van Vtv kind wordt veilig gesteld door het ideali seren van Uw bij onze Bank lopende kapitaalverzekering. Een ,,ideaalrente" wordt bijgesloten tegen een lage premie! Inlichtingen bij de: Schiekade 130. ROTTERDAM, TeL 82700 - en haar vertegenwoordigers Minister Albregts schetste de taak van overheid en bedrijfsleven bij het op peil houden van het welvaartsniveau. Vele leden der Eerste en Tweede Kamer, die Donderdagavond hebben aan gezeten-aan het diner, dat te hunner ere werd aangeboden door de Kring van Amsterdamse Industriëlen en de Amsterdamse Industriële Vereniging zoals men weet maken zy een trip door Nederland om het Nederlandse bedrijfsleven beter te leren kënnen zullen by het aanhoren van de rede van Prof Dr A. H. M. Albregst, minister zonder porte feuille en speciaal belast met de kwestie van productieverhoging zeker met v oldoening kennis hebben genomen van de opvattingen van deze bewindsman in zake samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers. Prof. Albregts ontwikkelde nj. de stelling, dat de bevordering van de welvaartsgeraeensc hap voor zover het de economische wel vaart betreft, allereerst een taak is van de ondernemers en werknemers. De taak van de regering is het, het particulier initiatief te stimuleren en zo nodig te coördineren. Zij grjjpt regelend ln daar waar dit nodig is en daar waar dit op haar weg ligt. De overheid staat op het standpunt, dat langs de weg van vryheid veel meer te bereiken valt dan langs de weg van dwang. Het strakke keurslijf, dat wp thans op economisch gebied kennen en gekend hebben, is voor het grootste deel gevolg geweest van de schaarste, die de afgelopen jaren ge kenmerkt hebben. Bij de Nederlandse industrie bestaat voor de defensieproductie een grote animo. De bedrijven, die voor defen siedoeleinden werken profiteren n.F van een z.g. „defensie order systeem' Hierdoor krijgen militaire opdrachten prioriteit, zowel wat de grondstoffen voorziening betreft, als voor de tijd van uitvoering, boven de civiele or ders. De regering heeft van de voor het buitenland bestemde militaire produc tie in Nederland geen volledig over zicht. Daarom zullen zeer binnenkort de industrieën verplicht worden aan de regering mee te delen welke bui tenlandse orders zy onderhanden heb ben. Door deze aanmeldingsplicht zal men zich een nauwkeurig beeld van de toestand op dit gebied kunnen vor men. SAMENWERKING IN BENELUX-VERBAND Wat de samenwerking met België en Luxemburg op het gebied van de militaire productie betreft, deelde de heer de Bie mede, dat bij verschil lende Nederlandse industrieën reeds orders van België en Luxemburg ge plaatst werden. De Belgische nationale wapenfabriek „F.N." zoekt in Neder Japanse industrie zal gratis verbruiksgoederen vervaardigen. Te Djakarta zijn thans rapporten ontvangen over de informele besprekin gen, die te San Fransisco door de Indo nesische delegatie met de Japanse minister—president zyn gevoerd. Volgens mededelingen zal Indonesië restitutie ontvangen van door Japan in beslaggenomen goederen ter waarde 72 millioen roepiah en zal verder vergoe ding worden verkregen door de confis catie van Japanse eigendommen ln In donesië bjj het uitbreken van de oorlog ter waarde van 92 millioen roepiah. Voorts zal Indonesië aan Japan grondstoffen leveren voor de vervaardi ging van voor Indonesië essentiële ver bruiksgoederen, die dan zonder betaling aan Indonesië zullen worden geleverd. De details hieromtrent zullen worden vastgelegd in een bilateraal verdrag tussen Indonesië en Japan, waarvoor de onderhandelingen spoedig na de ratifi catie van het vredesverdrag met Japan zullen aanvangen. Alie tussen Japan en Nederlands-Indië gesloten overeenkom sten zullen na de ratificatie van het redes verdrag van kracht worden; zy zullen echter gewijzigd in overeenstem ming met de geest van het vredesver drag. Kol. Valk sous-chef: Generale Staf. De kolonel C. J. Valk, tot 1 Sept. j.l. attaché bij het hoge commissari aat in Indonesië, zal de functie van sous-chef van de generale staf gaan vervullen, zo verneemt het A.N.P. In deze functie zal hy de gen.-ma joor J. G. Warringa opvolgen. Deze aanvaardt met ingang van 1 Novem ber het bevel over de 3de divisie. land onderleveranciers voor sommige wapenonderdelen. Een Nederlandse fa briek vervaardigt voor de Belgische en Nederlandse luchtmachten 300 straal jagers, waarvoor België de motoren le vert. Daartegenover staan eveneens belangrijke orders van de Nederlandse strijdkrachten bij de Belgische indus trie b.v. op het gebied van lijnverbin dingsmiddelen, motorvoertuigen en munitie. De samenwerking op het gebied van de militaire productie is zojuist nog enger geworden, door de instelling van een gemengde commissie, die zich zal bezig houden met de openbare aanbe stedingen in de Beneluxlanden, waar door de wederkerige mededinging bij inschrijvingen wordt bevorderd. In zijn overzicht van de economi sche situatie kwam de minister tot de conclusie dat wy zijn aangeland in wat men zou kunnen noemen het secundaire Korea-effectverhoogde defensie-inspanning. Ook deze schept grote moeilijkheden voor onze beta lingsbalans. En in deze behoeft men niet een hulpvragende blik te wer pen naar Amerika, omdat vaststaat, dat de Amerikaanse hulpverlening in de toekomst allereerst gericht zal zijn op de militaire sector. Om deze moeilijkheden het hoofd te bieden la consumptiebeperldng nodig. Consumptiebeperklng kan echter slechts zover gaan, dat een redelijk welvaarts niveau ln het bijzonder voor de minst draagkrachtige groepen der bevolking gehandhaafd moet blijven. Het ls daar om, dat van de regering, werkgevers en werknemers mag worden geëist, dat alle aandacht wordt geschonken aan een op voering van de productie en de export, omdat deze factoren op lange termijn bepalend zullen zyn voor het welvaarts niveau. Hoe kan men productieverhoging bereiken in een tijd van kapitaal- schaarste? Allereerst door verbete ring van de organisatie op het gehele terrein der productie en daarna door verhoging van de arbeidsprestaties. De overheid heeft hier een taak door het bevorderen van een gezonde con currentie. Slechts als concurrentie voor de maatschappelijke ontwikke ling rampzalige gevolgen zou hebben, zal de overheid ingrijpen. Voor wat betreft het streven naar verhoging der arbeidsprestaties brak de minis ter een lans voor prestatiebeloning. Naar zijn mening is prestatiebeloning thans uitvoerbaar zonder de politiek Textielhandel in perikelen. (Van onze Utrechtse correspondent.) „Onder de christelijke middenstandsorganisaties slaat onze Bond geen gek figuur. Maar het kan nog beter. Als organisatie moeten we niet alleen kunnen beschikken over een eigen directeur van het bondsburean, maar over een heel vrijgesteld bestuur." Zo liet de heer P. I. Hamming te Middelburg zich uit op de in Amsterdam gehouden jaarvergadering van de Ned. Bond van Chr. Detailhandelaren in Textiel en Mode-artikelen (C.T.B.). Als bestuurslid van de C.T.B. leidde de heer Hamming deze jaarvergadering, daar de bondsvoorzitter, de heer P. E. Tameling te Groningen door ziekte verhinderd was. Dat het inderdaad beter kon toonde ook de directeur, de heer H. van Eijsden aan in zyn jaarverslag. Er lopen zeker nog negenhonderd christe lyke textielhandelaren in Nederland, die niet by de C.T.B. zyn aangesloten. Financiële zorgen kent de C.T.B, eveneens. Zo is de som van f 20.000 benodigd voor het aandeel in de aan koop van het Textielhuis te Amsterdam (waar de Bond nog zetelt) nog maar voor de helft bijeengebracht. Maar het zou onjuist zyn om by de C.T.B. alleen van moeilijkheden te ge wagen. De heer Van Eysden toonde in zyn verslag waardering voor de zaken- clubs welke de C.T.B. telt; er zyn er nu zestig en het bezoek aan de clubsamen komsten bleek zeer leerzaam te we zen voor de leden. De penningmeester, de heer J. Heere- ma te Dordrecht vertelde met genoegen dat naast trage betalers toch pok offervaardige leden by de C.T.B. staan ingeschreven; dat waren dan de textiel handelaren die uit eigen beweging hun contributie hadden verhoogd. MOEILIJK TIJDPERK. Over het algemeen maakt de textiel- wereld momenteel een moeilijk tijdperk door. Ieder heeft de gang van zaken met de prijsdaling in deze branche gevolgd, Wat voor het kopend publiek aange naam was, kwam de detailisten al by- zonder slecht uit! De heer Van Eysden maakte duide lijk hoe de vakbroeders deze slag hebben opgevangen. Veel last blijken Daders van roofoverval te Den Ham opgespoord. Het is de rijkspolitie te Den Ham gelukt de daders van de roofoverval vorige week gepleegd op de 79-jarige alleen wonende weduwe Kruithof aan de Geerdijk aldaar, op te sporen. Uit de wijze, waarop de overval ge schied was, bleek, dat de daders ter plaatse niet onbekend moesten zijn. De verdenking viel dan ook op twee ingezetenen, de 20-jarige A. H., land arbeider te Den Ham, en de 18-jarige H. H., wever te Vroomshoop. Na een langdurig verhoor hebben beide verdachten een volledige be kentenis afgelegd. de textielhandelaren te ondervinden van de conventiebepalingen. Naar de heer W. S. de Jong te Krommenie, se cretaris van de C.T.B., aantoonde heb ben deze conventies indertijd grote waarde gehad. Zy beschermden fabri kant, grossier en winkelier over en weer tegen elkaar. Tegen de conven ties als zodanig wilde de heer De Jong niets inbrengen. Maar wel moet er ge streden worden tegen bepalingen in de conventies, die onbillijk zijn. Over leg dienaangaande wordt gevoerd. van loonbeheersing in gevaar te brengen. HOE GROOT IS DE TAAK» De minister gaf tenslotte een be rekening van de omvang van de taak waarvoor het bedrijfsleven zich ge plaatst zal zien. Ondanks een gemiddelde jaarlijkse toeneming van de productiviteit van ca. 1% pet. kampt Nederland met 'n betalingsbalanstekort van iets minder dan een milliard gulden, een bedrag, dan ongeveer 5 pet. van het nationale inkomen uitmaakt. Het Centraal Planbureau heeft berekend, dat voor de overbrugging hiervan een extra productietoename van 10 pet. nood zakelijk is. Bij een min of meer vol ledige arbeidsbezetting, zoals wij die thans kennen, is een verhoging van de productie vrijwel identiek met een verhoging van de productiviteit. Vrij wel, omdat een correctie moet wor den gemaakt in verband met het toe nemende aantal werknemers. Dit houdt ln, dat het streven gericht dient te zyn op een extra productive teitstoeneming van 10 pet., welke in een periode van een tweetal jaren zou be horen te worden bereikt. Op deze wijze zou Nederland gelijke tred houden met de voorgenomen productie-uitbreidings. plannen van andere O.E.E.S.-landen, waarover Minister Stikker onlangs te Parijs een verklaring heeft afgelegd. Binnenkort hoopt minister Albregts in staat te zyn op de bereikbaarheid van wat deze prognose inhoudt na der in te gaan. en over de grenzen Manufacturiers uit Groningen, Fries land, Dranthe, Overijssel en Gelderland hebben de vereniging „Forta" opgericht, een vereniging van textielhandelaren voor de Noordelijke provincies dus. Doel van deze vereniging is scherper te kun nen inkopen door het oprichten van districtsmagazijnen o.a. en te voor komen, dat détalllisten met grote hoe veelheden goederen blijven zitten. De winkels van de leden zullen het praedi- caat „Forta-winkel" ontvangen. Het ligt in de bedoeling de vereniging te laten uitgroeien tot een landelijke organisatie. Een Engels student, die in een Haags hotel logeerde, wordt sinds Zondag ver mist. Hij had een fiets geleend en is daarmee een fietstocht gaan maken, mogelijk naar de plaats waar hy ln de oorlog is neergekomen uit zijn stuk ge schoten vliegtuig. De politie maakt zich echter nog niet zo heel erg ongerust. Een Brits deskundige heeft verband gelegd tussen het toenemende gebruik van zware olie als brandstof en het toe nemende aantal gevallen van longkan ker. Naar zijn mening zyn minerale oliën kankerverwekkend en niet de plantaardige oliën, die ln tabaksrook zitten b.v. Onder (je loil^ DE MACHT VAN HET WOORD. De macht van het woord is onbe rekenbaar. Het kan mensen opzwepen tot bovenmenselijke prestaties, het kan striemen als een zweep, het kan troos ten en het kan wonden. Het woord kan ook moed teweeg brengen en steunen in strijd en druk. Dat weten wij maar al te goed uit de tijd toen hier de Duitsers de baas wa ren en wij clandestien luisterden naar het woord uit Londen, over Radio Oranje. Als wij dat niet hadden ge hoord. zou die tijd nog veel moeilijker voor ons zijn geweest. Het woord is dus een machtig wapen in de strijd der geesten, ook in de koude oorlog, die nu aan de gang is tussen twee ideologieën. Dat weten beide partijen en daarom is hun er veel aan gelegen het woord van de ander te verzwakken of zo mogelijk te doen verstommen. Vandaar de radiostrijd tussen Amerika en Rus land, waarbij speciale zenders wor den gebruikt om de uitzendingen van de tegenpartij te storen. Vandaar" de steeds groter wordende kracht der zenders, om dat storen weër onge daan te maken. En nu is er in Amerika een „kruis tocht voor de vrede" aan de gang om 3Vi millioen dollar bijeen te krijgen, die moeten dienen voor de exploitatie van „Radio Vrij Europa" en om nog twee krachtige zenders te bouwen voor uitzendingen naar Azië. Het vrije woord dringt nog door achter het ijzeren gordijn. En de rap porten melden, dat millioenen, levend onder een regiem, dat het woord doodt, luisteren en blijven hopen op uitredding. Het vrije woord houdt de geest levend en sterkt in de afmat tende strijd. Zo woedt, sinds jaar en dag, op het onzichtbare aetherfront, een gevecht op leven en dood. De inzet ishet leven van vele millioenen, hun vrij heid van woord en geweten. En nu mag niemand zeggen, dat de strijd om dit vrije woord identiek is met de strijd om HET WOORD. Want dat laatste trekt zich niets van ijze ren gordijnen aan. Maar toch heeft het één veel met het ander te maken. Want de strijd om de vrijheid van het menselijke woord betekent ook, dat aan de verkondiging van HET WOORD niets in de weg zal worden gelegd. Daar gaat het óók om in onze dagend En dat is mede de inzet van de strijd, die nu woedt tussen West en Oost. T. (Ingez. mededeling, advert.) DAMPO keert en weert g elke verkoudheid en pijn IWi In spier en gewricht DE ONGEREGELDHEDEN IN ZUID-CELEBES. Vlucht van guerillaleider voorkomen. In een communiqué van het staf- kwartier van de Apri te Makassar wordt gezegd, dat de Apri een ont- vluchtingspoging van Kahar Muzakar de guerilla-leider op Celebes, heeft voorkomen, toen hy per prauw Zuid- Celebes wilde verlaten. Sindsdien is Kahar Muzakar met zijn lijfwacht van 20 man, zijn vrouw en 3 kinde ren door de Apri achtervolgd tot over het gebergte. Van de gevluchte groepen ex-guerillastryders hebben zich 500 aangemeld, 352 zyn gearres teerd en 37 zijn gedood, ongeteld het aantal gewonden. Aan de zijde van de Apri werden 2 personen gedood en 5 gewond. Wederzijdse sluiting van Italiaanse en Tsjechoslowaakse consulaten. Het Italiaanse ministerie van bui tenlandse zaken heeft Donderdag avond medegedeeld dat het Italiaan se consulaat te Bratislawa, in Tsjecho- Slowakije, 15 Sept. a.s. zal worden gesloten. Aan de Tsjechoslowaakse regering is verzocht haar consulaat te Milaan op dezelfde datum te wil len sluiten. „Dit besluit is genomen", aldus het ministerie, „na een lange reeks daden der Tsjechoslowaakse autoriteiten, gericht jegens onsconsulaat te Bra tislawa en zijn personeel, waarvan het doel was zoveel mogelijk over last te berokken. De leden der con sulaire staf konden geen voet ver zetten, zonder door mannen van de Tsjechoslowaakse veiligheidsdienst te worden gevolgd". Sport en Spel. Volgende week Zaterdag vindt de Licht- en Bloemenweek in Goes een daverend slot door de wedstrijd voor prof achter derny-motoren. Er is om deze wedstrijd nog al wat deining geweest, want onmiddellijk na de eerste aankondi ging meende men te moeten bekend maken, dat deze aankondiging uit de lucht gegrepen was. Men liet zelfs in de pers een bericht veschynen, waarin werd medegedeeld, dat de aangekondigde renners onmogeiyk zouen komen, of omdat zy verplichtingen elders hadden, of omat zy hun fiets voor goed op zolder hadden gezet. mans, Dewandel en Deboevere. Welke renner zy krijgen toegewezen is nog niet bekend, want dat wordt eerst voor de aanvang van de wedstryd door loting bepaald. Er zyn de nodige maatregelen ge troffen om de wedstryd een vlot verloop te doen hebben. Voor een goede afzetting is gezorgd en dat lykt ons niet overbodig indien men weet, dat de organisatoren by gunstig weer tussen de tien en de twintigduizend bezoekers verwachten. KORFBAL. Programma voor heden le klasse: ScampoloS.S.S.; Swift Seolto; TogoTjoba. 2e klasse: ZeelandlaStormvogels; MaajoeOlympia; VolhardingTogo 2 3e klasse A: VopoDe Poel. 3e klasse B: Olympia 2V.K.V.; Tjo ba 2Swlft 3. 3e klasse C: Swlft 4Atlas; Fortuna Swlft 5; Stormvogels 2A.K.C.; K.V.L.—S.V.G. Adsplranten A: Scampolo—S.S.S.; De PoelSwift A. Adspiranten B: SouburgSwift B. Deze wedstryd is wel de aandacht waard, want nooit te voren zyn er in Zeeland zoveel cracks van wereldver maardheid tegelijk aan de start versche nen. Voor Nederland komen uit: Wim van Est, Gerrit Voorting, Henk Faanhof en Theo Middelkamp. Namen welke geen toelichting behoeven, want zy zyn zelfs by velen bekend. De Belgische ploeg be staat uit; Stan Ockers, Nestor Sterckx, Valeer Olivier en Gerard Buyl. Ook over hen behoeven we niets te vertellen, want zij zyn minstens even bekend als de leden van de Nederlandse ploeg. Wij ge loven niet, dat beide landen voor deze bijzondere tak van wielersport een ster kere ploeg op de been zouden kunnen brengen. En er behoeft geen vrees te bestaan dat zy verstek zullen laten gaan, want wij hebben ons er met eigen ogen van overtuigd, dat zij hun contrac ten getekend hebben. Ook de acht gangmakers zyn zo maar niet de eersten de besten. Het zijn allen oud-renners wier namen destijds op de voorpagina van de wereldpers versche nen. Het zijn Karei Kaers, G. Ronse, Dervaes, Dewolf, Cesar Bogaert, Bale- Jeugdzwemdag te Vlissingen. Een groot aantal Vlissingse jongens en meisjes van 10—14 jaar nam deel aan de jeugdzwemdag te Vlissingen. De zwemproeven voor het jeugd- insigne van de Kon. Ned. Zwembond werden afgenomen door de heren J. de Jonge en P. van Anraad. De ge slaagden waren: Johnny Borgers, Gerry 'tHoen, Co- by van Ochten, Rens Bolier, Mattie Hogesteger, Beppie Hamelynck, An neke Ventevogel, Leny Brasser, Netty Kouman, Henk Stevens, Maatje Val kier, Ella Bouff, Frans Boone, Addie v. d. Hoek, Jaap Zonnevijlle, Ria v. d. Wal, Sonja Warren, Piet Bosselaar, Connie Tavenier, Inge Frangois, Di- nie Hofman, Ivonne Schout, Jean de Klerk, Nellie Huizenga, Tannie Sei- justra, Minie Key wel, Robbie Polder man, Johan Boucherie, Arie Sanders, Edith van Meenen, Jan v. d. Heuvel, Pauli v. d. Broecke, Nel Macaré, Her- mina Tan, Karen Tan, Ans Staver- man, Elsje Staverman, Willy van Bel, Mientje Raats, Joke Schuurman, Mat tie Monté, Nelly Matthysse, Anneke Kest, Lenie van Vessem, Dirk Koiff, Tinie de Nooyer, Magda Bosveld, Bram Vermeulen, Joan Bogerd, Ineke Polderman, Willy Hellinga, Annie van Ilm, Henk Schinkel, Helena v. d. Weyde Adrie Tukker, Anneke Sorg- drager' Frans Kest, Leentje Branden burg, Loeki van Dijk, Erik Boeten, Anneke van der Steen, Amelia de Bruyn, Paula Reynierse, Marian Kok, Nelly de Beste, Liesbeth Borgers, Cobi Kieboom, Jennie Minnebreuker, Luci Wolf, Liesbeth Krips, Ineke Willemse, Jos Somers, Maria Pais, Cobie van Liere en Annie van Hove.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1951 | | pagina 2