COMMUNIQUE DER „GROTE DRIE GUNSTIG ONTHAAALD IN DUITSLAND Ontvoerder van meisje onder een brug gearresteerd Europa's integratie is de redding van het christelijk avondland Scheepje uit de oude doos Gemeente-ambtenaren hielden bondsdag in Middelburg* Koningin bezocht de jubilerende Hogeschool PROTESTANTS CHRISTELIJK BLAD VOOR ZEELAND Reactie op de ministerconferentie Mens - massa - gemeenschap* In Bad-Ems was het feest en zong men „Deutschland über alles" k SNIPPER NIEUWS Belangwekkende problemen werden besproken, 75 jaar landbouwonderwijs Uitgave: Stichting „Zeeuwsch Dagblad". Hoofdkantoor: Goes, L. Vorststr. 90, Tel. 2438, bij geen gehoor voor advertenties 2970, voor redactie 2435. Giro 274289. Kantoren: Vlissingen: Van der Manderestr. 40, Tel. 2754, Middelburg: Korte Noordstraat 35. Tel. administratie 2009, Tel. redactie 2347; Terneu- zen: Dijkstraat 26—28. ZEEUWSCH DAGBLAD 7e JAARGANG No. 1969 Abonnementsprijs 4,55 p. kwartaal Franco per post 4,65 Advertentieprijs 19 cent per nun. Rubriek Kabouters 10 ct. per woord ZATERDAG 15 SEPT. 1951 Medewerkers» Directeur: JACQ DE SMIT Mr W. F. E. baron v. d. Feltz, Middelburg; Ds A. Gruppen, Biezelinge; Ds J. S. Hartjes, Vlissingen; J. S. Hoek, Middelburg; J. Hommes, Nieuwdorp; Dr K. Huizenga, Middelburg; J. Huijssen, Terneuzen; Ds J. Karelse, Goes; Drs J. Kwekkeboom, Goes; J. Laport, Goes; Ds C. Metselaar, Goes; Ds B. G. A. v. d. Wiel, Tbolen; R. Zuidema, Goes Op- en ondergang van Zon en Maan. Zondag: Zon op 6.15 u., onder 18.56 u. Maan op 19.00 u., onder 7.21 u. Hoogwater Zondag 16 Sept.: Vlissingen: 2.10 u. 2.33 m., 14.19 u. 2.25 m. Terneuzen: 2.39 u. 2.49 m., 14.51 u. 2.41 m. Wemeldinge: 4.02 u. 1.95 m., 16.18 u. 1.77 m. Zierikzeer 3.53 u. 1.70 m., 16.01 u. 1.50 m. De mens kan nooit op zichzelf ge dacht worden. Dat wil zeggen, dat wij hem altijd moeten zien in het ver band met ztfn medemens. Met talloze banden is hij gebonden aan de ander, aan zijn vader en moeder, aan zijn omgeving en volk, voor alles aan God. De mens staat in de geschiedenis en hij ls opgenomen in het goddelijke plan. Dat is zijn grote eer. Hij is niet als het dier, dat geen geschiedenis kent en waarbij de dood het einde, het verderf betekent. De mens is ge schapen voor de eeuwigheid en omdat God dit zo wilde, heeft Hij hem tot Znn beelddrager gemaakt. Wij mogen dat nooit vergeten, ook al is die mens geestelijk of lichamelijk misvormd. Ook al rijst soms de ge dachte: waarom en waartoe leeft die mens? Achter hem ligt het goddelijke plan, dat is afgestemd op de eeuwig heid, eeuwige vreugde of eeuwig ver driet. Als wij uit Bijbelse patroon zo zien en aanvaarden, gaan wij begrijpen wat het mens-zijn betekent. Van ieder mens, die ander is dan welk ander mens ook. Is dat nu echter niet in strijd met hetgeen eerst werd gezegd, n.l. dat de mens nooit op zichzelf ge dacht kan worden? Als geen enkel mens gelijk is, moeten wij dan eigen lijk niet spreken van een verzameling losse, op zichzelf staande Individuen en ontbreekt dan niet het verband Volstrekt nietl De éne mens, die zijn eigen, strikt-persoonlijke leven leidt, dat een ander mens nooit ten diepste kan doorgronden en die ook in een volledig persoonlijke verhouding tot God staat, die zelf en alleen verant woordelijk is voor zijn denken en zijn handelen, die éne mens is door God in een gemeenschap geplaatst. D.w.z. hij kan niet alleen leven, maar is aan gewezen op de ónder, in welk levens verband ook. Robinson Crusoë is fan tasie! En de man, die door de oorlog vele jaren moederziel alleen op een eilandje zat opgesloten, leefde in strijd met zijn natuur, n.l. het zoeken en het beléven van de gemeenschap. Mens en gemeenschap. Wü herinne ren ons de slagzin der nationaal- socialisten: „Gij zijt niets, uw volk is alles". Dat was duivels, want de mens is schepsel Gods. Als dat niet zo zou zijn, was een gemeenschap ondenk baar. Waar het niet meer geloofd en beleefd wordt, ontaardt het leven en verwordt de gemeenschap. Misschien niet direct, omdat God het door Zijn goedertierenheid zo ver nog niet wil laten komen, maar de kiem voor de' ontbinding is gelegd. Als w\j nog even doordenken over die verhouding van mens en gemeen schap, dan ontdekken wij mooie dingen Dan zien wij, hoe het God te doen is om de redding van de mens, maar dat Hij die mens plaatst in de gemeenschap met Hem zélf, in de Kerk en in het Verbond, waar de gemeenschap wordt overstraald door het licht van de eeu wigheid. Als op Zondag in de kerk de gemeente haar geloof belijdt, een ie gelijk èn als gemeente, dan zegt de dominé dikwijls: in gemeenschap met de Kerk van alle plaatsen en van alle tijden. Dan zien wij iets van het tijd en wereldomspannende goddelijke pa troon. De gemeenschap van mensen is het mooist, als het een geloofsgemeenschap is. Maar ook op de terreinen van het gewone leven, in het gezin, in het werk met anderen, in alle mogelijke verenigingen is er gemeenschap, om dat de mens daar krachtens zijn natuur niet buiten kan. Een mens, die de gemenschap schuwt, is geestelijk de fect. Nu is er het grote gevaar, dat de mens zó in de gemeenschap opgaat, dat zijn mens zijn, zijn persoonlijk denken en handelen dus, verdwijnt. Dat hij zijn adeldom vergeet en niet meer weet, waarvan hij komt en waarom hij leeft. Dat zijn eigen per soonlijkheid verloren gaan en hij zich léét leven. Dan is de gemeenschap, waarin de mens zich juist volledig als mens kan ontplooien, verworden tot een massa. Dan wordt het grauw en is de kleur van het leven af. Die massavorming is het grote ge vaar van onze tijd. Wie om zich heen ziet, ontdekt het verschijnsel in de meest uiteenlopende vormen, b.v. in het arbeiders- en jeugdleven. Zeker, daarvoor zijn verklaringen te geven (het leven wordt steeds ingewikkel der), maar op de keper beschouwd is het een vorm van de grootste geeste lijke luiheid. De massa is, wij kun nen het niet anders zien, dan een voorspel van de komende eindtijd, waarin ieder het teken van het Beest uit de Openbaringen zal moeten dra gen, om te kunnen leven. D.an heeft de massavorming haar hoogtepunt bereikt. Wie niet meedoet, wie mens, d.i. beelddrager Gods wil blijven, wordt geboycot. Wat moeten wij nu doen? Niet bij de pakken blijven neerzitten en zeg gen, dat het toch eenmaal komen moet. Wij zullen weer moeten leren, wat de Bijbel zegt over de mens, zijn val en zyn verlossing door Christus. Over zijn bedelaarschap en over zijn adeldom. Als wij dat weten, met ons hart, dan zullen wij ook tegen ande ren vertellen, met wie wij in een ge meenschap zijn geplaatst. En dan zul len wij met onze daden moeten to nen, wat het zeggen wil echt mens, '.iVer mens te zijn, n.l. te staan in de gemeenschap met God en juist daarom waarlijk gemeenschapsmens te zyn, in het gehele leven. Wij zyn blij, dat ons Christelijk Na tionaal Vakverbond in de komende winter juist dit belangrijke onder- werp; mens-massa-gemeenschap aan Het commentaar van dr Adenauer, op het communiqué, dat de „Grote Drie" Vrijdag hebben uitgegeven was: „Het is een goed bericht. De besluiten van de drie ministers openen de deur voor nieuwe onderhandelingen, die het Duitse volk de werkeiyke vryheid teruggeven. Door de besluiten geven de ministers het Duitse volk veiligheid en Europa de vrede". Adenauer begon onmlddeliyk besprekingen met hoge functionarissen van het West-Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. De leider der West-Duitse sociaal-democraten, dr Kurt Schumacher, heeft nog geen commentaar op het communiqué van Washington gegeven,. Kanselier Blücher verklaarde: „De bewoordingen van het communiqué tonen aan, dat de Westeiyke geallieerden een goede basis willen scheppen voor de toekomstig regeling van de wederzydse verhoudingen". Ook in Wenen zijn de besluiten met voldoening ontvangen. In een aan het communiqué toege voegde gezamenlijke verklaring wordt gezegd, dat de drie regeringen het op nemen van een democratisch Duitsland op basis van gelijkheid in een gemeen schap van het Europese vasteland be ogen, welke gemeenschap een deel zal vormen van een zich voortdurend ont wikkelende Atlantische gemeenschap. De deelname van West-Duitsland aan de gemeenschappelijke verdediging be hoort samen te gaan met de vervanging van het bezettingsstatmit door een nieuwe regeling. Voorts wordt gezegd, dat het Franse initiatief Inzake het oprichten van een Europese kolen- en staalpool en het or ganiseren van de Europese verdediging een belangrijke stap naar Europese een heid is. De verdeling van Duitsland staat nog een permanente vredesrege ling in de weg. Een Italiaans onderzoek om een herziening van het vredesver drag heeft een gunstige weerklank ge vonden. FEEST IN BAD-EMS. CHINESE COMMUNISTEN RUKKEN DE TIBETAANSE HOOFDSTAD BINNEN. Radio-Peking heeft gisteren omge roepen dat eenheden van het Chinese communistische volksleger de Tibe taanse hoofdstad Lhasa zijn binnenge rukt. Meisje raakte met haar hoofdje bekneld tussen vrachtauto en muur. Gistermiddag is het vierjarig doch tertje van de familie Jansen uit Zierik- zoe op de hoek van de Peterseliestraat en de Manhuisstraat met haar hoofdje tussen een muur en een laadbak van een auto gekneld, doordat de bestuur der, de heer Z. M. V. uit Kerkwerve, om een botsing te vermijden met de bestelauto van A. J. S. plotseling naar rechts moest uitwijken. Het meisje kon eerst pas geholpen worden, nadat de laadbak opzij was getild. Zij bloedde erg en is in het ziekenhuis opgenomen. Haar toestand is niet levensgevaarlijk. De portier van de bestelauto was be schadigd. De politie heeft het ongeval in onderzoek. Dr Adenauer, die te Bad-Ems ver toeft, ontving gisteren het communiqué van de besprekingen in Washington. Omroepers werd door de avondlijke straten van het stadje gezonden om de bevolking voor een bijzondere medede ling in het Kurpark op te roepen. Dui zenden Emsenaren vernamen 't nieuws juichend uit de mond van Altmeyer. Na de mededeling werd spontaan het „Deutschlarul ueber ales" gezongen, vvaarby de autoriteiten de 3e strofe, de bevolking echter de omstreden eerste strofe Inzetten, NIEUWE PHASE. Dr Adenauer sprak de bevolking toe. Hij noemde de beslissing van Washing ton een nieuwe phase in de geschiedenis van het Duitse volk. „W(j danken God, dat de beslissing zo is uitgevallen. Wy moeten allen de ge lofte afleggen, dat wy met vereende krachten zullen samenwerken aan de toekomst van Duitsland en Europa. Al les wat wy tot dusverre In Duitsland hebben gedaan, had slechts één doel: De vrede te behouden voor ons volk en Europa. Wanneer wy deze weg niet wa ren ingeslagen, zou onze vryheid, die van onze kinderen en alles wat ons lief is, zyn weggenomen door het barbaren dom uit Azië", aldus besloot Adenauer. FRANSE REACTIES. Een woordvoeder van het Franse mi nisterie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren verklaard, dat de Franse reac tie in de volgende vier punten is samen te vatten: 1. Frankrijk beschouwt 't voornaam ste doel van de conferentie bereikt, n.l. het opnemen van West-Duitsland in de Europese volkerengemeenschap. 2. De Ver. Staten en Engeland heb ben erkend, dat Frankrijk het belang rijkste initiatief heeft genomen ten aan zien van de eenheid van Europa door de Franse plannen voor het Europese leger en de organisatie van West-Europa. 3. Frankrijk is tevreden over het feit, dat Engeland termauwste met de Euro pese gemeenschap wil samenwerken. 4. Frankrijk onderstreept het defen sieve karakter van de Nato. DR ADENAUER SPRAK TE BAD-EMS. De West-Duitse bondskanselier, dr Adenauer, heeft gistermiddag voor 200 Chrlstelyke politici uit acht Europese landen de Integratie van Europa de enige redding van het chrlstelyke avondland genoemd. De politieke inte gratie van Europa ls niet een aangele genheid van Frankryk en Duitsland al leen, maar omvat ook Italië, de Bene lux, Oostenryk en zo enigszins mogelijk ook de Noordelyke landen en Engeland. Auto Technische Club Zeeland opgericht. Donderdag is te Middelburg opge richt de afdeling Zeeland van de Auto Technische Club. Na een uiteenzetting van de heer S. G. W. Geskes te Rotter dam, voorzitter van de landeiyke A.T.C. Deze in 1946 opgerichte Club stelt zich ten doel de automobieltechniek in de ruimste zin van het woord te bevor deren. De Club heeft gewone en belangstel lende leden. Tot de eerste categorie be horen zij, die een leidinggevende func tie in het automobielbedrijf bekleden. Belangstellende leden zyn zijn, die door hun beroep, b.v. aan overheids- en semi- overheidsdiensten, die over een auto park beschikken, veel met de automo bielbranche te maken hebben. Staande de vergadering gaven zich reeds 15 leden op. Van enige andere he ren was reeds bericht ontvangen, dat zij ais lid toetraden. Voorlopig zal de afdeling de gehele provincie omvatten. Stijgt het ledental (men kan zich aanmelden bij de heer P. Louisse, Gortstraat, Middelburg), dan zal tot splitsing worden overge gaan. Het voorlopige bestuur bestaat uit de volgende heren: M. Moermond, Goes, voorzitter; J. de Munck, Vlissingen; J. de Dreu, Middelburg; H. M. W. Mak kink, Goes en J. W. Knyff, Goes. Mooi weer van andermans geld. Dinsdag deed een aan de Rijksweg te Goes werkzame arbeider bij de po litie aangifte van vermissing van zijn portemonnaie, inhoudende een loon zakje met geld en nog wat los geld, in totaal f45 a f 50. Korte tijjl daarna kwam het be richt, dat de portemonnaie zou ge vonden zijn door de straatmaker B., afkomstig uit Eindhoven. Bij onder zoek bleek dit juist te zijn, maar ook kwam uit, dat B. het geld grotendeels te eigen bate had gebruikt. Loon zakje en portemonnaie had hij ver stopt onder een tegel. B. bekende en op zijn aanwijzingen werden zakje en beurs gevonden. A A A kri Engeland en Lybië hebben gesproken over een verdedigend bondgenootschap, wanneer Lybië begin 1952, onafhanke lijk wordt. De werknemers in de Ita liaanse verkeersbedryven gaan 24 uur in staking. Gravende arbeiders heb ben bij Nunspeet een kan met geldstuk ken gevonden uit de 16e eeuw. Het 370 ton grote schip „Albatros" uit Bre da is op het IJsselmeer gezonken. De bemanning werd door de sleepboot ge red- In Almelo zyn 48 werksters in staking gegaan. Hierdoor dreigt het ge hele bedryf stilgelegd te worden, waar door meer dan 500 arbeiders op straat komen te staan. Vanavond wordt in Den Haag een grote protestbyeenkomst georganiseerd tegen het concentratie kamp-systeem in de wereld. de orde stelt als een preludium op het komende derde christelijk-sociale congres. Er is voor de leden van dit Vakverbond veel werk aan de win kel! T. PAARD CONTRA BROMFIETS. Toen J. v. d. V. te Koudekerke per fiets zijn paard aan de manen naar huis mende, sloeg het dier plotseling op hoi en galoppeerde de tuintjes in langs de weg. Toen het hier genoeg schade had aan gericht, steigerde het paard weer naar de weg, waar het het op de bromfiets van de heer W. had voorzien. Het paard trapte de bromfiets omver en beschadigde dit rijwiel met huipmotor ernstig. W. kwam er goed af, maar de bromfietser heeft bij de Rijkspoli tie danig op v. d. V. en zijn paard gebromd. Het paard vervolgde zijn vandalentocht en werd in de tuin van hotel „Walcheren" gegrepen. Daar heeft v. d. V. het dier einde lijk van een halster voorzien. Vanavond zal de harmonie „Eupho- nia" in het raam van de licht- en bloe- menweek op de Grote Markt te Goes een concert geven. Het programma be staat o.a. uit walsen van Strauss en Waldteufel. De redding van Europa was, volgens Adenauer, slechts mogeiyk, door een hecht samengaan van allo Christeiybe krachten tegen de morele ziekte van de overheersing van een materiële instel ling en de overschatting der techniek. Het politieke doel van Rusland was een terugtocht der Westelyke troepen uit een ontwapend en door papleren verdragen geneutraliseerd Duitsland. Het plan-Schuman en het Europese leger waren de enige mogeiykheid om aan dit gevaar te ontkomen. Wat de binnenlandse politieke toe stand in Duitsland betreft, zeide Ade nauer, dat het communistische gevaar, ondanks het geringe aantal communis ten, niet mocht worden onderschat. Met betrekking tot de in de laatste tijd gestichte soldatenbonden sprak hij de overtuiging uit, dat de in het buiten land bestaande vrees voor een heront- waken van het Duitse militairisme overdreven was. De Nederlandse afgevaardigde Prof. L. Schlichting sprak over de weten schap en intelligentie in dienst van de vrede van Europa. Dit congres der „Nouvelles Equiper In ternationales" staat onder het motto: „Zonder Europa geen vrede". Er zijn afgevaardigden uit België, Engeland, Luxemburg, Frankryk, Italië, Neder land, Oostenrijk, het Saargebied en Zwitserland en een aantal geëmigreerde politici uit Oost-Europese landen. Nieuw carillon voor Vlisingen. Het nieuwe carillon voor de Vlissing- se Sint Jacobstoren dat by Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel is gegoten, is thans ter plaatse aangekomen. Op Za terdag 3 November, de bevrijdingsdag der stad, zullen de klokken voor het eerst hun klanken over de stad strooien. Enkele beiaardiers, onder wie de Belg Staf Nees, zullen het carillon dan be spelen. Des avonds wordt in de kerk door de Belgische organist J. Peters een orgelconcert gegeven. KnNx In de tijd, toen Michiel de Ruyter grote roem verwierf op de wereld zeeën waren er, evenals nu, yverige knutselaars, die 's admiraals vlagge- scliip „De Zeven Provinciën" als onderwerp voor hun liefhebberij kozen. Verschillende van deze „De Ruyterscheepjes" z\jn bewaard gebleven en twee ervan hingen in de kerk te Scliermerhorn, welk uit het midden der 17e eeuw dateert. Deze kerk wordt thans gerestaureerd en om de historische voorwerpen voor beschadiging te vrywaren zijn ze in de pastorie ondergebracht. Later zullen ook zy gerestaureerd worden en wel door deskundigen in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Per handkar „vaart" dit admiraalsscheepje te Schermerhorn naar de pastorie. In Terneuzen kwam de ontknoping PLAATSERS VAN MISLEIDENDE ADVERTENTIE TE MIDDELBURG, VLISSINGEN, GOES OF ZIERIKZEE? Een zekere C. de W. heeft enkele tyd geleden In bladen, die In Den Bosch en ln Middelburg verschynen, advertenties geplaatst van de volgende Inhoud: „Gelderse dames vragen net meisje, niet heneden 17 jaar. Tydens verhuizing 15 per dag. Ouderloos meisje kan als dochter aangenomen worden. Goede be. handeling". De brieven waren onder nummer en werden afgehaald door de 61- jarlge de W., die beter bekend ls als „Sjef de leugenaar". Op deze manier ia deze persoon in contact gekomen met verschillende goedgelovige werkzoekende meisjes. Tot zyn slachtoffers behoorden o.a. een onderwyzeres uit Eindhoven en een 11-Jarlg meisje uit Dordrecht, Door de durf van een Leerdams meisje is de politie van Leerdam er thans ln geslaagd om de W., die al geruime tyd door de politie van o.a. Bergen op Zoom, Eindhoven en Dordrecht ln de gaten werd gehouden, het plegen van een strafbaar feit ln de schoenen te leggen. Het Leerdamse meisje, dat bezoek „dames". Zy diende daarvoor naar Ber gen op Zoom te komen. Vergezeld doo» enkele politiemannen in burger begaf zij zich hierheen. Maar de „dames" wai ren naar Terneuzen volgens „Sjef", dlq haar in Bergen op Zoom opving. Hij toog daarop met het meisje naar Ter neuzen. Daar kwam toen tegen dg van Sjef had gekregen, vatte argwaan op en mengde de politie in de zaak. Zy werd bereid gevonden, het spelletje voort te zetten en heeft, hoewel ang stig, dit dapper volgehouden. Nu boze en verzoenende brieven van de „dames", die de advertentie had den geplaatst het miesje was erg onvriendelijk geweest tegen de zaak waarnemer S. werd zt) eindelijk uit genodigd voor een kennismaking met de Na een besloten huishoudeiyke vergadering ls gistermorgen de Bondsdag van de Alg. Ned. Bond van Gemeenteambtenaren ln het Schuttershof te Middel burg geopend. Er werden belangrijke problemen, zoals de ziektekostenregeling en de classificatie, besproken. In de middagvergadering hield dr C. Gruys uit Utrecht een lezing over: „Activering van de belangstelling der geregeerden voor het openbaar bestuur". Jongetje viel uit raam. Het tweejarig zoontje van ds Mallan uit Bruinisse viel in Barneveld, waar zijn ouders logeerden, uit een raam van vijf meter hoogte. Het jongetje werd met een zware hersenschudding opge nomen. KIND IN REGENBAK VERDRONKEN. Gistermorgen is het tweejarig twee lingzoontje van de familie de Koning uit Bruinisse in een onbewaakt ogen blik in een regenbak gevallen. Dr Quaak was spoedig ter plaatse. Hoewel anderhalf uur geprobeerd werd om de levensgeesten op te wekken, mocht dit niet meer gelukken. EERSTE OESTERS NAAR BELGIë EN FRANKRIJK. Vandaag zullen de eerste Zeeuwse oesters uit Yerseke naar België en Frankryk worden uitgevoerd. Jubileum burgemeester mr W. C. ten Kate te Goes. Dinsdagavond half 8 zullen in een bijeenkomst ten stadhuize door de raadsleden hun gelukwensen worden aangeboden. Daarna volgt op de Grote Markt een serenade van de beide muziek corpsen. Om half 9 zal de burgemeester in het Schuttershof door het gehele ge- meentepersoneel worden gehuldigd. Naar wij vernemen hoopt de jubi laris 's middags van half 3 tot half 6 thuis te zijn om eventuele gelukwen sen in ontvangst te nemen. In zijn openingswoord zei de voorzit ter, burgemeester K. de Boer van Har- dinxveld, dat de gemeentelijke proble men van deze tijd schier onoplosbaar zijn. Van de gemeenteambtenaren wordt veel gevergd. De voorzitter verwelkom de de afgevaardigden van de Belgische Nationale Bond van Gemeenteambtena ren, de heren de Sterke en v.d. Walle, burgemeester Bolkestein, vertegen woordigers -van het Ambtenarencen trum, Staatsraad Prof. van Poelje e.a. Na dit welkomswoord werden de in het afgelopen jaar gestorven leden her dacht. Een telegram werd verzonden aan de Koningin. De voorzitter deelde o.m. mede, dat een goede regeling is getroffen voor de opleiding voor het examen G. A. H. De te geringe bezoldiging van de gemeente secretarissen heeft de'aandacht van het Hoofdbestuur. Deze zaak is van belang, omdat het lagere secretariepersoneel meestal wordt bezoldigd in verhouding tot het salaris van de gemeente-secreta- tot 't salaris van de gemeente-secretaris. DE CLASSIFICATIE. Veel aandacht besteedde de voorzit ter aan het rapport van de commissie- Kruit, waarin gepleit wordt voor de handhaving van de classificatie der ge meenten. Dit heeft volgens de heer de Boer vooral in de kleinere gemeenten teleurstelling gebracht. Er moet wor den gestreefd naar gelijkwaardige be loning bij gelijkwaardige prestatie. De commissie heeft o.i. haar standpunt niet voldoende gemotiveerd. Met klem bepleitte de voorzitter de spoedige "afschaffing van de classificatie, waar mee de honderden aanwezigen met applaus instemden. Tenslotte wees de heer de Boer erop, dat politieke or ganisaties de Bond willen laten ver dwijnen. Hij kwam hiertegen krach tig in verzet. N.a.v. het jaarverslag over 1950 vroeg de afgevaardigde van de afd. Overijsel spoedig de ziektekostenrege ling te ontwerpen. De afd. Noord-Hol land kwam in verzet tegen de drei gende terugkeer van het volontair- stelsel ter gemeente-secretarie. Aan het einde van de morgenbij- klaarde zich voorstander voor het nauwer aanhalen van de betrekkin gen tussen de bonden van beide lan den. Ook sprak nog de heer L. Cle- vering als vertegenwoordiger van het Ambtenarencentrum. avond de ontknoping. Toen Sjef eeij een eindje met het meisje ging wande' len, werd het tijd voor de politiemannen om in te grijpen. Het meisje zou name lijk gillen als dat nodig was. Het hulp geroep kwam prompt toen het „paar tje" onder een brug „moest schuilei! voor de regen". De 6I-jarige C. de W. zit nu ln ar rest, evenals zijn 40-jarige knecht S., die ook in het complot was, wegens schaking van meisjes. In verband met het bovenstaande ver zoekt de inspecteur van politie te Leer dam zo spoedig mogelijk in kennis te worden gebracht met de dames van Dernburg, die aan C. de W., een z.g. schipper, opdracht zouden hebben ge geven om per advertentie meisjes te engageren. O. de W. beweert nameiyk tegenover de politie, dat deze dames, wier identi teit de politie niet kan achterhalen, naar Nijmegen zouden verhulzen. Zy zouden thans met vacantle zyn ln een van de vier Zeeuwse plaatsen Middel burg, Vlissingen, Goes ol Zierikzee. „Landbouw zal tot grotere en nieuwe prestaties komen" (Van een onzer verslaggevers) Wageningen, landbouwkundig centrum van ons Konlnkryk, heeft deze week feest gevierd. Driekwart eeuw is Immers in die plaats landbouwonderwys ge- feven, waarvan sedert 1918 aan de landbouwhogeschool. Het hoogtepunt van e feestweek werd bereikt toen H.M. de Koningin gisteren de jubilerende hogeschool met een bezoek vereerd, Prof. ir N. J. C. Tendeloo, rector- magnificus van deze onderwijsinrich ting, sprak de Koningin na haar aan komst in het hoofdgebouw der L.H.S. toe. Hij memoreerde de bezoeken van Koningin Emma, Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik aan de hogeschool en gaf vervolgens een overzicht van het landbouwkundig werk te Wageningen. In gedachten voerde hij de Vorstin langs alle laboratoria, instituten en proefvelden van de L.H.S., een lang durige tocht! (In werkelijkheid bezocht de Koningin een zestal inrichtingen, waarmede echter drie uren gemoeid waren). De rector-magnificus legde er de na druk op, dat de Landbouwhogeschool als inrichting voor hoger onderwijs een een levend geheel is, hetwelk in staat van volle ontwikkeling verkeert. Deze ontwikkeling, aldus Prof, Tendeloo, mag niet geremd worden, want zo er iets is dat ten allen tijde zal moeten bij dragen tot het welzijn van Nederland, dan is het de landbouw. Daarin hebben wij van oudsher over de hele wereld ln de goorste gelederen gestaan, besloot de hoogleraar. Men zong hierop een couplet van het Wilhelmus. aangeboden door het gemeentebestuur van Wageningen, eindigde het bezoek. Aleer de rector-magnificus de Vorstig inlichtte over de hogeschool, had hy dat voor een groter publiek gedaan in dé aula der L.H.S., namelijk in de herden kingssamenkomst die des morgens was gehoudy. Hier ging Prof. Tendeloo na wat de Wageningse landbouw-academie sedert 1918 had beleefd, en ging hij in op de geschiedenis vol teleurstellingen maar ook vol verheugende feiten. De moeilijkheden in het begin en in de bezettingsjaren werden in het bij zonder genoemd. De herdenkingssamenkomst werd hierna voortgezet met redevoeringen van de hoogleraren ir G. Minderhoud en dr B. H. Slicher van Bath, die reap, spraken over: „Betekenis van het land bouwkundig onderwy9 voor de economi sche ontwikkeling ln Nederland" en „De landbouw en de geestesweten schappen". DE BILT ZEGT: Aanwakkerende wind. Zwaar bewolkt met regen vooral in het Westen van het land. Aanwakke- Daarna maakte koningin f rende wind aanvankelijk uit Zuidelijke eenkomst sprak de heer F. de "sterke I Juliana haar rondgang langs enige in-1 richting later ruimend naar Zuid-West. namens de Belgische Bond. Hij ver-1 stellingen der H.H.S. Met 'n „tea" Haar Weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Dagblad | 1951 | | pagina 1